2008. április 8., kedd

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ÁPRILIS

Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
12. Imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét.
Havi mottó: „Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem…!” (Róm. 5, 20)
Közös imaszándék: megköszönjük a Feltámadt Krisztusnak, hogy megbocsátotta a bűneinket, meggyógyította a testi-lelki sebeinket és megszabadított a szenvedélyeinktől.
Konkrét feladatunk: elmegyünk a temetőbe és ott, szeretteink sírja mellett elimádkozzuk a ’Hiszek egy Istenben…’ imát, különösen tudatosan mondjuk: „Hiszem a test feltámadását!!!”
A Szentlélek Isten üzenete 2008 áprilisában
„Szeretteim! Tudomásotokra hozom, hogy megrövidült az idő a ’Nagy Figyelmeztetésig’! Ez a nagy esemény, amelyre rövidesen számíthattok, fel fogja rázni az emberek eltompult lelkiismeretét. A ’Nagy Figyelmeztetés’ után meg fog jelenni az égen a Fénykereszt és az Oltáriszentségben Isten Arca! Mindezek veletek fognak maradni, ameddig vissza nem tér Jézus a Földre.
Még a tudomásotokra hozom azt is, hogy a bűnben maradók és a bűnrészesek nagy betegségekre számíthatnak a megtérésükig.
Az igazak ne féljenek senkitől és semmitől, mert nagy örömben lesz részük!
Megáldalak titeket a bűnbánat lelkületével!”
Tanítás a bűnről és a bűnrészességről
2008 április
1. Mi a bűn lényege?
Bűnt az követ el, aki az isteni parancsot tudva és akarva megszegi.
Isteni parancsok: a tíz parancsolat, az irgalmasság gyakorlásának parancsa, az egyházi és a világi elöljárók jogos parancsai.
A vétkező saját lelkének ellensége, mert a bűn által boldogtalanná teszi magát.
Nem követ el bűnt, aki a bűnös cselekedetet nem ismeri, vagy nem egyezik bele!
2. Mi a bűn belső lényege?
Rendetlen vonzódás a teremtményekhez és elfordulás Istentől. A bűn az embert bálványimádóvá, a teremtmény szolgájává teszi. Csak a bűn alacsonyítja le az embert!
3. Mi a halálos bűn következménye?
Megfoszt minket lelkünk természetfölötti szépségétől, a gonoszhoz tesz hasonlóvá és már a Földön szerencsétlenné tesz.
4. Hogyan keletkezik és fejlődik a bűn?
1. A gonosz gondolattal való tudatos foglalkozás bűnné válik.
2. A bűnben való tudatos gyönyörködés bűnné válik, ha nem állunk azonnal ellene.
3. A szándékos gonosz vágy, mivel az akarat tevékenysége, bűnné válik.
4. Ha valaki beleegyezik a bűnbe, akkor a bűn már létrejött.
5. A belső bűnnél rosszabb a külső bűn, mert rosszabb következményei vannak!
6. A halálos bűn után bűnös állapot jön létre a lélekben!
7. A súlyos bűn gyakori elkövetéséből gonoszság (bűnös szokás, szenvedély, megkötözöttség) keletkezik.
8. Minden súlyos bűn, valamint gonoszság másfajta bűnöket és gonoszságokat von maga után.
9. A gonoszság meggyökeresedése után gyakran a legnagyobb gaztettek, az úgynevezett égbekiáltó bűnök következnek, végül a bűnösök teljes megátalkodottsága, a Szentlélek elleni bűnök.
Imádsággal, a halálra és az ítéletre való gondolással forduljunk el a rossztól.
5. Hogyan vétkezhetünk Isten és a felebarát ellen? Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással!
6. Mi az idegen bűn (a bűnrészesség)?
Idegen bűnt az követ el, aki gonosz cselekedetet parancsol, tanácsol, helyesel, dicsér, támogat, védelmez, arra izgat, azt elhallgatja, vagy pedig nem bünteti meg, habár azt megakadályozhatta volna vagy hivatalból kötelessége lett volna megakadályozni. A bűnrészes a bűnre segít másokat!
Példák az idegen bűnökre:
o Heródes megparancsolta, hogy Betlehemben a gyerekeket öljék meg!
o Rebeka, Izsák felesége, kedvenc fiának, azt tanácsolta, hogy csalja meg Izsákot.
o Áron beleegyezett a zsidók kívánságába és arany borjút önetetett.
o A zsidók megdicsérték Heródest, hogy Jakab apostolt megölette.
o Saul segítségére volt Szent István gyilkosainak. (őrizte ruháját)
o Jób gonosz felesége haragra és türelmetlenségre ingerelte férjét. (családi háború)
o Heródiás rávette Heródest, hogy fejeztesse le Keresztelő Szent Jánost.
o Héli túlságosan elnéző volt gyermekei bűnével szemben és nem büntette meg őket.
o Akik illemsértő képeket, szobrokat készítenek, erkölcstelen könyveket írnak, filmeket gyártanak, akik hiányos öltözésükkel másokat bűnre ingerelnek, bűnrészesek.
o Idegen bűnöknek könnyen részesei lehetnek: a földi hatalmasok, törvényhozó testületek, szülők, elöljárók, munkaadók, újságok, könyvek, filmek kiadói!
o A bűnrészes éppen olyan mértékben büntetésre méltó, mintha maga vétkezett volna!!!
o Aki mást bűnre vezet, az vétkezik a felebaráti szeretet ellen is.
o Az ördögöt utánozza, aki nem csupán gonosz, hanem másokat is gonosszá akar tenni.
o „Aki másokat megbotránkoztat jobb lenne, ha malomkövet kötnének a nyakába és a tenger mélyébe dobnák”!
o Ha felszólalunk a bűn ellen, ha bátran figyelmeztetjük a bűnöst (sorrendben: négyszemközt, valakivel, szólunk az illetékesnek) nem vagyunk bűnrészesek.
Éva Asszony levele
„Isten hozott benneteket újra a Szentháromság hegyére!
Amint észrevettétek, az utóbbiakban fizikailag nem tudtam részt venni az engesztelő imaprogramon, mert annyira meggyengült a lábam, hogy alig tudtam rajta állni. Számomra nagyon nehéz volt, hogy nem lehettem veletek fizikailag, de lélekben veletek együtt engeszteltem. Megpróbálok minden szenvedést derűsen elfogadni és felajánlani a bűnösök megtéréséért különösen a rágalmazókért.
Jelenleg a sok bűn és bűnrészesség miatt van nagy lelki sötétségben az egész emberiség.  János atyát megkértem, hogy magyarázza meg nektek mi a bűnrészesség.
Az utóbbiakban sokan azért nem hisznek az üzenetekben, mert azok nem azonnal teljesednek be.
Kérem, hogy imádkozzatok a könyvem III. kötetének a megjelenéséért, amely az eddigi üzenetekkel, az engesztelők egyik kézikönyve lesz.
Bárki közületek, bármit fel tud ajánlani a további építkezésre (pénzt, építőanyagot,…) szeretettel elfogadjuk.
A jó Isten bőséges áldását kérem rátok!!!”
Házi feladat áprilisra:
„FELTÁMADT KRISZTUSUNK SEGITS, HOGY TAPINTATOSAN FIGYELMEZTESSÜK EGYMÁST A BŰNEINKRE, HOGY EZÁLTAL MEGTÉRJÜNK ÉS ÖRÖKKÉ ÉLJÜNK!”
Előretekintés májusra:
Közös imaszándék lesz: azért fogunk könyörögni, hogy engesztelő közösségünkben és a lelki közösségek között egymás értékelése által a lelki életben növekedjünk!!!
Konkrét feladatunk lesz: úgy akarunk élni, hogy Jézus, a kölcsönös szeretetünk által, a közösségünkben folyamatosan érezze jól magát!