1998. január 26., hétfő

Medjugorjei üzenetek 1998. január

1998. január 25.
Drága gyermekek! Ma ismét az imádságra hívlak mindnyájatokat. Drága gyermekek, csak az imádság által változik meg szívetek, így lesz jobb és egyre fogékonyabb az Isten Igéjére. Gyermekeim, ne engedjétek meg a Sátánnak, hogy szétszakítson benneteket, és azt tegyen veletek, amit akar. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek felelősek, elszántak és minden napot szenteljetek Istennek az imádságban. A Szentmise, gyermekeim, ne pusztán egy szokás, hanem az élet legyen számotokra. A Szentmisét minden nap átélve, vágyakozni fogtok az életszentségre, és növekedtek is a szentségben. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megváltoztatásához erőt adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!

1998. január 14., szerda

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

87. Üzenet.

1998. január 13. Szent Amadeus és Vidor
 Az Ember:
"Magasan az égen megjelenik a fénykereszt, amelyből a fénysugarak, mint a nyilak törnek elő, és  megvilágítják az egész világot. A kereszt fényében megjelenik Szent Mihály főangyal ruházata olyan, mint egy római katonáé. Fölemeli kardját, és körülveszi őt egy kék fény. Mellén egy pajzsot látok, az Istenanya képével. Szent Mihály mögött áll két Angyal arany csészével a kezében. A csészékben tűz lobog. A kereszt alatt megjelenik egy fekete állat, egy szörny, amelynek hét feje van. Ez az állat egy kígyóhoz hasonlít. Sok ember veszi körül a  szörnyet, és meghajolnak előtte. Hirtelen tüzet dobnak az Angyalok a szörnyre. A szörny elsüllyed a tűzben, a körülötte álló emberekkel együtt. Ahol a szörny volt, hirtelen egy nagyon szép Angyal áll, egy nyitott könyvvel a kezében, és ezt mondja:"
A Szent Angyal:
"A dicsőség nagy napja felragyogott, mivel a vadállatot legyőzték, és a tenger nincs többé(Jel. 21,1). A Föld lakói  összegyűlnek az Úr Szent Hegyén, hogy az új nap fölkeltét várják. A népek egyesülnek, hogy Pásztorukat köszöntsék. A népek között nem lesz többé szakadás, az Isten elküldi Fölkentjét, Aki egyesíti a népeket a Szent Városba.
Figyelemmel hallgasd ezeket a szavakat, mert ezek igazak! Az igazság tesz benneteket Isten gyermekeivé és Isten titkainak tanúivá. Nyissátok ki szemeteket és fületeket, és halljátok, ami rövidesen bekövetkezik: Az idő amiről beszélek Szent.
Mindazok, akik ebben az órában élnek, megtisztulnak a Bárány Vérében. Az Élet Könyvének pecsétje megnyílik. Tűz zuhan a Földre. Ez a tűz megtisztítja, és megújítja a Föld színét. Legyetek bátrak, telve, reménységgel!
Ember, írjad le mindazt, amit mondok neked! Hét város nyitja meg kapuit, és hét király emeli fel fejét a Bárány ellen. A szajha a hét halmon megnyitja a pofáját káromlásra, amit szétszór a négy égtáj felé.(Jel. 17.)
Áldott,aki az Úr nevében jön. Neki adja az Úr a mannát az égből és elvezeti őt a védett helyre. Ezt mondja az Úr. Amen. Amen.Amen."
Az Ember:
"Szent Mihály Főangyal rám tekint és megáld. Én kérem a jelet, és az megjön."
Szent Mihály Főangyal:
" Az Úr áldása legyen veletek!
