2011. július 31., vasárnap

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei


2011. július 19. Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Életed minden pillanatában úgy élj, ahogy halálod pillanatában szeretnéd, hogy éltél volna! Mindig tedd meg akaratomat! Életed minden pillanatáról számot adsz Szent Színem előtt.
X még sokat fog szenvedni, mert csak a keresztek által jut közelebb Hozzám. Nagyon sért Engem a gőgje és az engedetlensége. A lezsersége, ami bűn is. Imádkozz érte még többet! Minden imádat ajánld fel őérte is! Tudod, itt a földön senkinek sincs biztosítva az üdvösség. Azért keményen kell harcolni a sátánnal. Az örök élet titka a teljes önmegtagadásban és a kereszthordozásban rejlik. Erre hívtalak meg mindnyájatokat. Imáidat meghallgatom, és sok kegyelmet adok neki, ami a megtérésére szolgál. Látod, mennyit szenvedek híveim szívében! Nagyon kevés az igaz hívő. Mint ahogy neked sem volt elég leírni és kiadni a könyveket, (a lelki naplóról beszél az Úr) szenvedni kell a lelkekért. Így Nekem sem volt elég megalapítani az Oltáriszentséget, hanem a világ végéig szenvednem kell érte. (Itt a szentségtörő, méltatlan áldozásokra gondol az Úr.) Becsüld nagyra a Szentáldozást! Soha ne maradj el róla! Járulj gyakran a szentségekhez! Így engeszteld Szívemet, amely rengeteget szenved a világ bűneiért! Merülj el Bennem, a szeretet óceánjában! Hagyd, hogy betöltsem szívedet szeretetem izzó lángjával, hogy aztán kisugározzam rajtad keresztül minden emberre! Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2011. július 28. Szentségimádáson Jézus: „Édes kicsi gyermekem! Nagy öröm számomra, hogy napról napra itt látlak Isteni Színem előtt. Tudd meg gyermekem, hogy ez a legnagyobb kegyelem a mennyben és a földön: az egy igaz Istent imádni. Nincs ennél nagyobb kincs! Azért azt mondom nektek: kövessétek azok példáját, akik ezt teszik, mert ez minden jónak a forrása! Ez az örök élet. Ez a lelki béke, és a szeretet teljessége. Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok! Én felüdítelek titeket! Vegyétek magatokra az Én igámat! Az Én igám édes, az Én terhem könnyű. Ez azt jelenti, hogy járjatok Velem egy úton, kövessetek Engem a keresztúton! Jóllehet, terheket cipeltek, de azokat mégis könnyűnek érzitek. Ti, akik követtek Engem az önmegtagadásban és a kereszthordozásban, azt mondom nektek: ti csak törődjetek mindig az Én dolgaimmal, a tietekre Én Magam viselek gondot. Tartsátok meg törvényeimet, imádjatok Engem, és váltsátok tettekre az Evangéliumot! Rólatok Én Magam viselek gondot, mert minden szál hajatok számon van tartva az égben. Atyám Maga gondoskodik szükségleteitekről, mert aki Engem szolgál, azt megtiszteli az Atya.

Gyermekeim! Ki a nagyobb közületek? Nemde az, akinek szolgáltok. Én mégis azt mondom nektek: aki sokat kapott, sokról ad számot. Aki közületek a legnagyobb, az legyen mindenkinek a szolgája! Ezért ti pap fiaim, igyekezzetek mindenben jó példát mutatni a rátok bízott híveknek, mert mondom nektek, tőletek kérem őket számon. Csak akkor tudjátok hűségesen szolgálni az élet Urát, ha lángolóan szeretitek az örök élet Szerzőjét. Mit jelent Istent szeretni? Azt, hogy hűségesen megteszitek az Ő törvényét. Ezt kérem tőletek különösen most, ebben az értékvesztett világban, amikor már nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Ti mutassatok jó példát! Ti legyetek a világ világossága, amely megmutatja az utat Hozzám, az örök élet Szerzőjéhez, a Megváltóhoz, Aki a legméltóságosabb Oltáriszentségben trónolok köztetek, és várom minden gyermekemet, hogy tiszta szívükbe térjek.

Gyermekeim! A legnagyobb kegyelem a szentségek. A Szentgyónás, a Szentáldozás és a Szentségimádás. Ezeket mindenki folyamatosan gyakorolhatja. Aki ezt teszi, az már itt a földön a mennyországban él, és elnyerte az örök életet. Szerezzétek meg az életszentséget, és tartsatok ki benne mindhalálig! Akkor boldogok lesztek már itt a földön, és az egész örökkévalóságon keresztül. Akkor boldog leszek a szívetekben, és örömömet találom bennetek, mert számotokra nem volt hiábavaló kínszenvedésem és kereszthalálom.

Gyermekeim! Most még hívlak és várlak benneteket a templom szentéjében. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor feldúlják templomaimat. Kidobnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, és nem lesz Kihez járulni. Addig jöjjetek Hozzám, ameddig köztetek vagyok! Utána már csak a rejtekben leszek köztetek, ahol hűséges papjaim bemutatják a szentmisét. Vigyázzatok! Legyetek résen! Ne dőljetek be a sátánnak! Az Antikrisztus hamarosan színre lép. Sok csodát fog tenni. Sok betegséget meggyógyít, de kettőt nem tud tenni: szeretni, és békét sugározni. Vigyázzatok! Ne hagyjátok magatokat félre vezetni! Csak Péternek ígértem meg, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt azon az Egyházon, amelyet őrá építettem. Ez pedig az egyetemes, vagyis a katolikus Egyház, ahol Én vagyok jelen az Eukarisztiában. Én vagyok az az erőtér, az a védőpajzs, ahol a pokol kapui nem vehetnek erőt, mert Én Magam védem meg az általam alapított Egyházat. Ezt nagycsütörtökön kezdtem el, amikor a kenyeret Szent Testemmé, a bort Szent Véremmé változtattam át. Majd a keresztfán feláldoztam Magamat, és harmad napra feltámadtam. Az Eukarisztiában feltámadott dicsőséges Testemben vagyok jelen. Erre vonatkoznak szavaim, amikor azt mondtam: „romboljátok le ezt a templomot, és Én három nap alatt felépítem.” A templom a Szentség, az Én Testem és Vérem. Ahol nem imádnak Engem a legméltóságosabb Oltáriszentségben, ahol nem vagyok jelen, oda ne menjetek! Ti soha ne imádjátok az Antikrisztust, aki maga a sátán! Ti tartsatok ki mindhalálig a Szentháromságos egy Isten imádásában, Aki Atya, Fiú és Szentlélek! Más istent ne imádjatok, mert más isten nincs, csak a sátán! Erre áldalak meg titeket kicsi gyermekeim Szívem túlcsorduló, miden értelmet meghaladó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


2011. július 30. Itthon a kegyelem órájában imádság közben Jézus: „Hamarosan feltűnik az Antikrisztus. Nagy csodajeleket fog művelni. Ezzel párhuzamosan kitör a keresztényüldözés. Vigyázzatok! Legyetek készenlétben! Sokakat elhurcolnak és kivégeznek.”

2011. július 31. Szentségimádáson Jézus: „Szentségimádáson Jézus: Drága kislányom! Az idő rövid, hamar lejár. Élj szüntelen készenlétben! A jelszavad ez legyen: inkább meghalni, mint vétkezni! Halálod pillanatában annak fogsz örülni a legjobban, hogy életszentségben éltél. Megtartottad törvényeimet, és lángolóan szerettél Engem. Tarts ki ebben mindhalálig! Menj végig az úton, amelyen elindítottalak! Életed minden pillanatában úgy élj, mintha bármelyik pillanatban kiszólítanálak a testedből! Csak a szeretet számít. Szeress Engem mindenek fölött! Lángolj az Irántam való szeretettől! Énbennem szeress mindenkit! Kérj meg Engem, hogy Én szeressek általad! Akkor felfedezed a szeretet boldogságát és szépségét. Megtapasztalod jelenlétemet, azt, hogy Én szeretek általad. Erre áldalak meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Ti nem a sátánhoz tartoztok, hanem Hozzám és az Örök Atyához

2011. július 30. szombat; 15:30
Szeretett leányom, vannak időszakok, amikor azt gondolod, hogy nem leszel képes azokat a megpróbáltatásokat elviselni, amelyeket üzeneteim miatt kapsz, de nem szabad félned. A félelem nem olyan dolog, amit érezned kell.  Ha először megengeded Nekem, hogy félelmeidet elvegyem, azáltal, hogy teljesen Rám hagyatkozol, akkor szabad leszel.
Ó, mennyire elfelejtették Gyermekeim az Isteni Birodalom hatalmát, leányom. Ha csak egy pillanatra letennék pajzsukat, akkor képesek lennének tisztán látni az Én – emberiségre vonatkozó- isteni tervem részleteit kibontakozni. Ez a pajzs, az emberi intelligencia pajzsa, melyet az emberi logika vezérel, ez (az emberi logika) azonban lángra kap, mint a széna, az emberi tudomány előrehaladásával.  Tömörnek tűnik, de mégis üres anyag. De az ember azt hiszi, hogy védelmet nyújt az igazsággal, az Isteni jelenlét igazságával szemben.
Pajzsotok, Gyermekeim, amely által kizártok Engem és Tanításaimat az életetekből, a bukásotokhoz vezet. Idővel nem fog már védelmet nyújtani számotokra, és olyan gyorsan fog elégni, szinte azonnal, mint a szalma, így meztelenekké fogtok válni. Meztelenségetek végül fel fogja fedni számotokra a sátán megtévesztését, és minden üres ígéretét a világi biztonságról, ami valójában nem létezik. Az ember makacssága, hogy elfogadja az Én Örök Atyám létezését, lesz az oka a sötétségbe való száműzetésének.
Amikor meglátjátok Fényemet, a Szeretetem lángjait, hamarosan megjelenni az égen, ne legyenek kétségeitek. Ez nem szemfényvesztés (illúzió) lesz. Ez valóság lesz, és nektek meg kell alázkodnotok, hogy felnyíljon szemetek az igazságra. Ne fordítsátok el szemeteket, és ne merüljetek el a félelemben. Jelenlétemet úgy kell, hogy köszöntsétek, mint megváltásotok utolsó lehetőségét. Én vagyok az, aki jön, hogy kezeimmel betakarjalak benneteket. Én vagyok, a ti Megváltótok, aki még egyszer eljön, hogy a sötétség és a kétségbeesés mélyéről visszahozzon benneteket. Már megmondtam nektek, hogy sohasem hagylak el benneteket. Sohasem hagylak benneteket a sátán „irgalmasságára”, mert ti nem hozzá tartoztok. Ti Hozzám és az Én Örök Atyámhoz, a ti teremtőtökhöz tartoztok.
Amikor az égen az Én Dicsőségem lángját fogjátok látni, akkor legyetek boldogok. Minden kétség el fog tűnni, amelyet bármikor is éreztetek az Isten, az Atya létezésével kapcsolatban. Ahhoz, hogy javatokra fordítsátok a kegyelmeket, amelyeket a Nagyfigyelmeztetés hoz magával lelketekbe, azért, hogy megmeneküljetek, Szemeim előtt kicsiknek kell lennetek, és kérnetek kell Tőlem bűneitek bocsánatát. Akkor szeretetem el fogja árasztani lelketeket, és vissza fogtok térni Hozzám és a ti jogos Hazátokba.
Ha ellenálltok Irgalmasságomnak, az arrogancia vagy az intellektuális érveitek miatt, akkor el fogtok veszni.
Most örömmel és lelkesedéssel várjátok Kegyelmemet, mert teljessé fogtok válni újra. Újjá fogtok születni.
Szerető Megváltótok
Jézus Krisztus

2011. július 30., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Veronika Márta által

A Szűzanya könnyeit hullatja, mert kevesen fogadják el Szeretetlángját  

Látomásban a Szűzanya Szeplőtelen szívének a kápolnájában együtt imádkoztam a Szűzanyával, akinek könnyes volt a szeme. Édesanyám – kérdeztem --  miért könnyes a szemed? Szűzanya: Nézd fiam, mennyire fájnak az én szívemnek a világ bűnei, eleső gyermekeim gyengeségei. Fáj, hogy nem ismerik el Szentfiamat. Fáj, hogy nem tisztelnek, és nem ismerik el az én Szeretetlángomat. Pedig nézz le a földre, kiterítettem imahálómat, Szeretetlángomat. Ebben a Szeretetlángban nemcsak az én szeretetem van, hanem a Szentlélek szeretete, tüze, Fiam szeretete, és a Mennyei Atya szeretete is benne van. Ez egy egyesítő szeretetláng, amit Mennyei Atyátok összeforrasztott és megáldott az ő irgalmas szeretetével. Ha tudnátok, hogy ez a szeretetláng mekkora fegyver a kezetekben a másik oldallal szemben, talán használnátok. Nézd a mécseseket, amelyeket  hazátokban mindenütt elhelyeztem, némelyik alig pislákol! Gyengék vagytok, féltek. Féltek elindulni az úton, pedig én is és Szentfiam is ott vagyunk, és fogjuk a kezeteket. Szentfiam nap, mint nap kopogtat a szíveteken. Türelmes, csak a szeretetét árasztja. Miért nem kell nektek? Nézd az én szeretett egyházamat! Nézd, neki sem kell a Szeretetláng! Akkor kinek adjam oda szeretetlángom? Mi szeretünk benneteket és meg akarunk menteni titeket a kárhozat sötétségétől és tüzétől. Mi nem szeretnénk, ha egyetlen gyermekünk is elveszne! Látod, milyen kevesen fogadják el az én Szeretetlángomat? Pedig úgy szeretném bejárni ezt a földet, és mindent meggyújtani Szeretetlángommal, hogy lángoljon, lobogjon, hogy az ellenség ne férjen szeretett országom közelébe! Szeretetlángomat fegyverként adom nektek, hogy erősek legyetek, és hogy megtisztítson titeket. Meg kell tisztulnotok, mert ha ti nem tisztultok meg fiaim, ha az én egyházam nem tisztul meg, akkor az én gyermekeim el fognak veszni. Mert csak egyházamon keresztül menekülhet meg ez a föld, az én országom és gyermekeim.
2011.07.29.                                                                           Veronika Márta

2011. július 29., péntek

TUDTAD?

Tudtad, hogy van egy hely,ahol lehetsz őszinte, ahol nem kell szerepet játszanod,ahol úgy szeretnek, ahogy vagy?
Tudod, hogy miért születtél meg?
Tudtad,hogy Jézus érted is meghalt, és meggyógyulhatsz bármilyen betegségből?
Tudod, hogy mi lesz Veled az élet után?

Sokáig mi sem tudtuk, de már igen!
Tudtad,hogy élhetsz szabadon, és nem kell a világgal sodródnod?,
Hogy ne csak azért élj, hogy dolgozz, és hiteleket fizess vissza!
Tudtad, hogy nem kell innunk, drogoznunk ahhoz, hogy úgy gondoljuk, hogy jól érezzük magunkat?
Tudtad,hogy nem kell szegénynek, betegnek lennünk?
Tudod, hogy azok a dolgok amikre vágysz, amikben reménykedsz, hogyan jönnek az életedbe?

Jézusban való hitben mindezt megnyerheted!
Gyere el közénk, ha Te is tudni akarod!
Genetikai népirtás: Az emberiségre leselkedő veszély

Pandora szelencéjét felnyitották. Az emberiség történelmének eddigi legveszélyesebb genetikai kísérletsorozatára derült fény, amelynek keretében a „tudósok” ember-állat hibridek és egyéb génkeresztezéssel létrehozott klónok előállításával sodorják veszélybe az életet földünkön.
Az elit által pénzelt tudományok és kutatás-fejlesztő programok munkatársai kényük kedvük szerint kísérletezgetnek a genetikai kódokkal, fittyet hányva a fajok keresztezéséből eredő egyértelmű veszélyekre és ezzel nyíltan kockáztatják a föld biológiai egyensúlyát.
Legutóbb egy angliai titkos laboratórium programja került napvilágra, ahol saját bevallásuk szerint a kutatók már három éve folytatnak ilyen szörny-hibridek létrehozásával kapcsolatos kísérleteket. A mezőgazdasági, gyógyszerészeti és orvosi kutatások monopolizálásán keresztül a biotechnológiának hatalmában áll a világra szabadítani ezeket a Frankenstein fajokat, hiszen az élet genetikailag módosított formái komoly haszonnal kecsegtetnek számukra.
A DNS kód egyes részeinek kicserélésével létrehozott génkeresztezett klónok tulajdonképpen keresztezett hibrid fajok, melyektől azt remélik, hogy szerveik alkalmasak lesznek szervátültetésre is beteg emberek számára, ezenkívül mesterséges fehérjékhez juthatnak általuk. Másik reményük, hogy a mesterséges megtermékenyítés és emberi klónozás területén is fel tudják használni felfedezéseiket, hiszen a meddőség, terméketlenség egyre több embert érint.
Azt azonban nem fogják fel, hogy pont ezek az ember által létrehozott „teremtmények” jelentik a legnagyobb veszélyt az emberiség számára, hiszen bizonyítottan steril utódokat és a rákmegbetegedések megnövekedett kockázatát eredményezik. Ezek a klónok, beleértve a világ első klónozott birkáját, Dolly-t is, nem sokáig képesek életben maradni és rövid életük során számos egészségügyi problémával küzdenek. Arról nem is beszélve, hogy minden életben maradt klónra több száz elvetélt vagy halva született embrió esik. Ennek ellenére a tudósok azt akarják velünk elhitetni, hogy ezek a lények az emberiség javát szolgálják.
Ezek közül a kísérletek közül az emberi gének, a tudósok által „hasznosnak” vélt állatok génjeivel való keresztezés a legveszélyesebb, hiszen ily módon olyan betegségek is átterjedhetnek az emberre, melyek eddig csak az állatok számára voltak végzetesek. Az egymással nem rokon fajok keresztezése (emlős és medúza például) előre nem látható következményekkel és irányíthatatlan mutációkkal járhatnak. Arról nem is beszélve, hogy számos korábban egyformának tartott gén, egészen másként viselkedik egy idegen DNS láncba ültetve. A tudósok azt is szeretik figyelmen kívül hagyni, hogy bizonyos gének nem egy, hanem több tulajdonságért is felelősek, még inkább kiszámíthatatlanná és mindenképpen veszélyessé téve az eredményt.
Az eddig csupán regényekben (mint a globalista H. G. Wells Dr. Moreau szigete című művében) felbukkanó  groteszk kísérletek mára rémálomszerű valósággá váltak. A tudósok emberi füllel rendelkező egereket állítanak elő, emberinek minősített szerveket nyernek tehenekből, disznókból és más gazdaállatokból, stratégiai fontosságú fehérjéket állítanak elő és egyéb általunk sci-fi kategóriába tartozó alkalmazási területeket vázolnak fel, megalapozva a biotechnológia ijesztő és sokunk számára nemkívánatos jövőjét. A pók-kecske kitenyésztése például szöges ellentétben áll a természet törvényeivel, és azért hozták létre, hogy a pókselyemből egy, az acélnál is erősebb fehérjét állítsanak elő, amit például golyóálló mellények és egyéb katonai eszközök gyártásához használnának fel.
A modernkor Frankenstein professzorai földünkre szabadították a genetikailag módosított fajokat, melyek elnyomják és kipusztítják a természetes egyedeket. A GMO növények megfertőzik és tönkreteszik a természetes maggal bevetett földeket, óriási károkat okozva a hagyományos gazdálkodást folytató vállakozásoknak. A genetikailag módosított növényekről bebizonyosodott, hogy a rákon és más egyértelmű betegségeken kívül sok esetben terméketlenséget is okoznak, ami csak a harmadik generációban jön elő.
A globalista elit istennek képzeli magát és azt gondolja, hogy az életet olcsó másolatokkal helyettesítheti, melyek valójában a föld igazi flórájának és faunájának létét veszélyeztetik. Nem is olyan régen a világ legtöbb ismert tudósa úgy gondolta, hogy a DNS kód 96%-ára semmi szükség és nem képviselnek genetikai értéket. Arroganciájuk mostanra odáig fajult, hogy a transzhumanizmushoz vezető utat akarják elénk tárni, hogy az embert (illetve bizonyos embereket), az élet meghosszabbításával isteni magasságba emeljék.
Mondjunk nemet, amíg nem késő.


Forrás: Infowars.com


Klónhibridek háborúja...

A tudósok szerint nagyobb hangsújt kell fektetni az embrionális őssejt kutatások fejlesztésére, amely alkalmazható számos gyógyíthatatlan betegség kezelésére. Az Egyesült Királyságban három labor is dolgozik, - a King College London, Newcastle Egyetem és a Warwick Egyetem - a 2008-as Emberi Megtermékenyítési Embriológiai törvény meghozatala óta, az emberi és állati gének keveréséből előállítható "hibridek" létrehozásán. Különböző hibridekről beszélhetünk, köztük egy állat tojásának megtermékenyítése emberi spermával; "cybrids-ről", amelyben az emberi sejtmagot beültetik egy állati sejtbe, és "kimérákat" hoznak létre, amelyben az emberi sejtek keverednek állati embriók sejtjeivel. Több mint 150 ember-állat hibridet hoztak létre a brit laboratóriumokban. Ez egy rémálom, a "Planet of the Apes" forgatókönyve, amelynek "munkája" az ember-állat alkotásokkal túl messzire megy!

