2014. január 2., csütörtök

Égi Édesanyánk 2014. január 2-ai üzenete Medjugorje-ből

Mirjana által kapott üzenet:


"Drága gyermekek, ahhoz, hogy apostolaim lehessetek és segíthessetek mindazoknak, akik sötétségben élnek, hogy megismerjék Fiam szeretetének fényét, a szíveteknek tisztának és alázatosnak kell lennie. Nem tudtok segíteni abban, hogy Fiam megszülessen és uralkodjon azok szívében, akik nem ismerik Őt, ha nem Ő uralkodik, ha nem Ő a Király a ti szívetekben. Veletek vagyok. Édesanyaként együtt járok veletek. Kopogtatok szíveteken, de nem tud megnyílni, mert nem alázatos. Imádkozom, de imádkozzatok ti is szeretett gyermekeim, hogy tiszta és alázatos szívet tudjatok megnyitni Fiam számára és befogadhassátok megígért ajándékait. Akkor Fiam ereje és szeretete vezet majd benneteket. Apostolaim lesztek, akik maguk körül mindenhol terjesztik Isten szeretetének gyümölcseit. Fiam általatok fog munkálkodni, mert egyek lesztek. Erre vágyik édesanyai szívem; minden gyermekem egységére Fiam által. Nagy szeretettel áldom meg és imádkozom Fiam választottaiért, pásztoraitokért.Köszönöm nektek."

A Szűzanya a jelenés kezdetén szomorú, később pedig határozott volt.


Van egy anekdota, amely arról szól, hogy egy nap a bölcs öreg rabbihoz odalépett felnőtt fia. „Atyám” – mondta a rabbinak – „elolvastam a teljes Bibliát. Meggyőződtem arról, hogy mindez hazugság.” A rabbi ránézett, kezébe vette a Bibliát és a következőt mondta a fiának: „Gondold meg még egyszer, fiacskám. Hátha mégis mind igaz…”
Az igazságot nem tudja kisebbíteni sem azok száma, akik hisznek benne, sem azoké, akik nem. Az igazság mindig igazság marad, nem veszíti el értékét. Nem függ a számoktól, sem a statisztikáktól. Az igazság nem veszítheti el értékét, mi azonban elveszíthetjük azt, ha elzárkózunk előle. Az igazság, mely ez esetben a Biblia, vagyis Isten Igéje döntésre hív bennünket. Isten hív és válaszunkra vár. A Biblia igazsága nem értelmi igazság, amely csak értelmünket érinti. A mi hitünk igazsága egy személy. Jézus Krisztusnak hívják. A vele való találkozás az igazsággal, a fénnyel és az élettel való találkozás.
Isten Igéje mindig egyesektől elfogadott, másoktól elutasított volt. Ez a sorsa Isten Igéjének, ahogyan Jézus Krisztus sorsa is ez volt. És így van a Szűzanya međugorjei üzeneteivel is. Vannak, akik vitatják a Szűzanya jelenéseit, és vannak olyanok is, akik teljes szívükkel a Szűzanya valóságos jelenléte mellett állnak, megélve hívását, életté váltva édesanyai szavait. A Szűzanya senkit sem akar meggyőzni, hanem magát ajándékozza nekünk, így hív arra az útra, amely az életbe vezet. Ő ugyanezen az úton járt, és azt szeretné, hogy mi is ezt az utat válasszuk, felfedezve és teljesítve Isten akaratát életünkben. Nem hagy magunkra bennünket, hanem együtt jár, együtt él velünk, velünk és értünk imádkozik, hogy megnyíljunk Isten akaratára. Ha megnyílunk Isten akaratára és megtesszük azt, sokkal inkább Jézuséi leszünk. Jézus világosan megmondja: „Aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám.” (Mk 3,35)
Az egyszer kimondott és kinyilatkoztatott Isten Igéje aktuális marad minden időkre. Isten Jézusban fedte fel és nyilatkoztatta ki magát számunkra. Az Úr az Igében nyilatkozik meg és adja önmagát, szavával megvilágosít és átalakít, szava által szabaddá tesz és vezet, megvizsgál és vádol, figyelmeztet, vigasztal és megment.
A Szűzanya semmi mást nem szeretne, mint Jézushoz vezetni bennünket. Kitartóan és állhatatosan ismétli üzeneteit. Jól tudja, hogy a Szentírásban, vagyis Isten Igéjében Istent a maga teljességében fedezhetjük fel és találkozhatunk vele. Isten Igéje maga Isten. Amikor kimondja igéjét, önmagát mondja ki, és ajándékozza.
Összefüggés áll fenn Isten Igéjének elhagyása és a hit elvesztése között. Isten Igéjének elhanyagolásából fakad a testvéri és emberi kapcsolatok elhagyása is.
Imádkozni azt jelenti, van Istennel való találkozásból fakadó tapasztalatom, a Szentírás pedig a találkozások története. A Szentírásban nem csak az imádság szép példáit találjuk, hanem az egész Szentírás imádsággá válik, ha miután meghallgattuk vagy elolvastuk Isten Igéjét, engedjük, hogy hasson ránk és a sajátunkká legyenek, azok az érzések, amelyeket a szöveg sugallt, így alakulva bennünk dicséretté, hálává, kéréssé, bizalommá, bűnbánattá és áldássá.
Szent Ágoston mondta: „Ha az ima szöveg, imádkozzatok; ha sóhaj, sóhajtozzatok; ha hálaadás, legyetek örömteliek; ha a remény szavai, reméljetek; ha pedig félelmet kelt, akkor féljetek.” Az imádság legjobb kézikönyve az Isten Igéje.
A Szentírás imánk legbiztosabb alapja, amely által Istenhez jövünk, felfedezve életünkre vonatkozó akaratát.
Imádság
Szűz Mária, aki szívedben forgattad és táplálkoztál a szavakból és történésekből, taníts meg bennünket figyelni és szívünkben észrevenni a Szentlélek indítatásait. Csend Édesanyja, taníts meg minket hallgatni, hogy szívünkben felfedezzük az Isten utáni vágyat, amely egyedül képes betölteni ürességeinket és gyógyítani sebeinket. Szűz Mária vezess el bennünket lelki életünk mélységeibe, hogy megszabaduljunk a langyos és felszínes keresztény élettől. Vond szívünket szívedre, hogy tőled tanuljunk imádkozni, hinni és Isten akaratát teljesíteni. Ámen.
fra Ljubo Kurtović
fordította: Sarnyai Andrea

A következő próféciák a Hamis Próféta működésének legfontosabb állomásait, reformjainak részleteit tárják fel már most, hogy fel tudjuk ismerni. Kigyűjtés a hamis prófétáról az üzenetekből (A Nagyfigyelmeztetés oldalról):Nagyfigyelmeztetés

"Mindazoknak – akiknek a megkülönböztetés ajándékát adom, azért, hogy segítsenek nektek azok azonosításában, akik az Én Nevemben jönnek, és akik a sátán nevében jönnek – azt mondom, hogy legyetek nagyon óvatosak. Mert csak az a helyes, ha óvakodtok a hamis prófétáktól. De sohase ítéljétek el azokat, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, anélkül, hogy először egyértelműen ne értékelnétek ki üzeneteiket. Sohasem szabad az általam küldött üzeneteket, „a külső látszat” alapján megítélnetek." (2010. december 28. csütörtök; 11:00)

Nagyfigyelmeztetés

"A prófétáim ellen elkövetett bűn, mélységesen megbánt Engem. Ha visszautasítjátok igaz prófétáimat, hátat fordítotok Nekem. De ma éppen ez történik a világban, amint egyre több látnok lép a nyilvánosság elé. Híveimnek nem könnyű. Csak arra gondoljatok, hogy mielőtt ítélkeznétek, el kell olvasni prófétáim üzeneteit, és ide tartoznak azok is, amelyek talán a hamis prófétától származnak. Könyörögjetek a vezetésért, amikor ezeket az üzeneteket szemlélitek. A hiteles üzenetek tele lesznek szeretettel. Mégis tekintélyük által erősek lesznek. Azok az üzenetek, amelyek ellenkeznek mindazzal, amit tanultatok az Én tanításaimról és az Apostolaim tanításairól, nem számít milyen bonyolultak (szövevényesek), egyszerű lesz értékelni." (2010. december 11. szombat; 9:15)

Nagyfigyelmeztetés

"A La Salette –i, a Fatimai és a garabandáli próféciák most teljesednek be" (2011. február 19. szombat; 15:00)

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta és az Antikrisztus
Figyeljétek csak meg, hogy a hamis próféta hogyan fogja megkísérelni, hogy vezesse Egyházamat, hiszen ő nem az Én Örök Atyám Házából való. Úgy fog tűnni, mintha onnan való lenne, de ez nem lesz igaz. Figyeljétek majd meg azt a barátságot, amelyet látható módon az Antikrisztussal fog kötni, mert ők ketten a sátán legcsalóbb követői lesznek – báránybőrbe öltözve. Múltbeli csodákhoz hasonló erővel fognak rendelkezni, de ez a sátántól származó erő lesz. Nektek, minden időben kegyelmi állapotban kell lennetek, hogy megvédhessétek hiteteket. Imádkozzatok felszentelt szolgáimért, akiknek langyos a hitük, és a sátán karjaiba vettetnek. Ő (a csaló) tetszeni fog nekik, mert izgalmat, szenvedélyt ajánl fel nekik, az úgynevezett szeretetet, mely az ego által lesz vezérelve, és karizmatikus megjelenésének nehezen lehet majd ellenállni. Menjetek csak ezen a lefelé vezető ösvényen, felszentelt szolgáim, és akkor Számomra örökre el fogtok veszni.
Talán megkérdezitek, hogy miért kell ezeknek az eseményeknek ilyen nehézségekkel bírniuk. El fogtok akkor csodálkozni azon, hogy miért engedem megtörténni mindezeket.
Egészen biztos, hogy Jézus – Irgalmasságában – nem engedne meg ilyen akadályokat? Nos, meg kell, hogy engedjem ezeket, mert csak ezeken a kihívásokon keresztül jöhet létre a végső csata az Örök Atya és a gonosz között. Egy utolsó összecsapás nélkül nem lenne lehetséges végül az örök pokol mélységére taszítani a sátánt.
Legyetek éberek ezzel a megtévesztéssel szemben. Ne engedjétek, hogy ilyen módon vesszen el lelketek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a megkülönböztetés kegyelméért, úgy hogy ezt a hamis prófétát olyannak lássátok, mint amilyen az valójában: egy démonnak, akit a pokol mélyéből küldtek, hogy megtévesszen benneteket. Legyetek hálásak, hogy ti az ő célpontjai vagytok. Az Irántam való hűségetek miatt, egy végső próba – a hitetek próbája – elé lesztek állítva. Soha többé nem kell majd szembenéznetek ilyen próbatétellel. Nos, legyetek felkészülve. Forduljatok most Hozzám, ti mind, felszentelt szolgáim, mielőtt még késő lenne." (2011. február 19. szombat; 15:00)

Nagyfigyelmeztetés

"Az Én Szavamat, leányom, sokan elutasítják, azok, akik nem akarnak hallani. Ennek nagyon sok oka van. Ma sok gyermekem csukta be a szemét lelkük létezésének igazsága előtt. Ők a világot karolják át és mindazt, amit felkínál, mintha ez az élet kenyerének pótléka lenne. Sokan szintén óvakodnak a hamis prófétáktól, hiszen ez az a korszak, amikor mindenhol hamis próféták lépnek majd fel. Ez az a zűrzavar, amelyet a sátán akar okozni, azért, hogy az Én valódi küldötteimet ne vegyék észre. Mivel az alázat egy követelmény a kiválasztott látnokok számára, nem tudnak kiemelkedni a világ szemei előtt, mert más a természetük. A hamis látnokok pedig a reflektorfénybe tolják magukat. Ők saját magukra fognak összpontosítani. Üzeneteik hitelesnek tűnhetnek és ezekre egy virágzó nyelvezet lesz jellemző, beillesztett bibliai részletekkel, de üzeneteik valótlanságát két fő szempont fogja leleplezni. Az első: üzeneteikre hivatkozva ők a középpontban fognak állni és élvezni fognak minden figyelmet, amit kapnak. A második szempontnak ott lesznek nektek maguk az üzenetek. Ezek összezavaróak lesznek, nehezen olvashatóak és nem lesznek tartós hatással a lelkekre. Leányom, sajnos az Egyház hajlik arra, hogy elutasítsa a hiteles látnokokat, mert ezekben az ügyekben felelősséget kell mutatniuk." (2011. júl. 3. vasárnap, 18:30)

Nagyfigyelmeztetés

A csaló munkálkodása beszivárgott Egyházam minden rétegébe. Most már nagyon közel az az idő, amikor lassan, de biztosan azt fogjátok tapasztalni, hogy le fogják csökkenteni a Szentmisék számát. Látni fogjátok, hogy a különleges imákat el fogják távolítani (megszüntetik) és néhány Szentséget is csökkenteni fognak, mint a gyónás. Felhívom szent szolgáimat, hogy most Rám hallgassanak és, hogy a megkülönböztetés kegyelméért imádkozzanak. Én vagyok, aki most benneteket hívlak, hogy megmenthessem nyájaitokat. Én vagyok, aki meg szeretné szíveteket nyitni, hogy erre az utolsó időkre tervezhessetek, amely a világ számára egy új kezdetet fog megjelölni. Nagyon közel az idő, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy hűséggel legyetek a hamis prófétához. Úgy nézzétek őt, amilyen ő valójában, és sorra ítéljétek meg tevékenységeit, hogy láthassátok, ha gyümölcsöt teremnek. Mert azok a gyümölcsök, amelyeket ő, vagy az őt szolgáló hűsegesei fognak felmutatni, romlottak lesznek, egészen a magjukig. Ebből egy harapás is, meg fogja semmisíteni Irántam való hűségeteket. Két, vagy három harapás, egy olyan éket fog verni ti és Szent Szívem közé, hogy teljesen lehetetlennek fogjátok azt tartani, hogy Atyám Királyságába beléphessetek. Most kísérjétek figyelemmel a változásokat, látni fogjátok, amint saját hivatalaitokba (egyházi közösség) bekúszik. Néhány, ezekből az változtatásokból, eleinte nem okoz majd semmi gondot (problémát). De idővel, bizonyos változásokat fognak rátok erőszakolni és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a hazugságokat lenyeljétek. A hazugságok a sátántól fognak jönni és báránybőrbe lesznek bújtatva." (2011. szept. 13., kedd; 15:15)

Nagyfigyelmeztetés

"XVI. Benedek Pápa ellen, a saját folyosóin belül, egy gonosz szekta összeesküvést szervez. Jóllehet, ennek a szektának a létezése ismert a Vatikánon belül, a szent szolgák között, mégis tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok során szivárgott be a Katolikus Egyházba. Ők a felelősek az Én Fiam tanításában foglalt igazságok elferdítéséért. Oly keveset tudnak róluk és alattomos munkálkodásaikról. Ők száműzték a Katolikus Egyházból az igaz tanokat, és helyébe egy langyos, felhígított változatot helyeztek, amellyel az elmúlt negyven év alatt erőszakkal táplálták a katolikusokat. Olyan sok zűrzavart okozott már ez a gonosz, de rejtőzködő szekta, hogy gyermekeim elvándoroltak az igaz Egyházból. Imádkozzatok, hogy a pápát ne űzzék el. Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya helyét, hogy ily módon terjessze hazugságait. Imádkozzatok, hogy a felszentelt szolgák, a Vatikánban, legyenek elég erősek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, mely a Katolikus Egyház elpusztítására irányul. Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék,aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot. Sajnos, a gyermekeim közül sokan, a Katolikus Egyház iránti hűségük miatt, vakon fogják követni ezt az új tévtant, mint leölésre szánt bárányok." (2012. január 18., szerda, 9:50)

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta kiemelkedése
Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan, mert nagy kihatással lesz rájuk az a támadás, amelyet szent helytartóm ellen követnek el és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy felismerjétek, hogy a hamis próféta valóban az. Figyeljetek viselkedésére, és hogy mennyire törekszik majd arra, hogy napirenden szerepeljen. Majd figyeljétek meg, hogy félrevezetett szent szolgáim hogyan vetik magukat lábai elé. Azt, amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz, szándékai rosszindulatúak lesznek, és az a szeretet amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és friss széllökésnek. Motivált lesz és tettre kész, de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától, való lesz. Ez az erő a sátántól, az ördögtől való. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert nektek gyermekeim, résen kell lennetek. Szükségetek van Rám, hogy vezesselek most benneteket, főleg akkor, amikor mindez beteljesedik. Legyetek erősek, fogadjátok el méltóságteljesen tanításaimat. Imádkozzatok csoportokban. Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy védelmet találjatok az ördög ellen." (2011. márc. 5. 10 óra)

Nagyfigyelmeztetés

"Nektek, szeretett szolgáim, bátorsággal, szeretetetek által kell az akadályok ellen küzdenetek, melyeket a csaló állított fel és amelyek türelmeteket a végsőkig próbára teszik. Tudomásul kell vegyétek, hogy a hamis próféta készülőben van, hogy elcsábítson benneteket, hogy elragadtasson benneteket és hogy arról győzzön meg benneteket, hogy ő az Igazságot képviseli. Most meg kell mutassátok hűségeteket Irántam és az Örök Atya iránt. Ne essetek kétségbe. Ámbár ezek az események meg fognak benneteket ijeszteni és összezavarnak titeket, mégis hűségesnek és méltányosnak kell lennetek Velem szemben." (2011. jún.7. kedd, 15:15)

Nagyfigyelmeztetés

"Imádkozzatok most azért a kegyelemért, hogy biztosak lehessetek a sátán félrevezetésének felismerésében. Különben a hamis próféta behálózza gyermekeimet, bájos, karizmatikus fondorlataival, a csalóéval. A sátán nem fogja Egyházamat meghódítani, ha szolgáim a megtévesztéssel szemben résen lesznek és, ha ezt a valóságnak megfelelően látják: egy ördögi hazugságnak, amelyből nem lesz visszaút, ha beleestetek, vagy ha csatlakoztok ehhez az utálathoz!" (2011. jún.7. kedd, 15:15)

Nagyfigyelmeztetés

"Felszentelt szolgáim, a következőkről kell tudósítanom benneteket: szegezzétek Rám szemeiteket és imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy éberen tartson benneteket, úgy, hogy a hamis prófétát felismerjétek, amint az köztetek megjelenik. Aztán csoportokba kell tömörülnötök és biztosítsátok, hogygyermekeim, az üldöztetés idején a Szent Eucharisztiában részesülhessenek." (2011. július 8. péntek; 15:30)

Nagyfigyelmeztetés

"Forduljatok most meg, és áhítatosan imádkozzatok, hogy a hamis prófétától megmenekülhessetek, aki a Vatikán hatalmi folyosóin sétálgat. Ő hamarosan felemelkedik. Ne forduljatok hozzá, különben Számomra örökre elvesztek. Ez az Én ígéretem. Alázatosan boruljatok térdre, és hívjátok a Szentlelket segítségül, hogy megvilágítsa lelketeket, úgy hogy képesek legyetek az igazság megkülönböztetésére a hazugságtól, amelynek lenyelésére a hamis próféta fog benneteket kényszeríteni." (2011. július 25. hétfő; 21:00)

Nagyfigyelmeztetés

"Hadseregem állást foglal majd, és elkezd harcolni, hogy megmentse a Katolikus Egyházat a pusztulástól. Ők, a hamis próféta és követői, nem fognak győzni, leányom, de mennyi könnyet hullatok azokért a felszentelt szolgáimért, akik majd az útszélre fognak esni! Ők annyira megtévednek, hogy azt hiszik majd, hogy az igazhitű Katolikus Egyházat követik. Valójában ők a hamis próféta mögé sorakoznak fel, aki büszkén és megvetéssel a szívében fog a Szentszék fölött uralkodni." (2012. január 20., péntek, 20:15)

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis prófétát élő szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd” (2012. január 21., szombat, 1:15)

Nagyfigyelmeztetés

"Mindnyájan, akik ismertek Engem, és Pecsétemet elfogadjátok, tudnotok kell, hogy nektek örök életetek lesz. Ti soha nem kételkedtetek Szavamban, mert az Irántam való alázatotok és gyermeki szeretetetek azt jelentette, hogy ti nem engedtetek annak az intellektuális érvelésnek, amely bezárja a fületeket. Oly sok igaz Prófétámat, akik az elmúlt húsz év alatt hozzátok lettek küldve, kigúnyoltak, bántalmaztak, kínoztak, és a vadonba vetettek." (2012. február 21, kedd, 12:30)

Nagyfigyelmeztetés

"Oly sok szegény lélek, nemcsak a hamis pápa varázslatának fog áldozatul esni – aki maga a hamis próféta, és már akit oly régen megjövendöltek –, hanem még azt is elhiteti veletek, hogy isteni erővel rendelkezik…Védjétek egymást, és imádkozzatok mindazokért, akik a rossz utat követik, és a hamis prófétának hódolnak. Sok imára van szükség, de ha azt teszitek, amit Én mondok nektek, akkor lelkeket menthettek meg. Drága követőim, ti fogjátok Egyházam maradékát alkotni a Földön, és vezetve lesztek azok által a bátor, szent szolgák által, akik felismerik a hamis prófétát, hogy ki ő valójában." (2012. március 20., kedd, 9:20)

Nagyfigyelmeztetés

"Tanításaim, melyeket a Szent és Katolikus Apostoli Egyház elfogad, most támadás alatt vannak – elsősorban a számos kihívás által -, ami az Egyház megoszlását fogja eredményezni. Új törvényeket fognak bevezetni, hogy megfeleljenek a modern nézeteknek, és hogy elfogadhatóak legyenek azok számára, akik – a szívükben lévő büszkeség miatt – szükségesebbnek érzik az emberiség megnyugtatását, mint az egyház tanítása iránti engedelmességet. Én vagyok az Egyház. Az Egyházat Én alapítottam, amely nem semmisülhet meg soha. Sokan, – úgy az Egyházon belül, mint az Egyházon kívül – megpróbálják lerombolni annak struktúráját. Imádkozzatok, hogy Szent Helytartóm, XVI. Benedek Pápa erős maradhasson az erőteljes ellenállás közepette, amellyel most szembesül. Ez egy szándékos kísérlet a hamis prófétával kapcsolatban állók részéről, hogy egy új egyházat hozzanak létre. Ezek a ravasz emberek elhitetik veletek, hogy ez ugyanaz az Egyház lesz, de ez nem lehetséges. Hogyan képviselhet Engem Egyházam új törvények által, azon igazság kicsavart változatával, amelyet Én adtam a világnak? Ezt nem teheti. Ezért van az, hogy Atyám a Mennyből fogja irányítani Egyházát, igaz hűséges követőit." (2012. április 7., szombat, 10:00)

Nagyfigyelmeztetés

"Azok számára, akik a Fiamban hisznek, ez a gyötrelem ideje lesz. Őket a Katolikus Egyház két különböző irányba fogja rángatni. Az egyik fele azt fogja hinni, hogy kötelességből a Hamis Prófétát kell követnie, aki majd XVI. Benedek Pápa utódja lesz. Ő, a fenevad, báránynak öltözve, nem Atyámtól, a Legmagasságosabb Istentől való, és el fogja bolondítani a szegény lelkeket, köztük a papokat, püspököket és a bíborosokat." (2012. április 10., 5:57)

Nagyfigyelmeztetés

"Mások, akiket eltöltött a Szentlélek, és mert a lelkük alázatos, megkapták a megkülönböztetés kegyelmét, azonnal tudni fogják, hogy Rómában, az Egyházban egy szélhámos ül. Az új hamis pápa már azt tervezi, még mielőtt Péter székének Trónjára felemelkedne, hogy elutasítsa Fiam tanításait. Aztán majd Engem fog elutasítani, Isten Áldott Anyját, és kigúnyolja Társmegváltói szerepemet." (2012. április 10., 5:57)

Nagyfigyelmeztetés

"Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön. A Római Péter, az Én Péterem, a legelső apostol, a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül. Én csak az igazságot mondom, leányom. Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy most sok önjelölt próféta fog megjelenni, akik ellent mondanak azon Szent Szavamnak, amelyet neked, a végidők igaz prófétájának adok. Először arról győzik meg majd a híveket, hogy szavaik Tőlem valók. Szavaik gondosan lesznek kiválogatva, és jelentésük homályos lesz, és kissé zavaró. Sokan nem törődnek ezzel a gyengeséggel, és elfogadják majd üzeneteiket, mert úgy tűnik, hogy összhangban vannak a Szentírással. Amikor sok lélek lesz már elcsábítva, megkezdődik a támadás. Ők, leányom, azért lettek küldve, hogy felkészítsék Isten gyermekeit a következő pápa elfogadására, aki szeretett Helytartóm, Benedek Pápa után következik. Ez a pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, a Hamis Próféta lesz." (2012. április 12. csütörtök, 11:2)

