2008. június 30., hétfő

Gábriel arkangyal a Magasságbeli hírnöke Tanuljatok meg megérteni 2. Üzenet: Szerda, 2008. június 25.

Múltak a hetek. Azt tettem, amivel a hírnök megbízott. Imádkoztam, olvastam a Szentírást, amilyen gyakran csak lehetett szentmisére mentem, órákon át kitartottam a csendben és szentgyónáshoz járultam. Bízva szavaiban, teljes reményben vártam újbóli eljövetelét. Június 25-én ez be is következett. 18 óra körül lehetett. Épp a Jézus-imában voltam elmélyedve, amikor azt vettem észre, hogy egyre melegebb lett körülöttem. Kinyitottam a szememet és láttam, hogy a szobámat betöltötte ugyanaz a világos fény, mint egy hónappal azelõtt. A fényben újra megjelent a hírnök. Mosollyal az arcán üdvözölt.

"Isten, a mindenható Atya nevében légy üdvözölve, te, minden ember testvére és a Magasságbeli eszköze. Mondtam neked, hogy visszajövök és megmutatom neked az utat, amin járnod kell. Következõ születésnapodig minden hónap 25-én eljövök hozzád, és további üzeneteket hozok. Aztán jön valaki, aki hatalmasabb nálam. A Magasságbeli hírnöke vagyok, egy angyal, aki kezdettõl fogva az emberekhez küldetett, hogy Isten akaratát közvetítse. Meg fogod tudni a nevemet, de majd késõbb.

" Körül vagytok véve olyan emberekkel, akik alázat nélkül, telve gõggel, álszent módon Isten nevében üzeneteket hirdetnek, melyek tévútra vezetnek titeket. Ezek a hamis tanítók a Magasságbeli nevét használják, hogy gyûlöletet vessenek el a népek között. Csak azon jár az eszük, hogy kasszáikat megtöltsék, titeket pedig a Sátán karjaiba kergessenek. Már nem a mennyei kincseket hirdetik nektek, hanem a föld minden gazdagságát ígérik. Ne hagyjátok magatokat félrevezetni! Ne mártsátok kezeiteket ezekbe a vérfogó edényekbe, amiket nektek nyújtanak azzal a hazugsággal, hogy ez a Magasságbeli Isten akarata.
" Rabszolgák módjára hagyjátok magatokat önként a képmutatók erõdítményeibe csábítani, akik hazugságokkal és hamis ígéretekkel hallgatásra bírnak benneteket, hogy birtokolják a szíveiteket és elvakítsanak titeket. Ügyes csellel elterelik a figyelmeteket a lényegesrõl. Elérték, hogy sok jelentéktelen dologgal foglalkozzatok és a lényegesre való törekvést - Isten, a ti mennyei Atyátok iránti érzéket - elvesztettétek. Egyre több ember helyezi a hiábavalóságokat arra a helyre, amely Isten lakhelye. Ha Istent, a magasságost jelentéktelenségek által kitaszítottátok, úgy elkezditek a semmiségeket életetek jelentõs alkotórészeinek tekinteni, és imádni azokat, mint ahogy valaha Istent imádtátok.
" Újra meg kell tanulnotok megérteni, hogy nem saját magatokért vagytok a világon. Egymásért vagytok itt, hogy ebben a gyermeki közösségben imádjátok és dicsõítsétek Atyátokat, Istent, a Mindenhatót. Mondom neked: ragadd kézen nõvéreidet és fivéreidet és meneküljetek ki ezeknek a hamis tanítóknak a börtöneibõl, mert nem igaz, hogy nem tudjátok elhagyni õket. Keressetek menedéket az Egyház közösségében, mely Jézus Krisztus és az Istenanya, Mária örök védelme alatt áll. Bízzatok a pápában, mert õ meg fogja védeni Istengyermekeinek közösségét ezektõl a tévtanoktól.
" Lesznek Istennek gyermekei, akik a nagyvárosok közepén szemlélõdõ lakóközösségekbe gyûlnek. Ezek a gonosz elleni erõs pajzzsá nõnek a városokban. Imádságuk és önfeláldozó életmódjuk gazdag áldást és védelmet fog hozni lakóhelyüknek. Lesznek Istennek olyan gyermekei is, akik elhagyják a városokat és Isten többi gyermekével elkötelezõdnek a világtól való elvonulásra. Õk az a generáció, akik imájuk és Istenben való életük miatt az angyalok seregei mellett fognak állni a gonosz hadseregével vívott kemény harcban. A "csend városait" fogják létrehozni, ahol mindenki menedéket talál, amikre senki nem emelhet kezet, mert Isten Lelkének védelme alatt állnak. A csend városaiban Isten gyermekei szabadnak nyilvánítják magukat a földi kötelékektõl, és szíveikkel felszállnak Isten színe elé. Ott, Isten trónja elõtt a Magasságbeli megtölti szívüket az Õ végtelen szeretetével, és visszaküldi õket a Földre, hogy kiárasszák a Magasságbeli szeretetét az egész teremtésre. Lesznek Istennek olyan gyermekei is, akik családi körben készítik elõ a Béke Fejedelmének visszatérését. Ilyenek lesznek a legtöbben. Nap mint nap ki lesznek téve a gonosz csábításainak, még jobban mint azok, akik elvonultan élnek, mert bennük még látja a gonosz az elcsábíthatóság lehetõségét. De Istennek ezek a gyermekei ellene fognak állnia Sátánnak. Újra meg fogják tölteni a templomokat és Jézus Krisztussal közösségben Isten arca elõtt összegyûlnek.

A Szent Áldozat, mely Jézus Krisztus által valósul meg azáltal, hogy saját megkötözöttségeitektõl megszabadultok, ismét felvirágzik és nagy üdvösség száll a világra. Sokan visszafordulnak, mert elegük lesz a hamis tanítók vérébõl és húsából. Hazatérnek Atyjukhoz, aki nekik élõ vizet és az Élet Kenyerét nyújtja majd. Mindnyájan tudjátok, hogy mit várhattok Istentõl, a ti Mennyei Atyátoktól. Újra meg kell találnotok szívetek mély csendjében azokba az ígéretekbe vetett bizalmat, melyeket Fián, Jézus Krisztuson keresztül adott nektek. Tegyétek félre a büszkeséget, hogy megváltozhassatok! Ne próbáljatok meg mindent egyedül megoldani vagy saját magatokon
segíteni. Szakítsatok régi énetekkel és helyezzétek életeteket Mária, az Istenanya kezeibe, melyek teljes szeretettel Istenhez, a Magasságbeli felé emelnek titeket. Õ az, akiben békét és örök boldogságot fogtok nyerni. Tegyétek félre a büszkeséget, a mohóságot és fösvénységet és a szeretet királysága meg fog jelenni köztetek!
Az a rögeszmétek, hogy itt a világ vége, hogy már nincs túl sok hátra. Azért hiszitek ezt, mert újra meg újra ezt mondják nektek. De ki mondja ezt nektek? Milyen kicsi a hitetek, hogy a Magasságos teremtésében kételkedtek?
Mindenbõl mindenkinek elegendõ áll a rendelkezésére mindaddig, amíg annyit használ el, ami egy igazán elégedett életvezetéshez szükséges. Igaz, Jézus Krisztus megígérte nektek, hogy mindent megkaptok, amit az Õ NEVÉBEN kértek. De Krisztus nem ígérte meg az Õ Atyja nevében, hogy kielégíti kapzsi vágyaitokat a mind több pénz, kényelem és hatalom iránt, mert ezekre nincs szükségetek! Hagytátok magatokat megtéveszteni és most az Atya segítségéért kiáltotok. Isten, az Úr meghallotta gyermekei hívását és követeket küld, akik örömhírt hoznak - csak meg kell értenetek és el kell fogadnotok ezt. Cselekedjetek a szavak szerint, melyekben Isten kegyelmébõl és végtelen szeretetébõl újra meg újra részesedhettek!