Lord Alton, a brit parlamenthez is kérdést intézett: "A tudósok minden szakaszban ezt az indoklást használják: csak ez teszi lehetővé számunkra, hogy meg találják az emberiség minden ismert betegségének gyógymódját, ami érzelmi zsarolás." Mellesleg etikátlan is! Josephine Quintavalle, a reprodukciós etika csoport részéről, megdöbbenésének adott hangot, mert ahogy mi sem, úgy ők sem tudtak semmit a kísérletekről. A hét elején, a csoportot vezető tudósok figyelmeztetettek "A majmok bolygója" kísérletekre, és kérték új szabályok megalkotását, amelyek megakadályoznák, hogy a laboratóriumi állatok emberi tulajdonságokat kapjanak, például az intravénásan emberi őssejtek beültetését főemlősök agyába. A jelentés szerzője, Robin Lovell-Badge, a Medical Research Council "s National Institute for Medical Research professzora véleménye szerint, a tudósok nem érintettek az emberi-állati hibrid embriókkal kapcsolatban, mert ezeket a törvény szerint meg kell semmisíteni 14 napon belül. Ettől rögtön meg is nyugodhatunk, bár ha egy gorilla támad ránk, már nem fogunk csodálkozni, ha övén ott fityeg a vipera, a gázspray, és kezében tonfával ront nekünk, mert egy szikra szem kétség sincs, hogy a "gyógyászati célú" kutatásokat a hadsereg finanszírozza legnagyobb mértékben. Mindezek mellett a professzornak és tudósainak meggyőződése, hogy "erkölcsi kötelessége" ez a "kutatás"!
A genetikai kutatások kinyitották Pandora szelencéjét! A Monsantó növénygenetikai fenyegetése mellett megjelentek az ellenőrizhetetlen ember-állat, vagy "állatember" fejlesztések is, ami ha olyan "jól" sikerül, mint a leállíthatatlan GMO növények terjedése, akkor a Föld "Dr. Moreau szigetévé" válhat. Ismételten csak annyit tudok mondani, hogy megnyugtató, hogy egészségünk, és az emberi faj védelme érdekében, GMO növényekkel, ember-állat hibridekkel, kényszer-sterilizálással, a judeodemokrácia védelmében kirobbantott háborúkkal, a kóros elhízást megakadályozandó, éhínséggel, mesterséges járványokkal, földrengésekkel, szökőárakkal, árvízekkel, aszályokkal, napkitörések generálásával, vegyi és biológiai mérgek alkalmazásával és életterünk elvételével harcolnak "jeles nagyjaink" (ellenük)!
A történelem folyamán korábban csak két, mesterségesen létrehozott transzgenetikusan DNS-torzított faj terhelte a légkört felesleges szén-dioxid terhelésével (gondolom nem kell a fajokat nevesíteni), de hamarosan nem marad genetikailag egészséges egyed a bolygón!
A "Terminátor technológia", más néven GURT (genetikai felhasználás korlátozás technologiája), még megkisérli a lehetetlent, átmentve az eredeti növényi génállományokat, csak félő, hogy pár év múlva a génbankokból kikerülő magok nem ismernek rá a bolygóra. Sajnos a magasabb rendű létformák esetében ez még csak lefagyasztással valósítható meg, de a jelenlegi háborúk ún. "ember" állománya a Csillagok Háborúja "alapmű", "Klónok háborúja" részét juttatja az eszünkbe!
Dolly-báránynak fogalma sem lehetett arról, hogy születésével kezdetét vette az állati tulajdonságokkal felturbózott, elektronikus segédegységgel felszerelt, szaporodásképtelen droid-klónok háborúja!

Joseph Candel: Az emberi klónozásról

Egyre gyakrabban hallani a híradóban olyan beszámolókat, hogy áttörés történt a klónozásban. Mindamellett, hogy csodálatot kelt az emberben, mire is képes már a tudomány, ezek a beszámolók összetett és nyugtalanító kérdéseket is felvetnek. Vajon elfogadható erkölcsi, etikai kereteken belülre sorolható a klónozás? Lehet-e több előnye, mint kockázata – a cél vajon szentesítheti-e az eszközt? Hogyan változtathatja meg a klónozás az emberi lény fogalmát? És mit gondol minderről Isten?
A klónozásról folyó vita összefoglalása
A „klónozás” széleskörűen használt tudományos kifejezés; és annyit jelent csupán, hogy másolatot készíteni valamiről. Azt a folyamatot például, amikor egy tudós másolatot készít egy DNS molekuláról, klónozásnak nevezik. Ez még nem vet fel semmilyen erkölcsi problémát. A vita tárgyát az képezi, ha klónozással az élet fejlett formáit állítják elő. És itt elsősorban az olyan kutatásokról van szó, melyeknek történetesen az ember klónozása a célja.
A klónozás folyamata
Az emberi klónozás megkerülné a szaporodás hagyományos folyamatát, melynek során a férfi spermája megtermékenyíti a női petesejtet. Ehelyett úgy fejlődik ki a magzatból emberi lény, hogy egy férfitól vagy nőtől származó sejt DNS-t tartalmazó sejtmagját beültetik egy olyan női petesejtbe, melyből eltávolították a sejtmagot. Tehát ahelyett, hogy olyan gyermek fejlődne ki, melynek DNS szerkezete a szülei DNS szerkezetéből tevődik össze; a klónozott gyermek DNS-e ezzel szemben – legalábbis az elmélet szerint – kiköpött mása az „eredetinek”. (Azért csak az elmélet szerint, mert az állatokon végzett klónozási kísérletek során ez idáig igen magas arányban fordult elő rendellenesség.)
A klónozás mérföldkövei dátumokban
1997. február 24: A scotlandi Roslin Intézetben tudósok bejelentették, hogy sikerült előállítani egy birkát felnőtt birkából származó sejt DNS-ének felhasználásával. A neve Dolly.
1997. július: Azok az angol tudósok, akik létrehozták Dollyt, klónozták Pollyt, a bárányt, akiben emberi gének is vannak. Terveikben szerepelt egy egész nyájra való birka klónozása abból a célból, hogy belőlük emberi fehérjét nyerjenek orvosi célokra.
1997. december: A Science magazin Dolly klónozását az év legjelentősebb tudományos előrelépésének kiáltotta ki.
2002. február: Japán kutatók, akik már egy tucat egeret klónoztak – kétségbe vonva ezzel a klónozás veszélytelenségét – beszámolnak róla, hogy jóformán az összes állat korán elpusztult. Tudósok még ugyanebben a hónapban nyilvánosságra hozzák azt is, hogy a klónozott egerek elhíztak.
2002. február: Az USA-ban a texasi A&M Egyetem tudósai bejelentik, hogy egy házimacskát klónoztak, és bemutatnak egy két hónapos cicát, akit cc-nek hívnak, ami a carbon copy (indigómásolat) rövidítése.
2002. május: Panayiotis Zavos, amerikai termékenységi-szakértő egy kongresszusi bizottság előtt kijelenti, hogy „2002 a klónok éve lesz”, és hogy az év későbbi szakaszában emberi klónozáson fog majd dolgozni. Azt javasolja a Kongresszusnak, hogy a klónozás továbbra is legyen törvényes, hogy így szabályozni lehessen.
2003. február: A 6 éves Dollyt véglegesen elaltatták, mivel olyan súlyos tüdőbetegségben szenvedett, ami általában csak a kétszer ilyen idős állatoknál figyelhető meg.
Amiről az újságok nem írnak
Míg az újságokban figyelem-felhívó cikkek jelennek meg Dolly, illetve egyéb más, klónozott tehén, malac, kecske, és egér fényképeivel, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a klónozott állatok nagy százaléka – irtózatos rendellenességekkel – halva születik. Mivel a klónozott magzatok mérete kétszerese a normál magzatokénak, a felpuffadt anyák gyakran nehéz vetélésen mennek keresztül, melybe esetenként ők maguk is belepusz-tulnak. A legtöbb klónozott lény, amely életben marad születése után, meg sem éri a felnőttkort, vagy súlyos egészségügyi problémák lépnek fel náluk. (Dolly súlyos ízületi gyulladásban szenvedett, amit lehet, hogy a klónozás okozott – de az is lehet, hogy nincs köze hozzá – és 2003. februárjában altatták el előrehaladott tüdőbetegsége miatt.) Nincs okunk feltételezni, hogy hasonló problémák nem fognak fellépni emberi lény klónozásánál.
Három bibliai nézőpont
Vannak dolgok, amiket nem kell megismernünk. Kezdetben Sátán a következőkkel kísértette meg Évát az Édenkertben: „Ha esztek a jó és a rossz tudás fájáról, olyanok lesztek, mint az Isten” (Mózes 1.könyve, 3,1-6). Napjainkban is ez Sátán leggyakoribb és leghatékonyabb kísértése. A tudomány a jó és a rossz tudás fájának tövében üldögél és gyümölcsöt szedeget. Az a probléma, hogy a gyümölcsök között van jó is, meg rossz is; van, amelyik hasznos, van, amelyik pokolian ártalmas.
Ahogy az elmúlt néhány évtized technikai fejlődése a maga „nagyobb és jobb” bombáival, rakétáival, és más háborús fegyvereivel közelebb vitt bennünket az önpusztítás széléhez, ugyanígy a génmanipuláció és a klónozás területén elért eredmények is kétélű fegyverként működnek: egyik oldalról jobb életminőséget ígérnek, más oldalról viszont olyan problémákat idéznek elő, melyekre sem a tudomány, sem a társadalom nincs felkészülve, és nem is tudja, hogyan kezelje őket.
Az élet, és az élet forrása: „Megteremtette Isten az embert a maga képmására” (Mózes 1.könyve, 1,27). Azok, akik a klónozást propagálják, lényegében át akarják venni Isten szerepét; ők maguk akarnak teremtők és istenek lenni, és saját képmásukra akarnak utódokat létrehozni. Arra lettünk teremtve, hogy szeressük és tiszteljük Teremtőnket; és ne próbáljunk mi magunk teremtők lenni. Azok, akik emberi lényeket akarnak klónozni, Isten dolgába ártják magukat, ám mindezt az Úr hatalma és szeretete nélkül teszik. A legnagyobb önteltség és vakmerőség azt gondolni, hogy javíthatnak az Úr elgondolásán és tervén.
„Megformálta az Úristen az embert … és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé” (Mózes 1.könyve, 2,7). Egyedül Istennek van joga ahhoz, hogy új emberi lelket teremtsen, és csakis Istennek van hatalma arra, hogy örök életet adjon. Az élet csakis az élet forrásából származik, és az örök élethez csakis úgy lehet hozzájutni, ha valaki elfogadja Jézust megváltójának, nem pedig úgy, hogy megpróbáljuk halhatatlanná tenni magunkat azzal, hogy másolatot készíttetünk magunkról (János Evangéliuma 3,16; 1,12; Jelenések könyve 3,20).
Hogyan függ ez össze az utolsó időkkel: A Biblia szerint „az utolsó napokban nehéz idők jönnek,” „a gonosz emberek és ámítók még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve;” … „mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg” (Timóteushoz írt 2.levél, 3,1.7.13). Minden tudományos előrelépés a klónozás területén egy lépéssel közelebb visz bennünket ahhoz, hogy kis istenekké váljunk; és egy lépéssel távolabb visz Isten igazságától.

http://idokjelei.hu/2011/01/az-emberi-klonozasrol/

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Hozzatok mindenkit Jézus Szívébe!

Hozzatok mindenkit Jézus szentséges szívébe, mert ott biztonságot találtok mindannyiótok számára. A szent szív az a hely, ahol örökre elmerülhettek az isteni szeretetláng tengerében. A szent szívben sohasem szomjaztok meg, mert az üdvözítő maga nyitja meg számotokra az oldalsebből felfakadó forrásvizet. Igyatok minél többet, hogy még inkább szomjazzatok az örök élet vizére! Soha ne érjétek be kevéssel, hanem kérjétek, hogy még többet adjon nektek önmagától. Úgy ragyogja be életetek minden napját a Szentháromság, hogy soha ne kívánkozzatok más csillogásra! Jézus szívének végtelen gazdagsága ébresszen szívetekben szüntelen vágyakozást, megmaradni a Szentháromság véget nem érő ölelésében!

