2011. június 27., hétfő

Az Istenanya követése - Kövess engem!

Egy XVIII. századi premontrei szerzetes írásából válogatta és más forrásokból kiegészítette: Begyik Tibor OCDS.
A kiadvány ötletét, Sebastian Sailer markthali premontrei szerzetes, De Imitatione B. Mariae Virginis c. műve képezi, melyet 1764-ben Kempis, Krisztus követése mintájára írt.
„Akinek Mária nem Édesanyja, annak Isten nem is Atyja!” (Grignon: Tökéletes Mária-tisztelet, 30)
Dr Antalóczi Lajos prelátus emlékének! E füzet megrendelhető az alábbi Email címen: begyiktibor@gmail.com
„Máriát követve nem tévedhetsz el!” (Szent Bernát)

ELŐSZÓ
Egyedülálló „zsebremeket” tart kezében az Olvasó, melyhez (méretben is) hasonlót a Szalézi Művek adott ki 1944-ben ‘Szűz Mária követése’ címmel. Ennek kivonatolt, stilizált és más idézetekkel bővített kiadását 2000-ben egy máriáslelkű atya, a Szűzanyának tett gesztusaként kinyomatta. Jelen kiadványunk, az említett publikációkhoz képest is átszerkesztett és további forrásokkal kiegészített szöveganyagot tartalmaz!
A kivonatolásban a szerkesztőt két alapvető szempont motiválta: egyfelől a régies hangvétel stilizálása, másfelől az a tény, hogy az ősmű keletkezési korához képest a mariológia dogmatikai és lelkiségi alapjai jelentősen tágultak. A Mária-tisztelet széleskörű kibontakozása egybevág Montforti Grignon Szent Lajos: „utolsó időkről” való jövendölésével (TMT 49). Ez nyomon követhető a „Mária-korszak” kezdete óta (Csodásérem 1830), részint a Mária-jelenések, de legfőképp az Egyház azóta kihirdetett két Mária-dogmára alapozott tanítása révén. Állítható tehát, hogy e letisztult mű minden sora a mai emberhez szól, mintegy útmutatóul azoknak is, akik a világban folyó változások és veszélyek láttán kérdőn tekintenek az ég felé.
A Szentírás ígérete szerint; a bűn fokozódtával túlárad a kegyelem (Róm 5,20). Ennek folyamaként tudható be, hogy az emberiség ‘elanyátlanodásával’ egyre inkább kerül előtérbe Szűz Mária – mindenkor segítő –, édesanyai szerepe. Célunknak megfelelően, szabadon éltünk a Szentírás, a szentek és az egyházilag jóváhagyott magánkinyilatkoztatások ide illő azon gondolataival, melyeket a Szent Szűz mondott vagy ‘mondhatott volna’. Ám, abból kiindulva, hogy az ötletadó alapmű sem jelölt forrást, így magunk sem hivatkoztunk ilyenekre, (a hely szűke miatt sem)! Ennek ellenére nem éltünk a ’saját kútfő sugalmával’ – hacsaknem a kutatás, a stilizálás és a gondolati összevonások esetében!
Aki egészében olvassa az ‘Istenanya követését’, az előtt könnyen felviláglik a Szent Szűz következetes, édesanyai pedagógiája! A sorszámok nyomán-, vagy a ’spontán nyitó’ Olvasók figyelmébe ajánljuk, hogy az egyes intelmek gyakran az előző sorok gondolati folyományai! Őszintén kívánjuk, hogy az olvasott szavak minden „keresőt” megérintsenek és az égi Édesanya személyes megszólításaként fogadja azokat!
A Szűzanya indíttatására, annak őszinte reményében bocsájtjuk „lelki útjára” e ‘Kisírkát’, hogy a mai kor emberének ‘kézenfekvő’ forrása lesz!
A szerkesztő

Kövess engem – a legbiztosabb út
1. Aki engem megtalál, életet talál! Én vagyok az Élet Anyja, mert én szültem Azt, aki életet adott mindazoknak, akik Ádám és Évában meghaltak.
2. Általam jött Jézus Krisztus először e világra, általam fog eljönni másodszor is. (Jóllehet másképpen!)
3. Mennyei Atyám beleegyezett, hogy földi életemben még ne tegyek csodákat, noha már akkor megkaptam Tőle a csodatevés hatalmát. Szent Fiam rám bízta, hogy alig szóljak s még ne tanítsak, noha közölte velem bölcsességét. A Szentlélekisten beleegyezett, hogy apostolai és evangélistái csak keveset mondjanak rólam, épp csak annyit, amennyi a világ felé Fiam megismeréséhez szükséges volt. A csodák és tanítások, melyeket napjaitokban teszek, a kinyilatkoztatás megerősítésére és megmentésetekre szolgál.
4. Én vagyok az egyszerű út, általam jött az emberekhez a Megváltó, s az emberek Jézus Krisztustól a kegyelmeket és erényeket is általam nyerhetik el!
5. A Mennyei Atya teljesítette óhajom földi életem alázatos rejtettségére, úgy szeplőtelen fogantatásomat, születésemet, miként Istenanyaságom, fájdalmaim és a mennybe való felvételem titkait illetően is. Még szüleim és az angyalok elől is elrejtett engem, vagy ha kinyilatkoztatott is valamit, végtelenül többet eltitkolt.
6. Boldog lehetsz tehát gyermekem, ha titkaimba beavatlak és tanácsaimmal segítelek, mert ezzel megmutatom neked a Fiamhoz vezető legbiztosabb utat.
.
7. Istenanyai személyemnek az utolsó időkben mindinkább előtérbe kell lépnie; irgalmassággal, erővel és kegyelemmel. Irgalmassággal, hogy a szegény bűnös-, eltévelyedett gyermekeim megtérjenek és visszataláljanak az Anyaszentegyházba. Erővel és hatalommal Isten ellenségeivel, a megátalkodott bálványimádókkal, szakadárokkal, istentelenekkel és az Antikrisztus szálláscsinálóival szemben, akik rábeszéléssel, fenyegetéssel félrevezetik a választottakat, hogy elbuktassák őket. És jövök azért, hogy Szent Fiam, Jézus Krisztus vitéz harcosait és hű szolgáit, akik győzelméért küzdenek, bátorítsam és támogassam.
8. Halld gyermekem! A Szentlélekisten bennem és általam akarja választottait meghívni, így szólva hozzám: Jegyesem! Valamennyi erényedet alakítsd ki választottaimban, erényről-erényre, kegyelemről-kegyelemre. Formáld ki magadat a választottaimban, hogy bennük legyőzhetetlen hitednek, mélységes alázatosságodnak, minden irányú önmegtagadásodnak, magasztos imádnak, lángoló szeretetednek, erős bizalmadnak és erényeidnek tükrét láthassam. Adjon a te hited hívőket, a tisztaságod szüzeket, termékenységed pedig választottakat, mint templomokat.
9. Rajtam kívül, egyetlen teremtmény sem részesült az istenanyaságban, de minden kegyelem állapotában lévő lélek részesülhet az istengyermekségben.
10. Gyermekem! Ha Égi anyádnak fogadsz engem, Szent Fiammal meghatározói leszünk életednek.
11. Kövesd és fejleszd ki magadban ugyan azokat az erényeket, amelyeket az Isten kegyelme rám ruházott, hisz’ Isten angyala is így szólított: kegyelemmel teljes!
12. Gyermekem, el ne térj intelmeimtől, és merülj el teljesen Anyai Szívemben!
13. Általam kérjétek a kegyelmeket, mert Fiam rám bízta a kegyelemközvetítést!
14. Tudnod kell, hogy Istennél mindent elnyerhetek a számodra, mert én vagyok a Kegyelmek Anyja.
15. Aki tanításom szerint cselekszik s érettem fáradozik, az meg nem szégyenül, s a bűntől megmenekül.
16. Ha kísértések szele csapdos, ha a gyötrelmek szirtjei közt hánykolódik a hajód, ha bármi veszély és szükség fenyeget is, legyek én a te Útmutató Csillagod!
17. Anyja vagyok én a Szépszeretetnek, az istenfélelemnek, a megismerésnek és a szent reménynek.
18. Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, az élet és az erény minden reménye. Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek.
19. Én Anyátok vagyok, tudok és akarok is segíteni rajtatok! – Így mutass be engem felebarátaidnak!
20. Emlékezetem él minden idők nemzedékében.
21. Hallgassatok rám – népek és gyülekezetek vezetői – mint anyára: és tegyétek amit Szent Fiam mond!
22. Gyermekem, ne azon törd magad, hogy miként adhatnád vissza Istennek amit Tőle kaptál, hanem azon, hogy odaadón és teljes szívedből szeresd Őt!
23. Aki belőlem merít, az mindjobban szomjazik.
24. Nem lehet kedves előttem azok imája, akik csak áltatják magukat a rózsafüzérezéssel, miközben erényeimet a legkevésbé sem követik. Ne dicsekedjék tehát tiszteletemmel az, aki mindenben nem követ engem!
25. Anyai Szívem keserűséggel fogadja azok imáit is, akik életvitelükkel, szavazatukkal, vagy más módon, gondolkodás nélkül támogatják az istentelenséget, nem használják Istentől való értelmüket, és erős akarással el nem hagyják a bűn csalárd útjait, mert ők kimondatlanul is Fiam ellenségeinek a szekértolói!
26. Rám figyelj gyermekem, és kövesd világos utamat, mert Isteni Fiam erényei úgy ragyognak bennem, mint a Hajnal Szép Sugara – mert bennem kelt fel a Világ Világossága!
27. A test nem sokat használ neked, mert a halál várományosa. Élj lelki életet, s keresd az örök értékeket!
28. Én vagyok az új Paradicsom Életfája, aki megízleli gyümölcsömet, annak örök élete lesz. Kövess engem!

Alázatosság – az életszentség alapja
.
29. Gyermekem, én azért emeltettem a csillagok magasa fölé, mert a legalázatosabb voltam.
.
30. Megértettem, hogy Isten a kevélyeket megalázza, az alázatosakat pedig felmagasztalja.
.
31. Bár, Gábriel arkangyal kegyelemmel teljesnek köszöntött engem, én mégis az Úr Szolgálóleányának neveztem magam; és Isten Anyja lettem.
.
32. A kevélység rossz szelleme engem meg nem érintett, mert tisztában voltam kicsinységemmel.
.
33. Az isteni kegyelmek és kiváltságok, mindig mélységes alázatra indítottak engem. – Te is tegyél ekként!
.
34. Tanulj tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos, oly gyengéd és édesanyai az én Szeplőtelen Szívem.
35. Éljetek méltón, őszinte alázatosságban, szelídségben és türelemben. Szeressétek egymást; igyekezzetek megtartani a hitet, az egyetértést és a szent békét.
36. Meg ne vesd azokat, akiknek nincs annyi jó tulajdonságuk, mint neked! Mert neked se lenne, ha nem kaptad volna! – ‘Talentumaiddal’ el kell számolnod!
37. Ne azon elmélkedj, hogy mihez lenne tehetséged, hanem azon, hogy a meglévő adottságaidat miként használhatod fel Isten szolgálatára és a lelkek javára.
38. Helytelen olyan hivatásra törekedned, amelyre az Isten nem indított téged, amelyre csak a magad hiúsága hajt, mert a lelked sajnos kárát vallhatja.
39. Amiként az alázat iszonyattal tölti el a gőgöst, éppen olyan iszonyat a szegény is, a gazdagnak.
40. Alázatodban viselkedj büszkén, de büszkeségedben maradj alázatos!
41. Gyermekem, gyakran gondolj arra, hogy tehetségedről (talentumaidról), egyszer majd számot kell adnod Annak, akitől kaptad. – El tudnál számolni velük?
42. A kiváló tehetség könnyen a kárhozatba visz, ha adottságodat Isten-, a felebarát- vagy a haza ellen fordítod! – De akkor is ha tehetségedet elhanyagolod!
43. Mit használ neked az ész, a szépség és a tehetség, ha mindezekkel nem tudsz helyesen élni?
44. Ha a finomkodó hízelgőknek hiszel, előbb-utóbb megtapasztalod, hogy mennyire erőszakosak.
45. Sokak, ha hozzád hasonló kiváló adottságokkal bírnának, jobban élnének vele, hálálkodva Istennek.
46. Az egyszerű, tanulatlan, istenfélő ember inkább tetszik az Úrnak és nagyobb lesz a Mennyben, mint a világ azon bölcsei, akik tehetségükkel büszkélkednek ugyan, de mégsem aszerint élnek, holott, Istentől való értelmükkel az igazságot eleve felismerhették volna!
47. Gyermekem, valahányszor áttekinted sikereidet, ezt mindig Isten iránti hálával tedd, és vesd el magadtól a hiú dicsőségvágyat, mely romlásba vihet.
48. Aki szenvedélyes, az sajnos a jót is elronthatja, és könnyebben lelkesedhet az istentelenség iránt.
49. Alázatosság nélkül nem tetszhetsz, sem az Istennek, sem a tisztességes embereknek.


Szerénység és tartás – a jó ember dísze
62. Az én szépségem azért volt a legnagyobb, mert az Isten iránti bizalom teljességét, a tisztaság illatát, és a tökéletes ártatlanság küllemét sugározta.
.
63. Az emberek előtt úgy viselkedtem, hogy mindenki a legnagyobb épüléssel tekinthetett rám.
.
64. Megnyilatkozásaim mindig megfontoltak voltak, nem fecsegtem könnyelműen, a hanghordozásom komoly volt, de sosem rátarti.
.
65. A testtartásom nem volt se hányaveti, se tiszteletlen, se kihívó, és a tekintetem nem volt soha mogorva.
.
66. Társalgásomból – mint valami ragyogó tükörből –, a hit, az erény és tisztaság példája sugárzott.
.
67. Tekintetem a tiszta lélek, a hit és a szent szerénység tükre volt. – Ilyen legyen a te kisugárzásod is!
68. Ha bárki vízhordás, étkezés, séta vagy imádság közben látott, nem gondolt rosszat rólam.
69. Öltözékem mindig teljes, szerény és tiszta volt, és akik láttak, azok önkéntelenül dicsőítették az Istent.
70. Járásodban, viselkedésedben magad is olyan légy, mint aki fönséges gondolatokat hordoz magában.
71. Illetlen szavakat soha nem mondj, mert öli a lelket!
72. Őrizkedj a sértő tréfáktól, mert mit sem használ neked, ha mások nevetnek bár, de Istent megbántod, testvéredet pedig megalázod vele.
73. Szemedet, tekintetedet fegyelmezd, ne kapkodd ide-oda, mert ezt csak a könnyelműek teszik.
74. Az emlékezet sok fölösleges és káros látványt raktároz el, melyek szennyezik a gondolatot. Ezek bármikor megzavarhatják az összeszedettségre való törekvésed. – Légy tehát figyelmes fegyelmedben!
75. Ne túlozz a nevetésben! Az arckifejezésed, mindig tükrözze a szent szerénységet.
76. A lélek élete = Isten kegyelme. Nélküle a lélek kimerül és halott lesz.
77. Nyilvánosság előtt légy szerény és segítőkész minden jóra, mutatkozz példaadónak és mértéktartónak. – Viselkedj úgy, ahogy szerinted én tenném!
78. Ha társalogsz, szavaid legyenek összeszedettek és mély értelműek, olyanok, melyekkel másokat hitre és istenes gondolatokra késztethetsz.
79. Isten hű szolgája akkor vagy, ha szentül gondolkozol, szentül beszélsz s ekként cselekszel mindenben.
80. Legyen mindig tiszta a lelkiismereted, és Isten megoltalmaz téged.
81. Légy mindenkihez barátságos, mert ezzel tudod megnyerni az emberek szívét.
82. Akik fényt derítenek rám, azok az én apostolaim, és rájuk a szívem melengető ragyogását árasztom.
83. Ha nyomodban istendicséret és öröm fakad, s példádon a rosszak megjavulnak, akkor tudd; hogy hívő személyed világító fáklya sokaknak, s ezáltal a megváltást juttatod érvényre! Kövess engem!

Türelem – a lelki élet táplálója
84. A földön engem is sok kellemetlenség ért, melyeket a legnagyobb türelemmel viseltem el.
85. Miként Fiam élete – úgy az enyém is –, ifjúságomtól kezdve küzdelmes keresztek közt telt.
86. A szegénység, üldöztetés és kirekesztettség mindennapos volt életünkben, de lelkületünket ez nem volt képes befolyásolni.
87. Szent Fiam kínszenvedése és halála, földi életem végéig fájó szenvedésként sajgott a lelkemben, de bizalmam a Mennyei Atyában soha meg nem rendült.
88. A szenvedők közt elvárhatod-e, hogy te mentes légy ettől? Ha ugyanis türelemmel fel nem vállalod saját keresztedet, akkor miféle jutalmat remélsz?
89. A keresztet csak súlyosbítja a türelmetlenség.
90. Nem élhetsz bizalom és türelem nélkül, mert sokat kell szenvedned az örök életért.
91. Mint Ádám minden gyermeke a siralom völgyében, te is szenvedésekkel vagy próbára téve.
92. Nem találsz érdem szerzőbb erényt, mint a türelmet, melyre oly sok alkalmad akad.
93. Az istenszerető szívben a legnagyobb csapások sem oltják ki a felebaráti szeretet tüzét, sőt inkább élesztik azt.
94. A remény a türelem erényében mutatkozik meg. Nem rendülhet meg, és türelemmel teszi a jót, még a kudarcok közepette is.
95. Szeretett gyermekem, mutass nekem akár egyetlen szentet is, aki türelem nélkül jutott a Mennybe!
96. A higgadtság, türelem és bizalom; a lélek igazi nagysága. Ennek volt férfias példaképe Szent József!
97. Szent Fiammal, mindenkinek példát adtunk a türelemről. – Boldogok, akik minket tekintenek példának!
98. Az igazi gazdagságot az erények tartós megélése képezi, s ezek a lélek jóságában nyilvánulnak meg.
99. Minden édessé válik, ha azt az Isten iránti szeretetből cselekszed! – Így van ez a türelemmel is!
100. Egyetlen türelemmel viselt pillanat is örök dicsőséget szerezhet! – Minden életpillanat alkalmas erre!
101. Szükséged van a türelemre, hogy elnyerd az Úr ígéretét. Kövess engem!

Szelídség és tapintat – az igaz élet édesítője

102. A harag sohasem vett erőt rajtam, s én mindig mindenkihez a Jóságos Szűz voltam.
.

103. Miként Szent Fiam, úgy én is megértő szelídséggel igyekeztem legyőzni ellenségeimet.
.
104. Velem született szelídségemet és jóságomat, még ellenségeim is megtapasztalhatták.
.
105. Nem olvashatod rólam, hogy bárkit is keményen megróttam volna, még azokat se, akik Fiamat ecettel kínálták és megfeszítették.
.
106. Bár isteni Fiam sokat szenved ellenségeitől, mégis vár reájuk, sőt jót tesz velük, hogy szelídsége példájával még földi életükben megtérésre indítsa őket.
.
107. Mindig kedvesen társalogtam; tapintatosan és gyöngéd szeretettel beszéltem mindenkihez.
.
108. Nem vagy méltó keresztény, ha bántóiddal indulatosan beszélsz gyermekem!

109. A méltósággal teljes szelídség nem gyávaság, hanem tisztes önuralom és hívő tanúságtétel.

110. Ha kellemetlenség ér, ne zúgolódj, hiszen ezzel még jobban tudatosítanád magadban a bajt.

111. A dühödt haragot ne tűrd meg a lelkedben, és ne támadj senkire indulatossággal.

112. Gyermekem! A szelíd ember megbecsüli magát, teszi a jót, és embertársainak mindig hasznára válik.

113. Ha békében akarsz élni, ne szólj indulattal!

114. Az Úrnak félelme bölcsesség és műveltség, s ami igazán kedves Neki, az a hűség és szelídség.

115. Sose ráncold a homlokodat, mert környezetednek úgy tűnhetne, mintha ellenszenvvel fogadnád azt, amit Isten hasznodra rendelt.

116. A szelídség és jóság megőrzi lelked békéjét és nyugalmát. Érdemszerzővé válik, ha az elszenvedett bántásokat, kellemetlenségeket felajánlod Istennek.

117. Ne nyugodjék le a nap haragod fölött, de fontosabb, hogy a nap ne nyugodjék le Isten haragja fölött.

118. Ha mindent a lelkedre veszel, megsínyli a szíved! – Vigaszt és jótanácsot keress az Evangéliumban!

119. A szelídség vonását, bár mások vésik a keresztények arcára, ám ezáltal megláthatják Isten képét.

120. Viselkedj úgy, ahogy a lelked szeretné, ha teveled viselkednének.

121. A durva és lármás ember, először is a saját lelkét dúlja föl, miként a heves szél a víz tükrét.

122. Nincs oly apró és silány teremtmény, melyben ne lehetne föllelni Isten jóságát.

123. Tisztaságos jegyesem Szent József, a puszta megjelenésével, oly nagy szelídséget sugárzott, hogy még ellenségeit is meghátrálásra késztette.

124. Aki szelíd, az békében van felebarátjával, bizalmas kapcsolatban áll az Istennel, és boldogság lesz osztályrésze a Mennyben. Kövess engem!


Tisztaság és önérzet – az életszentség alapja

125. Az én dicsőséges nevem: a Tisztaság-, a Szüzesség Királynője. Nem lehettem volna Isten Anyjává, e kiváltság maradéktalan teljessége nélkül.

126. Sajnos, sokan kevésre tartják a tisztaságukat.

127. Szent Józsefet ‘Tisztaságos Jegyesnek’ nevezitek, és az is volt maradéktalanul! Példaképe legyen minden családapának! – Imában kérjétek segítségét!

128. Ha jót akarsz gyermekednek, tanítsd meg a tisztaság szeretetére: a tapintatos-, az áldozatot is vállaló-, önzetlen szeretetre, – mert felelsz érte!

129. Tévedésben élsz ha azt hiszed, hogy szívemnek közömbös, ha testileg-lelkileg nem vagy tiszta és ép.

130. Védd és becsüld mások tisztaságát, s kerüld az ifjúkor vágyait! Kérd ehhez Szent József segítségét!

131. Ha megértenéd a tisztaság jutalmát; sokat fáradoznál, csakhogy megőrizd szépségét!
.
132. Legyen példád Szent József, akinek alázatossága és tisztasága, valóban illővé tette hozzám, így szívemnek igen kedves, ha imáidban Hozzá fordulsz!
.
133. Aki istenfélőn el nem űzi magától a rossz gondolatokat, az lelkében viperával és skorpióval játszik. – Bensőségesebben imádkozd a rózsafüzért!
134. Elmédből űzd el a rossz gondolatokat, amint a ruhádról is lerázod a parazsat, hogy meg ne égessen.

135. A jó ember dicsősége, a nyugodt lelkiismeret.

136. A tisztáknak minden tiszta; a tisztátalanoknak és a hitetleneknek viszont semmi sem tiszta, mert úgy az elméjük, miként a lelkiismeretük is szennyes.

137. Gyermekem! Jól fontold meg, hogy megéri-e a bűnös gondolatokkal való múló szórakozás, ha a lelked maradandó kárát vallja? – Szüntelen imádkozz!

138. Leány, maradj tiszta! Légy szerzetesnő, segítő civil, vagy családanya, mert a ’se ez se az’, biztos tragédia! Hivatásodért kérd Szent József segítségét!

139. Bűnre hajló érzékeid sikeres megfékezése múlhatatlan érdemeket szerezhet neked a Mennyben.

140. Ifjú! Légy tiszta férfi, családapa, szerzetes vagy pap, csak halld meg a hívást és kövesd hivatásodat! Hivatásodért kérd Szent József segítségét!

141. Se szemmel, se füllel, se bármi módon ne tedd ki veszélynek a tisztaságodat! – Fiamról elmélkedj!

142. Istenfélelemmel őrizkedj a mulatozó társaságoktól, ha nem akarsz beszennyeződni.

143. Ha felfognád, hogy mit jelent: hasonlónak lenni az angyalokhoz, sose lennél közömbös a tisztaság méltósága iránt.

144. A tisztaság leghűségesebb őre: a tétlenség kerülése, a böjt és a mértékletesség. Ez utóbbi sarkalatos erényt, annyiban tudod megvalósítani, amennyire képes vagy vágyaidat az értelmeddel irányítani.

145. A tiszta szándék becsüli a tisztaságot!

146. Gyermekem! Pusztulásra ítélt nép az, mely nem neveli gyermekeit a tisztaság megbecsülésére!

147. Tartsd szem előtt, hogy az épség a szépség!

148. Jobb, ha példás tisztaságod miatt kimosolyognak, mintha romlottságod miatt dicsérnének!

149. Ne légy elbizakodott a saját erődben, mert még szentéletűek is elestek, ha nem tartottak ki az állandó imában és alázatosságban. Ne lankadj tehát a lelki összeszedettségben, hogy tisztaságod kárt ne szenvedjen. – Kérd ehhez Szent József segítségét!

150. Vigyázz, hogy ne engedj a legkisebb megalkuvásnak se, mert a bűnben nincs csekélység!

151. Kísértések idején szüntelenül imádkozzál!

152. Minden nemzet alapköve a tiszta erkölcs.

153. Értsd meg: a tiszta lelkiismeret bölcsebb minden tanácsadónál.

154. A hit, bizalom, lelkiszegénység és tisztaság, a földön elérhető legnagyobb szabadság!

155. A tiszta baráti gyengédség, vigasz a léleknek.

156. A türelmetlenség veszélyezteti a tisztaságot!

157. Gyermekem, egyetlen hajszálnak is van árnyéka.

158. Ha van öröm a földön, az a tiszta szívű emberé!

159. Isten akarata ugyanis, a ti megszentelődéstek, hogy mindegyiktek meg tudja őrizni a testét szentségben és tisztaságban.

160. Folyton-folyvást őrködnöd kell, hogy majdan elnyerhesd a tisztaság jutalmát. Kövess engem!

http://metropolita.hu/?s=Az+Istenanya+k%C3%B6vet%C3%A9se

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése