2014. február 13., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható sem Fiam Egyházán belül, sem pedig azon kívül

2014. február 12. szerda, 22:45
Gyermekem, ahogyan Fiam Képét, Szavát és azon Ígéretét, hogy újra eljön, figyelmen kívül fogják hagyni, majd pedig gyökerestül ki fogják tépni, hasonlóképpen fog történni minden olyan hivatkozással, ami Velem, szeretett Édesanyátokkal kapcsolatos.
Hamarosan az Üdvözlégy Mária imádság nem lesz hallható sem Fiam Egyházán belül, sem pedig azon kívül. Gyakori rosszallással kell számolniuk azoknak, akik szent Kegyhelyeimet látogatják, és a Máriás csoportokat, különböző okokra hivatkozva minden ok nélkül kritizálni fogják. Nem fognak meghallani semmilyen elismerési javaslatot, amely az Én, a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja jelenéseim hitelességét érinti. Fiam földi Egyházának újonnan átszervezett burka hamarosan el fog ítélni minden Rám vonatkozó hivatkozást. Az újonnan kinevezett kormányrendszer, amely a jövőben kerül bevezetésre, sok templomban véget fog vetni a Nekem címzett Ájtatosságoknak. Teljesen feledésbe fogok merülni, s aztán azok fognak megvetni Engem, akik azt állítják, hogy az új, modern, mindent magába foglaló egyházat képviselik, amely kevés hasonlóságot fog mutatni azzal a Sziklára épített Egyházzal szemben, amelyet Fiam szeretett Apostola, Péter hozott létre.
Amikor azt látjátok, hogy minden Velem, az Isten Szent Anyjával kapcsolatos tisztelettel ilyen módon bánnak, kérlek benneteket, hogy legyetek tudatában annak a ténynek, hogy ezek az új szabályok a gonosz parancsára történnek. A gonosz amennyire megvet Engem, annyira fél is Tőlem. Tudja, hogy a lelkek Irántam tanúsított tisztelete sakkban tartja az ő gonosz útjait, és a Legszentebb Rózsafüzér imádkozása megostorozza és tehetetlenné teszi őt. Ezekkel az eljövendő napokkal azoknak kell majd szembenézniük, akik szeretnek Engem, és annak is el fog jönni az ideje, amikor az Egyház és a Kegyhelyeim közötti kapcsolatot el fogják vágni. Amikor ez megtörténik, akkor tudnotok kell, hogy ez azért van, hogy Isten gyermekeit elszakítsák az Én befolyásomtól, amelyre abban az időben nagy szükség lesz, hiszen Én éppen azért vagyok, hogy segítsek Fiamhoz vonzani benneteket.
Az Én szerepem az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára. Továbbra is szándékomban áll hívni benneteket, amíg az a Nap el nem érkezik. Én csupán csak arra vágyom, hogy lelkeket vigyek Fiam elé, hogy Ő Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségéről szól, de a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni arra, hogy megakadályozza ennek megvalósulását.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Ők csak szájhősködnek azzal kapcsolatban, amit Második Eljövetelem jelent

2014. február 12. szerda, 23:00
Drága szeretett leányom, mióta gondolja azt az ember, hogy Én meddig várnék azzal, hogy Második Eljövetelem előtt újból kommunikáljak vele? Vajon azt hitte, hogy az azt megelőző évben, vagy az előtte való hónapban tenném? Vagy egy héttel azelőtt? Vagy talán azt gondolta, hogy Én nem figyelmeztettem volna őt egyáltalán?
Születésem előtt a világnak meg volt ígérve a Messiás. Atyám a próféták által szólt, hogy az emberiség reményt, bölcsességet kaphasson és azt a Kegyelmet, hogy fogadja el Isten Igéjét, és így, készen álljon érkezésemre. Vajon meghallgatták? Sokan megtették, és készültek az Én Időmre. De sajnos, amikor Én megszülettem, nem voltak felkészülve. Aztán Keresztelő Szent János átadta nekik az Igét és figyelmeztette őket, hogy készüljenek fel. Vajon készen álltak? Nem, mert nem hittek neki. És mégis sokan megmenekültek, mert Kereszthalálom által – amelyet az váltott ki, hogy elutasítottak Engem –, megváltottam őket Atyám Szemében.