2011.07.01.                                                Anna Terézia


Hűség és állhatatosság

Úgy legyetek szövetségesei a Szentháromságnak, hogy mindent megtesznek, amit tőletek kérnek. Nem kérnek nehezet, csak hűséget és állhatatosságot a mindennapok küzdelmeihez. Minél több kedvelt dologról lemondotok, és azokat felajánljátok, annál erősebb lesz a szövetség köteléke bennetek a Szentháromsággal. A hűség azt jelenti, hogy mindig újból felálltok, és újrakezditek azt, ami eddig nehézséget okozott számotokra. Az állhatatosság pedig az a kitartás, amely soha nem lankad el a buzgóságban. Ezen erények tartóoszlopai a lelkiéletnek. Ha gyakoroljátok, hamarosan nagy életszentségre juthattok el. Ebben tartsatok ki rendületlenül.

2011.07.09.                                                                      Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/hseg-es-allhatatossagAz égiek jelzései utunkon

Kedveseim, ne gondoljátok, hogy megtaláltátok az ösvényt, ha nem követitek a Szentháromság személyeinek útmutatásait! Figyeljétek a napi eseményekben, mikor és hogyan jelentkeznek az égiek jelzései! Ha felismeritek a jeleket és azoknak megfelelően cselekedtek, akkor bátran lépkedhettek. Bár a jeleket látjátok, de a cselekedetek kimenetele még nem nyilvánvaló. Figyeljetek a jelekre, és akkor bátran megtehetitek az indításaitokat! Jelek már mindenütt vannak, csak észre kell vennetek, és akkor már nem kell félnetek, mit és hogyan tesztek. Lépteiteket ösvényeitekhez szabom.

2011.07.11.                                            Anna Terézia
http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/az-egiek-jelzesei-utunkon


Őrködés szavainkon és gondolatainkon

Kedveseim, éber odafigyeléssel kontrolláljátok mindazokat a szavakat, amelyeket kimondotok! De ne csak szavaitokra ügyeljetek, hanem leginkább gondolataitokat tartsátok féken! Az ember gondolatai olyanok, mint a felhők, amelyek egyszer csak megjelennek az égen, és gyorsan csoportosulnak, de legalább ugyanolyan hirtelen tova is tűnnek. Ezzel azt akarom mondani nektek, ha féken tartjátok gondolataitokat, kellő odafigyeléssel kontrolláljátok, és nem engeditek szabadjára engedve feltornyosulni, hogy bármit formáljanak bennetek, akkor nem fogják lelketek egét elborítani vad megnyilvánulásaik. Még idejében, amikor csak gyülekeznek, akkor csapjatok le rájuk és adjátok oda azokat a Szentháromságnak! Ne hagyjátok, hogy fejetek egét teljesen beborítsák! Kérjétek az Urat, hogy idejében adja le nektek a figyelmeztető lövéseket, hogy el tudjatok menekülni a vihar elől!

2011.07.12.                                  Anna Terézia
Áldozatok zúgolódás nélkül  

Kedveseim, merjétek bevállalni mindennapjaitok nehézségeit azzal, hogy zúgolódás nélkül meghozzátok áldozataitokat. Igen kedvesek vagytok a Szentháromságnak, amikor felajánljátok neki hordozásaitokat. Legyetek bőkezűek, amikor adakoztok, és ne kételkedjetek abban, hogy valamit nem jól tesztek! Nagy bizalommal hagyatkozzatok az égiek segítségére, mert ők tudják, miben szenvedtek hiányt! Arra várnak, hogy szükségleteiteket kielégítsék az Úr szándéka szerint. Bővelkedjetek mindenkor kegyelmi adományokban és használatát egyesítsétek a Szentháromság akaratával!

2011.07.13                                                   Anna TeréziaTürelem, megbocsátás  

Kedveseim, mindent tűrjetek el, ami nehéz az életetekben, mert a Szentháromság is végtelenül türelmes hozzátok! Bocsássatok meg minden helyzetben az ellenetek vétőknek, de tudjatok megbocsátani önmagatoknak is, amikor vádol a szívetek! Ha nem hordozzátok lelketekben a vádlás szellemét, és kiirtjátok annak minden kezdeményezését is, akkor megkapjátok a békét, melyet a Szentháromság ültetett a szívetekbe. Ha vétettetek, kérjetek azonnal bocsánatot, és adjátok oda Istennek azt a rossz cselekedetet is, amit elkövettetek. Ő majd elveszi tőletek, és új szívet teremt bennetek, és új lelket olt belétek, hogy megtudjátok, mily nagyszerű, amit veletek művel.

2011.07.15.                          Anna Terézia


Elfogadni, visszautasítani 

Kedveseim, mindenkor és készségesen hallgassatok a Szentháromságra! Engedjétek életetekben felismerni jelenlétét azzal, hogy elfogadtok mindent az Ő kezéből. Ugyanakkor utasítsatok vissza mindent, ami hátráltat benneteket, és ellenkezik lelketek előmenetelével, vagyis amit a bűn csírája okozhat bennetek! Ehhez azonban el kell fogadnotok önmagatokat saját korlátaitokkal együtt. Ez legyen számotokra a legfőbb bizalom jele. Így legyetek szeretetben Isten és egymás iránt. Mindig legyen hálás a szívetek, akkor is, ha hibáztok, mert ha kéritek Isten bocsánatát, és irgalmát, Ő a legjobbat fogja kihozni mindabból, ami számotokra elhibázott lépés volt.

2011.07.17.                                        Anna Terézia

Teljes ráhagyatkozás 

Kedveseim, álljatok készen minden pillanatban beleállni a Szentháromság akaratába! Fogadjatok el mindig mindent zúgolódás és huzavona nélkül az Ő kezéből! Minél gördülékenyebben teszitek ezt és ajánljátok fel neki, annál értékesebb kincsekre találtok. Ne féljetek, mert mindent készségesen megtesz a Szentháromság! Meg szeretné tanítani nektek a teljes ráhagyatkozást. Ezért a bizalom lelkét kérjétek, tegye készségessé szíveteket, hogy mindent azonnal elfogadjatok. Értsétek meg, csak így tudtok lendületesen haladni. Így megkapjátok hozzá jutalmul a kitartás erényét.

2011. 07.24.                                    Anna TeréziaA Szentháromságban való létünk

2011. 07. 22.
Kedveseim, mindenkor reméljetek a Szentháromságban! Legyetek biztosak, hogy senki és semmi nem szakíthat el tőle. Gondosan ügyeljetek erre, és tudjátok, hogy ez így van. Mindennapi ügyeitek el vannak benne rejtve, és ez hatalmas biztonságot jelent számotokra. Ne feledjétek, hogy mindent, amit tesztek, a Szentháromságban teszitek, és ezért felelősek vagytok. Ha gyermeki lelkülettel vagytok iránta, akkor a felelősség is őt illeti, hiszen a gyermek, mikor ráhagyatkozik szüleire, önfeledten veti karjaiba magát. Így tegyetek ti is, és akkor nagyon boldogok lesztek! Legyetek áldottak, és adjátok oda magatokat egészen elégő, Istennek tetsző áldozatul!
2011. 07.28.
Kedveseim, minden dolog, amit tiszta szívből tesztek, jó akaratból és jó szándékból, azt a Szentháromság műveli bennetek. Jó szándékú tettnek számítanak a lelkek üdvösségét előmozdító cselekedetek, és az a vágy, ami a legnagyobb jót szeretné kihozni mindenből. Legyetek biztosak abban, hogy ha a tőletek telhető legjobbat megteszitek, akkor mindent megmozgattatok annak érdekében, hogy szándékaival megdicsőítsétek a Szentháromságot. Bár ezeket a dolgokat jól ismeritek, de sokszor mégsem hiszitek el, hogy a Mennyei Atya minden apró dologra is odafigyel. Fejezzétek ki hálátokat és éljetek át nagy örömet, mert lelketek felüdülést talál az isteni akaratban.
                              Anna Terézia

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/lelkielet/minden-jot-a-szentharomsag-mvel-bennuenk 

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Szűz Mária üzenete „Engesztelő lélek“

2011. július 28. csütörtök; 14:25

Gyermekem, nagy örömmel jövök hozzád, hogy küldetésedben vezesselek, és hogy segítsek szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak, még több lelket megmenteni. Végleges önátadásodat az Örök Atyának, beleegyezésedet abba, hogy egy engesztelő lélek lehess, a Mennyország nagy örömmel fogadta.

Te, Gyermekem, most segíteni fogsz megmenteni azon lelkeket, akik különben a sötétség vermébe kerültek volna. Ezért a felajánlásért, különleges kegyelmekben lesz részed, hogy erőt adjanak neked a megpróbáltatások könnyebb elviselésében. A te lelked, Gyermekem, most olyannyira megerősödik, hogy a materialista világra vonatkozó dolgok értéktelenek lesznek szemeid előtt.

Mindig fordulj Hozzám, a te Édesanyádhoz és tanácsadódhoz, hogy drága, szeretett Fiam és a Magasságbeli Isten ölébe vigyelek. Imádkozz most, hogy megfelelő módon felkészülhess arra, hogy felszentelhesd magad, erre a fontos feladatra.

Mindig szent palástommal foglak betakarni téged, és te, szeretett Gyermekem, mindig közel leszel Szívemhez.

Szeretető Édesanyátok,

Az Angyalok Királynéja


Imádkozzatok azokért a kárhozattal szembenéző lelkekért, akik nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést

2011. július 28. csütörtök; 15:30

Szeretett leányom, az a lelki szárazság, amelyen az elmúlt néhány napban mentél keresztül, amikor az imádkozás lehetetlen volt számodra, a csalótól jött, aki megpróbált téged Tőlem elszakítani.

Mivel a végső fogadalmadat már letetted arra, hogy egy engesztelő lélek legyél, és azért, hogy a lelkek megmentésében, az Örök Atyának segítségére légy, most külön védelem van neked felajánlva, hogy a csaló ne tudjon téged összezavarni.

Gyermekek, eljött a nagy imádkozás ideje, a ti utolsó lehetőségetek arra, hogy megmenthessétek azokat a lelkeket, akik nem fogják túlélni a Nagyfigyelmeztetést.  Kérlek benneteket, szívleljétek meg az ÉN kérésemet, hogy imádkozzatok azokért a szegény, elveszett lelkekért augusztus hónapban, az úgynevezett „Lelkek megmentésének hónapjában.”

Terjesszétek az üzenetet imacsoportoknak mindenhol, hogy kövessék Utasításaimat: naponkénti Szentmise és Szentáldozás, és egy böjti nap hetenként, az egész hónap alatt.  Ne becsüljétek le imáitok erejét, amikor lelkeket menthettek általuk.

Kezdetben saját családjaitok tagjaiért imádkozzatok, akik bűnben élnek, vagy hitetlenek. Ide tartoznak a legközelebbi barátok és ismerősök is, akik akarattal fordítottak hátat tanításaimnak, és igazságtalanok másokkal szemben. Nekik szükségük van most imáitokra.

Itt az ideje a csendes elmélkedésnek, mert közeledik a Nagyfigyelmeztetés napja.  Elcsendesedésre, szüntelen imára, és odaadásra van szükség, és megparancsolom, hogy felszentelt szolgáim mindenhol vezessék gyermekeimet, hogy imádkozzanak azokért a lelkekért, akik a kárhozattal fognak szembenézni. Egyedül csak az ima tud most rajtuk segíteni, mindenekelőtt az Irgalmasság Rózsafüzére.

Egyesüljetek az Irántam való szeretetetekben.

Megváltótok, Jézus Krisztus

Megj. Amikor a látnoknő ezt az üzenetet lejegyezte, úgy gondolta, hogy az a kifejezés, hogy: „a kárhozattal szembenéző lelkek” ugyanazt jelenti, mint „az elkárhozott lelkek”.  Jézus kérése szerint gyermekeinek meg kell érteniük, hogy minden lélek, aki a kárhozattal néz szembe, valójában megmenthető, ha az Irgalmasság Rózsafüzérét az ő nevükben (értük) imádkozzák. Arra hívta fel Maria (a látnoknő) figyelmét, hogy: az „elkárhozott lelkek“ kifejezést változtassa a „kárhozattal szembenéző lelkek” kifejezésre.

2011. július 26., kedd

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A sátán tehetetlen hűséges követőimmel szemben

2011. július 25. Hétfő,  09.00 óra

Szeretett leányom, újból nagy örömmel tudósítalak téged, a világ jelenlegi megtéréseiről. Minél több szörnyűséget hajtanak végre az emberek a sátán befolyása alatt, annál több gyermekem kezdi el megkérdőjelezni a világban most eluralkodó gyilkos szándék szintjeit.  Minél több gonoszságot mutatnak be nektek, annál jobban felismeritek, hogy a sátán valóban létezik. Mindazoknak, akik nem hiszik, hogy ő valóban létezik, a következőket mondom: akkor engedjétek, hogy elmagyarázzam, hogy hogyan lehet észrevenni az ő gonosz munkálkodását.
Minden alkalommal, amikor gyermekeim tanúi egy gyilkosságnak, öngyilkosságnak, háborúnak, a kormányok és a hatalmon lévők korrupcióinak, amikor kapzsiságot, gőgöt és igazságtalanságot láttok, tudnotok kell, hogy ezek a tettek, az ördög megnyilvánulásai. Most a sátán kétségbeesésében megmérgezi gyermekeim elméjét. Mindent meg fog tenni, amit a történelem ezen időszakában megtehet, olyan erős a dühe. Ti, gyermekeim, az ő célpontjai vagytok. Míg ugyan könnyűnek tűnik számára azon lelkek megfertőzése, akik szélesre tárják magukat az ő befolyására, – azok, akik folyamatosan az öndicséretet keresik a földön, – mégis úgy érzi, hogy egyre nehezebb számára hűséges követőim lelkét átitatnia.
Olyan nagy áldásban részesültek ők a Szentlélek kegyelme által, hogy a sátán tehetetlen velük szemben.
Mindazok, akik alávetik magukat az imádkozásról szóló utasításaimnak, azoknak mind a lelkük, mind az értelmük megerősödik. Akkor már nem fognak törődni azzal, hogy a sátán dühében ostorozza őket, oly erős lesz páncéljuk védelme. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog minden módszert bevetni azért, hogy elcsábítson benneteket a test bűnein keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog benneteket bántani azáltal, hogy a hozzátok közelállók és a szeretteitek fülébe suttog.
Szilárdan tartsatok ki követőim, mert erőtök által összezúzzátok őt örökre. Gyermekeim, a megtérések terjedésével ő erőtlenné válik. Mert hogyan vehetne ő rá arra benneteket, hogy az ő serlegéből igyatok, amikor az ő üres ígéreteire már nem szomjaztok? Minél erősebbek vagytok, annál kevesebbet fog zaklatni benneteket.
Tudnotok kell, hogy amikor az egész világra kiterjedő nyugtalanságnak vagytok tanúi, akkor ez a csaló munkálkodása. Követőim most már rögtön felismerik a sátán gonoszságait, mivel az már annyira nyilvánvaló. Imádkozzatok, hogy testvéreitek is tanúi legyenek gonosz tetteinek, és olyannak ismerjék fel ezeket, amilyenek azok valójában. Csak akkor fognak Hozzám fordulni a hitetlenek menedékért, amikor elismerik végre a sátán létezését.
Imádkozzatok a megtérésekért világszerte. Azokért a megtérésekért, amelyek nem csak a Nagyfigyelmeztetés miatt következnek be, hanem az igazság miatt is.
Szerető Tanítótok és Megváltótok
Jézus Krisztus


Felhívás a Római Katolikus Egyház papjai és apácái részére
2011. július 25. hétfő; 21:00
Szeretett leányom, a Nagyfigyelmeztetésre vonatkozó üzenet most gyorsan terjed, amint az meg volt jövendölve.
Leányom, szegény felszentelt szolgáim szenvednek. Kérlek, kérd fel mindazokat, akik üzeneteimet olvassák, hogy áhítatosan imádkozzanak felszentelt szolgáimért, a papokért, az apácákért, a lelkiatyákért, és mindazokért, akik a keresztény gyülekezeteket vezetik az egész világon.
A Katolikus Egyházat kitartóan fogják üldözni. A sátán és hadserege megfertőzte a Katolikus Egyházat támadásai által. Az ő vágya az, hogy aláaknázza Egyházamat, az egyházi visszaélések gonoszságán keresztül, ami ehhez a szörnyű helyzethez vezetett.
Szegény gyermekeim, akik szexuális visszaélések áldozataivá váltak a sátán kegyenceinek támadása által, akik azokban a felszentelt szolgáimban voltak jelen, akik engedtek a sátán csábításának.
A sátán besétált az Egyházamba, mert annak bukását akarja. Ami pedig a szegény ártatlan apácákat és papokat illeti, ők is áldozatai azoknak az előítéleteknek, melyek azok kezében vannak, akik őket hibáztatják mások bűneiért.
Kéréseim szeretett papjaimhoz, apácáimhoz és felszentelt szolgáimhoz a következők: Ne adjátok fel. Ne feledjétek, hogy megpróbáltatásaitok által felemeltettek Szemeim előtt, ha ezeket az előítéleteket el tudjátok viselni. Engedjétek, hogy most letöröljem könnyeiteket, hiszen ti olyan módon lesztek üldözve, ami még sohasem volt tapasztalható Egyházamban.
Ti vagytok, szeretett szolgáim, apostolaim, és sohasem engedhettek ennek a külső nyomásnak. Sohasem szabad feladnotok azt az elhívatottságot, hogy Engem követtek. Emlékezzetek arra, hogy Én vagyok az Egyházatok.   A nagy szomorúság könnyeit sírom értetek. Ti most testvéreitek bűneiért szenvedtek, akik megadták magukat a sátánnak. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a bátorságért, hogy méltóssággal állhassatok fel szent Szavaim terjesztésére.
Szükségem van segítségetekre, mint még eddig sohasem. Szükségem van rátok a Szentségek kiosztásában egy éhező és kiábrándult gyülekezetnek. Kérlek benneteket, ne hagyjatok el Engem, különösen ebben az időben ne, amikor a sátán, követőivel, beszivárgott a Keresztény Egyházba.
Forduljatok most meg, és áhítatosan imádkozzatok, hogy a hamis prófétától megmenekülhessetek, aki a Vatikán hatalmi folyosóin sétálgat.  Ő hamarosan felemelkedik.  Ne forduljatok hozzá, különben Számomra örökre elvesztek. Ez az Én ígéretem. Alázatosan boruljatok térdre, és hívjátok a Szentlelket segítségül, hogy megvilágítsa lelketeket, úgy hogy képesek legyetek az igazság megkülönböztetésére a hazugságtól, amelynek lenyelésére a hamis próféta fog benneteket kényszeríteni.
Sohase legyetek kiábrándultak a megpróbáltatások miatt, amelyeket el kell viselnetek. Fogadjátok el ezeket, mert amit nektek felajánlanak az nem más, mint az erő lelketek és elmétek számára. Aztán alázattal, méltósággal és erővel fogjátok gyermekeimet a végidőkig vezetni. Legyetek bátrak. Én vezetlek benneteket. Forduljatok most meg és imádkozzatok a különleges kegyelmekért, hogy isteni küldetésetekben megerősítsenek benneteket.
Szerető Megmentőtök,
Jézus Krisztus

2011. július 25., hétfő

Szűzanya üzenete Medjugorje-ból, 2011. július 25.

„Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság és a csend ideje. Pihenjen meg testetek és lelketek, hadd legyenek Isten szeretetében. Engedjétek meg gyermekeim, hogy vezesselek benneteket, nyissátok meg szíveteket a Szentlélek előtt, hogy mindaz a jó, ami bennetek van, kivirágozzon és százszoros termést hozzon. Napotokat a szív imájával kezdjétek és fejezzétek be. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Isten, az Atya lerombolja a pénznemek megdöntésére irányuló összeesküvést

2011. július 24. Vasárnap 23,00

Szeretett leányom, követőim odaadása és az Irántam és az Örök Atya iránt tanúsított hűségük, máris nagy változást hozott. Nektek Gyermekeim, tudnotok kell, hogy odaadásotok lángjai olyan erősen égnek Szívemben, hogy az irántatok érzett szeretetem miatt, szinte szétszakad. A Mennyország most ujjong, ahogyan ti szeretett gyermekeim, ilyen szenvedéllyel és odaadással tiszteltek Engem. Ti felismertétek szívetekben, hogy Én vagyok az, aki beszél. Én vagyok az, aki oly sok szeretetet és gyengédséget hozok szívetekbe.
Van egy üzenetem mindannyiatok számára, azoknak, akik az Én legszentebb Isteni Szavaimat ezen a weboldalon követik. Egy modern világban így kell kommunikálnom. Ezt és más kommunikációs csatornákat is felhasználok, hogy biztosítsam, hogy minden hívő, minden hitetlen, és mindazok, akik Engem egyáltalán nem ismernek, Szavaimat meghallják és megérezzék.
Kérlek, vegyétek figyelembe, hogy minden erőfeszítésnek hatása van, amelyet ti, Irántam való szeretetetekből tesztek. Mindenkit egyenként hallok közületek. Ismerem azt az örömöt, amelyet lelketekbe hoztam. Üdvözlöm azt a módot, ahogyan ti Szavaimat terjesztitek.  Egyenként mindenkit megjutalmazok közületek, különleges kegyelmekkel és szívességekkel. Kérlek benneteket, hogy kérjetek engem, hogy meghallgassam imáitokat. Gyertek Hozzám.  Meg fogom hallani hívásaitokat.
Az Új Világrend munkálkodása már láthatóan kezd darabokra hullani. Mindez, az imák, a ti imáitok hatására történik. Isten, az Örök Atya el fogja pusztítani mindazokat, akik továbbra is ezeket a szörnyű cselekményeket okozzák, hogy megdöntsék a különböző pénznemeket a világban, valamint azokat a politikai vezetőket is, akik megpróbálnak ennek tanúi (részesei) lenni. Az Ő (az Atya) keze most lesújt, hogy megvédjen titeket, gyermekeim.
Kérlek benneteket, mindannyiatokat hívlak, hogy beszéljetek ezekről az üzenetekről minél több befolyásos hang által, beleértve a médiát is. Sokan csalóknak tartanak majd benneteket, amikor ezekről az üzenetekről beszéltek. Ne féljetek, mert azok a kegyelmek, amelyeket kapni fogtok munkátok végzésében, fölülmúlják azokat a kezdeti gyalázásokat, amelyeket el kell szenvednetek.
Induljatok most előre, szeretett gyermekeim, szeretettel és örömmel szívetekben, mert Szavaimat üdvözölni kell. Végül tudjátok, hogy Én veletek megyek, azért, hogy a szeretet kötelékét megerősíthessem minden követőm számára, akiket arra választottam ki, hogy közelebb kerüljenek Szent Szívemhez. Az Én drága vérem szeretetből ömlött mindannyiatokért, mindennap betakar benneteket, hogy megmenekülhessetek.
Ti vagytok az Én szeretett hadseregem, és együttesen fogunk majd kiállni, hogy testvéreiteket ismét a jogos, dicsőséges hazába vihessük.
Szeretlek és értékelek egyenként mindenkit közületek, gyermekeim. Ezt sohase feledjétek. Amikor naponta Hozzám imádkoztok, a következő imát mondjátok:
Ó, drága Jézusom, ölelj át engem karjaiddal, és engedd, hogy fejem a válladon nyugodjék, hogy felemelhess a Te dicsőséges Királyságodba, amikor itt az ideje. Engedd, hogy a Te drága Véred átáradjon szívemen, hogy így eggyé válhassunk.
Szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus

2011. július 24., vasárnap

ENGESZTELŐK KÉZIKÖNYVE

Részletek Csillik János atya könyvéből
Kérdezhetitek, vajon ti mivel tudnátok megörvendeztetni Minket?
Elsősorban vegyétek komolyan a vasárnapot és az év minden vasárnapját, amely az Örömöm, Feltámadásom és Győzelmem ünnepe. Ezen a napon ajándékoztunk meg benneteket kiválasztott Apostolainkon keresztül a mi isteni megbocsátásunkkal: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok a bűneit, az meg lesz bocsátva.2
Ne legyen vasárnap ez évetekben, életetekben: szentmise, szentáldozás, konkrét felebaráti szeretet nélkül! Ha megteszitek, amit kérünk, belétek fog hatolni lelkületünk, örömünk, irgalmasságunk.
Vegyétek komolyan az elsőszombatot és minden szombatot, mely Irgalmas Édesanyám napja. Végezzetek Édesanyám iránti szeretetből kilencedet, hogy az Ő lelkülete belétek hatoljon, és édesanyai közbenjárása által példaképekké, az utolsó idők apostolaivá legyetek, eljövetelem előtt.
vegyétek komolyan az elsőpénteket és az év minden péntekét, ott, ahol vagytok. Üdvösségetek és a bűnösök megtérése érdekében elsőpéntekeken és minden pénteken a következőt ajánlom nektek:
 • Végezzetek napos, hetes, hónapos kilencedeket Szent Szívem tiszteletére, isteni Irgalmasságom bőséges kiáradásáért.
 • Irgalmasságom Ünnepén vegyetek részt Szentmisén, és járuljatok szentáldozáshoz.
 • Végezzétek el a fájdalmas rózsafüzért, isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, a keresztúti ájtatosságot.
 • Olvassátok, elmélkedjétek át, és vonatkoztassátok a saját életetekre a Szentírásból szenvedésem eseményeit.
 • Tanuljátok meg elkerülni a legkisebb bűnt is, amit észrevesztek, és tegyétek meg a legkisebb jót is, amire lehetőségetek adódik.
 • Tanuljatok meg megbocsátani és bocsánatot kérni felebarátaitoktól.
 • Tanuljatok meg szüntelenül szeretetben élni.
 • Tanuljatok meg mindenért, még a szenvedéseitekért is, hálásnak lenni!
 • Tanuljatok meg Szent Ügyek érdekében áldozatot hozni, de legalább szeretteitekért engesztelést vállalni.
 • Tanuljátok meg elfogadni és felajánlani a fizikai és lelki fájdalmakat, anélkül, hogy fájdalmat okoznátok másnak, akár egy léleknek is.
 • Tanuljátok meg elfogadni az Én Töviskoronámat, vele együtt a megszégyenítéseket.
 • Tanuljatok meg imádni Engem az Oltáriszentségben és a tiszta szívetekben.
 • Tanuljatok meg személyes beszélgetésben kapcsolatba lépni Velem, Velünk.
 • Tanuljatok meg több fizikai időt szakítani a kettőnk szeretetkapcsolatának elmélyítésére. Időtizedet várok tőletek: minden nap 2 órát. Emellett elvárom tőletek, hogy a napi 24 órát az Én Jelenlétemben éljétek meg. Mondogassátok magatokban: "mi ketten főzünk, barkácsolunk, takarítunk, olvasunk, bevásárolunk, intézzük a dolgokat, imádkozunk…"
 • Tanuljatok meg tevékenységetekben megállni és tudatosan Ránk gondolni:
               6.30-kor a Szentlélek kiáradására,
              12.00-kor Irgalmas Édesanyánkra,
              15.00-kor Megbocsátó Szeretetemre
               21.00-kor Szentháromságos ölelésünkre
               és az egymás iránti felelősségetekre.

http://metropolita.hu/2011/07/24/engesztelok-kezikonyve/


Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Egy ember sem lesz, aki ne hallaná meg Fiam szavát, mielőtt még eljönne visszatérésének ideje

2011. július 23. Szombat 17,15

Isten, az Atya második üzenete
Szeretett, drága Fiam, Jézus Krisztus nevében jövök.
Kiválasztott leányom, bár néha - szeretett Fiam hívására, hogy halljad őt beszélni -, tétováztál figyelmedben, mégis nőttél szemeimben, azáltal az ajándék által, amellyel megajándékoztad Őt. Az a te ajándékod, hogy egy engesztelő lélek lett belőled, ami a megkönnyebbüléstől örömkönnyekre fakasztja Őt, mert millió lélek megmentésében vagy segítségére.  Hiszen oly sok lélek vész el a pokol tüzében minden nap, minden másodpercben, minden egyes lélegzetvételedkor.
Az Én Fiam most teljes engedelmességet követel tőled, leányom. Tégy eleget minden parancsának, ne vonakodj. Szíved tele van szeretettel és együttérzéssel nemcsak drága Fiam iránt, hanem minden gyermekem iránt is. A Szentlélektől megérintve pillanatnyi szeretetet fogsz érezni az idegenek iránt, akikben az Én világosságomat fogod látni. Neked, leányom, az a kegyelem adatott, hogy mindenben megláthasd úgy a szeretetet, mint a gonoszságot. Arra is képes leszel, hogy gyorsan felismerd a bűnt, a szegény, félrevezetett lelkekben.
Mert most ez a munka azt jelenti számodra, hogy körbe kell venned magad minden védelemmel.  Leányom téged és családodat védelmezni foglak, mert most az ördög erősebben fog támadni téged. Imádkozz és kérd ezt a védelmet Tőlem minden nap, és akkor meg leszel kímélve az üldözés erősségétől. Most hívnod kell Engem, kérned segítségemet, hogy ezek az üzenetek olyan módon terjedhessenek, hogy Fiam hangja meghallgatásra kerüljön, és hogy tiszteletet mutassanak iránta, úgy ahogyan azt kellene.
Hírnököm, leányom, te még keveset értettél meg mindabból, amit elvárnak tőled. Egyszerre nem lehet túl sok információt adni neked. Én foglak most bátorítani téged, és teljesíteni fogod vezetésem alatt az előre jelzett jövendöléseket, amikor Fiam Szava elterjed éppúgy, mint az Evangélium, az emberek között. Egy ember sem lesz, aki ne hallaná meg Fiam Szavát, mielőtt még eljönne visszatérésének ideje. Megkaptad ezt a feladatot és az ajándékot, hálával fejet kell hajtanod, ezért az égi dicsőséges felkérésért.
Leányom, minden módon támogatva leszel, de Fiamnak mindenkor engedelmeskedned kell. Állj fel leányom, mert az emberiségnek meg kell hallania a Nagyfigyelmeztetés szavát, amelyet Fiam közvetít, azért, hogy a lelkeknek ne kelljen elszenvedniük a pokol kínjait, ha halálos bűnben halnának meg, anélkül, hogy elsőként ne kapták volna meg az esélyt a megmenekülésükre Fiamtól, a Nagyfigyelmeztetés során. Engedd, hogy Békém elárassza lelkedet most. Szívem körülöleli minden mozdulatod. Sohase érezd, hogy ebben a munkában egyedül vagy, mert te vezetve vagy a nap minden percében.
Isten, az Atya


2011 Augusztus – a lelkek megmentésének hónapja

2011. július 23. Szombat 17,30-17,40

Szeretett leányom, te olyan boldoggá teszel Engem. A te teljes önátadásod, azt jelenti most, hogy Én még több lelket menthetek meg az egész világon. Az, hogy teljes értelmében mit jelent egy engesztelő lélek, még nem teljesen tiszta előtted, leányom, de idővel az lesz. Addigra annyira megerősödsz, hogy az irántam való szenvedés neked örömet hoz a szomorúság helyett. Ez nem lesz könnyű, de másrészről Nekem, a te szeretett Megváltódnak munkálkodni, nem is lehet egyszerű.
Isten, az Örök Atya sugallatára bátorítást kaptál arra, hogy a végső áldozatot meghozd Értem. Ez egy nagyon különös kegyelem leányom, habár ez emberi szemszögből nem tűnik annak, mert Kegyelmeim nem mindig örömet és boldogságot hoznak életedbe. Ezek szenvedést is hozhatnak, de ugyanakkor valódi bepillantást adnak neked az Én dicsőséges Királyságomba.
Az értékes hadseregemet sok- sok ember alkotja a világon. Ők, az ima által, a személyes szenvedéseikkel és Szavaim terjesztése által lelkeket fognak menteni. Minél erősebb a hadseregem a lelkek megmentésében, annál kisebb lesz a büntetés hatása.
Felkérem minden gyermekemet, hogy azzal töltsék el az augusztusi hónapot, hogy naponta imádkozzák az Irgalmasság Rózsafüzérét az elveszett lelkekért, azokért, akik a Nagyfigyelmeztetést nem fogják túlélni.  Egy böjti nap a hét folyamán is szükséges, ugyanúgy, mint a naponkénti Szentmise és a Legszentebb Eucharisztia magunkhoz vétele.
Ha ezt közületek elegen teszik meg ebben a hónapban, amelyet Én a „lelkek megmentésének” hónapjának nevezek, akkor az egész világon több millió lélek fog megmenekülni. Tegyétek ezt meg Értem, gyermekeim, és részesei lesztek dicsőséges Királyságomnak. Lelketek a halál küszöbén egyesülni fog Velem a Paradicsomban. Ez az Én ünnepélyes ígéretem.
Szeretlek benneteket, Gyermekeim. Most menjetek és alkossátok meg a világ legerősebb hadseregét. A szeretet hadseregét. A megmentés hadseregét.
Szerető Megváltótok
Az emberiség Megmentője
Jézus Krisztus

2011. július 23., szombat

Még most/ma váltsd aranyra a pénzed!!!

A pengő 1946-os hiperinflációját követően bevezették a magyar forintot. Azóta eltelt 60 év, kíváncsi voltam, mekkora infláció zajlott le azzal a pénzzel, amit azért vezettek be, mert az előzőt teljesen értéktelenné tették a tömeges pénzkibocsátással...

