2000. január 31., hétfő

manduriai Debóra által

2000. január 2.


Az utóbbi napok után ma végre megint mélységes nyugalom töltötte be a szívemet. Az Istennek akartam ajánlani minden fájdalmamat, amit a lelkek noszoga­tása közben érzek, és most már úgy hiszem, hogy Ő uj­jongva fogadja mindazt - bármilyen kis dolog is - amit képesek vagyunk Neki ajándékozni. Miközben gyengesé­gem megérzi jelenlétének súlyát ebben az üdvhozó kül­detésben, teljesen magával ragad Jézus tündöklő arcá­nak közelsége.
„Kedvesem, a felajánlásod pillanatában Én, a Szentséges, selyemkelmét terítettem113 azok lábához, akiket meg­nyertél Nekem! Drága lelkem, íme: amit ültettél, szünet nélkül terem. Én a legnagyobb szenvedéseid idején szü­retelek. Te szeretni akartál Engem, s ezért mennyei édes­séggel ajándékoztalak meg, de te nem bírtál ennyi kincset csak magadnak megtartani! Anyai hangon folyton hívod és visszahívod azokat, akiknek már csupán halvány emlé­kük van rólam!
Megáldalak! Az Atya és a Vigasztaló Szentlélek megál­danak, amikor benned rejtőzöm el, s te felfedsz114 Engem a teremtmények előtt, hogy visszahódítsd őket Nekem!
Leányom, jegyesem: bátorság! Légy bátor, hogy ne láss mást magad előtt, csakis az Én Keresztemet! Tűrj, emészd el magad a tűrésben, s alázkodj meg olyannyira, hogy fo­gadd vissza, aki téged elárult! Járj a kedvemben azzal, hogy osztozol a gyötrelemben, amit átélek!"
D. „Édes, édes Mesterem! Vedd ezt a haszontalan szol­gálót és öleld magadhoz a lelkeket, akik a közvetítésem­mel visszatérnek majd hozzád!"
/. „Szép vagy, mátkám, mert nem kerestél más külde­tést, mint hogy megfeszülj a Keresztemen, és megvigasztald a Szent Szüzet! Téged a Szívem legmélyén őrizlek, szívd hát magadba tüzet, és ne legyen más gondod, mint hogy vezekelj! Én rajtad keresztül mindenkit befogadok Szívembe!"
D. „Bódíts el, Uram! Legyünk egyek!"
J. „Hagyd, hogy azt tegyem, amit jónak látok! Ne siess, mert Mestered gyöngyökké változtatja majd erőfeszítése­idet! Én értékessé teszem apró tetteidet, és azok lelkeket hoznak nekem! Lelkeket! Lelkeket! Várj Engem! Biza­kodj, mert a szeretet mindent átalakít! Maradj meg a bé­kémben, és írd le a jelemet!"

113 úgy, ahogy olajbogyószüretkor a fa alá
114 megismertetsz az emberekkel


2000. január 6.

Egyéni imám közben látogat meg Jézus.
J. „Leányom, te tudod, miért jövök hozzád?"
D. „Mert nyomorult vagyok, Jézusom!"
J. „Mert mások nem ilyen nagylelkűek! Vedd a tövisko­ronámat és mondj köszönetet az Irgalmamért, amelyet a lelkedre kiárasztok, mert meg vagyok elégedve veled!"
D. „Ó, add, hogy elmélyüljön a hitem, és soha ne tehessem ki Nevedet nyilvános ócsárlásnak! Csak arra vá­rok, hogy megtegyem, amire kérsz!"
J. „Azt akarom, hogy egyre inkább semmi legyél! Azt akarom, hogy a lehető legtöbbet add nekem; én pedig betöltőm minden hiányosságodat!
Tedd meg! Tedd meg azokért a papokért, akik megsebzik kezeimet! Tedd meg a szerzetesekért, akik tőrt döfnek szívembe! Végül pedig tedd meg minden világi személyért, akik halálra gyötrik testemet! Hozd vissza hozzám követeimet, akik a legborzasztóbb módon sérte­nek Engem! Ments meg felszentelt lelkeket, akiket Én vá­lasztottam ki arra, hogy kegyelmi ajándékaimat szétosszák a földön! Ma arra kérlek, vezekelj a szüzességi foga­dalomért! Hányan, de hányan nem tisztelik többé! Te fe­lelős vagy azért, ha elvesznek!"
D. „Mindent megteszek, édes Uram! Ne hagyd, hogy elvesszenek a Te kedves választottaid!"
J. „És ha úgy kellene élniük, mint a halottaknak? Akkor is felajánlanád magad értük?"
D. „Amit te kijelölsz számomra, az úgy van jól!"
J „Egyre nagyobb áldozatokat kérek majd tőled!"
D. „Rendben van, elfogadom!"
J „Olyanokat, amelyek csiszolgatják jellemedet!"
D. „Atyádnak ajánlom majd őket!"
J. „Kislányom, ha a te kertedbe érek, megpihenek! Ne kérj tőlem semmit, mert szeretném meghallgattatni veled énekemet!"
(Ezzel minden véget ér.)

2000. január 12.


Néhány, szinte azt mondhatnám, titokzatos szenve­dés lehetővé teszi számomra, hogy teljesen az Úrnak ajándékozzam magamat. Miközben elhaladok Jézus, a Kinyilatkoztatás Királyának képmása előtt, és rápillan­tok beszédes könnyeire, elérzékenyülök. Abban a pilla­natban, hogy finoman fejét hajtok előtte, megszólal.

J. „Imádj, és engesztelj ki Engem! Szenvedek, szenvedek, szenvedek! Isteni Személyemnek minden egyes na­pon különböző súlyos sértéseket kell elviselnie! Kevesen vannak, akik ezek után képesek megvigasztalni!"
D. „Én megteszem, amit kérsz!"
J, „Akkor hát kövess!"
D. „Hová, édes Uram?" (Ezután semmit sem hallok, aztán, valamivel később...)
J. „Kövess Engem! Az úton könnyen találkozhatsz Szentséges Édesanyámmal! Munkálkodik, mert a Mi Két Szentséges Szívünk hamarosan győzni fog!"
D. „Bocsáss meg, ha győzni fogtok, akkor mi dolga van még?"
J. „Ha felbírnád fogni, milyen fáradhatatlanul dolgo­zik Anyám, hogy visszaadja a lelkek méltóságát, szégyell­nél ilyen kérdést feltenni! Ó, mennyire szeretem Őt!"
D. „Az Úrnő azért küzd, hogy a sötétségbe süllyedt lel­kek még időben rátaláljanak az útra!!!"
J. Hát persze!" (Ekkor nagyon kedvesen néz rám.) Ó, mily édesség nekem az Én Anyukám! Megszakad a Szíve, amikor azt látja, hogy Engem még mindig elutasítanak, megfeszítenek, elhagynak! Tiszteld Őt! Ő a tökéletes Társmegváltó! Neked is róla kell példát venned! Soha ne feledd, amire kértelek! A hűséges szolga számára nem lé­teznek akadályok! Érted?"
D. „Ha lábam akadályba ütközik, segítesz majd átlépni rajta?"
J. „Örülj a mártírságnak, ami rád vár: ne félj tőle!"
D. „Engedd, hogy teljesen elszakadjak a földtől!"
J. „Most még csak lélekben teheted!"
D. „Csak így akarod?"
J. „Azt hiszed, ez kevés? Maradj meg a békében, és foly­tasd az imát!"

2000. január 15.


Élénk fény kezd terjedni a szobában, s akkora béke árad belőle, hogy pillanatok alatt felüdíti a fáradt em­beri szívet! Az Úrnő az: három villámlás jelzi érkezését!

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Leányom, azt szeretném, ha az emberek szívében béke lenne! Ezért eljöttem, hogy megkérjelek benneteket, nyissátok ki kapuitokat, nyíljatok meg bizalommal előt­tem! De ahhoz, hogy ezt meglehessétek, szükség van a Gyónásra is, amely az igazság felé terel benneteket!
Azt szeretném, ha a döntésetek megvalósításában ki­tartóbbak lennétek! Amikor valaki elkezd Jézusban járni, nem szabad kételkednie abban, hogy amikor eljön az imádság ideje, Isten várja őt! Azért könyörgök hozzád, hogy előbb a családokban, aztán Művemben is neveljétek a lelkeket az imádságra!
Én mellettetek vagyok, és örömmel dolgozom, hogy minden nép megismerhesse ezt a hatalmas Üzenetet! Ne makacskodjatok, mert ismétlem: senki sem mondhatja, hogy az Úr akaratában van, ha nem tiszteli az Ő atyai taná­csait!"
D. „Anyám, segíts nekünk! Szoríts magadhoz bennün­ket!"
„Én mindnyájatokat a keblemre ölellek, de engedjétek meg, hogy imáért, áldozatokért és türelemért könyörög­jek hozzátok! Itt hagyom neked illatomat, hogy emlékez­tessen: arra vagy hivatott, hogy rajtam keresztül eljuss az életszentségre! A viszontlátásra!"

(Így ér véget a jelenés.)


2000. január 18.


Imádkozom, miközben egy ragyogó fényt pillantok meg, melyből lassan kirajzolódik az Úrnő alakja. Egy lépcsőn jön lefelé, amely úgy ragyog, mintha gyémánt­ból volna kirakva. Ahogy közeledik, már ki tudom ven­ni fénylő lábacskáit, melyek olyan picik, hogy nem le­hetnek nagyobbak 35-ösnél. Letérdelek, várva, hogy megszólaljon, és imára kulcsolom kezeimet.

„Hőn szeretett leányom, dicsértessék a Jézus Krisztus!"
„Mindörökké, édes, Mennyei Úrnőm!"
Ma azért jöttem, hogy köszönetet mondjak neked, és általad mindazoknak, akik próbálnak a családi körben vagy bárhol másutt a megbékélés jelei lenni! Azért jöttem Manduria földjére, hogy itt várjam mindazokat, akik a vi­lág minden tájáról eljönnek ide, hogy találkozhassanak Velem! A föld, amelyen annyiszor szóltam hozzád, Isten szeretetével és hatalmával teljes! Ezen a helyen: a kegyel­mek színhelyén segítsetek nekem kiengesztelni Isten jo­gos haragját!
Leányom, ismétlem: az én Getszemánimban a kegye­lem forrására talál az emberiség! Amikor néhányan meg­kérdik majd tőled, miért, válaszold nekik, hogy azért jöt­tem az Égből idáig, mert határtalanul szeretem őket.
Manduria az én Eukarisztiáról szóló üzenetem csilla­ga. Szeretném, ha az olaj éreztetné veletek, mennyire fontos, hogy új életet kezdjetek Jézus, az Eukarisztikus Szeretet segítségével. Áldások folyama száll alá mind­azokra, akik hallgatnak majd megsebzett szívű Édesany­jukra!
Ó, leányom, nem elég megállni az elmélkedésnél; az Üzeneteknek életté kell változniuk! Én könyörögve ké­rem Isteni Fiamat, hogy világosítson meg benneteket! Az Úr ismeri a szívek titkait, tudja, hogy könnyen becsaphat­nak és szomorúságba taszíthatnak benneteket!
Azt akarom, hogy meglássátok a Sátán furfangját, ami fiókba záratja veletek Üzeneteimet! Ti mind jól tudjátok, hogy a Sátán a legravaszabb cselekhez folyamodik, hogy eltávolítson benneteket a szent élettől, az önzésbe és a szekularizmusba taszítson benneteket. Ne hagyjátok, hogy becsapjon benneteket!
Táplálkozzatok folyton a Szentségekből, váljatok a Szentségi Jézushoz való hűség példaképeivé! Mondjátok el papjaimnak, mennyire szeretné az Édesanya, hogy mindenütt meggyújtsák az eukarisztikus engesztelés Tűz­helyeit!
A tenger viharos, nő a zavarodás. Szeressétek a Pápát, hozzatok áldozatokat és böjtöljetek, hogy hamarosan megvalósulhasson a három Egyház egysége! Csókollak benneteket! Viszontlátásra!"
D. „Viszontlátásra, Anyám!"

(Eltűnik, és leírhatatlan öröm tölti be a szívemet.)

2000. január 23.


A Szűzanya ezúttal nagyon szomorú. Szemében könnyek csillognak.

„Dicsértessék a Jézus Krisztus!"
Drága gyermekeim, köszönöm, hogy itt vagytok!115 Ma. az újév első jelenésének napján arra kérlek bennetek, imádkozzatok a család szentségéért! Ti tudjátok, hogy ezen a napon kötöttem egykor szent és tiszta116 házassá­got az igaz Józseffel. Azt szeretném, ha többet imádkoznátok mert számtalan lélek képtelen megszabadulni a Sátán befolyásától, aki csábításaival fogva tartja őket!
Kedveseim, én mindenkit hívtam, és ezután is hívni fo­gok, azok érdekében, akik szeretnék, ha Isten vezérelné őket; de ott, ahol ellenállásba ütközöm, semmit sem te­hetek! Szerettem volna, ha megértitek, milyen értékesek is az „Imatűzhelyek", hisz ezek hatásos fegyverek a bűn semlegesítésében.
Nem is sejthetitek, mennyire szereti az Atya a teremt­ményeit, és mi mindent kitalál, hogy az egész emberi nem tanúja lehessen Szeretetének!
Sokan közületek ebben a kegyelmi időszakban is ugyanazokat a hibákat követték el, mint eddig, és nem vették figyelembe Üzeneteimet, amelyek meggyógyítják a szívet. Ez nagyon fáj az Én Anyai szívemnek, mert meg­akadályozzátok a megtéréseteket! Ha még mindig veletek maradtam, ez azt jelenti: el akarlak kísérni benneteket az életszentség küszöbéig!
A ti tanúságtételetek Istenről és az Egyházról segíteni fog a családoknak, hogy újjáépítsék az egységet!
Én felkínálom nektek Anyai Áldásomat, és ha úgy dön­tötök, hogy nem fogadjátok el: hát visszaveszem!
Drágáim, hozzatok komoly döntést, és akkor Jézusom megváltoztatja majd a szíveteket! Szeretlek és védelmez­lek benneteket!"

115 Nyolc év után ezen a napon is megengedte a Szűzanya, hogy végig szakadó eső tegye próbára azokat, akik itt a jelenésre várva imádkoztak. A hívek, a betegek, a gyerekek is nagy békében tovább imádkoztak, emelték kéréseiket az Ég felé.
116 valóban megesküdtek, de szűzi házasságban éltek

2000. január 25.


A testem és a gondolataim is teljesen elmerültek a hétköznapi munkákban, amikor, bár nem akarom hal­lani, hirtelen felharsan az Úr hangja - a fülemben és a szívemben egyaránt. Hogy ne hallanám Őt, amikor teljesen független akaratomtól? Bárki, aki a kegyelem álla­potában él, értené, hogy ez a szeretetteljes felszólítás egyáltalán nem téveszthető össze az emberi elme saját kezdeményezésével, és még kevésbé a gonosz lelkek játékával.
Amikor Ő, a Szentséges Szív ragadja magával az embert, mélységes nyugalom kerít bennünket hatalmá­ba, de néha a fizikai fáradtság tréfát űzhet velünk.
A Kegyelem természetfölötti fénnyel tölti be az elmén­ket, de ha a teremtmény figyelmetlen, könnyen elkövet­het kisebb-nagyobb hibákat; a nagy sietségben még az is megeshet, hogy kihagy egy-egy névelőt, névmást, stb.. Ezért, véleményem szerint nagyon fontos, hogy az a lélek, aki az Úr szavait veti papírra, egy pap irányítása alatt álljon, akire teljesen rábízhatja magát, s ezáltal az is elkerülhető, hogy a szöveg figyelmes átolvasás nélkül kerüljön a nyilvánosság elé.
Azt mondtam, az ember könnyen lehet figyelmetlen, de persze a gonosz is mindent megtesz, szívesen kelle­metlenkedik, hogy az átírt változat ne hozhasson vi­gaszt az olvasónak. Én tapasztalatból mondhatom, hogy a Mesternek gyakran el kellett zavarnia, vagy el­hallgattatnia, mert beszélgetésünk előtt vagy után min­denféle zaklatással, köpködéssel próbált megzavarni bennünket.
Az Istennel való párbeszéd teljesen magával ragadja az ember szívét, és kétség nem f ér hozzá, hogy természet­feletti jelenségről van szó.
Akkor hát jöjjön, ami a Legszeretőbb Szív látogatá­sán elhangzott:

J. „Béke veled!"
D. „Befogadom békédet! Bocsáss meg Uram, de ép­pen mással..."
J. „Néhány nappal ezelőtt arra kértelek, vezekelj a megsértett szüzességi fogadalomért! Ma szeretném mé­lyebben kifejteni ezt a témát!"
D. „Várj, Uram! Azonnal!" (Az asztalhoz rohanok, és írni kezdek.)
J. „Szeretném, ha megtanulnád azt mondani: az Ég tiszta Úrnője, a szép Úrnő helyett; mert bár a szép szó valóban utal Anyám megjelenésére, nem fejezi ki mélyeb­ben a természetét!
Az Én Szentséges Anyám fogantatásától kezdve tökéle­tesen tiszta templom volt, s Én ebben kívántam emberi természetet ölteni. Ennek következtében Ő olyan szép­ségre tett szert, amilyet még emberi szem nem látott, mert magába olvasztotta a tisztaságot és az istenanyaság bölcsességét! Ezzel azt akarom megértetni veletek, hogy a szüzesség nem mindig a tisztaság gyümölcse.117 Valójá­ban egy olyan teremtmény is lehet szűz, aki - féktelen gondolatai miatt - tisztátalanságot izzad."
D. „Sokszor azt hisszük, hogy azok a tiszták, akik nem házasodnak meg!"
J. „És rosszul gondoljátok, mert vannak házasok, akik­nek nagyon tiszta a szívük! Ugyanígy, akkor is mindent összezavartok, amikor az Én Szent Anyám Szüzességéről és Szeplőtelenségéről elmélkedtek! A tisztaság a lélek ár­tatlanságát, míg a szüzesség a test érintetlenségét jelenti. Annyi lélek, akit Én hívtam a szőlőmbe munkásnak, tisz­tátalan, mert az értelme és a büszkesége elhomályosította előtte annak fontosságát, hogy az Én drága kertem, lepe­csételt forrásom maradjon! Ugyanakkor a házasokhoz is szólok: ne hagyják, hogy életükben a kéjsóvárság és az er­kölcstelenség legyen az úr! Isten szereti a tiszta szívűeket, mert ők mindent megragadnak a hit szemével!"
D. „De akkor ki tiszta valójában?"
J. „Leányom, a tiszta ember az, aki mindent az Úr előtt tesz!"
D. „Bocsáss meg, de még mindig nem értem!"
J. „Aki mindig úgy cselekszik, mintha az egész Menny­ország tanúja volna tetteinek. Aki nem így gondolkozik: „Ki tudja meg, ha senki sem látja?". Aki nem leli örömét olyasmiben, ami nem a lélek épülését szolgálja. Aki nem hagyja, hogy úgy rágja szét lelkét a bűnös gondolat, mint a szú a fát. Aki nem akarja magát olyasmivel megrontani, ami nem tetszik Istennek és az Ő Angyalainak! Én azt sze­retném, ha ifjúi ajándékodban helye lenne egy különle­ges felajánlásnak!"
D. „Milyen felajánlásról beszélsz, Uram?"
J. „Ez titok marad, melyet mindketten szívünkbe pe­csételünk majd! Ezután is vezekelj fáradhatatlanul azért a különösen nagy sebért, amely az Én felszentelt papjaim szívén esett! De most fogadd szívedbe Békémet! Maradj meg a Szeretetemben, és rajzold le a jelemet!"


117  a szüzesség nem mindig a tisztaság szinonimája

2000. január 30.


Egyedül imádkozom, amikor megjelenik előttem a Szentséges Szűz Mária.

„Leányom, Anyai Szívem minden szeretetével arra biz­tatlak téged, hogy tarts ki, és maradj hűséges az önfelajánlásban, amelyet Istennek tettél! A Sátán nagyon ra­vasz, és azokat a gyermekeket támadja leginkább, akik azt hiszik, nincs szükségük tanácsokra, mert túlságosan bíz­nak magukban!
Kislányom, légy résen, és amennyire csak tőled telik, biztasd az embereket, hogy mondjanak ellent a bűnnek! Ma a bűn már mindenfelé elharapódzott, a szívetek mé­lyébe is befészkelte magát. Kérd az embereket, hogy vá­lasszák Istent, fogadják el a Keresztet, amelyet Ő, a Könyörületes küld, és változtassanak életvitelükön!
Velem nem nehéz változtatni egy bűnös élet rossz szo­kásain! A Sátán megpróbálja hazugsággal és pletykákkal összezavarni az embereket, de én békét tudok adni mind­azoknak, akik követnek majd engem! Már annyian elárultak, akik csak szájukkal követtek, és csupán látszólag tértek meg! Azt szeretném, ha nem késlekednétek elismerni hiányosságaitokat, hibáitokat, bűneiteket: mert Isten kész a megbocsátásra!
Mindazokra, akik eltávolodnak az Úr Törvényétől, nem vár más, csak szenvedés! Horgonyozzátok le maga­tokat Szent Rózsafüzéremmel és Fiam, Jézus Krisztus táp­lálékával, az Eukarisztiával, melyet kegyelmi állapotban vegyetek magatokhoz! Eljött a bűnbánat ideje! Növeljé­tek meg áldozataitokat! Én segíteni fogok nektek! Dicső­ítsétek és szeressétek Jézus Krisztust! Maradj meg a Béké­ben!
Még néhány titkot szeretnék megosztani veled...".

2000. január 26., szerda

MAGDOLNA ASSZONY ÍRÁSAI Ármin által

2000. január 25.


Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Áldott légy testvérem a mi Urunk Jézus Krisztus szent kegyelme által. Ámen. Ármin vagyok. Ne félj!


Köszöntelek testvérem és testvéreim, kik szívetekben építitek Isten templomát és követitek a jó Pásztort, ki életét adta juhaiért. Az Atya irgalmas szeretetével, ki elküldötte egyszülött szent Fiát értetek becsapott, botladozó gyermekeiért, a tékozló fiaiért, hogy a megbánt bűnök bocsánatot nyerjenek, hogy aki keresi Krisztusát, az meg is találja, hogy a bárány vére tisztára mossa lelke köntösét, hogy beléphessen a mennyei lakomára, hol üdvössége lesz mindörökké. Köszöntelek benneteket a háromszemélyű egy igaz Isten irgalmas szeretetével, a Fiú; Jézus Krisztus kereszt áldozata érdemei által, a Szentlélek Isten szeretetének kiáradása által; ki keresi az Atya gyermekeit, mint bárányokat a farkasok között. Ámen.

