2019. november 30., szombat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Fénykard

2019. 11. 07, Csütörtök
Egy belső küzdelem után Jézus egy fénykardot nyújtott felém és azt mondta:
„Nem egyedül harcolsz kislányom! Tudd, hogy a kardot nem egyedül tartod.”

Mária Magdolna
Szentek Szentje

2019. 11. 17, Vasárnap
Szentáldozás során az Úr váratlanul megjelent. Feje körül a glória a Naphoz hasonlított. A szentek Őt nagy hódolattal figyelték. A szentek fején is ott ékeskedett a glória. Jézus fénysugara kiáradt a szentekre, ami által még jobban megszentelődtek. Az Úr így szólt:
„Én vagyok a szentek Szentje. Szentségem olyan, mint a Nap, melynek sugarai mindenen áthatolnak a földkerekségen. Ám ez a világosság elsősorban a lelkek belsejébe hatol.”

Mária Magdolna


Egyház kormányzása

2019. 11. 21, Csütörtök
Az Oltáriszentséggel való áldás közben láttam Jézust, aki előtt a tizenkét apostol térdelt aranypásztorbottal a kezében. Az áldás a fényhullámokhoz hasonlóan sugárzott ki a templomban és azon kívül. Láttam, hogy az áldásnak olyan nagy ereje volt, hogy hatására minden térd meghajolt, még az alvilágé térde is. Hallottam, hogy a Szentlélek a következőt mondta:
„Az apostolok még most is kormányozzák az Egyházat az Égből.”
Mária Magdolna
Királyok Királya

2019. 11. 24, Vasárnap
Láttam, ahogyan az égben Krisztust ünneplik, mint a királyok Királyát. A szentek szíve lángolt, és a szívükön egy hármas korona ékeskedett. A korona a Szentháromságra utalt és benne ez a felirat volt belevésve:
„Jézus, az én szívem királya.”
Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:
„Boldogok mindazok, akik szívének trónusán Én uralkodok. A szív arra teremtetett, hogy befogadja méltó Királyát.”

Jézus arról is beszélt nekem, hogy a szív milyen boldogtalanná válik, ha egy tárgy, egy személy vagy az ember maga helyezkedik el ott, mint középpont.

Mária Magdolna


 

Isten akarata

2019. 11. 29, Péntek
Láttam egy óceánt, melynek vörös színe volt. Nem messze az óceántól egy szakadék volt. Az Úr azt mondta:
„Az Én irgalmam végtelen, mint az óceán. Nem lehet lemérni, meghatározni a határát. Irgalmam forrásából bárki meríthet. Sokan elkerülik ezt az óceánt és a szakadék felé haladnak. Ők nem is tudják, hogy az út, amelyen haladnak lepecsételheti az egész életüket a földön és odaát.”

A fejlett technika használatáról Jézus így vélekedik:
„Ha jóra használjátok a modern kor technikáját, akkor az a javatokra szolgálhat, mert elősegíti a fejlődéseteket. De ha rossz célra használjátok, akkor romboló hatással lesz az életetekre nézve. Mindig tartsátok szem előtt a mértékletességet, amely a függőség kialakulását akadályozza meg. Mindent vizsgáljatok meg, és döntsétek el magatokban, hogy az adott tárgyak, technikai eszközök valóban szükségesek-e számotokra. Az ördög a technika mögé is bújik. Ám Én sem maradok tétlenül, mert a rossz mellett mindig megjelenik a jó is. Soha nem tudhatjátok, hogy Én mikor szólítok meg egy-egy embert és érintem meg szívét ezen eszközökön keresztül.”

Kérdeztem az Urat, hogy mi az Ő akarata, terve velem:
„Szeress Engem! Szeress Engem! Szeress Engem! A többi magától fog adódni.”

A próbatételek céljáról, értelméről Jézus a következőt mondta:
„A próbatételek azért vannak, hogy megszabaduljatok bűneitektől. Másrészt a próbatételeken keresztül tudnak az erények megmutatkozni bennetek. A földműves is addig gondozza az elhintett magot, amíg meg nem látja annak gyümölcsét.”

Jézus, mint Vőlegény így szólt hozzám, miközben a vele való jegyességről beszéltem: „Én örökkön-örökké hű maradok hozzád!”

Ezen a beszélgetésen a Mennyei Atya is jelen volt és a Krisztussal való jegyességről így tanított:
„Leányom, a szüzesség a legnemesebb ajándék. Ennél nagyobb ajándék már maga a bűntelenség. A szüzek és a vértanúk egy fokozaton vannak a Mennyben, mert ők szeráfi szeretettel szeretnek Engem. Fiam jegyesének lenni a legnagyobb kiváltság. E jegyesség értéke felbecsülhetetlen a földön. Odaát, amikor meglátod mit jelent ez a kegyelem örökkön-örökké hálát fogsz adni Nekem, hogy te ebben részesülhettél. Ez mindazokra is vonatkozik, akik törekszenek tisztán élni testben-lélekben egészen Nekem szentelve magukat a világban. Már fogantatásod pillanatától kezdve Fiamnak ajándékoztalak téged. Életed arra van rendelve, hogy egyedül Neki élj.”

2019. november 29., péntek

„Senki sem jó, csak az Isten” (Lk 18,19)

Barsi Balázs nemrég feltett prédikációjában csak megerősítette, újra emlékezetünkbe idézte ezt a rendkívül fontos katolikus igazságot, amiről olykor mégis hajlandók vagyunk megfeledkezni: „Isten az örökkévalóság. Vagyis tulajdonképpen nincsen túlvilág. A Szentháromság egy Isten maga a túlvilág.” És ezt is: „Aki Isten nélkül él, az láthatatlanul már most, itt a földön is az örök elveszettség útján jár.” Valamint: „Akkor állunk valóban az igaz Isten elé, ha tudjuk, hogy alattunk a semmi szakadéka van, hogy Isten a semmiből hívott elő mindent.”
Mindezen kijelentések a legmélyebb igazságot írják le: Isten nélkül nincs élet, „jó” élet pedig pláne nincs, hiszen Isten nem csak jó, hanem Ő a Jóság maga; Isten nem igazságos, hanem Ő az Igazság maga; Isten nem bölcs, hanem Ő a Bölcsesség maga. És folytathatjuk: minden, ami igaz és jó, szép és bölcs, csak Benne és Általa létezhet. Következésképpen csak az az ember lehet jó, bölcs, igazságos, egyszóval csak az birtokolhat valamilyen értékes tulajdonságot, aki részesül Isten adományaiban, azaz aki Istenből él, Istenből töltekezik. És csak az élhet Istenből, aki ismeri és szereti Őt, aki engedelmeskedik Neki, egyszóval, aki egyedül Őt ismeri el a mindenség Urának, olyan Úrnak, aki állandóan gyakorolja hatalmát, és akinek ezért minden teremtmény köteles engedelmeskedni. És aki mindezek alapján azt is tudja, és azon tudat szerint él, hogy Isten nélkül semmi, hogy Isten nélkül a semmi szakadékába kerül.
Mai világunk egyre gyorsuló, mára már szédítő, követhetetlenül száguldó tempóban – talán a leginkább találó kifejezés, hogy szabad esésben – rohan a barbarizmus, az Isten nélküli üresség felé. Mindegy, hogy az élet mely területéről van szó, világosan megfigyelhető, hogy mindenütt a legrosszabb, a leghitványabb kerül felszínre. És ha nem véssük eszünkbe a fenti igazságokat, a körülöttünk levő dolgokból semmit nem értünk meg, csak csodálkozunk, majd elkezdünk félni. Előfordul, hogy olyan helyzetbe kerülünk, ahol már megdermeszt bennünket a pogányság, a barbarizmus mindent elsöprő, félelmetes hulláma.
Pedig a dolog teljesen logikus: ez a világ nem csak nem vesz Istenről tudomást, de teljesen tudatosan pontosan szembe fordul Vele. Nemcsak elfeledkezik Róla, hanem az élet minden percében, minden kis és nagy dolgában megtagadja Istent, és pont az ellenkezőjét teszi annak, mint amit Isten megparancsolt. Ez pedig a legtökéletesebb bizonyítéka annak, hogy a Sátán szolgálatába állt, hiszen Istenből, az isteni adományokból nem csak semmi nincs már meg benne, de mindezeknek pont az ellenkezőjét bírja. S mivel, miként ezt Urunk Jézus Krisztus mondta, a Sátán a hazugság atyja, mai világunk első és legjellemzőbb tulajdonsága a hazugság.
Szokás azt mondani, hogy nincs semmi új a nap alatt, minden megvolt, megtörtént már máskor is. Ha valaki panaszkodik a mai állapotok miatt, könnyen leintik, hogy minden korban így panaszkodtak az emberek, főleg az idősek. Csakhogy ez a bizonyos esetekben valóban találó megállapítás mai korunkra nem érvényes. Nem kell hozzá nagy történelemismeret, hogy kimondhassuk, az emberiség történelmében még soha nem volt olyan kor, mely annyira hazug, annyira tudatlan és ostoba, és annyira irracionális volt, mint a mienk, mégpedig azért, mert a világ teremtése óta nem volt még egy olyan időszak, amikor az emberek ennyire szembefordultak volna Istennel, mint most. És ez a folyamat nem ért véget, minden nappal rosszabb és rosszabb a helyzet.
Történik mindez éppen akkor – természetesen éppen azért –, amikor Isten kijelölt szolgái, akiknek Istentől kapott kötelességük az emberek vezetése lenne, nemcsak, hogy szintén szembefordultak Istennel, de a lázadást éppen ők maguk vezetik és irányítják.
De ezek az igazságok: Isten nélkül nincs, nem lehet értelmes élet, mert Isten minden jónak forrása – nemcsak mostani korunkat, hanem a poklot is nagyon érthetően megmagyarázzák. Aki ezeket az igazságokat végre nem csak elismeri, elfogadja, hanem valóban a magáévá teszi, az többet nem tud se csodálkozni, se megrendülni attól, hogy miközben Isten a szeretet maga, mégis van pokol, és sokan vannak, akik oda kerülnek.
Isten a Jóság maga. A mennyország elsősorban nem egy helyet, ahol az emberek boldogan élhetnek, hanem Isten jelenlétét. A gyermek nem aszerint dönt, hogy hol szeretne lenni, hogy hol vannak a játékai, hanem aszerint, hogy hol van az apja, hol lehet együtt az apjával. A mennyország Isten gyermekei, az üdvözültek számára is az jelenti, hogy Atyjukhoz mehetnek, Őt láthatják, Vele lehetnek, az Ő közelségében, mintegy Benne élhetnek.
Másfelől azt is tudjuk, hogy az ember abban a lelki/szellemi állapotban marad az örökéletben, amilyenben halála pillanatában volt [halála pillanatában pedig az esetek túlnyomó többségében minden ember olyan állapotban van, amilyenben élt]. – Ezen alapigazságok, változatlan tények után, hogyan lehetne olyan őrültséget követelni, hogy az az ember, aki még halála pillatanában is visszautasítja Istent, az örökéletben mégis Vele lehessen, Őt birtokolhassa? Ráadásul az ilyen elveszett ember ezt nem is akarja, hiszen örökre abban az állapotban marad, amilyenben halála pillanatában volt! Csak az evilági „jóemberek” háborodnak fel, és követelik az irgalmasságot olyanok részére, akik maguk ezt szabad akaratukból, tudatosan visszautasították!


http://katolikus-honlap.hu/1901/lewis2.htm

Hamis béke grafikusan - november

Hogyan lesz valaki hamispróféta bíborosa?

Isten tűzzel büntette a homoszexuális bántalmazást Szodomában

11 hónapos kazahsztáni házi őrizetre ítéli Schneider püspököt

nem hajlandó letérdelni az isteni mestere előtt

A legjobb módja a vértanúság elkerülésének

A nagy harc

Saját szavai alapján ítélve

A két világ legrosszabbja

Két pár cipő: A vatikáni verzió és a valóság

Szentségtelen szövetség: Hamispróféta Vatikánja és az Egyesült Nemzetek

A protestáns befolyás pusztítása az egyházban

A mester hangja

A kommunisták titokban keresztények (2014. június)

A pénztől megy az egyház

A meglepetés Istene munkálkodik

Első gondolatok reggel

Anna Terézia által Elmélkedések a napi evangéliumhoz és ünnnephez

Gyermekeim! / LK 18, 1 – 8 / Atyám, az igazságos bíró, én pedig, aki végrehajtom rajtatok az ítéletet, az utolsó napon. Felteszem nektek is a kérdést: „Vajon Isten nem szolgáltat igazságot, választottainak, akik éjjel nappal hozzá kiáltanak? Talán sokáig fogja tűrni? Mennyei Atyám, hamarosan igazságot fog szolgáltatni azoknak, akik hozzá kiáltanak! Most pedig azokhoz szólok, akik megélik eljövetelem napját. Vajon, lesz elég hit a földön? Tudjátok, még, a választottakat is megrostálom, mert csak azok állhatnak meg előttünk, akik feddhetetlenül élnek. Ezért olvassátok, és tanulmányozzátok az evangéliumot, hogy éberek legyetek! Meg ne tévesszen benneteket a sátán, aki arra vár, hogy megtévesszen benneteket! Nem a félelem lelkét adtam nektek, hogy azért rettegjetek, nehogy elvesszetek? Aki gyermeki bizalmát egészen belém veti, és mindenben hallgat szavamra, annak nincs miért félnie, mert már itt a földön megtapasztalja, lelke boldogságát. Ez nem azt jelenti, hogy megkímélem őket a gonosz támadásaitól, hanem, védelmemmel, megtartom őket, mert szeretettel vannak irántam.

Jézus

Szűz Mária bemutatása a templomban


Gyermekeim! Édesanyámat örök példaként állatom elétek, akinek a templomban való bemutatását ünnepeljük, mert ezen a napon kapta meg a Mária nevet. Az evangéliumi részben (Mt 12,46-50) pont az ő alakja emelkedik ki magasan, amikor rámutattam a körülöttem állóknak, hogy mindaz. aki „teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem, és anyám.”  A Szűzanyát, a kereszt alatt, Jánoson keresztül nektek adtam, hogy megtanuljátok tőle, hogyan teljesítette be Atyám akaratát. Mindig fürkészte, mi lenne kedves előtte, és mit vár el tőle. Oly kedvesen, és szeretettel teljesítette édesanyai kötelességét. Különleges gondoskodásával nevelt engem, amíg elérkezett az idő, hogy elinduljak tanító utamra. Imádságos szeretettel ajánlott fel engem, a mennyei Atyának. Azután, hogy fölvétetett a mennybe, onnan nyújtja nektek a leghatékonyabb segítséget, mert szüntelenül imádkozik értetek, hogy egyre hatékonyabban kapcsolódjatok bele szeretetművünk egységébe, ahol a lelkek mentésére adja, legfőbb engesztelést.

JézusSzent Cecília Szűz, és vértanú


Gyermekeim!  Szent Cecília a harmadik században született, előkelő családban élt, szülei házasságra szánták.  Még kora ifjúságában eljegyeztem a magam számára, amelyet szüzességi fogadalmával pecsételt meg. Szülei, mégis rákényszerítették a házasságra, de amikor férjét kíváncsivá tette az a titok, amit elrejtett előle, olyan ékes szavakkal beszélt rólam, hogy maga is megkeresztelkedett, és felismerte Cecília titkát, hogy mekkora kegyelem rejlik a szüzesség fogadalmában, ezért ő is követte őt. Hamarosan elkezdődött a keresztényüldözés, férjét elfogták, és kivégezték. Nem sokkal később Cecília is követte példáját.  Kivégzése előtt megtérített az őt kísérő katonákat, és tisztjüket.  Végül, sok kínzásnak vetették alá, de amikor megpróbálták karddal lefejezni, a hóhérnak ez háromszor sem sikerült.  Utána még három napig élt, s csak azután lehelte ki lelkét. Hősies példával járt előttetek, ezért kérjétek bátran az ő közben járását nehézségek idején.

Jézus

Alexandriai Szent Katalin


Gyermekeim! Katalin művelt családból származott. Tanulmányai során ismerte meg a kereszténységet. Tökéletesen vállalta a hivatását, amikor ellene mondott a császár parancsának, aki megkövetelte, hogy a bálványok tiszteletére rendezett áldozatokon vegyen részt. Bátran a császár elé lépve keresztvetéssel tett tanúságot hitéről. Ezzel a tettével bizonyította, hogy engem akar követni. Sőt, még el is marasztalta az uralkodó zsarnokságát. Több férfi próbálta őt visszatéríteni a római hitre, de mivel Katalin nagy bölcsességgel védte hitét, a férfiak is megtértek. Katalin még az őröket is, akik elkísérték utolsó útjára, megtérítette. Olyan ékesszólást és bölcsességet adtam neki, amelyet ígértem a vértanúknak. Vastüskés keréken kellett volna meghalnia, de a kerék darabokra tört. Végül is megkínozták, és lefejezték. Mielőtt ezt tették vele, én már elragadtam az ő lelkét. Katalin mindenét odaadta nekem, amije volt, az okosságát, az ékesszólását, amivel én ajándékoztam meg. Ahogy a szegény asszonyt (Lk 21,1-4), aki utolsó fillérjét dobta be a perselybe, mert fontos volt neki, hogy mindenét Istennek ajándékozza, úgy őt is megjutalmaztam. Katalin életével fizetett, méltán tisztelhetitek nagy segítő szentként.

Jézus

Gyermekeim!  A világ végéről szóló jövendölésről (LK 21,5-11) nem azért beszéltem, hogy rémületben tartsam az emberiséget, hanem azt akartam vele jelezni, hogy ez a világ el fog múlni. Mindezeknek a szörnyűségeknek, amiket mondtam, előbb be kell következnie, „de ezzel még nem lesz itt a vég.” Komolyan figyelmeztettem az emberiséget, hogy a bűnöknek következményei lesznek. Mivel sem a napot, sem az órát nem tudhatjátok, ezért úgy készítsétek lelketeket, hogy tisztán, és feddhetetlenül álljatok meg előttem! Bánjátok meg bűneiteket, és javítsátok ki életeteket! Tegyetek jót, ahogyan csak tudtok! Úgy engesztelődjetek ki egymással, hogy bocsássatok meg azoknak, akik vétettek ellenetek! Akik elutasítanak benneteket, ne vessetek rájuk követ, és ne ítélkezzetek! Szeressetek tettetés nélkül, és ragaszkodjatok a teljes Szentháromsághoz és égi Édesanyámhoz! Keressétek és szeressétek akaratomat, és ragaszkodjatok mindahhoz, melyeket, az evangéliumban megtanítottam nektek, és alkalmazzátok magatokra, hogy az életszentségre eljussatok!


Jézus


Gyermekeim! Jeruzsálem pusztulására előre figyelmeztettem a zsidókat. „Amikor hadsereg veszi körül, tudjátok, hogy elérkezett a pusztulása.” „Ezek a bosszúállás napjai, hogy beteljesedjék, amit az írás mond.” (LK 21, 20-28) Jeruzsálemet valóban lerombolták a pogány rómaiak. Hatalmas öldöklést hajtottak végre, és aki életben maradt, azokat fogságba hurcolták. Jeruzsálem pusztulása, mintegy előképe annak, ami még ezután fog bekövetkezni, az utolsó ítéletkor. Dicsőséges eljövetelem idején fog mindez bekövetkezni, mikor a világ elmúlik, és az utolsó kozmikus megrendülése bekövetkezett. Én vagyok az örök élet Ura, a világ megváltója. Teljhatalmat kaptam Atyámtól, hogy végérvényesen megítéljem a világot, és abban minden embert szíve gondolatát. Hatalmat kaptam arra, hogy életet ajándékozzak azoknak, akik bennem hisznek. Akik viszont elutasítják a kegyelmeimet, amelyeket kaptak tőlem, azok kárhozatra adhatják magukat, ha meg nem térnek. Hatalmas a tét! Nektek nemcsak önmagatokért és családjaitokért kell imádkoznotok, hanem minden ember üdvösségéért! Ha tisztán tartjátok lelketeket, megadom nektek azt a kegyelmet, hogy sok embert tudjatok imádságaitokban elém hozni!
Jézus

Szent András Apostol


Gyermekeim! (Mt 4, 18 -22) Amikor a galileai tenger partján jártam, elkezdtem tanítani az embereket. Ahogy Keresztelő János is bűnbánatot hirdetett, nekem is első cselekedetem volt, hogy mondjam: „Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa.” Színre lépésemmel elérkezett az idő, hogy komolyan készüljenek az emberek bűnbánattal a megtérésre. A második cselekedetem az volt, hogy összegyűjtsem a tanítványokat, akiket ott helyben találtam, és megszólítottam őket. Két testvér volt az első, Simon és András, akinek a napját ünnepeljük.  Halászok voltak, és hálójukat vetették a vízbe. Odamentem hozzájuk. Ismerték Keresztelő János tanúságtételét, ezért érthető volt, hogy készségesen hallgattak hívó szavamra. Halásznyelven szóltam hozzájuk: „Jöjjetek utánam! Én emberhalászokká teszlek titeket.” Ők, mindent otthagytak, és nyomban követtek engem. Amikor szétküldtem tanítványaimat a szélrózsa minden irányába, akkor András Kis Ázsiába ment, ahol a nomád népeknek hirdette az evangéliumot, nagy viszontagságok közepette.  András is vállalta értem a vértanúhalált. Keresztre feszítették, de keresztjének szárait nem derékszögben, hanem átlósan ácsolták, ezért nevezik András keresztnek ezt a formát. András is megdicsőített engem életében és halálábanegyaránt.

Jézus


Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2019. november 7. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Nagyon-nagyon szomorú az Én lelkem. Engeszteljetek és imádkozzatok! A bűn annyira elhatalmasodott a Földön, hogy büntetésért kiált. Hatalmas viharfelhők gyülekeznek az égen. Isten rábocsátja erre a világra a büntetést, amit érdemel. Már nem elég, hogy egymást gyilkolják, csonkítják, a bálvány is bekerült az Isten házába. Ez pedig a legsúlyosabb bűn, ami csak létezik. Ez váltja ki Isten pusztító haragját a Földre. Az utolsó csepp az lesz a pohárban, amikor végleg eltörlik a „véres áldozatot”, a Szentmisét, ahogy Dániel próféta megírta. Jóllehet, a földalatti Egyházban mindvégig megmarad, de az a rejtekre vonatkozik. A „hivatalos” Egyházban el fogják törölni. A sátán most olyan magasra hágott, amennyire a világtörténelem folyamán még soha nem tudta megtenni. Amikor azt hiszi, hogy győzött, akkor lesz letaszítva.

Gyermekeim! Figyeljétek a jeleket! Egyre nagyobb a bűn, egyre rosszabb a helyzet minden téren. Engeszteljetek, engeszteljetek, engeszteljetek és imádkozzatok! Ha megteszitek, a kegyelem elsősorban rátok száll, megmentitek a lelketeket, és mindazokra kiárad, akik még nem süllyedtek mélyre a bűnben, vagyis nincsenek megátalkodva.

Sok papban jelen van a bizonytalanság. Nem tudják, mit fogadjanak el: az „Egyház” tanítása már rég szembe megy akaratommal. Mekkora arculütés Számomra és Édesanyám számára, amikor lesöprik üzeneteinket az asztalról, mint valami szemetet. Falak vannak köztük és köztünk, amelyeket a sátán emel, de nem veszik észre. Mit érdemel az a gyerek, aki nem áll szóba apjával, anyjával?! Nyilvánvalóan fenyítést. Imádkozzatok papjaimért, kérjétek rájuk a tisztánlátást, a Szentlelket! Papjaim adnak számot a legtöbbről.

Gyermekeim! Az idő közel. Ítélet haragja sújt most le erre a bűnös világra. Kétféle tűz jön: először a Szentlélek tüze, mely kiárad kivétel nélkül minden emberre. Belülről fogja égetni őket a lelkiismeret tüze, amikor meglátják bűneiket, és Engem, Akit értük keresztre feszítettek, hogy mekkora sérelmet, bántást okoztak Nekem. Bűneikkel megostoroztak, tövissel koronáztak és keresztre feszítettek. Ekkor sokan megundorodnak bűneiktől, meggyűlölik, megutálják azokat, a szívüket szaggatják, és visszatérnek Hozzám. De sajnos lesznek megátalkodottak is szép számmal, akik megmaradnak romlottságukban, és továbbra is Egyházam ellenségei lesznek. Ily módon a megosztottság megmarad. Ezért lesznek a vértanúk, mert azokat, akik hűséges maradnak Hozzám, ki fogják irtani.

Az idő eljött. A termés beérett, a próféciák most teljesülnek. Készüljetek! Hamarosan visszatérek dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt és minden gonoszságot. Ezért imádkozzatok a legbuzgóbban, a legforróbban!

Megáldalak titeket Szívem túláradó, örök, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Márk 16, 19: „Jézus szólt hozzájuk”2019. november 14. Az Úr Jézus…

„Nyisd ki a Szentírást! Máté 17, 12: „Illés már eljött, de nem ismerték fel, úgy bántak vele, ahogy akartak. Így szenved majd tőlük az Emberfia is.”
„Drága gyermekeim! Ezt mondtam: Énértem gyűlölni és üldözni fognak titeket, mint ahogy Keresztelő Szent Jánost lefejezték és vértanú lett, mert nem másította meg az Én igémet, és ezzel nem fogadta el a világ bűnös értékrendjét. Engem is keresztre feszítettek és megöltek az igazságért, amikor Atyám igéjét hirdettem nekik.
Drága gyermekeim! 2015 augusztusában még ezt mondtam: „az idő rövid”. Már egy-két éve ezt hirdetem: „Az idő eljött. Az óra itt van. Az Emberfia a bűnösök kezére kerül.” Egyházamnak ugyanaz lesz a sorsa, ami az Enyém volt: követni fog Engem a Golgotára és a keresztfára.”
Ma reggelre ezt álmodtam: egy teremben voltam, és egy pódiumon beszéltem az ott lévőkhöz. Ezt mondtam nekik: Nagycsütörtök van. Az Úr Jézust elárulták. Most még köztünk van. Láthatjuk Őt úgy, ahogy eddig velünk volt. De holnap, Nagypénteken már nem láthatjuk, mert elfogják, megcsúfolják és keresztre feszítik. Hiába beszéltem az ott lévőknek, ők ügyet sem vetettek rám. Egymással csevegtek, ki-be járkáltak, és végezték hétköznapi jelentéktelen ügyeiket. Eddig az álom.
Az Úr Jézus folytatja: „Gyermekeim! Most Nagycsütörtök van. Kislányom! Az álmod azt jelenti, hogy ma sem fogadnak el Engem az emberek, ugyanúgy, mint akkor, amikor itt éltem ezen a Földön. Mennek a maguk feje után, intézik apró-cseprő ügyeiket. Rám nem figyelnek, tanításaimat nem ismerik és nem is akarják megismerni. Amikor azt hirdetted nekik álmodban, hogy „ma még látjuk Őt úgy, amint köztünk van, de holnap már Nagypéntek lesz, és akkor már nem fogjuk Őt látni”, ez azt jelenti, hogy ma még láthattok Engem templomaitokban, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben, de amikor eljön a Nagypéntek, el fognak Engem vinni, és nem láttok többé a templomban. Jóllehet, Én mindig gondoskodom azokról, akik hűségesek maradnak Hozzám, ezért a rejtekben fogok köztük maradni. Így kell érteni: „veletek maradok mindennap, a világ végezetéig”. Péternek ezt ígértem: a pokol kapui nem vesznek erőt az Általam alapított Egyházon. Sajnos ez már csak a földalatti Egyházamra lesz érvényes, mert a „hivatalos egyház” kapuit már bedöntötte a sátán. Ott már tévtanításokat és eretnekségeket hirdetnek, mi több, még az undorító bálvány is bekerült Isten felszentelt templomába. Ezzel teljesült Dániel próféta szava: „a kárhozatos undokság” már bent van az Egyházban. Már csak az antikrisztus fellépése várat egy kicsit magára, de az is hamarosan bekövetkezik.
Gyermekeim! Az eseményekből láthatjátok, hogy már elérkezett az óra. Mint ahogy Engem keresztre feszítettek, úgy az Engem követők feláldoztatásának ideje is most van itt.
Gyermekeim! Már nincs idő arra, hogy halogassátok megtéréseteket. Vagy most szakítotok végérvényesen bűneitekkel, őszintén megbánjátok, megvalljátok azokat a gyóntatószékben, és papom által Én oldozlak fel benneteket; vagy megmaradtok benne, és örökre elvesztek. A döntés a ti kezetekben van. Értelmet és szabad akaratot kaptatok Atyámtól. Én ezt maximálisan tiszteletben tartom. De figyelmeztetlek titeket: döntéseitek következményét örökre viselnetek kell. Szavaimat vegyétek nagyon komolyan, és váltsátok tettekre! Ne törődjetek azokkal, akik ellenkeznek üzeneteimmel! Mindezt bűneik miatt teszik, mert nem akarnak velük szakítani. Ha Engem követnének, tanításomat és üzeneteimet is elfogadnák és tettekre váltanák. Semmi újat nem mondok nektek. Csak az Evangéliumot ismétlem. Azért, mert nem olvassátok a Szentírást, és ha valaha olvastátok is, már rég elfelejtettétek. Szükségesnek tartom, hogy felelevenítsem, és a szívetekbe véssem.
Újra mondom: az óra itt van. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják. Mint ahogy Saulnak a damaszkuszi úton mondtam: „miért üldözöl Engem”, jóllehet, Én akkor már a Mennyben voltam, de azonosultam a keresztényekkel, akiket Saul üldözött. Most és a világ végezetéig ugyanúgy azonosulok minden Engem követő keresztény testvéremmel, akiket üldözni fognak a Nevemért. Tartsatok ki mindhalálig, mert csak aki a végsőkig hűséges marad Hozzám, az üdvözül.
Már nem sokáig beszélek hozzátok. Az óra itt van. Júdás már elárult Engem. Most jönnek a katonák, hogy elfogjanak, börtönbe vessenek, és kivégezzenek. Most még Nagycsütörtök éjszaka van, most még láttok az Oltáriszentségben. De már pirkad Nagypéntek hajnala, amikor elvesznek Engem az oltárról, és a kárhozatos undokságot fogják Helyettem imádni. Ti soha ne vegyetek részt ezekben, mert ez az örök kárhozatotokra lenne! Addig járuljatok szentségeimhez, amíg köztetek vagyok!
Üzeneteimet adjátok tovább, hirdessétek, akár alkalmas, akár nem! Az óra itt van, az események önmagukért beszélnek. Megáldalak titeket Szívem örök szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Máté 22, 31: „Isten mondta”2019. november 21. Az Úr Jézus…

