2018. május 31., csütörtök

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

III. Világháború

2018. 05. 04, Péntek
Az üdvözült lelkek kezében rózsafüzért láttam, ami fénylett az imádság közben. Láttam, hogy a Szűzanya kilépett a Szentháromság hajlékából (egyedül csak ő mehet be a hajlékba), akinek kezében egy tekercs volt. Édesanyám az angyalok kíséretében sétált lefelé a lépcsőkön, majd megállt előttem és így szólt az emberiséghez:
„Gyermekeim, áldjátok az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, akik végtelen szeretetükben azt akarják, hogy minél többen üdvözüljenek. A világ nagy hatalmai (pl. Amerika, Kína, Korea) ki akarják robbantani a III. Világháborút, amely az egész világot érinteni fogja. A Szentháromság még ad egy kis haladékot, hogy minél többen megtérhessenek. Egyedül az imádság ereje képes arra, hogy ezt az eseményt eltolja az időben. A háború alatt nemcsak a rosszak fognak meghalni, hanem a jók is. Gyermekeim, ezeknek az országoknak a vezetői nem fognak törődni azzal, hogy a háborúnak mennyi áldozata lesz. Egyedül a hatalom fogja érdekelni őket, vagyis a Mammon, aki a pokolban közvetlen a Sátán mellett áll. Gyermekeim, a Mammon imádása a lelkek vesztét okozza. A pénz nem több egy eszköznél, amely az élet fenntartásához szükséges. Mindazok, akik a pénzt többre becsülik a szeretetnél már a Sátán kezében vannak. Sose feledjétek el, hogy Isten nagyra értékeli azokat az embereket, akik erkölcsösen és becsületesen élik az életüket. Ma a világ azt diktálja számotokra, hogy az erkölcsös életnek nincs értelme. Fiam az erkölcsi élet példaképe, aki kereszthalála és feltámadása által megnyitotta számotokra a Menny kapuját. Mindez azt mutatja, hogy az erkölcsös életforma jó gyümölcsöt hoz, hiszen Isten törvényének betartására épül. Gyermekeim, édesanyai szívem sokszor szomorú, mert látom, hogy a bűn mit tesz az emberekkel. Mindaz, ami a világban történik nem más, mint a bűn következménye. Csakis Istenbe kapaszkodva találhatjátok meg lelketek nyugalmát és biztonságát. Imádkozzatok, hogy mindvégig hűek maradjatok Istenhez, mert csak azok üdvözülhetnek, akik mindvégig kitartanak.”
A Szűzanya elindult egy irányba kezében a tekerccsel. Utána futottam, mint a gyermek és megkérdeztem: „Hová mész édesanyám? Mit jelent kezedben a tekercs?” Édesanyám kedvesen felém fordult és azt felelte:
„Gyermekem, megyek és meglátogatom a katolikus egyházat, beleértve a magyar egyházat is. Most az a feladatom, hogy emlékeztessem a püspököket, papokat, szerzetesközösségeket arra az esküre, melyet Istennek mondtak hivatásuk kezdetén. Nemsokára eljön az a nap, amikor okosan kell mérlegelniük egy döntésben, amely az életüket meg fogja határozni. Ezen a napon szükséges lesz, hogy szemük előtt tartsák Péter és az apostolok válaszát: Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek (Apcsel 5, 29). A klérus mellett felszólítom a családokat arra, hogy maradjanak egységben. Most olyan időszak következik, amelynek során szükséges, hogy igazán összetartsanak minden nehézség ellenére és menedéket keressenek Fiam és az én édesanyai szívemben.”

Mária Magdolna

Tüntetések

2018. 05. 08, Kedd
Az Úr megmutatta nekem lélekben, hogy az ellenzéki tüntetések mögött hogyan munkálkodnak a bukott angyalok. A tüntetők háta mögött ördögök állnak, akik kezükkel megérintették az emberek szívét, amely elsötétedett a gyűlölet és a harag mérgétől. A tüntetés vezetői és szervezői mellett olyan démonok vannak, akik a pokol hierarchiájában igen magas helyet foglalnak el. Jézus azt mondta:
„Gyermekeim, ezek az emberek, akik igen erős démoni befolyás alatt állnak meg akarják buktatni jelenlegi kormányotokat. Ez az Európai Unióra is vonatkozik, melynek képviselői (legtöbb) nem tudják elviselni vereségüket, hiszen Magyarországot nem tudták térdre kényszeríteni. Jelenleg kevés ország mer szembeszállni az Európai Unió akaratával. Magyarország ezen országok fölött áll, mert az a küldetése, hogy utat mutasson az igazság oldalára állva és bátorságra ösztönözze mindazokat, akik bizonytalanok és nem elég határozottak a döntéseikben. Az imáitok hatására hamarosan ezek a tüntetések megszűnnek úgy, hogy a tömegek lassan szétoszlanak. Ennek egyik fő oka az, hogy a tüntetések finanszírozói meggondolják magukat, mert látják, hogy a tüntetésekkel nem érik el az általuk kitűzött célokat. Mindez arra serkenti őket, hogy újabb tervekkel álljanak elő, amelyeket különböző módszerekkel fognak megvalósítani. Az Országház védelem alatt áll, melyet a Szent Korona jelenlétének köszönhettek. Ez a védelem jelképezi Magyarország oltalmát is az ellenséges erőkkel szemben. Bizony mondom nektek, hogy ha kitartóan imádkoztok, akkor megvédem országotokat a polgárháborútól, mely más országokat sújtani fog. Egyes országok parlamentjeit romba fogják dönteni (pl. Franciaország, Németország), mert a népek nem fogják sokáig tűrni képviselőik hozzáállását, akik szemben állnak saját hazájukkal. Megengedem, hogy mindez megtörténjen, hiszen a legtöbb európai ország megtagadja Atyám szent törvényeit, amely örökkön-örökké fennáll. Imádkozzatok, mert elkezdődött Európában a keresztényüldözés! A templomokat lassan megfosztják a keresztektől és mindattól, ami az Én áldozatomra emlékeztet. Ám az ellenség tudja, hogy a keresztény hívektől is meg kell fosztani a templomokat, ami már a hitehagyással elkezdődött. Európában még vannak olyan hívő emberek, akik napi áldozók és gyakran gyónnak. Ők nagy veszélyben vannak, mert példát és reményt adnak másoknak a megpróbáltatások alatt. Gyermekeim, az események folyamatban vannak, amik pillanatról pillanatra változhatnak. Magyarország sokak számára erőt és reményt fog adni, hiszen a magyar nép szeretett édesanyámhoz tartozik, aki az Egyház édesanyja is.


Mária Magdolna
Jézus második eljövetelének előzménye

2018. 05. 10, Csütörtök
Jézus: „Ahogyan testestül-lelkestül fölmentem Atyámhoz a mennybe 2000 évvel ezelőtt, úgy fogok dicsőségemben ismét eljönni az ég felhőin. Második eljövetelem ideje közel van, melynek napját és óráját Atyám ismeri. Te gyermekem már kiskorodban láttad ezt az eseményt, melyet egészen a szívedbe véstem. Bizony mondom neked és testvéreidnek, hogy a Sátán uralmának napjai meg vannak számlálva. A bűn oly mértékben megnövekedett, hogy Atyám nemsokára újra meg fogja tisztítani a világot, mégpedig a tűz erejével. Második eljövetelem előtt megkezdődik a szétválasztódás ideje, amikor is a juhok leválnak a kosoktól. A szétválasztódás eseménye minden embert érinteni fog kivétel nélkül. Sokan még az igazak közül is el fognak bukni, mert észrevétlenül belépett szívükbe a gőg bűne az alázat helyett. Földi életemben kijelentettem, hogy nem az igazakért jöttem a világba, hanem a bűnösökért. A bűnösök megtérésén keresztül fogom megszégyeníteni az igazakat, akik közül a kígyó számtalan embert megtévesztett. Ők nem tudják, hogy már rég nem Engem követnek, hiszen félreértik tanításaimat és törvényeimet. Ó, ti balgák, hát nem tudjátok, hogy a szívetekbe látok? A szándék alapján fogok mindenkit megítélni. Csak az alázatos és bűnbánattal teli szív tudja meghatni Szentséges Szívemet, mert igazságos és irgalmas Isten vagyok. Gyermekem, sokan akarják megmenteni életüket, ám észre sem veszik, hogy közben saját vesztükbe rohannak. Minél jobban ragaszkodnak a földi élethez, annál nagyobb akadályokat állítanak föl önmaguknak a követésem során. Elmondtam mindenkinek, hogy aki követni akar Engem, annak keskeny és szűk úton kell haladnia élete folyamán. Csak a legkitartóbb lélek tudja az Én erőmmel végül önmagát legyőzni. Erre a legnagyobb példát a szentek és vértanúk adták, akik szívükbe vésték az evangélium örömhírét. Csak az alázatos és tiszta szív képes a Szentírás szavait mélyen értelmezni, melyet a Szentlélek bölcsességében feltár előttük. Tanuljatok a bűnös emberek őszinte könnyekkel teli bűnbánatából, akik szívüket szélesen kitárják Szentséges jelenlétemben. A bűnbánatból fakadó könnyek gyógyítják és tisztítják lelketeket, és megvallott bűneiteket a szentgyónás által törlöm el. Szüntelen vizsgáljátok meg lelketeket, hogy önmagatokkal tisztában legyetek és tudjátok, hogy hol a helyetek. Jótetteitekkel soha ne dicsekedjetek, mert azzal észrevétlenül önmagatokat fölmagasztaljátok. A Sátán könnyen rátelepszik arra, aki meggondolatlanul nem Istent, hanem önmagát helyezi a középpontba, hiszen ez az ő bukásának a titka. A hamis próféták a gőg által lepleződnek le, mert szívükből kizárják az alázat és szeretet erényét. Imádkozzatok, hogy a szívetekben az alázat erénye termékeny módon növekedjen!”