Én Mihály, az Égi Seregek Fejedelme, felszólítok minden gyermekét Istennek, hogy boruljanak térdre! Elérkezett az idő, amelyben a vadállat az ő szándékait az Egyház, és a világ ellen nyilvánosan megmutatja. Legyetek éberek! Meneküljetek a Szeplőtelen Szív palástja alá, amelyet a templomban találtok meg. Védjétek meg az Egyház becsületét, amelyben Jézus Krisztus van jelen! Őrizzétek meg a hiteteket, amely veszélyben van a sötétség hatalmától. Amely mindig több zűrzavart okoz. A ti hitetek az igazságon alapszik. Őrizzétek meg a hiteteket, mert az vezet titeket a győzelemre. Ebben a harcban nem vagytok egyedül. Az ég mindazokkal van, akik a szeretet szavát követik. Azért nem vagytok egyedül, mert a Szent Angyalok őrködnek fölöttetek. Ne féljetek,hanem fogadjátok el ezeket a szavakat. Az Egyház a ti Édesanyátok is veletek van, és várja az imáitokat. Az igazság tüze rövidesen megérkezik a Földre, hogy a gonoszságot megsemmisítse, amelyet arra használ a sátán, hogy az embereket megbilincselje. Az igazságosság tüze a megtisztulást fogja jelenteni mindazoknak, akik a végsőkig kitartanak. Isten szeretetének a titka így fog beteljesülni. Higgyetek és küzdjetek, mert az idő elérkezett! Amen"
 Az Ember:
" Szent Mihály mellett megjelenik az Istenanya egy csillaggal. Egy hosszú rózsafűzér függ a karján. Ránk mosolyog, és megáld minket."
Az Istenanya:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves földi gyermekeim, kisfiam,Szeplőtelen Szívem kis prófétája, köszöntelek benneteket és átölellek szeretetemmel, hogy megerősödjetek.
Kedveseim, ne féljetek az eljövendő napoktól. Legyen hit a szívetekben, és higgyetek azokért is, akik gyengék,a bűnösökért, akik ezt az időt arra kapták, hogy fölismerjék az igazságot. Tudjátok meg, hogy a sátán megkapta az ő idejét! Ez az idő most van itt. Most üt az Egyház Golgota-órája. Ez a mi szent helytartónk vértanúságának az órája.
Kedves gyermekeim, üldözések, betegségek, és szerencsétlenségek a jelei ennek az időnek. Ez az az idő, amikor a természet a szenvedésbe megy át. Irtózik a bűntől. Én megmondtam nektek, hogy megbetegszenek az állatok. Nemde szemetek előtt teljesülnek be az Én szavaim? Rövidesen éhség fog uralkodni a Földön, mert a termés vagy elrothad a sok esőtől, vagy tönkre megy a szárazságtól. Az élelmiszer mindig drágább lesz, mert az ellenség ellenőrzése alá kerül. Gyűjtsetek tartalék vizet és élelmiszert! Ne csodálkozzatok szavaimon, hanem hittel és tettekkel válaszoljatok azokra! Ez lesz a próbája a ti engedelmességeteknek. Gondoljatok arra, hogy Én veletek vagyok, és  segíteni akarok, nehogy alva találjon benneteket az igazságosság! Legyetek éberek, és hitetek szerint készek ezekre az eseményekre! Ez az év sok szomorúságot hoz, de ne essetek kétségbe, mert ez az óra hozza el az igazság föltámadását. Az Egyház a tisztelet fényében fog ragyogni, és minden megújul.
Ez az az idő, amelyről a próféták beszéltek. Semmitől se féljetek! Rövidesen diadalmaskodni fog az Én Szeplőtelen Szívem, és vele együtt mindazok, akik megmaradtak az igazságban.
Szeretlek benneteket gyermekeim, és szívből megáldalak szeretetemmel és együttérzésemmel.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                            Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

1998. január 7., szerda

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

86. Üzenet.
1998. január 6.
Urunk megjelenésének az ünnepe.
Az Ember:
" Egy hegy jelenik meg a kápolnában. Azon áll a fénykereszt. Az égből Szent Angyalok jönnek, és körülveszik a hegyet. Most egy aranykulcsot látok az égen. Nem tudom, hogy mit jelent az. Egy világos sugárzó fény jön a fénykeresztből, és betölti a kápolnát. Ebben a fényben  megjelenik Urunk teljes királyi fenségben. Fején arany koronát visel, fehér ruháját egy bíborvörös aranyszegélyű palást borítja. Kérem a jelet, és az megjön. Az Angyalok térdre borulnak Urunk előtt, szárnyuk pedig a hegyet érinti."
Szent Angyalok:
"Légy üdvözölve Urunk és Királyunk!
Kinyilvánítottad magad, mint a világ Megváltóját.
Tieid közé jöttél,
de tieid nem fogadtak be.
Te valóban mindennek Ura és Királya Vagy.
Dicsőítünk és áldunk Téged.
Lábaidhoz helyezzük Himnuszunkat és dicsőítésünket.
Örökké hirdetjük fenségedet és nagyságodat,
Mindenható Urunk és Istenünk.
Te, mint Bárányt küldted Szent Fiadat a Földre,
Aki elveszi a világ bűneit.
Ő testet öltött a Szent Szűz ölén,
és kinyilvánította dicsőségét
Betlehem éjszakáján.
Jézus Te Király és Mester,
Műveid által kinyilatkoztattad magad.
Mindezek által dicsőítjük Szent Nevedet,
amely mindenek felett áll.
Hozsanna Dávid Fiának!
Meghajolunk Előtted, a teremtéssel együtt.
Hozzuk hódolatunkat és köszönetünket.
Mert Tiéd az uralom és
a hatalom örökkön örökké!
Tebenned, óh Uram lélegzik minden.
És minden a háromszemélyű egy Istenben él.
Te jöttél, hogy a világot megszabadítsad.
Te Vagy a kapu, amely az Atyához vezet, és
a fa, amely örökké virágzik.
Dicsőítünk Téged, Mennynek és Földnek Ura
és köszönünk mindent,
amit Te a teremtményeidért tettél."
Az Ember:
"Egy az Angyalok közül, akik az Úr előtt térdelnek, azt mondja nekem."
Szent Angyal:
"Ember, hajtsad meg alázattal a fejedet és hajoljál meg! Nyissad ki a szívedet ,és halljad, amit az Úr mond, Aki téged megerősít utadon."
Az Ember:
" Jézus, a mi Urunk rám tekint, és ezt mondja."
A mi Urunk Jézus:
" Ne félj ember, hanem halljad, amit neked mondok.Jövendöljél az Én nevemben, mert az idő elérkezett. Neked kinyilvánítom az Én Nevem jelentését azért, hogy te és mindazok, akik veled egy úzon haladnak a végsőkig kitartsatok. Adok neked fényt és erőt. Én azt akarom,hogy te megerősítsed a veszélyben levőket. Vigyél a kételkedőknek bátorságot, így erős lesz a te tanúbizonyságod. Erősítsed meg mindazt, amelynek Istenben erősnek
kell lenni! Szolgálj az Egyháznak, hogy tanúságot tegyenek az Egyházról. Te csak hamu vagy. De Én azt akarom, hogy kitűnjél. Az legyen a te örömed, hogy helyes tanúbizonyságot tégy."
Az Ember:
" Urunk, Jézus ismét rám tekint, és megáld."
A mi Urunk Jézus:
"Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Köszöntelek benneteket kedves gyermekeim és a fény gyermekei, akik itt összejöttetek és téged is kedves pap fiam.( Az imánál egy pap is jelen volt). Köszöntelek titeket a szeretet békéjével. Azért jövök hozzátok, hogy békével ajándékozzalak meg. Kell, hogy a béke növekedjék szívetekben, mivel a megújult Földön láng lesz, amelyben sem fájdalom, sem könny nem lesz. Az idő, újrajövetelemig rövid. Közeledik az az óra, amikor meglátjátok eljönni az Emberfiát az ég felhőin. Most léptetek bele a legnehezebb időbe, amikor az igazságosság kopogtat az ajtóitokon. Ez egy boldog idő részetekre, mert a próbatétel által sokan megtisztulnak majd. Amikor jönnek az üldözések, amelyekről már oly gyakran beszéltünk, erősnek kell lennetek a hitben és a reményben. Ebben erősödtök meg az Én keresztem által, amelyben mindannyian részesültök. Ne féljetek! Ez az az út, amelyet kinyilvánítottam nektek.