Akkor nagyon sokan harcoltak Küldetésem ellen, de ennek ellenére mégis nagyon sokan követtek Engem. Atyám minden gyermeke iránti Szeretetének köszönhető, hogy a világ most újból felkészítés alatt áll. Ezúttal ez sokkal nehezebb lesz. Mert a Velem kapcsolatos minden tudásuk ellenére, ők még mindig nem hajlandók elfogadni, hogy Isten beavatkozik, és prófétája által készíti fel őket. Minél jobban eltávolodnak Istentől, annál kevesebbet tudnak meg Ígéreteimről. Ők csak szájhősködnek azzal kapcsolatban, amit Második Eljövetelem jelent, mert valójában sokan közülük egyáltalán semmit sem tudnak arról.
Ezúttal nem sok választásuk marad, azon kívül, hogy felismerjék a jeleket, amelyekről tanúskodni fognak, mivel Én most fel fogom tárni számukra az összeset. Amikor Én azt mondom, hogy valami meg fog történni, és az bekövetkezik, ők még ennek ellenére is tagadni fogják, hogy a próféciák az Ajkammal kimondott Szó által származnak. Amikor látják, hogy a Föld megbillen, megrázkódik, és egyéb büntetések szakadnak rájuk, ők továbbra is azzal fognak érvelni, hogy ennek tudományos oka van.
Amikor a nagy hitehagyás beborítja a Földet, és szétzúzza a Kereszténységet a pogányság javára, vajon akkor is azt fogják mondani, hogy ez egy jó dolog? A válasz: igen. Így tehát, mivel nagyon sokan vannak olyanok, akik egyre kevésbé tisztelik Jelenlétemet, milyen esélye van a világnak, hogy szembeszálljon a Sátánnal? Ez az oka annak, hogy most Atyám felkészít benneteket, hiszen Ő sohasem adja fel, amikor az Ő Nagy Irgalmasságára készíti fel gyermekeit.
Az emberiség felkészítése folytatódni fog, és a világ meg fogja kapni az Igazságot annak érdekében, hogy megmentse az embert a végső pusztulástól. Az Én Időm közel van, és az egész emberiségnek időt kell szánnia, ami a lelkük felkészítéséhez szükséges. Az időt sohasem szabad eltékozolni akkor, amikor az Én fogadásomra készültök. Nektek sohasem szabad elutasítanotok Isten szavát, amelyet Ő prófétájának ad. Ha ezt megteszitek, akkor Arcul üttök Engem, Jézusotokat.
Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus

Depressziónk gyógyszere

Köztudott tény az, hogy a magyarság jelenleg a világ egyik legdepressziósabb népe. Különböző felmérések ezt egybehangzóan bizonyítják, de a kiváltó okokat nem tárják fel. Nem ismertetik azt, hogy miért van ez így. Most erre és a gyógyulás lehetőségeire keressük a választ. A depressziót sokan sokféleképp magyarázzák. Hangulatbetegségnek, állandó stresszes állapot által kiváltott érzelmi válaszreakciónak, pszichiátriai betegségnek nevezik, melyet testi, vagy lelki sérülések, megrázkódtatások váltanak ki. Ennek az elméletnek ellentmond az a tény, hogy igen rossz körülmények között élő, nagy veszteségeket elviselni kénytelen emberek és népek -akik a mi normáink szerint fokozottan stresszes környezetben élnek- hírből sem ismerik a depressziót. Szomorúak, bánatosak, sírnak ha nagy a baj, de nem depressziósak. 