Imádkozzunk testvérem és testvéreim Krisztusban. Mikor Uratok Jézus Krisztus kinyilatkoztatta övéinek „Atyátok elhatározta, hogy nektek adja az országot. Igen Atyám, ez így tetszett Neked, a kicsiknek, hogy megszégyenítse a magukat nagynak tevőket, a semminek látszóknak, hogy megszégyenítse az okosokat, a gőgösöket. Királyok, fejedelmek szerették volna látni, mit ti láttatok, hallani, ami ti hallottatok, de nem adatott meg nekik.” Ezért mondom testvéreim ti is boldogok vagytok, mert ti halljátok és ti látjátok, mert Krisztus tanítása ma is elevenen él és  Krisztus keresztáldozata önmagát mindig megújító örök áldozat a bűnök bocsánatára, lelketek üdvére. Krisztus egyháza az, hol ezt az áldozatot nem rá emlékezve, hanem önmagát mindig megújító áldozat: ami nem volt s nem lesz, hanem mindig van, mindig a jelenben élő tökéletes áldozat a bűnök bocsánatára, lelketek üdvére. Ezt megköszönni nincs emberi szó, csak Krisztusát szerető meleg emberi szív tudja ezt,  ki Krisztus tanítását nemcsak meghallja, hanem tettre is váltja azt. Köszönjük Neked, egy igaz Istenünk, hogy ezt megadtad az embernek, Ámen.

Testvérem és testvéreim! Gondoljátok végig a fentieket. Nehogy azt higgyétek, hogy mindez másnak szól okulásukra, mert már ti olyan tökéletesek vagytok! Nem testvéreim ! Ez mindenkinek külön  külön személy szerint szól. Krisztus külön külön mindenkiért kiitta a szenvedések kelyhét. Szépen fejezi ki egyik költőtök: „Megtestesült az örökös nagy eszme, a teremtés ím befejezve már, mindentől, mit az Úr lehelni enged,  méltó adót szent zsámolyára vár.”

Testvéreim ti is, kik úgymond Krisztuséinak hiszitek magatokat, hányszor eladjátok halhatatlan lelketeket, 30 ezüstért Krisztusotokat! Keresitek lelketek békéjét alkoholban, narkóban, pénzben, anyagi jobblét reményében, a gonosz oldalára álltatok minden lelkifurdalás nélkül. Pedig Krisztus azt üzeni: „Aki követni akar, az minden nap vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem.” Még azt is üzeni: „Tagadja meg magát.” Hisz Uratok is ezt tette, mert nem istenségének volt szüksége rátok emberek, hanem irántatok érzett végtelen szeretetének. Mit kér tőletek? „Úgy szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket.” Fontolja meg, ki magára ismer a fentiekben. Mindnyájan szívleljétek meg testvéreim!

Testvérem és testvéreim! Legyetek összeszedettek először gondolatban. Ott kell először
szembeszegülni a gonosszal. Mert a szép gondolatokból lesznek a szép szavak, a szép szavakból az Istennek tetsző cselekedetek. Régóta figyelmeztetlek már benneteket! Kérjétek Isten szent Lelkének kegyelmi ajándékait. A bölcsesség lelkét, a tisztánlátás lelkét, hogy a sok sok hamisság között felismerjétek Isten igazságát, a feltétel nélküli hit kegyelmét. És merjétek vállalni a nehéz, tövises utat. Ne a mának éljetek, hanem Krisztusnak. Hisz mondotta Uratok: „ Ha engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. De ne féljetek, én legyőztem a világot!”


Testvérem és testvéreim! Hogy is mondjátok, kinek Isten a barátja könnyen üdvözül? Hogy is mondja Uratok Istenetek megváltó Üdvözítőtök? „Most már barátaimnak nevezlek benneteket, ti tudjátok honnan jöttem és hová megyek. Elmegyek, helyet készítek nektek, mert Atyám házában sok lakhely van, ha nem úgy lenne, megmondtam volna nektek. Eljövök és magamhoz veszlek tieteket.”

Testvéreim! Ujjongjon szívetek, lelketek és készüljetek erre a gyönyörű találkozásra, hol megtudjátok, hogy mennyire szeret az Isten. Gyűjtsetek kincseket, mit a rozsda el nem mar, mit a tolvaj el nem lop, mit lelketekben őriztek.
Tegyetek jót, ahol csak lehet anélkül, hogy azt fontolgatnátok, abból nektek milyen anyagi hasznotok származik. Ezt teszik a világ fiai is, ti ne ilyenek legyetek! Mit mondott Uratok? „Mit számít, ha az egész világot megnyered is, ha lelked pedig kárát vallja.” Olvassátok az Újszövetségi Szentírást! Mit nektek tudnotok kell, abban benne foglaltatik. Krisztus egyházát soha el ne hagyjátok, Krisztus egyháza pedig az, hol a szentmise áldozatában önmagát mindig megújító áldozata által Krisztus testét és vérét adja lelketek táplálására. Arra pedig nagyon ügyeljetek, hogy ezt a szentséget méltóképpen vegyétek magatokhoz, mert mondotta megváltó Üdvözítőtök: „Aki méltatlanul eszi az én testem és méltatlanul issza az én vérem, az kárhozatot eszik és kárhozatot iszik.”

Testvérem imádkozzatok papjaitokért, imádkozzatok a jó papi hivatásokért, a szeplőtelen szent Szűz, Isten anyja Mária győzelméért a gonosz felett. Hazátokért, a békéért, nem utolsósorban a bűnösök megtéréséért, Ámen.

Most búcsúzom és azt mondom, áldjon meg benneteket testvérem és testvéreim a mennyei édes Atyátok, ki annyira szerette a világot, hogy egyszülött szent Fiát adta értetek, hogy ” ki Jézus Krisztus tanítását hallgatja és tettre váltja, annak örök élete legyen mindörökké és én feltámasztom az utolsó napon.” - mondotta Uratok, Istenetek; Jézus Krisztus. Isten szent Lelke töltse be lelketeket.  A szeplőtelenül fogantatott szent Szűz könyörögjön és járjon közben értetek. Szent Mihály főangyal védelmezzen benneteket a nehéz úton. Isten minden angyalai és szentjei imádkozzanak értetek Urunknál, Istenünknél, Ámen.

Én pedig Isten alázatos szolgája, imádkozom érted, veled, értetek és veletek.

Medjugorjei üzenetek 2000. január

2000. január 25.
„Drága gyermekek! A szüntelen imára hívlak benneteket, gyermekeim. Amikor imádkoztok, közelebb vagytok Istenhez és Ő vezetni fog benneteket a béke és az üdvösség útján. Ezért ma arra hívlak benneteket, hogy adjatok békét másoknak. Csak Istenben van az igazi béke. Nyissátok ki szíveteket és váljatok a béke ajándékozóivá, így bennetek és általatok mások is fölismerik a békét, és tanúságot tesztek Isten békéjéről és szeretetéről, amit Tőle kaptok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2000. január 7., péntek

Barnabas Nwoye kapott Urunk Jézus Krisztus által

DÁTUM: 2000. január 4.
IDŐ: 14:00
HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: FOGADJÁTOK ÉDESANYÁTOKTÓL EZT A DRÁGA AJÁNDÉKOT
Látomásban, láttam egy gyönyörű, zöldellő legelőt lángokkal borítva, azonban még egy fűszál sem égett el rajta. Egy kis idő múlva, egy felhő ereszkedett le, és befedte az egész helyet. A felhőben, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt fölött az Örök Atyát láttam, akinek dicsősége betöltötte az egész képet. A kereszt lábánál pedig a mi Asszonyunkat láttam a fájdalomtól roskadozni. Mindeközben angyalok és szentek nyújtottak vigasztaló imát a haldokló Jézus Krisztusnak.
Miközben ezt a képet néztem, a Szűzanya felkelt, és közelebb jött hozzám. Egy felhő leszállt és befedte az egész helyet. Ekkor már csak a Szűzanya maradt a látomásban, aki töviskoronát tartott a kezében, s keservesen sírt. Ekkor így szóltam hozzá: „Anyám, miért sírsz? Tudom, hogy a bűneim miatt, ne sírj Édesanyám, ne sírj. Irgalmazz nekem, megígérem neked…” nem tudtam befejezni ígéretemet, mert ekkor így szólt a mi Asszonyunk:
„Fogadd ezt az ajándékot tőlem. Ezt a kedves ajándékot Fiamon keresztül a Mennyei Atyától kaptam. Ez az én mindenem. Ez értetek, s mindazokért van, akik Fiam Drága Vérét szeretik.” Ekkor egy töviskoronát adott nekem, s hozzátette: „Boldoggá teszi fiamat, ha látja, hogy valaki szereti ezt a koronát, s imádja az Ő haláltusát vívó életét. Örvendjetek gyermekeim, mert nagyon sok kegyelmet szereztem számotokra Fiamtól. Megígérte nekem: „Megáldok mindenkit, aki idejön, és senkit nem engedek elveszni közülük. Sok olyan apostolom van, aki most nincs itt jelen, de rengeteget szenvedett már értem. Ők is azok között vannak, akiket most megáldok.”
Fiam, tedd lehetővé, hogy szent Fiam apostolai terjeszthessék Drága Vérének ájtatosságát. Csak nagyon kevesen fognak erre a hívásra válaszolni. Szent Fiam kínszenvedése egyre növekszik, amikor a meghívottak hanyagságát látja. Fiam kínszenvedése megsebzi az én Szeplőtelen Szívemet. Ezért elmegyek, és kiválasztom én is saját apostolaimat, hogy terjesszék ezt az ájtatosságot. Kiválasztottalak hát téged, és azokat, akik hajlandóak a munkálkodásra. Sokan vagytok az egész világban. Fiam, mindezt azért tettem, hogy megvigasztaljam Haláltusát vívó Fiamat, Jézus Krisztust. Gyermekeim, ne bátortalanodjatok el, amikor őket látjátok, bővelkedni fogtok kegyelmekben ti is.”

DÁTUM: 2000. január 4.
IDŐ: 17:30
HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: NEM ENGEDEM, HOGY SÖTÉTSÉGBEN JÁRJATOK
Szentmise alatt egy hangot hallottam, mely hívott az átváltoztatáskor: „Barnabás, jöjj! Nem lesztek pásztor nélküli nyáj! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki hív mindannyitokat. Megtanítom nektek, hogyan tegyétek meg akaratomat. Jöjjetek el ma éjfélkor és tanítalak benneteket és nektek adom békémet. Megígérem nektek, nem fogtok sötétségben járni. Megáldalak titeket!”

DÁTUM: 2000. január 5.
IDŐ: 17:45
HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: GYERMEKEIM, LEGYETEK ÓVATOSAK
Szentmise alatt látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten függve, aki így szólt: „Fiam, reggel három órakor el fogom küldeni hozzád Szent Mihály arkangyalt, aki táplálékul adja majd neked Legdrágább Véremet. Csendben kell lenned mindaddig, amíg ez tart. Tanítani fog neked még többet az én Drága Véremről. Légy készen és üdvözöld őt. Aki abban az órában aludni fog, le fog maradni a Mennyország áldásáról. Barnabás, ismertesd meg ezt az üzenetet a következő program alatt. Csak azokat akarom, akik válaszoltak hívásomra. Megáldalak titeket.

DÁTUM: 2000. január 06.
IDŐ: 14:00
HELYSZÍN: LOURDESI KÉPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: ŐRIZZÉTEK MEG TESTETEKET TERMÉSZETESNEK ÉS SZENTNEK
Engesztelő imáink közben, látomásban, láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztust a kereszten. A kereszt lábánál, a mi Asszonyunk, a Drága Vér Királynője keservesen sírt, s imádkozott engesztelésül a világ bűneiért. Miközben őt néztem egy felhő befedte az egész helyet. A felhőben megjelentek angyalok és szentek a kereszt fölött, akik vigasztalták a Haláltusát vívó Jézus Krisztust. Egy kis idő elteltével, a Szűzanya felállt a kereszt alól, és közelebb jött hozzánk, s így szólt:
„Gyermekeim, azért jöttem, hogy megosszam veletek a Fiam iránt, és irántatok érzett szeretetemet. Sokan közületek nem értik, hogy mekkora kegyelmeket kaptatok tegnap este Szent Mihály arkangyaltól, pedig valóban nagy kegyelemről van szó. Gyermekeim, szívetek zárva volt, hogy megérthessétek a szeretet rendkívüli meghívását. Habár nyitott szemmel jártatok, mégsem láttatok. De ti most már képesek vagytok érteni a meghívás jelentőségét, így töltsön el titeket teljesen az öröm. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja, aki véres könnyein keresztül szerezte meg nektek ezeket a kegyelmeket.
Gyermekeim, könnyekkel telve könyörgöm hozzátok, hogy tartsátok távol a gonosz minden tulajdonától testeteket, hisz az a Szentlélek temploma. Őrizzétek meg testeteket természetesnek és szentnek. Emlékezzetek rá gyermekeim, hogy testetek nem a sajátotok, hanem kedves Jegyesemé. Ő azt akarja, hogy uralkodjatok testi vágyaitokon, és tisztuljatok meg. Nézzétek Haláltusát vívó Fiam sebektől és vértől eltorzult testét. Milyen erőfeszítéseket tesztek, hogy megvigasztaljátok Őt? Őrizzétek meg szentnek testeteket. Gyermekeim, miket nem vagytok hajlandóak feladni, hogy cserébe az örökélet birtokába jussatok? A gonosz termékeit? Hallgassatok Édesanyátokra, őrizzétek meg magatokat szentnek, hogy az utolsó napon, testetek feltámadjon az örökéletre.
Fogadjátok áldásom. Szeplőtelen Szívem Sebeiből áradó kegyelem töltsön el titeket. Növelje bennetek a szeretetet a Haláltusát Vívó Jézus Krisztus iránt. Véres könnyeim szerezzék meg nektek a szentség és a hit békéjét. Elrejtelek titeket Szeplőtelen Szívembe. Irgalmazzatok Jézusnak. Megáldalak titeket!”
A látomás hirtelen eltűnt.

2000. január 1., szombat

Barnabas Nwoye kapott Urunk Jézus Krisztus által

DÁTUM: 1999. december 3.
IDŐ: 00:00
HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: BŰNEITEK SÚLYA RÁM NEHEZEDIK
Látomásban láttam a mi Urunkat egy nehéz keresztet hordozni, a Kálvária útján haladt. Az út rögös volt. Egyedül ment, amikor találkoztam Vele. Ahogy odaértem Hozzá, elesett. Hirtelen egy felhő szállt le és befedte az egész helyet. A felhőben megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca és így szólt: „Irgalmazz Nekem, vigasztalj meg Engem, segíts Nekem szeretettel! A kereszt súlya, melyet már 2000 éve viselek, a földre sújt Engem. Ez a bűneitek súlya! Hívlak titeket szeretteim, jöjjetek és segítsetek Nekem! Jöjjetek közelebb Hozzám! Megáldalak titeket!”

DÁTUM: 1999. december 04.
IDŐ: 00:00
HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: GYERMEKEIM, LEGYETEK ÓVATOSAK, ISMERJÉTEK FEL, MIKOR A SÁTÁN ELÉRKEZIK
Látomásban láttam egy olyan fényes dolgot, mint a nap. Olyan vakító fény áradt ki belőle, hogy nem tudtam ránézni. Amint a fénysugarak elértek engem, egy felhő ereszkedett le és befedte az egész helyet. Ekkor már képes voltam meglátni, hogy a fénysugarak a mi Asszonyunk Szeplőtelen Szívéből törtek elő. A Szűzanya közelebb jött hozzám, megérintett, s így szólt:
„Nézz rám fiam. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Eljöttem hozzád, hogy megosszam veled örömömet, és hogy arra kérjelek, légy vigasztalója Fiamnak, Jézus Krisztusnak, aki haláltusát vív miattad.
Fáj szívemnek látni, hogy sokan közületek, hogyan szegik meg Neki tett fogadalmaikat. Mindez azért történik, mert élnek köztetek olyanok, akik a végső idők Júdásaiként viselkednek, s viselkedésük az egyre növekvő gyűlölet okozójává válik. Örvendjetek azonban, mert én közbenjárok értetek. Senkit nem akarok elveszni engedni, még azokat sem, akik Júdásként élnek.
Közbenjárok mindenkiért, mellettetek vagyok, hogy segítsek nektek. Boldoggá tesznek a Legdrágább Vér apostolainak erőfeszítései, melyeket ebben a nemzetben és világszerte tesznek. Megáldalak mindnyájatokat. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Anyja. Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Örvendjetek!”
A látomás eltűnt.

DÁTUM: 1997. december 17.
IDŐ: 12:00
HELYSZÍN: LOURDESI KÁPOLNA, IMEZI OWA
TÉMA: AKIK ELVESZÍTIK PECSÉTJÜKET ÖNMAGUK IS ELVESZNEK
Látomásban láttam a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arcát vérrel áztatva. Az Úr jelenlétéből erős fény sugárzott, és a Szent Arc közelebb jött hozzám és így szólt:
„Fiam, ma az év utolsó harmadik pénteki napja van. Az Én Drága Vérem megváltásotok biztos jele lesz. Fogadjátok szeretetem Pecsétjét, megáldalak titeket.
Fiam, azon a napon, amikor a sátán megjelenik, hogy megtámadja a világosságot nagy zűrzavar lesz, kavarodás és félelem mindenhol. Vigasztalás nélküli sírás és rívás lesz, és nem lesz többé remény. Azon a napon meg fogjátok érteni azt, amikor ezt mondtam nektek: Fogadjátok Pecsétemet! Mindazok, akik elveszítik Pecsétjüket, elvesznek a vadállat ’666’ pecsétje miatt. Fiam, uralkodni akarok szívedben és minden ember szívében! Rajtad keresztül megalapítom Királyságomat minden ember szívében. Add Nekem szívedet, tedd a lelked méltó lakhelyemmé! Egyedül viszem véghez művemet. Amit neked mondok, azt minden szeretteimnek mondom. Adjátok Nekem szíveteket! Alakítsátok azt élő szentélyemmé! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, aki szeret titeket. Jöjjetek oltárom elé s térdeljetek le Előttem. Fiam, imáitok alatt senki ne aludjon az Én jelenlétemben. Mellettetek vagyok, hogy segítsek nektek. Békesség legyen nektek! Megáldalak titeket!”

DÁTUM: 1999. december 31.
IDŐ: 00:00
HELYSZÍN: KÁRMELY HEGY, OLO
TÉMA: AZ ÉVSZÁZAD EZEN ÉVEIBEN A SÁTÁN ÉS CSATLÓSAI MEGMUTATKOZNAK, LEGYETEK ÓVATOSAK, ÉS NE CSATLAKOZZATOK A VADÁLATHOZ
Látomásban láttam egy kétélű kardot, egymást keresztezni egy felhőben. A metszéspontjuknál egy nyíl mutatott lefelé a földre. Kis idő után egy nagy villámlás és dörgés rengette meg az egész helyet és a látomás eltűnt. Aztán ismét megjelent a Haláltusát vívó Jézus Krisztus Arca könnyekkel és vérrel áztatva, mely a Szent Fejének sebeiből áradt. Egy rövid ideig csendben volt, majd így szólt a mi Urunk: „Fiam és gyermekeim! Öröm számomra látni enyéim sokaságát, akik virrasztással és imával lépnek be az új évezredbe. Megáldalak titeket! Az Én békém legyen veletek! Fiam, elfogadom szeretettel teli engesztelő imáitokat és tudtotokra akarom hozni, milyen nagy jelentőségű időben éltek. Imáitok megvigasztalnak Engem. Szükségem van még több engesztelő imára és szenvedést elfogadó életre. Engeszteljetek folytonosan bűneitekért és a világ összes bűnéért. Sebeim így begyógyulnak.
Fiam és gyermekeim tartsátok észben az összes hozzátok intézett figyelmeztetésemet és intelmemet. Az idő, amelyről már beszéltem nektek, tolvaj mód ragadja majd magával számos gyermekemet. Már most sokan közülük azon óra hatásaitól botladoznak. Ki fogja akkor hát túlélni? Fiam és gyermekeim, halljátok ma meg, hogy ennek az évszázadnak első éveiben a sátán és a vadállat és az ő csatlósaik megmutatkoznak. Egy ideig kinyilvánítják majd erejüket és vezetésüket a Föld minden embere felett. Megpróbálnak majd uralmuk alá vonni minden embert. Azokban az években a vadállat jele uralkodik majd. A jel ’666’. Ez a számítógép központi kódszáma. Ez a vörös sárkány száma. Legyetek óvatosak és ne csatlakozzatok a vadállathoz!
Fiam és gyermekeim, ennek az évszázadnak éveiben fogjátok majd saját szemeitekkel látni a nagy zűrzavart a Vatikánban is. Ennek eredménye lesz az, hogy a Pápa elhagyja Vatikán városát. Gyermekeim ez alatt azt értem, hogy beléptek a nagy zavarodottság időszakába. Hamarosan az Isteni Irgalom óceánja megszűnik áramolni. Abban az időben bármi, amely a Drága Véren kívül esik, el fog veszni. De minden, amely az Én Drága Vérem védelme alatt él, bőséges kegyelemben fog részesülni.
Figyeljetek Rám gyermekeim, igaz, hogy a sátán, a vadállat el fog jönni. De mily borzasztó lesz annak a nemzetnek, mely erőt ad a vadállatnak! Jaj, annak az országnak, mert a Mennyei Atya haragja leszáll majd rá! Nagyon hamar ezek a ma még erős városok sivataggá válnak.
Imádkozzatok, imádkozzatok sokat nemzetetekért! Édesanyám fájdalmas könnyeit hullajtja ezért a nemzetért. Ez a nemzet az ő Véres Könnyeinek okozója. Szeretlek titeket, ezért Én is könyörgök hozzátok! Imádkozz ezért az országért, hogy ne adhasson életet egyetlen vadállatnak sem. Maradjatok meg a hitben, kövessétek a keskeny utat, hordozzátok keresztjeiteket és mindig kövessetek Engem! Még akkor is, ha a világ elutasít titeket. Biztosan el fognak titeket utasítani, de Én veletek vagyok. Megerősítelek titeket, hogy mindennek a végén elérkezik az Én Királyságom. Akkor majd együtt uralkodtok Velem angyalaim között örökkön örökké! Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus. Megáldalak titeket!”