2019. május 31., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. május 30. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! A világ megtisztítása már folyamatban van. A rengeteg természeti katasztrófa ezt jelenti. Készüljetek, mert hamarosan kiárasztom rátok a Szentlelket, Akinek világosságában meglátjátok egész életeteket. Mindenki látni fogja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Ha ez megegyezik törvényeimmel, akkor életszentségben éltek, és nincs mitől félnetek. Rátok mondtam: „Emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.” (Lk 21, 28) De jaj azoknak, akik öntörvényűen megmásítják törvényeimet. Szeretet helyett a gyűlöletben élnek, és mindenféle ocsmányságot művelnek. Ők látni fogják a poklot vagy a tisztítótüzet, a szerint, amit kiérdemeltek.
Gyermekeim! Ütött az óra. A világ oly mélyre süllyedt a bűnben, hogy meg kell tisztítanom. Imádkozzatok, amíg még megtehetitek, mert hamarosan nem lesz rá lehetőségetek. Vagy azért, mert meg fognak ölni titeket Értem, vagy azért mert meghaltok. Ez a sok szerencsétlenség arra jó, hogy elgondolkozzatok azon, hogy ha titeket ért volna, készek vagytok-e megállni ítélőszékem előtt.
Gyermekeim! Már oly régóta figyelmeztetlek benneteket. Tartsatok bűnbánatot! Éljetek életszentségben, mert csak így menthetitek meg a lelketeket.
Megáldalak benneteket szívem túláradó, minden emberi értelmet felülmúló örök szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 22, 31: „Isten mondta”
Máté 24, 21-22: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mindmáig és nem is lesz. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen ember sem. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.”

2019. május 29., szerda

Hamis béke grafikusan - május

Luther-módra azt, ami az egyházból megmaradt

Marx bíboros elítéli Bajorországot, amiért kereszteket tesznek fel az állami épületekre

szerint Krisztus megsértette Istent

"folyamatokat indít el" (Evangelii Gaudium, 223) ahelyett, hogy "egyértelmű doktrínát" hozna létre

Dolan bíboros aktív résztvevője volt a New York-i Met gálának, aki kigúnyolta a katolikus egyházat

az egyházzal, a katolikus doktrínával és még a Szentháromsággal is játszik

A Szentlélek majdnem "Bábel apostola"

ezt mondta egy homoszexuális férfinak 2018 májusában: "Isten teremtett ilyennek, és így is szeret téged!"

"Földanyát" dicsőíti

Fogy az idő

Új Notre Dame székesegyház: Egy menedékhely az ökológiai mérnöki munka "evangéliumának"

Tűzzel játszani

A pásztorok szaga

"Mert minden eltitkolt dolog nyilvánosságra fog kerülni, és minden titok kitudódik!"

szereti a lutheránusokat

Szinodalitás akcióban

A reformátor akcióban!

A Vatikánt bekebelezte a sötétség

és a média

2019. május 28., kedd

A német plébánia templom szivárvány zászlót tett ki: Woelki bíboros szerint a homoszexualitás kritizálása "hiba"

Egy újabb beszélgetés során Romano Christen atya, a kölni szeminárium rektora azt mondta a szeminaristáknak, hogy a homoszexualitás gyógyítható, mivel ez az önző, férfiasság iránti keresés rendellenessége.

A média, beleértve a katolikus médiát is, hisztérikus botránnyal reagált, nem voltak hajlandók semmilyen érvet hallgatni.

A kölni Markus Hoffmann generális Christen atyát támadta, bizonyíték bemutatása nélkül. A kölni Rainer Maria Woelki ellenállt a "katolikus" világiak szocialista elnökének, aki azt akarta, hogy rúgja ki Christen atyát, viszont május 20-án "hibának" nevezte az atya kijelentését anélkül, hogy elmagyarázná, miben is rejlik a "hiba".

Ellenkezés jeléül a kölni Szent Teodor plébánia egy meleg propaganda zászlót tett ki a templomra május 26-án. A hívők tapsoltak, a plébános pedig "büszkeségét" fejezte ki a kezdeményezés iránt.

A Kölner Stadt-Anzeiger napilap felfedte, hogy Woelki bíboros Christent nevezte ki a közelgő német de facto szinódus küldöttjének. A szinódus célja az, hogy normalizálja a homoszexuális paráználkodást. Ám május 27-én visszavonták ezt a jelölést.

https://gloria.tv/article/kUZAxxneVQSz1U13MpM6CJAcL

Profetikus bíboros: A bevándorlás bátorítása a Szentírás félreértéseA bevándorlás védelmezése "a Szentírás félreértése" a papok és püspökök által, akiket "megbabonáztak" a politikai és szociális gondok - mondta Robert Sarah bíboros a francia Valeurs Actuelles magazinnak.

"Jobb az, ha hagyjuk az embereket virágozni kultúrájukban, mint az, hogy arra bátorítjuk őket, hogy teljes dekadencia mellett jöjjenek Európába".

Sarah kiemelte, hogy az Európába érkező migránsok munka és önbecsülés nélkül jönnek: "Valóban ezt akarja az egyház?"