Mária Magdolna
Az Egyház áldása nélkül nem épülhet fel az engesztelő kápolna

2018. 05. 18, Péntek
A Szűzanya előttem haladt és bevezetett a kútvölgyi kápolnába egyenesen az Oltáriszentség elé. Édesanyám letérdelt és könnyezett, miközben az Eucharisztiára nézett. Én mellé térdeltem és mély együttérzéssel megkérdeztem: „Édesanyám, miért sírsz? Mi a baj?” Erre ő azt felelte:
„Gyermekeim, térjetek vissza a kútvölgyi kápolnába, az engesztelés kezdeti helyére. Oda menjetek, ahová Natália nővéren keresztül hívtalak titeket ideiglenes időre, amíg az engesztelő kápolna fel nem épül. Ha továbbra is ott maradtok a Normafánál, akkor a Sátán műve észrevétlenül elhatalmasodik és még több kárt fog okozni, mint eddig valaha. Ám egy pillanatra se gondoljátok azt, hogy minden eddigi szentmise, imádság és szentségimádás kárba veszett volna. Látni fogjátok áldozataitok gyümölcseit, amely tovább fog folytatódni a kútvölgyi kápolnában megfelelő egyházi vezetés alatt. E kápolnában a kegyelmek egyesülni fognak, miközben a Sátán műve hamar összeomlik. Az Eucharisztia állandó jelenlétében engeszteljetek! Legyetek tiszták, alázatosak és szelídek, miképpen Fiam is szelíd és alázatos szívű! Legfőképpen ezen erények által jöhet létre az az egység, melyet a Szentháromság elvár tőletek.”
Édesanyám miközben e szavakat mondta, egy pillanatra sem vette le könnyes tekintetét az Eucharisztiáról.
Jézus: „Gyermekeim, az Egyház jóváhagyása nélkül nem juthattok előrébb az engesztelő kápolna felépítéséhez, amellyel a világ sóhaja sürget titeket. Ez a sóhaj a lelkek felkiáltása, akik rászorulnak a ti engesztelésetekre. Ha Engem méltóképpen imádtok és tiszteltek, akkor a Sátán meggyengül és elbukik. A háborútól megóvlak titeket, amennyiben kitartóan imádkoztok, hűségesek maradtok Hozzám és törekedtek betartani a tízparancsolatot. Ne féljetek, mert a kútvölgyi kápolna csak a kezdet! Innentől fogva Én és Édesanyám vesszük kézbe az Egyház áldása által az engesztelők vezetését, akik eddig pásztor nélkül voltak. Olyan pásztorra van szükségetek, akit maga a bíboros jelölt ki személyesen (hivatalos jóváhagyással) az engesztelés vezetésére. Ha nincs folytonosság (régen az apostolok kijelölték utódjaikat, ma a püspökök jelölnek ki papokat különböző feladatok ellátására), akkor a kegyelem is megszakad. Édesanyám minden jelenése során elküldte engedelmes közvetítőit a helyi püspökhöz, mert ragaszkodott a püspök jóváhagyásához, hiszen az Egyház áldása nélkül nem tud igazán kibontakozni Isten terve, amit a Sátán gátlástalanul mindig meg akart akadályozni. Gyermekeim, ha alázattal és engedelmességgel meghajoltok Erdő Péter bíboros előtt, akkor fognak áldozataitok jó gyümölcsöt teremni. Csak azok nyerhetnek áldást, akik egyházammal együttműködnek. Akik Egyházammal (beleértve a magyar egyházat) szemben állnak, azok Velem állnak szemben, hiszen Én állok mögötte. Legyetek engedelmesek a bíboros felé, aki jó úton halad, és tisztában van azzal, hogy a döntések mérlegelésénél mit várok tőle! Akik fiammal szemben állnak, azok Atyám akarata ellen lázadnak, aki személyesen hívta meg őt erre a hivatásra és az eltörölhetetlen pecsét jegyét hordozza testében és lelkében. A Sátán tudja, hogy ha egyházammal együttműködtök, akkor megrövidül az ideje és Édesanyám Szeplőtelen Szent Szíve diadalmaskodni fog felette. Most minden össze fog omlani, de Én újjáépítek mindent a ti közreműködésetekkel. Sokan üldöznek titeket, mert félnek ahelyett, hogy bíznának Bennem és Édesanyámban.”
Mária Magdolna
Az engesztelésnek meg kell tisztulnia a rossz gyümölcsöktől

2018. 05. 26, Szombat
Láttam álmomban egy előző napi közös beszélgetést, ahol a normafai engesztelésről volt szó. A pad bal szélén Jézus megmutatkozott előttem és hallottam, hogy azt az imát mondja el (főpapi ima), ami az utolsó vacsorán hangzott el az apostolok előtt. Az Úr jelenléte annyira megérintett engem, hogy könnyezve nyújtottam ki felé jobb kezemet, hogy legalább a ruháját érinthessem. Amikor Ő látta a kezemet nyújtását, akkor rám nézett gyengéd mosollyal az arcán és felém nyújtotta jobb tenyerét. Jobb kezemet belehelyeztem Jézus kezébe és éreztem, hogy ez a kéz nem evilági (megdicsőült állapotban volt) vagyis nincs kitéve a tér és az idő viszontagságának. Abban a pillanatban, hogy megérintettem a kezét egy látomás tárult elém: Egy templomban láttam magamat, melynek közepén egy tartó volt. A tartón egy véres kard volt elhelyezve, ám felülről a fény rásugárzott a kardra. Ez az álom váratlan volt, és kiderült később, hogy összesen tizenketten voltunk pénteken.
Másnap vasárnap egy újabb váratlan álomban részesültem. A Kútvölgyi kápolnában jártam, és észrevettem, hogy az Eucharisztia előtt több ember állt egymás mellett. Az embereken fekete láncok és bilincsek voltak, és arcuk azt sugározta, hogy lelkileg rossz állapotban voltak. Tudtam, hogy ezek az emberek a Normafához jártak az engesztelésre. Miután őket szemléltem, egyszercsak éreztem a Szűzanya jelenlétét és a kegyelem hatására az emberekről egyszerre lehullottak a bilincsek és a láncok. Voltak, akik a szabadulás hatására összeroskadtak. A Szűzanya közbenjárására régebben Máriapócson történt egy ehhez hasonló csoda (Egy ártatlan férfit gyilkossággal vádoltak meg, akinek az volt az utolsó kérése, hogy még utoljára imádkozhasson a Szűzanya kegyképe előtt. A bilincsek lehullottak, amint az őrökkel belépett a templomba.)
Jézus: Gyermekeim, Én és szeretett édesanyám kezdetben áldásunkat adtuk arra, hogy a Szent Anna réten imádság és szentmise legyen az engesztelő kápolna felépítéséért. Az elmúlt években azonban egyre inkább láthatóvá vált az, hogy a Sátán titokban és rejtőzködve működött elsősorban a vezetők között, majd az ottani hívek közé is befurakodott. Vizsgáljátok meg, hogy az elmúlt évek milyen gyümölcsöket hoztak a kápolna ügyében, hiszen a gyümölcséről ismeritek meg a fát. Vajon történt e nagy előrelépés a kápolna felépítésében? Eljött az ideje annak, hogy az igazság fényre derüljön. A felelősség elsősorban a vezetőket érinti, akik az évek alatt alkalmatlanná váltak a feladat elvégzésére. A jó gyümölcsök helyett rossz gyümölcsök termettek, melyek a következők: Mammon, hazugság, árulás, megtévesztés és félrevezetés, a magyar egyház és a magyar kormány lejáratása, a világi programok keveredtek a szent dolgokkal, méltatlan körülmények a szentmise bemutatása közben. Türelemmel néztem és vártam, hogy a Szent Anna-réti engesztelés jó irányba változik e vagy megmarad a bűnnek azon gyökerei, amelyek Tőlem távol állnak, hiszen nincs rajta se kegyelmem, sem áldásom. Ahol rossz gyümölcsök vannak, ott lassan megszűnik az Én kegyelmem. A változtatás jogát fönntartom magamnak. Gyermekeim, fontos, hogy a jót nem lehet a rosszon keresztül elérni, mert végül a jó is rosszá válik. A cél nem szentesíti az eszközt. A világ ezt az alapelvet épp ellenkezőleg tanítja, mely sokakat rossz irányba visz. Az ott elvégzett ima, szentmise és a szentségségimádás nem vesztette el értékét. Ám azt akarom, hogy ezek a szent cselekmények méltó körülmények között legyenek megtartva, ahol minden ember tekintete Felém irányul. Az igazi engesztelés abban nyilvánul meg, ha szívetek, értelmetek és tekintetek középpontjában az Eucharisztia áll. Az engesztelés hivatását a magyar népre bíztam. Ezt a küldetést akkor teljesíthetitek be, ha Egyházammal egységben vagytok, miképpen a szentek is tették. Az engesztelésnek meg kell tisztulnia a rossz gyümölcsöktől, ezért kell új és tiszta alapokról indulnotok.
Mária Magdolna

Írország elvész

2018. 05. 29, Kedd
Az Úr megmutatta nekem Írország katolikus templomait, ahol fokozatosan ugyanolyan hitehagyás alakul ki, mint Európa más országaiban. A gyóntatószékek előtt egyre jobban fogyatkoznak a gyónásra készülő emberek. Láttam, hogy az emberekben lévő őszinte és mély bűnbánat lassan elvész. A Szűzanya karjában tartott egy gyermeket, akinek homlokán egy véres kereszt volt. Édesanyám könnyek között nézett a gyermekre, aki nagyon szenvedett.
Jézus: „Írország elvész, ha továbbra is olyan törvényeket vezetnek be, amely Atyám törvényei ellen irányulnak. Édesanyám fájdalmas könnyeket hullat az abortusz törvényének engedélyezése miatt, amely sok ártatlan magzat mártír halálát jelenti. Ezzel a törvénnyel súlyosan megsértik az élet szentségét, hiszen a Szentháromság az életet ajándékba adta. Az ír nép hite és bűnbánata hanyatlásba indult, ezért a humán törvények lassan középpontba kerültek. Gyermekeim, Írország hosszú ideig őrizte kiválasztottságát, mert hű maradt a tízparancsolathoz. Most az ír nép hűtlenségével mindent elveszíthet. Üzenem minden gyermekemnek, hogy csak azok üdvözülhetnek, akik mindvégig kitartanak. Nem elég hinnetek, hiszen a hitet meg is kell tudni tartanotok. Tanuljatok mások példájából, mert általa megláthatjátok önmagatok gyengeségeit, amely megóvhat titeket az elbizakodottságtól.”

Mária MagdolnaA Sátán torz koronája

2018. 05. 30, Szerda
Láttam, hogy a Sátán torz koronákat helyezett azokra az emberekre, akik könnyedén hagyták magukat fölmagasztalni. Ezek az emberek észre sem vették, hogy a szívük lassan megtelt a gőg bűnével. Jézus megjelent mellettem és szomorúan azt mondta:
„A Sátán pontosan ismeri az emberek gyengeségeit, hiszen ő a személyes reakciók alapján következtet előre. Akik szívesen hallgatják az emberek dicséreteit, bizony mondom nektek, hogy már el is buktak. Az ördög torz koronát helyez a fejükre, amely a gőg súlyos bűnét jelképezi. Az igazán alázatos ember elkerüli a dicséreteket, háttérbe vonul, vagy azonnal Istenre tereli a figyelmet, mert csak egyedül Ő a jó. Elmondtam minden embernek, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Ne engedjétek, hogy a Hazugság atyja könnyen megtévesszen titeket! Ő a maga eszközeit báránybőrbe bújtatja, hogy eltakarja valódi bűneiket a szelídség látszata alatt. Ők nem tudják, hogy valójában kinek kötelezték el magukat. Megengedem, hogy még a hűségesek is próbára legyenek téve. Mindenkit egyenként próbára teszek, mert ez az Én igazságosságom alapja. Csak az tudja felismerni az Én akaratomat, aki egyedül csak Rám figyel és félre tesz minden emberi vélekedést, amely szüntelen ingadozik. Messziről kerüljétek a langyosság állapotát, ami a bizonytalanság felé visz! Legyetek határozottak és alázatosak, akik nem engedik önmagukat befolyásolni és félrevezetni! A szentek elbuktak volna, ha nem tartottak volna ki mindvégig mellettem.”

Mária Magdolna

Illatos olajat könnyezik egy Szűz Mária bronzszobor Új Mexikóban!

Több ezer katolikus hívő rohamozta meg az új-mexikói Hobbs városát, ahol napok óta virágillatú olajat könnyezik a Guadalupe-i Szűz Mária bronzszobra.
A hívek vasárnap észlelték mise közben a különleges jelenséget, a „csodáról” értesítették Jose ‘Pepe’ Segura atyát, aki egy zsebkendővel letörülte a szobor arcán lecsorgó illatos olajat, ám percek múlva a bronzból készült Mária szobor szeméből ismét megeredt az illatos olaj.
„Ekkor eszméltem fel, hogy valójában könnyezik a szobrunk” – mesélte a Las Cruces Sun Sentinel című helyi lapja Segura atya. Hozzátette: égi jelként értelmezi a csodát, isten így figyelmezteti az embereket, hogy forduljanak szeretettel egymás felé.
Amint híre ment a könnyező Mária-szobornak a hívek óriási tömege rohamozta meg a templomot, így azt éjjel-nappal nyitva tartják.
Ricardo Flores Kastanis, a könnyező bronzszobor alkotója egy helyi tévéadónak értetlenül áll a csoda előtt, mint mesélte eddig egyetlen munkája sem könnyezett még és nincs logikus magyarázata a mostani esetre. „Fogalmam sincs mi történik, szerintem csodáról van szó. Technikai értelemben kivitelezhetetlen, hogy a tömény fémszobor vizet, vagy bármilyen más folyadékot bocsásson ki magából” –magyarázta.
Kedden az új-mexikói Las Cruces érsekség képviselői is megjelentek a templomban, hogy kivizsgálják, valóban csodával állunk-e szemben. A papok alaposan megvizsgálták a szobrot, mintát vettek a könnyből, de kivizsgálásuk eredményére még várni kell. Nem kizárt, hogy meg is röntgenezik a szobrot és történelmi analógiákat keresnek, mielőtt az egyház állást foglalna. Az egész folyamat akár éveket is igénybe vehet, viszont a hívek már most meg vannak győződve arról, hogy csodatevő Mária-szoborral van dolguk.

2018. május 30., szerda

Müller bíboros: A genderelmélet ideológiai vákuumból nőtt ki

Gerhard Müller bíboros a genderideológia elterjedéséről nyilatkozott, azt állítva, hogy az a fasizmus és a szovjet kommunizmus összeomlása által hagyott eszmei vákuumból nőtt ki, mint egy "új vallás".
"A marxizmus és a fasizmus, a keresztényellenes ideológiák összeomlottak. A kapitalizmus válságban van. Volt helye az igaz filozófiának, teológiának, és a keresztény vallásnak. De az emberek szívesebben találtak ki egy új vallást, ami inkább hisz az emberben, mint Istenben." - mondta a Hittani Kongregáció előző prefektusa a Catholic News Agency-nek május 25-én.
A bíboros ezekről Daniel Mattson "Miért nem nevezem magamat melegnek?" című könyve olasz nyelvű kiadásának bemutatója előtt beszélt a hírügynökségnek.
"Az embereket nem lehet a szexuális irányultságuk szerint csoportosítani." - mondta Müller bíboros. "Nincsenek olyan emberek, akik különlegesebbek másoknál. Az embereket a személyük szerint kell jellemeznünk, és azzal a ténnyel, hogy Isten képére és hasonlatosságára vannak teremtve, és általa örök életre vannak hívva."
A homoszexuális emberek lelkipásztori gondozásáról a bíboros azt nyilatkozta: "az Egyház mindig tisztelt minden emberi személyt, mindenféle kategorizáláson túl."
Müller bíboros azt is hangsúlyozta, hogy "a genderideológiában nemek tucatjai vannak, miközben az ember férfinak és nőnek teremtetett: ez a mi természetünk, Isten teremtői akarata pedig ezen a természeten keresztül fejeződik ki."
Müller bíboros elismerően szól Daniel Mattsonról, amiért nem "melegnek" nevezi magát, hanem "Isten gyermekének". A bíboros ehhez kijelentette:
Bármiről beszélhetünk a titkos gyónás és a lelkipásztori gondozás során, de egyetlen ember sem azonosíthatja magát egy olyan kategóriával, ami a valóságban nem létezik.
A bíboros hangsúlyozta, hogy ez a eszmeiség a marxizmusra jellemző, mivel "a marxista gondolkodás állítja azt, hogy az elme nem megismeri a valóságot, hanem megalkotja azt: amikor a kommunista párt azt mondja, hogy 2+2 az 5, mindenkinek el kell hinnie ezt."

2018. május 28., hétfő

Barsi Balázs OFM: A vértanúk exegézise

Balázs atya gondolatai az "Övék a mennyek országa" dokumentumfilm, és az újraházasodott elváltak áldoztatásának vitája kapcsán.

Az alábbiakban Barsi Balázs OFM atya gondolatait tesszük közzé, amelyekkel az "Övék a mennyek országa" című új dokumentumfilmre, valamint az újraházasodott elvált hívek áldoztatásának vitájára reflektál. A filmet Siklósi Beatrix és Marossy Géza készítették, Böjte Csaba ferences testvér, Hölvényi György európai parlamenti képviselő, és Sajgó Szabolcs jezsuita atya közreműködésével.

A vértanúk exegézise


A filmet nézve látom a szír keresztény asszonyt, akinek három fiát kivezetik a muszlim terroristák az udvarra. Mindegyiktől megkérdezik: "Keresztény vagy-e?" A felelet: "Az vagyok, és mindhalálig az is maradok." Mindhármat megölik.
Ugyanakkor Krisztus Egyházán belül a csűr-csavar teológusok azt állítják, hogy a nemi gyönyörhöz az embernek olyan abszolút joga van a szentségileg érvényes házasságon kívül (elvált és másik partnert találtak esetében), hogy ez a jog egyes esetekben együtt maradhat a Krisztushoz való tartozással annyira, hogy az így élők meg is áldozhatnak.
Hol van itt a hit belső logikája? Egyrészt az Isten Fiához, Jézus Krisztushoz való tartozás megköveteli a vértanújelölttől az élet odaadását, a földi életről való lemondást az örök élet (a Jézussal való kapcsolat) érdekében. Ezek a fiatalemberek ezzel az odaadással lemondtak mindenféle törvényes és törvénytelen módon szerezhető nemi gyönyörről, amikor vállalták a vértanúságot. Másrészt a nemi gyönyörhöz annyira joga lenne a Krisztushoz tartozó embernek, hogy azt fölébe helyezhetné a Krisztussal való kapcsolatának, és ezt bizonyos esetekben még a szentáldozással is szentesíthetné?
Erre azt mondhatná valaki, hogy a vértanúság előtt megtorpanó hittagadó is áldozhat, ha megbánja a tagadását, és feloldozást kap. Igen ám, de a megbánás lényege az ő esetében éppen az, hogy egyszer és mindenkorra elítéli a hittagadását, és hasonló helyzetben vállalja a vértanúságot.
Az érvényes szentségi házasságon kívüli nemi kapcsolat (férfi és nő között) – amely házasságtörés Krisztus kifejezett szava szerint – szintén megbánható, feloldozható, ha erről a nemi kapcsolatról lemond a keresztény. Akkor áldozhat is.
Melyik lemondás a nagyobb? Nyilván a földi életről való lemondás. Az Úrhoz való tartozás lényege követeli meg a kereszténytől bizonyos helyzetben a földi életről való lemondást. Az életről való lemondás viszont magába foglalja a nemi gyönyörről való lemondást is.
Egyetlen egyházban hogyan lehet két totálisan ellentétes magatartást fenntartani? Sehogy! Ez rést ütne a Krisztussal való kapcsolaton, és lerombolná a szentségeket (gyónást, áldozást, a papságot, hiszen a pap hite és lelkiismerete kényszerítve lesz arra, hogy ezeket megáldoztassa). Ezzel az Egyház egységén ütnénk rést. Sőt magán az emberiség lehetséges egységén, mert a házasság isteni intézménye eleve az emberiség forrása és egybetartója.
Ritkán említik ezekben a kérdésekben az elváltak és új kapcsolatban élők elhagyott gyermekeit. A vértanúk gyermekei árvák (félárvák) maradnak, de a vértanú szülő példája által mélységesen oda lesznek kapcsolva Krisztushoz, aki a mi életünk (ld. Origenészt és vértanú édesapját!).
Az elváltak gyermekei, ha a szüleik önmegtartóztató életet élnek, ugyancsak mélységesen oda lesznek kapcsolva Krisztushoz, és ekkor bennük nem csorbul a házasság fölbonthatatlanságának Istentől adott valósága sem.
Nem arról van-e szó, hogy korunk bálványistene lett a nemi gyönyör, amelyhez való görcsös ragaszkodás mindent felülír, még a Krisztushoz való tartozást is?
A vértanúk vére azért ma is a jövő kereszténységének a magvetése, mert a vértanúságuk az egyetlen hiteles, egzisztenciális exegézise (szövegmagyarázata) Isten Fia Evangéliumának.
A vértanúk egyházában megszűnnek a viták az elváltak és új kapcsolatban élők megáldoztatásának lehetőségéről.
A vértanúk egyházában újra megjelennek a szüzek mindkét nemből – és egy új, életerős teológia jelenik meg, amely maga alá temeti a békeidők csűr-csavar teológiáit. A vértanúk személy szerint felszólítanak mindegyikünket, hogy egy polgári és kényelmes kereszténységből az életszentség útjára lépjünk.
Akik azt hiszik, hogy a törvénytelen kapcsolatban élők áldozásának kérdése el van döntve, azok megáldoztatásának javára (bizonyos esetekben), fontolja meg, hogy a következő három idézet kitörölhetetlenül a Szentírás része, tehát Isten kinyilatkoztatásának írásban rögzült üzenete:
„Mindaz, aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságot tör; és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, az is házasságot tör.” (Lk 16,18)
„... a házasságtörőket megítéli Isten.” (Zsid 13,4)
„Aki tehát méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úr kelyhét, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg tehát az ember önmagát, és úgy egyék e kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem különbözteti meg a testet, saját ítéletét eszi és issza.” (1 Kor 11,27-29)

"Buzgó vágyakozás Jézus vételére" - Az Egyház tanítása a lelki áldozásról

A lelki áldozás (communio spiritualis) az áldozás egyik módja [1]. Aquinói Szent Tamás meghatározásában a lelki áldozás "buzgó vágyakozás Jézus vételére az Oltáriszentségben, és az Ő szeretetteljes átölelése úgy, mintha már vételeztük is volna Őt" [2].
Lelki áldozás végzéséhez különösen alkalmas ez az előkészítő ima, amelyet Liguori Szent Alfonz nyomán [3] az Egyház hozzá ajánl:
" Jézusom!
Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.
Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe!
Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled.
Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! "
Vagy rövidebb formában [3]:
" Hiszek Benned, Jézus, az Oltáriszentségben. Szeretlek és vágyom Rád. Jöjj a szívembe! Magamhoz ölellek, ne hagyj el többé engem! "
A lelki áldozás a hatásaiban a személyes felkészültségnek megfelelően (ex opere operantis) közli a Krisztussal való találkozásnak azokat a kegyelmeit, amiket a tényleges áldozás közvetlenül és biztosan (ex opere operato) közöl [4].
A halálos bűn állapota kizárja, hogy a lelki áldozásban megtörténjen az egyesülés (communio) Krisztussal [5]. A lelki áldozás ilyenkor megszentelő kegyelmet nem közvetít, megadhatja viszont a Krisztussal való találkozásnak azt a segítő kegyelmét, ami a halálos bűn állapotából való kilépéshez segíthet hozzá.
A méltatlanul (halálos bűn állapotában vagy szentségi böjt nélkül) végzett lelki áldozás nem valósít meg szentségtörést. Lelki áldozást azok is végezhetnek, akik a szentmisén nem járulhatnak szentáldozáshoz, vagy akik el vannak tiltva a gyónástól és szentáldozástól (pl. rendezetlen együttélésben lévők) [6].
Lelki áldozás napjában többször is végezhető, akkor is, ha valaki képtelen szentáldozáshoz jutni, de akkor is, ha ténylegesen meg tudott áldozni [7]. A lelki élet szent mesterei minden hívőnek ajánlják [8].
A lelki áldozás a tényleges szentáldozást nem válthatja ki. Csak lelki áldozást az végezhet, akit külső körülmények akadályoznak abban, hogy tényleges szentáldozást végezzen [9].
[1] Tridenti Zsinat, Határozat a legszentebb Oltáriszentségről, XIII. sess., VIII. c. (DS 1648). Fontos itt megjegyezni, hogy időnként fogalomzavar mutatkozik a "lelki áldozást" értelmezni próbálók között, ahogy erre például Paul Jerome Keller OP atya "A lelki áldozás mindenkié?" című dolgozata is rámutat. Az áldozás módjainak, és köztük a lelki áldozás tárgyalásakor az Egyház tanítóhivatala következetesen az eucharisztikus communio létrejöttére irányuló (emberi) aktust érti az "áldozás" szó alatt, és nem pedig e communio tényleges létrejöttének (isteni) aktusát. Míg az előző méltatlanul és akár még szentségtörő módon is megvalósulhat, utóbbi megvalósulását Isten tökéletes jósága és a lélek halott állapota is kizárja. Petrus Lombardus Szent Ágostontól vett idézete (lásd Libri Quattuor Sententiarum, IV, d.9.c.1.1.) például világosan a communio létrejöttére, és nem az erre irányuló emberi aktusra vonatkozik, amikor így ír: "két módja van az Eucharisztia vételének: az egyik a szentségi, így veszik jók és rosszak egyaránt; és lelki értelemben: ezen a módon csak a jók veszik magukhoz".
[2] Aquinói Szent Tamás: STh., III, q. LXXX, 1, 2.
[3] Lásd Liguori Szent Alfonz, Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima.
[4] Szent Delanoue Johanna tanúskodott arról, hogy valahányszor lelki áldozást végzett, ugyanolyan kegyelmeket kapott vele, mint tényleges szentáldozáskor. Paula Maresca nővér, a nápolyi Sziénai Szent Katalin konvent alapítójának látomásában pedig a tényleges szentáldozás és a lelki áldozás egymás mellett tűnik fel két értékes váza képében: a tényleges szentáldozás arany, a lelki áldozás ezüst vázaként. (lásd Liguori Szent Alfonz, Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima.)
[5] "Az Oltáriszentség méltó fölvevője a megigazult keresztény." (dogma); Tridenti Zsinat, XIII. sess., XI. c. Szent II. János Pál pápa emellett így ír erről az Ecclesia de Eucharistia enciklikájában (35. pont): "Az Eucharisztia ünneplése [...] nem lehet a communio kiindulópontja, sokkal inkább föltételezi annak meglétét, hogy megerősítse és tökéletessé tegye. A Szentség kifejezi e közösségi köteléknek mind láthatatlan dimenzióját – mely Krisztusban a Szentlélek hatására összeköt az Atyával és egymással - [ezt szünteti meg a halálos bűn - KV szerk.], mind látható dimenzióját, amiből az Apostolok tanításában [ez nincs meg más hitű személyekkel - KV szerk.], a szentségekben [ez nincs meg pl. újraházasodott elvált személyekkel - KV szerk.] és a hierarchikus rendben való communio [ez nincs meg pl. más keresztény felekezetek tagjaival - KV szerk.] következik. Az egyházi communio láthatatlan és látható elemei közti bensőséges kapcsolat alapvető az Egyház mint az üdvösség szentsége számára. Csak ilyen összefüggésben valósul meg az Eucharisztia törvényes ünneplése és a benne való igaz részesedés. Ebből fakad az Eucharisztia alapvető követelménye, hogy közösségben, pontosabban annak teljesen ép kötelékeiben ünnepeljék."
[6] XVI. Benedek pápa így ír erről a Sacramentum Caritatis apostoli buzdításában (55. pont): "A szentmisén való részvétel akkor is szükséges, érvényes, tartalmas és gyümölcsöző, ha valaki nem járulhat szentáldozáshoz. Ilyen körülmények között jó ápolni a Krisztussal való teljes egyesülés vágyát, például a lelki áldozás gyakorlásával"
[7] Keresztes Szent Ágota azt állította, hogy ő naponta kétszázszor végez lelki áldozást. (lásd Liguori Szent Alfonz, Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima.)
[8] Fáber Szent Péter arról tanúskodott, hogy a tényleges szentáldozás megfelelő végzéséhez is kiemelt fontosságú a lelki áldozás gyakorlása. Liguori Szent Alfonz szerint érdemes lelki áldozást végezni minden alkalommal, amikor egy templomban meglátogatjuk a Legméltóságosabb Oltáriszentséget, és minden egyes szentmise alatt is. Ugyanő ajánlja a szentmisék előtt és után végzett külön lelki áldozást is. Szent Delanoue Johanna szerint a lelki áldozást végezhetjük egymagunkban, böjtölés és külön engedély nélkül, akár minden órában. (lásd Liguori Szent Alfonz, Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima.)
A lelki áldozást Szent II. János Pál pápa is ajánlja az Ecclesia de Eucharistia enciklikájában (34. pont), idézve Avilai Szent Terézt: "[N]agyon jó állandóan éleszteni a lélekben az Eucharisztia iránti vágyat. Ebből született a „lelki áldozás” gyakorlata, mely századok óta közismert az Egyházban, és a lelkiélet szent mesterei ajánlják. Jézusról nevezett Szent Teréz írta: „Amikor nem áldoztok és nem vesztek részt szentmisén, megáldozhattok lelkileg, ami nagyon hasznos... Így nagyon megerősödik bennetek a mi Urunk szeretete.” (A tökéletesség útja, 35. f.)"
További példák még ITT.

(Kép: Raffaelo Sanzio, Disputa del Sacramento)

2018. május 26., szombat

Írországban az abortuszellenes tábor elismerte, hogy elvesztette a népszavazást. Szűz Mária: Ha bevezetésre kerül az abortusz Írországban, elvágjátok a köteléket Szívemhez.

Bár Írországban még zajlik a szavazatszámlálás az pénteki népszavazás után, szombat délelőtt az abortuszellenes Save The 8th kampány szóvivője, John McGuirk elismerte, hogy vesztettek.
Már péntek este, a szavazás után az  első exit poll eredmények azt mutatták, hogy   földcsuszamlásszerű az igenek többsége: az Irish Times és az RTÉ felmérése azt mutatta, hogy 69 százalék a tilalom eltörlésére szavazott. Hivatalos eredmény estére várható. 
Várhatóan Dublinban lesz a legmagasabb az igenek aránya: Az Irish Times szerint 50 százalékos feldolgozottságnál a fővárosban volt olyan szavazókör, ahol 79 százalék volt az igenek aránya. Leo Varadkar ír miniszterelnök azt mondta, hogy az igenek nagy arányú győzelme „Írország csendes forradalmának csúcspontja”. Az eredményről megjegyezte, hogy a nemzet nincs is annyira megosztva a kérdésben, hanem egységes, és kész a változásra.
Annak az 1983-as alkotmány kiegészítésnek az eltörléséről szavaztak, ami azonos értékűnek nyilvánítja az anya és a magzat jogait. Ez számít Európa egyik legszigorúbb abortusztilalmának.
A mostani szabályozás szerint csak akkor lehet megszakítani a terhességet, ha az anya élete veszélyben van. Ugyanakkor az illegális abortuszért akár 14 év börtönt is lehet kapni, ami a beavatkozást végrehajtó orvosokra is vonatkozott. Ezért gyakran amikor veszélybe került egy terhes nő élete az orvosnak azon kellett gondolkodnia, hogy az aktuális helyzet jogilag kielégíti-e a törvényben szereplő “valós veszély” kitételt.

Inkább külföldre mentek.


A becslések szerint tiltás miatt évente ír nők ezrei utaznak évente Nagy-Britanniába hajón, vagy repülőn, hogy Manchesterben vagy Liverpoolban végeztessék el a terhességmegszakítást. A népszavazás előtt sokan mondták el a történetüket arról, mennyire kiszolgáltatott helyzetbe hozza őket, hogy ebben a nagyon nehéz helyzetben még külföldre kell utazniuk.
Ha az országban a népszavazás után lazítanak a szabályokon, akkor a magzat 12 hetes koráig lehet megszakítani a terhességet, vagy ha az anya életveszélybe kerül, illetve ha a magzatról tudni, hogy nem élné túl a szülést.

Mindkét oldalnak voltak támogatói bőven, az ír miniszterelnök igenpárti, a nagyobb pártok tagjai megosztottak, a kisebb pártok inkább igen pártiak. (BBC/Independent)
https://444.hu/2018/05/26/irorszagban-az-abortuszellenes-tabor-elismerte-hogy-elvesztette-a-nepszavazast

Szűz Mária: Ha bevezetésre kerül az abortusz Írországban, elvágjátok a köteléket Szívemhez.

2012. február 17., péntek, 3:30
Én vagyok a ti szeretett Édesanyátok, az Angyalok Királynője, Szűz Mária, a Szeplőtelen Fogantatás.
Ó, mennyire sírok ma, amikor Írország, amely legnagyobb mértékben nekem – szeretett Anyjuknak – szentelt ország, áldozatul esik a gonosznak..
Nagy sötétség ereszkedett le erre a nemzetre. Oly sokan elvesztették a hitüket, mint ahogyan sokan szívüket is elfordították szeretett Fiamtól, Jézus Krisztustól.
Gyermekem, Írországban sokan megengedték a Gonosznak, hogy szívüket kővé változtassa.
Mindazok, akik szeretik Fiamat, nagyon szenvednek, mivel tanúi annak az elvilágiasodásnak, mely átvette az ellenőrzést, e fölött, az egykor oly szent ország fölött.
Most az abortusz bevezetésére tesznek kísérleteket, mely, ha bekövetkezne, akkor mélyen megbántaná az Én drága Fiamat.
Gyermekeim, ha bevezetitek az abortuszt Írországban, akkor elvágjátok azt a köteléket, amely oly közel hozott benneteket Szívemhez.
Írországban most nagyon sok ember sérti meg Fiamat azáltal, hogy Vele szemben tiszteletlenséget mutat. Már Engem se tűrnek meg, és a Nevemet is meggyalázzák.
Írország gyermekei, ti különleges lelkek, akiket arra választottak ki, hogy Atyám Szavát átadjátok az egész világnak, most meg kell hallgatnotok Engem.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy ne kerüljön sor azon tervek bevezetésére, melyek az abortusztörvényekre vonatkoznak.
Ha ez mégis megtörténne, akkor Írországnak Atyám Királyságában nagy kegyvesztésben lenne része.
Az abortusz bűne a legsúlyosabb Atyám szemében. A népirtásnak ez a legrosszabb fajtája.
Harcolnotok kell e gonoszság ellen, gyermekeim. Ezt most kell megtennetek, különben az utolsó Isteni kötelék, melyet most inkább erősíteni kellene, meg fog gyengülni.
Fel kell állnotok gyermekeim, hogy visszaköveteljétek katolikus és keresztény hiteteket, különben ellopják azt tőletek.
Ne engedjétek meg, hogy a hatalmon levők gúnyolódjanak veletek, amikor ti Isten Szent Szavát hirdetitek.
A sötétség eme szelleme most nemcsak országotokat borította be, hanem a szentélyeket is, amelyekben látszólag tisztelnek Engem.
Bánatomban sírok, amikor azt látom, hogy szeretett Írországom az útszélen hever.
Van még remény, gyermekeim. De most erőtöket egyesítenetek kell, hogy megvédjétek a hiteteket.
Hamarosan kényszerítve lesztek elhagyni, nemcsak katolikus hiteteket, de a keresztény hiteteket is.
Követeljétek vissza országotokat a szocializmustól és a világi diktatúrától.
Ők az állampolgári jogokra fognak hivatkozni, mégis meg fogják tagadni a legalapvetőbb jogokat, beleértve az imádkozáshoz való jogot is, melyekről azt állítják, hogy védelmezik.
Ők törvény által kényszeríteni fognak benneteket, hogy fogadjátok el a meg nem született gyermekek meggyilkolásának jogát.
Ne feledjétek, hogy a Mindenható Isten szeretettel teremtett meg minden lelket.
Minden ember, aki az abortusz mellett dönt, vagy segít az abortusz gonosz tettének elkövetésében, halálos bűnt követ el.
Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok imámat, a Keresztes Imahadjárat 32. imáját:
„Ó, Üdvösség Anyja,
Imádkozz írországi gyermekeidért, hogy az abortusz gonosz cselekedete, melyet ránk erőltetnek, meg legyen akadályozva.
Védd meg ezt a szent nemzetet attól, hogy még mélyebbre süllyedjen a kétségbeesésben, és védd meg a sötétségtől, mely beborítja országunkat.
Szabadíts meg minket a Gonosztól, aki el akarja pusztítani a meg nem született gyermekeidet.
Imádkozz, hogy a vezetőknek legyen elég bátorságuk azokra hallgatni, akik szeretik Fiadat, hogy majd ők is kövessék Urunk, Jézus Krisztus tanításait. Ámen
.”
Menj most, gyermekem, és mondd el ír gyermekeimnek, hogy erősnek kell maradniuk! Nekik ki kell állniuk amellett, ami helyes.
Nem szabad félnetek hirdetni az Igazságot, Isten Szent Szavát, bármilyen nehéz is legyen az.
A ti Mennyei Királynőtök,
Az Üdvösség Anyja.

Török Iván: Konfliktusainkról a keresztény pszichológus szemével

Török Iván szenior supervisor előadása az Engesztelők Országos találkozóján hangzott el 2018. május 26-án.
A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége. – (Dan Millman)
Ha megkérdezik tőlünk, hogy milyen szavak jutnak eszünkbe  a konfliktus szó hallatán, akkor többek között ilyenek jelennek meg: veszekedés, civakodás, ellentét,  különbség, nézeteltérés, békétlenség,összecsapás, vita, ellentmondás, viszály, harc, csata, ütközet, küzdelem, összeütközés, stb. A hétköznapi beszédben a konfliktus alatt valamiféle ellentétet, ütközést, összecsapást értünk.  Akivel konfliktusban vagyunk, azzal  szembe kerültünk, nem  tudunk megegyezni, nincs köztünk harmónia. Az emberek többsége negatív jelentéseket, negatív érzéseket kapcsol a konfliktushoz. Ezért próbálják sokan elfedni, vagy elkerülni azokat, akár önmaguk előtt is letagadni a létező konfliktusaikat. Sokáig hódított a társadalom-felfogásban a harmónia modell, amely az emberi együttélés elengedhetetlen követelményének tartotta a szakadatlan összhangot. Ez azonban illúzió volt, s talán nem is lenne előnyös, ha valaha megvalósulhatna.
A konfliktus fogalma
A konfliktusnak sokféle tudományos definíciója született, itt csak néhányat idézek.
Freud szerint az ember alapvető tulajdonsága a tudatos és tudattalan elméje közötti konfliktus és az életében alapvető szerepe van a kisgyermekkori konfliktusoknak. Adler minden emberi jelenség alapjának tartotta a kisebbrendűségi és a felsőbbrendűségi érzés közötti konfliktust. Rogers szerint a problémák gyökere az a konfliktus, amely az emberek pozitív természete és a civilizációs társadalom természetellenes ráhatásai között feszül. Deutsch megkülönbözteti a konstruktív és a destruktív konfliktust: a destruktív konfliktus résztvevői mind vesztesnek érezhetik magukat, - a konstruktív konfliktus résztvevői viszont elégedett nyertesnek. Érdekes Sartre gondolata, hogy minden emberi interakció már önmagában egy konfliktus, de a feleknek szabadsága van, hogy a konfliktushoz való viszonyulásukon változtassanak. Erikson az emberi élet minden fejlődési szakaszához egy-egy alapkonfliktust rendel hozzá. Kiemelem Glasl tételét: a konfliktus egy interakció valamilyen mértékben egymástól függő emberek között, amikor köztük összeegyeztethetetlenség jelentkezik, s ezt érzelmi sérelemként élik meg.
Pszichológiai szempontból nem kétséges, hogy a konfliktusok az érintett személyeket döntések, választások elé állítják, amelyek feszültséget, sőt frusztrációt okoznak. Ennek kellemetlen, fájdalmas élményét viselik el az emberek nehezen, ez vezet a konfliktus negatív szemléletéhez, esetleg a konfliktusok elől való meneküléshez.
Tehát minden konfliktushelyzet közös vonása az egymással kapcsolatban lévő, de szembenálló legalább két szereplő, akik között eltérés, ellentét van, s ez feszültséggel jár.Minden konfliktusnál előfordulhat egy sor pszichológiai mechanizmus: zavar (frusztráció, harag), torz észlelés (szelektív figyelem, csőlátás), az empátia elvesztése (érzéketlenségi páncél, rugalmatlanság, sztereotípiák), stb.
A konfliktusok fajtái: megkülönböztethetjük a helyzeti konfliktust, a tudat alatti konfliktust, a rejtett és a nyílt konfliktust, a látszólagos konfliktust, a tudatos konfliktust, a lebecsült vagy a túlbecsült konfliktust, stb.
Konfliktus tipológia.
A konfliktus típusok 3 fő fajtája főleg abban különbözik, hogy honnan származik és hol játszódik a konfliktus. Így találkozhatunk személyek közötti, személyen belüli és csoportok közötti konfliktusokkal. Egy másik tipológia szerint  vannak célkonfliktusok (eltérő célok és érdekek miatt), a megítélési konfliktusok (eltérő helyzetértékelések miatt), a kapcsolati konfliktusok (személyes ellenszenv miatt), szerepkonfliktusok (eltérő szerepelvárások miatt), és identitás-konfliktusok.
Thomas kategorizálta a  konfliktus-magatartásokat két dimenzió alapján. Az egyik dimenzió a saját igényekrre irányulás (önérvényesítés), a másik a partner igényeire irányulás (együttműködés). Grafikusan ezt így ábrázolhatjuk:

A kényszerítő konfliktus-magatartás csak a saját igényeire irányul, s nem törődik a partner érdekeivel. Az alkalmazkodó magatartás csak a partner igényeire irányul, s feladja a saját igényeit. Az elkerülő magatartás sem a saját, sem pedig a partner igényeivel nem törődik, kitér a konfliktus útjából. A kompromisszumos magatartás a saját és a partner igényeit is figyelembe veszi, mindketten feladnak valamennyit s így félúton találkoznak. Az együttműködő magatartás a saját igényeket és a partner igényeit is kielégíti, a közös megoldásra törekszik.
A kényszerítő vagy agresszív magatartás mögött ott állhat a versengő, rivalizáló hajlamunk. Le akarjuk győzni a konfliktuspartnert, felülkerekedni vele szemben. A görög-római, zsidó-keresztény kultúránk is szerepet játszik ebben, amely versengő jellegű, szemben olyan törzsi kultúrákkal, amelyek nem is ismerik a versengést. Egyébként a versenyre szükség van, önmagában nem rossz, csak fel kell tudni ismerni, hogy mikor előnyös a versengés, és mikor az együttműködés, összefogás, megegyezés.
A konfliktusokban gyakran megbújik vagy nyíltan megjelenik az agresszió. Agressziónak nevezünk minden olyan szándékos cselekvést, amelynek indítéka, hogy – nyílt vagy szimbolikus formában – valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon. Az antiszociális agresszió romboló, közösségellenes magatartás, - a proszociális agresszió a közösség és az egyén érdekeit szolgáló viselkedésnek minősül A konstruktív agressziót a pszichológia inkább asszertivitásnak nevezi.
Indulati konfliktusok – frusztráció, agresszió és érzelmek
Az agresszió érzelmi kísérőjelensége és megnyilvánulási formája a düh és a harag. Az agresszív viselkedés közvetlen kiváltó oka pedig a frusztráció, amely a cselekvést korlátozó tilalmak hatására keletkezik, a célirányos viselkedés megakadályozásának vagy késleltetésének a következménye. A konfliktusok úgy kapcsolódnak a frusztrációhoz, hogy a vagy a konfliktus helyzet vagy a konfliktusban szembenálló személy jelent akadályt a cél elérésében.  Az agresszív feszültség egyébként nemcsak cselekvésben nyilvánulhat meg, hanem képzeletben is megjeleníthető.
A konfliktusok általában kiéleződnek, s ennek a kiéleződésnek különböző fokozatai lehetnek. Minél kiélezettebb fokozatba jutott a konfliktus, annál nehezebb megoldást találni rá.
A kevéssé kiélezett fokozatokban még lehetséges a nyertes-nyertes megoldást közösen megtalálni. Az élesebb fokozatokban már semleges közvetítő segítségével is csak nyertes-vesztes megoldást tudnak találni.  A leginkább kiélezett  fokozatokban legvalószínűbb a vesztes-vesztes megoldás. Ezért célszerű a konfliktusokkal minél korábbi fokozataikban foglalkozni, hogy a résztvevőknek legyen lehetőségük a konstruktív megoldás megtalálására.
A belső konfliktusok között meg kell még említeni az ideális énkép és az aktuális énkép közötti eltérést, távolságot. S a gyakori súlyos veszélyre is utalni kell, hogy a belső konfliktust a személy kivetíti magából a partnerre, s így az látszólag külső konfliktusként jelenik meg, (anélkül, hogy tudna róla)
Tudomásul kell vennünk, hogy gyakran fordulnak elő az életünkben megoldhatatlan, tartós konfliktusok, amelyekkel együtt kell élnünk.
A konfliktus nem mindig kerül felszínre, olykor csak mint lehetőség jelenik meg. Általában az érzéseink alapján ébredünk rá arra, hogy konfliktushelyzetbe kerültünk, félünk valakitől, dühösek vagyunk valakire és negatív érzéseinket kivetítjük rá. Ezután következnek azok a jelek, amelyeket már a kívülállók is észrevesznek - hangos szóváltás, veszekedés, sértődöttség, egymás folyamatos bántása. A megoldás - a kapcsolat mélységétől, az egymásrautaltság mértékétől függően - sokféle lehet, de nem mindegy, milyen hatása lesz a jövőre nézve.
Konfliktus az emberben saját magán belül is létrejön. Ilyenkor beszélünk belső vívódásról, dilemmáról. Gyökerük többféle lehet, olykor csak nem tudunk dönteni egy fontos kérdésben, nem tudunk választani két megoldás között, vagy nem tudjuk, mikor melyik „szerepünkbe" bújjunk bele. De vannak sok fejtörést, gyötrődést okozó belső dilemmáink, melyeknek megoldása nemcsak rólunk szól, hanem a környezetünkben élő emberekre, családunkra is kihatással van. Ennek eredményeképpen kialakulhat egy tartós stressz állapot, melyre gyakran a helyzetből való kilépés a jó válasz.
A konfliktusok életünk törvényszerű következményei. Lehetnek jók, termékenyek, egészséges versenyhelyzetet eredményezők, melyeknek jó megoldása előreviszi a kapcsolatokat, fejlesztik az együttműködési készséget, a kreativitást, mindenki számára kielégítően végződnek, pozitív konfliktuskezelési sémákat adnak a későbbiekre vonatkozólag. Ezekre a konfliktusokra személyiségfejlődésünk érdekében is szükségünk van. A konfliktusok nagy része érezhetően a „rossz konfliktus" kategóriájába tartozik (a konfliktus szó is inkább negatív jelentéssel bír a legtöbb embernél). A rossz konfliktus alapja lehet megfélemlítés, diszkrimináció, agresszió, túlérzékenység, személyeskedés, visszafojtott feszültség, lappangó indulat. Az érintett felek úgy érzik, hogy a másik fél frusztrálja őket, veszélyezteti érdekeiket és pozíciójukat, gátolja céljaik elérését.
A konfliktusok leggyakoribb típusai
Kapcsolati konfliktus: erős érzelmek dominálnak, a kommunikáció nehézkes (elbeszélnek egymás mellett, vagy már nem is beszélgetnek), saját nézőpontjukat akarják a másikra erőltetni. Jellemzőek a bántó megnyilatkozások, a téves észlelések a másikról.
Értékkonfliktus: a szereplők életfelfogásuk, hitrendszerük, politikai nézeteikből fakadóan a gondolatokat és viselkedéseket más kritériumok alapján ítélik meg, az elérendő célokhoz eltérő értékek kapcsolódnak. Ezek a nézetek nehezen befolyásolhatóak.
Érdekkonfliktus: akkor alakul ki, amikor egyik fél saját szükségleteit a másik kárára próbálja kielégíteni, a javakért folytatott versengés vagy a felek ütköző szükségletei, ellentétben álló érdekei váltják ki.
A problémamegoldó stratégia mindegyik fél számára győztes végkimenetelt eredményez, mert olyan megoldására törekednek, amelyben mindkét fél érdekei érvényesülnek. A közösen elfogadott megoldás mellett mindkét fél elkötelezett, egymás mélyebb megismerése, rejtett értékeinek felfedezése pedig stabilizálja, fejleszti a kapcsolatot.
Ha a konfliktus már kialakult, akkor elsősorban "menedzselni" kell. Megelőzni az elmélyülését és a kiterjedését. Feldolgozni, az indokokat kézzelfoghatóvá tenni, a hozzá fűződő érzelmeket leválasztva a mögötte meghúzódó érdekeket átláthatóvá tenni, vagyis ÁTALAKÍTANI JÓ KONFLIKTUSSÁ.
A konfliktuskezelés, megelőzés  módszerei, technikái
 • encounter/találkozás
 • erőszakmentes kommunikáció
 • mediáció, közvetítés,
 • tárgyalás, alkudozás, megegyezés
 • empátia, compassió
 • pozitív humor, önirónia
 • kívülről rátekintés a konfliktus-helyzetre
 • a partner személyének feltétel nélküli elfogadása
 • értelemkeresés, a szenvedéshez való viszony megváltoztatás
 • kiengesztelés, bocsánatkérés
 • megbocsátás, irgalom
 • kölcsönös kiengesztelődés
A KONFLIKTUSOK KERESZTÉNY SZEMLÉLETE
A konfliktus-helyzet elfogadása – felajánlása engesztelésül (magamért, másokért)
Minden konfliktus valamilyen mértékű feszültséggel, stresszel, de fájdalommal, szenvedéssel is együtt jár:
akkor is, ha kompromisszumot kötnek a konfliktus szereplői, hiszen mindketten lemondanak saját szükségleteik, érdekeik, stb. egy részéről, s bár kielégítően megoldották a konfliktust, mégis van veszteség-élményük;
akkor még inkább, ha az alkalmazkodás jegyében az egyik fél teljesen lemond saját igényéről, feladja, s engedi, hogy teljesen a partner akarata, érdeke érvényesüljön. Ilyenkor a legnagyobb a veszteségélmény, sőt vereség, megalázottság élménye van annak, aki alkalmazkodott;
ha elmenekül a konfliktusból, kitér előle, akkor tulajdonképpen a helyzetből lép ki, s ezzel a partnerrel való kapcsolatot veszíti el, de legalább is annak közelségét, bensőségességét, őszinteségét, – s ez is fájdalmas, ez is szomorú;
ha a kényszerítő, vagy agresszív kompromisszumkezelést választja, s van ereje a partnerrel teljesem elfogadtatni a saját akaratát, érdekét, - akkor legalább utólag jelentkezhet lelkiismeret-furdalás, szégyenérzet, esetleg a vesztes és kisemmizett, megalázott partner sajnálata – s ez sem jó érzés, ez is fájdalmas;
talán csak az ötödik, a megegyezésre törekvő konfliktus-megoldás jár a legkisebb szenvedéssel, hiszen a végén mindketten győztesnek, sikeresnek érezhetik magukat, - de ez a leginkább megerőltető, fárasztó, sok türelmet, figyelmet igénylő út, - s ezért terhes megoldás.
Ezeknek a feszültségeknek, fájdalmaknak, szenvedéseknek, vagy csak terheknek az elfogadása és engesztelésként való felajánlása a keresztény konfliktuskezelés sajátos formája lehet.
Kicsit bővebben kell foglalkoznunk azokkal az esetekkel, amikor a konfliktus belátható időn belül megoldhatatlan, vagy annak tűnik. Itt legalább az egyik partner tudatában van a kibékíthetetlen konfliktusnak, ellentétnek, de az is lehet, hogy mindketten, - mégsem lép/nek/ ki a helyzetből, nem menekül/nek/, mert a kapcsolat olyan fontos, értékes, hogy nem mond/anak/ le róla. Ezért akár hosszú távon együtt élnek a konfliktussal, igyekez/nek/ nem foglalkozni vele, ezt nevezték más területen békés egymás mellett élésnek. Ez nem azonos azzal az önáltatással, amikor a partnerek nem vesznek tudomást a meglévő konfliktusról, próbálják elhitetni magunkkal, hogy nincs is konfliktus, esetleg szőnyeg alá söprik azokat. A békés egymás mellett élésben nem láthatatlan a konfliktus, az ellentét, - csak félreteszik. Az ökumenikus törekvésekben szokták emlegetni szent XXIII. János pápa óta: nem az keressük, ami szétválaszt, hanem ami összeköt. S ha két ember között van olyan érték, ami erősen összeköt, akkor azzal a feloldhatatlan ellentétet, a komoly konfliktust is elviselik. A keresztények embereknek ilyen összekötő kapocs a szeretet.
Mindazonáltal ez is fájdalommal, szenvedéssel jár mindkettőjük számára. Megterheli a kapcsolatot, különösen akkor, ha érték-konfliktusról van szó (például világnézeti, hitbeli, erkölcsi felfogásbeli, politikai, stb. különbségről, ellentétről). A felek ezekben az esetekben gyakran az időre bízzák a konfliktus feloldódását, türelmesen várnak rá, - a keresztények inkább a Szentlélekben bíznak, aki majd megvilágosítja mindkettőjüket, vagy legalább az egyiküket. A kezelés része az is, ha kitartóan imádkoznak egymásért: például, ha az egyikük hívő keresztény, a másik vallásilag közömbös, vagy nem hívő, esetleg nem keresztény vallás követője, akkor annak megtéréséért, a  krisztusi hit kegyelméért számára.
Azonban a szenvedés ezekkel az aktivitásokkal nem múlik el. Ezért itt van leginkább tere az engesztelésnek. Az engesztelés sokféle lehet.
 • Az egyik: „testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak a javára.” Tehát engesztelve szenvedek az Egyház javára. Engesztelve szenvedek, mert a Jézus Krisztusiránt megnyilvánuló compassio erre indít.
 • „Örömmel szenvedek értetek” - mondja Szent Pál apostol még az előző ige-mondat elején. Tehát engesztelve felajánlhatom szenvedésemet a konfliktusban érintett partneremért, az ő bűneiért, azért, mert nem engedi hatni magában az Isten meghívó kegyelmét.
 • Végül engesztelhetek magamért, a saját felelősségemért, mindazokért a hibákért, mulasztásokért, amiket a partneremmel szemben elkövettem, s amelyek hozzájárulhattak a konfliktus kialakulásához, a partner álláspontjának, szembenállásának megmerevedéséhez.
A konfliktusok gyakran indulatokat gerjesztenek, s eközben a partnerek sérthetik, egymást, megsebezhetik egymást, megrendíthetik a másik önértékelését, stb. Ez is mind szenvedéssel jár. Egyrészt ezt is felajánlhatják engesztelésül, esetleg éppen a sértő partnerért. Másrészt itt van leginkább szükség megbocsátásra, irgalomra s erre támaszkodó kiengesztelődésre (amit a sértett kezdeményezhet). De lehet, hogy mindketten sérültek, s akkor még inkább a (kölcsönös) kiengesztelődő gesztusokra, valódi belső megbocsájtásra van szükség (az irgalmas Isten megbocsájtását utánozva)
A belső (személyen belüli) konfliktusok ugyancsak fájdalmasak. Itt az egyik rossz út a kivetítés. Ha viszont tudatosítja az adott személy saját belső ellentmondását, a személyisége különböző részei közötti vitát, konfliktust, akkor a kiengesztelődés olyan értelmezése kerülhet előtérbe, ami meglepő, hiszen nem szoktunk így gondolni rá: kiengesztelődik önmagával. Úgy is fogalmazhatunk, hogy megbocsát önmagának, személye egyik  (pozitívnak ítélt ) része a másik (negatívnak ítélt) résznek. Ez pszichológia nyelven azt jelenti, hogy hiteles lesz, őszintén gondol saját magára, közel engedi magához az érzéseit s kapcsolatba lép velük. Ezután már empátiát is érezhet önmag iránt, saját nehézségei, szenvedései iránt. S végül elfogadja, feltétel nélkül, pozitívan elfogadja önmagát, becsüli, sőt nagyra becsüli önmagát. S ha mégis marad önvád, belső ellentmondás, akkor azt felajánlhatja Istennek engesztelésül.
Most visszatérek Pál apostol már idézett fél mondatára: „Örömmel szenvedek értetek”. Talán az öröm szó lep meg sok embert. Lehet örömmel szenvedni? A fájdalom – akár testi, akár lelki kín – inkább szomorúságot, rossz kedvet, elkeseredést, esetleg bosszúságot, haragot, sokkot, tiltakozást, lázadó reakciót  vált ki a szenvedő emberekből. S most mégis azt olvassuk illetve halljuk, hogy „örömmel szenvedek”. Akadhat, aki azt gondolja cinikusan, hogy a levél írója talán mazochista, - hiszen azok élvezik a fájdalmat.
Ennél a témánál hivatkoznom kell Viktor Franklra. Ő úgy vélte, hogy a homo patiens, vagyis a szenvedő ember magasabban áll az értékrendben, mint a homo faber, az alkotó ember.
A pszichológiai, pszichoterápiás irányzatok közül leginkább a Frankl nevéhez fűződő logoterápia és egzisztenciaanalízis jutott közel ahhoz, hogy segítse a szenvedő embert választ találni a Mi célból? kérdésére. Elméleti síkon közelít a szenvedés értelmének témájához, másrészt értelemközpontú pszichoterápiaként konkrét technikákkal facilitálja az értelemfellelés folyamatát.
Kiemelem Frankl következő megjegyzését: „Az akarat szabadságához és az értelem akarásához … a szenvedés értelme társul harmadik oszlopként”.
Frankl megközelítésében nincsen olyan élethelyzet, amely valóban értelmetlen lenne. Ez azt jelenti, hogy „az emberi egzisztencia negatív oldalai, ama tragikus triász, amelyben a szenvedés, a bűn és a halál egybefonódnak, átalakíthatók valami pozitívba, teljesítménybe, csak helyes tartással és beállítódással kell bánni velük". Az ember tehát megfelelő beállítódást kialakítva képes teljesítményt kovácsolni elkerülhetetlen szenvedéséből. Ez a beállítódás Frankl szemében a megvalósítható értékek közül a legemberibb, a legmagasabb rendű a többi értékkategóriát - az alkotói és élményértékeket - felülmúlva. Az az ember, aki már nem tudja az életét alkotó módon alakítani, mégis tudja uralni azt másképp, azáltal, hogy kialakít egy bizonyos beállítódást a helyzettel szemben: belső szabadságából kifolyólag dönt arról, hogy így vagy úgy viszonyul hozzá. Ez egyfajta belső uralás képessége, amelyben az ember elfogadja, hogy külsődlegesen nem tud alakítani a helyzeten, viszont tudja alakítani saját magát, a hozzáállását.
Elekes Szende pszichológus kutatás végzett a szenvedés gyakorlati értelméről: Leggyakrabban a változás és a megedződés szavak szerepeltek az interjúalanyok válaszaiban. Ezek konkrétan a következők voltak:
 • Pozitív irányú személyiségváltozás
 • Az élet felértékelődése
 • Az értékrend és a prioritások megváltozása
 • Spirituális növekedés
 • A közeli személyek felértékelődése
 • Új célok körvonalazódása
 • Önismeret fejlődése
Elekes kutatásában a megkérdezett személyek közül többen válaszolták azt, hogy volt értelme a megtapasztalt szenvedéseknek. A megkérdezett idős személyek életük szenvedéssel teli helyzeteire visszagondolva többen válaszolták azt, hogy volt értelme a megtapasztalt szenvedéseknek. Egy 79 éves férfi a vezeklésben látta a nehézségek értelmét, szerinte a szenvedés „lelki megnyugvást ad, hogy az ember a másoknak okozott gondokat elfelejtse vele". Ugyanakkor hozzáteszi azt, hogy szenvedés nélkül igazi örömről sem beszélhetünk: „ahhoz, hogy örömünk legyen, kell szenvedni, s ahhoz, hogy az életben örömöt tudjunk átélni, azért szenvedni is kell". Egy sklerosis multiplexben szenvedő néni pedig határozott igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy volt-e, van-e értelme szenvedéseinek: úgy vélte, szenvedéseit felajánlhatja Istennek, amivel mások javát szolgálhatja.
Az utóbbi példákban már előkerült az engesztelés, – bár más szavakkal: vezeklés, illetve felajánlás Istennek mások javára.
Így már érthetőbb az örömmel szenvedés. De hitünk alapja, az evangélium is jó hírt, örömhírt jelent. Vagy még egy bibliai ige: a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az adakozás is az engesztelés egyik formája, lemondás javaink egy részéről, ami nem egészen fájdalommentes. De ezt jókedvűen kéne tennünk!
S ha a szenvedés lehet örömteli, jókedvű, akkor az engesztelés is, amely természetes szenvedéssel jár együtt. Itt visszakanyarodok a konfliktusokhoz: a konfliktusoknak meg lehet találni  az értelmét, s ez – többek között - az engesztelés. S ha jól tesszük, akkor lesz az örvendező engesztelés.
Összefoglalom gondolatmenetemet: az elkerülhetetlen mindennapi konfliktusainkat – melyek gyakran megoldhatatlanok - pszichológiai szakkifejezéssel átkeretezhetjük, értelmet találhatunk nekik. A tudatosított fájó, kínzó, megterhelő konfliktusainkat egy belső átkapcsolással engesztelésnek tekinthetjük. Még tovább lépve ezen a nyomvonalon a konfliktusokat felajánlhatjuk Istennek: magunkért vagy másokért, - akár a konfliktusban érintett partnerért is. A vele járó szenvedést pedig hozzácsatolhatjuk Jézus szenvedéséhez, együtt érezve vele, s kiegészítve az övét, hozzájárulhatunk a megváltás művéhez. Ennek a hozzájárulásnak a tudata a szenvedés mélyén, a teljes tehetetlenséget átélve is eltölthet valódi örömmel és hálával.
Ez a konfliktus-kezelő modell csak a mélyen hívő embereknél működhet. A hegyeket mozgató hit segíthet az átkapcsolásban. A hitnek meg kell előznie a konfliktusokat és az engesztelést is.

http://engesztelok.hu/talalkozok/1333-konfliktusainkrol-a-kereszteny-pszichologus-szemevel