2019. április 30., kedd

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Az idős papok az Egyház tartóoszlopai

2019. 04. 06, Szombat
Láttam, hogy az idős papok közül néhányan olyanok, mint az Egyház tartóoszlopai ebben a világban. Láttam, hogy a szentségek kiszolgáltatása során mélyebben átérzik az Eucharisztia misztériumát. Természetesen itt azokról van szó, akikre nem volt nagy hatással a II. Vatikáni zsinat. Az Úr a fiatal papokat is megmutatta, akik Tőle kapják a hivatást, de sajnos a szívük ki van téve a modern reformoknak és az új tanításoknak. Sokan közülük eltávolodnak a misztériumtól és hagyják, hogy a világ elsodorja őket. Láttam, hogy az ördög így tépi ki az ő szívükből azt a szent vágyat, amit Isten után éreztek. De az Úr megmutatta, hogy van remény arra, hogy ez ne történjen meg mindenkivel. Láttam, hogy egyes papok mellé idősebb papokat vagy lelkitestvéreket helyezett, akiken keresztül Isten jó irányba tereli őket. Belőlük igaz papok lesznek, akik hivatásukat szívből élik meg.
Jézus: „Idősebb felszentelt szolgáim ismerik a valódi Egyház lényegét, és ezért hűségük töretlen Irántam. A Sátán már rég befészkelte magát a papi szemináriumokba, szerzetesi közösségekbe, hogy az új papok szívéből kitépje az Én kegyelmemet, amit a hívásuk során adtam nekik. Kevesen maradtak azok, akik a modern reformokat elutasítják. A bűn szele ugyanis már mindent átjár. A Sátán nem alszik, inkább szorgalmasan munkálkodik azon, hogy lerombolja Isten művét. Ennek ellenére bármekkorára hatalmasodik a bűn, az Én kegyelmem soha nem szűnik meg. Ez az Én szeretetem titka. Még a bűn sem gátolhat Engem abban, hogy szeressek. Most hatalmas zűrzavar van a világban, ami nem más, mint a jó és a rossz fogalmának a bizonytalansága. Hamarosan ennek véget vetek, amint alkalmasnak látom azt az emberiség üdvössége szempontjából.”

2020 Eucharisztikus Kongresszus

2019. 04. 10, Szerda
A Szűzanya megmutatta előre nekem, hogy mi fog történni 2020-ban az Eucharisztikus Kongresszus alatt. Láttam, hogy ezen az eseményen más vallások vezetői, hívei is jelen lesznek. Tehát nemcsak katolikusok vesznek részt rajta, hanem azok is, akik az Egyházból kiszakadtak pl. reformátusok, evangélikusok, gyülekezetek stb... Láttam, hogy a Föld megremeg és az égen vihar támadt. Mennyei Édesanyám könnyezett és azt mondta:
„Ez a Kongresszus nem olyan lesz, mint 1938-ban. Abban az időben nagy kegyelmet jelentett hazátoknak ez az esemény, mert a magyar népet összekovácsolta Fiam szeretete. Akkor az Oltáriszentségben való hit nagyobb volt. Bár sok ártatlan meghalt a háborúban, mégsem hagyott el benneteket Fiam az Eucharisztia szentségében, mely éltető erő minden ember számára. Akkor a magyar nép nagy örömmel felvállalta Fiamat hangos énekszóval Budapesten az egész világ előtt. A kegyelem esője hullott a zarándokokra, akik megtisztultak Fiam szeretetében. A hamarosan megvalósuló Eucharisztikus Kongresszus nem lesz kegyelemmel teljes, mert a hamis ökumenizmusra fog épülni. Ezen az eseményen arra fognak törekedni, hogy az új tanításokat gyakorlatban megvalósítsák. Sokan fognak méltatlanul áldozni, mert nem ismerik Fiam evangéliumát. A más vallások hívei megkísérlik az áldozást anélkül, hogy a katolikus Egyház tagjai lennének. A bűn ellenére Fiam kegyelme jelen lesz a szentségek és az ima ereje által. A szentgyónás és a bűnbánat kegyelme védelmet jelenthet azoknak a katolikusoknak, akik méltóképpen szeretnék ezt az eseményt megünnepelni. A Kongresszus napjain az egész Mennyország tekintete rajtatok lesz. Azonban a Sátán sem fog tétlenül állni, mert mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen az eseményen Fiamat meggyalázza, ahogyan a kereszten is tette. Felhívom magyar népem figyelmét, hogy szüntelen imádkozzanak azért, hogy ezen az eseményen a Sátán tervei meghiúsulhassanak. Imádkozzatok, hogy a magyar egyház Fiamhoz hű maradjon, mert ez az esemény megpecsételheti Magyarország jövőjét!”

A vértanúk szívének egészen meg kell hasadnia, mielőtt életüket adják

2019. 04. 14, Vasárnap
Az Úr olyan lelkeket mutatott a Mennyben, akik az életükben megtanulták magukhoz ölelni a keresztet. Minden szenvedésüket Istennek ajánlották fel. Jézus azt mondta: „Csak azok méltók hozzám, akik a keresztet elfogadják és egyesítik az Én szenvedésemmel. Nagy boldogságban részesültek ezek a lelkek, mert felismerik, hogy ennél nagyobb érdemeket nem szerezhettek volna a Földön.”
Az Úr kegyelmének köszönhetően láthattam, hogy milyen sok vértanú érkezik folyamatosan a Mennyországba. Láttam, hogy szívük kettéhasadt, de ugyanakkor a szeretettől lángolt. Boldogok voltak, mert vérüket ontották Krisztusért. Jézus azt mondta felém:
„A vértanúkat már születésük pillanatában kiválasztom. Ők már az életük folyamán sokat szenvednek. Ezeken keresztül kell menniük azért, hogy éretté váljanak és hittel, bátorsággal meg tudjanak Engem vallani. Először a szívüknek kell egészen meghasadnia ahhoz, hogy kiüresítsék magukat és osztatlan szívvel szeressenek Engem. A szív meghasadása nélkül a test nem képes megadnia magát a vértanúhalálnak. A léleknek kell uralnia a testet és nem fordítva. A vértanúk legnagyobb kísértése a halálfélelem. Csak az Én különleges kegyelmem által lehetséges ezt leküzdeni. Sokan azt mondják, hogy a vértanúk jól járnak, mert egyenesen üdvözülhetnek. Ám nem tudják, hogy a vértanúk már egész életükben meg vannak hívva a szenvedésre, amely felkészíti őket a győzelmi halálra.”

Mi jutalmat vártok

2019. 04. 18, Csütörtök
Láttam, hogy egyes keresztények szeretnek azokkal jót tenni, akik velük is jót tettek. Igen kevesen voltak azok, akik arra törekedtek, hogy az ellenségeiknek tegyék a jót. Hallottam, ahogyan az Úr így szólt:
„Mi jutalmat vártok Tőlem, ha azokkal cselekedtek jót, akik szeretnek titeket? Bizony mondom nektek, hogy az ilyen jótetteknek nincs nagy értéke, mert túl könnyű megvalósítani. Igazi érdemeket azzal szerezhettek, ha törekedtek az ellenségszeretetre. Ők a szeretetgyakorlás legnagyobb kihívásait jelentik, hiszen nehéz azokkal jót tenni, akik valaha fájdalmat okoztak nektek. Az ellenségszeretetnél elsődleges a megbocsátás. Másrészt azokkal tegyetek jót, akik számotokra idegenek. Ha érdemeket akartok szerezni, akkor őket is figyelembe veszitek. A másik személyben lássátok meg a felebarátot úgy, ahogyan az irgalmas szamaritánus tette az Én példabeszédemben. Soha ne várjatok viszonzást senkitől! Ha mégis viszonzást vártok, akkor a szeretetcselekedeteitek nem őszinték és nem önzetlenek. Törekedjetek arra, hogy a szeretet erényét tisztán gyakoroljátok!”

Notre-Dame székesegyház

2019. 04. 22, Hétfő
Mennyei Édesanyám megjelent a Notre-Dame székesegyház fölött, amely a „Mi Asszonyunk” nevet képviseli. Láttam, hogy a tűzvész mögött olyan emberek álltak, akiknek kezében kőműveskanalak voltak. A Szűzanya lábánál Franciaország zászlaját láttam, mely fölött az angyalok sírtak. Hallottam, ahogyan Édesanyám a következőt mondta:
„A Sátán arra ösztönözte a szabadkőműveseket, hogy rombolják le a Notre-Dame templomát. Ez a templom Franciaország keresztény hitét jelentette, mivel már évszázadok óta fennállt. Gyermekeim, ez az esemény jel arra, hogy Párizs hamarosan lángokba fog borulni. A francia nép elhagyta Istent és ennek következményei a szemetek láttára valósulnak meg. A szabadkőműveseknek sikerült elérnie, hogy a Fiamba vetett hitet megszüntessék. De ez nem volt elég nekik. Célként kitűzték maguknak, hogy az emberek szívéből engem is kitépnek. Ahogyan az Istenben való hit megszűnik, úgy egy egész ország élete is összedől. Most ismét bűnbánatra és megtérésre szólítom a francia népet úgy, ahogyan annak idején Bernadetten keresztül kértem! Ha nem hallgatnak a kérésemre, akkor Franciaország elvész.”

Srí Lanka

2019. 04. 26, Péntek
Az angyalok elvezettek a Srí Lankán történt eseményhez, ahol húsvétvasárnap rengetegen meghaltak a merénylet miatt. Az angyalok azt mondták:
„Az egész Mennyország megremegett ettől az eseménytől, ahol sok ártatlan ember vesztette el az életét. Mennyei Édesanyánk vért könnyezett, mert a gyűlölet és a harag merényletre ösztönözte az iszlám híveit. Ez az esemény felhívást jelentett az egész világnak arra, hogy mi fog történni a kereszténységgel. Bár sok halott volt, örvendezzetek, mert ők feltámadtak Krisztusban az örök életben. Akik üldözik a keresztényeket, azok valójában Krisztust üldözik. A világ elveti a szeretet vallását, amely nem támogatja a bűnt. A Sátán az iszlámot használja fel a gyűlölet eszközeként, hogy ártson a kereszténységnek. Ott támad a legjobban, ahol élő hitet lát. Imádkozzatok, hogy ez az esemény sokakat bűnbánatra és megtérésre vezessen!”

Az igazság felvállalása

2019. 04. 29, Hétfő
Láttam, hogy az Úr mennyire gyönyörködik azokban a papokban és hívekben, akik felmerikvállalni az igazságot. Itt elsősorban a bűnről van szó. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi a jó és a mi rossz között a különbség. A Sátán elhitette az emberekkel, hogy a bűn jó -úgy, ahogyan kezdetben is tette. Láttam, hogy az Úr így szól azokhoz, akik hallgatnak a lelkiismeretükre, még ha az emberek el is fordulnak tőlük:
„Mindig lesznek olyan eszközeim, akiken keresztül felébresztem az emberek lelkiismeretét. Ez a feladat elsősorban a papokra van bízva, hiszen ők felelnek a rájuk bízott nyájért. Vannak, akik azért nem merik kimondani az igazságot, mert félnek annak következményétől. Ezt a félelmet a Sátán generálja bennük. Tudhatnák, hogy az emberek szíve fogékony az igazság meghallgatására, ami elgondolkoztatja őket. Aki bátran felszólal, az látni fogja, hogy cselekedetei nem maradnak gyümölcsök nélkül. Az emberek száma nem csökkeni fog, hanem növekedni. Mit gondoltok, miért tolongtak körülöttem az emberek tömegei? Mert az emberek szomjazzák az igazságot. Ez a szomjúság soha nem szűnik meg,akármekkora legyen is a bűn. Az ember szíve szüntelen keresi a válaszokat, így lett megalkotva. Az ember a földi életben sok válaszra lelhet, de odaát fog mindent a teljességében átlátni. Nagy jutalomban fognak részesülni azok, akik Engem megvallanak az emberek előtt. Bizony mondom nektek, hogy számtalan lélek szégyenben érzi magát Előttem, amikor a különítéleten felismerik azt, hogy nem mertek Engem megvallani. Hatalmas bűnbánat szükséges ahhoz, hogy irgalmas legyek hozzájuk. Azoknak van a legnagyobb felelőssége, akik tudják, hogy mit várok tőlük.”
Mária Magdolna

2019. április 29., hétfő

Hamis béke grafikusan - április

Henry Sire brit lovagot felfüggesztette a máltai lovagrend, mert megírta A diktátor pápa című könyvet

egyházépítő szerencsejátéka

Mi lesz a következő a házas papok után?

"Hűség" van az együtt élő párok között, ez pedig "igazi házasság"

csatatérré és játszótérré alakította át az egyházat

“Gaudete et Exsultate” buzdítása nem tartalmaz semmi olyat, amit eddig nem írt le vagy mondott el

Pell bíboros távolléte az egyik oka annak, amiért a vatikáni pénzügyi reformok kudarcba fulladtak

Szent Pál tanításai szerint a homoszexualitás bűn, és Isten haragját vonja maga után

A Gaudete et Exultate apostoli buzdítás a hívőkkel kiabál

rövid időre meghívta Marx bíborost, hogy beszéljenek a protestáns szentáldozásról

A fehér akkor is fehér marad, ha a pápa azt mondja, hogy az fekete

"reformálja" az elmélkedő apácákat

Az amazonasi emberek nem akarnak házas papokat - a fehér emberek igen

"Aki korrupt, az nem tudja, hogy korrupőt!" (2016. február 1.)

Összejön, ami összeillik: Meleg propaganda parádé a Vatikánban

megköszönte Greta Thunbergnek, hogy az "embercsinálta" klímaváltozás ellen harcol

Lángol az egyház

Tobin bíboros szerint a Katekizmus "bántó és sajnálatos"

2019. április 27., szombat

Szűzanya a tetoválásról. A tíz szarvról.

Gyermekeim! A tetoválás egy pogány gyakorlat, mely ellentétes Isten Szent Igéjével.Tested a Szentlélek temploma. Nem szabad megfertőzni, megsemmisíteni vagy megégetni. Az összes testjelzés ellenségemtől származik és olyan gonosz eszköz, amely Isten teremtésének megfertőzésére törekszik és elviszi a megváltástól. Jézus anyja, Mária.
Lev 19.28 "Halott miatt ne ejtsetek sebet testeteken, és ne vagdossátok be magatokat. Én vagyok az Úr."

http://www.jesusmariasite.org/the-beast-like-a-leopard/

2019. április 26., péntek

Tizenkétezer laikus áldoztatónak köszönte meg a szolgálatát Rottenburg-Stuttgart püspöke

A laikus áldoztatók alkalmazásának visszaélésszerű gyakorlata.

Fehérvasárnap (április 28-a) apropóján köszönőlapot küldött Rottenburg-Stuttgart püspöke, Gebhard Fürst az egyházmegyéje valamennyi laikus áldoztatójának - mind a tizenkétezernek. A német püspök a gesztussal arra emlékeztetett, hogy pontosan 50 évvel ezelőtt adott először felhatalmazást laikusok - kilenc férfi és egy nő - számára az akkori püspök Joseph Leiprecht (1903-1981) az Oltáriszentség kiszolgáltatására. [A cikkünk fő forrása a katholisch.de.]
Korábban írtuk...
Gebhard Fürst volt Németországban a tizedik püspök, aki a német püspöki kar interkommúnió-dokumentuma nyomán engedélyt adott a katolikus hívek protestáns házastársainak áldoztatására. A püspök tavaly októberben körlevélben ismerte el, hogy tudott arról, hogy az interkommúnió e tiltott gyakorlata már korábban is megszokott volt az egyházmegyéje több templomában. Fürst a papjait arra szólította fel, hogy minden esetben tartsák tiszteletben a vegyes felekezetű házaspárok saját "lelkiismereti döntését" abban, hogy akarnak-e a szentmiséken rendszeresen együtt áldozni.
A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) előtt az Oltáriszentség kiszolgáltatását csakis felszentelt szolgálattevők - papok és diakónusok - végezhették. A német püspöki konferencia 1968. márciusában engedélyezte az áldoztatásban való részvételt laikus személyek számára, arra (az önkényes zsinati értelmezésükre) hivatkozva, hogy a II. Vatikáni Zsinat 1963-as konstitúciója, a Sacrosanctum concilium (ld. 11. pont) a hívek "tudatos, tevékeny és gyümölcsöző" részvételét ajánlotta a szent cselekményekben.
A Rottenburg-Stuttgarti egyházmegye 1025 plébániáján összesen mintegy 12 000 (tizenkétezer, pontosabban 11 800) laikus áldoztató szolgál - vagyis átlagosan plébániánként tizenkettő. A német püspöki kar hivatalos statisztikái szerint (lásd itt a 47. oldalt) az egyházmegyében 1,8 millió katolikus él, közülük azonban csak 9,2 százalék, vagyis kb. 170 ezer fő teljesíti a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettségét. Feltételezve, hogy az egyházmegye laikus áldoztatói közéjük tartoznak, e gyakorló katolikusok 7 százaléka, vagyis minden 14. hívő vesz részt az áldoztatásokban is.
A német egyházban általában a helyi plébános javasol személyeket arra, hogy felkészítő tanfolyam elvégzése után áldoztatók lehessenek. A végzettek nemcsak a szentmiséken végeznek áldoztatói feladatokat, de beteg, idős, mozgásukban korlátozott személyek számára is házhoz viszik az Oltáriszentséget.


"Csak valódi szükséghelyzetben"


A II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reformok valóban megnyitották a lehetőséget arra, hogy a szentmiséken "rendkívüli" módon világiak is kiszolgáltathassák az Oltáriszentséget. Ahogy azonban az a hatályos Egyházi Törvénykönyvből is kiderül, kizárólag akkor bízhatók meg laikusok ezzel a szolgálattal, ha nincs olyan felszentelt személy, aki elvégezhetné (vastagbetűs kiemelés tőlünk):
910. kán.
1. §. A szentáldozás rendes kiszolgáltatója a püspök, a pap és a diakónus.
2. §. A szentáldozás rendkívüli kiszolgálója az akolitus, valamint a 230. kán. 3. §-a szerint kijelölt más krisztushívő.
230. kán.
3. §. Ahol az egyház számára szükséges, a szolgálatra rendelt személyek hiányában a világiak is gyakorolhatják ezek bizonyos feladatait, még akkor is, ha nem lektorok vagy akolitusok: [...] áldoztathatnak, a jog előírásainak megfelelően.
A kérdésben még világosabban fogalmaz például az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2004-ben kiadott instrukciója, a Redemptionis sacramentum (az instrukció előzményeiért lásd az idézett pontok hivatkozásait a dokumentumban):
151. Csak valódi szükséghelyzetben szabad a liturgia végzéséhez rendkívüli szolgák segítségét igénybe venni. Ez ugyanis nem arra való, hogy a laikusok fokozott részvételét biztosítsa, hanem természete szerint kisegítő és átmeneti jellegű.[252] Ha pedig a szükséghelyzet miatt rendkívüli szolgák tevékenységéhez folyamodnak, közvetlenül emiatt és gyakran könyörögjenek az Úrhoz, hogy minél előbb küldjön egy papot a közösség szolgálatára és támasszon bőséges hivatásokat a szent rendekbe.[253]
Ugyanott az instrukció így folytatja:
154. Miként már mondtuk, „egyedül az érvényesen fölszentelt pap az a kiszolgáltató, aki Krisztus személyében képes az Eucharisztia szentségét létrehozni”.[254] Ezért az „Eucharisztia kiszolgáltatója” név sajátosan egyedül a papot illeti meg. A szent rend miatt is a rendes áldoztatók a püspökök, a papok és a diákonusok,[255] kiknek ezért feladata a szentmisében a laikus hívők áldoztatása. Így mutatkozik meg helyesen és teljesen szolgálati feladatuk az Egyházban, s tölti be a szentségi jel szerepét.
155. A rendes áldoztatók mellett áll az avatott akolitus, aki az avatásból következően rendkívüli áldoztató a szentmisén kívül is. Ha ezenfelül valódi szükségletek megkívánják, a megyéspüspök a jog szabálya szerint[256; lásd az idézett 910. és 230. kánonokat fent - KV szerk.] más laikus hívőt is megbízhat mint rendkívüli áldoztatót ad actum vagy ad tempus [egy konkrét alkalomra vagy bizonyos időre; ford. megj.], megáldván őt a megfelelő formulával. E megbízó aktusnak azonban nem kell liturgikus formát öltenie, vagy ha mégis, akkor nem szabad hasonlítania az ordinációhoz. Csak váratlan és egész különleges esetekben adhat a miséző pap ad actum ilyen engedélyt.[257]
157. Ha fölszentelt személyek megfelelő számban vannak jelen az áldoztatáshoz is, nem bízhatják e feladatot rendkívüli áldoztatókra. Ilyen körülmények között azok, akiknek e szolgálatra megbízatásuk van, ne éljenek a megbízással. Elvetendő azoknak a papoknak a gyakorlata, akik a szentmisén tartózkodnak az áldoztatástól és azt laikusokra bízzák.[258]
158. A rendkívüli áldoztató ugyanis csak akkor áldoztathat, amikor nincs pap vagy diákonus, amikor a pap beteg, öreg vagy más komoly indok van, vagy az áldozók száma oly nagy, hogy túlságosan elhúzódna a szentmise, ha csak a pap áldoztatna.[259] Ha azonban a szentmise csak egy kis ideig húzódik el – a hely szokása és kultúrája szerint -, az nem elegendő indok.
A világos előírások ellenére Magyarországon is több templomban alkalmaznak rendes körülmények között laikus áldoztatókat. Különösen szomorú, hogy a magyar püspökök között is akad olyan, aki - a német püspökökhöz hasonlóan - ezt a gyakorlatot a szentszék fent idézett rendelkezései ellenében is jóváhagyja.
Magyarországon annak ellenére történik ez, hogy a szentszék rendelkezéseit helyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia egy 2005-ben kiadott körlevelében is megerősítette (ld. a 60-62. pontokat).
Az, hogy a szent cselekményeket végzők a szolgálatukat az Egyház előírásainak megfelelően lássák el, valamennyi krisztushívő joga (ld. CIC 214. k.). Amennyiben a hívek e téren szabálytalanságot vagy visszaélést tapasztalnak, "a hit, az erkölcs és a pásztorok iránti tisztelet megtartásával" (CIC 212. k. 3. §) ezt jelezzék a pásztoruknak, szükség esetén a megyéspüspöknek. Amennyiben úgy érzik, hogy a lelkipásztoruk vagy megyéspüspökük nem hallgatta meg a jogos kérésüket, a panaszukat írják meg nekünk! Segítünk! [Kapcsolat privát üzenetben a Facebook oldalunkon.]
" 183. A maga lehetőségeihez mérten mindenki egész különlegesen figyeljen arra, hogy az Eucharisztia legszentebb szentségét megőrizze a tiszteletlenség és eltévelyedés minden formájától, és minden visszaélést hiánytalanul javítsanak. Ez a legfontosabb feladata mindenkinek és minden egyes hívőnek, és mindenki köteles bármi kivételezés nélkül ezt megtenni.
184. Minden katolikus hívőnek, legyen pap, diákonus vagy laikus, megvan a joga panaszt emelni liturgikus visszaélés miatt a megyéspüspöknél vagy a vele egyenrangú illetékes ordináriusnál, vagy a római Pápa primátusa alapján az Apostoli Szentszéknél.[290] Mindazonáltal jó, ha a jelentést vagy a panaszt, amennyiben lehetséges, először a megyéspüspökhöz nyújtják be. Mindez mindig az igazság és a szeretet szellemében történjék. "
Redemptionis sacramentum instrukció, részlet


https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/04/26/tizenketezer_laikus_aldoztatonak_koszonte_meg_a_szolgalatat_rottenburg-stuttgart_puspoke

2019. április 25., csütörtök

Égi Édesanyánk üzenete 2019. április 25-én Medjugorjéból

Medjugorje, 2019. április 25.
Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő, az irgalom ideje mindnyájatok számára. Gyermekeim, ne engedjétek, hogy a gyűlölet és békétlenség szele uralkodjon rajtatok és körülöttetek. Gyermekeim, ti arra vagytok meghívva, hogy szeretet és imádság legyetek. Az ördög békétlenséget és rendetlenséget akar, de ti gyermekeim legyetek Jézus feltámadásának öröme, aki mindnyájatokért meghalt és feltámadt. Ő legyőzte a halált, hogy nektek életet adjon, örök életet. Ezért gyermekeim, tegyetek tanúságot, és legyetek büszkék arra, hogy Őbenne feltámadtatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Óceáni műanyagszemétből épülhet újjá a Notre-Dame teteje


Holland tervezők szerint óceáni műanyagszemétből kellene a Notre-Dame leégett részét pótolni - osztotta meg a hírt a Facebook oldalán az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye.
Mint írják:
Noha már közel egymilliárd eurót adakoztak magánszemélyek és cégek a Notre-Dame felújítására, az amszterdami Studio Drift egy ennél sokkal olcsóbb, és nem mellesleg a többhektárnyi erdő kivágásánál fenntarthatóbb ötlettel állt elő: szerintük óceánokból összegyűjtött és újrahasznosított műanyag hulladékból kellene pótolni a leégett részeket.
Azzal, hogy a tetőt és a ledőlt huszártornyot újrahasznosított műanyagból építenék meg, a Notre-Dame nem csak a katolicizmusnak lenne a szimbóluma, hanem egy felelősebb jövőnek is. Arról nem is beszélve, a jövőben kevésbé kéne így hasonló tűzesettől tartani. Szerintük így a felújításra összegyűlt pénzt az óceánok tisztítására lehetne fordítani.
A II. Vatikáni Zsinat vonatkozó konstitúciója, a Sacrosanctum concilium ennek kapcsán így fogalmaz (123-124. pont):
Korunkban is biztosítani kell az Egyházban minden nép és földrész művészeti szabadságát -- csak szolgálják megfelelő tisztelettel és kellő megbecsüléssel az Isten házát és a szent szertartásokat --, hogy napjaink művészete, a maga remekléseivel csatlakozhassék ahhoz a kórushoz, amelyben elmúlt évszázadok kiváló művészei zengték a katolikus hit magasztalását. [...]
A püspököknek szigorúan távol kell tartaniuk a templomoktól ... az olyan műalkotásokat, ... melyek a józan vallásos érzést sértik akár azzal, hogy a formákat elcsúfítják, akár azzal, hogy művészi szempontból nem kielégítőek, középszerűek vagy utánzatok.
https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/04/25/oceani_muanyagszemetbol_epulhet_ujja_a_notre-dame_teteje


Kapcsolódó cikkeink:

- Műemlékvédelmi Citrom-díjat kapott a váci irgalmasrendi kápolna "felújítása"
- Újabb ünnepelt szentélyrombolás - ezúttal Vácott
- Szentélyrombolás a győri székesegyházban: Első rész - Második rész.

Minden kilencedik keresztény veszélyben van.

A vasárnapi Srí Lanka-i robbantássorozat sajnos nem az egyetlen olyan eset volt a világban, amely a keresztény hívek megfélemlítésére és megsemmisítésére irányult. A kereszténység napjainkban is a világ legüldözöttebb vallása, ezt bizonyítja az Open Doors civilszervezet által közzétett jelentés is.
Az Open Doors által közzétett adatok alapján sajnos azt látszik, hogy az üldözésnek még napjainkban is számos formája van. Keresztényüldözésnek nevezhetjük azt, ha valakit – azon oknál fogva, hogy Krisztussal azonosul – megfosztanak vagyonától, bebörtönöznek, kínzásnak vetnek alá, megerőszakolnak, vagy akár meg is ölnek.
Az Open Doors infografikája számokban is megmutatja, hogy hány embert érint keresztény hite miatt üldöztetés:
Infografika: vasarnap.hu
A tavalyi évhez képest is nőtt azoknak a száma, akik üldözésnek vannak kitéve. Míg 2018-ban 215 millió főre becsülték számukat, 2019-ben mindez – a keresztényüldözés terjedése miatt – már 245 millió emberre, vagyis
minden kilencedik keresztényre igaz.
Talán meglepő, de a keresztények számára – az Open Doors felmérése szerint – Észak-Korea a legveszélyesebb ország a világon. A kommunista diktatúra ugyanis az ateizmus talaján állva minden keresztény hívőre „veszélyes elemként” tekint a társadalomban. A jelentés szerint, akiről kiderül, hogy keresztény hívő, vagy elhurcolják a munkatáborokba, vagy a helyszínen megölik egész családjával együtt.
Észak-Korea után azonban a keresztények a muszlim-többségű országokban, Afganisztánban, Szomáliában, Líbiában, Pakisztánban, Szudánban, Yemenben és Iránban vannak a legnagyobb veszélyben. Az itt élő keresztények közül azok helyzete a legrosszabb, akik muszlim családban nőttek fel. A tíz legveszélyesebb ország közt van még a félig muszlim, félig keresztény Eritrea, illetve a hinduk által dominált India is.
Bár a legradikálisabb iszlám szervezetet, az ISIS-t nemrég a Közel-Keleten sikerült területi szempontból legyőzni, a szervezet harcosainak egy része Fekete-Afrika országaiba menekült. Ráadásul az itt található radikális szervezetekre – például a nigériai Boko Haramra is – egyre nagyobb befolyást gyakorol az ISIS ideológiája. Ebből kifolyólag fennáll annak veszélye, hogy az iszlám radikalizmus a szubszaharai országokban erősödni fog a közeljövőben.
Érdekes kérdés még az, hogy a keresztényüldözésben érintett országok kormányai – akár aktivitásuk, akár passzivitásuk révén – mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy a keresztényeket üldözhessék.
Észak-Koreában például maga az állam a keresztényüldözés eredője, Indiában viszont az állam azáltal követ el mulasztást, hogy nem képes megfelelően szankcionálni a keresztények elleni támadásokat.
Az Open Doors jelentése arra is felhívta a figyelmet, hogy a legnagyobb veszélyben a keresztény nők vannak, mivel ők a vallásuk mellett a nemük miatt is hátrányos megkülönböztetésben részesülhetnek. És sajnos nagyon gyakran elő is fordul az, hogy a kisebbségben élő keresztény közösségek megsemmisítését éppen a nőkön keresztül próbálják megvalósítani.

2019. április 24., szerda

A 21. század nagy keresztényüldözése elkezdődött: ez már háború!

Az elmúlt évek, hónapok eseményei mögött mind ugyanazok álltak? Itt most minden mindennel összefügg, ezt látnia kell Európa népének!
Európa sorvasztása zajlik.
Nemrég egy óriási merényletsorozat zajlott le Srí Lankán, ahol több mint 200 halott és rengeteg sérült jelzi, hogy a 21. század keresztényüldözései megindultak.
Noha az eset Indiában történt, ahol amúgy is feszült a vallások közötti viszony, az egésznek már látható jelei vannak, melyek átterjedhetnek az EU-ba is.
Sőt, bizonyos értelemben már rég folyik ugyanez, egyelőre a társadalom szöveteiben “kicsiben” elrejtve.
A Notre-Dame leégése bár sokak szerint nem volt merénylet eredménye, a mai napig rengeteg a kérdés, és talán sosem tudjuk meg, hogy pontosan mi történt, és hogy tényleg rövidzárlat okozta-e a tüzet.
Azt sem fogjuk nagy valószínűséggel biztosra megtudni, hogy miért nevetgélt több, láthatóan nem francia állampolgár, járókelő, amikor az utcán fotó készült a tömegről, ahogy nézik az égő székesegyházat.
Az elmúlt pár évben 2015 óta a kereszt mint jelkép egyre inkább csak egy megtűrt szimbólummá vált.
Ahogy egyre több menekült és más kultúrájú, vallású tömeg telepedett be a németekhez, svédekhez, olaszokhoz, franciákhoz, úgy hízott föl egy párhuzamos társadalom.
Aztán kezdett el jogokat követelni magának.
Mára ezek a gomba módjára szaporodó közösségek elérték azt, hogy Európa nagyvárosaiban no-go zónák vannak, ahová fehér keresztény ember nem mehet be, mert nem biztos, hogy kikerül élve.
Ahová a rendőrség és a hatósági erők egyszerűen nem mernek bemenni, és ahol nem tisztelik, nem fogadják el az európai törvényeket, mert szerintük a saría törvénye van érvényben…
A 21. század keresztényellenesség elkezdett nőni Nyugat-Európában, ehhez pedig még a nagy világcégek is részben asszisztálnak.
A Lidl, az Aldi, de számos más cég keresztet vetet le a termékeikről, hogy ne sértse a más vallásúakat.
Amerikában le kellett rombolni egy kereszt emlékművet, mert szintén nem volt elég szolidáris az állítások szerint más vallásokkal szemben.
Eközben Németországban bányalétesítés miatt is romboltak le templomot, de volt olyan is, hogy egyszerűen nem renoválták már a rossz állapotban lévő templomot, hanem szimplán lebontották, elbuldózerezték…
Eközben természetesek a mecsetek gomba módjára szaporodtak, és lassan több lesz belőlük, mint katolikus vagy keresztény templomból…
Ez pedig Nyugat-Európa sorstragédiája lesz.
https://vilagfigyelo.com/a-21-szazad-nagy-keresztenyuldozese-elkezdodott-ez-mar-haboru/

2019. április 23., kedd

Új egyház épül - íme az első hírek a Kúria reformjáról. Égi Üzenet. Jézus: Zűrzavar az Egyházban.

Új "szuperkongregáció" kerül a Hittani fölé - az "evangelizáció" a fő cél "a tanítás tisztasága" helyett. Megszűnik a Kúria fennhatósága a püspökök felett, a dikasztériumok csak segíthetik a püspököket, de nem ellenőrizhetik és fegyelmezhetik őket.

portadavnreforma_1.jpg
Állítólagos részleteket közölt Dario Menor Torres spanyol újságíró a Vida Nueva hetilapban arról, hogyan fog kinézni a szentszék működése a hamarosan bejelenteni tervezett "pápai reformok" után.
Torres szerint Ferenc pápa egy új, evangelizációs célú "szuperkongregációt" hoz létre "Praedicate Evangelium" ("Hirdessétek az Evangéliumot") néven. A testület két kongregáció egybeolvadásával jön létre: ezek a Népek Evangelizációjának Kongregációja ("Propaganda Fidei"), valamint a Új Evangelizáció Pápai Tanácsa (míg az előbbi a missziós területek evangelizációjáért, utóbbi a nyugati országok újra-evangelizációjáért felelt).
A szuperkongregáció a megalakulása után a legfontosabbá válik a kongregációk között, meghaladva a hagyományosan a legfontosabbnak számító, a tanítás tisztaságáért (és újabban a szexuális visszaélések kivizsgálásáért is) felelős Hittani Kongregáció jelentőségét.
Az újságíró azt is állítja, hogy megszűnik a kúrián a "kongregáció" és "pápai tanács" felosztás. Ezeket a testületeket egységesen "dikasztériumoknak" fogják nevezni - ahogy ez több Ferenc pápa által újonnan létrehozott testülettel már meg is történt.
Torres az értesüléseit Oswald Gracias indiai és Oscar Rodriguez Maradiaga honduraszi bíborosokkal folytatott interjúira alapozza. Mindkét bíboros tagja a kilenctagú bíborosi tanácsnak, akiket Ferenc pápa a Kúria reformjának kidolgozásával bízott meg.
Ferenc pápa mindig hangsúlyozza, hogy az Egyház missziós. Emiatt logikus dolog az evangelizációs dikasztériumot rakni az első helyre, és nem a Hittani Kongregációt. A pápa ezzel fontos jelzést ad a reformról Isten egész népének.
- nyilatkozta Maradiaga bíboros a Vida Nueva lapnak.
Az új Apostoli Konstitúció legfőbb pontja, hogy az Egyház küldetése az evangelizáció. Ezt helyezi az Egyház és mindannak középpontjába, amit a Kúria csinál. Ez lesz a legfőbb dikasztérium. A szöveg címe arra mutat rá, hogy az evangelizáció a legfőbb cél, ami mindenek felett áll.
- tette hozzá Gracias bíboros.
Az evangelizációs szuperkongregáció létrehozása mellett egy másik új dikasztérium is megalakul: a "Szeretet Dikasztériuma" (esetleg: "Jószolgálat Dikasztériuma" - "Dicastery for Charity"). Ez a Katolikus Nevelés Kongregációja és a Kultúra Pápai Tanácsa összeolvasztásából jön létre, de magába foglalja majd a Pápai Alamizsnás Hivatalát is. Dikasztérium rangjára emelkedik továbbá a Ferenc pápa által létrehozott Kiskorúak Védelmével foglalkozó Pápai Bizottság is.
A Vida Nueva leírása alapján az új egyházkormányzati rendnek egy megdöbbentő újdonsága, hogy a világ minden egyes megyéspüspöke azonos hierarchikus szintre kerül a vatikáni dikasztériumok prefektusaival. A vatikáni dikasztériumok ezután nem állnak majd a püspökök felett, nem ellenőrizhetik és nem is fegyelmezhetik őket. Ehelyett kizárólag a püspökök helyi döntéseinek szolgálatát kell, hogy ellássák.
Ennek a változtatásnak, ha igaz, beláthatatlanul súlyos következményei lehetnek: az egyetemes Anyaszentegyház nemzeti egyházakra, sőt, egyházmegyénként változó tanításokra és liturgiákra szakadhat szét - amely Ferenc pápa pontifikátusa alatt már láthatóan megkezdődött folyamat. Egy ilyen folyamat egyet jelent az Egyház egyetemességének, "katolicitásának" megszűnésével.
A Vida Nueva beszámolója szerint az új egyházkormányzati dokumentum június 29-én, Szent Péter és Szent Pál ünnepén kerül majd kihirdetésre. A dokumentum egy "próbaidőszakra" fog szólni csak - igaz, a próbaidőszak ez esetben 25 évet jelent.
(Forrás: Crux)


https://katolikusvalasz.blog.hu/2019/04/23/uj_egyhaz_epul_ime_az_elso_hirek_a_kuria_reformjarol


Jézus: Zűrzavar az Egyházban.
Jézus: Drága engesztelő gyermekeim! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Már most, a tanításom előtt Szent Véremmel teli aranytállal körbemegyek és védelmül a gonosz támadásai ellen mindegyiketeket lepermetezem. Ugyanis most olyan dologról lesz szó, ami egyáltalán nincs ínyére ellenségemnek. Arról a zűrzavarról fogok beszélni, ami napjaitokban eluralkodott az Egyházban.

Milyen más volt az Én Egyházam Krisztus után a kezdet kezdetén. Egyszerűségtől, Isten iránti hódolattól és tisztaságtól ragyogott. Lassan a gazdagság, a fény, a pompa melyben a hatalmon lévő főpapok fürödtek, éket vert közém, Jézus Krisztus és az én hívő népem közé. Ahogy teltek az évszázadok, úgy fakult az én Sziklámnak, Péternek egyszerűsége és tündöklő tisztasága. Kezdetben a pápák nem voltak megközelíthetetlenek a hétköznapi ember számára. Az első szerzetesrendek rongyos, mezítlábas alapítói bátran felkereshették az egyházfőt alapításengedélyért. Bezzeg a mai bíborosok maguk köré és a pápa köré vastag kőfalat vonnak. Erre jellemző példa, hogy már a második világháború előtt kértem Mária Natália nővéren keresztül a normafai engesztelő kápolna felépítését. Hány és hány pápa váltotta azóta egymást, és az egyházi hierarchia makacs ellenállása megakadályozta, hogy valamelyik lánglelkű pap-fiam személyesen megszerezze hozzá a pápai engedélyt.

Az első nagy zűrzavar az Egyház történetében a reformáció volt. Testem Luther és Kálvin engedetlensége, lázadása miatt darabokra szakadt. Ez nagy káoszt okozott a hívők seregében. Megszülettek a protestáns egyházak, melyek megreformálták a tízparancsolatot és az egész liturgiát.

A megcsonkított katolikus Egyház igyekezett megerősödni és védeni a hagyományokat. De a II. Vatikáni zsinat új reformokat vezetett be: az áldoztató rácsok eltüntetését, az állva és kézbe áldozást, a hívekkel szembe misézést, és a latin szentmisék helyett az anyanyelven misézést. Vajon mi okozta ezt a nagy változást? Az, hogy nem kívánatos elemek szivárogtak be a Vatikán legbensőbb szentélyébe. Ezt én mai üzeneteimben így fogalmaztam meg nektek, Gyermekeim: „Nem a pápákat vádolom, akik Péter székében ültek. Az ő küldetésük mindig védelem alatt állt. A pápák közül többen a Szentszék foglyaként éltek, szabadkőműves csoportoktól körülvéve, akik nem Istent képviselik. Gyűlölik Istent, és 50 éve hazugságokat terjesztenek Isten kegyelméről. Munkálkodásuk az Egyház összeomlásához vezet.”

A legnagyobb zűrzavart Egyházam életében, most a legújabb időben, Benedek pápa lemondása okozta, melynek indítékairól már adtunk tanítást nektek. A pápaváltás alaposan megosztotta Egyházamat, papokat és híveket egyaránt. Két táborra oszlottak gyermekeim. Az egyik tábor, a többség, ujjongva fogadta a reformokat képviselő, alázatos színben megjelenő új pápát, a másik tábor, a kisebbség – az emberiségnek küldött üzeneteimben bízva – aggódva figyelte, és azóta is figyelemmel kíséri Egyházam sorsát. Ez a megoszlás nagy káoszt okoz. Komoly ellentétek születnek a magasabb körökben bíboros és bíboros között, püspök és püspök között, egyik pap és a másik között. A templomba járó hívek is ellentétbe kerülnek egymással. A bátrabbak igyekeznek terjeszteni az Igazság Könyvét, de gúnyolódással, rágalmazással, fenyegetőzésekkel találják szembe magukat. Látom, hogy egy lelkes, elszánt követőm saját költségén 20 db könyvet vásárolt és ajándékként osztogatja templomi hittestvérei között. Egy asszony csóválja a fejét és beszalad a sekrestyébe a szentmise után. Még ott találja a plébánost és megkéri, segítsen leállítani a könyveket osztogatót. A pap odamegy, leszidja a meglepődött asszonyt. Magyarázza neki, hogy aki ilyen szemetet olvas vagy terjeszt azt eretneknek nyilvánítja, és nem gyóntatja és nem áldoztatja meg. Azonnal hagyja el Isten Házát. Szegény gyermekem megalázva, fájdalommal teli szível távozik, és új helyet keres az igazság terjesztésére. Ez a szegény, megtévedt pap-fiam felelni fog azért, hogy akadályozta Szent és Igaz Szavaim terjesztését.

Egy kis faluban látok egy kegyelmekkel gazdagon megáldott, bátor kiállású, lánglelkű papot. Ő nem söpri válogatás nélkül a szemétkosárba mai üzeneteimet, hanem gondosan elolvassa és híveivel is ismerteti. A szellemek megkülönböztetésének birtokában van. Az interneten kiszűri a hamis, ezoterikus közléseket és csak az én tiszta, igaz szavaimat fogadja el. Egyházközségében keresztes imahadjárat csoportot vezet. Fekete reverendában jár, és senkit sem áldoztat kézből. Nála csak azok nem térdelnek le szentáldozás közben, akik nem tudnak. Ó, ha látnátok milyen lelkiismeretesen gyóntat! Megmagyarázza minden bűn okát, következményét és tanácsot ad arra vonatkozólag, hogyan lehet legközelebb elkerülni. Szentmiséit teljes átéléssel, odaadással, hódolattal és lángoló Istenszeretettel végzi. Egyházmegyéjében a paptestvérei nem fogadják be, szektásnak és eretneknek bélyegzik meg. Ez az én lelkes pap-fiam még sincs egyedül, vannak még ilyenek a világon. Amikor majd elkezdődik az egyházüldözés, ők fogják alkotni a rejtekben működő, titkos egyházat. Lakásokban, barlangokban, pincékben fognak misézni az Én drága, forrón szeretett fiaim, és fogják kiszolgáltatni a szentségeket. Nélkülük elpusztulna az Egyház.

Ebben a zűrzavarban ellenségem, a gonosz jól érzi magát. Vigyorogva és elégedetten nézi a sok vitatkozó, veszekedő, egymást szidalmazó embert. Az egymástól eltérő állásfoglalások az eddig szépen működő engesztelő csoportokat szétzilálják. Mivel nincs a tagok között összhang, egyetértés, egymás után bomlanak fel. Házasságok és értékes baráti kapcsolatok mennek tönkre. Aki az én üzeneteimet követi így gondolkozik: Nagy a tét! Nem mindegy hova állok. Ha a barátom útját követem, elvész a lelkem. Jobb, ha szakítok vele.

A sátán ravasz, mint a kígyó. Első számú célpontjai a kiválasztottjaim. Közülük is azok, akik a legismertebbek, és tömegeket vonzanak maguk után. Kitűnően utánozva Hangomat vagy édesanyámét, és álnokul felvéve alakunkat, hamis látomások formájában megtéveszti szegény választottjaimat. És mint, aki jól végezte dolgát, a tágas útra tereli a rajongók hiszékeny sokaságát.

Kérdés, hogy nektek drága gyermekeim, mi a teendőtök az Egyháznak ebben a zűrzavaros időszakában. Először is óvatosnak, megfontoltnak kell lennetek. Csak a legbizalmasabb és legmegbízhatóbb lelki testvéretekkel legyetek nyíltak és őszinték hovatartozásotokat illetően. Eszetekbe ne jusson haragot, gyűlöletet táplálni magatokban az ellentábor tagjaival szemben. Imádkozzatok értük, mert lelkük nem jó irányba halad. Isten nevében minden rosszat mondanak rátok. Továbbra is terjesszétek igaz Szavaimat, de vigyázva, hogy áruló kezébe ne kerüljön, mert ellenetek fordítja. Vigyázzatok, hogy mit beszéltek a telefonba, mert már mindent tárolnak, és majd az üldözések alatt előkeresik, amire kíváncsiak. Ügyeljetek rá, hogy még sokáig fennmaradhasson engesztelő és virrasztó közösségetek. A csoportok titkairól, legbensőbb dolgairól idegeneknek ne beszéljetek! Minden szabadidőtöket lélekmentéssel töltsétek, mert a ti imáitok fogják megmenteni megtévesztett felebarátaitokat. Kerüljétek az olyan okkult, sátáni praktikákat, gyógymódokat, melyek démonokat rakhatnak rátok, mint a homeopátia, mágneses ágyak, akupunktúra, ingázás, jóga, agykontroll, horoszkópok, fénygyógyászat, szellemgyógyászat.

Szorosan fogjátok a kezemet, egy pillanatra se szakadjatok el tőlem. A napi szentmise, a heti gyónás és napi szentáldozás erőt ad nektek és megtart mellettem, az igazság oldalán. Nektek, követőimnek e zűrzavaros időben nyitott szemmel kell részt vennetek a szentmiséken, hogy észrevehessétek, ha valami új módosítás sérti az Egyház hagyományait. Ne ítélkezzetek olyasmiről, ami még nem történt meg. Jelenleg engedelmességgel tartoztok egyházi elöljáróitoknak, addig a pontig, míg én jelen vagyok testemmel és véremmel, isteni dicsőségemmel az Eucharisztiában.

Drága kincseim! Ebben a Nagyfigyelmeztetés előtti káoszban egy misztikus képet mutatok nektek. Itt állok előttetek hatalmasban, fejem a mennyezetig ér, csak körvonalam látszik, fényből. Az én testem az Egyház. Lelki szemeitekkel láthatjátok, hogy ez a titokzatos Test telis-tele van kicsi emberekkel: férfiakkal, nőkkel, gyermekekkel, papokkal, hívőkkel, közömbösökkel és hitetlenekkel, különböző felekezetekhez tartozókkal. Nagy mozgolódás, vitatkozás, veszekedés, ítélkezés, rágalmazás van köztük, mindenki a maga igazát hajtogatja. Két táborba csoportosulnak. Többen vannak, akiket ellenségem megtéveszt. Kevesebben az én követőim. Az egység felbomlása miatt misztikus testem egyre betegebb lesz, sok sebből vérzik, gyengeségében összeesik és elterül a földön. Az én bátor katonáim, akik hisznek szent és igaz szavaimban, összefognak az egész világon és kicsiny sereget alkotva Szentséges Szívem Sebében találnak menedéket. Vérem tavában fürdetem őket, hogy megtisztulva erőt gyűjtsenek a további harchoz. Atyám hatalmas alakja lehajol a Mennyből, fekvő, beteg Testem fölé borul és minden fájó, vérző tagomat végigsimítja atyai szeretetével és irgalmával. Kiemeli mellemből szeretettől lángoló, töviskoszorúval átfont, sebes Szívemet. Ott dobog a tenyerén. Így szól hozzátok, a szívsebemben rejtőzőkhöz: „Jöjjetek elő, kicsi harcos, állhatatos porszem gyermekeim! Lépjetek ki a tenyeremre, hogy megerősíthesselek titeket.” Ahogy ott álltok, maroknyi csapatom, a Mennyei Atya rálehel mindkét kezére, amelynek következtében a kegyelem fénye beborítja tenyereit és ti ebben a ragyogásban egészen feloldódtok, átmelegedtek. Különleges nagy erőre és bátorságra kaptok. Másik hatalmas kezét felemelve áldó keresztet rajzol fölöttetek a levegőbe. Majd lehajol hozzám, az Egyházhoz, a beteg testemhez és nagy szeretettel visszahelyezi keblembe Szentséges Szívemet, veletek együtt, drága követőim. Az isteni kegyelemtől megújulva megragadjátok fegyvereiteket: a rózsafüzért, a keresztes imahadjárat imáit, böjtjeiteket, áldozataitokat, és újra elvegyültök megtévesztett testvéreitek közé, hogy felkészítsétek őket a Nagyfigyelmeztetésre, a megpróbáltatásokra és az én második dicsőséges eljövetelemre. Amen.