Arra sürgeti az egyházat, hogy "ne támogassa a rabszolgaság új formáját".

https://gloria.tv/article/1AH2q2dSrNV36dQKFQpFSMiKB

2019. május 26., vasárnap

Franciaország-techno-tánc az egyházban.( videó) És más mások...botrány!!!

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Szent József

2019. 05. 01, Szerda
Láttam, ahogyan Szent József Jézus előtt térdelt és könnyeit hullatta a világban élő családokért. Szent József szomorúan figyeli, hogy a családok milyen könnyen széthullanak. Az ördög elérte, hogy a családtagok egymás ellen forduljanak. Hallottam, hogy Szent József ezt mondta:
„Uram, fájdalommal szemlélem, hogy a családokban milyen erős a gonosz jelenléte. A szeretet elveszett a családtagok között. A Te hiányod miatt üressé válik a szívük és így hagyják, hogy a rossz elsodorja őket. Uram, Te nagy feladatot bíztál rám. Azt kérted, hogy járjak közben a családokért. Ám közbenjárásom akkor hathatós, ha ők maguk kérnek tőlem segítséget.”
Jézus azt felelte: „Ne félj József! A végső időkben, amikor minden veszni látszik a reménytelenség miatt, akkor sokan fognak feléd fordulni. Neked, nevelőatyám,megadtam a kegyelmet, hogy amiért te közbenjársz, az meghallgatásra talál. Édesanyám Szeplőtelen Szíve hamarosan győzedelmeskedni fog. A te szíved is áldott, kegyelemmel teljes a tisztaságod és alázatosságod miatt. Te vagy a férfiak és családfők pártfogója, oltalmazója. Azt akarom, hogy a te szíved is győzedelmeskedjen, különösen a családok fölött. Rád és édesanyámra alapoztam a szent család mintaképét. Ó, milyen nagy kegyelemben részesültek azok a családok, akik kitartottak egymás mellett! Nem is tudják, hogy ők a Szent Család oltalmát élvezik. Ezt a kegyelmet azoknak adom meg, akik Isten mellett kitartanak.”

A templomok felújítása


2019. 05. 04, Szombat
Mennyei Atyámat láttam a trónon ülni. Ő maga mellé hívott engem és azt kérte szemléljem azt, amit Ő lát. Láthattam, hogy a templomok felújítása mögött kik állnak valójában. Ismét azokat láttam, akik kezében kőműveskanál volt. Az ördög ravasz módon a felújításokon keresztül valósítja meg az Egyház megreformálását. A pályázatok, támogatások szabják a feltételeket. A cél az, hogy az oltár oldalra kerüljön, a képek és szobrok eltűnjenek, a padok helyett székek legyenek. Minden arra irányul, hogy az Úr előtt ne lehessen méltó módon hódolni. Láttam, hogy az igaz papok sem tudnak ez ellen tenni, mert akik fölöttük állnak, azok engedelmességre kötelezik őket. A felújítás jó látszata alatt teljesednek be a jövendölések. Az Úr ekkor így szólt:
„Én, a ti Mennyei Atyátok, sok mindent elnézek. Megengedem, hogy kiüresítsétek a templomokat. Ám ha az Eucharisztiától is megfosztjátok házamat, akkor az Én szent haragommal fogtok szembesülni. Ez az egyetlen, amit nem tűrök el. Fiamat súlyosabban meggyalázza az, ha kiteszik Őt a templomból, mint amikor valaki szentségtörő módon veszi magához Szent Testét. Az Eucharisztia a ti üdvösségetek. Aki ezt támogatja, annak jobb lett volna, ha meg sem születik. Hogyan merészelitek az Én akaratomat felülbírálni? Én mindenkinek az üdvösségét akarom. Aki elveszi másoktól a lehetőséget, hogy üdvözüljön, az a kárhozat fia. Imádkozzatok, hogy ez minél kevesebb helyen valósuljon meg!”

A szűk kapu


2019. 05. 07, Kedd
A Menny kapui előtt egy szűk és keskeny utat láttam. Igen csekély volt azon lelkek száma, akik kitartottak mindvégig Isten mellett. Őrangyalom engedte látni, hogy milyen sokan visszafordultak az út során és inkább a könnyebbik utat választották. Őrangyalom azt mondta:
„Isten különleges kegyelme szükséges ahhoz, hogy valaki mindvégig kitartson. Amint láttad igen sokan visszafordultak. Még azok is megteszik ezt a lépést, akikről nem is gondoltátok volna. A bűn olyan erő, amely számtalan embert elcsábít Isten kegyelmétől. A szentségekben nagy erő lakozik. Ám a szentségek akkor hatékonyak, ha van bennetek élő hit, remény és szeretet. A Sátán ismeri az emberek gyengeségeit. Csak azzal kísérti őket, amellyel biztosan sikert arat. Minden szentnek meg volt a maga kísértése, amivel meg kellett küzdenie. A próbatételeket kiállták és elnyerték jutalmukat. Aki Isten oldalára áll, annak fel kell készülnie arra, hogy a Hozzá vezető út nagyon nehéz. Az Ő kegyelme nélkül nem lehetséges üdvözülni.”


A tudás felelőssége


2019. 05. 10, Péntek
Jézust, mint Örök Bírót láttam. Olyan emberek álltak meg előtte, akik a földön komoly hírnevet szereztek a tudásuk által. A legtöbben diplomások voltak, mások doktori címmel is rendelkeztek. Sajnos közülük többen nem hittek Krisztusban. Láttam, ahogyan az Úr elé mentek egyenként és egészen megszégyenültek, mert rádöbbentek, hogy tudásuk a semmivel egyenlő. Egészen mezítelenek voltak és az Úr annyit kérdezett tőlük:
„Hoztatok-e magatokkal igaz szeretetcselekedeteket?”

Ők üres kezüket látva így szóltak: „Mi híres, okos emberek vagyunk! Elértük a földön, hogy valakik legyünk. Ez nem elegendő?”

Az Úr szomorú hangon így felelt nekik: „Távozzatok Tőlem!”

E szavak után a Sátán elragadta őket.

Az élet egy párbaj2019. 05. 13, Hétfő
Mennyei Édesanyám arról beszélt nekem, hogy milyen kevesen hallgatnak az ő üzeneteire, amelyek elterjedtek az egész világban. Édesanyám tekintete szeretettel teljes volt, ugyanakkor szomorú, majd így szólt:
„Isten annyira szeret titeket gyermekeim, hogy a bűn ellenére mindig biztosítja számotokra akegyelmeket, különben elvesznétek. Általam küldi a felhívásait (jelenések), hogy megmentse az emberiséget. Édesanyaként szívemen viselem minden gyermekem sorsát nemcsak a földön, hanem a túlvilágon is. Mindenki kivétel nélkül az én gyermekem, ezért aki hozzám fordul,örömét fogja lelni szeretetemben. Az életben ma minden a párbajról szól. A jó és a rossz között zajlik szüntelenül a csata. Mindennap döntenetek kell arról, hogy Isten mellett vagytok vagy Isten ellen. A döntéseket egy egész életen át kell meghoznotok, amelyeka napi küzdelmekből következnek. Gyermekeim, fegyverkezzetek fel az imádság, a szentségek és a szentelmények erejével. Ezek garantálják számotokra a kegyelmek forrását, amelyek ingyenesek.”

A szenvedés értelme2019. 05. 18, Szombat
Láttam, hogy akik mélyen hisznek Istenben és rendszeresen gyakorolják a vallásukat, azoknak az életében nagy keresztek vannak. Komoly szenvedéseken mennek keresztül,legyen az fizikai, lelki vagy szellemi szenvedés. Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:
„Akik közel állnak Hozzám, azoknak megengedem átélni a szenvedések sorozatát. A szolga nem lehet különb az ő uránál. A szenvedés ajándék, mert rajta keresztül tudtok Engem megismerni. Csak a szenvedés által érthetitek meg a megváltás titkát. Ne csak a saját életetekben gondolkozzatok el a szenvedésen, hanem mások életét is vegyétek figyelembe! Sokszor többet tanulhattok az ő szenvedésükből, mint a sajátotokból. Ha magatokba zárkóztok és sajnáltatjátok magatokat, akkor a kárhozat útjára léptek. Az önsajnáltatás mögött önzőség van. Soha ne menjetek el úgy bajba jutott felebarátaitok mellett, hogy ne imádkoznátok értük. Kerüljétek a közömbös magatartást! Nem tudhatjátok, hogy éppen nem-e Én vagyok előttetek, aki szenved azokban az emberekben. Törekedjetek a szeretetre, amely mindig feltétel nélküli.”

Nők diakónussá szentelése2019. 05. 23, Csütörtök
Az Úr egy templomba vezetett engem, ahol ünnepélyes szentmise zajlott. Az oltár előtt nők sorakoztak fel azért, hogy az előttük álló püspök felszentelje őket diakónussá. Jézus arca komoly lett, majd szomorú hangon azt mondta:
„Nem támogatom a nők diakónussá szentelését. Mindez nem fogja megoldani az Egyház válságát. Számtalan helyen hiány van a papi és szerzetesi hivatásokból. A Mennyben hierarchia uralkodik, így a földön is az Egyház hierarchiájának rendezettnek kellene lennie. Ezek a változtatások tovább rombolják Egyházamat, mert zűrzavart okoznak. Éva által esett bűnbe Ádám, ezért a nőnek csendben, háttérben kell maradnia. Többen követtek Engem a nők közül, ám egyiket sem bíztam meg azzal a küldetéssel, mint az apostolaimat. Imádkozzatok, mert a változtatásoknak komoly következményei lesznek!”

Mária képmása

2019. 05. 25, Szombat
Az új 500 forintos bankjegy hátulján megtalálható Szűz Mária képe a kisded Jézussal. Édesanyánk királynőként mutatkozik rajta.
Szűzanya: „Szeplőtelen édesanyai szívemet boldoggá teszi, hogy képmásomat ismét feltüntetik a magyar forinton (régen a pengőn tüntették fel). Ez hatalmas kegyelmet jelent magyar népemnek. Ezzel az emberek szívébe visszatérhet a hit és az irántam való tisztelet. Gyermekeim, az én képem megtörheti a Mammon hatalmát országotok felett. Ez most egy kezdet. Imádkozzatok, hogy a Sátán ezt ne tudja ismét eltörölni!”

Mária Magdolna
..............

Az erősen vallásos, tradicionalista házaspárok a legboldogabbak

11 országra kiterjedő felmérés a vallásosság és a boldogság, a gyermekvállalás, a családon belüli erőszak kapcsolatáról.

Az Institute for Family Studies által készített, 11 országra kiterjedő felmérés alapján a nagyon vallásos, hagyományhű nők a legboldogabb feleségek - számol be róla a LifeSiteNews katolikus-életvédő híroldal.
Az eredményeket közlő összefoglaló tanulmány szerint az "erősen vallásos", és "különösen a tradicionalista" házasságokban mondják magukat a leginkább elégedettnek a férfi-nő kapcsolatuk minőségével. Szintén magas ez a megelégedettségi arány a "szekuláris, progresszív kapcsolatban" élő nőknél is. Alacsonyabb azonban az "ideológiai és vallási közép" csoporthoz tartozó nők elégedettsége a házasságaikkal.
A felmérés eredményei szerint az "erősen vallásos párok" jobbnak tartják mind a kapcsolatukat, mind a szexuális életüket a kevésbé vallásos, a vegyes mértékben vallásos, valamint a nem vallásos pároknál. Az "erősen vallásos" házasságokan "mintegy 50%-kal nagyobb eséllyel mondják azt, hogy nagyon elégedettek a szexuális életükkel, mint a szekuláris és kevésbé vallásosakban".
A tanulmány arra is rámutatott, hogy az "erősen vallásos" és a "szekuláris" (vallástalan) házasságokban van valami közös: mindkét csoportban gyakoribb, hogy a döntéseket a házaspárok közösen hozzák meg, mintsem a kevésbé vallásos házasságokban, vagy a vallásos-szekuláris vegyesházasságokban.
Az általános, nemzetközi trend szerint azoknak, akik vallásos szertartásokra járnak, átlagosan több gyermekük van: átlagban 0,27-tel több gyermekük, egészen pontosan. A vallásos személyek nagoybb eséllyel kötnek az életük során házasságot, mint a vallástalanok, ez pedig a termékenységben is egy megjelenő faktor: a házasságban élő pároknak átlagosan több gyermekük születik, mint a házasságon kívüli együttélésben lévőknek.
A felméréseket az Amerikai Egyesült Államokban, Argentínában, Ausztráliában, Chilében, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Írországban, Kanadában, Kolumbiában, Mexikóban, és Peruban végezték el.
Az amerikai kontinensen, Európában, és Óceániában végeztek kapcsolódó felmérést a családon belüli erőszak témájában is: eszerint a család vallásossága nem csökkenti a családon belüli erőszak előfordulásának gyakoriságát - igaz, nem is növeli meg azt.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/05/26/az_erosen_vallasos_tradicionalista_hazasparok_a_legboldogabbak

2019. május 25., szombat

Égi Édesanyánk üzenete 2019. május 25-én Medjugorjéból

A képen a következők lehetnek: 1 személy, állás
Szűzanya üzenete Marija Pavlovic látnok által.

2019 május 25.
"Drága gyermekeim! Isten megengedte nekem, hogy az Ő irgalmasságából veletek legyek, hogy megtanítsalak és vezesselek Titeket az átalakulás módja felé. Kicsinyeim, kérlek Benneteket, hogy imádkozzatok egész szívetekkel, hogy az üdvösség tervét megvalósítsátok az Isten és Ti köztetek. Legyetek tudatában, kisgyermekeim, hogy az élet rövid, és örök élet vár rátok érdemetek szerint. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy méltó eszközök legyetek Isten kezében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2019. május 23., csütörtök

Miért fejezték le és darabolták fel Inés nővért?

A hely, ahol a spanyol születésű, 77 éves Inés Nieves Sancho nővért lefejezték és feldarabolták május 20-án "relatív nyugodt" volt - mondta a Közép-afrikai Köztársaság Bangassou segédpüspöke, Jesús Ruiz Molina a médiának.

Ruiz nem zárja ki, hogy Inés nővér egy sátáni rituálé áldozata lett, "amivel a régió bővelkedik". A helyiek szerint a gyilkosság egy emberi áldozat volt abban a reményben, hogy szerencséjük lesz a gyémánt keresésben.

A fehérek szerveit ilyen célra nagyon "hatékonynak" találják. A helyi fodrászok összegyűjtik a fehérek haját, amit később sátáni rituálékra használnak.

Az apáca házába az idegenek éjjel bementek, kivették az ágyából, elvezették a varrószobába, ahol halálra szúrták. Nem loptak el semmit.

A spanyol Burgosban született apáca eredetileg a francia Jézus Leányai kongregációhoz tartozott. Már 27 éve Afrikában élt, ahol varrani tanította a fiatal lányokat.

https://gloria.tv/article/YLjXpv8eg8Nm4KJQLM8zn1Y7J

2019. május 22., szerda

A püspök megparancsolta papjainak, hogy ne öltözzenek papnak

Burkina Faso, Ouahigouya püspöke, Justin Kientega megparancsolta papjainak, hogy hétköznapi ruhákat viseljenek, különben felismernék őket az iszlamista gyilkosok.

Május 12-én a terroristák hat katolikust, köztük egy papot öltek meg mise közben. Másnap négy katolikus halt meg egy Mária-felvonulás alatt. Idén eddig három papot gyilkoltak meg.

Kientega azt ajánlotta, hogy ne üljenek fel nagyobb járművekre a plébániába való utazás során, gyakran járjanak más útvonalon és ne menjenek ki az utcára éjjel. A miséket pedig nem szabad sokkal előre bejelenteni.

Burkina Faso terroristái kapcsolatban vannak az al-Káida és az ISIS terror csoportokkal. Az al-Káida 1988-ban jött létre Osama Bin Laden vezetésével, a csoportot a nyugati hatalmak fegyverezték, hogy harcoljanak Afganisztánban a szovjetek ellen. Az ISIS 1999-ben jött létre szintén nyugati támogatással arra a célra, hogy a szunniták ellen harcoljanak. A nyugati hadseregek együttműködtek az al-Káida terrorista csoporttal Szíriában és Líbiában egyaránt.

https://gloria.tv/article/jYw3jXM6eUJX1Egt6oQmvepcW

Brazília elnöke is Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta országát

Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta az országát Brazília szélsőjobboldalinak mondott elnöke, Jair Bolsonaro (a kezdőképen balra). A kedden tartott felajánlási ceremónián a katolikus egyházat a tradicionalista Fernando Areas Rifan püspök képviselte.
A szertartáson, amelyet katolikus parlamenti képviselők kezdeményeztek, több magasrangú politikus és különféle katolikus szervezetek képviselői is részt vettek. A résztvevők együtt imádkozták a rózsafüzért és máriás himnuszokat énekeltek.
Az esemény zárásaként az elnök, az Egyház részéről pedig Areas püspök és a jezsuita João Evangelista Martins Terra, Brasília nyugalmazott segédpüspöke közös kiáltványt írtak alá, amelyben a Szűzanya védelmét kérték, és közbenjárását a brazil nép bűneiért. Egy a szertartásra készített Fatimai Szűzanya szobrot (lásd a kezdőképen) Bolsonaro az elnöki palota egyik díszhelyére helyeztette.
A magát katolikusnak valló Jair Bolsonaro egy 2017-es beszédében kijelentette:
Isten mindenek felett. Nem létezik olyan, hogy szekuláris állam. Az állam keresztény, és bármely kisebbségnek, amely ez ellen van, meg kell változnia, ha képes rá.
Bolsonaro 2019. január 1-jétől szolgál Brazília elnökeként. Kétszer elvált, a jelenlegi (harmadik) felesége és az egyik fia is evangelikál keresztények. Bár katolikusnak vallja magát, 2016-ban egy evangelikál lelkipásztorként is szolgáló politikustársával bemerítéssel megkereszteltette magát Izraelben, a Jordán folyóban. Jóllehet politikusként több kérdésben is katolikus álláspontot képvisel, egyes kérdésekben szembemegy az Egyház tanításával - többek között a fogamzásgátlás és a művi sterilizáció támogatója.

2019. május 20., hétfő

Az Atyaisten sürgős felhívása a Hozzá hűekhez. Üzenet Enochnak.


AZ IRGALMAS JÉZUS SÜRGŐS FELHÍVÁSA HŰSÉGES NÉPÉHEZ.
Enoch - on keresztül 2019.május 12-én


