2011. március 21., hétfő

A lelki adoptálás lényege szerint Isten színe előtt tett ígéret, amelyben egy konkrét személy kötelezi magát, hogy kilenc hónapon át (vagyis amennyi időt átlagosan az anyaméhben tölt a megfogant gyermek) mindennap imádkozik egy veszélyben lévő magzatért, valamint azért, hogy ez az Isten által kiválasztott, és egyedül Általa ismert gyermek megszülethessen, és születése után szeretetben és elfogadva, törvényes családi körülmények között  nőhessen fel.

Az ígéret tárgyát képező imák:

    * - egy tized rózsafüzér,
    * - egy megadott imádság a gyermekért (napi ima),
    * - továbbá valamilyen önkéntes vállalás,
      amely tetszés szerint lehet
      pl. hetente egy szentáldozás, böjt, önmegtagadás, küzdelem valamely hibánk ellen, a Szentírás olvasása, vallási ismereteink elmélyítése, szentségimádás, karitatív cselekedet, egyedülálló anyák, vagy nehéz helyzetben élő családok támogatása stb.

Az ígéretet tevő nemcsak a magzat életéért imádkozik, hanem egyben a szülők, a családok, a társadalom gondolkodásmódjának helyes irányban történő fejlődéséért is. Mindez mély hitet, és áldozatkész, tiszta, önzetlen szeretetet feltételez, hiszen akik a lelki adoptálásra vállalkoznak, olyan gyermekért imádkoznak, és hoznak különböző áldozatokat, akit nem ismernek, akit a földi életben sohasem fognak magukhoz ölelni, aki az emberi fogalmak szerint sohasem lesz az „övék”

A lelki adoptálás elsődleges célja egy konkrét gyermek életének megmentése imádság és áldozathozatal által. További célja az Isten által rendelt erkölcsi rend helyreállítása. Az ima egyben engesztelés is a magzatgyilkosságok égbekiáltó bűnéért. Hosszú évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy a lelki adoptálás a leghatékonyabb imaforma, amely segít feldolgozni bűnük terhét azoknak a szülőknek, akik maguk is elkövették ezt a bűnt.

Rövid történet


A lelki adoptálás gondolata  a fatimai jelenésekkel kapcsolatban született, mintegy válaszként a Szűzanya kérésére: imádkozzuk a szentolvasót, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, amelyek legjobban bántják az Ő Szeplőtelen Szívét.

A Magyarországon átvett forma Lengyelországban alakult ki, 1987-ben, ahol elsőként a varsói pálos atyák karolták fel a kezdeményezést. Az ő templomukból sugárzott ki ez a csodálatos lelki megújulást hozó imádság az egész ország területére, majd a világ számos más országába is. 1994 óta a lelki adoptálás országos központja a világhírű kegyhelyen, Częstochowában működik.

Hazánkba az 1995. évi częstochowai gyalogos zarándoklat résztvevői által jutott el az imádság.

A mozgalmat ismertető első fordításokról dr. Seregély István, így nyilatkozott: „A mozgalom célkitűzései teljes mértékben megfelelnek a keresztény szellemiségnek, és nagyon örülnék, ha Magyarországon is egyre többen csatlakoznának a mozgalomhoz”.

Az imádság terjesztését hazánkban több szerzetesrend, egyházi mozgalom, plébániai közösség is felkarolta. Így rövid idő alatt szinte az egész országban ismertté vált ez az ima.
A kezdeti lelkesedés mára sajnos néhány helyen alábbhagyott. Ezért fontos, hogy újból egyre többen felkaroljuk ezt a rendkívül fontos, és Isten előtt igen kedves kezdeményezést. A lelki adoptálást szerte a világon olyan jelek kísérik, amelyek egyértelműen bizonyítják, hogy ez az imádság Isten tetszésére van; olyan fegyver, amelyet Szentlelke által Ő maga ad nekünk, hogy győzedelmes harcot vívhassunk a magzatgyilkosságok ellen.
Az ígérettétel szövege:

Szentséges Szűz, Istenanya, Mária,
Isten összes angyalai és szentjei,
a meg nem született magzatok védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve elhatároztam, és ígérem,
hogy …. (dátum)- tól kezdődően, (….. ünnepe alkalmából*)
lélekben adoptálok egy gyermeket,
akinek nevét egyedül Isten ismeri.
Kilenc hónapon át mindennap imádkozom
élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen.
Imádságaim e szándékra a következők lesznek: egy tized rózsafüzér, (önkéntes felajánlásaim…..), valamint az az ima, amelyet ezért a magzatért most mondok el először:A napi imádság szövege:

Uram, Jézus! Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült a világra Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet, és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét, amelyet Te magad rendeltél számára. Ámen.


* szép szokás, hogy az imát rendszerint, és lehetőség szerint valamely Mária ünnepen kezdik el az emberek. Ez azonban nem kötelező. Mindenképp jó, ha aki teheti, folyamatosan végzi az imádságot. Pl. a kilenc hónap letelte után a legközelebbi Mária ünnepen kezdhetünk egy új gyermekért imádkozni.


 Szenvedések felajánlása

Jézusunk, Isteni Üdvözítőnk, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által felajánlom Neked fizikai szenvedéseimet és lelki gyötrődéseimet, az Anyaszentegyház és az Életvédelem szándékaira.
 
Kérlek, ajándékozd meg az örök élet teljességével azokat a gyermekeket, akiknek nem engedték, hogy megszülessenek, oltalmazd a családokat, hogy a Te kegyelmed erejével sikeresen szálljanak szembe a gonosz lélek cselvetéseivel, fogadjanak el szeretettel minden életet, és oltalmazzák azt fogantatása pillanatától egészen a természetes halálig.
 
Add, hogy a kereszt, amelyet hordozok, a bátorság, a szabadság és az erő forrása legyen számomra, hogy a szenvedés ne fosszon meg a reménytől, ne oltsa ki bennem a hitet és ne lankassza szeretetemet. Amikor pedig földi életem végéhez érkezik, jöjj el értem, és végy fel engem a Te Királyságodba. Ámen.

http://www.lelkiadoptalas.org/