 Az igazságosság ideje a kegyelem ideje is, mivel a napok lerövidülnek. Különben ki tudná elviselni azokat? A döntő ütközet ideje jön. Boldog mindaz, aki az Én nevemben jön,és védelmezi az igazságot, annak végső győzelméig. Most van a tanúságtételek ideje. Mindenütt tegyetek tanúságot, ahol csak szükséges.
Legyetek tanúim mindenek előtt az evangélium szerinti életetekkel. Tegyetek tanúságot az Egyház mellett,amelyben, mint Isten gyermekei egy tökéletes életre vagytok meghívva. A családok őrködjenek a szentség fölött. Én megáldom őket. Ültessétek el a családokban a szeretet  és az igazságosság magvait, és óvjátok meg azokat a szentségben. Ott próbál legtöbbször behatolni a sátán, hogy szétszakítsa azt, ami szent. A ti tanúságtételetek legyen tökéletes és igaz! Most éri el a sátán hatalmának csúcspontját. Nagyképűségében mindig magasabbra emelkedik. De az ő vége már nagyon közel van. Figyeljetek a 666-os számra! Ez arra az évre utal, amelyben az Antikrisztus megnyilvánul, aki a világot meg akarja bilincselni. Ha nem virrasztotok, és nem imádkoztok, elestek. Ravasz és alattomos cseleket használ, hogy megtévesszen titeket. Minden lehetőséget ki akar használni, hogy elszakítson benneteket az igazság forrásától. Ő tudja, hogy már nincsen sok ideje. Ezért készíti elő a döntő támadást.
Gyermekeim, figyeljétek az Én szavaimat és Édesanyám szavait! Ne mulasszatok el egyetlen napot se, mert az idő túl drága! Legyetek türelmesek tele reménnyel, mert Én rövidesen jönni fogok! Meg foglak ajándékozni titeket az Isten gyermekeinek a békéjével, és szabadságával.
Megáldalak mindannyiótokat, és szívemre ölellek.
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében."
Az Ember:
" Az Úr Jézus mellett megjelenik az Istenanya, hófehér öltözetben. Egy szép rózsafűzér van a kezében. Fejét aranykorona díszíti. Az Istenanya ránk tekint, és megáld minket."
Az Istenanya:
" Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves itt összegyűlt gyermekeim. Szívem kedves pap fia, és kedves kisfiam, köszöntelek titeket és köszönöm az imáitokat, amelyeket ebben a kápolnában mondotok, és mindazért , amit az Én Isteni Fiamért, és Énértem tesztek. Köszöntelek, mint az Én, és az Anyaszentegyház gyermekeit.
Tudjátok ,hogy az idő rendkívül komoly. Az imák nem elégségesek. Szükségesek a ti cselekedeteitek hogy megvalósuljon az Isten terve. Nem elég csak beszélni, hanem nektek, meg kell valósítanotok a szeretet cselekedeteit. Ekkor lesz élő a ti hitetek, és megtelik apostoli lelkülettel.
A működés megerősíti akaratotokat, és cselekedeteiteket. Most van a cselekvés ideje, a cselekvésé, amely által életetek és hitetek tanúságtétele bátrabb lesz. Tehát, ne csak mondjátok, hanem váltsátok tettekre szavaitokat. Ha így éltek, akkor megajándékoz és megerősít titeket a Szentlélek az Ő kegyelmével és adományaival.
Ne féljetek! Cselekvésre hívlak benneteket, valósítsátok meg minden részletében Isten akaratát. Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Ne félj gyermekem, mert a te küldetésed ki fog bontakozni. Minden, ami történt téged igazol. A küldetés nagysága nem függ az üzenetektől, a jelektől, vagy csodáktól, hanem a szeretet cselekedeteinek kell azt alátámasztania. Ez a te utad, amely tovább fog fejlődni.
Megáldalak téged, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                                  Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