Nagyfigyelmeztetés

"Az Én Keresztény Egyházam hűséges tagjai lesznek azok – beleértve felszentelt szolgáimat és mindazon követőimet is -, akik elutasítják a Hamis Prófétát, és akiknek egyben kell tartaniuk Egyházamat. Ti titokban fogtok tisztelni Engem, mert a Hamis Próféta uralma alatt a Szentmise a felismerhetetlenségig meg fog változni." (2012. április 15., szerda, 1:36)

Nagyfigyelmeztetés

"A Keresztrefeszítésem tiszteletére bemutatott mindennapi Áldozatot, a bor Véremmé, a kenyér pedig Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és Engem pedig rágalmazni fognak a Hamis Próféta által bevezetett új törvények által… A változások magában a Szent Eukarisztiában fognak elkezdődni. Nektek hamarosan azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás, az Én valódi Jelenlétem, valami mást jelent. Azt fogják nektek mondani, hogy ezek különböző dolgokat jelentenek. De ez egy szörnyű hazugság. A Szent Eukarisztia az Én Testem és Vérem, amely nektek adatott, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel töltselek el benneteket, megadván nektek azt a táplálékot, amelyre lelketeknek szüksége van. Amikor elérkezik az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a fertőzés elkezdődött. Erre az időpontra kell nektek felkészülnötök. Gyűljetek össze, és védjétek meg Keresztrefeszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a változtatásokat a Szentmisében és a Szent Eukarisztiában. Mert ha mégis megteszitek, akkor az Én Jelenlétem megszűnik Isten minden gyermeke számára." (2012. május 26., szombat, 4:00)

Nagyfigyelmeztetés

"Ő és a Hamis Próféta, aki Péter székében királyként fog ülni, titokban egy világvallást fognak kitervelni." (2012. június 1., péntek, 8:15)

Nagyfigyelmeztetés

"A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház vezetését veszi át, hanem ő fog irányítani minden Keresztény Egyházat is" (2012. június 10. vasárnap, 3:30)

Nagyfigyelmeztetés

"Itt a felkészülés ideje. Hamarosan egy új, ember alkotta vallást kell lenyelnetek. Hamarosan olyan (lelki) táplálkozásra kényszerítenek majd benneteket, amely hasonló az Oltáriszentséghez, de az már nem lesz az Én Testem. Ez üres lesz és terméketlen, és nem az igaz életet eredményezi. Az egyetlen valóságos Szent Eukarisztia az, amelyik azon a módon létezik, ahogyan Jelenlétem jelenleg ismertté válik a Szentmise Áldozatában. Soha ne térjetek el ettől, még akkor sem, ha azok a pogányok kényszerítenek erre benneteket, akik majd Keresztény Egyházaimat átveszik. Ők megszentségtelenítik majd Egyházaimat, (templomaimat is), és semmi más nem lesz belőlük, mint szórakozóhelyek és szociális központok, amelyre változtatják azokat. Nektek mindig azokat a szabályokat kell követnetek, amelyeket az Utolsó Vacsorán Apostolaimnak tanítottam. Nektek most gondoskodnotok kell arról, hogy minden rendben legyen, mielőtt a támadás elkezdődik. Mert hamarosan lehetetlennek fogjátok találni, hogy egy hamis tant kövessetek, amelyet az előtettek álló förtelemmel rátok kényszerítenek. A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház fölé helyezi magát, hanem az összes Keresztény Egyház fölött is diktálni fog, amelyeket eggyé fog egyesíteni. De nem Én leszek az, Jézus Krisztus, akire majd ezt az Új Templomot fogják építeni. Ez egy olyan templom lesz, amellyel a Szentszéket akarják helyettesíteni, hogy tisztelje a fenevadat." (2012. június 10. vasárnap, 3:30)

Nagyfigyelmeztetés

"Időközben tehát azt fogják hinni, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetel hírnökeként lett elküldve. Emiatt oly sok lélek fogja készségesen elfogadni a bélyegét, a Fenevad Bélyegét. Ami azt jelenti, hogy ő minden értelemben fenevad, annak alapján, ahogyan a Sátán megnyilvánul majd testében. Csodákat fog tenni az égen. Meg fogja gyógyítani az embereket. Ő lesz az Új Világ – Vallás feje. Ő és a Hamis Próféta, aki a Katolikus Egyház külső szerkezetét (intézményrendszerét) fogja vezetni a Földön, szorosan együtt fognak működni, hogy megtévesszék Isten minden gyermekét." (2012. július 20. péntek, 5:46)

Nagyfigyelmeztetés

"Tanítványai – akárcsak Fiam apostolainak az esetében -, sehol sem lesznek láthatóak. Ők majd rejtekbe vonulnak, mert félni fognak a megtorlástól. Mikor már az utolsó lélegzete látható lesz, minden elnémul majd egészen addig, amíg azok éljenzése, akik az Egyházat megfeszítették, a hamis tanokkal süketté teszik majd az egész világot. Az egyház új fejének a hangja, a csalóé, a Hamis Prófétáé harsogni fog. Mindenki megkönnyebbülve fog leborulni, hálából Irántam, a Legmagasságosabb Isten iránt. Mert ez az új kezdetnek fog látszani. Ez után lesz az, hogy ezen egyházon belül, Fiam Jelenléte többé már nem fogja ékesíteni az oltárokat, mert ez nem lehetséges. Ez után lesz az is, hogy Kezem, a szorongattatás idején, büntetésként fog lesújtani. Ekkor fog az Armageddon csatája elkezdődni." (2012. augusztus 2., csütörtök, 10:06)

Nagyfigyelmeztetés

"Kijelentik majd, hogy a hamis próféta lesz a valódi pápa. Kijelentik azt is – először finoman -, hogy az Antikrisztus maga Krisztus Király. Amikor ők a szegény lelkeket azzal csábítják, hogy üzeneteik Istentől származnak, akkor az ilyen lelkek nem lesznek okosabbak. Figyelmeztetnem kell Isten minden gyermekét: a második alkalommal Én nem testben fogok eljönni." (2012. augusztus 12., vasárnap, 6:00)

Nagyfigyelmeztetés

"Gyűjtsétek össze Egyházamat, és imádkozzatok erőért, mert a Hamis Próféta készülődik és jelen van már a Vatikánban. De a valódi arcát nagyon óvatosan rejti el. Szeretett Helytartóm el van szigetelve, és az idő nagyon rövid." (2012. augusztus 19., vasárnap, 10:56)

Nagyfigyelmeztetés

"A vallási különbözőségek először a széleken homályosodnak el, aztán rövid időn belül már nem fogjátok felismerni Tanításaimat, mert észrevehetetlenül fognak eltűnni. Ezek helyére egy sor homályos, de költői kifejezés kerül, mely előmozdítja a bűnnel szembeni toleranciát. A hazugságokat, melyeket a gyanútlan templomba járóknak mutatnak be, az elején nem veszik észre. Ezután követőimet egy mély nyugtalanító érzés fogja el, az, hogy valami nincs rendben. A végső megtévesztés akkor lesz, amikor a Szentségeket pogány helyettesítőkkel cserélik fel. Mindez a Hamis Próféta elnöklete alatt következik be, aki azt állítja majd, hogy valamennyi vallásnak ő a főpapja. Egy egyesített vallásnak. Ez az új világvallás a fenevadnak fejezi majd ki hódolatát. A fenevad felfalja majd mindazokat, akik vakon követik, és ők Számomra örökre elvesznek. A sebesség, mellyel ez megtörténik, elképeszti majd követőimet. A tervet gondosan kezelik. A kampány, hogy a Keresztények ellenségeskedését a világi törvények elfogadására használják fel, mesteri módon van kitervelve. Ezt a kampányt sok nemzet között egy olyan csoport tervezi, mely arra használja fel a személyiségeket, hírességeket és a névleges vezetőket, akiknek a többség figyelmet szentel, hogy támogassák gonosz hazugságaikat." (2012. október 9. kedd, 9:31)

Nagyfigyelmeztetés

"Aztán büntetéseket fognak kiszabni azokra, akik a nyilvánosság előtt hűséget mernek mutatni az egy Igaz Isten iránt. Őket nem fogják megtűrni, és el kell majd rejtőzniük ahhoz, hogy Atyámat tiszteljék. A mindennapi áldozatok, a szentmisék végül megszűnnek – amint meg volt jövendölve –, mert a hamis próféta bejelenti majd, hogy egy új formájú misét fognak tartani, és hogy a régi formájú már nem fontos, – fogja mondani. Jelenlétemet a Szent Eukarisztiából száműzni fogják és az Élet Tápláléka többé már nem fogja táplálni Isten gyermekeit. Ekkor Isten Keze lecsap majd azokra a pogányokra, akik azt merik majd mondani, hogy Isten Nevében beszélnek. Hűségük a fenevad iránt sokakat fog befolyásolni, és vezetni fogják azokat, akik félre voltak vezetve a sötétség börtönében. A szakadás növekedni fog, míg végül Isten minden gyermekének választania kell. Vagy a hamis illúziót fogják követni – melyet a hamis próféta fog bemutatni, aki azt fogja mondani, hogy Isten Nevében beszél -, vagy az Igazságot." (2012. november 4. hétfő, 17:45)

Nagyfigyelmeztetés

"Meg fogják változtatni ünnepélyes fogadalmukat, hogy részvételüket az új templom felépítésében igazolni tudják – a hamis próféta uralmának szentelt új templomban. Aztán már nem az Én szolgáim lesznek többé, mert hűséget váltottak és a hamis prófétát imádják. Akkor majd egy hamis istent fognak imádni, egy teljesen új koncepciót, amely lehetővé fogja tenni, hogy Isten bizonyos Törvényeit eltöröljék, és hogy ocsmányságokra cseréljék fel a Szemem előtt." (2012. november 14. szerda, 8:30)

Nagyfigyelmeztetés

"Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ – vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni. A hamis próféta jól fel van készülve, és az ő ideje most már elérkezett. Együttműködve az Antikrisztussal, ők térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni." (2013. február 13. szerda)

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta – aki Egyházam vezetőjének adja ki magát – készen áll arra, hogy viselje azt a ruhát, amelyet nem az ő számára készítettek. Ő meg fogja szentségteleníteni Szent Eukarisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, s majd újra megfelezi azt. Erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy elbocsássa az Általam kinevezett Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa hűséges követőit. Ő gyökerestől kitépi majd mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odadobja őket a farkasoknak. Tettei nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan látni lehet majd azokat a jeleket, amelyeket kidolgoz, hogy keresse a világ befolyásos vezetőinek és a magasabb helyeken lévők támogatását. Amikor az utálat gyökeret eresztett, a változások hirtelen fognak bekövetkezni. Röviddel ezt követően fognak jönnek a bejelentései, hogy létrehozzon egy egységes Katolikus Egyházat minden hitfelekezet és vallás összekapcsolásával. Ő fogja vezetni az új világvallást, és uralkodni fog a pogány vallások fölött is." (2013. március 8. péntek)

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta megkoronázását a Szabadkőműves csoportok a világ minden pontján meg fogják ünnepelni, akik gyermekeim végső üldöztetésének szakaszát tervezik." (2013. március 12. kedd)

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta érkezésének időzítése egybe fog esni a világ minden táján bejelentett hadüzenetekkel." (2013. március 16. szombat)

Nagyfigyelmeztetés

"Követőim közül sokan el fogják most utasítani Szent Szavamat, az Igazságot, éppen úgy, ahogyan azt az Én földi Megpróbáltatásom ideje alatt tették. Téged, leányom, mint eretneket fognak elutasítani, megvetnek és kigúnyolnak. Te tüske leszel a hamis próféta oldalában. De hamarosan mindenki látni fogja ennek a csaló szélhámosnak a ravasz cselekedeteit és az alattomos gesztusait, aki Róma Trónján elnököl, ami felér egy Szentségtöréssel. Rétegről rétegre világossá válnak gonosz szándékaik, amint saját magukat lebuktatják, és akiket a felismerés kegyelmével ajándékoztam meg, észreveszik a förtelmet, ami kibontakozóban van. A fenevad most készen áll, aki egy – bizonyos világi vezetőkből álló – szekuláris kört alkotott meg egyként egyesítve mindazt, ami Isten Királysága ellen van." (2013. március 19. kedd)

Nagyfigyelmeztetés

"Minden jel meg lesz adva a Mennyből, hogy figyelmeztesse azokat, akik a hamis próféta és a jövőbeli cinkosa, az Antikrisztus oldalán állnak, hogy napjaik meg vannak számlálva. Meg lesz mutatva Nekik, hogy milyen lenne Atyám haragját megtapasztalni." (2013-06-15)

Nagyfigyelmeztetés

"Mások, akik vakok az Igazságra, a Hamis Prófétát fogják a zűrzavarba követni. Szívük meg lesz tévesztve, és hamarosan, amikor úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta a halál kapujában van, zokogni fognak. De aztán, mintha egy csoda történt volna, úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta feltámadt halottaiból. Azt fogják mondani, hogy ő Mennyei nagy természetfölötti erőkkel van megáldva, és imádattal arcra fognak borulni előtte. Ő szeretve és imádva lesz azok által, akik vakok." (2013. július 25. csütörtök, 18:52)

Nagyfigyelmeztetés

"Látni lehet majd, amint a hamis próféta a világ egyházait egyesíti, és minden alkalommal kimutatja mindazon jellegzetes tulajdonságait, melyeket egy szent jellemvonásaival hasonlítanak össze." (2013. július 28. vasárnap, 21:40)

Nagyfigyelmeztetés

"Óvakodjatok a csodáktól, melyekről a fehérbe öltözött emberek azt fogják állítani, hogy ők vitték végbe azokat, mintha ők az Én Testemből jöttek volna létre és az Én Lelkemmel lennének megáldva. Amikor azt látjátok, hogy csodálatos és látszólag csodás eseményekre kerül sor, tudnotok kell, hogy egyáltalán nem azok. Azt fogják mondani nektek, hogy a csodák a hamis próféta keze által jöttek létre. Aztán azt fogják elvárni tőletek, hogy nagy tiszteletet mutassatok iránta és először azt mondják majd nektek, hogy ő egy élő szent. Őt imádni, szeretni és csodálni fogják, és mindenki azt fogja mondani, hogy ő Isten kegyeit élvezi. Idővel azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért következnek be, hogy Második Eljövetelemet hirdessék. És akkor megjelenik a fenevad. És ő a Sátánt fogja tisztelni. És a világot szörnyű zűrzavar fogja fogva tartani. Az emberek csapdába kerülnek. Egyrészt a hamis próféta minden vallást irányítani fog a világban és kihasználja azok szeretetét, akik ismerik az Igazságot. Azok, akik ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert az övék Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog mutatni a hamis próféta iránt. De mivel az ő szerepe politikai jellegű lesz, az egymás iránti hűségük sok embert fog egyesíteni, akik ezt a szövetséget meg fogják tapsolni." (2013. július 29. hétfő, 11:23)

Nagyfigyelmeztetés

"Az Antikrisztust minden dicsőség körbe fogja venni. Aztán a hamis prófétával együtt egy világméretű társulatot fognak létrehozni, amely a világ legnagyobb humanitárius kezdeményezéseként lesz bemutatva." (2013. augusztus 7. szerda, 18:50)

Nagyfigyelmeztetés

"A társadalmi igazságosság és a szociális együttérzés nevében a hamis próféta azt fogja kifejteni – amiről a világ azt fogja hinni, hogy az valóban arra szolgál –, hogy evangelizálni kell és egy új modern egyházat kell létrehozni. Úgy fog tűnni, hogy ez az egyház elér minden bűnöst, és felkarolja azokat a bűnösöket is, akiknek bűnei nem elfogadhatók Számomra." (2013. augusztus 10. szombat, 12:49)

Nagyfigyelmeztetés

"A hamis próféta egy erőteljes ökumenikus hitet fog bevezetni, és ez minden eretnek megelégedésére fog szolgálni. Fiam Egyházában a legtöbben meg lesznek tévesztve, de felszentelt szolgái közül szinte a fele meg fogja tagadni, hogy végső esküt tegyen, amit megtévesztő módon úgy fognak bejelenteni, mint a Szent Eukarisztiára tett esküt. A Szent Eukarisztia és annak megszentségtelenítése lesz minden elégedetlenség és nézeteltérés középpontja. Aztán, mivel hamis csodákat fognak annak /az Eukarisztiának/ tulajdonítani, a világ hírességei közül sokan körül fogják a hamis prófétát venni, pártfogását keresvén udvarában. S aztán az lesz, hogy ő majd össze fog állítani egy listát azokból, akiket kitüntetésre jelölt, akik aztán meg fogják kapni a tiszteletbeli doktorátus címet a hamis próféta frissen megújított egyházában, ami a korábbinak csak egy üres burka lesz. Mindenki el fogja fogadni a jótékonysági nagy munkálatokért az azok által adott díjakat, akik a csaló irányítása alatt elnökölnek. Mindnyájan dicshimnuszokat fognak zengeni egymásról, míg végül nyilvánosan be nem jelentik, hogy a hamis próféta egy élő szent, mivel az úgynevezett csodákat, fogják mondani, mint Isten szolgája tette. És aztán ő és az antikrisztus a világ nagy részét ellenőrizni fogják, de Oroszország és Ázsia nem fognak belekeveredni, mert ez a két birodalom felkel majd az új Babilon ellen, míg csak Róma meg nem semmisül." (2013. december 11. szerda, 22:05)

Nagyfigyelmeztetés

"Nagyon rövid időn belül szobrokat, ereklyéket, plakátokat, csészéket és nagyméretre rendelt festményeket fognak készíteni a hamis prófétáról, hogy elhelyezzék mindenütt a Templomokban. Idővel az ő képe, az Antikrisztuséval együtt sok nyilvános helyet, templomot, politikai központot fog díszíteni, valamint azokban az országokban is díszelegni fog, ahol úgy tűnik majd, hogy parlamentjük felkarolja az „új fényben”tündöklő Katolikus Egyházat. Ez létre fogja hozni egy hamis evangelizáció új formáját, és mivel ez csábító lesz egy modern szekuláris világ számára, vonzani fogja a rajongókat a világ minden tájáról." (2013. október 6. vasárnap, 23:30)

Nagyfigyelmeztetés

"Egy „missziót” fognak létre hozni a német náci üldöztetéshez hasonlóan – amikor a zsidókat kerítették kézre –, hogy az Új Világegyház úgynevezett árulóit felkutassák, amit nektek mondani fognak, az a többi vallásra is érvényes. Azzal fognak vádolni benneteket, hogy megszentségtelenítitek a Misét és az általuk újonnan formált Mise bemutatását, ahol Én a Szent Eukarisztiában nem leszek jelen, mert ez egy irtózat lesz Atyám Szemében. Testem és Vérem azokon a Szentmiséken lesz jelen, melyeket azokban a központokban és menhelyeken tartanak, ahol ti hűséget fogadtok a Transsubstantiatio – nak (az átváltoztatott ostyának), hogy megadja a Szentmise Szent Áldozata Szentségének hitelességét, és hogy Atyám által elfogadható legyen." (2012. november 11. vasárnap 22:00)

Nagyfigyelmeztetés

"Egyedül csak azoktól a papoktól és olyan más keresztény egyházi személyektől lesznek érvényesek a kiszolgáltatott Szentségek, akik hűségesek maradnak Hozzám. Ezeket a Szentségeket ők speciális „menedék – templomokban” fogják felkínálni. A bűn eltörlését a törvények bevezetésén keresztül fogják kezdeni, melyekre úgy fognak tekinteni, hogy ezek a toleranciát támogatják. Ezek közé tartozik az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága. Az Egyházakat kényszeríteni fogják, hogy megengedjék az azonos neműek házasságát és a papokat arra kényszerítik majd, hogy megáldják őket az Én Szememben. Ez alatt az idő alatt, a Szentmise bemutatásakor továbbra is a saját verziójukat fogják mondani. A Szent Eukarisztia felajánlásaikat – amikor majd meggyalázzák az Ostyát -, a katolikus templomokban fogják tartani. Én nemcsak az ilyen miséken nem leszek majd jelen, hanem a legtöbb igaz templomban sem, ahol meggyaláznak Engem." (2012. július 20. péntek, 5:46)

Nagyfigyelmeztetés

"Azok, akik elutasítják Fiam létezését az Eukarisztiában, egy nagy Ajándékot tagadnak meg önmaguktól. Nem lesztek elítélve, amiért a Szentmisén visszautasítjátok Testét, de nem fogjátok megkapni azokat a kegyelmeket, melyet Ő Isten valamennyi gyermekének szeretne ajándékozni. A Szent Ostyát, melyet magatokhoz vesztek, megfelelő módon kell átváltoztatni (konszekrálni). Amikor a Testét magatokhoz veszitek, Ő mély és alázatos szeretettel tölt el benneteket, mely megerősíti majd a hiteteket és elhozza számotokra az Örök Életet. A Szent Eukarisztia egy olyan Ajándék, amely az Örök Életet fogja megadni nektek. Soha ne feledjétek a következőket: Fiam nagyon megszenvedett azért, hogy ezt a nagy Ajándékot a világnak adja, az Útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne vonjátok kétségbe nagylelkűségét. Ne becsüljétek le a Szent Ostya erejét." (2012. október 19. péntek, 9: 06)

Nagyfigyelmeztetés

"Üdvösség Anyja: hamarosan azt fogják kérni tőletek, hogy a Szent Eukarisztia egy helyettesítőjét osszátok szét, ami nem a Fiam Teste lesz Fiam Egyháza most kerül megostorozásra, ami Földi Keresztre feszítésének az első szakasza ebben az időben. Ők el fogják venni a Testét – a Szent Eukarisztián keresztül – és sértegetni fogják, valamint lealacsonyítják Őt. Ennek sok jelét lehet majd látni, mivel minden tiszteletlen és fondorlatos gesztust el fognak követni, hogy átkozzák Őt. Amikor becsmérelni fogják az Ő Legszentebb Eukarisztiáját, akkor Azt el fogják majd dobni, és hamarosan nagyon nehéz lesz részesülni Benne. Ez csak egyike azon sok folyamatban lévő tervnek, hogy eltöröljék Fiam Jelenlétét a Szentmisében." (2013. augusztus 2. péntek, 15:10)

Nagyfigyelmeztetés

"A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekről azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják. Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetők, ártalmatlannak fognak tűnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentőségét, de ez a Szent Eukarisztiához és a benne lévő Jelenlétemhez kapcsolódik. A „megemlékezés” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitől. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is – melyeket fából és kőből készítettel cserélnek fel – egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyűjtenek az Új Világvallás számára. A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók – a Szent Eukarisztia tartója –kezdenek eltűnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek." (2013. április 30. kedd)

Nagyfigyelmeztetés

"Mindabból, amit a kezdeti időkben látni fogtok, külsőleg semmi sem fog másnak látszani. Hamarosan Rómában látni lehet majd egy gazdag és hatalmas épületet, ami egy találkozóhely lesz. Itt minden vallást üdvözölni fognak, amíg arra nem kényszerítik őket, hogy lenyeljék az Egy –Világrend által bemutatott hazugságokat. Idővel elfogadhatatlanná válik majd, hogy egyes Keresztény szokásokat nyilvánosan gyakoroljanak. Ezek magukban foglalják majd a Keresztség Szentségét és a Szentáldozást is." (2013. január 1. kedd, 19:20)

Nagyfigyelmeztetés

"Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy összpontosítsátok minden figyelmeteket a világ szegényeire. Pénzt fognak kérni tőletek – és ezt különböző forrásokból fogják beszedni, hogy a világ szegényeit, a munkanélkülieket és a hajléktalanokat segítsék. Azt fogják nektek mondani, hogy Én, Jézus Krisztus mindig is szerettem a szegényeket. A probléma a következő: Én először a lelki szegényeket keresem fel, hogy megszabadítsam őket az elveszett életüktől. A lélekben szegények – akik kevés lelki érzülettel rendelkeznek Isten iránt – azok, akikre vágyom. Boldogok azok, akik szegények ebben az életben, akik keveset tudnak felmutatni, de szeretnek Engem, mert ezek az emberek egyáltalán nem szegények. A gazdag embernek inkább van szüksége Szeretetemre, Irgalmamra és Együttérzésemre, mint azoknak, akik arra kényszerülnek, hogy élelmet, ruhát vagy menedéket találjanak. Arra kell figyelmet szentelnetek, hogy mennyire szerettek Engem, és hogyan kértek Engem, hogy megmentselek benneteket. A Szentségek lesznek a megmentő erő azok számára, akik gazdagok és szegények, de akik nem szeretnem Engem.” (2013. október 6. vasárnap, 23:30)