2011. július 22., péntek

Oslóban fölrobbantották a szennylap szerkesztőségét, egyelőre tompítják a híreket mindenütt

Oslo terrorista támadás alatt

http://4.bp.blogspot.com/-poBP7BePGgA/TimtbJy8qGI/AAAAAAAATXk/JT9m4ZQlgMg/s1600/robb.jpg
21:07 A halálos áldozatok száma már hétre emelkedett. Szemtanúk viszont legalább húsz áldozatról beszélnek. Teljesen kaotikus a helyzet.
20:45 A miniszterelnök nemrég szerepelt a tv-ben, nem sérült meg, csak leesett a székéről. Az ifjúsági tábor egy szigeten van, az NRK-tv felvételei szerint úszva menekültek róla az emberek.
19:57 Egy kb. 190 cm magas, norvég kinézetű férfi bement a táborba és hetet lőtt le az ott tartózkodók közül. A rendőrség viszont külföldi letartóztatottról beszél.
19:49 Már négy halálos áldozata van a ma délutáni oslói bombatámadásnak a Norvég NRK-TV élő adása szerint. A rendőrség tüzet nyitott egy ifjúsági táborban Oslo mellett, amiben az ifjú szocialisták valószínű - kurd-arab származásúak - táboroztak.
Hasonló táborban a szomszédos Svédországban egy PKK kommunista terrorszervezet kiképzőtábora volt néhány évvel ezelőtt, szintén szoci-szocdem ifjúsági tábor leple alatt. A helyzet óráról órára változik.
17:53 Többen is meghaltak abban a hatalmas robbanásban, ami a norvég fővárosban rázta meg a kormánynegyedet ma délután 15:20-kor. A robbanások a Miniszterelnöki Hivatal és az Energia Minisztérium épületében történtek, de a kormányépülettől egy kilométerre is be vannak törve az épületek ablakai.
A kormányépületben, a saját irodájában tartózkodó Jens Stoltenberg norvég miniszterelnök is súlyosan megsérült a robbanáskor. A rendőrség elmondása szerint az Olaj- és energiaügyi osztály délután 4-kor még lángokban állt. A támadássorozatban rengetegen megsérültek, a rendőrség eddig két halottról tud. Szemtanúk elmondása alapján a robbanásokat követően a tömeg fejvesztve menekült, majd fegyveres rendőrök kerítették be az épületeket, és azóta Oslo egész belvárosa le van zárva.
Kiss László, Fenyvesi Áron


A norvég kormány merényletek sorozatát kapta Palesztina elismeréséért

 
Nem véletlen, hogy Oslo most a "szélsőségesek kereszttüzébe került".
Július 19-én kedden Oslóban találkozott Mahmud Abbász - és Jonas Gahr Støre, a norvég külügyminiszter. Støre akkor kijelentette, Norvégia elismeri és a későbbiekben is támogatni fogja a palesztin államot, mert a független palesztin állam nem veszélyezteti a Közel-Kelet békéjét, és a tárgyalásokat folytatni fogják az ENSZ szavazás eredményétől függetlenül is.
Azóta beindult a gépezet: a teljes európai média muszlim szélsőségeseket teszi felelőssé a pokolgépes merényletekért és a 80 halálos áldozattal járó lövöldözésért, ugyanis vezető norvég politikusok támogatják a palesztin államot, és emiatt valaki a lakosság "az arab terroristáktól" való félelmével rá akarja venni a norvég vezetést, hogy ne tegyék.
Vagyis az elkövetőt sokkal inkább a Mossad környékén kell keresni, ugyanis a zsidó titkosszolgálat a történtek kivitelezésében a leginkább érdekelt szerv.
Az európai médiában kiteljesedő propaganda igen figyelemreméltó. Egyrészt a robbantásos eset kapcsán. Tele vannak a hírek autóba rejtett bombákkal kapcsolatos információkkal. Érdemes megnézni a robbanások után készült képeket, ugyanis a kiégett hatodik emelet egyáltalán nem autóba rejtett bombáról árulkodik. Hacsak nem valaki a kormányépület hatodik emeletén az irodában parkolt azzal az autóval. A médiapropaganda jelenleg arra irányul, hogy a "szélsőségesek" irányába terelje a közvéleményt, miközben a robbantásokat egyértelműen valaki olyan követte el, aki egyszerre több kormányépület több osztályának több emeletére tudott bombát telepíteni, és az autóba rejtett bombák mellett valakinek hozzáférése volt a célszemély saját irodájához is. A robbantásokat egyetlen szélsőséges szervezet sem vállalta magára.
A norvég kormány egyes tagjai nyilván tisztában vannak vele, hogy a palesztin állam elismerése miatti cionista megtorló akció történt, de a történtek után részükről ez nem kap nyilvánosságot. Arról nem is beszélve, hogy ha csak egy szóval is mondanák, azonnal "náci" lenne a teljes norvég kormány, és kormányellenes tüntetések kezdődnének Norvégiában, ugyanis a Mossad minden lehetséges eszközt felhasznál arra, hogy semmilyen hivatalos szerv ne ismerje el a palesztin államot.
A másik a rendőrnek öltözött magányos lövöldöző esete. Az illető egy baloldali tábor kellős közepén lövöldözött, amit - ha a norvég kormány egy szót is szól a cionista terrorakció miatt - azonnal fel lehet használni hitelesítésre, mondván, hogy: "ez a társadalmi következménye az efféle hozzáállásnak". Az elkövető állítólag jobboldali extrémistának vallotta magát. Csakhogy egyetlen jobboldali sem vallja magát extrémistának, mivel az extrémizmus egy a szabadkőművesek által kitalált fogalom a jobboldali szervezetek megbélyegzésére. Mivel eléggé zavaros az illető háttere, nem vonhatunk le biztos következtetéseket a motivációit illetően, mindenesetre az elfogott személy jó alanynak minősült, akit a cionisták felhasználhatnak saját céljaikra. Különben sem hiszünk a magányos őrült elkövető legendájában, akinek mindent a nyakába lehet varrni...
Lehetséges következmények: Norvégiában, de lehet hogy egész Európában a szélsőségesek - extrémisták - terrorszervezetté nyilvánítása, és az ellenük való fellépés.
Annyira kilóg a lóláb, hogy csak a vak nem látja. Csakhogy már nem megy ez nekik annyira, mint 2001. szeptember 11-én – látszik, hogy kapkodnak, mert fogy az idejük, és rendre hiba csúszik a műveleteikbe.
Fenyvesi Áron
Istenem, URam! Magam is jól tudom az egyszerű törvényt: "Szeress!" -, s mégis oly bonyolultnak tűnik megvalósítanom ezt a hétköznapokban... Kérlek adj nekem látást, hogy ne kövessek el olyan hibákat, melyekért súlyos árat kell fizetnem! Engedd, hogy oktalanságaimból okuljak, s napról napra bölcsülhessek a Te félelmedben! Oszlasd el körülöttem a kísértés bódító ködét, hogy ne váljak a pillanat áldozatává, s céltudatosságom kegyelmed révén meghozza eredményét, s Veled maradhassak földi életem minden napján, s reménységem szerint majd odaát is! Ámen
Globális felmelegedési csalás és a CERNÚgy tűnik, a kabbalista bankárkaszt némileg el tudta adni a globális felmelegedési csalást, de ez csak a médiamanipulációnak, és az elterelő "hadműveleteknek" köszönhető. Bár a japán földrengést, és a líbiai rablóhadjáratot sem álcázási céllal kivitelezték, amit tesznek, már messze nem politika, igaz politikai inkorrektségnek minősítették, ha a CERN fizikusai beszélni mernének a legújabb kísérleti eredményekről.
A fenti illusztráció, és a kísérlet valószínűleg megerősíti a korábbi vizsgálatok eredményeit,amely megállapította, hogy a kozmikus sugárzás döntő szerepet játszik a felhők kialakulásában, és közvetlen kihatással bír, a Föld felhőtakarójának összefüggéseire, és a több fokos felmelegedésre. Mint tudjuk, a világ legnagyobb kísérleti berendezése, a CERN nagy hadronütköztetője (LHC) Genf mellett, a francia-svájci határon 100 méter mélyen, egy 27 kilométeres, 3 méter átmérőjű alagútban üzemel, ahol csaknem a fény sebességére felgyorsított, egymással szemben haladó részecskenyalábokat ütköztetnek. Az ütközések során új elemi részecskék keletkeznek általában igen rövid élettartammal, és ennek tanulmányozásával a kutatók az anyag tulajdonságait, illetve a világegyetem 13,7 milliárd évvel ezelőtti keletkezésének titkait remélik megfejteni.
Ám, más tudományos kérdésekre is fényt tud deríteni, ami örömmel töltene el mindenki, ha a politika, szokása szerint nem avatkozna bele az eredmények közzétételébe. A kérdés kezelése hasonlít a 2000-2007 közötti, európai átfogó genetikai vizsgálatok eredményeire, amelyekben megállapítást nyert, hogy a magyarságnak nem 1000 éves történelme van a Kárpát-medencében, hanem 35-40 ezer éves, és hogy az askenázi-kazár zsidóság nem mutat nagyobb genetikai egyezést, a szefárd, vagyis genetikailag is sémi zsidósággal, mint Európa többi népessége. Mint korunkban folyamatosan, a globális felmelegedési kérdésben is csalások, bizonyítékok meghamisítása - amire jó példa a 2009-es "klíma csúcs" nyilvánosságra került csalása miatti csúfos bukás - mutatja, hogy a CERN működésére is nyomást gyakorolnak!
A Welt Online egy interjújában, Rolf-Dieter Heuer, a CERN főigazgatója kijelentette: "Én arra kérem a kollégákat, hogy jelenlegi eredmények bár egyértelműek, de ne értelmezték azokat." Heuer kijelentésének oka, hogy a saját tudósait nem akarja bevinni a nagy politikai, éghajlatváltozásról szóló vitába. Más szóval, Heuer nem akarja, hogy az adatok szabadon mozoghassanak a nyilvánosság felé, mert valószínűleg ellentmondanak az elképzelésnek, hogy az ember a fő hajtóereje az éghajlatváltozásnak. A CERN főigazgatója megközelítése ellentétes a tudomány elvi feladatával, ami a pártatlan megfigyelést helyezi előtérbe, és ami jelenleg egy mesterséges konszenzus a politikusok által gyártott globális szén-dioxid adórendszerhez.Mint a fizikus Nigel Calder írja : "Az egykor illusztris CERN laboratórium már nem igazán tudományos intézet, ha a főigazgató tiltja a fizikusok és az idelátogató kísérletezőknek, hogy felhívják a figyelmet a nyilvánvaló tudományos következtetésekre és eredményekre." Annak ellenére, hogy a globális felmelegedéssel riogatók azt állítják, nincs kapcsolat a hatalmas, a Földnél több mint 100-szor nagyobb tomboló tűzgolyók létrejötte, és az az évszakok változását okozó jégkorszakok között, az éghajlatváltozási adatok Henrik Svensmark tanulmányában azt mutatják, egyértelmű a történelmi összefüggés a kozmikus sugárzás penetráció és a hőmérséklet között, mint ahogy azt az alábbi grafikon is mutatja.

Bár a tanulmány nem tér ki azon tényekre, miszerint "kisérleti jelleggel", elektromágneses impulzusfegyverekkel lövik a napot, ahogy az alábbi felvételeken is látható, a következtetések
egyértelműek.

Lézertorpedó tart a nap felé


És a becsapódáskor keletkező napkitörés

"CERN csatlakozott a kisebb intézmények hosszú sorához, akik kötelesek továbbra is a politikailag inkorrekt, mesterséges globális felmelegedés hipotézist támogatni", írja Calder . "Ez az OK gomb" az erősen politikai színtéren, a klímaváltozás vitában, "amennyiben az eredmények támogatják a mesterséges felmelegedési hipotézist, de akkor nem az, ha ezek támogatják Svensmark eretnekségét, hogy a Nap megváltoztatja a klímát befolyásoló kozmikus sugárzás beáramlását és a felhőképződést."

Mivel a témával folyamatosan foglalkozunk, szkepticizmussal fogadjuk, hogy a "világelit", az embert teszi felelőssé az éghajlatváltozás miatt, és ez arra készteti, hogy a globális felmelegedésre hivatkozva lépjen fel a túlnépesedés ellen. Az igazi okokat ismerjük, és itt szándékosan nem írtam, hogy "sajnos ismerjük", mert nem osztom a Bibliában hangoztatott álhumánus tézist: "Boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyeknek Országa"!


Tulok

Az USA már hivatalosan is készül az államcsődre


Az USA vezetése és a FED vezérkara már hivatalosan is készül a csődre. Ezt Charles Plosser, a philadelphiai Fed vezetője jelentette be. A bejelentés szerint minden kifizetést, minden hitel igényt felülvizsgálnak, és kezdik szortírozni mire és kinek adnak ki pénzt. A Fed az állampapírok összeomlásától tart.
Egyelőre úgy tűnik, a 14,3 trillió dolláros kölcsönplafont nem sikerül megemelni, az USA nem vehet fel több hitelt. További állampapírokat sem bocsáthat ki, ez viszont azt eredményezi, hogy saját működését nincs miből finanszírozni. Összeomlanak az állami fizetések és az egész államilag finanszírozott szociális rendszer. Aki állampapírokat akar beváltani, annak számára az államnak nincs módja kifizetni, vagyis összeomlott a dollár, és az egész rendszer.
A dollár összeomlása az egész világ gazdaságát meg fogja ingatni, az átváltási pénzek a viszonyítási elszámolások és az általános világvaluta helyzet miatt. Valamit bizonyosan kiötlenek majd, a teljes összeomlás a cionista világhatalmat alapjaiig rengetné meg, a világcsendőr státusznak vége, és ezzel együtt valószínű, hogy az euró is bukik. Beáll egy általános csőd helyzet, melyből az új és feltörekvő birodalmak győztesen és megerősödve fognak kikerülni. Az egypólusú világcsendőr állapotból egy 4-5 vagy akár 6 pólusú állapot is kialakulhat, sok helyen lesznek függetlenségi és főleg az adósságok miatti belharcok. A cionista világuralom jó időre összeomlik. Vagyis ha az USA helyzetét nem stabilizálják, akkor végük. Valószínű, hogy az a nagy baj, hogy minden igyekezet ellenére nincs ötlet, semmi elképzelés mit is lehetne tenni, hogyan lehetne megoldani a helyzetet.
A másik ágon már megkezdték a szabálytalan előzést hazánkban a Fidesz és a Jobbik zsidópártok vezetésével. Folyamatosan lopják a jobboldali, és közte az MNA stratégiáját, retorikáját. Ha a magyar nép hagyja újra megvezetni magát, egyszerű eredménye lesz, 30 éven belül nem lesz Magyarország. Hallgass a Fideszre? Inkább nem, köszönjük. A megtévesztettek tömegeinek pedig ébresztő! Már lapátolják rátok a földet.
Mindenkinek ajánlom figyelmébe az Erik a Viking című agymenés azon részét, mikor Atlantisz elsüllyed. Pont ilyenek azok, akik még hagyják ezen pártok által megvezetni magukat.

Lehet elgondolkodni...
Tálas András

Útelágazáshoz ért az EU

Kompromisszumos megoldással, új bankadó bevezetésével érhet véget a legerősebb uniós tagállam, Németország és az Európai Központi Bank vitája a csütörtöki euróövezeti csúcson. A tét rövid távon Görögország, középtávon a valutaunió jövője.

Görögországnak a 14 hónappal ezelőtti 110 milliárdos mentőcsomag és a folyamatos megszorító intézkedések ellenére sem sikerült az adósság hátralékát fenntartható keretek közé szorítania, ezért idén nyár elején újabb segítségért folyamodott az unió vezetőségéhez. Az ország felelőtlen és költekező politikájának eredményeképp sikerült olyan adósságspirálba keverednie, amiből egykönnyen nem fog tudni kilábalni. Görögország gazdasági problémái az egész eurozóna jövőjét veszélyeztetik, így az esetleges második mentőcsomag és annak remélt hatásai nemcsak a görögök, hanem a közös valuta jövőjét is meghatározzák.

Az EU elnöke Herman van Rompuy csütörtökre hívta össze csúcstalálkozóra a tagállamok vezetőit, hogy megvitassák „az euróövezet pénzügyi stabilitását és a görög adósság jövőbeni finanszírozását”, vagyis az euró jövőjét. Az egyik legfőbb téma a várhatóan 115 milliárd eurós görög mentő csomag lesz, fő céljuk olyan stratégia kialakítása, aminek keretében Görögország képes lesz hosszú távon fizetni az adósságait.

Súlyos feszültségek

A találkozót már múlt héten sürgették az övezet egyes államainak, többek között Olaszországnak a vezetői, azonban Németország visszakozása miatt végül csak most ülnek tárgyalóasztalhoz. Európa vezetői egyetértenek abban, hogy a közös valutarendszer fenntartása nem kérdőjelezhető meg, ellenben a valutaunió kormányai és az Európai Központi Bank (EKB) három hónapja vitáznak arról, hogy szükség van-e a bankoknak és a görög államkötvények egyéb, nem állami birtokosainak bevonására az adósságrendezésbe.

Az EKB és néhány ország azzal érvel, hogy ha költségeket hárítanak át a magánbefektetőkre, akkor a piac sok más euróövezeti országba vetett bizalma is meginoghat. Ugyanakkor a legnagyobb európai gazdaság, Németország ragaszkodik a magánszektor bevonásához.

A hétvégén a német kancellár kijelentette, hogy nem vesz részt az esetleges csúcstalálkozón, ha nem látja esélyét a számára érdemleges, vagyis a magánbefektetőknek a görög adósságteherbe való bevonását megcélzó megegyezésnek. Véleménye szerint ezen túl a kilábaláshoz nem elég csak egy látványos terv, mint az adósságátütemezés, komplex intézkedésekre van szükség.

Vélhetően kiegyeztek

A jelek viszont azóta arra utalnak, hogy kompromisszumos megoldás készül. Angela Merkel szerdán találkozott Nicholas Sakozy francia államfővel, hogy kidolgozzanak egy francia-német közös álláspontot a csúcstalálkozó előtt. Azt egyelőre nem tudni, mindez sikerült-e nekik, tárgyalásukról mindössze annyi tudható Merkel szóvivőjének Twitter-bejegyzéséből, hogy „Németország és Franciaország együtt dolgoznak a stabil euróért”.

A Napi Gazdaság uniós információi szerint komplex adósságkezelő csomag lehetne a megoldás a görög helyzetre. A várhatóan 115 milliárd eurós pakkban nagy szerepet kapna az európai bankokra kivetett speciális bankadó, amely 10 milliárd euró bevételt jelentene évenként, és három évig vetnék ki. A terv kompromisszumos megoldás a német és az EKB terve között, mivel gyakorlatilag előteremti azt a 30 milliárd eurót, amit a németek a magánbefektetők bevonásától vártak, és bevonja a privát bankokat az adósságteher viselésébe. A kiszivárogtatott dokumentumban szó van ezenkívül a görögöknek folyósított uniós kölcsön kamatának csökkentéséről is 4,5-ről 3,5 százalékra és további pénzügyi segítség folyósításáról is.

A görög válság lehet Európa Lehman Brotherse?

A görögöknél 2010 óta tartó adósságválság alapjaiban rengette meg a közös valutát és a monetáris uniót. Míg európai vezetők kitartanak az euró és a rendszer stabilitása mellett, több elemző a jelenlegi pénzügyi rendszert gyökeresen átformáló intézkedésekben látja a kiutat. Az már nyilvánvaló, hogy a görög krízis már megfertőzte Írországot és Portugáliát, a következő lehetséges áldozatok pedig a tetemes gazdasági súlyú, de lassú növekedést produkáló és jelentős adósságot felhalmozó Spanyolország és Olaszország lehet.

Soros György a magyar származású amerikai befektető a múlt héten a Financial Timesban kijelentette: attól függetlenül, hogy a görög csőd elkerülhetetlen, nem feltétlenül kell mindennek rendezetlenül történnie. „Néhány fertőzés elkerülhetetlen lesz, bármi történjék Görögországban, valószínűleg átterjed Portugáliára és Írországra is, az eurózóna többi részét viszont meg kell védeni.”

Több elemző úgy emlegeti a görög államcsőd eshetőségét, mint Európa „Lehman-pillanatát”. A 2008-as gazdasági világválságot kirobbantó Lehman Brothers befektetési bank bedőlése a pénzügyi piacok összeomlásához vezetett. Bár az európai pénzügyi piacok erősen integráltak a kontinensen belül, és nem tudni, hogy a „görög fertőzés” meddig fog eljutni az eurózónán belül, azonban hacsak nem dől be egy vezető bank például Németországban, akkor nem valószínű a pénzügyi piacok újabb összeomlása - véli Niall Ferguson, a Harward Egyetem professzora.

Mi is a tét?

„A beszéd már nem elég, áttörésre van szükség” - mondta Carsten Brzeski, a brüsszeli ING Group közgazdásza a Bloomberg televíziós műsorában hétfőn. Véleménye szerint két alapvető kérdésről kellene dönteni csütörtökön: először is arról, hogy az euróövezet vezetői hogyan hajlandóak kezelni az egyre súlyosbodó görög adósságválságot, másodsorban az is kérdés, hogyan tervezik kezelni a zóna perifériájára eső országokban, mint Portugália, Írország vagy akár Olaszország és Spanyolország az államadósság kérdését.

A monetáris uniót alapjaiban megváltoztató döntésre van szükség – mondta a közgazdász. Itt felvázolt két egymástól jelentősen eltérő lehetséges forgatókönyvet. Az első szerint az uniónak fel kell vállalnia, hogy nem lesz adósságátütemezés, sem államcsőd, és a berendezkedés tovább mozdul a széles körű politikai koordináció, a politikai unió felé. Ebben az esetben a gazdagabb államok részt vállalnánk a szegényebbek költségeiben egészen addig, amíg a periféria országai fel nem zárkóznak. Az előbb említett Neil Ferguson szerint Európa eleve egy „lehetetlen kísérletbe” kezdett bele tíz évvel ezelőtt, amikor is politikai unió vagy fiskális harmonizáció nélkül vezette be a közös valutát.

A másik szcenárió kizárja a politikai unió lehetőségét, mert e szerint valószerűtlen, hogy a tagállamok beleegyeznének az államszövetségi berendezkedésbe. Ebben az esetben viszont az EKB-nak és az euróövezet vezetőinek el kell fogadniuk, hogy a bajban lévő országok képtelenek lesznek kezelni az adósságaikat, akár hosszú távon is fizetésképtelenné válhatnak.

Bárhogy is döntenek az EU vezetői csütörtökön, kevés a valószínűsége annak, hogy a fent felvázolt szcenáriókat tervbe vennék. Viszont ha nem születik érdemleges döntés a jelenlegi krízis kezeléséről, valószínű, hogy a piac hasonlóan negatívan fog reagálni mint a múlt hét elején megrendezett pénzügyminiszteri találkozó semleges eredményeire. Ahogy Enda Kenny - a múlt héten a hitelminősítők által durván leminősített - írek miniszterelnöke mondta: „Ez a probléma nem fog csak úgy eltűnni, ha nem foglalkozunk vele.”

Kesjár Réka