Ismerjétek fel, hogy néhányan közületek gyorsabban futnak át az életen és vannak, akik lassan mennek rajta végig. Figyeljetek egymásra, fogjátok meg egymás kezét és tanuljatok meg együtt járni! Együtt, Isten felé. Õ, a ti szeretõ Atyátok tárt karokkal vár rátok. És ti, amikor kéz a kézben hozzá siettek, nagy kegyelmi idõben lesz részetek és elõkészítitek az Õ Fiának visszajövetelét. Ne kérjetek jeleket és csodákat, mert ha kapnátok is ilyeneket, félreismernétek, és a gonosz mûvét látnátok bennük, vagy kételkednétek. Ne a jelekben és csodákban bízzatok, mert azok nagy része érzéki csalódás! Keressétek a jeleket a szívetekben, melyeket Isten, minden élet teremtõje rejtett el! Ha megtaláljátok a jelet, akkor a legnagyobb csoda bennetek történik. Soha ne feledjétek: mindnyájan Isten gyermekei vagytok!
Jegyezz fel mindent, amit hallottál. Vidd el ezt az üzenetet a világba, hogy Isten gyermekei mind megismerjék.

" Újra megbízlak, hogy:
- Szüntelenül imádkozz!
- Imádd és dicsõítsd Istent, a mindenható Atyát!
- Hívd Isten Lelkét és Jézus Krisztusnak, az Õ Fiának nevét!
- Vésd a szívedbe az Írást, amit Isten, az Úr az embereknek adott!
- Menj szentmisére amilyen sûrûn csak lehetséges
- Valld be bûneidet, és bízz minden ember Édesanyjának közbenjárásában, akinek testébõl a világ üdvössége született!
- Imádkozd a Rózsafüzért, mely sok enyhülést ad a világ gondjaira.

Ideje, hogy most elhagyjalak. Tudod, hogy egy hónap múlva újra eljövök. Legyél készen. Bár tudod a napot, légy éber, mert az órát nem tudod. Tarts ki most az imában, amíg el nem jön az éjjel, mert a mai nap kegyelmi nap a számodra. Maradj meg Isten Arca elõtt és készíts helyet Neki a szívedben. Szenteld Neki a szívedet. Kérd az Õ Fiát, hogy legyen kegyelmes hozzád. Hívd le Isten Lelkét, hogy vezessen, óvjon, és végül bízd rá a lelkedet Szûz Máriára, hogy közbenjárjon érted a Szentháromság trónjánál. Áldott vagy az Atya a Fiú és a Szentlélek által!"

Amikor befejezte, odajött hozzám és a kezeit a fejemre tette, aztán jobb kezével keresztet rajzolt a homlokomra és megcsókolta azt. Aztán vette a jobb kezemet és keresztet rajzolt a tenyerembe majd ugyanezt tette a ballal is. Összetette a két kezemet, mint a múltkor, hátralépett egyet, beleolvadt a fénybe mely aztán eltûnt. Imában idõztem az est bekövetkeztéig. Most itt ülök, és leírok mindent, amit a hírnök mondott.A látó útjának és megbízatásának kihirdetése
/Angelicus de Angelis testvér/

2008. június 25., szerda

Medjugorjei üzenetek 2008. június

2008. június 2.
„Drága Gyermekek! Isten kegyelméből vagyok veletek, hogy naggyá tegyelek benneteket – naggyá a hitben és a szeretetben. Benneteket, akiknek a szíve a bűntől és a bűntudattól megkeményedett, mint a kő. (Amikor ezt mondta, mély fájdalommal tekintett többekre a jelenlevők közül.) És benneteket, hívő lelkek, szeretnélek új fénnyel beragyogni. Imádkozzatok, hogy könyörgéseim nyitott szívekre találjanak és a hit erejével lángra lobbantsam szíveteket és megnyissam a szeretet és remény útjaira. Legyetek kitartóak. Veletek vagyok.”

2008. június 25. A jelenések 27. évfordulója
„Drága gyermekek! Nagy örömmel a szívemben ma is arra hívlak benneteket, hogy kövessetek engem, és hallgassátok meg üzeneteimet. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Fiammal Jézussal, a Béke Királyával együtt mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2008. június 20., péntek

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Életet adtam nekik, hogy tanúságot tegyenek Feltámadásomról
2008. június 19.
Béke legyen veled. Gyermekem, Én vagyok az Egy, aki feltámasztottalak téged, hogy együttműködj Velem. Minden egyes pont, minden egyes kimondott betű Szentlelkemtől származik. Szeretem a Teremtésemet, és Irgalmam minden emberi értelmet meghalad. Mindezt a munkát el tudom végezni saját Magam is, de szeretek együttműködni és együtt dolgozni a Teremtményeimmel. Ugyanakkor azok, akiket kiválasztottam, hogy megörvendeztessenek Engem, jó illatot árasztanak az Udvaraimban és a földön is, Jelenlétem jelei. Megszentelem őket, mert Velem tartanak. Igen, bennük nyugszom meg. Az ajkam megtelik érzelemmel, mikor rájuk tekintek, ahogyan véres Lábnyomomban haladnak. Végülis Én vagyok, akik életet ad nekik!
Életet adtam nekik, hogy tanúságot tegyenek Feltámadásomról, és ezt azzal teszik, ha bemutatnak Engem ennek a halott világnak, mint dicsőséges Királyt, aki kész megbocsátani nekik. Különböző módokon nyilvánítom ki Magam nekik, remélve, hogy annyi lelket vonzok Magamhoz, amennyit csak lehetséges. Igen, Vassula, keresztül kell menned a tűzön, hogy képes legyél hirdetni Szavam. Ezért semmit se tagadj meg Tőlem. Megtagadtam Én tőled valamit? Valójában neked adtam az Életemet.
Leányom, bármi, amit szeretettel ajánlottál fel Nekem, azt felhasználtam.
– Megparancsoltam neked, hogy mondd azt nekik, Én mondtam, hogy írjál. Ne félj! Soha ne hagyj ki egy betűt se! Néhányan figyelni fognak rád. Mások kinevetnek téged. Megint mások ártani fognak neked, küzdeni fognak ellened. Add csak át nekik az Üzeneteimet. A jó hírnek el kell jutnia a föld minden szegletébe, a Szavamnak egészen a föld végső határáig. Sokan vissza fognak térni Hozzám, fel fognak hagyni bűneikkel.
– Meg fogok mérni minden egyes lelket zsinórmértékkel. Ők[1] elveszítették bölcsesség iránti érzéküket, hamis mértékekkel mérnek, mellőzik a Törvényemet. De azt fogják aratni, amit elvetettek. Senki sem mehet be a mennybe, aki nem keres Engem. Azok, akik elvetik Törvényemet, Engem vetnek el, és utálatom[2] tárgyává válnak a Szememben. IC


[1] Az anglikánok, akik elfogadják a liberalizmust, nem a tradicionális egyház vagy a konzervatívok.
[2] 2Róm. 1,18-32.
http://ichtys.hu/index.php/128-2008-junius-19

2008. június 8., vasárnap

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – JÚNIUS

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
45. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Jakab apostol levelét!
Havi mottó: „Az a kérdés, amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?” (Lk.18,8)
Közös imaszándék: a férfiak és a nők közötti kiengesztelődésért fogunk minden imát, böjtöt, szentmisét, áldozatot… felajánlani.
Konkrét feladatunk: a bocsánatkérésben – Isten segitségével – én akarom az első lépést megtenni a felebarátom felé.
A Szentlélek Isten üzenete 2008 júniusában
„Szeretteim!
Most nézzetek őszintén a szívetekbe, mert egy nagyon fontos kérdést teszek fel nektek!
Erős, gyenge, élő vagy nem létező a ti hitetek?
Vigyázzatok, mert hit nélkül nem fogjátok kibírni a nagy figyelmeztetést, amelyben mindnyájatoknak részetek lesz. Higgyétek el, Jézus vissza fog térni a Földre és egy bűn nélküli, új korszakot fog magával hozni. Jézus, a Földre való visszatérése előtt, Általam mindent meg fog tisztítani és át fog alakítani. Tudnotok kell, hogy az új világba senki és semmi nem fog bemenni, ami hamis. Higgyétek el, a napjaitok meg vannak számlálva a figyelmeztetésig! A nagy hitehagyás miatt az Atya már nem vár sokáig!
Ismerjétek fel a Gonosz Lélek sugallatait, mert a világosság angyalának tetteti magát és még az igazakat is meg akarja téveszteni! Neki ne higgyetek, mert a kárhozatotokat akarja!!!
Ebben az utolsó időben, ti ne azzal foglalkozzatok, hogy milyen ételt tegyetek félre és hova meneküljetek! Én azt mondom nektek, ha hittel és bűnbánattal az Atyához kiáltotok, Ő, akárhol is lesztek, meg fog menteni benneteket! Aki felszámolja a bűnt az életében minden nap és a jóra törekszik, az ne féljen a jövőtöl!
Vegyétek nagyon komolyan, amit most mondok: a számonkérés ideje elérkezett!
A jelekből, amelyeket az Égen és a Földön láttok, hittel következtessetek az utolsó időre.
Jól jegyezzétek meg, Isten senkit, aki Benne bízik nem fog elhagyni! Kérjétek állhatatosan az élő hit kegyelmét, mert aki hisz, az a körülményektől függetlenül meg fog menekülni!
Megáldalak titeket az élő hit kegyelmével.
Házi feladat júniusra
Uram, segíts, hogy a jótetteimmel mutassam meg az élő hitemet az emberek előtt!
Előretekintés júliusra:
Közös imaszándék lesz: az idősek és a fiatalok közötti kiengesztelődésért fogunk mindent felajánlani.
Konkrét feladatunk lesz: Jézus nevében meg fogok bocsátani mindazoknak, akik ellenem vétettek!

2008. június 4., szerda

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete 2008. június

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete


2008. június 3.
Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Nagyon szomorú idők következnek. Élj szüntelen készenlétben! Légy szeretetteljes mindenkihez! Azokhoz is, akik ezt nem érdemlik meg. Nagyon szomorú az Én lelkem! A bűnök már az egekig csapnak. Torkig vagyok már a gyalázattal, amellyel az emberi nem saját magát az állat alá süllyesztette. Méltóságot adtam neki. Az üdvösséget kínálom fel nekik, de ők kitartanak bűnös útjaikon. Rólam tudomást sem vesznek. Ha eléjük állok, elfutnak Előlem. Romlottak. Nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Azt magasztalják, amit szégyellni kellene. Ellenfelem megtévesztette őket. Kínszenvedés ezt Nekem, a Szentnek, Aki a Véremen váltottam meg őket, nézni, hogy a vesztükbe, az örök kárhozatba rohannak. Ha ti, alázatos, tiszta lelkű, ártatlan gyermekeim nem engesztelnétek ezért a bűnös világért, már rég elpusztítottam volna. A ti imáitok és áldozataitok tartják fenn ezt a világot. Nem tudjátok elképzelni, milyen értékesek vagytok ti az Én szememben. Ti vagytok, ti voltatok már ott a Golgotán az Én örömeim, akik értelmet adtatok végtelen szeretetemből meghozott kínszenvedésemnek, kínhalálomnak, amely által megváltottam a lelketeket. Éljetek szentül! Éljetek szüntelen készenlétben, mert már ütött az óra. Haragom és igazságosságom megítéli ezt a Földgolyót. A haladék lejárt. Kivétel nélkül mindenki meg lesz rostálva. Az egyház és a világ is. Ez azt jelenti, hogy választanotok kell köztem és ellenfelem a sátán között. Nem lehet többé kétfelé sántikálni. Vagy nyíltan megvallotok Engem ez előtt a bűnös nemzedék előtt, és elkötelezitek magatokat az Én követésemre, amely az önmegtagadás és a kereszt hordozás útja, vagy nem ismerlek titeket, és hagyom, hogy örök vesztetekbe rohanjatok. Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetésemet, amelyről, mint kapott talentumokról számot fogtok ítélőszékem előtt adni!”