Ennek az az oka, hogy ezeket az embereket nem csak az érzelmeik vezérlik, hanem hisznek valamiben, ami a mindennapok gondjai felett áll, ami hitet, vagy reményt ad, ami bármekkora is a baj, valamiféle lelki egyensúlyt képes teremteni. A depressziómentes népeknél igen erős a kollektív tudat, a közösségi szellem. Ha valaki bajba kerül, a közösség azonnal kész segíteni, érzéseit gátak között tartani, vigasztalással, együttérzéssel, együttszomorkodással támogatni. Nem hagyják sötét érzelmekbe elmerülni. 
A magyarságot sújtó nagyméretű és általánosnak nevezhető depresszió kiváltó okai közül az első helyre kell tennünk a reménytelenséget. Lehet bármilyen sanyarú egy ember, vagy közösség helyzete, amíg képes reménykedni, addig lehet szomorú, aggódhat a jövő, vagy a szegénység miatt, de depressziós nem lehet. A remény forrása a hit. Vannak olyan vélemények, hogy egy erős hitű ember nem lehet depressziós. Önmagában a hit még nem véd meg a depressziótól, legfeljebb nem engedi azt, hogy annak súlyosabb formája kerítse hatalmába az embert. Ha együtt érző, vigasztaló, a szorongásokat, a bánatot, a félelmeket feloldani segítő közösség vesz körül valakit, akinek a hite is szilárd, a depresszió nem tud kialakulni. A segítő közösséget az a szeretet hozza létre, mely a minket körülvevő világ minden egyes elemére kiterjed. 
A keresztények ismert jelmondatának -a Hit, Remény, Szeretet-  lényegének ismerete a legjobb gyógyszer a depresszió ellen. Ha ehhez hozzátesszük a Jézus kettős parancsolatát, mely szerint "Szeresd Istent és szeresd embertársaidat", és ezeket képesek vagyunk teljes mélységében megérteni és a magunkévá tenni, elfelejthetjük a depressziót. Nincsenek félelmeink, nincsenek kétségeink, elfogadjuk azt ami van, és megtanít minket arra is, hogy minden helyzetnek és minden pillanatnak vannak reményt adó elemei. "Teljesüljön Isten akarata" és "Segíts magadon, az Isten is megsegít" közismert a vallásos emberek körében, csak a mindennapi életbe való beágyazásával vannak bajok. 
A magyarság általános depressziójának az okai a következők. A hitetlenségből fakadó reménytelenség, érzelmi alapállás az igazság keresése helyett, a szeretetlenség, mely az elmagányosodás kiváltója. Ehetjük marékszámra a gyógyszereket, melyek csak a tüneteket mérséklik, menekülhetünk kábulatba, mely csak súlyosbítja a helyzetet, elmerülhetünk a szenvedélyek mocsarába, mely maga a végzet, nem lesz addig újra reménnyel teljes, szeretetalapú az életünk, amíg nem tudunk hinni valami magasztosba, valami felemelőbe, valamibe, ami a materiális világunk felett áll.
Ha hinni tudunk újra abban, hogy népünk felemelkedik, hogy saját és mindannyiunk sorsa jobbra fordul, hogy véget ér a sanyarú időszak, hogy országunk népünk virágoskertje lesz, akkor véget ér a depresszió sötét világa. Ha nem az irigység vezérel, hanem a mások sikerének, örömének mi is örülni tudunk, ha bárová is kerülünk az országunkban, segítő magyar testvéreink közé kerülünk, ha a déli harangszót hallunk, akkor megállunk legalább egy pillanatra, akkor örökre elfelejthetjük a depressziót, úgy élhetünk mint nálunk sokkal szegényebb és egyszerűbb, de mégis boldog népek élnek. Akkor is bántani fog sokakat az igazságtalanság, a gazdagok bűnös viselkedése, a fájdalmas veszteségeink, a halál és a betegségek, de elviselhető, természetes módon, nem önpusztító betegségként. Ezt a változást viszont nem várhatjuk a sors ajándékaként, ezért nekünk is tennünk kell, méghozzá nem is keveset. A felsorolt pozitív életelemek a népiszocializmus életelemei, életviteli alaptételei. Összefoglalva: az általános össznépi depresszió leghatásosabb ellenszere a népiszocializmus. 
Kassai Ferenc