2013. április 5., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak a lelkek népirtásának e formájától megmenekülni

Drága szeretett leányom, neked nem kell azokra hallgatnod, akik megkérdőjelezik, kifogásolják és gúnyosan lemosolyogják Üzeneteimet. Nincs szükség Legszentebb Szavam megvédésére. Az Én Szavam végleges és egyetlen embernek sincs joga azt megkérdőjelezni. Ti vagy elfogadtok Engem, vagy nem.
Amíg a Keresztények egymás között harcolnak ezen Üzenetek miatt, amelyek már oly régóta meg voltak jövendölve, addig ellenségként kezelik egymást. Ti nem lehettek ellenségei testvéreiteknek, miközben Tanítványaimnak hívjátok magatokat. Miközben ti azzal vagytok elfoglalva, hogy egymásra kiabáljatok, a nagy ellenség, a Sátán seregei a leggonoszabb kegyetlenségeket tervezik, amilyeneket az emberiség Ádám és Éva megteremtése óta még soha nem látott.
A háborúk, amelyekről beszéltem elkezdődnek, és a terv az, hogy eltöröljék majd a lakosságot. Lehet, azt gondoljátok, hogy ezeket a háborúkat csak egy-két nemzet között fogják vívni, de ezt gondolni tévedés lenne. A fegyverek csak egyetlen forrásból fognak származni.
Isten szegény gyermekei, milyen keveset tudtok azokról a szörnyű tettekről, amelyeket a legmagasabb szinten levő Szabadkőműves szekták forraltak ki Isten gyermekei ellen. Gonoszságukat el sem tudnátok képzelni, de ismerjétek fel ezeket a jeleket: amikor a bankok elveszik a szabadságotokat, otthonaitokat és azon képességeteket, hogy táplálni tudjátok családjaitokat, ez csak egy része lesz az emberiség ellen irányuló tervüknek. Rabszolgákká váltok, de azoknak, akik hűséget tanúsítanak Irántam és Tanításaim iránt, sohasem szabad Irgalmamat elfelejteniük.
Meglehet, hogy ezek a kinyilatkoztatások félelemkeltőek, de mégis Igazak. Miközben felkészültök ezekre az Isten Teremtése elleni cselekedetekre, imáitok által segíteni fogtok sok szenvedés enyhítésében, melyeket ezek a gonosz szekták fognak okozni nektek. Bár imáitok enyhíteni fogják az ilyen rémtettek hatását, azok mégis – ha szeretettel a szívetekben átadjátok Nekem – arra fognak szolgálni, hogy megmentsék azokat, akik az ilyen szörnyű tettekben vétkesek. És bár ezek a félrevezetett és hideg lelkek továbbra is dacolni fognak Velem, megpróbálván kiirtani a világ népességét, Én megpróbálom majd megvilágosítani a szívüket, hogy elszakadjanak a Sátán e szörnyű kötelékétől. Sokan vannak, akiket teljesen megszállt a Sátán, és egyesek számára kevés a remény. Csak az Irgalmasságom által adott csoda – egyesítve azok szenvedésével, akik mint ajándékot ajánlják fel azt Nekem – mentheti meg őket.
Azok közületek, akik kegyetlen elutasításuk által átkoznak Engem, könyörögni fognak Irgalmamért, amikor ezek az események bekövetkeznek. Amikor arra kényszerítenek benneteket, hogy szenvedjetek és fogadjátok el a fenevad bélyegét, vagy meghaljatok, akkor sikítani fogtok Utánam. Akkor tolongani fogtok, hogy megtaláljátok az Élő Isten Pecsétjét, amelyet ezekben az Üzenetekben Atyámon keresztül adok nektek – de akkor már túl késő lesz számotokra. Csak azok lesznek védelem alatt, akik elfogadják a Pecsétet, otthonaikban tartják, vagy maguknál hordják azt. Csak az Élő Isten Pecsétjével rendelkezők fognak a lelkek népirtásának e formájától megmenekülni.
Egy percig se kételkedjetek Üzeneteimben, melyeket most nektek adok. Fogadjátok el Isteni beavatkozásomat, mert csupán csak megmenteni akarlak benneteket. A lelkekért folytatott harc olyan méreteket öltött, hogy ha nem avatkoznék be prófétáimon keresztül, sokan közületek a fenevad és annak összes követője oldalára állnának, akik báránybőrbe bújt farkasokként jelennének meg előtettek.
A Sátán rendkívül ravasz, és sohasem „tálalná” úgy fel cselekedeteit, mint amilyenek azok valójában. Nem, ehelyett úgy mutatja be azokat, mintha jók lennének, bátorításként és teljesen a ti érdekeitekben. Ez a csapda, amelyet ő felállított. Így csalogatja a jó szándékú, ártatlan lelkeket a barlangjába. Az a mód, ahogyan a Sátán fel fogja majd fedni önmagát ezeken a szegény lelkeken keresztül, akiket irányít, hogy meggyőzze őket, a gőg bűnén keresztül fog megmutatkozni. A bűn a maga leggonoszabb formájában a magasabb pozíciókban lévők között lesz látható, akik másokat tönkre fognak tenni önző nyereségvágyuk miatt. A skála alján a kevélység bűnét lehet majd köztetek látni, amikor az Én Nevemben mások fölött ítélkeztek, csúnyán beszéltek róluk, és megpróbáljátok tönkre tenni személyiségüket, valamint kárt okozzatok hírnevükben.
Azért mondom el ezeket a szomorú tényeket, hogy tudjalak felkészíteni benneteket felfegyverezve Szeretetem Védelmével, hogy még azokat is meg tudjam menteni, akik végig vonulnak a Földön, hogy felfalják azt.
Jézusotok

Szemelvények Ferenc pontifikátusából

Kabbalisztikus-okkult rítusok Buenos Aires kolostorában
(forrás: www.katholisches.info – 2013. január 28.)
[Ezt a cikket Giuseppe Nardi még akkor tette fel a katholisches.info-ra, amikor még senki sem sejtette, mi fog február 11-én történni.]
Különböző argentin katolikus szerzetesrendek lelkigyakorlatos házaiban mágusok kínálhatják kurzusaikat, melyeken szabadon terjeszthetik okkult tanaikat. Az „alkimista és kabbalisztikus rituáléknál” a lelkigyakorlatos házak kápolnáit és oltárait is profanizálják.
A legfrissebb ilyen esetre 2013. január utolsó hétvégéjén került sor a San Miguel-i kapucinusok Assisi Szent Ferenc kolostorában Buenos Aires tartományban. 2013. január 24-től 27-ig „Maga Hania & Conspiradores” volt a rend lelkigyakorlatos házában „in accion”. Az érdeklődőket mintegy 420 euróért vezették be a „kabbalisztikus rózsafüzér” és az „alkimista novéna” titkaiba, hogy a „szeretet alkímiájába” és a „Vénusz Afrodité” attraktivitásának titkait megismerjék.
A szeminárium programjához tartozott egy „mágikus éjszakai rituálé” is „Afrodité ruháiban” a lelkigyakorlatos ház uszodájában, hogy a „mágneses szeretethullámok” „energetikai kontrollját” elnyerjék. Mindez természetesen a „világ és mi, emberek megvilágosodásáért” történt. [Egyáltalán mit keres egy kapucinus (!) lelkigyakorlatos házban egy uszoda?] …
Régebben a kapucinusok Assisi házában a rend szeminaristái laktak, akik a közeli, jezsuiták vezette papszemináriumban készültek a papi hivatásra. [Óh, mily gyönyörű egyezések! Okkkult tanok, kabbala, Buenos Aires, Assisi Szent Ferenc, kapucinusok, Pater Cantalamessa és végül még a jezsuiták is egyetlen hírben!]
Utánpótlás hiányában azonban a házat ma már más célokra használják. [És micsoda célra? Arra senki nem gondol, hogy az utánpótlás hiánya és azon lelkület között, mely az új célhoz vezetett, netán valami összefüggés is lehet?]
Bár továbbra is a rend tulajdona, de laikusok vezetik, akik láthatólag minden fizető közönségnek a rendelkezésére bocsátják a rend házát. Mindeközben San Miguel illetékes püspökének, Msgr. Sergio Fenoy-nak, akinek a figyelmét már több ízben felhívták az Assisi-ház lelkigyakorlatos házában folyó szemináriumi ajánlatokra, semmilyen reakciója nem ismert.

Ferenc személyi titkára
(forrás: www.kath.net – 2013. április 1.)
Nagycsütörtökön Ferenc együtt ebédelt hét római egyházmegyés pappal. Erről számoltak be a különböző hírügynökségek. II. János Pál pápa óta hagyomány, hogy a pápák különböző apropókból egyházmegyéjük papjaival étkeznek.
A mostani nagycsütörtöki ebédre Giovanni Angelo Beccin kuriális érsek, Bertone – még – bíboros-államtitkár helyettese hívta meg a vendégeket.
Az ebéden részt vett Alfred Xuereb páter is, Ferenc személyi titkára, aki 2007 óta XVI. Benedek második titkára volt.

Ferenc egy jezsuitát választott teológusának
(forrás: www.katholisches.info – 2013. április 2.)
Ferenc a jezsuita rend egyik tagját, egyik rendtársát, Pater Luis Francisco Ladaria Ferrer spanyol kuriális érseket, a Hittani Kongregáció titkárát választotta fő tanácsadójának teológiai kérdésekben. Ferrer érseket XVI. Benedek pápa 2008-ban nevezte ki erre a posztra, amikor érsekké kreálta. Ő az első jezsuita ezen a poszton. Ladaria már 1995-től consultora volt a Hittani Kongregációnak, és 2004-ben II. János Pál még a Nemzetközi Teológia Bizottság elnökének is kinevezte.
Bár Ladaria a római kúria egyik legfontosabb hivatalának viselője, szinte ismeretlen, mert nem mutatkozik a nyilvánosság előtt és interjúkat is csak ritkán ad. Az egyik ilyen ritka interjúban, melyet nem sokkal titkári kinevezése után 2008-ban adott a 30Giorni havilapnak, arra a kérdésre: vajon őt is megigézte-e 1968 szelleme, ezt válaszolta: „Bizonyára mindannyiunkat befolyásolt egy kissé 68, de az én esetemben ez nem volt jelentős.” A Hittani Kongregáció akkori prefektusa, Joseph Ratzinger 1992-ben ismerte meg és kezdte el becsülni Ladaria-t.
Ladaria 1944-ben született Mallorca-n, és 1966-ban lépett a jezsuita rendbe. Filozófia- és teológia-tanulmányait Madridban és a németországi Frankfurtban végezte. 1973-ban szentelték pappá. Miután ledoktorált, a római Gregoriana egyetemen is tanított.
2011. júniusában széltében hosszában keringett egy mondat, melyet neki tulajdonítanak: „Tudjátok, vannak papok, püspökök, katolikus egyetemek, melyek tele vannak eretnekségekkel.” Ez a mondat Msgr. Fellay közvetítésével vált ismertté. Bár Ladaria a hit legfőbb őre és védelmezője, vagyis a Hittani Kongregáció második számú embere, se nem erősítette, se nem cáfolta meg ezt a kijelentést, ami miatt azt autentikusnak lehet tekinteni.
Ladaria 2008-ban a következőket nevezte meg tanítómestereinek: Németországban Alois Grillmeier és Otto Semmelroth jezsuitákat [akik Ratzingerrel együtt Rahner csapatához tartoztak a zsinat alatt], akik befolyásos zsinati teológusok voltak, valamint Hermann Josef Sieben-t, aki a zsinat-idea vezető szakértője lett. Rómában szintén jezsuiták voltak a mesterei: Antonio Orba, Juan Alfaro és Alszeghy Zoltán.
Ladaria magáról ezt mondta: „Meg kell mondanom, hogy nekem nem tetszenek a szélsőségek, se a progresszívek, se a tradicionalisták. Úgy gondolom, hogy van egy középút, mely számomra a helyes útnak tűnik.”
Ladaria-nak a Hittani Kongregáció titkárává történt kinevezését a tradícióhoz húzó körök nem fogadták lelkesedéssel. José Maria Iraburu spanyol teológus azt vetette Ladaria szemére, hogy annak 1993-ban megjelent könyve, Teologia del pecado original y de la gracia (Az áteredő bűn és a kegyelem teológiája, Madrid 1993.) nem egyezik meg az egyházi hittanítással. A „Si si, No no” újság azt írta, hogy Ladaria másik könyve: „Antropologia teológica” (Madrid 1983.) „teljesen kívül áll a dogmatikai, katolikus tradíción”. Ladaria e bírálatra így reagált: „Ha ebbe a hivatalba hívnak, akkor fel lehet tételezni, hogy munkáim nem ilyen ítéletet érdemelnek.” [Úgy tűnik, pont az ilyen kritikát ért munkák miatt hívnak meg valakit a zsinat óta erre a posztra – lásd a legutóbbi időkből Müller püspök esetét.]
A nemrég megkezdődött pontifikátust eddig inkább az új pápa (?) ugyanannyira személyes, mint amilyen vitatott gesztusai jellemezték, mint a szavai, melyeket a világegyházhoz intézett [intézett egyáltalán bármit is a világegyházhoz, nem csak a római egyházmegyéhez?]. Ferenc maga írja a beszédeit, melyeket mindig olaszul mond el, gyakran spontán kiegészítésekkel. A jezsuita Ladarai diszkrét együttműködésének Ferenc spontaneitást kell a hittan szempontjából támogatnia és teológiailag alátámasztania.
Az államtitkárság munkatársai arról beszélnek, hogy Ladaria lehet Bergoglio Ratzingere. Ferenc meg fogja továbbra is tartani informális, egyszerű és közvetlen stílusát. Ladaria a finom teológiai csiszoltságért lesz felelős.
Már csak nyelvi okokból is a spanyolul beszélő munkatársak száma jelentősen meg fog emelkedni a kúriában.

„Ferencnek muszáj minden trattoriát a Trasteverében futó kamera előtt megáldania?”
Gondolatok a pápai hivatal méltóságáról

Írta: Francisco de la Cigona
(forrás: www.katholisches.info – 2013. április 2.)
Bevezetés
Írta: Giuseppe Nardi
A spanyol egyháztörténész – és nagyon jól tájékozott – Francisco Fernández de la Cigona, katolikus, nem-tradicionalista blogger, a múltban Jorge Mario Bergoglio bíboros legkeményebb bírálói közé tartozott. Hogy a bíborosok éppen Buenos Aires érsekét tekintették Péter legalkalmasabb utódának, akit Cigona még március 13-án délelőtt is keményen bírált a legújabb katedrális-elfoglalás miatt [Bergoglio székesegyházát különböző radikális politikai mozgalmak tagjai már több ízben megszállták, úgy tűnik, ez ott szokássá vált], nyilván valóságos sokkot váltott ki a történészből. Cigona ennek ellenére ugyanolyan profi fegyelemmel, mint katolikus ragaszkodással kommentálta Bergoglio megválasztását. Azóta többször hangsúlyozta, hogy senkit nem szabad a hivatalában eltöltött első 100 napon belül bírálni.
Most, 20 nappal a pontifikátus kezdete után, azonban úgy tűnik, nála is elszakadt a cérna. Húsvéthétfőn egy hosszabb kommentárt jelentetett meg „A pápa se nem plébános, se nem püspök” címmel, melyben Ferenc demonstratív gesztusai által fémjelzett pontifikátusának első három hetét elemzi.
Ferenc ahelyett, hogy megáldaná a híveket, a médiának megfelelő, de kevéssé vallásos felfelé mutató hüvelykujját mutatja köszöntésül a következő mottó szerint: „Minden szuper, minden toll!” Vajon még senki nem hívta fel a figyelmét arra, hogy ez a mozdulat nem mindenütt talál jó fogadtatásra, mint például Törökországban sem, ahol ezt a homoszexuális fajtalankodásra való felhívást jelenti?

A pápa se nem plébános, se nem püspök
Írta: Francisco Fernández de la Cigona
Mint mindig most is csak személyes véleményemet közlöm, ami nem az Egyház hangja, még ha ezzel is próbálok meg szót érteni.
Ami Ferenc pápát [?] illeti, legalábbis eddig, a pápa képét mint egy plébánosét vagy mint egy püspökét adják el nekünk. Ferenc ahol csak tudja, elrejti pápa-létét. A cipőjénél csakúgy, mint a gyűrűjénél, a mellkeresztjénél és a ruháinál, lakásánál és viselkedésénél – mindenkivel együtt él, mindenkivel beszélget, és úgy tűnik, nem is kíván mást. Még csak nem is Primus inter pares. Se a bíborosok, se a püspökök, se a papok, se a kertészek között.
A napi szentmiséje után a kápolna ajtajában köszönti a koncelebránsokat és a híveket, mint egy plébános. Barátainak telefonon kíván boldog ünnepeket, szalad, hogy kifizesse a számláját és egy nap látni fogjuk a televízióban, ahogy a már híressé vált fekete cipőjét pucolja. Néhányan már ezzel a játékkal szórakoztatják egymást: „Hol a gyűrű?”, a találós kérdés pedig úgy szól, hogy Ferenc aznap a pápai vagy a püspöki gyűrűt, vagy semmilyen gyűrűt nem fog viselni.
[Ezután a szerző elmondja, hogy ő helyesnek tartotta, hogy az Egyház megszabadult bizonyos lejárt külsőségektől, mint például a tiarától vagy a Sedia gestatoria-tól, majd cikkét így folytatja:]
Én úgy gondolom, hogy helyes, ha Krisztus Helytartóját, mint az Egyház fejét tisztelettel teli szeretettel veszik körbe. És hogy nem lenne jó őt e tisztelettől megfosztani, mint ahogy az se jó. ha ő maga fosztja meg magát ettől. … Az emberek közelségét keresni jó, de haverkodás nélkül és kevesebb ízléstelenséggel.
Isten a legváratlanabb utakat használja, hogy kegyelme az emberek szívébe hatoljon. És ezek közül az egyik kétségtelenül akár egy pápa egyszerűsége és alázata is lehet. Lehet, de nem biztos. Vajon megvan ennek a bizonyossága, ha a pápa minden nap a Trastevere egyik trattoriájában áldja meg a pizzát, és aztán a szakácsnőt csókolgatja, mert olyan jól készítette el? És mindezt futó tévékamerák előtt?
A pápa egy hivatal viselője, mely messze felülmúlja egy plébánosét vagy püspökét. Ezt a hivatalt minden pápa a saját személyes hajlamai szerint tölti ki. Eközben azonban a saját hajlamait részben alá kell vetnie annak a roppant nagy felelősségnek, mely ezzel a hivatallal a személyére hárul. És mert az egész világ szemei rá szegeződnek.

[Én csak azt nem értem, hogy ezek a szerzők, miért nem hajlandók belátni, hogy ezek a dolgok nem Bergoglio személyes ügyetlenkedései, hanem egy nagyon is jól kigondolt terv részei. Nekem mindenesetre az is feltűnt, hogy a Szent Egyed központja éppen a Trasteverében van, és hogy a Szent Egyed egyesület tökéletesen azt képviseli, amit Bergoglio – és a szabadkőművesek.] (katolikus - honlap)

Az élő, megszületett csecsemőt is abortálná a Planned Parenthood

A floridai hatóságok valószínűleg elrendelik, hogy a Planned Parenthood nevű, abortuszklinikákat működtető amerikai szervezet nyújtson egészségügyi támogatást egy félresikerült abortusz következtében megszületett csecsemőnek. Ennek nyomán kiderült: a szervezet támogatja a születés utáni abortusz lehetőségét.
Alisa LaPolt Snow, a Florida Alliance of Planned Parenthood Affiliates képviselője a floridai törvényhozás egyik bizottságában tartott meghallgatáson ugyanis kifejtette: szerinte az abortuszt kérő szülőre és az abortuszt végrehajtó orvosára kellene hagyni annak eldöntését, hogy mi legyen a félresikerült terhességmegszakítást követően megszülető, élő csecsemővel, írja a Weekly Standard.
Az egyik képviselő azt kérdezte Alisa LaPolt Snowtól: mit tenne a Planned Parenthood, ha egy rosszul sikerült abortuszműtét után élve jönne világra a gyermek, és ott lélegezne az asztalon, küzdve az életért? LaPolt Snow úgy válaszolt: „Azt hisszük, hogy a döntést meg kellene hagyni a nőnek, a családjának és az orvosának”.
Egy másik képviselő erre újra megkérdezte: mit tesz a Planned Parenthood orvosa, ha a csecsemő ott fekszik az asztalon, lélegzik és mozog? LaPolt Snow azt mondta: „nincs erről információm. Nem vagyok orvos, sem abortusz-szolgáltató. Szóval nincs erről információm.” Egy harmadik képviselő erre újra rákérdezett: „leszögezte, hogy egy félresikerült műtét után, amikor a csecsemő ott fekszik az asztalon, és él, a döntés (hogy mi legyen vele – a szerk.) a családra és az orvosra tartozik. Igazán ezt mondta?”
Snow válaszolt: „a döntést meg kellene hagyni a páciensnek és az egészségügyi szolgáltatónak”. Erre a képviselő azt mondta: „ez esetben a páciens az asztalon fekvő, életéért küzdő csecsemő kell, hogy legyen, egyetért?” Erre Snow: „ez egy igazán jó kérdés. Nem tudom, hogy válaszoljak. Örülnék, ha többet beszélgethetnénk erről.”