„Hamarosan megjelenik Dicsőséges Keresztem az égbolton.
Békémet, Szeretetemet, és Irgalmamat hozom nektek.
A ti Irgalmas Jézusotok beszél most, kérem, figyeljetek. A kegyelmi idő a végéhez közeledik, használjátok fel jól ezt az utolsó ezreléket, mely még hátra van, hogy kibéküljetek Istennel, és térjetek vissza az üdvösség útjára.
A Figyelmeztetéssel és a Csodával véget ér majd a kegyelmi idő, és kezdetét veszi az utolsó felvonás, az Igazságosságom, és Tisztításom ideje, ami a ti szabadulásotokhoz, és a gonoszság uralmának a Földről való kivetéséhez vezet.
Dicsőséges Keresztem hamarosan látható lesz az égen, szerte a világon. Az egész emberiség szemlélheti majd ragyogását hét napon és éjszakán át, ameddig az égbolton marad, és más nagy mennyei megnyilvánulások is történnek: angyalaim bejárják majd a földet, és a menny nyitva lesz, hogy nagy égi csodákat lássatok, amilyeneket emberi szem még soha azelőtt nem látott. Mindazok, akik hittel leborulnak, és imádkoznak, meg fognak gyógyulni.
Sok testi, - és lelki betegség fog meggyógyulni. Egy új Pünkösd lesz a Földön: sokan fognak majd nyelveken beszélni, és más karizmákat kapnak a Szentlélektől.
Népem örvendezni fog, és magasztalni Isten Dicsőségét. Sok megtérés lesz, és sokan kapják meg a Szentlélek Keresztséget olyanok is, akik addig távol voltak a Nyájtól. Sok lélek befejezi Egyházam üldözését, és megtér követőimhez ezekben az utolsó időkben.
Örvendezz Népem, mert közel van az eljövetelem. Dicsőségben fogok jönni, mint Népem Ragyogó, és Legfőbb Királya az Új Mennyei Jeruzsálemben az Új Ég alatt, az Új Földön várom megtisztult Népemet: Istenetek leszek, ti pedig a Választottak. Az Én Akaratom fog megvalósulni az Égben, és a Földön. Dicsőségem megnyilvánul, és az Új Jeruzsálem ragyogása beborít majd benneteket. Ti a Fény Népe lesztek, és örömötöket soha senki nem veheti már el tőletek.
Örüljetek hát, és ne legyen semmi aggodalom szívetekben, hiszen már közel van, hogy egy családdá egyesüljünk. Készüljetek Dicsőséges Keresztem megjelenésére, és a Figyelmeztetésemre: egyesüljetek imában és az énekekkel, zsoltárokkal való dicsőítésben, mert Isten Dicsősége, hogy az Én Királyságom, a Béke, Szeretet és Irgalom országa hamarosan megkezdődik. Maradjatok az Én Békémben:
a ti Végtelenül Irgalmas Jézusotok"


2019 május 20.
Az Atyaisten sürgős felhívása a Hozzá hűekhez.
Üzenet Enochnak.
      1. Angyalaim hallatni fogják a harsonáikat."Béke veletek Enyéim, Örökségem.


Shema (Halld Ó), Izrael:


Irgalmasságom ideje a végéhez közeleg; az ezredik Irgalom visszaszámlálása már elkezdődött. A teremtésben minden belépett az átalakulás végső fázisába. Szegény emberiség aki folytatja a bűnözést és a gyengeséget, így a hátát mutatja Nekem és nem az arcát, mert ha nem tartotok időben bűnbánatot, akkor nem lesz számotokra új hajnal! A tűzlabdák a világegyetem háborgása végett már a bolygótok pályájára álltak és sok az Akaratomat képviselik, mert azok megbüntetik a gonosz nemzetek gyengeségeit és bűneit.


Halljátok Enyéim, kik ezen nemzetekben laktok: Angyalaim hallatják majd harsonáikat 7 napon át a közelgő csapás előtt. Ez lesz az a jel, ami azt jelzi nektek, hogy el kell hagynotok azokat a nemzeteket, épp úgy, ahogy Lót tett a családjával. Ha nem mentek el onnan, akkor azt kockáztatjátok meg, hogy meghaltok az Igazságom átvonulása közben. Bűnös, keménynyakú emberiség ébredj, mert az üdvösséged forog kockán! Tudjátok, hogy életetek a világon nagyon rövid és mulandó, nincs olyan anyagi jólét, amivel megvehetitek azt vagy amivel meghosszabbíthatnátok. Csak azok, akik betartják utasításaimat és bizalmukat és reményüket Belém helyezik lesznek képesek meghosszabbítani napjaikat és látni fogják a másnap új napfelkeltének hajnalát.


Halld Izrael, Enyéim, a tragédia ideje közeleg; siessetek rendbe tenni a dolgaitokat, mert a legnagyobb gondotok az üdvösség örömének elérése legyen számotokra. Halljátok: házasságtörők, buják, tisztátalanok, paráznák, homoszexuálisok, prostituáltak, tolvajok, csalók, rágalmazók, bálványimádók, hazugok, alkoholisták, és más bűnösök, akik Isten és Törvény nélkül élnek a világon: Ha folytatjátok a bűnözést, akkor nem lesztek képesek Mennyei Királyságom örököseinek lenni.


Értsétek meg ostobák, hogy Én nem akarom a ti halálotokat, mert ti örökké éltek; ezért mint Atya kérlek titeket, hogy térjetek vissza Hozzám, mielőtt Igazságosságom Karját szabadjára engedem. Halljátok meg utolsó felhívásaimat és hagyjátok el bűneiteket és gyengeségeiteket valamint a szellemi süketségeteket, akkor holnap örökké éltek. Figyeljetek Rám mert az Irgalmasságom Bárkája távolodik az életetek reményeivel; mire vártok még, hogy felszálljatok rá? A Nap már nyugszik és hamarosan eljő az éj, amikor ez megtörténik, akkor senki se hall és ment meg titeket.


Ó Zionom mi lesz veled, mikor eljő az éj? A nemzetek lovasai és emberei már készek a háborúra; sok síró anya felkészült, hogy búcsút vegyen gyermekeitől, akik valószínűleg nem térnek vissza! Mi lesz az Én lányaimmal, mikor eljő a háború? Beszennyezi őket az ellenség és a becsületüket eltapossa. Ó Izraelem gyászoljátok a Bátraitokat, akik nem térnek vissza; öltsétek fel a szőrzsákot és öntsetek hamut a fejetekre; énekeljétek a gyászdalokat, mert a tragédia és a szomorúság napjai közelegnek! Enyéim békéje és öröme sírásba és gyászba fordul.


Minden változik, így amit ismertek, az holnap nem lesz többé; másodperc tört része alatt minden destabilizálódik; örömötök szomorúságba fordul, a béke kétségbeesésbe, a világosság sötétségbe. Csak azok, akik félik az Urat és bíznak Benne lesznek képesek sziklaszilárdak lenni a kezdődő nehéz próbák alatt.


Maradjatok meg Békémben, Enyéim, Örökségem.


Atyátok, Jahve, a Teremtés Ura.

2019. május 16., csütörtök

Medence a párizsi Notre Dame tetején?

Az egész párizsi Notre Dame székesegyházat átalakíthatják egy óriási medencévé (kép) - ajánlotta egy Stockholm székhelyű építészeti cég.

Az emberek átverése érdekében ezt egy "új meditatív helynek" nevezik, ami "lenyűgöző kilátást adna Párizsra".

Az apostolok, akik a már április 15-én leomlott tornyot körbe vették, újrahasznosítanák "őrökként" a medence körül.

A francia kormány, akik birtokában van a székesegyház, nemzetközi versenyt hirdetnek az újraépítés megtervezésére.

A valódi veszély az, hogy Franciaország másodlagos politikusai kihasználhatják ezt arra, hogy magukat vigyék előbbre.

https://gloria.tv/article/jspQvDWudCzr2HG9sXub8FiCK

2019. május 14., kedd

Teljes abortusztilalom Alabamában

Alabama államban megszavazták az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét. A jogszabály szerint már a fogantatás pillanatától kezdve tilos a művi terhességmegszakítás. Azt az orvost, aki a tiltás ellenére magzatelhajtást hajt végre, 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják.
A kimerülésig szónokló demokrata politikusok a döntési folyamat hátráltatásával próbálták elodázni az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztilalmi törvényéről rendezett szavazást Alabama állam törvényhozásában. Nem jártak sikerrel. A republikánusok uralta állam törvényhozásában az alsóház után a felsőházban is nagy többséggel - 25 igen és 6 nem szavazattal - fogadták a jogszabályt, amely így a kormányzó elé kerül jóváhagyásra. A törvény értelmében a fogantatás pillanatától tiltottá válik az abortusz. Azt az orvost, aki – a terhesség bármely szakaszában - magzatelhajtást hajt végre 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják.
"Az új legfelsőbb Bíróság vagyis a Trump féle Legfelsőbb Bíróság úgy érzi, hogy visszafordíthatja az 1973-as döntését. A most szigorító tagállamok abban reménykednek, hogy az ő esetük vezetett el az engedélyezés visszavonásához. De én azt mondom nekik, nem lesz könnyű dolguk"-kommentálta a döntést az ellenzéki demokrata párt alabamai szenátusi frakciójának vezetője, Bobby Singleton.
Arra utalt ezzel, hogy a jogszabály ügye a szövetségi legfelsőbb bíróság elé kerülhet, precedenst teremtve arra,hogy visszavonják az abortuszt engedélyező 1973-as döntést.
A liberálisok szerint a szövetségi szigorítást vetíti előre, hogy egyre több déli államban vezetnek be korlátozásokat. Georgia-ban a republikánus kormányzó kedden írta alá a "szívdobbanás-törvényt", ami a magzat szívhangjának észlelésétől tiltja az abortuszt.
"Az életvédelmi törvény azt deklarálja, hogy az élet érték, így minden élet számít és minden élet védelemre szorul. Nekünk az a feladatunk, hogy az tegyük ami helyes, nem pedig azt, ami könnyű a politikában"-közölte Georgia kormányzója.
Szigorítást vezetett be Kentucky és Mississippiben is. A tagállamokat az sem tántorítja el, hogy a liberális vezetésű kaliforniai nagyvállalatok, a szilicium völgyi tech-cégek és a hollywoodi filmipar hadat üzent az abortuszt szigorító tagállamoknak. Gazdasági bojkottot hirdettek ellenük vagyis nem fektetnek be, nem szerveznek céges utakat és nem forgatnak ezekben az államokban. A nagyvállalatok a liberális vezetésű New Yorkot tartják követendő példának: ott a születés pillanatáig lehetőség van a magzatok meggyilkolására.