1998. január 4., vasárnap

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

85. Üzenet.
Szűz Mária Szívének engesztelő szombatja.
Az Ember:
" Magasan az égen,megjelenik egy fénykereszt, amelyen Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve látható. A kereszt fényében áll az Üdvözítő a Legszentebb Anyával. Mögöttük számtalan Angyal, kezükben pálmaágakkal. Kérem a jelet, és az megérkezik."
A Szent Angyalok:
" Boldog az a nap, amelyen megjelenik majd az Úr dicsősége. Boldog mindaz, aki arra előkészül és az igazság oldalán áll. az idő az igazságossággal fejeződik be, és rövidesen megjelenik a megváltás jele, amely megvilágítja a sötétséget. Ez sugárzik majd minden nép felett. Hallgassatok az Édesanyátok szavára, Aki megjelenik, hogy köpenye alá gyűjtse gyermekeit. Ő a Napba Öltözött Asszony, Aki fenséges. A Király Jegyese elé jön, hogy fogadja Őt. Boldog Vagy Asszony, mert Tebeléd rejtette Isten, az Ő bölcsességét. Te az emberiség drága kincse Vagy. A Te feladatod az anyaságoddal nem fejeződött be, hanem kiterjed az  egész emberiségre. Tekints gyermekeidre, akik a keresztnél a teremtés óta a megjövendölt győzelem napjára várnak. Dicsőítünk Téged Mária."
Az Ember:
" Az Üdvözítő rám tekint, és áldásra emeli kezét."
Üdvözítőnk:
" Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szeretett gyermekeim, Szent Sebeimben köszöntelek benneteket. Köszöntelek titeket ezekben az időkben, amelyekben a jövendölések beteljesülnek. Mindannyiótokat köszöntelek, akiket meghívtalak a szőlőmbe. Arra biztatlak, hogy tartsatok ki, mert jön a szabadulás órája.
Szeretett gyermekeim. Ma a szeretet üzenetével jövök, amely mindenkinek szól, aki megérti ezt az időt és keresi az igazságot, hogy benne szabad legyen. Gondoljatok arra, hogy Én az Édesanyámmal közöttetek vagyunk, és soha el nem hagyunk. Szeretetem elér minden gyermekemet. Senki se érezze, hogy Én elhagytam. Tudjátok-e, hogy a próbatétel ideje üt rövidesen? Ezért figyelmeztetlek benneteket, hogy legyetek okosak és a hit fényében ismerjétek föl, az idők jeleit, amelyeket küldök. Itt az ideje, hogy felismerjétek, amiket küldök. Őszinte tanúságtételt várunk tőletek. Ne féljetek, hanem hirdessétek a reményt! Ne adjatok helyet a kételkedésnek! A jelen idők nehézségeire hittel, bizalommal és imádsággal válaszoljatok! Sok áldozatot kell hoznotok. El kell jönnie ennek az időnek, hogy beteljesüljenek a jövendölések. Én gyakran figyelmeztettem apostolaimat is, hogy ne kételkedjenek, hanem bátran haladjanak előre. Ezért szólítalak fel titeket, tekintsetek a keresztre. A kereszt megerősít és bátorít titeket.
Kedves gyermekeim, mi nem azért adjuk nektek az üzeneteket, hogy féljetek, hanem hogy reményt ébresszünk szívetekben. Így éberek tudtok lenni, és küzdötök az egyre növekvő gonoszság ellen. Édesanyám megmutatja nektek az utat, melyen járjatok, nehogy legyőzzön a gonosz. Ne legyetek közömbösek szavaival szemben, mert azok a szeretet Igéi. Mi azt akarjuk megmutatni nektek,ami jó, és ami Istentől való. Aki kitart,az megerősödik, és részt vesz majd az átalakulásban, amely az egész világot átfogja. Ne legyetek szomorúak és félősek, hanem örüljetek az Én keresztemben! Az megszabadít titeket, és a feltámadás fényében fogtok ragyogni. Tartsatok ki az imádságban, és egyesüljetek az igazságban! Én veletek Vagyok minden nap a világ végéig!
                                     Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."
Az Ember:
" Urunk rátekint az Istenanyára. Ő teljes fényben ragyog. Az Istenanya megáld, és imára kulcsolja kezét."
 Az Istenanya:
"Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Legkedvesebb gyermekeim, kis gyermekem, Szeplőtelen Szívem prófétája, köszöntelek benneteket, és anyai Szívemre ölellek. Azt akarom, hogy halljátok Fiam szavát, Aki a ti örök boldogságotokat óhajtja. Ő a béke forrása és meg akar ajándékozni az Ő békéjével. Ti pedig kövessétek Őt, és az Ő szeretetét, s akkor meg fogjátok érteni az a békét, amely Tőle jön.
Az üzenetek rövidesen megszűnnek. Nagy bátorságra és bölcsességre lesz szükségetek. Olvassátok az Én utalásaimat, és minél jobban egyesüljetek az Anyaszentegyházban az Ő titokzatos szenvedéseiben. Az Egyháznak szüksége van a ti támogatásotokra, és áldozatkészségetekre, mert még több támadás fogja érni. Sok püspök eltávolodik a pápától és kritizálja az ő állásfoglalását. Tudjátok, hogy ő az Én Szent Fiam helyettese, és az igazságot hirdeti, ő tudatában van a helyzetnek. Az ellenség el akarja őt távolítani a Vatikánból. Csak a kedvező alkalomra vár, amikor az Antikrisztus elkezdhet dolgozni.Legyetek ti is ennek tudatában, és imádkozzatok sokat. Minden megpróbáltatás ellenére legyetek a hitnek és a hivatásotoknak igaz tanúi! A győzelem azt illeti, aki nem veszíti el a bátorságát. Az Anyaszentegyház ebből nagy győzelmet nyer. Ezt a vértanúk vére által kapja. Minden bűnös dologtól megtisztul és megszabadul. Az Egyház a föltámadás fényében fog ragyogni, és az emberiség megéri az Új Pünkösdöt, amely az Én Szeplőtelen Szívem győzelmével kezdődik.
Ne legyetek szomorúak ezeknek a dolgoknak a várásában, mert ezek mindenképpen bekövetkeznek! De legyetek fölkészülve rájuk! Oda kell fényt és örömet vinnetek, ahol sötétség uralkodik. Óvjátok meg országaitokat az örök ellenségtől! Védjétek meg családotokat, nehogy elvesszenek! Imáitokkal segítsétek az Egyházat és legyetek tudatában, hogy ti vagytok a Földön vándorló Egyház! Az imának a fényében lángoljon a szívetek, amíg a világ egyre mélyebbre süllyed a sötétségbe. Valósítsátok meg Szent Fiam szavait az életetekben! Megerősítést kaptok, és megtaláljátok az igazságot, amely szabaddá tesz benneteket. Megáldalak titeket szeretett gyermekeim, kövessétek az Én felhívásomat! Megszakítás nélkül imádkozzatok, és mindent helyezzetek Isten kezébe.
                            Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében.
                             Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