„Drága kicsi gyermekeim! Nagy örömöm telik bennetek. Különösen nagy értéket képviseltek ebben a szennyes, romlott erkölcsű világban. Világító fáklyák, napsugarak vagytok, akik a sötétség fiai között jártok és keltek. Maradjatok meg mindig ilyeneknek, hogy örökké világítsatok, mint a Nap, az Én Országomban, akik életpéldátokkal és szavaitokkal az igazságra tanítjátok a környezeteteket. Mindazoknak hirdessétek Evangéliumomat, akiket elétek hozok: ezt tekintsétek elsődleges feladatotoknak! Őrizkedjetek minden szennytől, bűntől és megbotránkoztató dologtól!
Drága Gyermekeim! Az idő itt van. Már felkészítettelek benneteket. Hamarosan nagy üldözés következik rátok. Különösen a katolikusokra. Ellenfelem jól tudja, hogy ti vagytok a legerősebbek, mert Engem hordoztok a szívetekben, Aki védőpajzsotok vagyok. Ezért akar kiirtani benneteket, hogy ne tanítsatok, és ne mutassatok példát sziklaszilárd hitetekkel. De ellenfelem csak annyit tehet, amennyit Én megengedek.
Drága kicsinyeim! Minden úgy lesz, ahogy előre megmondtam nektek. A harc már nyíltan folyik: az igazság és az eretnekség harca. Nagy sötétség borult erre a világra, szellemi sötétség, amely a démonok uralma. A terv már kész, hogy miként fognak elvenni Engem (a Legméltóságosabb Oltáriszentséget) tőletek. Amikor ez megtörténik, akkor papjaimat kényszeríteni fogják a bálványistenek imádására, amint azt az Ószövetségi Szentírásban olvashatjátok. Fenyegetni fognak benneteket, legfőképp a papokat, hogy ha nem imádjátok bálványisteneiket, akkor megölnek benneteket. Azért kényszerítik elsősorban a papokat, mert ők a ti vezetőitek, akik példaképül szolgálnak nektek. Imádkozzatok értük! Azért, hogy bízzanak Bennem, és hagyatkozzanak Rám teljesen! Akkor fognak végképp elkülönülni egymástól azok, akik behódolnak a bálványoknak, és akik nem.
Drága gyermekeim! Eljött a szétválasztás órája. Most fogom különállítani a juhokat és a kosokat. A juhok a jobbomra, a kosok a balomra fognak állni. A jobbomon levőknek ezt fogom mondani: Jöjjetek, Atyám áldottai! Vegyétek birtokba az Országot, mert hűségesen kitartottatok Mellettem, követtetek Engem, megvallottátok Belém vetett hiteteket, véretek kiontása árán is! A balomon állóknak pedig ezt fogom mondani: Jaj nektek, képmutatók, árulók, júdások, akik megvetettetek Engem és a nyájat a kárhozatba vezettétek. Takarodjatok az örök tűzre, amely az ördögöknek és az őt követőknek készült!
Drága gyermekeim! Nem tudjátok felfogni ezeknek a szavaknak a súlyát és a jelentését, mert nem láthatjátok a poklot és a Mennyországot: csak a hit a tiétek. Ha elhiszitek szavaimat és tettekre váltjátok figyelmeztetéseimet, üdvözültök, de ha nem, elkárhoztok.
Drága gyermekeim! Már itt az óra. Fel fog lépni az antikrisztus. Elkezdi megtévesztő csodáit, hogy lehetőleg mindenkit becsapjon. Emberemlékezet óta még soha nem volt ennyire próbára téve a hit, mint most. Kérjétek Tőlem szüntelenül az erős hit kegyelmét, hogy megvalljatok Engem és kitartsatok Mellettem mindhalálig! Az idő eljött. Lezárul ez a korszak. Az ég felhőin visszajövök dicsőségben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Imádkozzatok, hogy ez mielőbb megtörténjen! Amikor visszajövök, emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett Megváltásotok. Várjatok Engem szüntelen készenlétben! Lámpásotok legyen tele olajjal, mint az okos szüzeknek, és akkor bármikor is jövök értetek, akár dicsőségemben, akár az egyéni halál által, be fogtok jönni Velem a menyegzőre. Erre áldalak meg titeket Szívem túláradó, végtelen szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 16, 17: „Jézus mondta2019. november 28. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Egyre közeleg a vég. Ezek az olvasmányok, amiket az egyházi év végén felolvasnak, amelyekben dicsőséges visszajövetelemről van szó, nagy konkrétummal bírnak a jelen időkre. Rendkívüli eseményeknek vagytok és lesztek még tanúi. Már régóta folyamatosan teljesülnek Joel próféta látomásai és a Szent Evangélium, amiben Én beszélek hozzátok. Szavaim élő, eleven közlések, melyet Szentlelkem által itt és most folyamatosan elétek tárok. Jóllehet, az Evangélium szavai többször beteljesültek, de ez nem jelenti azt, hogy még mindig sok időtök lenne dicsőséges visszajövetelemig.
Gyermekeim! Csak azért mondom, hogy tudjátok: a világ még soha nem volt ilyen mélyen a bűnben, mint most. Százszor rosszabb, mint Szodoma és Gomorra, amit kénköves eső pusztított el. Felmérni nem tudjátok azt a káoszt, amit a főördög és démonai idéztek elő szellemi és fizikai síkon egyaránt. Ez a legnagyobb csapás az emberiségre, amikor ellenfelem direkt a lelkek vesztére tör.
Kicsinyeim! Csak Nálam vagytok biztonságban. Aki Hozzám folyamodik, és Engem kér, az megmentette lelkét. Azt az embert vezetem, megtanítom törvényeimre, és ha megtartja, üdvözül.
Kicsi gyermekeim! Ti a legnagyobb kincs birtokosai vagytok. Anyaszentegyházam tagjai a keresztség által Atyám gyermekei, és a Szentáldozások által élő tabernákulumaim vagytok. Ehhez a kincshez nem mérhető az egész világ, ami itt marad, elmúlik, és csak ideig-óráig élvezhetitek. Én mindörökre a tiétek vagyok, veletek maradok, és amikor elhozom végórátokat, Én fogadlak be titeket irgalmas Szívembe, mint ahogy most ti fogadtok lelketekbe Engem az Oltáriszentségben.
Egyházam már régóta kettészakadt. Most már csak az van hátra, hogy hivatalosan is megfosszák papjaimat szolgálatuk betöltésétől arra hivatkozva, hogy nem fogadják el az eretnektanításokat. Ők megmaradnak megátalkodottságukban és menetelnek a széles úton, ami a pokolba vezet. Nem tudtok mit kezdeni velük, mert annyira elmerültek bűneikben, hogy képtelenek fölkelni, mert nem is akarnak. Ti viszont, kicsinyeim, akiket megfosztanak hivataluktól, egy pillanatra se aggódjatok. Mert nagyobb a ti kincsetek, mint amit elvesznek tőletek. A tiétek az igazgyöngy, az Én igaz és hiteles tanításom, és Én Magam, Aki jelen vagyok köztetek a tanításban, az Oltáriszentségben és a szeretetben. Jaj, azoknak, akik felcserélnek Engem a bálványisteneikkel, mert hozzájuk lesznek hasonlóak: van szemük, de nem látnak, van fülük, de nem hallanak, megkérgesedett a szívük, hogy meg ne térjenek. Ők már most ellenfelem martalékai. Őszintén sajnálom őket, de tiszteletben kell tartanom szabad akaratukat. Ezért tetteik következményeit örökké viselniük kell.
Drága gyermekeim, most hozzátok szólok, akik szent igéimmel táplálkoztok nap mint nap. Úgy szívjátok magatokba, mint a csecsemő anyja tejét. Én, mint Jó Pásztor, gondoskodom rólatok. Füves legelőkre terellek és hűs patak friss vizével itatlak benneteket. A napfény az Én szeretetem, amely átjárja lelketeket, megvilágosítja elméteket, hogy fölismerjétek az egyetlen igazságot, az Én tanításomat, és ahhoz szabjátok tetteiteket. Ti már most az örök életet birtokoljátok. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig! Hamarosan nagy próbára lesz téve a hitetek. Keményen üldözni fognak titeket tanításom megtartása miatt. Ha Bennem bíztok, nem szégyenültök meg. Bizalmatok mértékében kapjátok Tőlem a kegyelmet.
Drága gyermekeim! Nagyon kemény és alapos üldözés fog jönni. Az antikrisztus különös kegyetlenséggel fogja üldözni Egyházamat és annak tagjait. Mindenkit arra akar kényszeríteni, hogy őt imádják és fogadják el messiásnak. Ti ezt soha ne tegyétek meg! Majd amikor eljön uralkodásának vége, letelik a három és fél év, akkor megjelenek az ég felhőin dicsőségben. Sebeim ragyogni fognak, mint izzó fényforrások. Dicsőségem oly nagy lesz, hogy beborítja a Mennyet és a Földet, és minden szem meg fog látni Engem. Akkor sokan jajkiáltásokban törnek ki, akiket megtévesztett az antikrisztus, hogy ő a messiás, és fölismernek Engem, Aki az igazi Krisztus vagyok. Ti, akik kezdettől fogva elvetitek az antikrisztust, örömujjongásban fogtok kitörni visszajövetelemkor, mert tudjátok, hogy elérkezett Megváltásotok.
Drága gyermekeim! Erre várjatok: dicsőséges visszajövetelem már a küszöbön áll. Imádkozzatok érte mindennap, hogy jöjjek vissza, semmisítsem meg a gonoszt szám leheletével, alkossam újjá a Földet, és elhozzam nektek az ezer éves béke korszakát. Boldogok lesznek azok, akik ebben az Új Világban fognak élni. Amikor ezer évre megkötözöm a sátánt, aki minden rossznak a forrása.
Készüljetek, az idő eljött! Olvassatok a jelekből! Minden próféciám valóra válik. Megáldalak titeket, akik üzeneteimet olvassátok, és tanításaimat tettekre váltjátok Szívem végtelen, örök szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Máté 22, 37: „Jézus felelte”


2019. november 28., csütörtök

A jezsuita egyetem kitünteti az "abortusz és melegházasság népszerűsítőjét"


A mexikóvárosi "katolikus" Universidad Iberoamericana, melyet a jezsuiták vezetnek, kitünteti Uruguay volt elnökét, José Alberto Mujico Cordanót egy tiszteletbeli doktorátussal december 2-án (meghívó lent).

Mujico egy radikalista, volt guerilla harcos, baloldali politikus és ateista.

Az egyetem tudomásul vette az Ibero.mx oldalon azt, hogy "népszerűsítette az abortusz legalizációját, az azonos neműek házasságát és a marihuánát".

https://gloria.tv/post/61Erv8PC377rEkpYSupNxxgu6

Kína: A katolikus templom keresztény szimbólumait lecserélték az elnök képére


Az állami tisztek megparancsolták szeptember végén, hogy a kínai Csianghszi provincia Ji’an település katolikus templom nevét át kell festeni, az eredeti név az volt, hogy "Az univerzum igaz és eredeti forrása".

A nevet pedig a következőre írták át: "Kövesd a pártot, engedelmeskedj a pártnak és légy hálás a pártnak!".

A BitterWinter.org azt írja, hogy a templomra mintegy 140.000 dollárt költöttek a hívők, hogy megépüljön.


A tisztek parancsára a Szűz Mária festményt a templom egyik sötét sarkába dobták, és lecserélték a kínai Hszi Csin-ping elnök portréjára. Propaganda szövegek veszik körül a képet mindkét oldalról.

Később pedig elvették a templom kulcsait és bezárták az egész helyet.


https://gloria.tv/post/3khiFZT3p6L43h2pCSmJRrGXv

2019. november 26., kedd

A fatimai Miasszonyunk sürgős felhívása gyermekeihez és a pápához.


2019. NOVEMBER 25: 1: 55 P.M.

A fatimai Miasszonyunk sürgős felhívása gyermekeihez és a pápához.
Üzenet Enochnak.

A gonoszság napjai már épp megkezdődnek; legyetek lelkileg felkészültek.
“Kicsinyeim Uram békéje legyen veletek és Édesanyai védelmem kísérjen titeket.
Gyermekeim a gonoszság napjai már megkezdődnek; legyetek erre lelkileg felkészültek, így megbirkózhattok így semmi és senki nem árthat nektek. Az aggodalom és a kétségbeesés hamarosan elragadja az emberiséget; a nagy próbák közelegnek, ahol egyik követ a másikat, amik a béke és a nyugalom vesztét okozzák. A polgári lázadások és demonstrációk később fokozódnak a társadalmi igazságtalanságok és a korrupt kormányzás miatt sok nemzetben; anarchia és vandalizmus sok nemzetet magával ragadnak, sok uralkodó elbukik másokat meg száműznek.
A tiltakozás hangjai nem állnak le és ezen elégedetlen nemzeteken belül felüti a fejét az ateista kommunizmus, ami káoszt teremt, hogy destabilizálja a kormányokat, hogy növelje az erejét és elterjessze a tévedéseit. A kommunizmusnak behódolt nemzetekben az éhség, a rombolás és a rabszolgaság közös nevező lesz; az Isten imádata és a keresztény hit üldözve lesz; Fiam keresztjét felváltja a sarló és a kalapács. A papokat száműzik és a mártírok vérüket ontják a hit megerősödéséért.
Sürgős felhívást intézek Fiam földi helytartójához, hogy amilyen gyorsan csak lehet ajánlja fel Oroszországot Szeplőtelen Szívemnek a fatimai kérésemnek megfelelően. A pápának a bíborosokkal és püspökök társaságával Oroszországba kell repülnie, hogy ezt a nemzetet felajánlják Nekem, így a kommunizmus csápjai nem terjednek el szerte a világon; máskülönben az ateista tanok elterjednek és szerencsétlenséget hoznak az emberiségre. Isten figyelmeztetése előtt Oroszországot fel kell ajánlani Szeplőtelen Szívemnek. Figyeljetek felhívásomra Fiam nyájának pásztorai, ne késlekedjetek tovább ezen nemzet felajánlásával, így holnap nem kell majd emiatt szomorkodnotok.
Kicsinyeim arra kérlek titeket, hogy december 8.-án Szeplőtelen Fogantatásom ünnepén 12:00-18:00-ig imádkozzatok, böjtöljetek és tartsatok bűnbánatot világszerte, így együtt imádkozhatjuk a Szent Rózsafüzéremet könyörögve  a Mennyei Atyának Oroszország felajánlásáért Szeplőtelen Szívemnek. Talán az egész katolikus világ társul Hozzám ezen nagy cél eléréséért.
Kicsinyeim, ha a kommunizmus elterjed az az emberek szerencsétlenségét okozza; ezért készüljetek erre a napra, mikor egy családként imádkozhatunk és könyöröghetünk az Atyához ezen nagy célért. Máriás Sereg gyűlj össze imában erre a napra számítok rátok kicsinyeim, az imalánc ereje és a Szent közbenjárásom kérésünkre kedvezően hat az Isteni Akarat szerint. Ismét mondom, ha Oroszország nincs felajánlva Szeplőtelen Szívemnek, akkor a kommunizmus meghódítja a világot.
Uram békéje legyen veletek szeretett gyermekeim.
Édesanyátok, Fatimai Miasszonyunk.


Sarah bíboros: Misén az Úrral kell szembe néznünk, mégis ellenzik ezt


Az egyház és a többi vallás mindig az Úrral szembe imádkozott (ad orientem) - mondta a 74 éves Robert Sarah bíboros a november 21-ei könyvprezentációján a német Weltenburg apátságon a Die-Tagespost.de tudósítása szerint

Sarah, aki az Istentiszteleti Kongregáció prefektusa, kiemelte, hogy "sokszor" ajánlotta már az ad orientem mise ünneplést, de bevallja, hogy "nagy ellenállása" van.

Azonban úgy hiszi, hogy egy nap az egyház végül rájön, hogy ez a megoldás.

A Fülöp-szigeteken december 1-jétől kezdve az Úrral szembe nézve fognak misét tartani.

https://gloria.tv/post/Xftnjq7unaEj49YyET3LiSvJn

Argentína: Az abortusz legális lesz, a hamispróféta ezt pedig megérti


Nemrég La Plata érseke, Hector Aguer azt mondta, hogy az argentin elnököt exkommunikálni kell, ha legalizálja az abortuszt.

Azonban Eduardo Valdés, a Vatikán volt argentin nagykövete és jövőbeli peronista helyettes a következőt válaszolta: "Olaszországban legalizálták az abortuszt és senkit sem exkommunikáltak".

Hozzátette: "Az abortusz legális lesz, a pápa ezt pedig megérti" (LaNacion.com.ar, november 24).

December 10-én a peronista Alberto Fernández lesz a következő argentin elnök. Bejelentette, hogy legalizálni fogja az abortuszt.

Valdés szerint Ferenc pápa ezzel nem ért egyet, de "ebbe nem fog belehalni".

https://gloria.tv/post/Go2Dha3nCcFb23duapPFU29Wn

2019. november 25., hétfő

Égi Édesanyánk üzenete 2019. november 25-én Medjugorjéból

Önmagát fogja ajándékozni nektek a Gyermekben

Medjugorje, 2019. november 25.
Drága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Isten nélkül nincs békétek. Ezért, gyermekeim imádkozzatok szívetek és családjaitok békéjéért, hogy Jézus megszülethessen bennetek és szeretetét és áldását adhassa nektek. Háborúban van a világ, mert a szívek tele vannak gyűlölettel és féltékenységgel. Gyermekeim, a szemekben látható a békétlenség, mert nem engedtétek meg Jézusnak, hogy megszülessen az életetekben. Keressétek őt, imádkozzatok, és Ő önmagát fogja ajándékozni nektek a gyermekben, aki az öröm és a béke. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
A Szűzanya e havi üzenete is hasonlít a korábbi üzenetekhez. Ezek az üzenetek imára hívnak bennünket. A Szűzanya kitartóan ismétlődő üzenetei mintha azt sugallnák számunkra, hogy nem hallottuk meg vagy nem eléggé tettük magunkévá kérését.
Ha feltennénk azt a kérdést, hogy mi az imádság, biztosan sok különböző választ kapnánk. Az ima sokkal többet jelent. Imádkozhatunk tanult imákat, de saját szavainkkal is. Imádkozni lehet csendben és könyörögve is. Imádság a szemlélődés, az elmélkedés is. Ima a rózsafüzér és a zsolozsma is. Imádságok azok a tanult imák is, amelyeket étkezés előtt és után mondunk. Ima a szentmise is. Imádság kötelességeink teljesítése is és igazság utáni vágyakozásunk. Ima a bűnbánat, a hálaadás, a kérés és a megbocsátás. Imádság végülis minden szeretettel végbevitt cselekedet. Egy egész élet is ima lehet.
Az emberi szív sóvárog az imádság után, végső vágyakozása Isten után. Az ember az ima hiteles megtapasztalására vágyik, amely az Istennel való találkozás tapasztalatához vezet. Ez az imádság gyógyít és tanúságtevőkké tesz bennünket. Ez az ima megtéríti a kemény és gőgös szívet és bűnbánathoz, őszinteséghez vezet. Ez az imádság alázathoz vezet bennünket.
Jézus szüntelenül, ahogyan Édesanyja, Mária is hangsúlyozta az ima szükségességét, de imádkozott és imádkozni is tanított. Kitartó imára van szükség. Nem elég csak némelykor imádkozni, fontos, hogy legyen időnk minden nap az imára és kitartóan imádkozzunk. Csak az ilyen imára válaszol Isten.
Imádságra minden hely alkalmas lehet. Fontos azonban, hogy otthonainkban legyen olyan hely, amelyet az imádság számára tartunk fenn.
Jézus arra tanított bennünket, hogy ima nélkül nem valósíthatjuk meg életünkben Isten tervét. Nincs olyan ima, amelyet Isten nem hallgat meg. Lehet, hogy elhalasztja kérésünk meghallgatását, de nem tudja nem meghallgatni. Ő mindig meghallgatja azt, ami üdvösségünkre szolgál. Fontos, hogy ne kételkedjünk az imádságban. Ugyanígy fontos az imában az is, hogy megbocsássunk másoknak és elfelejtsük sértéseiket.
A Szűzanya, aki megtapasztalta Isten mindenhatóságát, és aki az élő Istenhez vezet bennünket, nem mond le rólunk, szívünk megtéréséről, mert szívünket egyedül csak Isten képes betölteni, kitartó imádságunk által.
Imádság
Szűz Mária, Isten Fiának Édesanyja! Te szüntelenül előre haladtál a hit útján. Magad is megtapasztaltad Isten hallgatását és e hallgatás idején sem távolodtál el az imától és nem vontad vissza önátadásod. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, akkor sem, ha gyakran süketek vagyunk hívásodra. Köszönjük, hogy el szeretnél vezetni bennünket az Istennel való találkozás tapasztalatához, amely teljesen betöltötte a te szívedet.
Különösen is felajánljuk neked azokat, akik eltávolodtak az imádságtól, Istentől és így békétlenségben és félelemben élnek. Tekints mindazokra, akiket láthatatlan láncok tartanak a különböző bűnök fogságában, amely sivárságba és rabságba vezet.
Járj közbe értünk, gyermekeidért, hogy el ne tévedjünk földi zarándokutunkon. Te az Istennek való önátadás Édesanyja vagy. Taníts bennünket is, hogy mindennapjainkat és szívünket átadva Istennek, megélhessük Jézus születését a szívünkben. Ámen.
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

Az olasz püspök bocsánatot kér a megátalkodott házasságtörőktől

Belluno püspöke, Renato Marangoni bocsánatot kért a házasságtörőktől november 22-én egy nyílt levélben, mely címe: "Egy szó: Bocsánat!".