MTI

2019. május 10., péntek

Egy templom rövid története

Az Amerikai Egyesült Államok Pennsylvania államának Erie városában 1854-ben épült meg a Szent Mária római katolikus templom. A templom épülete kívülről máig is őrzi az eredeti kinézetét:
56337080_288141978752912_1376739680694829056_n.jpgA templom belső tere 1933-ban felújításon esett át. Ennek eredményét őrzi még ez a régi fényképfelvétel:
A II. Vatikáni Zsinatot (1962-1965) követően az Erie-i római katolikus püspökség szerette volna a templom belsejét ismét megújítani. A felújítást a püspökség 1972-ben végeztette el. A Szent Mária belső tere ezzel ilyen új formát nyert el:
2009-ben Erie püspöksége a templomba járó hívek számának drasztikus csökkenése miatt bejelentette, hogy felszámolja Erie város Szeplőtelen Fogantatás templomát, és annak a plébániának a híveit ide, a Szent Mária templomba irányítja át. A két plébánia összevonásával a Szent Mária is új nevet kapott: az új neve a Szent Mária Szeplőtelen Fogantatása templom lett.
2012-ben új püspök került az egyházmegye élére, Lawrence T. Persico személyében. Persico püspök 2015-ben újabb fájdalmas bejelentést tett: a hívek számának további fogyatkozása miatt immár a Szent Mária Szeplőtelen Fogantatása templom is gazdaságilag fenntarthatatlanná vált. A püspök emiatt elrendelte a több, mint 160 évig működött templom bezárását.
Az utolsó szentmisére a templomban 2015. július 26-án, vasárnap délben került sor. Az egyházmegye ezután kiüríttette a templomépületet, és nyilvános hirdetésben eladásra kínálta azt.
Pennsylvania államban 2018-ban pattant ki az egyházi személyek által elkövetett szexuális visszaélések botránya.
Az egykori Szent Mária templom jelenleg "felekezetfüggetlen" keresztény gyülekezeti helyként funkcionál, ahol több különböző vallási közösség is tart összejöveteleket. Az épület hosszú távú sorsa még továbbra is bizonytalan.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/05/10/egy_templom_rovid_tortenete

2019. május 6., hétfő

Sokkoló trágárság a szentostyával a húsvéti szentmise alatt

Az eucharisztiával kapcsolatos trágárságokat két videón is látni lehet, amelyek az olasz Trieste városában készültek.

A San Giovanni Decollato húsvéti szentmiséje alatt egy valószínű kábítószer függő érkezett, testre szerelt kamerával.

A 35 másodperces videóban (lent) látszik, ahogy a pap szentostyát oszt, miközben azt mondja, "Krisztus teste".

A férfi válaszol: "Köszönöm. A testének ez melyik része is?"

A pap pedig ennyit mond neki: "Egyen". A férfi azonban felordít: "Akkor eszek, amikor akarok! Megeszem, megeszem, csak nyugalom".

Majd a kamera elé teszi a szentostyát és elkezdi: "Ez lenne Krisztus teste? Dehát ez csak egy... mamma mia, jól van".

"Hogy lehet egy krumpli darabkát Krisztus testévé alakítani? Komolyan..." - ezt követően a videóban cenzúrázott káromkodás hallható.

Bizonyos források azt állítják, hogy ezt követően a férfit megakadályozták a további videózásban és megparancsolták, hogy egye meg a szentostyát.

Azonban kételyek vannak efelől, hiszen egy másik videóban a templom mellett látszik, hogy monoklinak használja a szentostyát.

A második vatikáni zsinat óta az egyház nem fordít figyelmet az ilyen tettekre.

https://gloria.tv/article/iXmyiCKkPg3x6Ji8t8RpA4VNK

2019. május 2., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenete 2019. május 2-án Medjugorjéból

A Szűzanya üzenete 2019. május 2-án Mirjana Soldo látnok által
Drága gyermekek, édesanyai szeretettel hívlak benneteket, hogy tiszta és nyitott szívvel, teljes bizalommal válaszoljatok Fiam nagy szeretetére. Én ismerem hatalmas szeretetét. Én hordoztam őt magamban ostyát a szívemben, a világ világosságát és szeretetét. Gyermekeim, hozzátok fordulásom is a Mennyei Atya szeretetének és gyengédségének jele, egy nagy mosoly telve Fiam szeretetével, meghívás az örök életre. Fiam vére irántatok való szeretetből ontatott ki, ez a drága vér a ti üdvösségetekért, örök életetekért. A Mennyei Atya az embert örök boldogságra teremtette. Lehetetlen, hogy ti, akik ismeritek Fiam szeretetét, és akik őt követitek, meghaljatok. Az élet győzött, Fiam él. Ezért gyermekeim, szeretetem apostolai, az imádság mutasson utat és módot Fiam szeretetének terjesztésére, az ima legmagasztosabb formájában. Gyermekeim, amikor Fiam igéje szerint próbáltok élni, akkor imádkoztok. Amikor szeretitek azokat az embereket, akikkel találkoztok, Fiam szeretetét terjesztitek. A szeretet az, ami kinyitja a Mennyország ajtaját. Gyermekeim, kezdettől fogva imádkoztam az egyházért. Ezért titeket is, szeretetem apostolait arra hívlak, hogy imádkozzatok az egyházért és szolgáiért, azokért, akiket Fiam meghívott. Köszönöm nektek.