2013. november 17., vasárnap

„A Szűzanya nem postai irodavezető, aki naponta üzeneteket küld” – A hamis proféta csütörtöki homíliája

Ferenc pápának nem állt szándékában kritizálni azokat,
akik hisznek a međugorjei üzenetekben

„A pápának nem állt szándékában kritizálni azokat, akik hisznek a međugorjei üzenetekben, annak ellenére sem, hogy az Egyháznak még nincs hivatalos álláspontja ez ügyben, viszont nem is tagadhatja, hisz évről évre óriási számú pozitív lelki gyümölcsöt terem. Bergolio beszéde azoknak szólt, akik ahelyett, hogy Isten kezébe helyeznék magukat, a jövőt kutatják a Szűzanya üzeneteit használva erre” magyarázza a népszerű Vatikán-szakértő, Andrea Tornielli, miután Ferenc pápa a Szent Márta házban tartott prédikációjában kijelentette, hogy „a Szűzanya minden ember édesanyja, nem pedig postai irodavezető, aki naponta üzeneteket küld”.

Tornielli kérem, mondja el, mi az oka annak, hogy úgy gondolja, Ferenc pápa nem Međugorjét akarta kritizálni?

Bergolio már akkor is elmondta ezt, amikor még nem volt pápa. Itt a jövő iránti kíváncsiság van
középpontban, valamint mindaz, ami a titkokkal és az üzentekkel kapcsolatos. Nem tisztességes dolog ezt a prédikációt csak egy jelenésre vonatkoztatni, akár már elfogadottra vagy még nem elismertre, mint amilyen Međugorje is. Tehát, amit a pápa hangsúlyozott az, az, hogy az emberek gyakran, még a buzgó hívek is elkezdenek olyan üzeneteket követni, amelyek valamiféle jelenésekhez kapcsolódnak, és a végén átadják magukat a jövő iráni mértéktelen kíváncsiságnak.

Milyen értelemben természetes az ilyen fajta kíváncsiság, valóban nem keresztényi?

Azért nem, mert ezek az emberek annyira megszállottak, hogy úgy fejtik meg és tárják fel ezeket az üzeneteket, hogy közben elfelejtik az evangélium üzenetét. Megtörténhet az is, hogy jövőbe látás miatt aggodalmaskodunk, miközben azt sem tudjuk élünk-e holnap vagy sem, a halálunk órájában azonban a végítélet mindnyájunkhoz el fog érkezni. A keresztény ember álláspontja a következő: tudja, hogy élete Istentől függ, ezért nem gyötri magát a kíváncsisággal, a jövő kutatásával, nem engedi, hogy az emberiség jövőjével kapcsolatos meghatározott üzeneteket adjanak számára, hanem megelégszik az Evangéliummal.

Mielőtt Bergolio pápa lett, előfordult-e valaha is, hogy kifejtette Međugorjéval kapcsolatos látásmódját?

Sohasem magyarázta meg ezt kimondottan vagy rendszerezetten. Buenos Aires érseksége idején egy Međugorjéval kapcsolatos találkozót szerveztek és Bergolio jól ismert stílusában engedélyt adott a megrendezésre. Emellett Ferenc pápa mély máriás lelkiséget hordoz, amely látszik mindabból, amit tesz, a Salus Populi Romaninál a Mária Maggiore Bazilikában tett állandó látogatásaiból, vagy amikor október 13-án fogadta a Fatimai Szűzanya szobrát, imádkozott előtte, és amikor nagy szelídséggel tartotta kezében a brazíliai Szűzanya kicsi szobrát az „Aparecide”-t.

Milyen értelemben gondolja azt, hogy érdemes megmagyarázni a pápa szavait?
Bergolio egy kifejezetten máriás pápa, aki kinyilvánítja, hogy nincs semmiféle problémája a Szűzanya tisztelet népi kifejezésmódjával. Emlékszem, hogy kinevezése után arra kérte a portugál püspököket, hogy imádkozzanak a beiktatásakor, szentelésekor a Fatimai Szűzanyához. Tehát a pápa nem kétkedéssel tekint az efféle jelenésekre. A kritika nem Međugorjénak szól, hanem egy meghatározott, sajátos csoportnak, akik azt gondolják, hogy több múlik egy havi üzeneten, mint magán Istenen.

Mi az egyház hivatalos álláspontja Međugorjéval kapcsolatban?
Az első véleményből és a zadari nyilatkozatból, amelyet 1991-ben a volt jugoszláviai püspökök mondtak ki, következik „non constat de supernaturalitate”, ami azt jelenti, nem bizonyított a természetfeletti volta. Ez olyan vélemény, ami nem zárja ki a jelenés hiteles voltát a mostari egyházmegye két püspökének erőteljes ellenzése ellenére sem.

Minek alapján gondolja azt, hogy ez a vélemény nem zárja ki a természetfeletti jelenés lehetőségét?
Néhány évvel ezelőtt XVI. Benedek pápa Camillo Ruini bíborosra bízta a jelenések újabb kivizsgálást, amely a végéhez közeledik. Nem várok végleges döntést az egyház részéről, amíg a jelenések tartanak, és amíg újabb üzenetek adatnak.

Mi irányítja a legnagyobb figyelmet Međugorjéra?

Az adatok és az a nagy hatású tény, hogy nagyon sok ember évente ellátogat Međugorjéba. Nem lehet letagadni azt, hogy a jelenések temérdek pozitív lelki gyümölcsöt teremnek, és ez az egyik kritérium, ami alapján az egyház meghozza döntését a jelenésekkel kapcsolatban.

fordította: Sarnyai Andrea

A lélek, mint az isteni tűz része

Jézus olyan korban lépett színre, amikor a dogmáiba merevedett zsidóság véres bálványimádata és fenevad kultusza oly mértékben extremizálódott, hogy isteni intervenciónak kellett bekövetkeznie. A zsidóság elveszítette a spirituális kapcsolatot az égiekkel, és odáig fokozódott a materialista tévelygése, hogy ha csak tehette, manifesztálta a bűnt, gonoszsága az ördöggel vált egyenértékűvé.
A keresztre feszítés sátáni orgiája volt ennek a tetőpontja. Csak érdekességképpen: a későbbiekben is megfigyelhetőek a zsidóság blaszfémiái, például a gnosztikusoknál, ahol már olyan tébolynak lehetünk tanúi, hogy egyszerűen megtagadják az egyistenhitet. A Megváltó csodálatosan mély erkölcsi tanításai az isteni jóságról szólnak. Ezzel szemben a zsidóság materialista és alapvetően (al)világi gondolatokat fogalmaz meg és fogad el az élet szabályainak. Ezek a gondolatok nagymértékben hatást gyakorolnak a nem-zsidó népekre is. A pénz imádata, testi örömök, bujaság, mértéktelenség már kikezdte a gyenge lelkű és erkölcsű népeket. Elfelejtették azt, hogy a léleknek tökéletes tisztaságra kell törekednie és, hogy ne tudjon eltávolodni Istentől, újra és újra egyesülnie kell vele. Extázisnak hívjuk ezt az egyesülést. Ebből következik a lelki kiegyensúlyozottság, másképpen lelki nyugalom (ataraxia). 
Kizárólag az erény az élet célja. Pozitív értelmezésű igénytelenség vezet el a célhoz, az ataraxia állapotba, magához Istenhez. A gyönyör, amit a test keres, az semmi. Ezek egy szempillantás alatt szerte tudnak foszlani, hiszen a jelenkort szemlélve, többségükben bűnös eredetűek, mondjuk ki: nem Istentől valóak! A lelki gyönyör az abszolút pozitívum, ellenben a testi gyönyör nem fontos tényező. Csak egyfajta igény kielégítése, ezért minél kevesebb az igény, annál könnyebben érhetjük el a gyönyört. A lélek hatalma nem csak a testi gyönyörök felett áll, hanem a testi gyötrelmek felett is. Túl van a fizikai értelemben vett megtapasztalásokon. A gyönyör semmiképpen nem tartozik az anyagi javak közé, csak annyira, mint az egészség, gazdagság és szabadság. Ezért a betegség, a szegénység és rabság, de még a halál sem tartozik a legszörnyűbb állapotok közé. Az élet célja nem más, mint a lélek tökéletessé tétele! Jézus Krisztus mély tanításai alapján. Száműzve a felforgatókat, a kísértőket, a sötétség zsoldosait. Égi magasságokba emelve a lelkünket, eljutni a centrumba, transzcendenciába. Mert a lélek nem hal a testtel! A lelkünk az isteni tűz része.
Balassa Viktor

Szuperistenek és Istenutánzatok -- Megmentők vagy bosszúállók?

Minden kultúrában találunk történeteket olyan hősökről, akik valamilyen gonoszságtól mentették meg az emberiséget. Részben ezeknek a történeteknek az eredményeként, amikor az igazi hős, Jézus, lejött a földre, a legtöbben nem ismerték fel Isten Fiát, mert ők egy politikai megváltóra vártak, aki pompával és fizikai erővel legyőzi ellenfeleit, követőinek pedig világi hatalmat ad.
Nem lehet, hogy most, bizonyos apokaliptikus események küszöbén, hasonló megtévesztés folyik?
Batman, Szupermen, Thor és társai vajon milyen szerepet játszanak ezekben az eseményekben és a globális elhitetésben? Miért hasonlítanak a klasszikus mitológiából ismert történetek a Bibliára?
A szuperhősök történetei mindenesetre soha nem látott hatást gyakorolnak a ma élő emberekre és könnyen megtéveszthetik őket a világpolitika és a hit fontos szereplőit és szándékaikat illetően.
A Little Light Studios dokumentumfilmjéből ezekre a kérdésekre kimerítő választ kapunk.

The above documentary is the work and property of Little Light Studios: http://shop.littlelightstudios.tv/product/the-replacement-gods/.

Szíriában több mint 60 templomot és kolostort semmisítettek meg

Сирия Армия Сирии сирийская армия Сфира Алеппо
Fotó: EPA

A fegyveresek Szíriában több mint 60 keresztény templomot és kolostort semmisítettek meg. Homszban több mint 70 ezer ortodox, Aleppoban pedig a keresztények fele hagyta el az otthonát.

Ezt a statisztikát közölte Riad Haddad, Szíria oroszországi nagykövete az Állami Dumában a keresztény értékek védelméért megtartott Frakcióközi Képviselői Csoport ülésén. Elmondása szerint rendszeres támadásoknak vannak kitéve Damaszkusz azon negyedei, ahol javarészt keresztények élnek.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Milliárdok fognak megtérni és első alkalommal felismerni Istent, a Szentháromságot

2013. november 16. szombat, 22:17
Drága szeretett leányom, amikor eljövök a világhoz Isteni Irgalmasságommal, az embereknek meg lesz adva az a lehetőség, hogy keressék Irgalmamat, mert sokak számára ez lesz az első igazi gyónás, amelyben részesülni fognak.
Mindenki – bárki legyenek is az – meg fogja tapasztalni ezt a Velem kapcsolatos egyedülálló kinyilatkoztatást Atyám Felhatalmazásának köszönhetően. A lelkiismeret megvilágítása sok fájdalmat fog magával hozni, mivel az elveszett lelkek által átélt bánat olyan erős lesz, hogy nem lesznek képesek ellenállni a lelki megrázkódtatásnak. Sokan el fognak ájulni, és össze fognak omlani, mivel a fájdalom hatalmába keríti őket. De ők fel fogják ismerni, hogy a lelküknek előbb meg kell tisztulnia, még mielőtt készen állnának arra, hogy belépjenek az Én Örökké tartó Paradicsomomba. Ezek az emberek akkor tudni fogják, hogy mi az elvárás velük szemben, és a nagy Esemény után még egy bizonyos ideig szenvedni fognak a bűnükért való vezeklés miatt. Sok ember azt fogja gondolni, hogy álmodnak. Mások azt fogják gondolni, hogy itt a világvége, de nem az lesz. Azonban ez lesz az utolsó Figyelmeztetés, amely az emberiségnek adatik, mintegy segítségképpen, hogy megválthassa magát Isten Színe előtt.
Milliárdok fognak megtérni és első alkalommal felismerni Istent, a Szentháromságot, és ők hálásak lesznek ezért a bizonyítékért, amelyet Teremtőjük Létezéséről fognak kapni. Egyesek egyszerűen csak meg fognak lapulni Fényem hatására, mely hihetetlen fájdalmat fog nekik okozni, és el fognak rejtőzni és a legkisebb bűntudat nélkül a lelkükben hátat fognak fordítani Nekem. Ők tagadni fogják Beavatkozásomat. Aztán a többiek örvendezni fognak, amikor megtapasztalják Irgalmasságom Sugarait, mert ezek a lelkek annyira hálásak lesznek, hogy tanúi lehettek Jenlétemnek, hogy megkönnyebbülten vonzódni fognak Fényem felé, és egy olyan vágyakozással lesznek Jelenlétem iránt, mely meghaladja felfogóképességüket, holott még nem jött el az ideje annak, hogy a Paradicsom Kapui megnyíljanak. És így nekik is vezekelniük kell, akárcsak tanítványaimnak, azon lelkek nevében, akik el fogják utasítani Irgalmasságom Kezét.
Isten Nagy Beavatkozását követően – megadván a lehetőséget az emberiség számára, hogy felkészüljön Második Eljövetelemre –, sok kérdés fog felmerülni a világ számára. Egyesek lelkileg annyira meg fognak változni, hogy sok időt fognak fordítani azon lelkek megsegítésére és megtérítésére, akiknek segíteni szeretnének, hogy megmeneküljenek a megtévesztéstől. Mások bűntudatot fognak érezni és bizonyos időre lesz szükségük, hogy teljes mértékben megértsék Színem Előtt való megmutatkozásuk jelentőségét, és ők sok időt fognak fordítani arra, hogy kiengesztelődjenek Velem.
Aztán Isten ellenségei tagadni fogják, hogy a Nagyfigyelmeztetés valaha is megtörtént, és milliókat azzal fognak elbolondítani, hogy ez egy kozmikus esemény volt, amikor a nap fénye túlszárnyalta az egész bolygó fényét, egy egyedülálló esemény, melyet a Földnek a saját tengelyén való elmozdulása okozott. Semmi nem állhat távolabb az Igazságtól. És miközben kifejtik mindezeket az okokat, tagadni fogják Isten létezését, és sokakat messzire elterelnek Tőlem. Sajnos sokan nem fognak visszajönni Hozzám, és csak Isteni Beavatkozással lesz lehetséges megtisztítani a lelkeket, amikor is Ő kénytelen lesz ellenségeit megbüntetni azért, hogy magához térítse őket.
Legyetek hálásak ezekért a Kegyelmekért, mert Isten eme Ajándéka nélkül nagyon kevés ember lenne képes belépni a Paradicsom Kapuin.
Jézusotok