1998. január 2., péntek

'Íme Én újjá alkotok mindent' Jel.21,6. ' egy, az Egyházhoz közel álló személy látomásai napjainkban és egy pap magyarázatai'IV

84. Üzenet.
1998. január.1.
Az Ember:
" Megnyílik az ég világos fényben. Két Angyal áll a fényben. Magasra emelt kardokkal a kezükben. Látom a fénykeresztet az égen, benne megjelenik az Istenanya, karján a Gyermek Jézussal. Több Angyal jön még, akik egy Himnuszt énekelnek. Kérem a jelet, és az megjön:"
Szent Angyalok:
"Égi Királynő Szent Istenszülő, Te Vagy a Társmegváltó és a Teremtés Anyja. Dicsőítünk és áldunk Téged, Te áldott Új Éva , Akibe Isten a megtestesülés titkát helyezte. Te Vagy az a Virág, amelynek az illata enyhülést nyújt sok léleknek. Te átsugárzod az egész világmindenséget. A Te Isteni Fiad, lábaid elé helyezte az egész teremtett világot, amikor Te az Ő kezéből a Dicsőséged Koronáját megkaptad.
Sok titkot rejtesz Te magadban. Mily csodálatos a Te Szeplőtelen Szíved, amely rövidesen a győzelem fényében fog tündökölni. Te a szivárvány legszebb színeivel díszített szépséges virág. Előtted állunk és meghajlunk a teremtmények nevében. Így köszöntünk Téged."
Az Ember:
" Az égen megjelenik Szent Mihály Főangyal. Az Istenanya megáld minket. Mellén látom az Ő Szeplőtelen Szívét, amelyből csodaszép sugarak törnek elő, és a mi szívünkre hullanak."
Az Istenanya:
"Az Atya,a Fiú, és a Szentlélek nevében.
Kedves gyermekeim az Anyaszentegyházban, a világosság fiai, kis gyermekem, te a Szeplőtelen Szívem kis prófétája, köszöntelek mindannyiótokat, és a Szívemre ölellek, amely részetekre mindig nyitva áll. Elhoztam nektek a szeretetet és a reményt, amely elvezet titeket  az igazság felismeréséhez. Tudjátok, hogy Én veletek vagyok, és állandóan őrködöm gyermekeim fölött.Közeledtek a nagy eseményekhez. Ezért legyetek erősek a hitben. Bátorságotoknak a hitből kell kifejlődnie. Gondoljatok arra,hogy a földi zarándok utatokon egyetlen reményetek az Én Isteni Fiam! Ő biztosítja részetekre a győzelmet. Az Ég a ti célotok,nem pedig a földi élet! Ezért biztatlak titeket, hogy az örök dolgokra figyeljetek. A hazugság és a sötétség fejedelme újra és újra kísért benneteket. Ő ég az irántatok való gyűlölettől. Az ő sorsa már eldőlt, és azt akarja, hogy ti is részt vegyetek az ő gyűlölködésében. Ellenfeletek nagyon intelligens. Itt van az idő, amikor a világnak megmutatja az arcát. Belopakodott a kormányokba és az Egyházba. Azt szeretné, hogy átvegye az ellenőrzést az egész emberiség felett. Minden eszközt felhasznál, hogy mindent megkötözzön. Olvassátok el a Jelenések Könyvét, és megértitek, hogy ez az idő elérkezett.
Én figyelmeztetlek titeket. Üzeneteim az egész emberiségnek szólnak az egész Földön. Ezek mindenkinek szóló figyelmeztetések, mert az emberek válaszút előtt állnak, az Isten mellett, vagy ellene. Figyelmeztetlek titeket azokra a szavakra, amelyeket Isten korábban az Ő prófétái által közölt, hogy ezt az időt megértsétek, és ne mosolyogjatok rajta. Olyan sok jelet kaptok, amelyek mind ezekre az időkre utalnak. Legyetek okosak, és éberek! Éljetek az evangéliumok szerint, és akkor meg fogjátok ismerni az igazságot és a jóságot! Így megérthetitek, hogy mennyire szükségem van a ti segítségetekre, a lelkek megmentéséhez. Ti szabad akaratot kaptatok, de csak akkor tudtok magatokon segíteni, ha az Én, és az Isteni Fiam meghívására válaszoltok. Én gyakran figyelmeztetlek benneteket, de ti nem veszitek komolyan az Én szeretetből fakadó szavaimat. Ezért nem tudom most, amikor az óra ütött, Fiam kezét visszatartani. Ez az idő elhozza az emberiségnek az igazságosságot.Hallgassatok az Én utolsó szavaimra, amelyeket a világhoz intézek! Alázattal és hálával fogadjátok el azokat!
Drága gyermekeim, megkezdtetek egy évet, amely a világot nagy sötétségbe és erőszakba viszi. Az Antikrisztus ideje rátok szakadt. A technikai vívmányok által akar ő benneteket megbilincselni. Elhiteti, hogy az életet élvezni kell. Így elrabolja az időtöket, hogy ne tudjatok az Istenre gondolni. Ravaszul megpróbálja elvenni az időt az imádságtól. Belopta magát a kolostorokba és a szerzetes házakba. A felebaráti szeretet ürügye alatt próbálja a szerzetesek figyelmét az Istentől elterelni. Bebeszéli a szerzeteseknek, hogy ne viseljék a rendi ruhájukat, mert így közelebb jutnak az emberekhez.. Milyen kevés az utánpótlás a szerzetesházakban.Sokan, akik  egyszer követték a meghívást, levetették a lelki ruhájukat. Nem találnak időt, hogy Istent imádják, és Neki minden jót megköszönjenek.Látjátok, hogy milyen ravasz a sátán! Az ember mindenféle nemzetközi segélyről beszél, ahelyett, hogy megmondaná, hogy béke és nyugalom csak Istenben található.
Gyermekeim legyetek éberek! Az Egyház alapjai vannak veszélyben. Mert csak kevesen imádkoznak és engesztelnek. Azért kérlek titeket, kövessétek az Én hívásomat! Imádkozzatok, mert még nagyon sokat megmenthettek! Ha imádkoztok, Isten a ti  segítségetekre siet. Ő meghallgatja imáitokat. Nem vagytok egyedül! Határozzátok el magatokat! Szomorú a Szívem, amikor ezekről kell beszélnem. Tudjátok meg, Én a reményt és a segítséget hozom nektek. Szilárdan higgyetek Fiam szavainak, és kövessétek azokat! Ő a ti Utatok és Életetek.Hagyjátok, hogy vezessen, egymásnak pedig szolgáljatok szeretettel! A szeretet elvezet titeket Istenhez. A győzelem, ami az igazságból jön, az Én Szeplőtelen Szívemben van. Nem akarlak ijesztgetni titeket. Én a világról beszélek, azért, hogy az Én szavaimat, Szent Fiamét, és mindazokét a prófétákét, akiket Isten a világba küld, komolyan  vegyétek. Ti ne féljetek drága gyermekeim!
Mindannyiótokat megáldlak és elküldöm szeretetemet, hogy megerősödjetek. Gondoljátok át szavaimat!
Az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!"