2011. június 27., hétfő

Az Istenanya követése - Kövess engem!

Alamizsnálkodás – az érdemek gyarapítója

161. Szegénysorban éltünk Szent Fiammal. Szerettem a szegénységet és nem aggodalmaskodtam soha, hisz’ velem volt a Világmindenség Királya.

162. A Szegények Szüzének is neveznek engem.

163. Szegénynek mondhatod-e magad gyermekem, ha veled van Szent Fiam? (A kegyelmi állapotban).

164. Az irgalmas részvétet Szent Szüleimtől örököltem, mert Ők együtt érzők voltak a szegények iránt. Ne hagyjon téged se hidegen mások nyomorúsága!

165. Mindig gondom volt rá, hogy szűkös körülményeim közt is segítsem a rászorulókat.

166. Amit a Három Napkeleti Bölcs felajánlott Szent Fiamnak, azt én a szegényeknek osztottam szét.

167. Az igazságot és irgalmasságot a lelked mélyén mérlegeld, mert felszínesen nem indít meg téged!

168. Ne vesd meg a szegényeket, mert több szent járt darócban, mint bíborban.

169. Ne gondold, hogy a szegény azért van szűkében a földi javaknak, mert Isten megveti őket, sőt inkább szereti valamennyit, azért bízza a te gondjaidra őket.

170. A szegények imádsága hatalmas Isten előtt, ámde a szívtelenekre lesújt a büntetése!

171. Ha adhatsz, akkor adj! Ha ez nem áll módodban, akkor biztosítsd a szegényt jó szándékodról.

172. Ha nincs mit adnod, akkor legalább jó szót adj!

173. Az igaz szeretet nem várja meg míg a szűkölködő kér, hanem készségesen siet a segítségére.

174. Ne mérlegelgeld, hogy alamizsnádat ez vagy az megérdemli-e, mivel Isten nem azt nézi, hogy kinek adsz, hanem azt, hogy milyen lelkülettel!

175. Ha több nem állna módodban, és akár egyetlen pohár vizet is adsz valakinek Krisztus nevében, bizony mondom neked, megkapod érte a jutalmat.

176. Gyermekem, sokat kapsz viszonzásul a Mennyben azért a pár fillérért, falat kenyérért, együtt érző fohászért és szóért, amit a koldus Lázárnak adtál.

177. Ne kritizáld a szegényt, köszönését szívből viszonozd, mert Isten megbüntet a megszégyenítéséért!

178. Szent József együttérzése felülmúlhatatlan volt.

179. Ha lélek szerint élsz, járj is aszerint. Ne irigykedj és ne is kérkedj tehát javaiddal, ingerelve másokat!

180. A rászorulónak ne mond, hogy nincs! A szándék ugyanis nem a pénztárcából, hanem a lélekből fakad!

181. A nélkülözőnek ne csupán az erszényedet, de a szívedet is nyisd meg gyermekem!

182. Szíved és nyelved mindenkor teljes összhangban legyen! Vigyázz, hogy embertársad gondja és fájdalma iránti részvéted ne csak színlelés legyen!

183. Mindig vigasztald meg a szegényt nyomorúságában, hogy testi-lelki alamizsnához jusson. Kövess engem!


187. Otthonom imádságos magányában voltam épp, amikor Gábriel arkangyal köszöntött engem, s én az Üdvösség Igenjét válaszoltam Neki.

188. Bizony, nem jól gondozza lelkét az, aki időről-időre nem képes elvonulni a világ zajától.

189. A lármás, külső forgatag kizárja a benső csendet.

190. A felszínes társaságoktól tudj mindig visszavonulni, hogy mélységeiben gondolhasd át az életed.

191. A templom csendes mélyén Fiam folyton epedve vár benneteket, s ti mily ritkán látogatjátok meg Őt.

192. Ha életedből ki akarod hagyni az emberek szolgálatát, s csupán „vallási kötelezettségeidet” akarod teljesíteni, az Istennel való kapcsolatod elsorvad!

193. Ha egyedül Istenre és lelked állapotára fordítanád figyelmedet, kevéssé idegesítene a világ.

194. Az a jó magány, melyben a lélek meghallja Istent. – Légy fegyelmes figyelmedben!

195. Szeretet nélkül, haszontalan minden cselekedet!

196. Sehol sem lehetséges nagyobb benső örömet megélni, mint az istenes magányban.

197. Ha csak egyszer is megízlelnéd az éggel társalgó szent magány boldogságát, még szobád fala iránt is nagyobb vágy fakadna szívedben, mint a léha emberek felszínes társasága iránt.

198. Egy keresztény lehet magányos, de egyedül soha!

199. Gyakran szólsz olyasmit, mely nemcsak haszontalan, de egyenesen árt a lelkednek!

200. Néha magad is mennyire fájlalod, ha haszontalanságokat fecsegtél, feledve „a csend tanácsait”!

201. Ha környezeted rendszerint csak gyarlóságaidat tapasztalja meg, lassan lerombolod azt az emelkedettséget, melyet pedig sugároznod kellene!

202. A társaság és a hely is megszentelődne, ha olykor ott imádkoznál magadban, ahol éppen vagy!

203. Önmagad ellenségeként hagyod, hogy gyakran teret nyerjen benned az a világiasság, melyet aztán egyre nehezebben vagy képes elűzni magadtól.

204. Ha bármi múlandót kezdesz nagyra becsülni, fokozatosan visszamaradsz a lelki életben.

205. Akkor tudod majd tökéletesebben végezni a munkádat, ha azt előtte megtárgyalod Istennel.

206. Ha dolgaid végeztével magadba vonulsz, világosabban láthatod, hogy miben hibáztál.

207. Ha nem tudsz magányban élni, keresd a jók társaságát, mert szent közösségekben is épülhet a lelked.

208. Amikor valamely szinten feladod a szabadságodat, egy másik szinten nyomban szabadságra lelsz.

209. A fájdalom megviselhet, de a szomorúság nem!

210. Gyertek hozzám mindnyájan, kik anyai gyengédségre vágytok, és töltekezzetek szeretetemmel.

211. Ne fogadd barátaid közé azt, aki nem Isten útján jár! Kövess engem!

Az Istenes jó szándék – a cselekedetek leghasznosabb indíttatása
212. Amit tettem, gondoltam vagy beszéltem, azt mind Isten dicsőségére irányítottam.

213. Még csak édesanyám Szent Anna ölében pihentem, de máris mindent Istennek ajánlottam, hogy életem minden pillanatában megdicsőítsem az Urat.

214. Jól jegyezd meg gyermekem; amilyen a szándék, olyan a lélek arculata Isten előtt.

215. Ha cselekedetedet jó szándék indítja – mégha sikertelen is –, a lelked képe szép. Ha azonban rossz szándék vezérel, akkor torz a te lelki világod!


216. Mi értelme földi javak szerzéséért fáradoznod, ha közben elhanyagolod az égi kincsek gyűjtését?!

217. Ha jót tettél a földön, már most örvendezhetsz, hisz’ jó cselekedeteidnek nagy lesz a jutalma!

218. Akkor indíttat jó szándék, ha valamit Istenért vagy a lelkek üdvéért teszel. Sajnos károdra van, ha földi haszonért vagy a hiú dicsőségért fáradozol.

219. Szeretettel karold fel azt, aki gyönge a hitben, anélkül, hogy felhánytorgatnád tévedését vagy vitatkoznál eltérő felfogásáról. – Magatartásoddal tégy tanúságot!

220. Gyermekem! A lelkekért vállalt önmegtagadás és böjt; a kereszt szeretetéről tesz tanúságot.

221. A mézes-mázos emberek előbb-utóbb elhallgatnak, aztán mindjárt gyalázkodnak.

222. Három dolog képes fölemelni az embert; a hit, a tisztaság és a jó szándék.

223. Édes gyermekem te nagyra születtél, légy tehát emelkedett! – Tégy mindent a Magasságos Istenért!

224. A csekély dolgok is naggyá válhatnak, ha jó szándékkal végzed azokat.

225. Ha azt akarod, hogy mások segítsék vinni a terhedet, te is vállad fel a másét.

226. Amit rossz szándékkal kezdenek, ritkán fejezik be azt jó céllal. – Ezt tapasztalhatod a világban!

227. Ó gyermekeim! A csillogásban kevésbé veszitek észre, hogy mennyire gyengénlátók vagytok!

228. Míg a rossz cselekedetek igen-nagy jószándék mellett is nehezen tehetők jóvá, addig bármi szép és jó könnyen lerontható, csekélyke rossz akarattal is!

229. Amit nem kívánhatsz, azért ne is imádkozz!

230. Isten jutalma az egész örökkévalóságon át érvényes, még ha egy földről fölvett szalmaszálért adta is azt. Tekints tehát Istenre és kövess engem!

Engedelmesség – a tökéletesség fejlesztője
231. Nem volt bennem semmi önzés, és példaképévé lettem az Istent szeretőknek. Az isteni parancsoknak mindenben alávetettem magamat teljesen, így kerülhettem el minden veszélyt.
.
232. Az Isten Szentséges Fia nekem – mint Anyjának –, teljesen engedelmes volt, ám én magam is mindenben engedelmeskedtem Neki.
.
233. Engedelmes voltam szüleimnek, miként szűzi Jegyesemnek is, akivel Betlehembe és Egyiptomba mentem anélkül, hogy a legkevésbé is húzódoztam, vagy zúgolódtam volna.
.
234. Nincs jobb orvosság a kevélység leküzdésére, mint az alázatos és maradéktalan engedelmesség.

235. A kevély ember csak a maga akaratát követi, az alázatos viszont lemond a saját tetszéséről.

236. Fiam nevére kérlek, hogy ugyan azt mondjátok mindnyájan, ne pártoskodjatok, és legyetek egyek!
237. Aki késlekedő vagy zúgolódó az engedelmességben, az önfejű lelkületéről tesz tanúságot.
238. Imádság és önmegtagadás nélkül, semmilyen hivatásban nem tudsz igazán helytállni.
239. Gyermekem! Ne kutasd, hogy miért épp veled történnek dolgok, vagy vannak ilyen-olyan elvárások, mert ezzel te vagy megpróbálva és nem más!
240. Ne mondd, hogy elöljáróid épp oly gyarlók, mint te, mivel ők is hibázhatnak! Ez ugyanis nem mentesít téged az engedelmesség alól, elöljáród és lelkivezetőd ugyanis, Isten nevében parancsol neked!
241. Ha az elöljáróid kedved szerint parancsolnának, bizony dicsérnéd őket – ám mi lenne a te érdemed?
242. Elöljáródnak ugyanaz lesz a bírája, mint neked, ám nála a szeretet vezérelte felelősség-, míg nálad a szeretetből történő engedelmesség lesz a mérce!

243. Ha kelletlenül fogadod a parancsot, gondolj Cirenei Simonra, aki kezdetben szintén lázadozva fogadta a Keresztet, de csakhamar megérezte, hogy ez egy egészen kivételes kegyelem a számára.

244. Ne lázongj a keresztek ellen, mert nem tudhatod, hogy melyikkel segítesz az Úrnak. (Lelket menteni!)

245. A testnek való szüntelenül kedvezés – még ha nem is bűn – károdra lehet, mert elnyomja a lelket.

246. Isten a házasságot a szentség rangjára emelte. A házas állapot lehet JUTALOM (örömeivel), ÉRDEMSZERZŐ (a szenvedéseivel) vagy akár szent VÉRTANÚSÁG is (tragédiájával), de a feleknek mindenképp szentül ki kell tartaniuk egymás mellett! Imában fontolandó meg tehát, hogy kihez kötik végleg az életüket!

247. Nincs nagyobb oktalanság, mint az emberek elismerését keresni, hiszen ez teljes hiábavalóság!

248. A tökéletességre törekvő, ne csak a parancsolt dolgokat cselekedje meg, hanem az Istennek tetsző indíttatásoknak is tegyen eleget.

249. Ó mily utálatos az engedetlenség bűne, mely által angyalok sokasága a Mennyországot, az emberi nem pedig a Paradicsomot vesztette el.

250. Gyermekem! A világ kincseinél is jobban szeresd az engedelmesség erényét és akkor rátalálsz a Mennyország gazdagságára. Kövess engem!

Áldozat, imádság – a lélek készsége
251. Ó drága gyermekem, semmiben sem találsz felemelőbb örömet, mint az imádságban.
.
252. Életemnek az imádság volt egyetlen vezérlő lényege, és nem volt egyetlen pillanat sem, amit meg ne szenteltem volna imával.
.
253. Ha nem is mozgott az ajkam, mégis mindig az isteni dolgokról elmélkedtem.
.
254. Addig ne imádkozz, míg el nem távolítod elmédből mindazt, ami akadályozhatná lelked Istenhez való emelését. – Imádság előtt, tarts bűnbánatot!
.
255. Az ima olyan, mint egy illatos rózsaszál, az illatát azonban csak az érzi, aki tiszta szívvel imádkozik.
.
256. Az imádság bensőségességének; az alázat, az Isten iránti szeretet és bizalom, a hitvalló élet és a csendes összeszedettség a legkiválóbb fokozója.
.
257. Nem kell mindig imát mormolnod, de mindig élj az imádság lelkületében!
.
258. Gyermekem, ha imádkozol, akkor Istenhez beszélsz, ha pedig elmélkedsz, Istennel társalogsz.

259. Gondosan figyelj arra amit Istennek mondasz, és vésd elmédbe azt amit Isten mond tenéked.

260. Édesanyai szándékom, hogy rózsafüzérem tisztelői életükben, halálukban és haláluk után is áldást, kegyelem-bőséget élvezzenek. Szabadságot nyerjenek, hogy látók legyenek és ne vakok vagy keménnyakúak, de egyenesek, hívők és tiszta lelkűek! Királyokká nemesüljenek, a fejükön majdan korona ragyogjon, s részesülhessenek az örök dicsőségben.

261. Mindenhol és mindenkor, ébren vagy félálomban, imádkozz a lelkedben. Mert lehet lélekben imádkozni!

262. Isten, az Ige Megtestesülésére és az emberek megváltására az Angyali Üdvözletet választotta. Ezért azok is akik környezetük, vagy a nép erkölcseit akarják megjobbítani és Jézus Krisztusban megújítani, ezzel a köszöntéssel tiszteljenek engem!

263. Ezen szó által: AVE – ami az EVA fordítottja – megtudtam, hogy Isten mindenhatósága megőrzött engem a bűntől és minden nyomorúságtól.

264. Senki sem köszönthet szebben, más üdvözlettel, mint azzal, mellyel a Legszentebb Szentháromság adta tudtomra az Istenanyai méltóságot!

265. Az köszönt engem legédesebben, aki az Atyaisten üdvözletével köszönt: AVE MARIA!

266. Hogy mily hatékony volt az első Üdvözlégy, arról az Evangélium tanúskodik. – A te gyermeki köszöntésed is ilyen legyen!

267. Nem lehet jó katolikus az, aki a szentolvasó kegyelmeit megveti! – Imádkozd a rózsafüzért!

268. Ne csak ajkatokkal, de szívvel-lélekkel forduljatok hozzám, ne legyen az a látszat, hogy: ez a nép csak szájával tisztel, de a szíve az távol van Tőlem!

269. Isten Fia tetteiben mindig az Atyát dicsőítette, s azért jött e világra, hogy általa az emberek is megdicsőítsék az Atyát. Ezért tanított meg bennünket arra az imára, mellyel a legjobban magasztalhatjuk Istent: megtanított bennünket a Miatyánkra, amelynek Ő a szerzője. Imádkozd tehát gyakran, lassan és tagoltan, olyan érzülettel, ahogyan azt Szent Fiam tanította!

270. Ha mindent megteszel amire képesek vagy, Isten megteszi neked azt, amire képtelen lennél.

271. Imádkozzatok, hogy el ne fáradjon azok a lelke, akik imáikkal és áldozataikkal fenntartják a világot.

272. Gyermekem! Az áldozat-imádság a mennyben egy szó, ne akard ezt te kettéválasztani!

273. Áldozat-imádság alapja minden erénynek. A nép erényessége nélkül nem valósulhat meg az egység.

274. Ha fáj az, hogy valami okból nem tudsz imádkozni, ez az áldozat is imádság.

275. Mondjátok gyakran: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket! Ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a menybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

276. Gyermekem! Sajnos érdemtelen, ha lelkedben súlyos terhekkel és képmutató módon imádkozol Istenhez, hisz’ amilyen a lelked, olyan az imádságod!

277. Ha Istentől kérsz valamit, ne kívánj mást, mint ami Isten tetszése szerinti, és üdvösségedre vá

278. Nem bízhatsz mindig önmagadban, mert olykor híján lehetsz az Isteni kegyelemnek és a mélyebb belátásnak. – Imádság nélkül semmibe se fogj bele!

279. Nem állíthatod, hogy az ember képtelen munka közben is imádkozni. – Gondolj Szent Józsefre!

280. Aki nem imádkozik, nem kér és nem hálálkodik, az semmit se kap! – Tekintve, hogy te végülis mindenben szűkölködsz, legjobb ha folyvást imádkozol!

281. Ha jó szándék fűt, ez máris imádság; ha pedig mindenütt Isten jelenlétében jársz, jól is imádkozol!

282. Sokan egy életen át keresgélnek és elméleteket kreálnak, holott üdvösségükért csak az Evangéliumot kéne követniük, s tennék azt, amit Szent Fiam mond!

283. Az épületes-, istenes beszéd, nem csak Isten dicsérete, de egyúttal imádság is.

284. Minden olyan imádság visszatetsző Istennek, melyben a lélek nem ‘Nála jár’.

285. A földi baj, a fájdalom és az összhang megbomlása az áteredő bűn következménye, ám ez a világ mulandó és nem végleges. A földi élet az érdemszerzés lehetőségét kínálja minden teremtett léleknek.

286. Imádkozzatok pap fiaimért és a hivatásokért!

287. Sok mindent elhagyhatsz, de az Isten- és ember-szeretet indíttatású imát el ne hagyd! Kövess engem!

A békére való törekvés – a szeretet táptalaja
288. Soha senkivel sem civódtam, vagy veszekedtem.

289. Nem csak ügyeltem, hogy a jelenlétemben ne nyerjen teret semmi viszály és senki meg ne bántsa a másikat, de igyekeztem még a haragosokat is megbékíteni egymással. Imádkoztam értük.

290. Annyira szerettem a békét, hogy még azokkal is békességben éltem, akik nem akarták a békét.

291. Kerülj minden helyet, ahol békétlenség van.

292. Az Istent szolgáló lelkekkel benső egyességben voltam, a szeszélyesekkel pedig, hogy megnyerjem a jónak, szelíden bántam. – Ezt kérem tőled is; légy szelíd, békére törekvő és mindig egységben velem!

293. Ha az Evangéliumot olvasod, Isten szól tehozzád, és a lelked békére talál.

294. Gyermekem, a szív legnagyobb öröme az igazakkal való békés egység! A jó emberek ugyanis egymás épülésére vannak az erényekben.

295. Ne feledd! Isten a Béke Királynőjévé tett engem, ezért tőlem kell kérnetek a lelkek és a világ békéjét!

296. Szent József a Családi Béke Őre. Üdvös tehát, ha úgy a szülők, mint a gyermekek Hozzá fordulnak!

297. Az igazi egyszerűség; – az Úr békéje –, nem ismeri a viszálykodást, és alapja a boldogságnak.

298. Akik hűek Istenhez és a valódi életszentségre törekszenek, azok a szent békében egyesülnek.

299. Igyekezz kibékíteni a civakodókat, és ha nem hallgatnak meg, jobb ha elhagyod őket.

300. Mindenkivel élj békességben, ez azonban ne megalkuvásból, hanem szent szeretetből fakadjon!

301. Soha ne hallgass a felbujtókra, besúgókra, mert azok a sátán szolgái. Nem tesznek ők egyebet, mint gyanút ébresztenek és ellenségeskedést szítanak.

302. A békétlen lelkű az irigy, és nem szívleli mások nyugalmát. Azon igyekszik, hogy zavart keltsen.

303. Könnyen feldúlhatod szíved békéjét, ha nem zárod be füledet a ‘jólértesültek’ hírei elől.

304. Vannak akik finoman kipuhatolják, hogy miként gondolkozol, aztán később durván visszaélnek ezzel. – Légy tartózkodó és élj rejtett alázatosságban.

305. Gyermekem! Először magadban teremts békét, s csak azután békéltess másokat.

306. A gonoszok közötti béke a legnagyobb háborúság, mert a rosszak mindig készek tönkre tenni egymást.

307. Aki más hibáit szajkózza neked, rólad is hasonlóképp beszél mások előtt.

308. A földi dolgokért rajongók és a kevélyek, mindenen csak pártoskodnak és szüntelenül viszálykodnak.

309. A bölcs nagyra értékeli a békességet, míg az oktalan – aki önmagával sincs békében –, folyton lázong és semmiségeken is civakodik.

310. Ha igazi lelki békére törekszel, akkor beszédedben, gesztusaidban, érdeklődésedben és viselkedésedben, légy mindig szelíd és visszafogott.

311. Mindenekelőtt a saját indulatosságodat mérsékeld és csak azután munkálkodj mások békítésén.

312. Nagy lelki békével bír az, aki nem törődik se dicsőséggel, se gáncsoskodással, csak teszi a jót!

313. Inkább engedj a magadéból, semhogy törésre vidd a békét szüleiddel, felebarátoddal vagy házastársaddal. – Imádkozd a rózsafüzért, környezetedért!

314. Ha nem csorbítja Isten dicsőségét, inkább add fel a véleményedet és alkalmazkodj, mintsem a békétlenség támasza légy. – Szüntelenül imádkozzál!

315. Gyermekeim! Szünet nélkül imádkozzatok a békéért, mert a sátán a békétlenségben nyer teret!

316. Szeplőtelen Szívemhez intézett imádsággal elnyerhetitek a békét, mert Isten reám bízta ezt!

317. Intelmeimet, mint szerető Édesanyádét fogadd:
– Törekedj mindig a szeretet parancsa szerint cselekedni, s akkor részed lesz Isten Békéjében.
Kövess engem!

Őszinteség és odafigyelés – az élet édesítője

318. Soha kettős szívvel nem voltam az emberek felé. Egyetlen szívem van, telve lángoló szeretettel Isten és az emberek iránt. Te se mérj kettős mércével!

319. Senki sem kételkedett szavaimban, mert tudhatták, hogy amint beszélek aszerint élek. – Légy hiteles!

320. Mivel én vagyok az Igazság Anyja, megvetem a hazugságot. – Tartsd meg a nyolcadik parancsolatot!

321. Felebarátodhoz mindig légy őszinte, vagy ha nem mondhatod el az igazat, akkor hallgass, de semmiképp se véts a nyolcadik parancs ellen!

322. Szükségtelen, hogy embertársadnak feltárd lelked mély titkait, mert ez igen nagy könnyelműség.

323. Mivel küldetésed van – a világban kell élned –, de nehogy a világnak élj! – Tégy tanúságot Fiamról!

324. Minden iránt ugyanazt a lelki hozzáállást alakítsátok ki magatokban, amely Jézus Krisztust jellemezte.

325. Álnok az, aki úgy érvel, hogy „az igazság érdekében kénytelen a VIII. parancsolat ellen véteni”!

326. Ha annyira megveted az őszintétlenséget, akkor magadhoz is légy épp oly következetes!

327. Akik azt állítják, hogy Szent Fiamat szeretik de engem folyvást sértenek, bizony hamiskodók azok!

328. Miként a halat horoggal, a madarat léppel fogják, a hazugok épp úgy ragadják meg képmutatásukkal az egyszerű és hiszékeny embert.

329. Gyermekem! Ha jókívánságod fejezed ki felebarátod felé, azt kívánd neki teljes szívedből és teljes lelkedből, és ezzel teljesíted a szeretet parancsát.

330. Az őszinteség; okosság és szemérmesség nélkül könnyen közönségessé válhat és ez maga után vonhatja a megvetést, amely árt a méltóságnak.

331. Isten elveti a képmutatót és a hízelgőt, mert az ilyen teljesen más a szívében, mint a nyelvében!

332. Féljétek az Urat, szolgáljatok neki igaz szívvel és örömmel, s járuljatok eléje lelkendezve.

333. Gyermekeim tudnotok kell, hogy az én szolgáim mentesek a ravaszságtól, ezért ne is tartsa magát senki ‘Mária gyermekének’, aki szívből nem őszinte!

334. A tapintatból való hallgatás és az őszinte megnyilatkozás mérlegeléséhez, kérd őrangyalod segítségét.

335. A lélek az ami éltet, a test pedig annyiban van javadra, amennyiben teljesíti és megéli az Igét.

336. A ravasz ember állandó bizonytalanságban él, mert nem tudhatja, hogy mikor szégyenítik meg.

337. Bármit mondasz, légy mindig őszinte és egyenes.

338. Figyelj az ellenségeidre, mert elsőként ők fedezik fel a hibáidat.

339. Az egyszerű és őszinte ember a szeretetreméltó. – E lelkületben volt a legkiválóbb Szent József!

340. Az őszinte lelkület és a jó lelkiismeret az örökkévalóság záloga. Tedd ezt magadévá, s akkor lelkiszegénységben gazdag maradsz. Kövess engem!

Szegénység és mérték – a lélek megnyugtatója
341. A világ minden kincsének birtoklása se lett volna képes megérinteni se a szívemet, sem az elmémet.

342. Lelkem teljes nyugalomban volt a szűkölködésben is, és szegényes otthonomban nagyobb békében éltem, mint akár egy pompás palotában.

343. Bár Dávid király családjából származtam, akik a sors folytán elszegényedtek, nekem mégsem jutott eszembe a Gondviselést, egy kicsit is vádolni ezért.

344. Mondd drága gyermekem, ha birtoklod Istent, mi hiányozhat még tenéked?

345. A szegénység és szükség inkább válik a lélek javára, mint a bőség, mert a nélkülözés fokozhatja a bizalmat, ám a gazdagság csak növeli az aggodalmat.

346. Gazdagok sírjatok, mert javaitok elenyésznek, titeket pedig szigorúan számon kér az Isten!

347. Gyermekem! A mennyei boldogság utáni vágy kell, hogy meghatározza számodra a földi javak Isten törvénye szerinti használatát.

348. Elvakul az az ember, akinek anyagi gyarapodásával párhuzamosan nem növekszik a benső hite is.

349. Miként az egyszerű otthont, akként az egyszerű lelket is könnyebb tisztán tartani.

350. Az egyszerűség, nem igénytelenség! Nézd meg házamat Názáretben, Loretóban vagy Efezusban, és látni fogod, hogy a fényűzés távol állt tőlem.

351. Kevés az a gazdag, aki szívével ne ragaszkodna vagyonához. Sajnos a többség, bűnösen rosszul használja javait és emiatt a pokol várományosa!

352. Sajnos gyermekem, az gondol legkevesebbet Istenre és örök üdvösségére, akiben elsekélyesedik az erkölcs és teljesen elmerül a földi javak gyűjtésében.

353. A kapzsi bírvágy leköti az értelmet, elnyomja a lelki érzéket, iriggyé és számítóvá alakítja az embert. Sokak, ezáltal válnak képtelenné a benső hallásra.

354. Örvendezz gyermekem, mert ha a kegyelemben birtoklod Istent, akkor te már a jövődet éled!

355. Aki anyagiakat gyűjtöget magának, az csak lelkének terheit halmozza, mert felelősséget gyűjt magára.

356. Ha a világban kell is élned, ez ne jelentse, hogy a napi divatok sodrása szerint. A felszín hullámzásait a mélység áramlásai is magyarázhatják. Mindig tekints a dolgok mögé, ügyelve arra, hogy életedben az isteni parancsolatok maradjanak az irányadóak!

357. Az igazi lelki szegénység oly magas szintű gazdagság, hogy már csak Istennel képes megelégedni.

358. Azért kaptál mindent Istentől, hogy azt jóra fordítsd. Az utolsó garast is számon kéri rajtad az Úr aszerint, hogy lelked (a lelkek) javára fordítottad-e.

359. Ó gyermekem, (lényegét tekintve) teljesen mindegy neked, hogy gazdagon vagy szegényen halsz-e meg, ha anyagiakat nem vihetsz magaddal.

360. Mit használ a csillogó földi vagyon, ha a mennyországnak még a reményét is elhomályosítod vele!

361. Nem az marad ugyanis a tied, amit életedben gyűjtöttél, hanem csak az, amit cselekedtél!

362. A kísértésbe esőt a saját kívánsága vezeti félre és csábítja a rosszra. A kívánság pedig mihelyt megfogan bűnt szül, a bűn pedig ha elkövetik, halált okoz!

363. Lásd a pompás természetet, mily kevéssel is beéri, miért akarsz te drága és fölösleges dolgokat?

364. Fiamhoz hasonlóan én is mondom: Boldogok a lélekben szegények, mert övék a Mennyek Országa.

365. Boldogok, akik szomorúak, mert én a Szomorúak Vigasztalója megvigasztalom őket.

366. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

367. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert én az Igazság Tükre, megvilágítom nekik.

368. Boldogok az irgalmasok, mert az Irgalmasság Anyjaként elnyerem számukra Isten irgalmát.

369. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent.

370. Boldogok a békességesek, akik a Béke Királynőjének tartanak engem, mert Isten fiainak hívják őket.

371. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a Mennyek Országa.

372. Boldogok vagytok, ha énértem gyaláznak és üldöznek benneteket, bálványimádással vádolnak és hazudozva minden rosszat rátok fognak miattam.

373. Kísértés idején a léleknek nagy erősség Isten kegyelme és bizony hatalmas dicsőségére is válik, ha a kísértés legyőzését meghálálja!

374. Édesanyaként mondom tehát: Könnyű volna szentté válnod, ha kizárólag ebből a szempontból ítélnéd meg életed minden kérdését és feladatát!

Kövess engem!

http://metropolita.hu/?s=Az+Istenanya+k%C3%B6vet%C3%A9se
Az Istenanya követése - Kövess engem!

Egy XVIII. századi premontrei szerzetes írásából válogatta és más forrásokból kiegészítette: Begyik Tibor OCDS.
A kiadvány ötletét, Sebastian Sailer markthali premontrei szerzetes, De Imitatione B. Mariae Virginis c. műve képezi, melyet 1764-ben Kempis, Krisztus követése mintájára írt.
„Akinek Mária nem Édesanyja, annak Isten nem is Atyja!” (Grignon: Tökéletes Mária-tisztelet, 30)
Dr Antalóczi Lajos prelátus emlékének! E füzet megrendelhető az alábbi Email címen: begyiktibor@gmail.com
„Máriát követve nem tévedhetsz el!” (Szent Bernát)

ELŐSZÓ
Egyedülálló „zsebremeket” tart kezében az Olvasó, melyhez (méretben is) hasonlót a Szalézi Művek adott ki 1944-ben ‘Szűz Mária követése’ címmel. Ennek kivonatolt, stilizált és más idézetekkel bővített kiadását 2000-ben egy máriáslelkű atya, a Szűzanyának tett gesztusaként kinyomatta. Jelen kiadványunk, az említett publikációkhoz képest is átszerkesztett és további forrásokkal kiegészített szöveganyagot tartalmaz!
A kivonatolásban a szerkesztőt két alapvető szempont motiválta: egyfelől a régies hangvétel stilizálása, másfelől az a tény, hogy az ősmű keletkezési korához képest a mariológia dogmatikai és lelkiségi alapjai jelentősen tágultak. A Mária-tisztelet széleskörű kibontakozása egybevág Montforti Grignon Szent Lajos: „utolsó időkről” való jövendölésével (TMT 49). Ez nyomon követhető a „Mária-korszak” kezdete óta (Csodásérem 1830), részint a Mária-jelenések, de legfőképp az Egyház azóta kihirdetett két Mária-dogmára alapozott tanítása révén. Állítható tehát, hogy e letisztult mű minden sora a mai emberhez szól, mintegy útmutatóul azoknak is, akik a világban folyó változások és veszélyek láttán kérdőn tekintenek az ég felé.
A Szentírás ígérete szerint; a bűn fokozódtával túlárad a kegyelem (Róm 5,20). Ennek folyamaként tudható be, hogy az emberiség ‘elanyátlanodásával’ egyre inkább kerül előtérbe Szűz Mária – mindenkor segítő –, édesanyai szerepe. Célunknak megfelelően, szabadon éltünk a Szentírás, a szentek és az egyházilag jóváhagyott magánkinyilatkoztatások ide illő azon gondolataival, melyeket a Szent Szűz mondott vagy ‘mondhatott volna’. Ám, abból kiindulva, hogy az ötletadó alapmű sem jelölt forrást, így magunk sem hivatkoztunk ilyenekre, (a hely szűke miatt sem)! Ennek ellenére nem éltünk a ’saját kútfő sugalmával’ – hacsaknem a kutatás, a stilizálás és a gondolati összevonások esetében!
Aki egészében olvassa az ‘Istenanya követését’, az előtt könnyen felviláglik a Szent Szűz következetes, édesanyai pedagógiája! A sorszámok nyomán-, vagy a ’spontán nyitó’ Olvasók figyelmébe ajánljuk, hogy az egyes intelmek gyakran az előző sorok gondolati folyományai! Őszintén kívánjuk, hogy az olvasott szavak minden „keresőt” megérintsenek és az égi Édesanya személyes megszólításaként fogadja azokat!
A Szűzanya indíttatására, annak őszinte reményében bocsájtjuk „lelki útjára” e ‘Kisírkát’, hogy a mai kor emberének ‘kézenfekvő’ forrása lesz!
A szerkesztő

Kövess engem – a legbiztosabb út
1. Aki engem megtalál, életet talál! Én vagyok az Élet Anyja, mert én szültem Azt, aki életet adott mindazoknak, akik Ádám és Évában meghaltak.
2. Általam jött Jézus Krisztus először e világra, általam fog eljönni másodszor is. (Jóllehet másképpen!)
3. Mennyei Atyám beleegyezett, hogy földi életemben még ne tegyek csodákat, noha már akkor megkaptam Tőle a csodatevés hatalmát. Szent Fiam rám bízta, hogy alig szóljak s még ne tanítsak, noha közölte velem bölcsességét. A Szentlélekisten beleegyezett, hogy apostolai és evangélistái csak keveset mondjanak rólam, épp csak annyit, amennyi a világ felé Fiam megismeréséhez szükséges volt. A csodák és tanítások, melyeket napjaitokban teszek, a kinyilatkoztatás megerősítésére és megmentésetekre szolgál.
4. Én vagyok az egyszerű út, általam jött az emberekhez a Megváltó, s az emberek Jézus Krisztustól a kegyelmeket és erényeket is általam nyerhetik el!
5. A Mennyei Atya teljesítette óhajom földi életem alázatos rejtettségére, úgy szeplőtelen fogantatásomat, születésemet, miként Istenanyaságom, fájdalmaim és a mennybe való felvételem titkait illetően is. Még szüleim és az angyalok elől is elrejtett engem, vagy ha kinyilatkoztatott is valamit, végtelenül többet eltitkolt.
6. Boldog lehetsz tehát gyermekem, ha titkaimba beavatlak és tanácsaimmal segítelek, mert ezzel megmutatom neked a Fiamhoz vezető legbiztosabb utat.
.
7. Istenanyai személyemnek az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie; irgalmassággal, erővel és kegyelemmel. Irgalmassággal, hogy a szegény bűnös-, eltévelyedett gyermekeim megtérjenek és visszataláljanak az Anyaszentegyházba. Erővel és hatalommal Isten ellenségeivel, a megátalkodott bálványimádókkal, szakadárokkal, istentelenekkel és az Antikrisztus szálláscsinálóival szemben, akik rábeszéléssel, fenyegetéssel félrevezetik a választottakat, hogy elbuktassák őket. És jövök azért, hogy Szent Fiam, Jézus Krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, akik győzelméért küzdenek, bátorítsam és támogassam.
8. Halld gyermekem! A Szentlélekisten bennem és általam akarja választottait meghívni, így szólva hozzám: Jegyesem! Valamennyi erényedet alakítsd ki választottaimban, erényről-erényre, kegyelemről-kegyelemre. Formáld ki magadat a választottaimban, hogy bennük legyőzhetetlen hitednek, mélységes alázatosságodnak, minden irányú önmegtagadásodnak, magasztos imádnak, lángoló szeretetednek, erős bizalmadnak és erényeidnek tükrét láthassam. Adjon a te hited hívőket, a tisztaságod szüzeket, termékenységed pedig választottakat, mint templomokat.
9. Rajtam kívül, egyetlen teremtmény sem részesült az istenanyaságban, de minden kegyelem állapotában lévő lélek részesülhet az istengyermekségben.
10. Gyermekem! Ha Égi anyádnak fogadsz engem, Szent Fiammal meghatározói leszünk életednek.
11. Kövesd és fejleszd ki magadban ugyan azokat az erényeket, amelyeket az Isten kegyelme rám ruházott, hisz’ Isten angyala is így szólított: kegyelemmel teljes!
12. Gyermekem, el ne térj intelmeimtől, és merülj el teljesen Anyai Szívemben!
13. Általam kérjétek a kegyelmeket, mert Fiam rám bízta a kegyelemközvetítést!
14. Tudnod kell, hogy Istennél mindent elnyerhetek a számodra, mert én vagyok a Kegyelmek Anyja.
15. Aki tanításom szerint cselekszik s érettem fáradozik, az meg nem szégyenül, s a bűntől megmenekül.
16. Ha kísértések szele csapdos, ha a gyötrelmek szirtjei közt hánykolódik a hajód, ha bármi veszély és szükség fenyeget is, legyek én a te Útmutató Csillagod!
17. Anyja vagyok én a Szépszeretetnek, az istenfélelemnek, a megismerésnek és a szent reménynek.
18. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, az élet és az erény minden reménye. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.
19. Én Anyátok vagyok, tudok és akarok is segíteni rajtatok! – Így mutass be engem felebarátaidnak!
20. Emlékezetem él minden idők nemzedékében.
21. Hallgassatok rám – népek és gyülekezetek vezetői – mint anyára: és tegyétek amit Szent Fiam mond!
22. Gyermekem, ne azon törd magad, hogy miként adhatnád vissza Istennek amit Tőle kaptál, hanem azon, hogy odaadón és teljes szívedből szeresd Őt!
23. Aki belőlem merít, az mindjobban szomjazik.
24. Nem lehet kedves előttem azok imája, akik csak áltatják magukat a rózsafüzérezéssel, miközben erényeimet a legkevésbé sem követik. Ne dicsekedjék tehát tiszteletemmel az, aki mindenben nem követ engem!
25. Anyai Szívem keserűséggel fogadja azok imáit is, akik életvitelükkel, szavazatukkal, vagy más módon, gondolkodás nélkül támogatják az istentelenséget, nem használják Istentől való értelmüket, és erős akarással el nem hagyják a bűn csalárd útjait, mert ők kimondatlanul is Fiam ellenségeinek a szekértolói!
26. Rám figyelj gyermekem, és kövesd világos utamat, mert Isteni Fiam erényei úgy ragyognak bennem, mint a Hajnal Szép Sugara – mert bennem kelt fel a Világ Világossága!
27. A test nem sokat használ neked, mert a halál várományosa. Élj lelki életet, s keresd az örök értékeket!
28. Én vagyok az új Paradicsom Életfája, aki megízleli gyümölcsömet, annak örök élete lesz. Kövess engem!

Alázatosság – az életszentség alapja
.
29. Gyermekem, én azért emeltettem a csillagok magasa fölé, mert a legalázatosabb voltam.
.
30. Megértettem, hogy Isten a kevélyeket megalázza, az alázatosakat pedig felmagasztalja.
.
31. Bár, Gábriel arkangyal kegyelemmel teljesnek köszöntött engem, én mégis az Úr Szolgálóleányának neveztem magam; és Isten Anyja lettem.
.
32. A kevélység rossz szelleme engem meg nem érintett, mert tisztában voltam kicsinységemmel.
.
33. Az isteni kegyelmek és kiváltságok, mindig mélységes alázatra indítottak engem. – Te is tegyél ekként!
.
34. Tanulj tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos, oly gyengéd és édesanyai az én Szeplőtelen Szívem.
35. Éljetek méltón, őszinte alázatosságban, szelídségben és türelemben. Szeressétek egymást; igyekezzetek megtartani a hitet, az egyetértést és a szent békét.
36. Meg ne vesd azokat, akiknek nincs annyi jó tulajdonságuk, mint neked! Mert neked se lenne, ha nem kaptad volna! – ‘Talentumaiddal’ el kell számolnod!
37. Ne azon elmélkedj, hogy mihez lenne tehetséged, hanem azon, hogy a meglévő adottságaidat miként használhatod fel Isten szolgálatára és a lelkek javára.
38. Helytelen olyan hivatásra törekedned, amelyre az Isten nem indított téged, amelyre csak a magad hiúsága hajt, mert a lelked sajnos kárát vallhatja.
39. Amiként az alázat iszonyattal tölti el a gőgöst, éppen olyan iszonyat a szegény is, a gazdagnak.
40. Alázatodban viselkedj büszkén, de büszkeségedben maradj alázatos!
41. Gyermekem, gyakran gondolj arra, hogy tehetségedről (talentumaidról), egyszer majd számot kell adnod Annak, akitől kaptad. – El tudnál számolni velük?
42. A kiváló tehetség könnyen a kárhozatba visz, ha adottságodat Isten-, a felebarát- vagy a haza ellen fordítod! – De akkor is ha tehetségedet elhanyagolod!
43. Mit használ neked az ész, a szépség és a tehetség, ha mindezekkel nem tudsz helyesen élni?
44. Ha a finomkodó hízelgőknek hiszel, előbb-utóbb megtapasztalod, hogy mennyire erőszakosak.
45. Sokak, ha hozzád hasonló kiváló adottságokkal bírnának, jobban élnének vele, hálálkodva Istennek.
46. Az egyszerű, tanulatlan, istenfélő ember inkább tetszik az Úrnak és nagyobb lesz a Mennyben, mint a világ azon bölcsei, akik tehetségükkel büszkélkednek ugyan, de mégsem aszerint élnek, holott, Istentől való értelmükkel az igazságot eleve felismerhették volna!
47. Gyermekem, valahányszor áttekinted sikereidet, ezt mindig Isten iránti hálával tedd, és vesd el magadtól a hiú dicsőségvágyat, mely romlásba vihet.
48. Aki szenvedélyes, az sajnos a jót is elronthatja, és könnyebben lelkesedhet az istentelenség iránt.
49. Alázatosság nélkül nem tetszhetsz, sem az Istennek, sem a tisztességes embereknek.


Szerénység és tartás – a jó ember dísze
62. Az én szépségem azért volt a legnagyobb, mert az Isten iránti bizalom teljességét, a tisztaság illatát, és a tökéletes ártatlanság küllemét sugározta.
.
63. Az emberek előtt úgy viselkedtem, hogy mindenki a legnagyobb épüléssel tekinthetett rám.
.
64. Megnyilatkozásaim mindig megfontoltak voltak, nem fecsegtem könnyelműen, a hanghordozásom komoly volt, de sosem rátarti.
.
65. A testtartásom nem volt se hányaveti, se tiszteletlen, se kihívó, és a tekintetem nem volt soha mogorva.
.
66. Társalgásomból – mint valami ragyogó tükörből –, a hit, az erény és tisztaság példája sugárzott.
.
67. Tekintetem a tiszta lélek, a hit és a szent szerénység tükre volt. – Ilyen legyen a te kisugárzásod is!
68. Ha bárki vízhordás, étkezés, séta vagy imádság közben látott, nem gondolt rosszat rólam.
69. Öltözékem mindig teljes, szerény és tiszta volt, és akik láttak, azok önkéntelenül dicsőítették az Istent.
70. Járásodban, viselkedésedben magad is olyan légy, mint aki fönséges gondolatokat hordoz magában.
71. Illetlen szavakat soha nem mondj, mert öli a lelket!
72. Őrizkedj a sértő tréfáktól, mert mit sem használ neked, ha mások nevetnek bár, de Istent megbántod, testvéredet pedig megalázod vele.
73. Szemedet, tekintetedet fegyelmezd, ne kapkodd ide-oda, mert ezt csak a könnyelműek teszik.
74. Az emlékezet sok fölösleges és káros látványt raktároz el, melyek szennyezik a gondolatot. Ezek bármikor megzavarhatják az összeszedettségre való törekvésed. – Légy tehát figyelmes fegyelmedben!
75. Ne túlozz a nevetésben! Az arckifejezésed, mindig tükrözze a szent szerénységet.
76. A lélek élete = Isten kegyelme. Nélküle a lélek kimerül és halott lesz.
77. Nyilvánosság előtt légy szerény és segítőkész minden jóra, mutatkozz példaadónak és mértéktartónak. – Viselkedj úgy, ahogy szerinted én tenném!
78. Ha társalogsz, szavaid legyenek összeszedettek és mély értelműek, olyanok, melyekkel másokat hitre és istenes gondolatokra késztethetsz.
79. Isten hű szolgája akkor vagy, ha szentül gondolkozol, szentül beszélsz s ekként cselekszel mindenben.
80. Legyen mindig tiszta a lelkiismereted, és Isten megoltalmaz téged.
81. Légy mindenkihez barátságos, mert ezzel tudod megnyerni az emberek szívét.
82. Akik fényt derítenek rám, azok az én apostolaim, és rájuk a szívem melengető ragyogását árasztom.
83. Ha nyomodban istendicséret és öröm fakad, s példádon a rosszak megjavulnak, akkor tudd; hogy hívő személyed világító fáklya sokaknak, s ezáltal a megváltást juttatod érvényre! Kövess engem!

Türelem – a lelki élet táplálója
84. A földön engem is sok kellemetlenség ért, melyeket a legnagyobb türelemmel viseltem el.
85. Miként Fiam élete – úgy az enyém is –, ifjúságomtól kezdve küzdelmes keresztek közt telt.
86. A szegénység, üldöztetés és kirekesztettség mindennapos volt életünkben, de lelkületünket ez nem volt képes befolyásolni.
87. Szent Fiam kínszenvedése és halála, földi életem végéig fájó szenvedésként sajgott a lelkemben, de bizalmam a Mennyei Atyában soha meg nem rendült.
88. A szenvedők közt elvárhatod-e, hogy te mentes légy ettől? Ha ugyanis türelemmel fel nem vállalod saját keresztedet, akkor miféle jutalmat remélsz?
89. A keresztet csak súlyosbítja a türelmetlenség.
90. Nem élhetsz bizalom és türelem nélkül, mert sokat kell szenvedned az örök életért.
91. Mint Ádám minden gyermeke a siralom völgyében, te is szenvedésekkel vagy próbára téve.
92. Nem találsz érdem szerzőbb erényt, mint a türelmet, melyre oly sok alkalmad akad.
93. Az istenszerető szívben a legnagyobb csapások sem oltják ki a felebaráti szeretet tüzét, sőt inkább élesztik azt.
94. A remény a türelem erényében mutatkozik meg. Nem rendülhet meg, és türelemmel teszi a jót, még a kudarcok közepette is.
95. Szeretett gyermekem, mutass nekem akár egyetlen szentet is, aki türelem nélkül jutott a Mennybe!
96. A higgadtság, türelem és bizalom; a lélek igazi nagysága. Ennek volt férfias példaképe Szent József!
97. Szent Fiammal, mindenkinek példát adtunk a türelemről. – Boldogok, akik minket tekintenek példának!
98. Az igazi gazdagságot az erények tartós megélése képezi, s ezek a lélek jóságában nyilvánulnak meg.
99. Minden édessé válik, ha azt az Isten iránti szeretetből cselekszed! – Így van ez a türelemmel is!
100. Egyetlen türelemmel viselt pillanat is örök dicsőséget szerezhet! – Minden életpillanat alkalmas erre!
101. Szükséged van a türelemre, hogy elnyerd az Úr ígéretét. Kövess engem!

Szelídség és tapintat – az igaz élet édesítője

102. A harag sohasem vett erőt rajtam, s én mindig mindenkihez a Jóságos Szűz voltam.
.

103. Miként Szent Fiam, úgy én is megértő szelídséggel igyekeztem legyőzni ellenségeimet.
.
104. Velem született szelídségemet és jóságomat, még ellenségeim is megtapasztalhatták.
.
105. Nem olvashatod rólam, hogy bárkit is keményen megróttam volna, még azokat se, akik Fiamat ecettel kínálták és megfeszítették.
.
106. Bár isteni Fiam sokat szenved ellenségeitől, mégis vár reájuk, sőt jót tesz velük, hogy szelídsége példájával még földi életükben megtérésre indítsa őket.
.
107. Mindig kedvesen társalogtam; tapintatosan és gyöngéd szeretettel beszéltem mindenkihez.
.
108. Nem vagy méltó keresztény, ha bántóiddal indulatosan beszélsz gyermekem!

109. A méltósággal teljes szelídség nem gyávaság, hanem tisztes önuralom és hívő tanúságtétel.

110. Ha kellemetlenség ér, ne zúgolódj, hiszen ezzel még jobban tudatosítanád magadban a bajt.

111. A dühödt haragot ne tűrd meg a lelkedben, és ne támadj senkire indulatossággal.

112. Gyermekem! A szelíd ember megbecsüli magát, teszi a jót, és embertársainak mindig hasznára válik.

113. Ha békében akarsz élni, ne szólj indulattal!

114. Az Úrnak félelme bölcsesség és műveltség, s ami igazán kedves Neki, az a hűség és szelídség.

115. Sose ráncold a homlokodat, mert környezetednek úgy tűnhetne, mintha ellenszenvvel fogadnád azt, amit Isten hasznodra rendelt.

116. A szelídség és jóság megőrzi lelked békéjét és nyugalmát. Érdemszerzővé válik, ha az elszenvedett bántásokat, kellemetlenségeket felajánlod Istennek.

117. Ne nyugodjék le a nap haragod fölött, de fontosabb, hogy a nap ne nyugodjék le Isten haragja fölött.

118. Ha mindent a lelkedre veszel, megsínyli a szíved! – Vigaszt és jótanácsot keress az Evangéliumban!

119. A szelídség vonását, bár mások vésik a keresztények arcára, ám ezáltal megláthatják Isten képét.

120. Viselkedj úgy, ahogy a lelked szeretné, ha teveled viselkednének.

121. A durva és lármás ember, először is a saját lelkét dúlja föl, miként a heves szél a víz tükrét.

122. Nincs oly apró és silány teremtmény, melyben ne lehetne föllelni Isten jóságát.

123. Tisztaságos jegyesem Szent József, a puszta megjelenésével, oly nagy szelídséget sugárzott, hogy még ellenségeit is meghátrálásra késztette.

124. Aki szelíd, az békében van felebarátjával, bizalmas kapcsolatban áll az Istennel, és boldogság lesz osztályrésze a Mennyben. Kövess engem!


Tisztaság és önérzet – az életszentség alapja

125. Az én dicsőséges nevem: a Tisztaság-, a Szüzesség Királynője. Nem lehettem volna Isten Anyjává, e kiváltság maradéktalan teljessége nélkül.

126. Sajnos, sokan kevésre tartják a tisztaságukat.

127. Szent Józsefet ‘Tisztaságos Jegyesnek’ nevezitek, és az is volt maradéktalanul! Példaképe legyen minden családapának! – Imában kérjétek segítségét!

128. Ha jót akarsz gyermekednek, tanítsd meg a tisztaság szeretetére: a tapintatos-, az áldozatot is vállaló-, önzetlen szeretetre, – mert felelsz érte!

129. Tévedésben élsz ha azt hiszed, hogy szívemnek közömbös, ha testileg-lelkileg nem vagy tiszta és ép.

130. Védd és becsüld mások tisztaságát, s kerüld az ifjúkor vágyait! Kérd ehhez Szent József segítségét!

131. Ha megértenéd a tisztaság jutalmát; sokat fáradoznál, csakhogy megőrizd szépségét!
.
132. Legyen példád Szent József, akinek alázatossága és tisztasága, valóban illővé tette hozzám, így szívemnek igen kedves, ha imáidban Hozzá fordulsz!
.
133. Aki istenfélőn el nem űzi magától a rossz gondolatokat, az lelkében viperával és skorpióval játszik. – Bensőségesebben imádkozd a rózsafüzért!
134. Elmédből űzd el a rossz gondolatokat, amint a ruhádról is lerázod a parazsat, hogy meg ne égessen.

135. A jó ember dicsősége, a nyugodt lelkiismeret.

136. A tisztáknak minden tiszta; a tisztátalanoknak és a hitetleneknek viszont semmi sem tiszta, mert úgy az elméjük, miként a lelkiismeretük is szennyes.

137. Gyermekem! Jól fontold meg, hogy megéri-e a bűnös gondolatokkal való múló szórakozás, ha a lelked maradandó kárát vallja? – Szüntelen imádkozz!

138. Leány, maradj tiszta! Légy szerzetesnő, segítő civil, vagy családanya, mert a ’se ez se az’, biztos tragédia! Hivatásodért kérd Szent József segítségét!

139. Bűnre hajló érzékeid sikeres megfékezése múlhatatlan érdemeket szerezhet neked a Mennyben.

140. Ifjú! Légy tiszta férfi, családapa, szerzetes vagy pap, csak halld meg a hívást és kövesd hivatásodat! Hivatásodért kérd Szent József segítségét!

141. Se szemmel, se füllel, se bármi módon ne tedd ki veszélynek a tisztaságodat! – Fiamról elmélkedj!

142. Istenfélelemmel őrizkedj a mulatozó társaságoktól, ha nem akarsz beszennyeződni.

143. Ha felfognád, hogy mit jelent: hasonlónak lenni az angyalokhoz, sose lennél közömbös a tisztaság méltósága iránt.

144. A tisztaság leghűségesebb őre: a tétlenség kerülése, a böjt és a mértékletesség. Ez utóbbi sarkalatos erényt, annyiban tudod megvalósítani, amennyire képes vagy vágyaidat az értelmeddel irányítani.

145. A tiszta szándék becsüli a tisztaságot!

146. Gyermekem! Pusztulásra ítélt nép az, mely nem neveli gyermekeit a tisztaság megbecsülésére!

147. Tartsd szem előtt, hogy az épség a szépség!

148. Jobb, ha példás tisztaságod miatt kimosolyognak, mintha romlottságod miatt dicsérnének!

149. Ne légy elbizakodott a saját erődben, mert még szentéletűek is elestek, ha nem tartottak ki az állandó imában és alázatosságban. Ne lankadj tehát a lelki összeszedettségben, hogy tisztaságod kárt ne szenvedjen. – Kérd ehhez Szent József segítségét!

150. Vigyázz, hogy ne engedj a legkisebb megalkuvásnak se, mert a bűnben nincs csekélység!

151. Kísértések idején szüntelenül imádkozzál!

152. Minden nemzet alapköve a tiszta erkölcs.

153. Értsd meg: a tiszta lelkiismeret bölcsebb minden tanácsadónál.

154. A hit, bizalom, lelkiszegénység és tisztaság, a földön elérhető legnagyobb szabadság!

155. A tiszta baráti gyengédség, vigasz a léleknek.

156. A türelmetlenség veszélyezteti a tisztaságot!

157. Gyermekem, egyetlen hajszálnak is van árnyéka.

158. Ha van öröm a földön, az a tiszta szívű emberé!

159. Isten akarata ugyanis, a ti megszentelődéstek, hogy mindegyiktek meg tudja őrizni a testét szentségben és tisztaságban.

160. Folyton-folyvást őrködnöd kell, hogy majdan elnyerhesd a tisztaság jutalmát. Kövess engem!

http://metropolita.hu/?s=Az+Istenanya+k%C3%B6vet%C3%A9se

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

A Nagyfigyelmeztetés Irgalmasságom megnyilvánulása lesz, amint az már át volt adva Szent Fausztina nővérnek is

2011. június 26. vasárnap; 18:00
Szeretett leányom, az idő közel van. Kevés idő maradt hátra a szegény lelkek figyelmeztetésére és felkészítésére, ami fontos,  mert a Nagyfigyelmeztetés alatt olyan sokk alatt lesznek,  hogy mindazt, amit látni fognak, nem fogják tudni felfogni. Meg kell mondani nekik, hogy ők is megtudhassák mindazt, ami rájuk fog várni. Ha abban a pillanatban, a nagy Isteni Irgalmasság előtt megnyitják szívüket, akkor esélyt kapnak ők is az Örök Életre.
Ez a Nagyfigyelmeztetés Isteni Irgalmasságom megnyilvánulása lesz, amint az már szent Fausztina nővérnek is át volt adva. Irgalmasságom nagy aktusa lesz ez, mert a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt, végtelen Irgalmasságom beborítja az egész világot, mint ahogy előre meg volt jövendölve. Szent Vérem és a víz előtörése által, mind meg fogjátok végre ismerni az Igazságot. Mondd meg mindazoknak,  akik Bennem, vagy az Örök Atyában nem hisznek, hogy ez a nagy esemény meg fog történni. Mert akkor olyan állapotba kerülnek,  hogy ellen tudjanak állni Irgalmasságom sokkjának, ami a Nagyfigyelmeztetés ideje alatt millió lelket fog megmenteni a sátán karmai közül. Az Igazság, ami bebizonyosodik, nagyon sok lelket fog a pokol tűzétől megmenteni.
A Szentlélek, aki akkor jelen lesz gyermekeimben mindenhol a világon, segíteni fog, hogy meghiúsuljon a sátán munkálkodása. Mindannyiatoknak terjesztenetek kell azt,  hogy hogyan  készítsék fel az emberek előre a lelküket. Minden követőm  meg kell azt értse, hogy a felindultság őket is fel fogja zaklatni, amikor a múltbeli bűnös magaviseletüket látni fogják, úgy ahogyan azt Én látom.
Most felszólítom mindannyiatokat, hogy keressétek fel a gyóntatószékeket. A más vallású keresztényeknek azt mondom: nektek is le kell térdepelnetek, és a megmenekülésetekért kell könyörögjetek. Mindazoknak, akik az üzenetek miatt bizonytalanok, azt mondom: tartsátok nyitva szíveteket,  mert amikor látni fogjátok ezt az ökológiai, de természetfölötti eseményt, akkor meg kell azt értsétek, hogy ez a legnagyobb csoda, amelyet valaha is láthattok, és ez a legnagyobb ajándék mindannyiatok számára.
Gondolkozzatok el ezen. Ez olyan lesz, mint az Utolsó Ítélet, azzal a különbséggel, hogy most nem fogtok elkárhozni.  Megadatik nektek az élet újrakezdése, hogy megmentsétek lelketeket, és az is, hogy olyan szintre emeljétek fel lelketeket, ahogyan azt elvárom tőletek.
Híveim, most teljes szívvel imádkozzatok másokért, hogy megmeneküljenek.
Megváltótok,
Jézus Krisztus

Mesés- piknik, vagy "misés"-piknik!!!? Áldoztatás, vagy kárhoztatás!!!? Bécs 2011. június 26. Western- mise. Mi jöhet még!!!?

Van egy örökség, amelyet bátran birtokba vehetünk, ez a kegyelem öröksége. Amit az egyik hívő már megkapott, azt bármelyik másik is elnyerheti. Legyünk azért erősek a hitben, buzgók a szeretetben és szorgosak a munkában, így semmi sem gátolhat meg a birtokbavételben. A vigasztalás és szabadulás megtapasztalásában, vagy a kegyelem csodájának átélésében nekünk is éppúgy részünk lehet, mint bármely testvérünknek. Az Úr ?elénk tárta” a kegyelmet, és senki sem vonhatja kétségbe, hogy jogunk van hozzá. Induljunk, és vegyük birtokunkba az Ő nevében!
De ugyanígy elénk tárta a világot is, hogy meghódítsuk az Ő számára. A világ minden országa, minden zuga meg kell hogy hódoljon neki. Ne bátortalanítson el, ha a szomszédságunkban elesett, zülött emberek élnek, sőt, még inkább ösztönözzön bátorságra, hogy induljunk hozzájuk is. Meglátjuk majd, hogy a sötét otthonok és a kemény szívek megnyílnak Krisztus előtt. Ne engedjük, hogy bárki is azért maradjon a kárhozatban, mert nekünk nincs elég hitünk Krisztusban és az evangéliumban ahhoz, hogy elinduljunk és birtokba vegyük ?a földet”. Nincs olyan sötét szív, nincs olyan elvetemült ember, akit a kegyelem ereje ne tudna meghódítani. Ezért félre a gyávasággal! Indulj a hit hódító útjára!

Baji Mária Cecília által kapott JÉZUS BENSŐ ÉLETE

A hallóérzék szenvedése
A hallóérzékek által is nagy szenvedést viseltem el: mivel be voltam zárva az anyaméhbe, meg voltam fosztva ettől az érzékemtől is.
Csak a lángoló sóhajokat hallottam, melyeket Anyám a szíve mélyéből küldött Hozzám. Szívesen vettem a bájos beszélgetéseket, melyeket Velem így folytatott. Bensejében annyi szeretettel és kedvességgel beszélt Hozzám, hogy szinte elbűvölte a Szívemet, és kénytelen voltam őt egyre jobban megszeretni.
Egyébként teljesen meg voltam fosztva a hallástól. Ez igen nagy lemondás volt - szenvedtem tőle, amit elégtételül ajánlottam fel Atyámnak azért a sok-sok bűnért, melyet testvéreim hallóérzékükkel követnek el. Hiszen még a törvényeim elleni zúgolódást és beszédeket is nagy kíváncsisággal hallgatják, és kedvüket lelik abban, hogy erkölcstelen, ítélkező, másokat rágalmazó és egyéb méltatlan beszédekre is odafigyeljenek. Kértem Atyámat, hogy bocsásson meg ezért nekik.
Kértem, hogy adjon bőséges erőt azoknak, akik megtagadják ezt az érzéküket, csakhogy menekülni tudjanak: adjon nekik vágyat a szent és Isten nagyobb dicsőségét szolgáló beszédek, tanítások hallgatására. Szeretett Anyámban talált nagy örömömben arra kértem Atyámat, hogy adjon sok lelki vigaszt azoknak, akik önszántukból hallgatnak szent társalgást. És amikor férfi és női követőim szép éneket és zenét hallgatnak, kegyeskedjék lelküket az égi dolgok szemléletére és vágyára felemelni, hogy miközben az angyali karok dallamaira gondolnak, nyerjen vigasztalást a lelkük sok sebért, és ne engedje, hogy szívüket az isteni törvénnyel nem egyező sok rossz beszéd bemocskolja.
Kértem azt is, hogy adja meg a hallóérzéküktől megfosztottaknak azt az erőt, hogy ezt a keresztet önként, és Iránta érzett szeretetből viseljék el.
Mindezt megígérte Atyám, de mindig megkívánja testvéreimtől akaratuk közreműködését is.

Az Üdvözítő uralkodásának kétféle módja
Mivel minden dolog Bírája és Uralkodója voltam és vagyok, Atyám tökéletes uralmat és hatalmat adott Nekem minden teremtmény fölött.
Ezt a teljhatalmat azonban nem gyakoroltam földi vándorlásom alatt, hanem minden elhatározásomban és cselekedetemben Atyám tetszését kerestem és teljesítettem. Habár a kegyelmeket közvetlenül osztogathattam és ajándékozhattam volna, mégsem tettem ezt, hanem mindent Atyámtól kértem. Csak feltámadásom után éltem teljes uralkodói jogommal. Ez a meghódolásom - földi életem folyamán - oly kellemes és tetsző volt Atyám előtt, hogy bőkézzel megadott mindent, amit kértem Tőle. És ez a meghódolásom is engesztelés volt azért a szabadságért, amellyel testvéreim élnek, amikor saját fejük szerint élik az életüket, és nem vetik alá magukat az isteni akaratnak.
.
Ők szabadon rendelkezni akarnak a szabad akaratukkal - habár lelkiismeretük szólongatja őket, hogy mindig az isteni parancsolatoknak alávetve kellene élniük, de ők csak azért is a maguk urai szeretnének lenni.
Atyám elfogadta áldozataimat, s felajánlásomra válaszul, nagy szeretetét kimutatva, mindenkivel szemben engedékenynek mutatkozott.
Akik ma még nem vetették alá magukat az isteni parancsolatoknak, egyszer majd mégis alkalmazkodni fognak azokhoz, és onnan kezdve mindenben teljesíteni fogják Isten Akaratát.


A nyelv szenvedése
Ezután hallgatásomat ajánlottam fel Atyámnak, mert az anyaméhben töltött 9 hónap alatt egyetlen szóra sem nyitottam ki ajkaimat. Tőlem, a Teremtő Istentől ez igen nagy áldozat volt. Az emberek minden ékesszólása és tanultsága, az Én Bölcsességemhez viszonyítva, dőreség és tudatlanság. Mégis elviseltem ezt a kínt engesztelésül mindazokért a bűnökért, melyeket testvéreim a nyelvükkel követnek el. Ezzel az érzékszervvel jobban megbántják Atyámat, mint az összes többivel együttvéve - ezért igyekeztem Atyám nagy haragját lecsillapítani, mert Atyám méltán haragszik az emberi nemre, nyelve által elkövetett bűnei miatt.
Kértem Atyámat, hogy mindenkinek, akiknek jó hírnevében az embertársaik kárt okoznak, rágalmazzák, tiszteletlenül és méltánytalanul beszélnek róluk, gyalázzák vagy gúnyolják őket - adjon erőt, hogy Isten iránti szeretetből és Engem utánozva önként el tudják viselni ezt a szenvedést. Én már az anyaméhben tudtam, milyen súlyosan meg fogják sérteni Becsületemet.
Kértem Atyámat, hogy adjon erőt mindazoknak, akik ezt az érzéküket meg akarják tagadni, és nemcsak önként kerülik Isten mindennemű megsértését, hanem még a megengedett és közömbös beszélgetésektől is tartózkodnak. Hallgatásommal szereztem meg ezt a kegyelmet legfőképpen a szerzeteseknek, hogy tudjanak csendben lenni és hallgatni, és hogy ily módon, a mennyei Atya segítségével nagyszerű győzelmet arathassanak a gonosz ellenség fölött.
Az ördög ugyanis a nyelvet keríti hatalmába, ha a tökéleteseket és az erényben kipróbáltakat akarja bukásba sodorni.
.
Milyen nehéz is az embernek ezt az érzékét megtagadni és kordában tartani! Az ördög igen nagy erőfeszítéseket tesz, hogy az embereket a nyelvükkel kapcsolatos visszaélésekre csábítsa. Nagyon jól tudja, mekkora kárára van ez a fajta önmegtagadás, és milyen nagy nyereség számára a nyelvvel való visszaélés. Egyetlen, nyugtalan nyelv, amely nem uralkodik magán, egész város romlását okozhatja! A szavakkal történt visszaélésekkel a Gonosz bizony sok győzelmet arat.
.
Különösen kértem Atyámat, legyen irgalmas azokhoz, akiket a sok és zabolátlan beszéd tévedésbe és nagy bűnökbe sodort - ha kegyelme segítségével - meg akarnak javulni.
Azokért a nyomorultakért is kértem Őt, akik nem éreznek bűnbánatot e tévedéseik miatt, mivel süketek a belső isteni sugallatokra. Ezek egyszerűen nem akarnak megjavulni, ezért azt kértem,legalább halassza el az Atya megérdemelt büntetésüket. És ne büntesse őket olyan szigorúan, mint világrajövetelem előtt tette. Azt a 42 fiút, például, akik kigúnyolták Elizeus prófétát, medvék tépték szét…
Atyám mindent megígért nekem. Kijelentette, hogy mostantól kezdve az "irgalmasság" Istene akar lenni, és nem az "igazság" Istene, amint az Ószövetségben volt. És Ő be is tartotta Nekem tett ígéretét.
Lásd, hány lélek született e világra Megtestesülésem után, akik megszerették a hallgatást. Hány kolostort alapítottak, melynek szabályzatába van írva a teljes silentium. Mindez már az Én Hallgatásom gyümölcse, amit Én, az Örök Bölcsesség, az anyaméhben 9 hónapon át megtartottam anélkül, hogy csak sóhajtottam volna is egyet.
.
Látod, mily nagy bűnösök vannak e világon! Káromlás, hazugság, becsapás és hamis esküvés, zúgolódások és rágalmazás dúlja fel e szép földet. De Atyám nagy türelemmel és békével viseli ez ezeket, következményeként nekem tett ígéretének.
.
Arra is kértem Őt, hogy szóljon azok szívéhez, akik önmegtagadásból vonulnak magányba és hallgatásban élnek. Teljesítse a magányos léleknek tett ígéretét: "A pusztába akarom vezetni és a szívéhez szólni!" (Ozeás 2,14) És mi mást kell érteni pusztaságon, mint az igazi, szigorú hallgatás megőrzését? Ha egy ilyen lélek mások társaságában van, ez nem akadályozza őt abban, hogy Istenével beszélgessen. Ezt saját magadon is megtapasztalhatod. Tehát nem a test egyedülléte, hanem a szív magányossága, azaz a teremtményekkel szembeni hallgatás teszi, hogy Teremtődnek hangját hallod, és szíved mélyén szólhatsz is Hozzá.
Ezt is megígérte Nekem Atyám. Valóban a szívükhöz szólok azoknak, akik a tökéletes visszavonult életre adják magukat: vagyis magányban és csendben élnek. Ők meghallják Isten szavát. Ők jobban felfogják az isteni sugallatokat, és behatolnak az isteni titokba. Mennyi léleknél ment ez végbe…! Hozzájuk a Szentlélek kegyeskedett szólni. Kinyilatkoztatja nekik még a legnagyobb isteni titkokat is, ami Megtestesülésem előtt nem ment olyan könnyen.
Atyám a Nekem tett ígérteit mindenben és mindenkivel szemben fenntartja. Tehát ha az ember nem hallja Isten hangját, akkor ennek nem Isten az oka, hanem az ember saját méltatlansága és nyakassága, mert nem akarja magát alávetni az isteni rendelkezéseknek, a maga módján akar élni, nem akarja szenvedélyeit és érzékeit megtagadni, hanem szabadjára engedi azokat, erre vagy arra, amerre az önszeretet és az ellenkezésvágy éppen húzza.
Atyám mindig hajlandó megadni annyi kegyelmet, amennyi szükséges, hogy minden érzékünkön, főleg pedig a nyelven győzedelmeskedjünk. A bűnös nyelv nagyobb kárt okoz, mint a kirántott éles kard, mert ez a lelket szúrja át és öli meg. A kard viszont csak a testet járja át és öli meg - márpedig a test sokkal kisebb értékű és jóformán semmi a lélekhez mérten.

A szaglóérzék szenvedése

Szaglóérzékemben is szenvedtem. Mindentől meg voltam fosztva, ami ennek az érzéknek gyönyörűség és felüdülés. Ezt is engesztelésül ajánlottam fel Atyámnak azokért a sértésekért, melyeket testvéreim ezzel az érzékükkel követnek el.
Habár a szaglóérzék kevésbé alkalmas eszköz a bűn elkövetésére, mégis nagy kárt okoz a léleknek, ha az ember élvezetre használja fel. Ezzel megsérti az ember a Teremtőt. Nem magyarázom meg neked közelebbről a szaglóérzék bűneit, drága jegyesem, mert nem vagy képes megérteni. /Jézus egy szerzetesnővel beszél - a szerk./ Azt mondom neked: ha valaki megtagadja ezt az érzékét, sok érdemet szerez magának.
Önmegtagadásom nemcsak a szaglás természetes élvezeteinek megtagadására terjedt ki, hanem attól is megtartóztattam Magamat, hogy azt a felettébb kedves illatot érezzem, amit az örök Igével egyesült emberségem árasztott magából. Istenségem ereje a létező legkellemesebb illatot árasztotta Testemből. Ezt az illatot akaratom szerint csak kevesek érezhették, köztük Anyám. De időnként őt is megfosztottam ettől az élvezettől, hogy gyakorolhassa az önmegtagadást, és ezáltal érdemeket szerezzen. Én viszont lemondtam minden élvezetről és örömről, amelyet emberségem élvezhetett volna.
Egészen meg akartam fosztani Magamat minden földi vigasztól, hogy törlesszem testvéreim adósságát. Érzékeim megtagadásával az isteni igazságosságot engeszteltem az emberiség bűnre vezető érzékiségéért.
Csodálkozol, szeretett Jegyesem, annak hallatán, hogy Testemből ilyen kellemes illat áradt szét? Bizony mondom neked: az illat, amely emberségemből kiáradt, oly erős és kellemes volt, hogy felüdítette azokat, akiket észrevételére méltattam, mert nem mindenki érezhette meg, aki Közelembe jött. Ez külön kegyelem volt. Ezek a lelkek igazak és ártatlanok voltak. Illatomat nem testi szaglóérzékükkel érezték, hanem lelkükkel. Ezek a lelkek illatom kellemes vonzóereje miatt futottak hozzám. Gyermekkoromban az ártatlan gyermekek lelkét vonzotta körém ez a kellemes illat. Az Énekek Énekében a szent Jegyes előképe szólt ekként szeretett vőlegényéhez, aki Emberségemet ábrázolja: "Utánad futunk, keneteid illatára, ezért szeretnek Téged a szüzek!…" (Énekek Éneke 1,3)
Voltak, akik odáig jutottak - illatomtól betelten és felfrissülve -, hogy az emberi természettel egyesült Istenségemet is felismerték. Ők úgy imádtak, mint Isten igaz "Fiát". Így tettek a napkeleti bölcsek, az agg Simeon, Anna prófétaasszony, és mások is, földi életem során.
Ne gondold, szeretett Jegyesem, hogy ez egyszerű illat! Különböző gyönyörködtető és rendkívül kellemes illatok keveréke az, amit Istenségem áraszt. Egy kenet nemcsak egyféle illatból áll, sokféle fűből, virágból, mindegyiknek illata kölcsönösen áthatja egymást s együttesen egyetlen jó illatot áraszt. Az Én Esetemben az Istenség árasztotta jó illatát: minden erényem a sajátját.
Jó illatom olyan erős volt, hogyha egy ember testi szaglóérzékével megérezte volna, azonnal a Paradicsomba ragadtatott volna. Azt a kegyelmet, hogy ezt az illatot testileg is érzékelje - ne csak lelkében -, egyedül szeretett Anyám kapta meg. Gyakran erősítette meg őt mennyei Atyám, nehogy meghaljon tőle. Más embernek nem adtam meg ezt a képességet, amint Magam is lemondtam róla, mert ez volt Atyám akarata, és így tetszett Neki.

A tagok szenvedése.
Midőn szeretett Anyám méhében időztem, meg voltam fosztva érzékeim használatától. Kezeimmel és lábaimmal nem mozoghattam. Szinte keresztre voltak feszítve, mivel nélkülözték mozgási szabadságukat.
.
Ezt a szenvedést is engesztelésül ajánlottam fel Atyámnak az Őt érő sok és nagy sértésért, mellyel az egész emberi nem keze és lába használatával illeti.
.
Világosan láttam a bűnöket, melyeket testvéreim ezekkel a tagokkal követnek el. Minden embert láttam, minden időkben. Minden lépésüket és mozdulatukat végigszemléltem. Nagy fájdalom járt át gonosztetteik láttán, melyekkel a jóságos Istent bántják.
.
Testvéreim azért kapták az érzékek és tagok használatát, hogy azokat üdvükre és a mennyei Atya nagyobb dicsőségére fordítsák - de ők épp az ellenkezőjét teszik: lelkük kárára és a mennyei Atya gyalázására használják fel tagjaikat. Engesztelésül felajánlottam mélyen átható nagy fájdalmamat.
Felajánlásom miatt Atyám kiengesztelődött, és hajlandó volt mindenkinek megbocsátani, valahányszor bűnbánóan visszatérnek Hozzá. Kértem, adjon kegyelmesen annyi erőt és kegyelmet mindenkinek, amennyivel megjavulhatnak. Járjon előttük isteni világosságával és útmutatásaival, és irányítsa tökéletességre lépteiket és munkájukat.Ezek a kérések tetszettek Atyámnak, és azóta szüntelenül teljesíti is ezeket.
Kizárólag a nyakas, csökönyös és megrögzött emberi akarat gátolja az isteni kegyelem hatásait. Az ember visszautasítja Isten kegyelmét, beleéli magát saját megrögzött elhatározásaiba és hajlamaiba, kielégíti önnön kívánságait, és figyelmen kívül hagyja Isten akaratát. Ily módon kiűzi szívéből az isteni kegyelmet, és azokkal a lidércfényekkel, melyeket szenvedélyei és lelki vaksága okoznak, elsötétíti azt a világosságot, melyet Atyám ad neki.
Arra is kértem Atyámat, hogy mindenki, aki az Ő kifürkészhetetlen rendeléséből tagjaiban fájdalmat érez, türelemmel tudja viselni a rá mért szenvedést.
Arra is kértem, hogy adjon különösen sok kegyelmet azoknak, akik az Ő nagyobb dicsőségére tagjaik használatában önmagukat megtagadják, és az erényekben gyakorolják. És Atyám irgalmat tanúsított kérésem iránt: láthatod, ha valaki igazán törekszik az erényre és az önmegtagadásra, azt az isteni kegyelem csodálatos módon támogatja.
Mindez, drága jegyesem, imádságaim gyümölcse.
De akik vakmerően kiűzik szívükből az isteni sugallatokat, állandóan gyötrődnek, mert mégiscsak azt kell elviselniük, amit Atyám elrendel. Ellenszegülő akaratuk és kétségbeesésük által már ebben az életben előre kezdik szenvedni a poklot. De még megmenekülhetnének előle, ha alávetnék magukat az isteni akaratnak. Őértük kimondhatatlan kínt szenvedtem, mivel látnom kellett, hogy mindaz, amit szenvedtem és imádkoztam, hiábavaló volt számukra. Részvéttel tekintettem rájuk, de részvétem is hiábavalónak bizonyult. Nem akarták magukat megadni Atyámnak.
Így tett Jeruzsálem városa is. Mennyi fájdalmas könnyet ontottam, hogy elhárítsam pusztulását, de nem használtak könnyeim, mert nyakasságában ellenállt kegyelmemnek.

Az ízlelés szenvedése
Az ízlelés megtagadása is szenvedést okozott. Ezt a szenvedést egész életem folyamán tűrtem, és halálomig tartózkodtam mindama dolgoktól, melyek ennek az érzéknek gyönyörűséget szereznek, mégis ez a szenvedés az anyaméhben különösen nagy gyötrelmeket okozott Nekem.
Itt a szükséges táplálékot szeretett Anyámtól kaptam, azonban ez a táplálék semmi módon nem jeletett Nekem élvezetet, hiszen éppúgy ment végbe, mint más gyermekeknél. Mégis Lelkem örült, mert Testem olyan anyagból fejlődött, mely tisztasága és ártatlansága folytán nagyon kellemes volt Nekem. A finom ízek nélkülözéséből fakadó szenvedésemet Atyámnak ajánlottam fel mindama sértésért, melyet ezen érzékszerv révén testvéreimtől kénytelen eltűrni.
Mivel ezek a sértések nagyok és gyakoriak, ezért Megtestesülésem pillanatától fogva Önmagamat ajánlottam fel értük Atyámnak. Egész földi életemre elhatároztam, hogy mindazoktól a dolgoktól megfosztom Magam, melyek ínyemnek gyönyörűséget szerezhetnének. Még a szükséges táplálék Magamhozvételétől is készséggel tartózkodtam. Élettörténetem folyamán majd meglátod, milyen gyakran szenvedtem az éhségtől és szomjúságtól. Atyám elfogadta felajánlásomat, és megengesztelődött a bűnösök iránt. Hiszen áldozataim érdemükkel messze felülmúlták a torkosság okozta súlyos bűnök nagyságát.
Kértem Atyámat, hogy juttasson nagy kegyelmeket mindazoknak, akik hajlandók ínyencségükön uralkodni, és Iránta érzett szeretetből tartózkodnak az ételektől és az italoktól, és nemcsak azok mértéktelen élvezetétől, hanem még azoktól is, melyeket Isten megsértése nélkül, mértékletesen élvezhetnének.
Az ízlelés szerve mindig többet kíván, mint amennyi a test fenntartásához szükséges, és nem akar megelégedni.
Kértem, hogy azok, akik böjtölnek, kissé megízleljék az örömöt, melyet Lelkem érzett, midőn Testecském Anyám szűzi szervezete útján táplálkozott. Ezt a kegyelmet is megadta Nekem az Atya. Akik az ízlelés érzékét megtagadják, szívükben érezhetik e mennyei ajándékot. És azok, akik ínyencségüket teljesen kielégítik, ami a léleknek olyannyira ártalmas, ezt a vigaszt nem tapasztalhatják.
Tudd meg, jegyesem, hogy mindazok a lelkek, akiket Én olyannyira önmegtagadóknak látok, akik oly nagy bűnbánatot gyakorolnak, akik pusztán növényekből és más, kevésre becsült ételből élnek, az Én imáim és áldozataim által kaptak kegyelmet erre az életmódra.
Anyám méhében láttam mindenkit, aki önmegtagadást gyakorol, böjtöl és vezekel. Örültem az Atyám iránt tanúsított tiszteletüknek, és ujjongtam érdemeiken, melyeket vezeklésükkel szereztek. És mert láttam, hogy mindez Önmegtagadásom erejével és Szenvedésem jutalmául történt így, még jobban örültem. Magasztaltam Atyámat, köszönetet mondtam végtelen irgalmáért és könyörületességéért.
Ezekre a lelkekre pedig, mint jó testvéreimre, nagy szeretettel néztem, hiszen ők igen-igen drágák Nekem, mert forró vágyuk az, hogy utánozzanak és kövessenek Engem.
Majd azokat a szerencsétlen lelkeket is láttam, akik torkosságukat bűnösen elégítik ki, és annak áldozataivá válnak. Hogy emiatt Isten kegyelmét elveszítik, azzal nem sokat törődnek. Mivel szenvedélyükben megátalkodottnak láttam őket, nagy fájdalmat éreztem. Hisz engesztelést nyújtottam értük, és saját hibájuk az oka annak, hogy az Én összes szenvedésem sem termi meg bennük a kellő gyümölcsöket.

éjjeli nyugalom
Miután összes közbenjáró imámat és felajánlásaimat elvégeztem, emberi mivoltom kissé elpihent.
Az anyaméhben az emberi lény mint "test" tartózkodik, szellemi élet, értelem és érzések nélkül: ott az ember látszólag nem képes alvásra, sem más érzéki tevékenységre.
De Nálam ez nem így volt. Csak látszatra voltam oda beszorítva, mint értelmének használatára nem képes gyermek. Valójában értelmem teljes használata által  igazi ember és egyidejűleg halhatatlan Isten voltam. Mialatt emberségem éjjelenként megpihent, az Isteni Igével egyesült Lelkem örvendett Istenségemen. Gyönyörűséggel szemlélte az isteni tökéletességeket, Isten nagyságát, erejét, jóságát, könyörületességét, szeretetét, kedvességét, bölcsességét, türelmét, nagylelkűségét, gazdagságát, fenségét, hatalmát, rendelkezéseit, kormányzását, s a többi tökéletességeit, mind-mind.
Testem érzékeivel együtt minden élvezettől meg volt fosztva, mert arra volt rendelve, hogy mindig szenvedjen, és minden élvezetet nélkülözzön, mely könnyebbséget és vigaszt jelenthetne számára. Szellemem visszahúzódott érzékeimtől, hogy ne vehessen részt vigaszaimban.
Lelkem azonban az isteni tökéletességek láttára kimondhatatlan örömben úszott. Mivel egyesült az isteni Igével, kétszeres volt a boldogsága, hogy résztvehet ilyen magasztos dicsőségben. Magasztalta az örök Atyát, s dicsőítette végtelen irgalmasságát és jóságát, mert kegyes volt teremteni egy ily magasztos, ily nagy erényekkel, érdemekkel, és tökéletességgel teljes lelket. Magasztaltam és dicsőítettem Atyámat, hogy Lelkemet a legtökéletesebben egyesítette az Isteni Igével, azzal, Aki atyai ölében öröktől fogva született. Én, az örök Ige gyönyörködtem minden isteni tökéletességben. Úgy örültem ennek, mint saját ügyemnek, hiszen Én egyben örök, halhatatlan és szenvedni képtelen Isten is vagyok.
De mivel az emberi természettel egyesültem, így emberségem szerint kevesebb vagyok, mint Atyám, ezért épp úgy örültem, ahogy a fiú szokott örülni édesatyja gazdagságának, tekintélyének és hatalmának. A fiú örvend, mint örökös és mint úr. Bizonyos meghódolással az Atyával szemben - a fiúé a birtokjog. Ha az Atya a maga módja szerint kíván birtoka felett rendelkezni, a fiú megbízik az Atya tetszésében, habár neki is, mint fiúnak, megvan a maga joga. S ha a fiú rendelkezni akar a javak felett, kéri az atyát, s ő jóságából és szeretetreméltóságából kifolyólag szívesen beleegyezik fia kéréseinek teljesítésébe. Ugyanígy örvendeztem és rendelkeztem Atyám javai felett. Szüntelenül magasztaltam és dicsőítettem Atyámat.
Lelkem annyira egyesült az örök Igével, hogy mint egységes "Egy" örvendeztek. Ketten olyan tökéletesen egyek voltak, hogy az örök Ige az emberi természettel csak "egy" személy volt.
Ebben a gyönyörűséges élvezetben gyorsan múltak az órák. Amikor azonban emberségem visszatért érzékeihez, Lelkem nem élvezte többé ezeket a rendkívüli örömöket.
Mivel állapotom tökéletesen meg volt szentelve, álmomat és pihenésemet felajánlottam Atyámnak, és kértem Őt, hogy végtelen jóságában - álmom érdemszerző volta miatt - szentelje meg testvéreim éjjeli nyugalmát. Ne engedje meg, hogy ezekben az órákban a pokoli ellenség meglepje őket. Az ördögök éjjel erősebben szokták gyűlöletüket testvéreimre kiönteni, mint máskor. Az éjjeli órákban jobban ingerlik őket a bűnre, elsötétítik értelmüket, elferdítik akaratukat, nagy könnyelműséggel fonják körül őket, hogy beleegyezzenek a bűnbe.
.
Atyám, mint mindig, úgy ebben a kérésemben is kegyes volt Irántam, és különleges segítséget ígért minden testvéremnek az éjszakai órák alatt, a ravasz gonosz legyőzésére és terveinek megakadályozására. Minden alkalommal, amikor nem egyeztek bele a kísértésekbe, megtapasztaljátok ezt a segítséget, mert a gonosz szellem csak akkor arathat nagy győzelmet, ha az ember figyelmen kívül hagyja a kapott isteni kegyelmet és annak ellenáll. Sokan tesznek így. Ők azzal, hogy beleegyeznek a bűnbe, szabad bejárást adnak az ördögnek a szívükbe, átadják neki a csatateret, hogy az megtámadhassa őket. Mivel visszautasítják az isteni kegyelmet, ezzel megfosztják magukat minden erőtől és az ördög leigázza őket.
Figyelmeztetés
Ne csodálkozz, drága jegyesem, ha néhány kétely merül fel benned afölött, amit neked ezidáig elmondtam és még mondani fogok. Mivel az eddig közölt dolgok részleteikben mindmáig ismeretlenek voltak előttetek, az emberi nem ellensége erőlködik, hogy lelkedben kételyt ébresszen. Az ördög meg akarja zavarni a lélek békéjét és derültségét, melynek írás közben örvendesz. Jóságom adományozza neked ezt a békét és jókedvet. Tehát légy bátor és állhatatos, utasíts vissza mindent, amit az ördög e mű ellen a füledbe súg. Hidd el nyugodtan azt, amit Én veled közlök, mert Én csalhatatlan Igazság vagyok. Én nem ejtek tévedésbe és nem hazudok.

http://metropolita.hu/2011/05/23/jezus-benso-elete-a-kinyilatkoztatas-korulmenyei-es-uzenetei/

Baji Mária Cecília által kapott JÉZUS BENSŐ ÉLETE

Az Üdvözítő előszava
"Az ember kétféle életet él a földön. Az egyik a külső: a TEVÉKENY.  A másik a benső: a SZEMLÉLŐDŐ ÉLET.
Az egyik mindenki számára látható, nyilvánvaló;  a másikat csak Én ismerem. Helyes életmód mellett mind a két élet - a külső és a benső - annyira eggyé válik, hogy egyik sem hátráltatja a másikat. Ha mind a külső, mind a belső élet az Én nagyobb tiszteletemet célozza, lépést tartanak egymással. Bárki felismerheti az egyik tökéletességéből a másik magasztosságát.
Ebben az írásban az Én benső életemről valóban az az érzésed lesz, mintha egyidőben a külsőt is figyelemmel kísérnéd. És habár külső életemet a gonoszok meggyalázták, mindazonáltal az igazak magasztalták és csodálták.
Az Én külső életem az Atyának fölötte tetsző volt. Ő maga adta ezt tudtunkra a Jordánnál és a Táboron, e szavakkal: "EZ AZ ÉN SZERETETT FIAM, AKIBEN KEDVEM TELIK" (Máté 3:17)
Ne csodálkozz, szeretett Jegyesem, ha Én neked - még mielőtt feltárom benső életemet - megmagyarázom, hogyan él kettős életet minden ember e földön: külsőt és bensőt. Erős legyen a meggyőződésed, hogy biztonsággal leírhasd mindazt, amit neked parancsolok, és ami az engedelmességnek megfelel. Még ha nagyon nehéznek látszik is előtted, akkor is, nemcsak hogy nagyon könnyűnek fogod találni, hanem nagy vigaszodra és lelki hasznodra fog szolgálni. Légy bátor, jegyesem, ne félj semmi nehézségtől. Én mindent azzal a teljes szeretettel nyilatkoztatok ki neked, amelyet irántad érzek.
.
Akaratom szerint úgy felelj majd erre a nagy szeretetre, hogy igyekezz Engem mindabban utánozni, amit kinyilvánítottam neked, s amit egyre bőségesebben fogok kinyilatkoztatni. Azért akarom, hogy leírd ezeket, hogy az Én benső életem jobban bevésődjék a szívedbe.
Dávid tett így törvényemmel, amikor így szólt: "ÉS TÖRVÉNYED, Ó URAM, VÉSD SZÍVEM KÖZEPÉBE!" Zsolt 39,9) Mondd vele: "A TE ÉLETED, URAM, LEGYEN SZÍVEM MÉLYÉN!" , hogy Engem tökéletesen utánozhass, s igazi és hűséges jegyesem lehess."


JÉZUS
BENSŐ ÉLETE

A "JÉZUS BENSŐ ÉLETE" által Jézus legszentebb Szívének érzelmeit akarja megmutatni nekünk, azt, hogy hogyan szerette emberi élete első pillanatától kezdve a mennyei Atyát és minket.
A Jézus Szíve tisztelet különösen az utolsó idők számára lett fenntartva, és arra való, hogy a kihűlt emberszíveket - miután megismerik és átelmélkedik Jézus belső érzelmi világát - bensőséges viszontszeretetre gyullassza, elégtételt adó engesztelésre és hű utánzásra indítsa.
A Jézus Szent Szíve tiszteletnek négy fontos terjesztője négy különböző kor négy szent életű apácája volt.
1. Hackenborni Szent Mechtild (+1298) - ő nagy Szt Gertrúd nagynénje, már ő írt a Jézus Szíve tiszteletről
2. Nagy Szent Gertrúd (1256.01.06 - +1302.11.17) Könyve: "Az isteni szeretet követe" /Szent János evangélista kijelentései alapján/
3. Alacoque Szent Margit (+1690) /1673.dec 27-én, Szent János evangelista ünnepén kapta Jézus Isteni Szívének kinyilatkoztatását/
4. Baij Mária Cecília, az olasz montesfionei Szent Péter zárda apátnője (szül: 1694.01.04 - +1766) /1729 dec 27-én misztikus módon kapja különös pártfogójául és lelki testvéréül Szent János evangelistát/ Itt az ő kinyilatkoztatásaival fogunk foglalkozni.

Hogyan olvassuk a kinyilatkoztatásokat?
Baij Mária Cecilia mondja:
"Én csak azt tudtam meg, amit Jézus Krisztus nekem kegyességében kinyilatkoztatott. Egy benső hang diktált nekem, ami csodálatos és különös módon történt. Kimondott, mégis szellemi közlésről volt szó."
.
"Főtisztelendőséged tudni akarja, hogy milyen módon látom és hallom mindazt, amit leírok?… Egészen egyszerűen akarok erről beszélni, azonban nem tudom, megtalálom-e a helyes kifejezéseket. Először is állítom, hogy testi szemeimmel semmit nem látok, és semmit nem fogok fel szagló és hallószerveimmel. Minden egészen különös módon, a lelkem bensejében játszódik le. Szentáldozás után, a felette nagy összeszedettségből és vigasztalásból, melyet érzek, felismerem Jézus jelenlétét. Halk fuvalomként hallom a hangját. Egészen halkan hallom magamban, nem mint emberi szót, hanem mint szelíd fuvallat kedves susogását. Ezzel a benső hanggal beszélek, s anélkül, hogy tovább gondolkoznék rajta, oly erős meggyőződéssel, hogy valamely más oldalról származó kérdésre nem is tudnék felelni olyankor. Mivel ez az érintkezésem Krisztussal már 18-20 éve tart, oly biztosnak érzem magamat, hogy minden további nélkül átadom magam Neki!"
.
Az Úr maga ezt a festői hasonlatot használta, hogy meggyőzze Baij M. Ceciliát a kinyilatkoztatások valódiságáról. "Ha az ereszt a tető nem táplálja, nem folyik belőle víz. Ha gondolataid nem lennének felülről megtermékenyítve, nem tartalmaznának semmi értékeset!"
Jelül Jézus ünnepélyesen megígérte Ceciliának, hogy a küzdő Egyház meg fogja dicsőíteni isteni Szívét, és ünnepet ülnek a legszentebb Szív tiszteletére. Sok fordulat és reménytelenség után azután, még Cecilia életében, 1765 február 6-án jóváhagyták és bevezették a Jézus Szíve misét és ünnepet.
Maga Porto Maurizioi Szent Lénárt (+1751), aki eleinte erős szemrehányással illette Isten szolgálóját, és megbélyegezte, mint ördögtől megszállottat - miután az iratokat elolvasta, megváltoztatta véleményét: "..oly nagy lelkiörömmel olvastam JÉZUS BENSŐ ÉLETÉT, hogy azt, amit éreztem, szavakkal nem tudom kifejezni. Minél többet olvastam belőle, annál jobban megértettem Jézus Mária Cecilia apátnőhöz intézett szavait: "SZAVAIM BIZONYÍTJÁK A LEGVILÁGOSABBAN, HOGY ÉN VAGYOK, AKI BENNED MŰKÖDÖM, EZEK A SZAVAK TELVE VANNAK VILÁGOSSÁGGAL. MINDENKI, AKI OLVASSA, MEGLÁTJA AZ IGAZI VILÁGOSSÁGOT S NINCS OKA KÉTELKEDNI! - most már meg vagyok róla győződve, hogy ez az irat nagy hasznot hoz a lelkeknek."
Ebből a könyvből kiderül, hogy az Üdvözítő kérései, áldozatai és hálaadásai számtalan ismétlése által, és NEM EGYSZERRE érdemelte ki számunkra az összes kegyelmeket, ami pedig kényelmesebb lett volna. Jézus minden egyes kegyelmet külön, megváltói Szívének határtalan, fáradhatatlan jósága szerint eszközölt ki.
"ELJÖN AZ IDŐ, MIKOR ÖRÖMET SZERZEL SZÍVEMNEK, MERT ÁLTALAD SZÁMOS EMBER ISMERI MEG S TISZTELI ILLŐ ÁHITATTAL SZÍVEMET!"
"SZÍVEMBE ÍROM ÉS ONNAN SOHA KI NEM TÖRLÖM AZOK NEVEIT, AKIK EZT AZ ÁJTATOSSÁGOT TERJESZTIK!"

A Megtestesülés
"Miután lelkem, melynek szenvedni képes és halandó testemet éltetnie kellett, megteremtetett, Vele azonnal egyesültem, mégpedig olyan tökéletesen, hogy Lelkem az Istenség összes tulajdonságát, valamint önnön méltóságát is felismerte. Isten Igéjével egyesülve imádta a legszentebb Szentháromságot. A teljesen megvilágított, tökéletesen megismert és egészen felfogott isteni rendelkezéseknek alávetette magát. Lelkem belenyugodott, hogy leszálljon Szűz Mária méhébe és éltesse azt a testecskét, amelyet a Harmadik Személy, a Szentlélek ugyanazon pillanatban teremtett a szűzi méhben."
A testté lett Ige önfeláldozása
"Amint Én, a testté lett Ige, az Atya egyszülött Fia egyesültem az emberi természettel, áldozatul adtam magam Atyámnak.
Felajánlottam Magamat, hogy mindazt elszenvedjem és elviseljem, amit elhatározott és ami Neki tetszik. Istenségemet nem arra akartam felhasználni, hogy a szenvedésektől megmentsem Magam, hiszen a mennyben nem voltam sem szenvedésnek, sem fájdalomnak alávetve; hanem hogy felvett, természetes életemet fenntarthassam: mert az emberi életem nem maradhatott volna fenn annyi fájdalom mellett, ha Istenségem nem lett volna vele valóságosan egyesülve."

Az első gyötrelmek
Miután az Igével egyesült Lelkem leszállott, hogy az anyaméh szűk terében lakjék és Testemet éltesse, abban a pillanatban azonnal éreztem mindazt a fájdalmat és szomorúságot, amelyet egy érett ítélőképességű és teljes ismerettel bíró személy ilyen "lakásban", ilyen korlátozottságban érezne. Drága jegyesem /Jézus itt Baij Mária Cecília apátnőt szólítja meg - a szerk./ Én éppúgy be voltam zárva Anyám méhébe, mint más anyák gyermekei, akik azonban ítélőképességeiktől természetszerűleg ott meg vannak fosztva. Én azonban, mint Isten, minden tudás és öntudat birtokában voltam, és Lelkem gyötrelmet érzett ebben a kényelmetlen helyzetben.
JÉZUS EMBERSZÍVÉNEK ELSŐ DOBBANÁSAI
Emberi természetemmel történt egyesülésem után nyomban mennyei Atyám imádásába merültem. Megköszöntem Neki az emberiségnek nyújtott jótettét, mert Engem, egyszülött Fiát az emberi nem megváltására ajándékozott. Imádtam Őt, és hálát adtam Neki minden értelmes teremtménye nevében. Ettől kezdve Testvérüknek nyilvánítottam ki Magamat.
Kijelentettem, hogy mindazt, amit földi életem idején tenni és szenvedni fogok, testvéreimért akarom tenni és szenvedni. Kárpótlást akartam nyújtani ezzel Atyámnak, mert ők hibákkal és hanyagsággal vannak tele.
Az első imádás és hálaadás után különös kegyet kértem Anyám számára szeretett örök Atyámtól. Ez a következő volt: ahányszor anyai méhében tartózkodása alatt megmozdulok, ő növekedjék egy-egy fokkal a megszentelő kegyelemben. Ezt a kegyelmet azért kértem, hogy még ebben a földi  életében százszoros jutalmat kapjon azért, amiért embertestemet legtisztább szívéből táplálta. Atyám a kérésem iránt nagy kegyelmesen tetszését nyilvánította. Egyidejűleg szeretett Anyámmal is tudattam ezt, hogy annál nagyobb legyen az öröme, és még nagyobb lelki gyönyörűséggel adjon Nekem, szeretett "Fiának" szállást.
Miután Atyám teljesítette kérésemet, Anyámmal egyesülve mondtam köteles köszönetet érte. De Anyámnak is köszönetet mondtam. És Istenember létemre köszönetem felette értékes és kedves volt mennyei Atyám szemében.
AZ ELSŐ GYÖTRELMEK ÉS GYÖNYÖRŰSÉGEK
Jegyesem, leírhatatlan gyötrelmet és egyidejűleg gyönyörűséget is éreztem e szorongatott helyzetemben. Tudtam, hogy Atyám akaratát teljesítem. Egy teremtmény méhében tartózkodtam, akit végtelenül szerettem, és akiben minden gyönyörűségemet találtam. Elégtételül ajánlottam fel Atyámnak azt a szenvedést, amit a szűk anyaméhben kellett nekem, az Istennek, elszenvednem, felajánlva ezt azért a szabadosságért, amellyel - Atyám akarata ellenére - annyi testvérem él.
Azokért, akiket bebörtönöztek, mert szerettek Engem, előre részvéttel viseltettem. Megígértem nekik támogatásomat és segítségemet. De az anyaméhbe beszorított állapotom szenvedését elégtételül ajánlottam fel Atyámnak, mindama szabadosságért, amelyben az emberek élnek, miközben ide-oda kószálnak a világban: hajtják a meg nem engedett élvezeteket és szórakozásokat, miközben megsértik a mennyei Atyát.
Ezt a szenvedést azokért a szerzetesekért is felajánlottam, akik unalomból hagyják el a klauzúrát, és teljesen megvetik a szabályokat. Azokért is felajánlottam szenvedéseimet, akik tetteikkel vagy vágyaikkal hágják át a szabályokat, és ama hiú és veszélyes szabadság után epednek, melyet valaha annyira megvetettek - most azonban vágyódnak rá, mert lelkük elerőtlenedett és lelkesedésük megszűnt. Kértem Atyámat, hogy korlátozottságomért és szorongatásomért legyen irgalmas hozzájuk, és ha tévedésük beismerése után helyreállítják az első lángbuzgalmukat és újból alávetik magukat a klauzúra szűk határainak és a kolostori fegyelemnek, bocsásson meg nekik.
Szorult helyzetemet különösképpen azokért a gonosztevőkért ajánlottam fel, akik hibáik miatt bírói ítélettel részesültek büntetésben, akik börtönben és bilincsek között kell sínylődniük, akiknek szűk és sötét helyiségben kell tartózkodniuk. Kértem Atyámat, hogy tekintettel szorultságomra, adja meg nekik a kegyelmet, hogy gonosztetteik engeszteléséül türelemmel viseljék el büntetésüket. Atyám mindezt elfogadta és megígérte, hogy megadja e kegyelmet, de azzal a feltétellel, ha a rabok az Ő isteni ösztönzésének és kegyelmeinek nem állnak ellent, és merevségüket, nyakasságukat és igazságos büntetőikkel szembeni bosszúvágyukat elnyomják magukban.
Láttam azokat az embereket, akik a múltban éltek, akik akkor voltak és akik az évszázadok folyamán a világ végezetéig lesznek. Láttam minden tettüket és tevékenységüket, mind a külsőket, mind a belsőket. Láttam a bűnöket, melyeket az emberek valaha elkövettek, azokat, melyeket éppen akkor követtek el, és azokat, melyeket a világ végezetéig el fognak követni. Láttam az emberek összes tökéletlenségét, hibáit, fogyatékosságait, és Isten szolgálatában való restségüket. Szomorúság és fájdalom járt át minden emberért. Felajánlottam Atyámnak életemet, és szorult helyzetemből fakadó gyötrelmeimet.

A szemek szenvedése
Mivel értelmem teljes használatával bírtam, minden érzékemben kifejezhetetlen szenvedést éreztem, mert e szűk helyen kellett lennem.
Az anyaméh sötétjében, az egész emberi nem látóérzékkel elkövetett bűneinek kiengesztelésére, felajánlottam Szemem világának megvonását.
Az, hogy a szememet nem használhattam, igen nagy kínt okozott. Láttam, drága jegyesem, hogy sokan - kíváncsiságuk miatt - mennyire vétkeznek ezzel az érzékszervükkel. Azt is láttam, hogy a velük való visszaélésekből fakadóan milyen szörnyűségeket követnek el és Atyámat megbántják!
Többször is könnyeztem. Habár ezek még kis cseppek voltak, értékük mégis oly nagy volt, hogy elegendő engesztelést nyújtottak az isteni Igazságosságnak mindazokért a bűnökért, melyeket az emberek a szemükkel követnek el. Könnyeimnek az a szeretet adott ekkora értéket, mellyel azokat ontottam.
Atyám megígérte nekem, hogy minden bűnösnek, aki bűnbánó könnyek után vágyakozik, és akik őszinte szívvel kérik, megadja majd ezt a nagy kegyelmet. Ma is, naponta sok-sok bűnöst érint ez a hatás és sok igaz lelket is. Az előbbieket a könnyek ajándéka bűneik kiengesztelésére érdemesíti, az utóbbiak azért részesülnek a könnyezés ajándékában, hogy egyre nagyobb dicsőséget éa vigasztalást nyerhessenek el az örök életre. Én ezt tanítványaimnak a következő szavakkal bizonygattam: "BOLDOGOK, AKIK SÍRNAK, MERT ŐK MAJD MEGVIGASZTALÓDNAK!" (Máté 5,5).
Különösen kértem Atyámat, hogy - Szemem világának elvonása miatt érzett szenvedésem ereje által - adja meg ezt a kegyelmet mindazoknak, akik ezt az érzéküket Irántam érzett szeretetből tagadják meg, s a hiú és különös, sőt, még a megengedett dolgokra sem néznek: hogy ezt mindig megingathatatlan lelkülettel tegyék. Hiszen az emberi nyomorúságnak nehéz ezt az érzéket megtagadni. Különleges kegyelem szükséges hozzá, mert az emberi gyarlóság mindig az új, még nem látott dolgok látására és kívánására törekszik.
Arra is kértem Atyámat, hogy azoknak, akik természetes okból, és az Ő szándéka szerint vesztették el a szemük világát, adja meg az erőt, hogy vakságukat Isten Akaratában és Rendelésében való megnyugvással viseljék el. Kedvesen és nyájasan adta meg ezt Atyám, s szeretetteljes segítséget ígért nekem számukra. És valóban, akik magukat igaz gyermeki szeretettel ajánlják fel Neki, azoknak az Irgalmasság Atyjaként mutatja Magát.
Tudd meg, jegyesem, hogy amikor ezeket az imákat elmondtam, Lelkem előtt mindazok jelen voltak, akik a szemük révén szenvednek. Mind Előttem voltak, mindnyájukra egyenként rájuk tekintettem. Testvéri szeretettel szerettem őket, és bőséges isteni kegyelmet esdettem le részükre.
Végtelen bölcsességem folytán láttam minden nyomorultat is, akik a szemük által sértik meg Atyámat. Láttam, hogy ezek nyakasságuk és makacsságuk következtében nem akarnak megjavulni. Számukra nem tudtam ezt a kegyelmet elnyerni, mert ők az isteni ösztönzést és kegyelmeket nem akarják befogadni. Részvéttel néztem rájuk, és kértem Atyámat, hogy bár sem az Ő Irgalmassága, sem az Én Érdemeim által nem engedik magukat befolyásolni, legalább ne büntesse őket igazságosságának teljes szigorával, amint ezt azelőtt sokaknál megtette.
Akik kíváncsiságból tiltott dolgokat néztek, ezekért régebben súlyosabb büntetésben részesültek, amint ez Lót feleségével is megtörtént.
Atyám meghallgatta kérésemet. Megígérte, hogy - érdemeim és közbenjáró imáim miatt - kisebb szigorral büntet majd, és még a sértéseket is elviseli. Ó, mi lenne belőlünk különben?… Hány sóbálvánnyal és mennyi egyéb súlyos büntetéssel lenne tele a világ, a szemeitek bűnös kíváncsisága miatt!

A hallóérzék szenvedése
A hallóérzékek által is nagy szenvedést viseltem el: mivel be voltam zárva az anyaméhbe, meg voltam fosztva ettől az érzékemtől is.
Csak a lángoló sóhajokat hallottam, melyeket Anyám a szíve mélyéből küldött Hozzám. Szívesen vettem a bájos beszélgetéseket, melyeket Velem így folytatott. Bensejében annyi szeretettel és kedvességgel beszélt Hozzám, hogy szinte elbűvölte a Szívemet, és kénytelen voltam őt egyre jobban megszeretni.