2012. szeptember 2., vasárnap

NAGYFALUI ÜZENET, 2012 SZEPTEMBER

2012-- A NAGY FIGYELMEZTETÉSRE VALÓ FELKÉSZÜLÉS ÉVE SZEPTEMBER
"Legyetek mindig készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok!"(Mt. 24.44.)
96. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból olvassuk el azokat a kedvenc részleteket, amelyek megérintettek bennünket.
Havi mottó :" A győztest fehér ruhába öltöztetik!"(Jel. 3.5.)
Havi imaszándék: legyen hála a szívünkben az elvégzett kilenced és a kapott kegyelmek miatt!
Konkrét feladatunk: építsünk családi oltárt a házunkban Isten dicsőségére és a lelkünk javára!

Szűz Mária üzenete 2012 szeptemberében
"Szeretett engesztelő gyermekeim! A Szentháromság az összes Angyalok és Szentek nevében megköszönöm nektek a kilencedet, amelyet vállaltatok az egész emberiség megmentéséért és a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásáért.A jutalmatok sem a Földön, sem az Égben nem fog elmaradni!
Örömmel látom rajtatok, hogy milyen pozitív változáson mentetek át a kilenced alatt.Azt is látom,hogy milyen lényeges különbség van azok között, akiknek van, és akiknek nincs lelki közösségük. Kérlek titeket,hogy folytassátok kitartóan az engesztelést egyénileg, családilag, és a lelki közösséggel. A kilenced olyan kulcs számotokra, amely által bezárhatjátok a pokol ajtaját és kinyithatjátok a Menny kapuit szeretteitek számára!!!
Előre megmondom nektek, a Szentháromság kérése az,hogy a következő kilencedet főszándékként a hierarchikus személyekért, főleg a püspökötök és a plébánosotok szentté válásáért ajánljátok fel. A gonosz lélek kikérte őket, a hivatásukból akarja őket kiszakítani, ezért érezzetek értük nagy felelősséget. Tudnotok kell azt,hogy a gonosz lélek rendkívüli tombolását a mindennapi szentmisék és az Istennek felajánlott életetek tartja vissza. Ezeket ezután is vegyétek nagyon komolyan. A tisztítótűzből általatok kiszabadult lelkek is nagyon hálásak nektek és mindent megtesznek értetek az Égben, hogy példás, boldog életet éljetek és a halálotok után egyenesen az Égbe jussatok, mint Éva engesztelő testvéretek!
Örömmel közlöm veletek,az eddigi engeszteléseket is figyelembe véve, amennyiben továbbra is állhatatosan és kitartóan engeszteltek, böjtöltök és imádkoztok, a Mennyei Atya az egész emberiségre váró három és fél éves büntető időszakot akár jelentősen is lerövidítheti! A Mennyei Atya nagyon hálás mindazért az áldozatért, amit eddig hoztatok a lelkek megmeneküléséért. Tudnotok kell,hogy a pokol borzalmaitól megmenekült lelkek is, mindörökké hálásak lesznek nektek is, a legkisebb erőfeszítésetekért is. Ti is legyetek egész életetekben hálásak a Mennyei Atya iránt, Aki végtelen Irgalmában és Szeretetében lecsökkentheti az egész emberiségre váró büntetés idejét.
Az igazságos büntetés időszaka alatt a gonosz lélek is és a Szentlélek is meg fogja véglegesen jelölni(pecsételni) az övéit. Ekkor fog bekövetkezni a végleges szétválasztás is a jók és a rosszak között. Ekkor kell majd az igazak a katakombákba, zarándok helyekre, templomokba... meneküljenek a gonoszok tombolása elől. Mindenki, aki Istenhez tartozik, a szívében meg fogja kapni akkor,hogy mit tegyen, hova meneküljön. Csak a legszükségesebb élelmiszerről és ruháról kell gondoskodjatok, a többi az Égiek feladata lesz!!!
Most még arra tanítalak titeket, hogy a házatokban legyen egy szoba, vagy legalább egy sarok a családi oltár részére. Ez legyen szent a számotokra. Ide vonuljatok vissza egyénileg és közösségileg is legalább naponta egyszer imádkozni. A Szentháromság azt akarja , hogy mindegyik családi ház kápolna is legyen, ahol Szent Fiam a tiszta szívetekben és a kölcsönös szeretet által a családotokban mindig jól érezze magát. Ebben a szobában kérjetek Istentől és egymástól bocsánatot és fejezzétek ki Isten és egymás iránti szereteteteket! Szent Fiam Szent Vérének és Szent Könnyemnek az áldásával és oltalmával áldjuk meg a házatokat, családi szobátokat vagy oltárotokat!
Mi legyen a családi oltárotokon? Elsősorban legyen ott a kereszt. amely Szent Fiam értetek vállalt szeretetére, megbocsátására, áldozatvállalására és ajándékaira figyelmeztet titeket! Legyen ott a "gyógyító kereszt", amely által a Szentháromság a gyógyulásotokon fog dolgozni. Legyen az oltárotokon az"egység keresztje", amely egyben a katasztrófa elhárító kereszt is természeti csapás vagy bármilyen szükségetek idején. Legyen az oltárotokon Szent Fiam szobra és az Én szobrom is! Előttünk újítsátok meg naponta a felajánlásotokat, a felajánló és áldáskérő ima által! Legyen az oltárotokon a családi Szentírás kinyitva,amelyből naponta elmélkedve olvassatok. Legyen az oltárotokon a családi rózsafűzér. Naponta legalább egy rózsafűzért együtt végezzetek. Legyen a családi oltárotokon a szentelt víz, amellyel hintsétek meg magatokat, egymást , az ágyatokat, szobátokat, házatokat, kocsitokat... Legyen az oltárotokon az exorcizált szentelt olaj és szentelt tömjén, amelyek által a gonosz támadásaitól megvédünk titeket. Legyen az oltárotokon szentelt gyertya,amely Feltámadott Szent Fiamra--Aki veletek van a világ végéig--figyelmeztessen. Legalább egy szál élő virág is legyen az oltárotokon, amely titeket jelképez az illatával.
Mi a következménye a napi közös imáitoknak a házi oltárnál? Az Istenszeretet mellett az egymás iránti szeretet is fog növekedni bennetek. A családi oltárnál fogjátok megkapni a világosságot. hogy a nehéz időben, a büntetés ideje alatt, mit tegyetek! Erőt, békét, egységet... fogtok érezni a lelketekben. A családi oltár maradandó jel marad a gyermekeiteknek és mindazok részére , akik belépnek a házatokba. Arra kérlek titeket, hogy a családi oltár megvalósítását ajánljátok másoknak is. A családi oltárnál együtt imádkozva el fog tűnni a szívetekből a félelem,szorongás és ehelyett, a biztonság, az Istenre való teljes ráhagyatkozást fogjátok megtapasztalni.
A Szentháromság, Általam áld meg titeket a további áldozatos kilencedek vállalásának a kegyelmével!!!N

VISSZATEKINTÉS 2012 AUGUSZTUSÁRA
Mit kell tudjunk a "teljesség karizmájáról", amelyet Ft. Csilik János atya és Vad Ilona kapott az Égiektől Éva asszony hazaköltözése után (2010. júl.19.)
+ Éva asszony, a hazaköltözése után megjelenve elmondta, hogy "Ti ketten építsétek tovább a Szent Hegyet és vigyétek előre az engesztelő közösséget!" 2010.augusztus 5.-én, egy engesztelő pap, a Szentháromság Nevében köszönte meg az Igenünket, amelyet Isten Akaratára kimondtunk.+ Éva asszonnyal az "egység karizmájában" a szeretetegységre kellett vezessük a különböző vallásúakat és nemzetiségűeket. A"teljesség karizmájában": a szentségre, a tökéletességre, a szeplőtelen életre, a pozitív változásra, a teljes önfeláldozásra, a tiszta életre, az Égiek megörvendeztetésére... kell neveljük az engesztelőket.
Az Égiek kijelentették, hogy meg vannak elégedve az engesztelő közösség többségével. Örülnek az Égiek, azért, mert folyamatosan épül, szépül a Szent Hegy, kisebb -nagyobb felajánlások érkeznek, a munkatársaink lelkiismeretesen dolgoznak, az engesztelő közösség növekszik, lelkileg fejlődik, a kilencedeket áldozatok árán is vállalják, hisznek a csodatévő vízben, hittel használják és tovább adják másoknak is, az üzenetek, látomások, tanítások folytatódnak...
Hála van a szívünkben, a"teljesség karizmájáért", amelyet a Szentháromság Hegyen, az Oltárnál, az Oltáriszentség és az engesztelő közösség előtt pecsételtek meg az Égiek. Védőszentjeink:a "Remény Anyja" és Boldog II. János Pál pápa!
Jelmondatunk:"Totus Tuus!" Egészen a Tiétek vagyunk Jézusunk és Szűzanyánk!" Kértük az egész engesztelő közösséget, hogy egész hónapban, imádkozzanak értünk, mi pedig értük fohászkodunk. Az Égiek kérték, hogy a lehető legtisztábban éljük meg az engesztelő hivatásunkat! Csak egy közösségbe kötelezzük el magunkat! Az üzeneteket olvassuk, éljük meg és tegyünk tanúságot róla!
Milyen jelenleg az Egyház vezetőinek a viszonyulása a Szentháromság Hegyhez és az engesztelőkhöz?
Könyveinket, az imafüzetet, az üzeneteket, tanításokat..., átadtuk a vizsgáló bizottságnak, amelyet a Püspök Úr létre hozott. Levélben részletesen is beszámoltam: a Szentháromság Hegyről, az "egység karizmájáról", Vad Ilona által kapott üzenetekről és az engesztelő közösségről.Levélben kértem Mons. Böcskei László Püspök Urat, ha eljön az ideje, engedje meg, hogy teljesen a Szentháromságnak és az engesztelő közösségnek szenteljem az életemet a Szentháromság Hegyen. Legutóbb a Püspök Úr elküldte az esperest, aki elkészítette a jegyzőkönyvet a Szentháromság Hegy és az engesztelő közösség kialakulásáról időrendi sorrendben és fényképeket készített a Szentháromság Hegy kápolnáiról. A jegyzőkönyvhöz csatoltuk az orvosi igazolásokat, akik eddig súlyos betegségből meggyógyultak a csodatévő víz által.
Milyen üzeneteket, látomásokat kaptunk az Égiektől az engesztelés alatt és az elmúlt hónapban?
Kérték az Égiek, hogy a közeljövőben készüljünk fel a személyes, családi és közösségi vizsgára! Az Égiek megengedett események által láttatni akarják velünk azt, hogy a lelki életben alap, közép, vagy felső szinten vagyunk-e? Az Égiek kérik, hogy a hallott üzeneteket, tanításokat, tegyük gyakorlatba, mert csak így fejlődünk az engesztelő lelkületben! Mindig legyünk készen az Égiekkel való találkozásra!. Az Égiek komolyságot várnak tőlünk! Törekedjünk úgy élni, olyan komolyan, mintha a mai nap kellene találkozzunk az Égiekkel! Az Égiek még a Nagyfigyelmeztetés előtt meg akarnak tisztítani minket minden bűnünktől, helytelen és bűnös viszonyulásainktól.
Az Égiek kérik, hogy minden engesztelő vállalja fel legalább a plébánosát és a püspökét, akiknek a szentté válásáért végezzenek kilencedet. Ajánljanak fel értük imát, böjtöt , szentmiséket, szenvedést, zarándoklatokat... A szándék, hogy a hivatásukban megmaradjanak és megerősödjenek! A Szűzanya kérte: "Öleljétek kebletekre az Én drága felszentelt pap fiaimat, akik a sátán rendkívüli támadása miatt nagy veszélyben vannak! A sátán hatalmas erővel készül arra, hogy felborítsa az egész Egyházat! Bízom bennetek, hogy együtt, összefogva megteszitek a részeteket és győzni fogunk!"
Kérték az Égiek, hogy soha ne hátrafelé és lefelé nézzünk, hanem mindig, előre és felfelé! Ne emlegessük a kapott bántásokat, bocsássunk meg ellenségeinknek, amint Isten is megbocsát nekünk! Halottakról és élőkről tanuljunk meg csak jót mondani! Így Istenre és a jóra figyelve kigyógyulunk sebzett életünkből! Ha ezt megtanuljuk, akkor egészséges lelkülettel, gyors léptékkel fogunk előre haladni a lelki élet útján!
A Szűzanya kérte, hogy örüljünk az Ő Jelenlétének a Földön, bármilyen formában is van jelen közöttünk, mert ezek rendkívüli kegyelmet jelentenek az egész emberiségnek. Ő segít, közbenjár, oltalmaz bennünket, tanít..., mint igazi Édesanya! A Szűzanya Fájdalmas Könnycseppjeit hullatja mindazokra, akik az utolsó időben sem akarnak megtérni és az Egyházban a teljes egységet építeni!
A Mennyei Atya megköszönte mindannyiunknak az Igenünket, amelyet az áldozatos engesztelésre, a kilencedekre kimondtunk! Arra kért, hogy minden hónap elsővasárnapját szenteljük tiszteletére, emlékezzünk meg Róla és terjesszük ezt a tiszteletet környezetünkben. Ha ezt megtesszük, kiengeszteljük az Ő Igazságos haragját a bűnös világ miatt és megrövidíti a szenvedés idejét a Nagy Figyelmeztetés előtt.
Kérte a Szűzanya, hogy nyáron se öltözzünk a világi divat szerint, hanem egyszerűen, diszkréten, szemérmesen. Ne fessük magunkat, hanem fogadjuk el magunkat úgy, ahogy vagyunk! A lelkünk szépítésével foglalkozzunk , amely ki fog sugározni az arcunkra, egész lényünkre! Ne az embereknek akarjunk tetszeni a világi külsővel, hanem Istennek, szép, tiszta lelkünkkel!
Házi feladat szeptemberre
"URAM SEGÍTS, HOGY KITARTÓAN ENGESZTELJÜNK EGYÉNILEG
CSALÁDILAG ÉS A LELKI KÖZÖSSÉGBEN IS!"
Előretekintés 2012. októberére:
Október 4-5-6-7.-én lesznek engesztelések, 15 órakor a Szentháromság Hegyen!
Október egész hónapját,a Mennye Atya tiszteletére fogjuk szentelni. Minden nap egy rózsafűzért fogunk elvégezni a családunkban a Rózsafűzér Királynője iránti szeretetünk jeleként!
Október 20.-án 15 órától Vácott megünnepeljük a kiengesztelődésünk 5. évfordulóját. Reggel 9 órától elmélkedések lesznek.
Október 28.-án , pénteken, családfagyógyítás lesz!
(Az üzeneteket Nagyfaluban Cs. János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!) A nagyfalui üzenetek magyarul megtalálhatóak az interneten www.szentharomsaghegy.hu

Szűzanyánk üzenete Medjugorje-ból 2012. szeptember 2-án

*Medjugorje, 2012. szeptember 2.*
"Drága gyermekek! Míg a szemem néz benneteket, lelkem azokat a lelkeket  keresi, akikkel egy szeretne lenni - a lelkeket, akik megértették mennyire  fontos imádkozni azokért a gyermekeimért, akik nem ismerték meg a Mennyei  Atya szeretetét. Hívlak benneteket, mert szükségem van rátok. Fogadjátok el  a missziót és ne féljetek, meg foglak erősíteni benneteket. Be foglak  tölteni benneteket kegyelmeimmel. Szeretetemmel megvédelek benneteket a  gonosz lélektől. Veletek leszek. Jelenlétemmel vigasztalni foglak  benneteket a nehéz pillanatokban. Köszönöm nyitott szíveteket. Imádkozzatok  a papokért. Imádkozzatok, hogy a Fiam és a közöttük lévő egység minél  erősebb legyen és egyek legyenek. Köszönöm nektek."

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Ez a Küldetés a Próféciák utolsó Ajándéka, melyet Atyám hagyott jóvá a lelkek megmentésére
2012. szeptember 1., szombat, 10:25
Drága szeretett leányom, a sebesség, amellyel ezek az üzenetek az emberiségnek adatnak, ennek a Küldetésnek sürgősségét mutatja.
A világon oly sok ember tévelygett el.
Oly sok szegény léleknek nincs tudomása arról, hogy ki maga az Isten, az Én Atyám.
Oly sokan nem fogadnak el Engem, az Ő szeretett Fiát, mint az Igaz Messiást.
Ez a Küldetés a Próféciák utolsó Ajándéka, melyet Atyám hagyott jóvá a lelkek megmentésére.
Ezek az Üzenetek a keresztények, a zsidók, a muszlimok, az ateisták, az agnosztikusok, és mindazok számára vannak, akik az ember alkotta vallásokban keresnek vigasztalást.
Minden embernek, minden léleknek ugyanaz a vágya, hogy értelmet találjon az életének.
A legtöbbek számára szívszaggató érzés, ha nem hisznek Istenben, mert ők úgy vélik, hogy minden véget ér, amikor lejár a földi élet.
Ó, ha csak látni tudnák, hogy mi történik, amikor a lelkük Előttem megjelenik. Látnak Engem és elnémulnak, mert nem tudják elhinni, hogy Én valós vagyok.
Sok lélekhez az öröm csak azzal a megnyugvással társul, ha a Kegyelem Állapotában halnak meg.
Azonban, rövidre szabott azok öröme, akik a sötétségben vannak, amikor Engem látnak, és sokkolt és kétségbeesett állapotban a Pokol mélységébe sodródnak Tőlem.
Azoknak a lelkeknek, akik az Isten Tanításait prófétáin keresztül ismerik, de saját földi Misszióm folyamán mégis elutasítanak, tudniuk kell a következőket:
Ti úgy döntöttetek, hogy hátat fordítotok az Igazságnak. Az irántatok való Szeretetem miatt, mindent meg fogok tenni, hogy megnyissam a szemeteket.
Ajándékokat fogok hozni, és Nagy Irgalmasságomnak köszönhetően meg fogom a lelketeket menteni. Felszólítalak mindnyájatokat, függetlenül attól, hogy melyik vallást követitek, hogy most ezekre a Szavakra hallgassatok.
Ti mindannyian tudjátok, hogy milyen érzés egy családhoz tartozni.
Egyeseknek nagy szerencséjük volt, hogy egy szeretetteljes családba születtek.
Mások nem ilyen áldottak, és lehet sokat szenvedtek a családon belüli nehézségek és a sötétség miatt. Mások eltévelyegtek, megsérültek, dühösek, és nem tudnak igaz szeretetet érezni családjuk iránt.
Egyesek a vadonba űzettek, hogy saját magukról gondoskodjanak, anélkül, hogy bárkihez is fordulhatnának.
Sokaknak egyfajta mankóra van szükségük, hogy rátámaszkodjanak, annak érdekében, hogy reményt érezzenek. Ezért van az, hogy sok szegény lélek azzal próbálkozik, hogy egy olyan vallást találjon, amely a hiányzó láncszemet biztosítja számukra.
Sajnos ez csak a további kétségbeesésbe vezeti őket. Mert ezek a vallások hazugságokra alapulnak.
A hazugságok megsebeznek benneteket, gyerekek. Ezek hamis biztonságérzetet adnak nektek. Ezeknek a vallásoknak nincsen alapjuk, mert nem az Igazságot, az Úr ösvényét követik.
Nektek egyszerűen csak azt kell tudnotok, hogy a Szentháromság a ti családotok. Az Új Mennyország a Földön lesz a ti igaz otthonotok.
Kövessetek Engem az igazság ösvényén, hogy a jogos otthonaitokba juttathassalak el benneteket.
Egy otthon, mely oly tele szeretettel és örömmel, ez minden, amire szükséges törekednetek.
Kérlek, nyissátok meg a szemeteket, mert eljött az idő, hogy az Igazság Szövetsége végleges bemutatásra kerüljön a világ számára.
Kereszthalálom egy Szövetség volt, hogy üdvösséget hozzon nektek.
Második Eljövetelem szintén egy Szövetség, a végső Szövetség, hogy haza vigyen benneteket Istenhez, minden dolog Teremtőjéhez.
Atyám, a Legmagasságosabb Isten most rövidesen elküld Engem, hogy Üdvösséget hozzak minden Gyermeke számára.
Ezt csak akkor tehetem, és csak akkor teljesíthetem Atyám Ígéretét, ha minden lelket megmenthetek.
Ne állítsatok Ösvényemen akadályokat kétségetek miatt.
Ne utasítsátok el azon próbálkozásaimat, hogy üdvösséget hozzak minden lélek számára.
Ne szalasszátok el azt a lehetőséget, hogy az Új Béke Korszakában, békében és harmóniában egy teljes életet éljetek, tele szeretettel, örömmel és csodával.

Jézusotok