2005. november 30., szerda

Rövid tudnivaló a hívek magatartásáról a Szentmise egészében! Ezek a hagyományos, tridenti mise szabályai.

(Vastag betűvel a minimális viselkedési normák állnak. Csendes mise alatt az oltár két oldalán 1-1 gyertya ég, míg az énekes mise alatt 3-3. Magyarországon szombatonként általában csendes misét, vasárnaponként pedig énekes misét mutat be a pap.)
„Anélkül, hogy katonai fegyelmi előírásokat akarnánk a szentmisén való részvételre előírni, a hívek figyelmét a következő viselkedési szabályok betartására hívjuk fel:
1. Csendes mise (missa lecta): A hívek a pap be- és kivonulásakor, az Evangélium és az utolsó Evangélium olvasásakor állnak, különben végig térdelnek.
2. Énekes mise (missa cantata):
 • A pap bevonulása: a hívek állnak
 • Lépcsőimádság: a hívek térdelnek (ha énekelnek, akkor sok helyütt az a szokás, hogy állnak)
 • Kyrie és Gloria: a hívek állnak (ha a pap a Gloria éneklése alatt leül, akkor vele a hívek is leülnek, de az ének után a pappal együtt ők is felállnak)
 • Könyörgés: a hívek állnak (viola és fekete színben mondott misénél térdelnek)
 • Szentlecke: a hívek ülnek
 • Átvonulásra és Ünnepi ének (Graduale, Tractus, Alleluja, Sequentia): a hívek ülnek
 • Evangélium: a hívek állnak
 • Hiszekegy (Credo): a hívek állnak (térdhajtás az Et incarnatus est-nél) (ha a pap a Credo éneklése alatt leül, akkor vele a hívek is leülnek, de az ének után a pappal együtt ők is felállnak)
 • Felajánlás (Offertorium): a hívek térdelnek (a régi misekönyvek szerint állnak)
 • Prefáció és Sanctus: a hívek állnak
 • Kánon (a Sanctus után): a hívek térdelnek
 • Miatyánk (Pater noster): a hívek állnak (viola és fekete színben mondott misénél térdelnek)
 • Agnus Dei: a hívek állnak (utána rögtön letérdelnek)
 • Áldozásra (Communio): a hívek térdelnek
 • Áldozás utáni imádság (Postcommunio): a hívek állnak
 • Elbocsátás (Ite Missa est): a hívek állnak
 • Áldás: a hívek térdelnek
 • Utolsó Evangélium: a hívek állnak (térdhajtás az Et verbum caro factum est-nél)
 • A pap kivonulása: a hívek állnak
http://katolikus-honlap.freeweb.hu/szmlap/szml114.htm

2005. november 25., péntek

Medjugorjei üzenetek 2005. november

2005. november 25.
„Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mindaddig, míg az imádság életté nem válik számotokra. Gyermekeim, ezekben az időkben különösen azért imádkozom Istenhez, hogy adja meg nektek a hit ajándékát. Csak a hittel fedezitek föl az élet ajándékának örömét, amelyet Istentől kaptatok. Az örökkévalóságra gondolva boldog lesz a szívetek. Veletek vagyok, és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!”

2005. november 9., szerda

BOCSÁNAT KÉRÉS IMÁJA

Jézus vérrel borított szent holtteste szemlélésekor.

Szűz Mária szeplőtelen keze által mély alázattal ünnepélyesen bocsánatot kérek életem zarándokútján elkövetett bűneimért, Jézus minden vércseppjéért, amelyet kiontott, minden testi, lelki fájdalmáért, amelyet elszenvedett. Bocsánat kérésembe minden bűnt belefoglalok, amelyet családtagjaim, utódaim, és az egész emberiség az idők végéig elkövet. Váljon ez az ima mindenki nevében mindenki üdvösségére és Isten nagyobb dicsőségére! Amen.
Gyermekeim! Naponta végezzétek ezt az imát! A lelkek üdvösségét szolgálja. Azt kívánom, hogy szálljon fel a Földről egy mindent átfogó bocsánatkérés, mely a világmindenséget megremegteti.
Jézus, egy franciaországi kiválasztottja által adta, 2005, november 8-án

2005. november 7., hétfő

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. november 4-5-6.

9. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Novemberben a közös imaszándék: Az Összes Szentekkel együtt kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a tisztítótűzben lévők minél hamarabb az Égbe jussanak. Értük: a közös imát, a hústól való teljes tartózkodást és a jócselekedeteinket akarjuk felajánlani.
Legyen a röpimánk: “Szűz Mária, aki a tisztítótűzben lévők Vigasztalója vagy, könyörögj érettünk!”
Havi mottó: “Áldalak Téged Atyám, Ég és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől és a kisdedeknek jelentetted ki. Igen Atyám, így tetszett ez Neked!”
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Az Oltáriszentség évében közelebb kerültél-e a Úr Jézushoz?
Istennel, sikerült-e legyőzni az akadályokat? A következetes lelki táplálkozás, lelki növekedés jellemző-e rád? Alázatos teli kalász vagy gőgös üres kalász lelkületű vagy-e? Miattad szomorú-e a Szűzanya? Elhiszed-e, hogy Szűz Máriának köszönhető az egész Újszövetség? Mária erényeinek megélésében, igazi tisztelője vagy-e? Imádkozol-e a Pápa, a Püspököd, plébánosod szenttéválásáért? Az ítélet napjai miattad megrövidülnek vagy meghosszabbodnak? A rózsafüzér titkait éled-e? Megállsz-e magadtól a széles úton, vagy megvárod, hogy Isten állítson meg? Megtanultad-e kimondani minden helyzetben: “Uram, legyen meg a Te Szent Akaratod”?
Sikerült-e másokért is élni Isten segítségével?
Az Úr Jézus és a Szűzanya fizessen meg százszorosan, mindazoknak, akik az év folyamán segítettek a lelkek megmentésében!!!
II. Nagyfalu - jelen.
Tanítás, 2005. november elsőpéntekén:
M.Éva találkozásai elhunyt szerettei lelkével
* Édesapám párttitkár volt! Nem hitt Istenben és sajnos másokat is erre nevelt. 72 éves korában halt meg. Halála után közölte velem, hogy a pokol tornácára került. Elmondta, hogy Istentagadása miatt nagyon szenved. Kérte, hogy imát, böjtöt és sok Szentmisét ajánljak fel az ő kiszabadulásáért. A Szűzanya megígérte nekem, ha elmegyek Medjugorjéba, ott egy nagyon szép ajándékot fogok kapni Tőle. Édesapám, halála után 15 évre, a zarándokhelyen, újra megjelent nekem. Boldogan mondta, hogy kiszabadult a tisztítótűzből és Isten közelébe került. Szép, fiatal volt, az arca ragyogott a boldogságtól. Hálásan mondta: “Leányom, köszönöm a segítségedet. Ha nem segítettél volna, még nagyon sokáig kellett volna szenvedjek a tisztítótűzben.” Ezután eltávozott.
* Édesanyám, 84 éves korában halt meg Istennel és embertársaival kibékülve. Amikor halála után megjelent nekem, szép, fiatal volt. Mosolyogva mondta: “Halálom után a Szűzanya jött értem és elvitt magával az Égbe. Én, most nagyon boldog vagyok és kérlek, ne szomorkodj miattam”. Eltávozása előtt megölelhettem őt. Ekkor éreztem a szíve dobogását. Ő azt mondta: “Ez a szív, amely dobog bennem, a megdicsőült szív, amelyet halálom után kaptam az új testemben”. Megígérte nekem, hogy az Égből sokat fog segíteni, amíg a Földön élek.
* A nővérem férje iszákos és Istenkáromló ember volt. 55 éves korában halt meg. Előtte nagyon sokat szenvedett. Halála után 2 évre megjelent és azt mondta: “Engem, Isten küldött hozzád azért, hogy elmondjam, a tisztítótűzben azzal bűnhődöm, amivel a Földön vétkeztem. Olyan helyen vagyok, ahol látom a sok italt, de nem nyúlhatok hozzá. Ez nagy szenvedést okoz nekem. Így tisztulok a szenvedélyemtől, amitől a Földön nem akartam megszabadulni. Csak, miután megtisztultam, kerülhetek közelebb Istenhez.” Még azt is elmondta: “Nagyot vétkezik az, aki a papot bántja! Emiatt kétszeresen kell fizetni a tisztítótűzben. Értük, csak imádkozni kell!… Isten nagyon szeret téged! Most, térdenállva köszönd meg Istennek, hogy elküldött hozzád!”
Tanítás, 2005. november elsőszombatján:
Mire tanít a Szűzanya ebben az utolsó időben?
- A havi mottó szerint: “Maradjatok mindig kicsiny, gyermek lelkületűek, hogy Isten legyen bennetek a nagy!”
- Vegyetek példát II. János Pál pápáról, aki a Mennyországban van és kéréseitekre sokat segít nektek. Ő, míg a Földön élt, a békét hirdette mindenkinek. Ő, Jézus Irgalmas Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének szentelte magát. Az utolsó szavaival Jézus és Mária után kiáltott az Égbe! Az Úr, az irgalom idejét egy kicsit meghosszabbította a sok megtérés miatt, ami II János Pál pápának a halála után elindult a világban. Legyünk hálásak az irgalom idejéért, úgy, hogy jól használjuk fel a rendelkezésünkre álló rövid időt. Látjátok, mit jelent egy szent ember élete a Földön?! Tudnotok kell, az Ő példás élete és imája által nagyon sok lelket mentett meg az Ég. Bátorítalak benneteket, kérjétek a “Nagy Pápa” közbenjárását, Istennél, bármilyen ügyetekben!
- XVI. Bendek pápát a világ már nem érdemelte meg, bűnei miatt. Őt, ajándékba kaptuk Istentől. Napi imáinkkal segítsük a Szentatyát, az Egyházért és az egész világért hozott áldozatos munkájában.
- A mostani időben, a legtöbben az Istenkáromlás nagy bűnét követik el. Emiatt is kell engesztelni, hogy csillapodjon Isten igazságos haragja. Az emberiség meg kell tisztuljon a hamisságtól és minden bűntől. A büntetést, amely a világra vár, lehet enyhíteni engeszteléssel!
Hogyan imádkozzunk Jézus Öt Szent Sebe engesztelő közösségben? Legyen legalább 5 személy (több is lehet), akik képviselik és engesztelik Jézus Szent Sebeit. Csendes lelkiismeretvizsgálattal; bűnbánó lelkülettel; az Égiek meghívásával; áldáskéréssel; szándék felindítással kezdjük el a közös engesztelést. Ezután imádkozhatjuk a rózsafüzért! Azután a Szentírásból, a havi tanításból olvassunk el egy részt és mondjuk el tapasztalatainkat. Befejezésül ajánljuk az utolsó idők imáját. A Szűzanya nagyon örül az alakuló engesztelő közösségeknek. Imáik olyanok, mint egy fellobbanó tábortűz, amelyek fokozatosan kiszorítják a sötétséget a világból.
A Szűzanya kéri, legyünk az új idők apostolai: bizalmunkkal, szelídségünkkel, testvéri szeretetünkkel, hűségünkkel… Erősítésként olvassuk az Apostolok Cselekedeteit. Biztosak lehetünk abban, mindazok az üzenetek, amelyek elhangzottak, Istentől rendelt időben beteljesülnek!
Tanítás, 2005. november elsővasárnapján:
Mivel örvendeztessük meg a mennyei Atyát? Az életszentségre való törekvésünkkel:
- Naponta akarunk jobbak lenni! Jézus Krisztus, a Szűzanya, a szentek maradjanak a példaképeink!
- Az Isten szeretetet, a felebaráti szeretetet és a helyes önszeretetet komolyabban vesszük!
- Küzdünk a halálos és bocsánatos bűnök ellen!
- Állhatatosak leszünk a lelki dolgokban! (ima-böjt, gyónás-áldozás, Szentírás olvasás)
- Gyakoroljuk az önuralmat! Aszkétika nélkül nincs misztika! Isten, csak fegyelmezett emberrel tud együtt dolgozni.
- Rend lesz a napunkban, az életünkben! (Pontos lefekvés-felkelés- ima- munka- evés- pihenés)
- Követjük Szent Imre példáját: “Tiszták leszünk testben és lélekben!” Követjük Borromei Szent Károly lelkületét: elfogadjuk a figyelmeztetéseket és engesztelünk alázatosan a bűnösök megtéréséért!
- Úgy akarunk élni, ahogyan II. János Pál pápa élt!
- Óvakodunk Isten nevének a könnyelmű kimondásától, az átkozódástól, az Istennek szentelt személyek megbántásától és az Istenkáromlástól.
- Istent imádjuk Végtelen Jóságáért. Dicsérjük és áldjuk Isten Szent Nevét.
- Istentől kapott egyetlen életünket a jóra használjuk, Istennek ajándékozva.
- Elfogadjuk a keresztünket szeretettel és türelemmel!
- Gyakoroljuk tovább is: az engedelmességet, az állhatatosságot és a bizalmat!
- Segítjük a tisztítótűzben szenvedő testvéreinket: szentmisével, szentáldozással, búcsúkkal, keresztúttal, rózsafüzérrel, szenvedéseink felajánlásával, imával - böjttel - jó cselekedettel… Ne felejtsétek el: “Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is”.
- Ezután is megtartjuk az elsőpénteket, elsőszombatot és elsővasárnapot délelőtt 11-órától, Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén, az Égiek megörvendeztetésére.
Röpimánk: “Kész vagyok Uram bármikor, akár most is, hogy találkozzam Veled.”
Tanúságtétel az Oltáriszentség évében:
“B. István a nevem. Családos vagyok és zenész. Van egy 23 éves lányunk, aki gyermekkora óta szolgálja az Urat.
Voltam elsőáldozó, bérmálkozó. 17 éves koromban egy zenekarba kerültem. Lassan, fokozatosan eltávolodtam a jó Istentől. Csak akkor imádkoztam, amikor szükségem volt Isten segítségére. Sajnos, ez így ment elég sokáig. 1989. után a zenekarral kikerültünk Magyarországra. Ott éreztem, hogy egyre rosszabbul vagyok. Végül kiderült, hogy pánik betegségbe estem. Nem láttam már értékét se a zenének, se a vele járó sok pénznek.
Ekkor, Isten reám tekintett. Egy Karácsony ünnepén, fellépésünk lett volna, de valamilyen oknál fogva, elmaradt. Mondták, hogy menjek haza, Romániába, a családomhoz. Sajnos, ez nem valósulhatott meg. Ekkor, Debrecenbe, az éjféli misére mentem. Útközben láttam, az emberek vitték haza a karácsonyfát és boldogok voltak. Olyannak éreztem magam, mint egy gazdátlan, kivert kutya! Belépve a templomba, sírtam, mint egy édesanya nélküli gyermek. Az emberek értetlenül néztek, én pedig nagyon szégyelltem magam. A templomban felnéztem egy Jézus szoborra és megkérdeztem: “Uram, miért van ez így?” Jött nemsokára a válasz Jézustól: “Azért, mert nem keresel engem!” “De Uram, én akarlak Téged keresni és máskor is el fogok ide jönni.” “Nem muszáj ide jönni, megtalálhatsz Nagyváradon is!”
Amikor haza kerültem Nagyváradra, járni kezdtem a templomba. Egyre jobban megerősödött bennem, már nem tudok világi zenével foglalkozni. Valaki, az engesztelő közösségből, megkérdezte, amikor a templomban voltam, hogy nem mennék-e el elsőszombaton zenélni? Azt feleltem: én világi zenész vagyok, nem ismerem a Bibliát, nem tudom imádkozni a rózsafüzért… valójában azt sem tudom, hogy mit csináltok ti ott. Ő bátorított és azt mondta, “gyere, meglátod, az Úr megsegít”.
A közösség vezetői nagy szeretettel fogadtak, mondva: “Ezután te leszel a mi zenészünk!” Én azt gondoltam magamban, ez még nem is olyan biztos. Szentmise közben az emberek arcát figyeltem, hogy mennyire átélik azt. Mivel a jó Isten nagyon mélyen megérintett, kitűnően éreztem magam. Nagyváradon, a családom és a volt barátaim is csodálkoztak rajtam, mondogatva: “Veled, valami történt! Te meg vagy változva!” Akkortól, egyre komolyabban vettem a rózsafüzért és ajánlottam a férfiaknak is. A rózsafüzér lett egyik leghatékonyabb fegyverem a Gonosz ellen. Most oda jutottam, már nem tudok élni a Szentháromság, a Szűzanya, a közösség nélkül. Biztos vagyok benne, hogy a Szűzanya itt is jelen van!!!
Jelmondatom: “Dicsőség Neked Atyám, hála Neked Atyám, mindenért, különösen Végtelen Szeretetedért!”.
III. Nagyfalu - előretekintés.
Decemberben a közös imaszándék: az új egyházi évben, a Szentírás évében, Jézus Krisztust fogjuk dicsőíteni és áldani. Azért imádkozunk, hogy minél jobban megismerjük, megszeressük, meg tudjuk élni és tanúságot tudjunk tenni a Szentírásról.
Novemberi házi feladat:
“SZENTLÉLEK ISTENEM, SEGÍTS, HOGY MINDIG SZERETETTEL TUDJAM KIMONDANI ISTEN SZENT NEVÉT!”