A megátalkodott házasságtörőket egy december 1-jei találkozóra hívja az egyházmegyei központban, miközben a házasságtörést az "egyezség új élményének" nevezi.

A levél bizonyos részei szentimentálisak: "Talán azt tapasztalta, hogy ítélkezünk és kritizálunk".

Bizonyos részei pedig eretneki gondolatot tartalmaznak: "Régóta azt mondjuk, nem kaphatják meg bűnbánat szentségét és az Eucharisztiát" - mintha ez nem lenne igaz.

Marangoni a többes számot használja az egyház támadására: "Régóta merevek vagyunk a családi helyzetekre nézve, melyekben éltnek".

"Hibáztunk abban, hogy nem mértük fel egyenlő módon az egyéni helyzeteket és az álmokat, melyeket teljesíteni akartak" - írja a püspök.

Marangoni azt az illúziót állítja fel, hogy a házasságtörés csak "összetett helyzetekről és személyes felelősségről" szól, amit "támogatni kell a törékenysége végett", mintha az egyház nem ezt tenné.

Azt ígéri, hogy a találkozón "felfedezzük Ferenc pápa bátorító szavait, aki az Amoris Laetitia buzdítás szerzője is".

"il vandea" felhasználó a következőt írta Marangoninak az olasz Gloria.tv lapon: "Menj és gyónj egy katolikus papnak (baráti körödön kívül biztos találsz egyet). Majd írj a nyíltan bűnöző embereknek, akiket annyira szeretsz: 'A pokol felé tartotok, az üdvözülésért gyónjatok és kövessétek a katolikus doktrínát, hagyjatok fel a törvénytelen kötelékekkel, majd miután tiszta életet éltek, térhettek vissza a szent Eucharisztiára".

https://gloria.tv/post/MGZeFMGW4na34FhzBndPFCkDG

Maasin püspöke publikálta a rendeletet: Ad Orientem misék kezdődnek adventtől


A fülöp-szigeteki Maasin 66 éves püspöke, Percioso D. Cantillas publikált egy rendeletet (kép), mely bejelentette, hogy "az idei, új liturgikus évtől kezdve, 2019. december 1-je lesz advent első vasárnapja, ekkor 'Ad orientem' misét fogunk ünnepelni Maasin egyházmegyében".

Teljes szöveg

Az egyházmegye hamar reagált, miután a Gloria.tv közölte a hírt pénteken. Szombaton publikálták a rendeletet, pedig a megjelölt dátum november 24, vasárnap. Cantillas püspök és kancellárja, Mark Vincent Salang atya írta alá.

Cantillas Robert Sarah bíborost idézte, aki az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa. 2016-ban Sarah bíboros kérvényezte, hogy az Úrral szemben ünnepeljenek misét, ám Ferenc pápa elutasította.

A rendelet leírja, hogy az ünneplő és a hívők együtt fordulnak az Úr felé, akit az oltár és a feszület képvisel:

"A klérus (püspök, papok és diakónusok), valamint az ima vezetői együtt vezetik a hívőket az Úr felé, nem ők lesznek a liturgikus imádat középpontjában".

Az egyházmegye segíteni fog a papoknak, hogy bevezessék az eredeti misét.

https://gloria.tv/post/9zg9HrthGxXr4eW9cLEui4JkM

2019. november 24., vasárnap

Müller bíboros: A politikai elit utálja az egyházat, egy világvallást akar létrehozni


Az úgynevezett politikai elit "szabaddá engedte gyűlöletét" a katolikus egyház ellen - mondta Gerhard Müller bíboros a november 21-ei könyvprezentáción a német Weltenburg apátságon.

Az elit egy "egyesített vallást" akar, ami egyfajta "spirituális uniója az anyagiakban gazdag embereknek, de felsőbbrendű hatalom nélkül" - mondta Müller.

Hozzátette, hogy az "új világ rítus" alig tud ellenállni annak, hogy ne úgy viselkedjenek, mint az új mester faj.

https://gloria.tv/post/kZ2zNyeaswwY4FnXdUq1Krnd4

2019. november 23., szombat

Nagy a baj! 2019. november 23-án kettéhasadt a Szentostya a Csömöri római katolikus templomban szentségimádás közben!


„Aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát” (Jn 3,3-5)

Bárdossy Endre 2019. november 23-án a katholisches.info blogon megjelent cikkében (címe: Mi ez – a jezsuita módszer szerinti inkulturáció?) tér ki arra a megkérdőjelezhetetlen tényre, hogy katolicizmus nélkül nincs civilizáció, de civilizáció nélkül sincs katolicizmus. Magyarul: csak az maradhat katolikus, aki gyakorolva vallását, ennek következtében civilizálttá válik; másfelől, csak azoknál talál termő talajra a katolikus vallás, csak azoknál teremhet gyümölcsöt, akik már eljutottak a civilizáció bizonyos fokára.
Bárdossy cikkéből valók a következő idézetek:
[ebben a cikkben „kultúra” alatt a többnyire a keresztény kultúrát, mint az emberhez – Krisztus megtestesülése után – egyedül méltó, mert Isten által egyedül „előírt” kultúrát kell érteni]
T. S. Eliot (1888-1965) mondta, hogy a kultúra nem csak a művészetek, a tudomány és a jó modor produktumainak gyűjtőfogalma, vagyis nem a görögök, rómaiak, föníciaiak, kelták ú. n. kulturális javainak leltára, hanem egy ember egész életmódja, ami, természetesen, népe vallásába van beleágyazva. A kultúra, mint életmód nem más, mint az a folyamat, mely során egy gyermek egész élete folyamán az őt körülvevő kultúrába igyekszik beilleszkedni, annak értékei, elvárásai szerint élni. E folyamat során az újszülött először szüleitől tanulja meg az őket körülvevő kultúra hagyományos tartalmát, majd növekedése során ennek – a felnőttek és környezete által képviselt – praktikáit és értékeit gyakorolni és tovább terjeszteni. Ez a folyamat részben – a gyermek első éveiben – irányítatlanul folyik, nagyobb részben azonban már irányítottan, tervezetten, az iskolákban, a közéletben, az egyházban, az íratlan és írt szabályok eszköztára, a nyelv, a történelem és a hagyomány segítségével. Minden kultúrának megvannak a maga értékei, melyek a hagyomány és a rend őrei, melyek a közösség minden tagjára érvényesek, és melyek az érintett kultúra milyenségét, sajátságos konzisztenciáját megadják.
Egy ilyen, egy adott közösség életét szabályozó és meghatározó rend jelentős megváltoztatása – egy idegen kultúrába, vallásba vagy életmódba történő önkéntes vagy kierőszakolt beilleszkedéssel – ugyan lehetséges, de legtöbbször konfliktusoktól terhes.
Minden idők egyetlen ilyen különleges esete a fiatal kereszténységnek a görög-római kultúrával való találkozása volt. Mindazonáltal a megszilárdult keresztény vallás a görög-római civilizációban zseniális befogadó talajra talált. A fiatal kereszténység tanítása az emberré lett Igéről könnyen visszhangra talált az antik világban, melyet a görög és római civilizáció erényei, az okosság, a mértékletesség, az igazságosság, a bátorság és a ráció formált naggyá. Ez az Istentől kapott közös hullámhossz, amit mi megismételhetetlenül és utolérhetetlenül keresztény egzisztenciánknak nevezhetünk, az egyedüli biztosíték egy értelmes és biztonságos jelennek és jövőnek.
A keresztény misszió autentikus feladatai minden időben kétfélék voltak: Mialatt elsődleges feladataként a kereszt jelében kompromisszumok nélkül a megváltás boldog üzenetét hirdette, egyúttal az európai keresztény civilizáció értékrendszerét, eredményeit is közvetítette a pogányoknak.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), a felvilágosodás, majd a francia forradalom és a liberalizmus romantikus, hazug illúziói a „nemes vademberekről” és a „bennszülöttek értékes szokásairól” (no meg a jezsuiták már egész korán bevezetett missziós „taktikája”) oda hatottak, hogy a zsinati szekta tagjai már több mint 50 éve azt hiszik, hogy a keresztény tanítást anélkül is át lehet ültetni bármilyen bennszülött, pogány kultúrába, hogy a civilizációs nevelés folyamatát, melyek a kereszténység elengedhetetlen előfeltételei, illetve következményei, ezzel egyidőben vagy előtte elindítanák. Holott a kereszténységet – éppen rendkívüli magasröptű és igényes tanai és elvárásai miatt – nem lehet a hozzátartozó értékek közvetítése nélkül másokkal elfogadtatni. Aki keresztény akar lenni, annak feltétlenül késznek kell lennie arra, hogy életmódját, magatartását, szemléletét, értékítéletét – és ezekkel szívét és komplett kultúráját – jelentősen újrarendezze, és megváltoztassa és a katolikus erkölcsöt, rendet a magáévá tegye. Valóságosan újra kell születnie, mint ahogy ezt Jézus követeli: „Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3-5)
Ezért minden konvertálásnak el kell indítania az ú. n. ad-kulturáció [magyarul civilizálttá válás, amennyiben valljuk, hogy kétezer év óta egyedül a katolikus vallás alkalmas a civilizáció megteremtésére és hosszútávú fenntartására] hosszú folyamát. Szent Pál apostol ezt így fogalmazta meg: „Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.” (2 Kor 5,17) – A katolikussá válásnál egzisztenciális átalakulásról van szó: az újonnan megtért életének fokozatos egybeolvadásáról az új vallás igazságával.
A valódi konvertálás tehát nem mehet vége „kultúrforradalom” nélkül, a komplett identitás megújulása nélkül. Ezt még a kínai kommunisták is tudják, azért tiltják most meg minden egyetemistának a kereszténység felvételét [csak a zsinati szekta vezetői nincsenek ezzel tisztában]. Ha a konvertita nem hajlandó, vagy nem képes erre, akkor csak „keresztlevél-katolikus” marad, Jézus igazi követője, Isten gyermeke nem válhat belőle.
Végezetül egy nagyon fontos megfigyelés: A szekuláris „felvilágosodást” se nem a francia forradalom, se nem Napóleon terroruralma segítette győzelemre, az „ipari forradalom”, jobban mondva, annak kényelmi szolgáltatásai voltak azok, amik a világot valóban istentelenné tették.


Bárdossy Endrének eme utolsó kijelentése rávilágít a kereszténység, illetve az emberiség egész történelmére, de leginkább korunk teljes körű elpogányosodásának okaira. Ahhoz, hogy egy ember, vagy egy kis közösség katolikussá váljon, eleve „civilizáltnak”, azaz értelmesebbnek, érzékenyebbnek, „jobbnak” kell lennie, mint az átlag, mint a környezete – így tért meg az első háromszáz évben csaknem minden ember, és így tértek meg később a barbár népek – köztük a missziós területek – vezetői! Majd ők tették kereszténnyé az uralmuk alatt álló népeket, ekkor már sokszor parancsszóra, esetleg még erőszakkal is. A második szakaszban azonban ezek az olykor erőszakkal megtérített népek már a keresztény vallásgyakorlat, és még később, saját megerősödött hitük miatt váltak maguk is civilizálttá, azaz értelmesebbé, érzékenyebbé, jobbá, mint amilyenek pogány korukban voltak. A harmadik szakasz akkor következett el, amikor a népek vezetői, a negyedik szakasz pedig, amikor a hivatalos egyház tisztségviselői kezdték elveszteni a hitüket, és váltak pásztorokból fokozatosan béresekké, értelmesekből ostobákká, érzékenyekből gátlástalanokká, jókból hitványakká.
Az Egyház fő ellenségének, Sátánnak a nagy problémája abból adódott, hogy az egyszerű, de már civilizált, és vallásában megszilárdult népet még mindig nem sikerült megfelelő mértékben elpogányosítani. És ekkor jött az ipari forradalom, majd az evolúciós elmélet, és ennek minden hozománya; a mintegy 120 évvel ezelőtt megállíthatatlanul elindult technikai átalakulás, ami a 2000. év beköszöntével az antikrisztusi látszatcsodák szintjére emelkedett, és az embereknek soha nem képzelt látványosságokat és figyelemelterelő, butító játékokat kínált. És mivel a pásztorok árulása miatt, ezek az emberek eddigre már teljesen hitehagyottá váltak, ez a sátáni látszatvilág olyan embereket ért el, akik már nem csak nem civilizáltak, de már nem is ismerik az értelmes, érzékeny, jó fogalmát. Mára már elképzelésük sincs arról, hogy ezek a szavak mit fejeznek ki. Így jutottunk el mára vissza, egészen a kezdetekig: százalékarányosan nézve ma körülbelül annyi katolikus ember maradt a világon, mint amennyi „katolikus” az első Pünkösdkor élt. És mára már csak ez a néhány, százalékban szinte ki sem fejezhetően kevés ember őrzi makacsul – hite hozományaként – civilizált életmódját egy teljesen barbárrá vált világ közepén.
Azt sokszor hallani, hogy Jézus először azért pont kétezer évvel ezelőtt jött el a földre, mert a római birodalom teremtette egység, kiépített utak és a közös nyelv kiválóan alkalmas volt a kereszténység elterjedésére. De a fent leírtak azt is világossá teszik, hogy legalább, vagy talán még fontosabb is volt, hogy Jézus akkor jöjjön el, amikor már tömegével éltek olyan emberek, akik „befogadó-képesek” voltak szavaira, a kereszténység – igenis – fennkölt, magasztos tanítására. És ahhoz, hogy legyenek ilyen emberek, szükség volt az előző korok, elsősorban a görög és a római idők kulturális fejlettségére.
Katolikus gondolkodók mondják, hogy pont a kereszténység, a teremtő egy Istenben való hit tette lehetővé a tudományok fejlődését, hiszen a keresztény vallás volt az egyetlen, ami rendszert, okokat vitt az élet menetébe. Addig a korábbi vallások szerint vagy kiismerhetetlen szeszélyes istenek, vagy gondolkodni nem képes élettelen dolgok „irányították” az emberek és a világ sorsát. Nos, ezek mind azt a feltételezést támasztják alá, hogy – miként ez a cikk elején olvasható – Isten közvetlen közbelépése nélkül a világóra mostanra lejárt: emberi erővel a katolicizmust nem lehet feltámasztani, a hitetlenné vált, technikailag szuper módon ellátott tömegeket lehetetlen már megtéríteni. Következésképpen beléptünk a föld egészét elöntő barbarizmus korába, amikor már csak az dönt, hogy ki az erősebb, az aljasabb, az erőszakosabb.
Erre egy kitűnő konkrét példa: Az egyik rádióadó, a Klasszik Rádió, korábban Kínát reklámozta. Akkori egyik műsorvezetője mondta el a következőket: „Kínának elege lett abból, hogy európai szokások szerint kereskedjenek, üzleteljenek a világgal. Mivel ma már ők a leggazdagabbak, azt akarják, hogy ezentúl a kínai szokások szerint folyjon a kereskedés.” Az illető úr csak azt nem tudta, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak „európai szokások” illetve „kínai szokások”: az első a kereszténységből itt maradt szokásokat: betartani a szabályokat, az adott szót, nem csalni, nem hazudni, nem mérni hamisan, nem ledöfni a gyengébbet stb. A második pedig ezeket: csalni, annyit és olyan nagyot és sokat, amennyit csak lehet, hazudni mindenütt, mindig hamisan mérni, a gyengébbet eltiporni stb.
Hogy végül a (volt) civilizált világot a kínaiak eddiginél is erőteljesebb előretörése, az afrikai és ázsiai muzulmán tömegek beáradása, vagy saját tömegeinek ostobasága, netán e három egyszerre fogja eltiporni, nem tudjuk; de azt, hogy ennek a pogány világnak a percei meg vannak számlálva, nem lehet többé tagadni.
(forrás: www.katholisches.info – 2019. november 23.)
http://katolikus-honlap.hu/1901/konyvek.htm

2019. november 21., csütörtök

Thaiföld: A hamispróféta buddhista templomba látogatott és erős földrengés történt - Koincidencia?

2019. november 21-én csütörtökön, thaiföldi helyi idő szerint délelőtt tízkor találkozott Ferenc pápa Bangkok királyi buddhista templomában a szerzeteskolostor pátriárkájával. (www.vaticannews.va/…/ferenc-papa-tha…)
2019. november 21-én csütörtökön reggel erős, 6,1-es fokozatú földrengés volt Laosz és Thaiföld határtérségében. (hirado.hu/…/eros-foldrenges…)

https://gloria.tv/post/wh6gysfAceuZ2RRoQCXaHqEKz
https://twitter.com/pauldrisley/status/1197309339859505152

2019. november 19., kedd

Valódi tévtanítás!!! Mária nem Isten Anyja. IGAZSÁG KÖNYVE. Üdvösség Anyja: „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák Nyomtatóbarát változat 2014. október 27. hétfő. Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható Fiam Egyház

Mária nem Isten Anyja.

Mária valóban önmagában bír-e a szentséggel?
Szentnek nevezi a biblia minden istenben hívő, újonnan született embert „szentek közössége”. Minden Isten kegyelme alatt élő ember Istentől kapott elhívást, ajándékot (csodatévő erők, gyógyítás ajándéka stb.), és némelyek szolgálatot (apostol, próféta stb.), és némelyek külön kegyelmet a mártíromságra. Nincs olyan földi apától, és anyától született ember, aki ne az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztus teljességéből merítené a kegyelmet. Hiszen minden ember bűnös, és egy sem igaz. Csak az Atya Isten kegyelme által, és Jézus Krisztus megváltásának elfogadása által lehet valaki szent, és minden ilyen ember szent. Senki nem szentséges, és nem bír önmagában a szentséggel, mert a szentség nem tőle származik, hanem kívülről. A szentség, és a kegyelem kizárólagos forrása az Atya Istenen keresztül Jézus Krisztus az Isten Fia. Isten Fiát már földi születése előtt szerezte az Atya, ezért hívja a biblia Isten Fiának, akinek nincs anyja, hanem csak a földi testé lételének van anyja, de az nem azt jelenti, hogy a földi testének szülője az Isten anyja. Nincs sem Anya Isten, sem pedig nincs Istennek anyja. Aki azt mondja, hogy Isten anyja a boldogságos szűz Mária az eretnek, mivel tagadja, hogy Isten önmagában létezik, és minden tőle származik. Bűn olyant mondani, hogy Istennek anyja, mivel ezzel Isten örökké valóságát tagadja meg, hiszen ha Istennek van anyja, akkor valamikor megszületett tehát nem lehet örökkévaló, ezzel még ráadásul annak a látszatát is kelti, hogy még nagyobb az, aki szülte, hiszen Isten anyja. Mária csak az Isten Fia, a Messiás földi testének, és földi lelkének az anyja, hiszen a mennyei része nem tőle származott, hanem a Szentlélektől. Máriát a Messiás, vagy a Krisztus földi teste anyjának lehet nevezni, de nem Isten anyjának.
Lk. 1,26-28
A hatodik hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: „Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!”
A Máriáról azt tanítják az eretnekek vallások, hogy a kegyelem forrása, holott csak kegyelembe fogadott, és az nagyon nem mindegy.
Lk. 1,29-30
Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél!
Mária nem bírt önmagában a kegyelemmel, hiszen ő is eredendő bűnnel terhelt, de kegyelmet talált Istennél. Kegyelmet csak az találhat, aki önmagában nem bír a kegyelemmel.
Lk. 1,31-33
Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.”
Az angyal nem azt mondja neki, hogy Istent szülsz, ezért Isten anyjának hívnak, hanem fiút (embert) szülsz.
Lk. 1,34-35
Mária megkérdezte az angyalt: „Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?” Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.
Mária nem volt mentes az eredendő bűntől, mint sok tévelygő gondolja. Mária attól szült eredendő bűntől mentes embert, mivel az a gyermek Magasságostól származott. Ami közvetlenül Istentől származik az mind tökéletes, attól függetlenül, hogy halandó emberi testből származik (születik).
Az eretnek egyházakban jellemzően négy dogma szól Isten Anyjáról, azaz aki üdvözülni akar, annak ezt a négy eretnek dogmát meg kell tagadni:
1. Az eltévelyedett egyház az Efézusi zsinaton 431-ben nevezte ki Máriát Theotokosz-nak, Isten Anyjának. Ez eretnekség, mert Istennek nincs anyja. Mária nem Isten anyja. Hanem csak a Messiás az Isten Fia földi testének anyja.
2. Mária szüzessége örökre megmaradt. Mária örök szüzességét a biblia nem tanítja. Ezért ezt a dogmát sem lehet elfogadni. Ha ezt hitték volna az apostolok, akkor hirdették is volna. De ezt nem hirdették, tehát eretnekség.
3. Mária szeplőtelenül fogantatott, azaz az eredendő bűn nem érintette őt. Ezt az eretnek dogmát 1854-ben hirdette ki IX. Pius pápa. Az apostolok, és a biblia ezt nem tanítja, hanem ellenkezőjét. Minden ember bűnös, és egy sem igaz. Mária eredendő bűnben született, és ő bűneiért is meg kellett halni a Messiásnak. Aki tagadja ezt, az tagadja, azt is, hogy az asszonytól született emberek közül csak egy ember volt mentes az eredendő a bűntől a Messiás a testé lett Isten Fia, aki Szent Lélektől fogantatott. Aki ezt nem hiszi az eretnek.
4. Halála után Mária fölvitetett a mennybe, anélkül, hogy teste romlást látott volna. 1950-ben hirdette ki ennek dogmáját XII. Pius pápa. Mária megöregedett, ezért bízta Jézus János apostol tanítványára, hogy gondoskodjon róla. Meghalt, ha romlást nem látott volna, és élve elragadtatott volna akkor erről írt, volna a biblia, és nem 1950-ben találták volna ezt a hazugságot. Aki megünnepli augusztus 15-én a Nagyboldogasszony napját az eretnek, mivel olyan dolgot ünnepel meg, ami hazugság.
Mária nem ered közvetlenül Istentől, hanem csak az Isten Fia. Az egyház anyja nem Mária, mert nem ő szülte az egyházat, hanem Jézusból származik a menyasszonya, ahogy Ádámból Éva. Jézus saját vérén váltott meg. Megváltó bűnbocsánatért kiáltó vére révén, és a szentlélek által született az Egyház is. A kígyótipró –Sátán tipró- nem a Mária, hanem Jézus Krisztus, aki legyőzte az ember ellenségét a Sátánt, a démonokat, a bűnt, és a halált. Tagadd meg Mária társmegváltói rangját, és soha többé ne imádkozzál hozzá, mert Jézus apostolai sem, és semelyik tanítványa nem imádkozott földi, vagy meghalt emberek lelkeihez.
Találd meg az egyedüli megváltódat, Jézus Krisztust, aki minden bűnödet elhordózta, és tagadj meg minden más messiást, és társmegváltót. Budha, Krisna, Mohamed, vagy más ember, vagy szellem nem vette el a bűneidet, hanem csak a Názáreti Jézus Krisztus. Ámen.Üdvösség Anyja: „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák .

2014. október 27. hétfő, 16:20
Gyermekem, fontos emlékeztetni Legszentebb Rózsafüzérem naponkénti imádkozására, hogy védelmezze ezt és Örök Atyám által a világ számára szentesített más küldetést.
A Keresztények, akik Hitüket gyakorolják, nagyon nehéznek fogják találni, hogy továbbra is kinyilvánítsák Irántam, a Szeplőtelen Szűz Mária, Isten Anyja iránt való odaadásukat, ebben az időben. „Isten gyermekeinek Anyja” szerepemet aláássák, és elvetik, főképpen bizonyos Katolikus csoportok, amelyek nem Fiamtól származnak. Az ilyen csoportok azt a benyomást keltik, hogy Fiam Egyházának a hívei, de nem gyakorolják, amit Ő tanított. Ők üldözik azokat, akik az Igazságot támogatják, és a legvégsőkig elmennek, csakhogy elutasítsanak minden magán kinyilatkoztatást, mint valami értelmetlen dolgot, amelyek Fiam Kereszthalála óta az emberiségnek adattak. Ha nem lennének magán kinyilatkoztatások, amelyek általam, Isten Anyja által, Krisztus hírnökeként adatnának a világnak, sokan nem fordultak volna soha az Igazsághoz. Ehelyett sokan továbbra is a sötétségben vándorolnának, elutasítanák Isten Létezését, mellőznék az imádságot – a kaput, amely ha megnyílik, megvilágítja a lelket. „Isten Anyja” szerepemet világszerte támadják a hatalom miatt, amelyet azért kaptam, hogy elpusztítsam a gonosz ellenséget. El fogom tiporni a kígyó fejét, amint az meg volt jövendölve, ellenben azokat, akik hűséget mutatnak Irántam, gúnyolni és nevetség tárgyává fogják tenni a szélhámosok, akik azt merik magukról hirdetni, hogy Egyházam tanításának szakértői.
Fiam iszonyodik mindenféle gyűlölettől, amellyel az ember testvére iránt viseltetik. Ő könnyeket hullat, amikor valaki azt mondja, hogy Fiam Egyházát képviseli, majd pedig gyűlöletet szít Isten gyermekei ellen. Ő minden alkalommal elszenvedi Keresztre feszítésének fájdalmát, amikor Egyházában az egyik szolga megbántja a másikat, vagy pedig szörnyű szenvedést okoz az ártatlanoknak.
Gyermekek, nektek most kitartóan kell imádkoznotok Fiam Egyházáért, mivel az a legnagyobb támadás alatt van megalapítása óta. Fiam ellenségeinek sok terve van Egyházam elpusztítását illetően, s e tervek közül a legtöbb annak belsejéből fog jönni. Vegyétek figyelembe mostani figyelmeztetésemet, meg azokat, amelyeket Fatimában tártam fel a világ számára. Az ellenség várakozik, és hamarosan teljesen uralni fogja Fiam földi Egyházát, és milliókat fog tévedésbe ejteni.
Csukjátok be a fületeket, amikor azt halljátok, hogy Fiam szolgáit megvetik vagy rágalmazzák, amiért megvédik Isten Igéjét. Emlékezzetek mindig arra, hogy Istentől csak szeretet jön, és minden olyan személy vagy szervezet, mely arra ösztönöz benneteket, hogy ítéletet szórjatok az emberre – független attól, hogy mit követett el -, megkérdőjelezhető. Ti nem nevezhetitek magatokat Isten szolgáinak, majd pedig azt mondjátok a világnak, hogy szórjon rágalmakat egy másik személyre. Nem nézhetitek el a gyűlöletkeltés egyetlen formáját sem. Nem szabad senkit gyűlöletre ösztönözni, mert bárki, aki Fiam nevében ilyet tesz, nem jöhet Istentől. Rózsafüzéremet olyan gyakran kell imádkozni, amilyen gyakran csak lehetséges, hogy összezúzza a gonoszságot, mely markában tartja jelenleg a világot, amikor igazságosnak ítélnek mindenféle kegyetlenséget.
Az embernek testvére iránti szeretete nagyon megfogyatkozott, és a Keresztények közötti felebaráti szeretet is meggyengült. Nektek meg kell nyitnotok szemeteket az Igazságra, és emlékeznetek kell arra, amire Fiam tanított benneteket. Az olyan világos, mint a nap, ami azért lett leírva, hogy a világ a Legszentebb Bibliában olvasni tudja.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.

Üdvösség Anyja: Hamarosan az „Üdvözlégy Mária” imádság nem lesz hallható Fiam Egyházában, és azon kívül sem .

2014. február 12. szerda, 22:45
Gyermekem, ahogyan Fiam Képét, Szavát és azon Ígéretét, hogy újra eljön, figyelmen kívül fogják hagyni, majd pedig gyökerestül ki fogják tépni, hasonlóképpen fog történni minden olyan hivatkozással, ami Velem, szeretett Édesanyátokkal kapcsolatos.
Hamarosan az Üdvözlégy Mária imádság nem lesz hallható Fiam Egyházában, és azon kívül sem. Gyakori rosszallással kell számolniuk azoknak, akik szent Kegyhelyeimet látogatják, és a Máriás csoportokat különböző okokra hivatkozva minden ok nélkül kritizálni fogják. Nem fognak meghallani semmilyen elismerési javaslatot, amely az Én, a Boldogságos Szűz Mária, Isten Anyja jelenéseim hitelességét érinti. Fiam földi Egyházának újonnan átszervezett burka hamarosan el fog ítélni minden Rám vonatkozó hivatkozást. Az újonnan kinevezett Egyházi Vezetés, amely a jövőben kerül bevezetésre, sok templomban véget fog vetni a Nekem címzett Ájtatosságoknak. Teljesen feledésbe fogok merülni, s aztán azok fognak megvetni Engem, akik azt állítják, hogy az új, modern, mindent magába foglaló egyházat képviselik, amely kevés hasonlóságot fog mutatni azzal a Sziklára épített Egyházzal szemben, amelyet Fiam szeretett Apostola, Péter hozott létre.
Amikor azt látjátok, hogy minden Velem, az Isten Szent Anyjával kapcsolatos tisztelettel ilyen módon bánnak, kérlek benneteket, hogy legyetek tudatában annak a ténynek, hogy ezek az új szabályok a gonosz parancsára történnek. A gonosz amennyire megvet Engem, annyira fél is Tőlem. Tudja, hogy a lelkek Irántam tanúsított tisztelete sakkban tartja az ő gonosz útjait, és a Legszentebb Rózsafüzér imádkozása megostorozza és tehetetlenné teszi őt. Ezekkel az eljövendő napokkal azoknak kell majd szembenézniük, akik szeretnek Engem, és annak is el fog jönni az ideje, amikor az Egyház és a Kegyhelyeim közötti kapcsolatot el fogják vágni. Amikor ez megtörténik, akkor tudnotok kell, hogy ez azért van, hogy Isten gyermekeit elszakítsák az Én befolyásomtól, amelyre abban az időben nagy szükség lesz, hiszen Én éppen azért vagyok, hogy segítselek Fiamhoz vonzani benneteket.
Az Én szerepem az, hogy felkészítselek benneteket Fiam Második Eljövetelének Nagy Napjára. Továbbra is szándékomban áll hívni benneteket, amíg az a Nap el nem érkezik. Én csupán csak arra vágyom, hogy lelkeket vigyek Fiam elé, hogy Ő Örök Üdvösséget adhasson nekik. Mindez a lelkek üdvösségéről szól, de a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni, hogy megakadályozza ennek a megvalósulását.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja.