2014. január 28., kedd

1500 éves bazilika romjait találták meg az Iznik-tóban

A Törökország nyugati részén található Iznik-tóban végzett ásatások során egy 1500 éves bazilika maradványait tárták fel.
Iznik latin neve: Nicea ismerősebben cseng sokak számára, hiszen a város az első egyetemes zsinat helyszíne volt 325-ben.
A burszai Uludag Egyetem régészeti tanszékének tanára, Musztafa Szahin elmondta: a templom romjai látszottak már a mintegy 20 méterre lévő vízpartról is, s azért kezdtek bele a feltárásba, hogy többet tudjanak meg az épületről.
Még további vizsgálatokra és kutatásokra van szükség annak megállapítására, hogy pontosan milyen bazilikáról van szó. Feltételezések szerint a romok annak a Szent Péter-templomnak a maradványai, melyről egyes keresztény források említést tesznek. A templom korát még pontosítani kell, de nagy valószínűséggel Krisztus után 500 táján épült.

Pravmir/Magyar Kurír
(vn)

Nem lehet elég korán kezdeni

Nagyböjti felhívás engesztelésre


Így hirdeti Mindszenty bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Kar a körlevelében:

"Az ország városai, falvai, tanyái, hegyei, lakott helyei, katolikus intézményei, zárdái, iskolái,társulatai, családjai álljanak a nagy természetfeletti, nemzeti erőfeszítésbe, az egyetemes, a helyről helyre az egész egyházközséget átfogó engesztelésbe.
Módozatai: A nagy cél eléréséhez arányban álló, hatalmas, imádkozó, engesztelő tábor kell. A gyermekek, betegek, szenvedők, öregek, nők imádságát támogassák a legények és férfiak. A papok, szerzetesek és szerzetesnők ajánlják fel fogadalmaikat, kötelező imádságaikat, önként vállalt keresztjeiket Jézus Szívének az Isten Anyja, Szeplőtelen Szíve által. Mindent megelőzően a katolikus kötelességeket (mindennapi imádság, vasár- és ünnepnapi szentmise, péntek és Húsvét) mintaszerűen megtartjuk és hozzátartozóinkkal is megtartatjuk. A családi közös imát, ha máskor nem, legalább este vissza hozzuk és végezzük. Azután, Kedves Hívek:
Megkezdjük a hónap első péntekje, szombatja és vasárnapja megszentelését. A három napon új és új rétegek vonuljanak kellő bűnbánat után a szentáldozáshoz a látogatott szentmiséken. Pl. elsőpénteken jöjjenek a gyermekek és az ifjúság, szombaton a nők, elsővasárnap a férfiak.
Csütörtök-szombat vagy péntek-vasárnap az esti szentóra vagy litánia szépen, hasznosan előkészítené és kiegészítené az ünnepi keretet. Pénteken Jézus Szíve ájtatosságra, szombaton a Szeplőtelen Szív tiszteletére rózsa- füzér-mondásra gyülekezzetek. Csütörtök vagy vasárnap engesztelő szentségimádási órát tartsatok. Ez ismétlődhetnék hónapról-hónapra. Egyszer az egyik, másszor a másik felsorolt és általános bűn megengesztelése történjék kellő meghirdetés és előkészítés után.
 Akik pénteken megáldoztak, ha nincs halálos bűnük, járuljanak szombaton és vasárnap is az Úr asztalához.
2. Milyen szép volna, ha engesztelő szentmiséket mondatnátok, ezen megjelennétek, mint a pap és hívek közös engesztelő áldozatán. Itt is sorra kerülne a káromkodás és a többi, talán égbekiáltó bűn adósságlevelének elintézése.
3. A böjtöt hamvazószerdával újból elkezdjük. Amikor százezrek viselik a kényszerű böjt áldozatát, jó lenne Szent Margit követésében ezzel is engesztelést nyújtanunk. A következő Nagyböjt különösebb lelki kiaknázása nagyon-nagyon égető.
4. Sok helyen megkedvelték a hívek az engesztelő szentségimádási hónapot. Ez abban áll, hogy egész hónapon keresztül végzi a szentségimádást előzetes vállalás után a nappali órákban a közületek legalább 2-2 hívője.
5. Ajánljuk az összes egyházközségeknek, hogy Jézus Szíve ünnepét nyilvános ünnep módjára: ünnepi istentiszteleti renddel, munkaszünettel és engesztelő körmenettel üljék meg.
6. A búcsújárások ősi szép szokását újítsuk fel országszerte.
Fatimában ezt mondta a Szűzanya:,,Jézus... meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket Isten úgy fogja szeretni, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda, hogy trónját díszítsék.
Fatimai üzenetek folytatásában :,,Leányom, nézd tövisekkel körülvett Szívemet. A hálátlan emberek káromlásukkal megsebzik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges kegyelmekkel, akik  öt hónapon keresztül minden elsőszombaton meggyónnak, megáldozna, rózsafüzért elimádkozzák és 15 percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek, hogy ezáltal engeszteljenek.''  (Mária Szívének nagy ígérete. Átadására az 1925. december 10-én Pontevedrában.)
A Világ Győzelmes Királynője imáinkat ismételten kérte végül a Szeretetláng Napló soraiban.
Világ Királynője, most mutasd meg hatalmadat!
A lelkek üdvössége, hazánk sorsa most imáinktól függ!!
Böjtjeinket, önmegtagadásainkat, irgalmasság testi-lelki cselekedeteit  gyakoroljuk.
Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, színed elé  járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért. Már nem  szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét. Dávid és Góliát. Dávid szembe mert  szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy  számíthatunk a Te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy  Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket... Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a  dicsőség. Mindörökké. Ámen.
Kérjük, ki-ki adja tovább ismerőseinek, hogy ez az engesztelő ima beborítsa a Kárpát-medencét és megvalósuljon Jézus vágya, hogy Őt hordozzuk életünk napjaiban magunk és mások üdvösségére

http://engesztelok.hu/imak/25-aktualis/782-nagybojti-felhivas-engesztelesre/

Alberto Villasana levele XVI. Benedek pápához


Szentatya,
2012. december 17-én Herranz, Tomko és De Giorgi bíborosok átadták Őszentségednek annak a vizsgálatnak az eredményét, aminek elvégzésére megkérted őket a „Vatileaks” néven ismertté vált bizalmas dokumentumok kiszivárogtatásával kapcsolatban, illetve különösképpen azzal a személyed elleni halálos fenyegetéssel kapcsolatban, amelyet az „Il Fatto Quotidiano” c. lapnak szivárogtattak ki, és amelyről Darío Castrillón bíboros akkor tájékoztatta Őszentségedet.
Miután Őszentségéd megállapította, hogy magas rangú vatikáni körökön belül az egyházi szabadkőművességhez tartozók valóban eltökélték, hogy az életedre törnek, elhatároztad a lemondásodat. Néhány napon belül közölted testvéreddel, Georg Ratzinger atyával, hogy el fogod hagyni Szent Péter székét, hisz soha nem gondoltad volna, hogy az „Egyháznak ezt az arcát” fogod egyszer megismerni. Karácsony előtt már meghoztad a döntést a lemondásodat illetően, bár nyilvánosan nem jelentetted azt be egészen 2013. február 11-éig.
Nem mintha féltél volna megválni az életedtől, hiszen tudvalevő, hogy bíborossá való kinevezésedtől fogva ígéretet tettél, hogy kész vagy az életedet adni Krisztusért. Sokkal inkább az Egyház javát keresve cselekedtél így, tekintetbe véve azt, hogy amennyiben tényleg sikerrel járt volna az ellened irányuló merénylet, úgy a halálod mintegy földrengésként hatott volna, amely a kúria belső ellentéteiből fakadóan szabadjára engedett volna egy befolyásszerzéstől és mesterkedésektől fűtött alvilági harcot az utódlás kapcsán. Nem a halálfélelemtől vezérelve, hanem az Egyháznak okozott lehetséges kár elkerülése érdekében döntöttél úgy, hogy tanácsosabb félrehúzódnod, hogy így semlegesítsd a fenyegetést és előmozdítsd a békés utódlást. Ezt pedig sikeresen elérted.
Egy Arnaldo Zenteno jezsuita atya tollából származó jelentés, amelyet 2013. április 9-én tettek közzé a grupobasesfys.blogspot.mx oldalon, beszámolt róla, hogy amikor a frissen megválasztott Ferenc pápa meglátogatott Castel Gandolfoban, ugyanezt vele is megosztottad: hogy az egyik ok, ami hatással volt a lemondásodra, az ellened irányuló fenyegetés volt, miután nyilvánvalóvá vált számodra, hogy merényletet terveztek ellened.
E tekintetben, Szentanya, még ha a nyilatkozatodban ki is fejezted, hogy „szabad elhatározásból” mondasz le, a helyzet az, hogy kisebb-nagyobb mértékben kényszerítve voltál, éppen az említett nyomás súlya alatt. Ebből következően a szabad elhatározásod a kanonikus doktrína alapján gyökerében („in radice”) megkérdőjeleződött. Noha a lemondásról szóló döntésedet a Kánonjogi Kódex (Egyházi Törvénykönyv) által neked biztosított jog alapján hoztad meg, ezt morális erőszak kényszere alatt tetted, ami, Szentatya, gyökerében érvénytelenítette ezt a végső döntésedet és végeredményben magát a hivatalos nyilatkozatot is, amelyet tettél.
El kell ismerni, hogy noha az Egyház mindig szent és sérthetetlen törvénynek tartotta, hogy egy pápa megválasztása örökös érvényű/életre szóló/visszavonhatatlan („ad vitam”), mégis pozitívum, hogy a Kánonjog számol azzal az eshetőséggel, hogy a pápa szélsőséges esetben lemondjon, mint a száműzetés, az üldöztetés, vagy egyéb súlyok ok. Ebből a szempontból a Kánonjogi Kódex 332-es kánonjában lefektetett lemondás joga mintegy „vészkijáratként” szolgál, és kellő, hogy biztosítva legyen, annál is inkább, mivel ez segített Őszentségednek, hogy az ellened és az Egyház ellen irányuló fenyegetést elhárítsd.
A helyzet az, Szentatya, hogy mivel a lemondásod ezen erkölcsi erőszak miatt gyökerében nem helytálló, kánonjogilag az nem történt meg. Következésképpen a pápai szék nem üresedett meg, és a következőkben megtartott pápaválasztó konklávé is teljességgel érvénytelen volt.
Ebből a torz és zavaros konklávéból, minthogy Te sosem szűntél meg Krisztus Helytartója lenni, egy ellenpápa került ki, aki a Ferenc nevet vette fel.
Az a kijelentés, hogy Bergoglio ellenpápa, nem jelenti azt, hogy szükségképpen rossz ember lenne, vagy rossz szándékai lennének. Az Egyház történelme folyamán 38 ellenpápa volt. Ez mindössze arra utal, hogy ő nem Krisztus földi Helytartója, és így a pápai tévedhetetlenség karizmájával sem rendelkezik.
Ezt az is bizonyítja, hogy az óta számos tévedésbe esett, amelyek eretneknek minősülnek és az egyházi hagyományba nem illeszkednek. Ilyenek a docetista eretnekség hangoztatása, miszerint Krisztus nem volt valóban haragos, hanem csak úgy tett; vagy, hogy a mózesi szövetséget Isten nem törölte el, amely ellent mond a Firenzei Zsinatnak és számos pápa tanításának; valamint annak a sürgetése, hogy „egy szegény Egyházra van szükség a szegényeknek”, miközben a mi Urunk az tanította, hogy az Egyház mindenkié kell, hogy legyen, gazdagoké és szegényeké egyaránt. Továbbá ilyen az V. Szent Piusz-féle mise megvétózása, amelyet pedig Te, Szentatya, korábban több vallásos és laikus közösség számára engedélyeztél; vagy a nagycsütörtöki utolsó vacsora ceremóniája, amikor is két muzulmán nő lábát mosta meg és nem pedig 12 papét, mint ahogy Te és elődeid mindig is tettétek, hiszen ezt a hagyományt maga a Megváltó alapította a tanítványok lábának megmosásával. Téves vallásközi párbeszéd, amely szörnyű következményekkel fenyeget Isten népének hitére nézve; nem beszélve a liturgia és a hagyomány folytonos áthágásairól, amelyek jól láttatják azt, hogy Ferenc milyen kevésre értékeli a pápai hivatalt.
Egyre több pap beszél egymás között Bergoglionak ezekről az értelmezhetetlen akcióiról. Így például, Paul Kramer atya, a Fatimai jelenések szakértője, aki egészen odáig ment, hogy nyilvánosan felszólalt Ferenc pápa lemondásáért – követve Belarmino Szent Róbert, Szent Alfonso María de Liguori, Szent Antal és III. Ince pápa doktrínáját, akik azt tanították, hogy amikor megmutatkozik, hogy egy pápa eretnek, akkor automatikusan elveszíti a pápai címét, mivel többé nem mondható katolikusnak: „Aki nem tag, az nem lehet vezető.” Assisi Szent Ferenc, akinek Ferenc pápa a nevét viseli, előre megmondta, hogy jön majd egy pápa, akit „nem kanonikus úton választanak meg”, és aki „nem valódi pásztor lesz, hanem az Egyház lerombolója”.
Tudjuk, Szentatya, hogy egészen mostanáig inkább egy megfontolt, óvatos csendbe akartál burkolózni ennyi „mellélövés” láttán, igyekezvén lelkileg megerősödni, mint ahogy Krisztus is tette, amikor elvonult a pusztába a szenvedése és a halála előtt.
Azonban fel kell majd emelned a hangodat, amint megpróbálják meghamisítani az Oltáriszentséget, hogy szentségi mivoltától megfosszák és csak egy jelképpé tegyék, ahogy az a protestánsoknál jellemző, hogy többé ne feszélyezze a más felekezetűeket. Azon a napon, amely már nincs messze, nem fogod magadban tartani a felháborodást, és nyilvánosan el fogod ítélni ezt a szentségtörést. Sajnos, addigra már sokan meg lesznek tévesztve, és távol kerülnek az igaz hittől.
E tekintetben, Szentatya, elkezd majd beteljesedni a fájdalmas egyházszakadás, amit több szent és misztikus előre megjövendölt, a hittagadó egyház és a hithű egyház szétválása.
A próféciák azt mondják, hogy ez a szakadás egy időben fog megtörténni Európa váratlan orosz megszállásával, ami egybeesik majd az Ezékiel próféta által megjövendölt háborúval (Ez 38), a Harmadik Világháborúval. Akkor a legitim pápát, téged Szentatya, el fognak árulni és üldözni fognak, és titokban el kell majd menekülnöd Rómából egy messzi helyre, miközben az ellenpápa továbbra is kormányozni fogja az egyházat a hamis békét támogatva, a különböző vallások szentségtörő egyesítésével. Ez a hamis béke lesz az Antikrisztus világkormányának vallási támasza. Ez lesz az utolsó és a legnagyobb próbaétel, amit az igaz Egyháznak el kell szenvednie.
Ekkor az ellenpápa el fogja árulni a hitet, elfogadván ezt a koalíciót az összes felekezet és vallás között, és ezzel megtagadván magát a katolikus identitást. Téged, XVI. Benedeket, a végsőkig üldözni fognak, és X. Szent Piusz pápa látomása szerint kegyetlen mártírhalált fogsz halni az Eukarisztiáért, amit Lucía nővér ugyancsak leírt a harmadik fatimai titokban a látomása alapján.
Assisi Szent Ferenc azt mondta: „Lesz egy nem kanonikus úton megválasztott pápa, aki nagy szakadást fog előidézni”. Boldog Emmerick Katalin is feljegyezte: „Nagy ellenségeskedést láttam két pápa között, és láttam, hogy milyen gyászos következményei lesznek a hamis egyháznak (…) Ez olyan nagy szakadást fog okozni, amilyet még nem látott a világ.
A Szűzanya nyíltan megmondta La Salette-ben: „Róma el fogja veszíteni a hitet és az Antikrisztus székhelyévé fog válni.”
Számos magán-kinyilatkoztatást és egyházi elöljáróktól származó felhívást fel lehet még sorolni:
 • P. Paul Kramer azt mondja: „Az ellenpápa és hittagadó társai, ahogyan Lucía nővér mondta, az ördög pártján állnak majd, olyanok, akik a gonosz érdekében fognak dolgozni minden félelem nélkül.” 
 • X. Szent Piusz pápa fentiekben említett víziója: „Egy szörnyű látomásom volt, nem tudom, hogy rólam vagy valamelyik utódomról volt szó, de láttam egy pápát amint testvéreinek holttestei között menekült Rómából. Ő titokban fog rejtőzködni egy helyen, és röviddel később erőszakos halállal fog meghalni.”
 • Juan de Rocapartida: „Amikor elközeleg az Idők Vége, tragikus fejlemények következtében a Pápának és bíborosainak el kell majd menekülnie Rómából egy olyan helyre, ahol nem ismerik majd el/fel őket, és a Pápa a száműzetésben erőszakos halált fog halni.”
 • Flüei Szent Miklós: „A Pápának és bíborosainak szerencsétlen helyzetükben el kell majd menekülniük Rómából egy olyan helyre, ahol ismeretlenségben maradnak. A Pápa száműzetése alatt kegyetlen módon életét fogja veszíteni. Az Egyház szenvedései nagyobbak lesznek, mint a történelem során korábban bármikor.”
 • Bartolomé Holzhauser, a világi papok társaságainak alapítója a 18. században: „Isten meg fogja engedni, hogy egy nagy baj érje az Egyházat: váratlanul és meglepetésszerűen be fognak törni, míg a püspökök és papok alszanak. Bejutnak Olaszországba és feldúlják Rómát, templomokat égetnek és mindent elpusztítanak.”
 • Elena Aiello anyának, a híres stigmatizáltnak kinyilatkozatott látomás, akivel XII. Piusz pápa gyakran egyeztetett: „Olaszországot egy nagy forradalom fogja megrázni (…) Oroszország le fogja igázni a nemzeteket, különösképpen Olaszországot, és a vörös zászlót fogja felhúzni a Szent Péter Bazilika kupolájára.”
 • Juan de Vitiguero szavai: „Amikor a világ meg lesz zavarodva, a Pápa megváltozatja a székhelyét.”
 • Elena Leonardi, akinek Pio atya volt a lelki-vezetője: „A Vatikánt kommunista lázadók fogják meghódítani. El fogják árulni a Pápát. Olaszországban nagy felfordulás lesz és egy nagy forradalom meg fogja tisztítani. Oroszország bevonul Rómába, és a Pápa nagy veszélynek lesz kitéve.”
 • Enzo Alocci: „A Pápa átmenetileg el fog tűnni, és ez akkor fog megtörténni, amikor Olaszországban egy nagy forradalom bontakozik ki.”
 • Boldog Ana María Taigi: „A vallást üldözni fogják és a papokat le fogják mészárolni. A Szentatya kénytelen lesz távozni Rómából.”
 • María Steiner misztikus: „Az Anyaszentegyházat üldözni fogják, Róma pásztor nélkül fog maradni.”
 • Garabandali jelenések: „A Pápa nem tartózkodhat majd Rómában, üldözni fogják és el kell majd rejtőznie.”
 • P. Stefano Gobbi misztikusra, a Máriás Papi Mozgalom alapítójára ez bízta a Szűzanya: „A szabadkőműves erők leplezett és rejtett módon bejutottak az egyházba, és tábort vertek éppen ott, ahol Fiamnak, Jézusnak földi helytartója dolgozik. Lassan beteljesedik mindaz, amit az üzenetem harmadik része tartalmaz, ami bár nem lett felfedve, azonban mégis nyilvánvalóvá vált azon események által, amiken most keresztülmentek.”
 • Elődöd VI. Pál pápa: „A Sátán füstje bejutott az Egyházba annak repedésein keresztül.” (Szentbeszéd 1972. június 29-én)
 • Szent Pál szerint az Antikrisztus éppen akkor fogja felfedni magát, miután a Pápát eltávolították: „Tudjátok azt is, mi késleltetni föllépésének idejét. A gonoszság titka már munkálkodik, csak annak kell az útból eltűnnie, ami még késleleti. Akkor majd megjelenik a gonosz (…)” (2 Tessz 2, 6-8)
A felvilágosult Canónico Roca, akit az egyházellenes beszivárgásban való közreműködése miatt közösítettek ki, így írt: „A jelenlegi formájában a pápaság el fog tűnni, az új társadalmi rendet fel fogják állítani Rómából, ugyanakkor Rómát mellőzve, Róma nélkül, Róma ellenére, Róma ellen. És ez az új Egyház, még ha nem is őriz meg semmit a skolasztikus diszciplínából és az Ősegyház kezdeti formájából, Róma mégis áldását fogja rá adni és kanonizálni fogja.”
Az új egyház az ellenpápa vezetésével támogatni fogja a vallások egyesítését és a hamis békét, beteljesítvén, amit Jézus Krisztus mondott, miszerint még a kiválasztottakat is meg lehet majd téveszteni.
Karol Wojtyła bíboros világosan kijelentette a Pennsylvaniai Eucharisztikus Kongresszus előtt 1977-ben, hogy: „A legnagyobb történelmi konfrontáció elő állunk, amelyben az emberiségnek valaha is része volt. A végső küzdelem előtt állunk az Egyház és az ellen-egyház, az Evangélium és az ellen-evangélium között. Ez az ütközet az Isteni Gondviselés tervei között szerepel, és ez egy olyan kihívás, amelyet az Egyháznak el kell fogadnia.”
1917-ben a portugáliai Fatimában három pásztorgyermeknek ugyanaz a kinyilatkoztatás adatott, csupán nagyobb részletességgel, mint amit X. Szent Piusz pápa néhány évvel korábban látomásában látott: „Láttunk egy fehér ruhába öltözött püspököt, akiről azt gondoltuk, hogy a Szentatya, amint egy romba döntött városból remegve, tétova léptekkel menekül.”
A kinyilatkoztatás fatimai „változata” még inkább afelé mutat, hogy Rólad lehetett szó, Szentatya, ahogyan kifejti: „Láttunk egy fehér ruhába öltözött püspököt, akiről azt gondoltuk, hogy a Szentatya.” Ha egyértelmű lett volna, hogy az akkor regnáló pápáról van szó, azt tagadhatatlanul megmondták volna. Ellenben, egy „fehér ruhába öltözött püspököt” láttak. Ők soha nem képzelték volna, hogy előfordul a „lemondásod”, vagyis itt csupán „sejtésükre” hagyakozhattak.
A második mozzanat még pontosabb, és sokatmondó: „remegve, tétova léptekkel” látták menekülni, ami következhet az előrehaladott korodból.
És egy harmadik, szintén sokatmondó dolog: ugyanerről a fehér ruhába öltözött püspökről, akit korábban menekülni láttak Rómából, később megerősítették, amikor látták, ahogyan megölik őt, hogy valóban a Szentatyáról volt szó.
A legitim pápa elmenekülését követően az ellenpápa Rómában fog maradni az „új egyház” élén, és támogatni fogja a vallások hittagadó egyesítését. Ez nem más, mint a Dániel próféta által régtől fogva megjövendölt „kétségbeejtő förtelem”, amelyet, a szent helyen állítanak fel, és ami egybe fog esni az Antikrisztus berendezkedésével a harmadízben újjáépített jeruzsálemi templomban.
Luigi Ciappi bíboros, II. János Pál pápa személyi teológusának szavaival élve: „A Harmadik Titok arra utal, hogy az Egyház hitének elvesztése, azaz a hittagadás (aposztázia) az Egyház központjából fog kiindulni.”
Szentatya, szeretnénk, hogy tudd, hogy szüntelenül imádkozunk érted, hogy a hited soha ne lankadjon, és hogy Isten adja meg Neked a szükséges erőt, hogy tanúságot tegyél, és hogy kész legyél Iránta való szeretetből magadhoz ölelni a mártírságot. Még mindig a fülünkbe cseng az a néhány szavad, amelyeket utolsóként mondtál Szent Péter székéből: „Ti mellettem lesztek, habár a világ számára rejtve fogok maradni.” (a római klérushoz intézett beszéd, 2013. Február 14.) Melletted vagyunk, Szentatya, és az elkövetkezendőkben is melletted leszünk, bármit is tartogat számodra az Isteni Gondviselés.

/ eredeti forrás: http://www.ultimostiempos.org/7-noticias/154-carta-benedicto /

Svájci gárda fotója a hamis profétáról

A következő próféciák a Hamis Próféta működésének legfontosabb állomásait, reformjainak részleteit tárják fel már most, hogy fel tudjuk ismerni.

"Mindazoknak – akiknek a megkülönböztetés ajándékát adom, azért, hogy segítsenek nektek azok azonosításában, akik az Én Nevemben jönnek, és akik a sátán nevében jönnek – azt mondom, hogy legyetek nagyon óvatosak. Mert csak az a helyes, ha óvakodtok a hamis prófétáktól. De sohase ítéljétek el azokat, akik azt mondják, hogy az Én Nevemben jönnek, anélkül, hogy először egyértelműen ne értékelnétek ki üzeneteiket. Sohasem szabad az általam küldött üzeneteket, „a külső látszat” alapján megítélnetek." (2010. december 28. csütörtök; 11:00)

"A prófétáim ellen elkövetett bűn, mélységesen megbánt Engem. Ha visszautasítjátok igaz prófétáimat, hátat fordítotok Nekem. De ma éppen ez történik a világban, amint egyre több látnok lép a nyilvánosság elé. Híveimnek nem könnyű. Csak arra gondoljatok, hogy mielőtt ítélkeznétek, el kell olvasni prófétáim üzeneteit, és ide tartoznak azok is, amelyek talán a hamis prófétától származnak. Könyörögjetek a vezetésért, amikor ezeket az üzeneteket szemlélitek. A hiteles üzenetek tele lesznek szeretettel. Mégis tekintélyük által erősek lesznek. Azok az üzenetek, amelyek ellenkeznek mindazzal, amit tanultatok az Én tanításaimról és az Apostolaim tanításairól, nem számít milyen bonyolultak (szövevényesek), egyszerű lesz értékelni." (2010. december 11. szombat; 9:15)

"A La Salette –i, a Fatimai és a garabandáli próféciák most teljesednek be" (2011. február 19. szombat; 15:00)

"A hamis próféta és az Antikrisztus
Figyeljétek csak meg, hogy a hamis próféta hogyan fogja megkísérelni, hogy vezesse Egyházamat, hiszen ő nem az Én Örök Atyám Házából való. Úgy fog tűnni, mintha onnan való lenne, de ez nem lesz igaz. Figyeljétek majd meg azt a barátságot, amelyet látható módon az Antikrisztussal fog kötni, mert ők ketten a sátán legcsalóbb követői lesznek – báránybőrbe öltözve. Múltbeli csodákhoz hasonló erővel fognak rendelkezni, de ez a sátántól származó erő lesz. Nektek, minden időben kegyelmi állapotban kell lennetek, hogy megvédhessétek hiteteket. Imádkozzatok felszentelt szolgáimért, akiknek langyos a hitük, és a sátán karjaiba vettetnek. Ő (a csaló) tetszeni fog nekik, mert izgalmat, szenvedélyt ajánl fel nekik, az úgynevezett szeretetet, mely az ego által lesz vezérelve, és karizmatikus megjelenésének nehezen lehet majd ellenállni. Menjetek csak ezen a lefelé vezető ösvényen, felszentelt szolgáim, és akkor Számomra örökre el fogtok veszni.
Talán megkérdezitek, hogy miért kell ezeknek az eseményeknek ilyen nehézségekkel bírniuk. El fogtok akkor csodálkozni azon, hogy miért engedem megtörténni mindezeket.
Egészen biztos, hogy Jézus – Irgalmasságában – nem engedne meg ilyen akadályokat? Nos, meg kell, hogy engedjem ezeket, mert csak ezeken a kihívásokon keresztül jöhet létre a végső csata az Örök Atya és a gonosz között. Egy utolsó összecsapás nélkül nem lenne lehetséges végül az örök pokol mélységére taszítani a sátánt.
Legyetek éberek ezzel a megtévesztéssel szemben. Ne engedjétek, hogy ilyen módon vesszen el lelketek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a megkülönböztetés kegyelméért, úgy hogy ezt a hamis prófétát olyannak lássátok, mint amilyen az valójában: egy démonnak, akit a pokol mélyéből küldtek, hogy megtévesszen benneteket. Legyetek hálásak, hogy ti az ő célpontjai vagytok. Az Irántam való hűségetek miatt, egy végső próba – a hitetek próbája – elé lesztek állítva. Soha többé nem kell majd szembenéznetek ilyen próbatétellel. Nos, legyetek felkészülve. Forduljatok most Hozzám, ti mind, felszentelt szolgáim, mielőtt még késő lenne." (2011. február 19. szombat; 15:00)

"Az Én Szavamat, leányom, sokan elutasítják, azok, akik nem akarnak hallani. Ennek nagyon sok oka van. Ma sok gyermekem csukta be a szemét lelkük létezésének igazsága előtt. Ők a világot karolják át és mindazt, amit felkínál, mintha ez az élet kenyerének pótléka lenne. Sokan szintén óvakodnak a hamis prófétáktól, hiszen ez az a korszak, amikor mindenhol hamis próféták lépnek majd fel. Ez az a zűrzavar, amelyet a sátán akar okozni, azért, hogy az Én valódi küldötteimet ne vegyék észre. Mivel az alázat egy követelmény a kiválasztott látnokok számára, nem tudnak kiemelkedni a világ szemei előtt, mert más a természetük. A hamis látnokok pedig a reflektorfénybe tolják magukat. Ők saját magukra fognak összpontosítani. Üzeneteik hitelesnek tűnhetnek és ezekre egy virágzó nyelvezet lesz jellemző, beillesztett bibliai részletekkel, de üzeneteik valótlanságát két fő szempont fogja leleplezni. Az első: üzeneteikre hivatkozva ők a középpontban fognak állni és élvezni fognak minden figyelmet, amit kapnak. A második szempontnak ott lesznek nektek maguk az üzenetek. Ezek összezavaróak lesznek, nehezen olvashatóak és nem lesznek tartós hatással a lelkekre. Leányom, sajnos az Egyház hajlik arra, hogy elutasítsa a hiteles látnokokat, mert ezekben az ügyekben felelősséget kell mutatniuk." (2011. júl. 3. vasárnap, 18:30)

A csaló munkálkodása beszivárgott Egyházam minden rétegébe. Most már nagyon közel az az idő, amikor lassan, de biztosan azt fogjátok tapasztalni, hogy le fogják csökkenteni a Szentmisék számát. Látni fogjátok, hogy a különleges imákat el fogják távolítani (megszüntetik) és néhány Szentséget is csökkenteni fognak, mint a gyónás. Felhívom szent szolgáimat, hogy most Rám hallgassanak és, hogy a megkülönböztetés kegyelméért imádkozzanak. Én vagyok, aki most benneteket hívlak, hogy megmenthessem nyájaitokat. Én vagyok, aki meg szeretné szíveteket nyitni, hogy erre az utolsó időkre tervezhessetek, amely a világ számára egy új kezdetet fog megjelölni. Nagyon közel az idő, amikor arra kérnek fel benneteket, hogy hűséggel legyetek a hamis prófétához. Úgy nézzétek őt, amilyen ő valójában, és sorra ítéljétek meg tevékenységeit, hogy láthassátok, ha gyümölcsöt teremnek. Mert azok a gyümölcsök, amelyeket ő, vagy az őt szolgáló hűsegesei fognak felmutatni, romlottak lesznek, egészen a magjukig. Ebből egy harapás is, meg fogja semmisíteni Irántam való hűségeteket. Két, vagy három harapás, egy olyan éket fog verni ti és Szent Szívem közé, hogy teljesen lehetetlennek fogjátok azt tartani, hogy Atyám Királyságába beléphessetek. Most kísérjétek figyelemmel a változásokat, látni fogjátok, amint saját hivatalaitokba (egyházi közösség) bekúszik. Néhány, ezekből az változtatásokból, eleinte nem okoz majd semmi gondot (problémát). De idővel, bizonyos változásokat fognak rátok erőszakolni és arra fognak kényszeríteni benneteket, hogy a hazugságokat lenyeljétek. A hazugságok a sátántól fognak jönni és báránybőrbe lesznek bújtatva." (2011. szept. 13., kedd; 15:15)

"XVI. Benedek Pápa ellen, a saját folyosóin belül, egy gonosz szekta összeesküvést szervez. Jóllehet, ennek a szektának a létezése ismert a Vatikánon belül, a szent szolgák között, mégis tehetetlenek ezzel a gonosz csoporttal szemben, mely évszázadok során szivárgott be a Katolikus Egyházba. Ők a felelősek az Én Fiam tanításában foglalt igazságok elferdítéséért. Oly keveset tudnak róluk és alattomos munkálkodásaikról. Ők száműzték a Katolikus Egyházból az igaz tanokat, és helyébe egy langyos, felhígított változatot helyeztek, amellyel az elmúlt negyven év alatt erőszakkal táplálták a katolikusokat. Olyan sok zűrzavart okozott már ez a gonosz, de rejtőzködő szekta, hogy gyermekeim elvándoroltak az igaz Egyházból. Imádkozzatok, hogy a pápát ne űzzék el. Imádkozzatok, hogy a hamis próféta ne foglalja el a Szentatya helyét, hogy ily módon terjessze hazugságait. Imádkozzatok, hogy a felszentelt szolgák, a Vatikánban, legyenek elég erősek, hogy ellenálljanak ennek a gonosz összeesküvésnek, mely a Katolikus Egyház elpusztítására irányul. Ők azt tervezik, hogy Helytartóm, XVI. Benedek Pápa helyére a hazugság diktátorát léptessék,aki egy új egyházat fog létrehozni az Antikrisztussal és ennek csoportjával szövetkezve, hogy megtévessze a világot. Sajnos, a gyermekeim közül sokan, a Katolikus Egyház iránti hűségük miatt, vakon fogják követni ezt az új tévtant, mint leölésre szánt bárányok." (2012. január 18., szerda, 9:50)

"A hamis próféta kiemelkedése
Ezek a papok imádkozzanak áhítatosan, mert nagy kihatással lesz rájuk az a támadás, amelyet szent helytartóm ellen követnek el és amelynek tanúi lesznek. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy felismerjétek, hogy a hamis próféta valóban az. Figyeljetek viselkedésére, és hogy mennyire törekszik majd arra, hogy napirenden szerepeljen. Majd figyeljétek meg, hogy félrevezetett szent szolgáim hogyan vetik magukat lábai elé. Azt, amit mondani fog hallgassátok meg figyelmesen. Az ő alázata hamis lesz, szándékai rosszindulatúak lesznek, és az a szeretet amelyet magából sugároz, csak őt fogja körülölelni. Újító szelleműnek, dinamikusnak fogják tartani és friss széllökésnek. Motivált lesz és tettre kész, de ereje nem az Istentől, nem a Mennyei Atyától, való lesz. Ez az erő a sátántól, az ördögtől való. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert nektek gyermekeim, résen kell lennetek. Szükségetek van Rám, hogy vezesselek most benneteket, főleg akkor, amikor mindez beteljesedik. Legyetek erősek, fogadjátok el méltóságteljesen tanításaimat. Imádkozzatok csoportokban. Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy védelmet találjatok az ördög ellen." (2011. márc. 5. 10 óra)

"Nektek, szeretett szolgáim, bátorsággal, szeretetetek által kell az akadályok ellen küzdenetek, melyeket a csaló állított fel és amelyek türelmeteket a végsőkig próbára teszik. Tudomásul kell vegyétek, hogy a hamis próféta készülőben van, hogy elcsábítson benneteket, hogy elragadtasson benneteket és hogy arról győzzön meg benneteket, hogy ő az Igazságot képviseli. Most meg kell mutassátok hűségeteket Irántam és az Örök Atya iránt. Ne essetek kétségbe. Ámbár ezek az események meg fognak benneteket ijeszteni és összezavarnak titeket, mégis hűségesnek és méltányosnak kell lennetek Velem szemben." (2011. jún.7. kedd, 15:15)

"Imádkozzatok most azért a kegyelemért, hogy biztosak lehessetek a sátán félrevezetésének felismerésében. Különben a hamis próféta behálózza gyermekeimet, bájos, karizmatikus fondorlataival, a csalóéval. A sátán nem fogja Egyházamat meghódítani, ha szolgáim a megtévesztéssel szemben résen lesznek és, ha ezt a valóságnak megfelelően látják: egy ördögi hazugságnak, amelyből nem lesz visszaút, ha beleestetek, vagy ha csatlakoztok ehhez az utálathoz!" (2011. jún.7. kedd, 15:15)

"Felszentelt szolgáim, a következőkről kell tudósítanom benneteket: szegezzétek Rám szemeiteket és imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy éberen tartson benneteket, úgy, hogy a hamis prófétát felismerjétek, amint az köztetek megjelenik. Aztán csoportokba kell tömörülnötök és biztosítsátok, hogy gyermekeim, az üldöztetés idején a Szent Eucharisztiában részesülhessenek." (2011. július 8. péntek; 15:30)

"Forduljatok most meg, és áhítatosan imádkozzatok, hogy a hamis prófétától megmenekülhessetek, aki a Vatikán hatalmi folyosóin sétálgat. Ő hamarosan felemelkedik. Ne forduljatok hozzá, különben Számomra örökre elvesztek. Ez az Én ígéretem. Alázatosan boruljatok térdre, és hívjátok a Szentlelket segítségül, hogy megvilágítsa lelketeket, úgy hogy képesek legyetek az igazság megkülönböztetésére a hazugságtól, amelynek lenyelésére a hamis próféta fog benneteket kényszeríteni." (2011. július 25. hétfő; 21:00)

"Hadseregem állást foglal majd, és elkezd harcolni, hogy megmentse a Katolikus Egyházat a pusztulástól. Ők, a hamis próféta és követői, nem fognak győzni, leányom, de mennyi könnyet hullatok azokért a felszentelt szolgáimért, akik majd az útszélre fognak esni! Ők annyira megtévednek, hogy azt hiszik majd, hogy az igazhitű Katolikus Egyházat követik. Valójában ők a hamis próféta mögé sorakoznak fel, aki büszkén és megvetéssel a szívében fog a Szentszék fölött uralkodni." (2012. január 20., péntek, 20:15)

"A hamis prófétát élő szentként fogják kezelni, de azt, aki neki ellenáll, eretneknek tekintik majd” (2012. január 21., szombat, 1:15)

"Mindnyájan, akik ismertek Engem, és Pecsétemet elfogadjátok, tudnotok kell, hogy nektek örök életetek lesz. Ti soha nem kételkedtetek Szavamban, mert az Irántam való alázatotok és gyermeki szeretetetek azt jelentette, hogy ti nem engedtetek annak az intellektuális érvelésnek, amely bezárja a fületeket. Oly sok igaz Prófétámat, akik az elmúlt húsz év alatt hozzátok lettek küldve, kigúnyoltak, bántalmaztak, kínoztak, és a vadonba vetettek." (2012. február 21, kedd, 12:30)

"Oly sok szegény lélek, nemcsak a hamis pápa varázslatának fog áldozatul esni – aki maga a hamis próféta, és már akit oly régen megjövendöltek –, hanem még azt is elhiteti veletek, hogy isteni erővel rendelkezik…Védjétek egymást, és imádkozzatok mindazokért, akik a rossz utat követik, és a hamis prófétának hódolnak. Sok imára van szükség, de ha azt teszitek, amit Én mondok nektek, akkor lelkeket menthettek meg. Drága követőim, ti fogjátok Egyházam maradékát alkotni a Földön, és vezetve lesztek azok által a bátor, szent szolgák által, akik felismerik a hamis prófétát, hogy ki ő valójában." (2012. március 20., kedd, 9:20)

"Tanításaim, melyeket a Szent és Katolikus Apostoli Egyház elfogad, most támadás alatt vannak – elsősorban a számos kihívás által -, ami az Egyház megoszlását fogja eredményezni. Új törvényeket fognak bevezetni, hogy megfeleljenek a modern nézeteknek, és hogy elfogadhatóak legyenek azok számára, akik – a szívükben lévő büszkeség miatt – szükségesebbnek érzik az emberiség megnyugtatását, mint az egyház tanítása iránti engedelmességet. Én vagyok az Egyház. Az Egyházat Én alapítottam, amely nem semmisülhet meg soha. Sokan, – úgy az Egyházon belül, mint az Egyházon kívül – megpróbálják lerombolni annak struktúráját. Imádkozzatok, hogy Szent Helytartóm, XVI. Benedek Pápa erős maradhasson az erőteljes ellenállás közepette, amellyel most szembesül. Ez egy szándékos kísérlet a hamis prófétával kapcsolatban állók részéről, hogy egy új egyházat hozzanak létre. Ezek a ravasz emberek elhitetik veletek, hogy ez ugyanaz az Egyház lesz, de ez nem lehetséges. Hogyan képviselhet Engem Egyházam új törvények által, azon igazság kicsavart változatával, amelyet Én adtam a világnak? Ezt nem teheti. Ezért van az, hogy Atyám a Mennyből fogja irányítani Egyházát, igaz hűséges követőit." (2012. április 7., szombat, 10:00)

"Azok számára, akik a Fiamban hisznek, ez a gyötrelem ideje lesz. Őket a Katolikus Egyház két különböző irányba fogja rángatni. Az egyik fele azt fogja hinni, hogy kötelességből a Hamis Prófétát kell követnie, aki majd XVI. Benedek Pápa utódja lesz. Ő, a fenevad, báránynak öltözve, nem Atyámtól, a Legmagasságosabb Istentől való, és el fogja bolondítani a szegény lelkeket, köztük a papokat, püspököket és a bíborosokat." (2012. április 10., 5:57)

"Mások, akiket eltöltött a Szentlélek, és mert a lelkük alázatos, megkapták a megkülönböztetés kegyelmét, azonnal tudni fogják, hogy Rómában, az Egyházban egy szélhámos ül. Az új hamis pápa már azt tervezi, még mielőtt Péter székének Trónjára felemelkedne, hogy elutasítsa Fiam tanításait. Aztán majd Engem fog elutasítani, Isten Áldott Anyját, és kigúnyolja Társmegváltói szerepemet." (2012. április 10., 5:57)

"Az Én szeretett XVI. Benedek Pápám, az utolsó igaz pápa ezen a Földön. A Római Péter, az Én Péterem, a legelső apostol, a Mennyországból fog uralkodni Egyházam fölött, Örök Atyám parancsnoksága alatt. Aztán, amint Második Eljövetelemkor majd uralkodni jövök, ő fogja kormányozni Isten minden gyermekét, amikor minden vallás Egy, Szent Katolikus és Apostoli Egyházzá egyesül. Én csak az igazságot mondom, leányom. Figyelmeztetnem kell benneteket, hogy most sok önjelölt próféta fog megjelenni, akik ellent mondanak azon Szent Szavamnak, amelyet neked, a végidők igaz prófétájának adok. Először arról győzik meg majd a híveket, hogy szavaik Tőlem valók. Szavaik gondosan lesznek kiválogatva, és jelentésük homályos lesz, és kissé zavaró. Sokan nem törődnek ezzel a gyengeséggel, és elfogadják majd üzeneteiket, mert úgy tűnik, hogy összhangban vannak a Szentírással. Amikor sok lélek lesz már elcsábítva, megkezdődik a támadás. Ők, leányom, azért lettek küldve, hogy felkészítsék Isten gyermekeit a következő pápa elfogadására, aki szeretett Helytartóm, Benedek Pápa után következik. Ez a pápa, még ha a Katolikus Egyház belső tagjai is választják meg, a Hamis Próféta lesz." (2012. április 12. csütörtök, 11:2)

"Az Én Keresztény Egyházam hűséges tagjai lesznek azok – beleértve felszentelt szolgáimat és mindazon követőimet is -, akik elutasítják a Hamis Prófétát, és akiknek egyben kell tartaniuk Egyházamat. Ti titokban fogtok tisztelni Engem, mert a Hamis Próféta uralma alatt a Szentmise a felismerhetetlenségig meg fog változni." (2012. április 15., szerda, 1:36)

"A Keresztrefeszítésem tiszteletére bemutatott mindennapi Áldozatot, a bor Véremmé, a kenyér pedig Testemmé való átváltoztatását meg fogják változtatni, ki fogják forgatni, és Engem pedig rágalmazni fognak a Hamis Próféta által bevezetett új törvények által… A változások magában a Szent Eukarisztiában fognak elkezdődni. Nektek hamarosan azt fogják mondani, hogy a Szentáldozás, az Én valódi Jelenlétem, valami mást jelent. Azt fogják nektek mondani, hogy ezek különböző dolgokat jelentenek. De ez egy szörnyű hazugság. A Szent Eukarisztia az Én Testem és Vérem, amely nektek adatott, hogy lehetővé tegye Számomra, hogy Szentlelkemmel töltselek el benneteket, megadván nektek azt a táplálékot, amelyre lelketeknek szüksége van. Amikor elérkezik az idő, és nektek, Felszentelt Szolgáim, bemutatják az új, modern értelmezést, akkor tudni fogjátok, hogy a fertőzés elkezdődött. Erre az időpontra kell nektek felkészülnötök. Gyűljetek össze, és védjétek meg Keresztrefeszítésem Igazságát. Ne fogadjátok el a hazugságokat, a változtatásokat a Szentmisében és a Szent Eukarisztiában. Mert ha mégis megteszitek, akkor az Én Jelenlétem megszűnik Isten minden gyermeke számára." (2012. május 26., szombat, 4:00)

"Ő és a Hamis Próféta, aki Péter székében királyként fog ülni, titokban egy világvallást fognak kitervelni." (2012. június 1., péntek, 8:15)

"A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház vezetését veszi át, hanem ő fog irányítani minden Keresztény Egyházat is" (2012. június 10. vasárnap, 3:30)

"Itt a felkészülés ideje. Hamarosan egy új, ember alkotta vallást kell lenyelnetek. Hamarosan olyan (lelki) táplálkozásra kényszerítenek majd benneteket, amely hasonló az Oltáriszentséghez, de az már nem lesz az Én Testem. Ez üres lesz és terméketlen, és nem az igaz életet eredményezi. Az egyetlen valóságos Szent Eukarisztia az, amelyik azon a módon létezik, ahogyan Jelenlétem jelenleg ismertté válik a Szentmise Áldozatában. Soha ne térjetek el ettől, még akkor sem, ha azok a pogányok kényszerítenek erre benneteket, akik majd Keresztény Egyházaimat átveszik. Ők megszentségtelenítik majd Egyházaimat, (templomaimat is), és semmi más nem lesz belőlük, mint szórakozóhelyek és szociális központok, amelyre változtatják azokat. Nektek mindig azokat a szabályokat kell követnetek, amelyeket az Utolsó Vacsorán Apostolaimnak tanítottam. Nektek most gondoskodnotok kell arról, hogy minden rendben legyen, mielőtt a támadás elkezdődik. Mert hamarosan lehetetlennek fogjátok találni, hogy egy hamis tant kövessetek, amelyet az előtettek álló förtelemmel rátok kényszerítenek. A Hamis Próféta nemcsak a Katolikus Egyház fölé helyezi magát, hanem az összes Keresztény Egyház fölött is diktálni fog, amelyeket eggyé fog egyesíteni. De nem Én leszek az, Jézus Krisztus, akire majd ezt az Új Templomot fogják építeni. Ez egy olyan templom lesz, amellyel a Szentszéket akarják helyettesíteni, hogy tisztelje a fenevadat." (2012. június 10. vasárnap, 3:30)

"Időközben tehát azt fogják hinni, hogy az Antikrisztus a Második Eljövetel hírnökeként lett elküldve. Emiatt oly sok lélek fogja készségesen elfogadni a bélyegét, a Fenevad Bélyegét. Ami azt jelenti, hogy ő minden értelemben fenevad, annak alapján, ahogyan a Sátán megnyilvánul majd testében. Csodákat fog tenni az égen. Meg fogja gyógyítani az embereket. Ő lesz az Új Világ – Vallás feje. Ő és a Hamis Próféta, aki a Katolikus Egyház külső szerkezetét (intézményrendszerét) fogja vezetni a Földön, szorosan együtt fognak működni, hogy megtévesszék Isten minden gyermekét." (2012. július 20. péntek, 5:46)

"Tanítványai – akárcsak Fiam apostolainak az esetében -, sehol sem lesznek láthatóak. Ők majd rejtekbe vonulnak, mert félni fognak a megtorlástól. Mikor már az utolsó lélegzete látható lesz, minden elnémul majd egészen addig, amíg azok éljenzése, akik az Egyházat megfeszítették, a hamis tanokkal süketté teszik majd az egész világot. Az egyház új fejének a hangja, a csalóé, a Hamis Prófétáé harsogni fog. Mindenki megkönnyebbülve fog leborulni, hálából Irántam, a Legmagasságosabb Isten iránt. Mert ez az új kezdetnek fog látszani. Ez után lesz az, hogy ezen egyházon belül, Fiam Jelenléte többé már nem fogja ékesíteni az oltárokat, mert ez nem lehetséges. Ez után lesz az is, hogy Kezem, a szorongattatás idején, büntetésként fog lesújtani. Ekkor fog az Armageddon csatája elkezdődni." (2012. augusztus 2., csütörtök, 10:06)

"Kijelentik majd, hogy a hamis próféta lesz a valódi pápa. Kijelentik azt is – először finoman -, hogy az Antikrisztus maga Krisztus Király. Amikor ők a szegény lelkeket azzal csábítják, hogy üzeneteik Istentől származnak, akkor az ilyen lelkek nem lesznek okosabbak. Figyelmeztetnem kell Isten minden gyermekét: a második alkalommal Én nem testben fogok eljönni." (2012. augusztus 12., vasárnap, 6:00)

"Gyűjtsétek össze Egyházamat, és imádkozzatok erőért, mert a Hamis Próféta készülődik és jelen van már a Vatikánban. De a valódi arcát nagyon óvatosan rejti el. Szeretett Helytartóm el van szigetelve, és az idő nagyon rövid." (2012. augusztus 19., vasárnap, 10:56)

"A vallási különbözőségek először a széleken homályosodnak el, aztán rövid időn belül már nem fogjátok felismerni Tanításaimat, mert észrevehetetlenül fognak eltűnni. Ezek helyére egy sor homályos, de költői kifejezés kerül, mely előmozdítja a bűnnel szembeni toleranciát. A hazugságokat, melyeket a gyanútlan templomba járóknak mutatnak be, az elején nem veszik észre. Ezután követőimet egy mély nyugtalanító érzés fogja el, az, hogy valami nincs rendben. A végső megtévesztés akkor lesz, amikor a Szentségeket pogány helyettesítőkkel cserélik fel. Mindez a Hamis Próféta elnöklete alatt következik be, aki azt állítja majd, hogy valamennyi vallásnak ő a főpapja. Egy egyesített vallásnak. Ez az új világvallás a fenevadnak fejezi majd ki hódolatát. A fenevad felfalja majd mindazokat, akik vakon követik, és ők Számomra örökre elvesznek. A sebesség, mellyel ez megtörténik, elképeszti majd követőimet. A tervet gondosan kezelik. A kampány, hogy a Keresztények ellenségeskedését a világi törvények elfogadására használják fel, mesteri módon van kitervelve. Ezt a kampányt sok nemzet között egy olyan csoport tervezi, mely arra használja fel a személyiségeket, hírességeket és a névleges vezetőket, akiknek a többség figyelmet szentel, hogy támogassák gonosz hazugságaikat." (2012. október 9. kedd, 9:31)

"Aztán büntetéseket fognak kiszabni azokra, akik a nyilvánosság előtt hűséget mernek mutatni az egy Igaz Isten iránt. Őket nem fogják megtűrni, és el kell majd rejtőzniük ahhoz, hogy Atyámat tiszteljék. A mindennapi áldozatok, a szentmisék végül megszűnnek – amint meg volt jövendölve –, mert a hamis próféta bejelenti majd, hogy egy új formájú misét fognak tartani, és hogy a régi formájú már nem fontos, – fogja mondani. Jelenlétemet a Szent Eukarisztiából száműzni fogják és az Élet Tápláléka többé már nem fogja táplálni Isten gyermekeit. Ekkor Isten Keze lecsap majd azokra a pogányokra, akik azt merik majd mondani, hogy Isten Nevében beszélnek. Hűségük a fenevad iránt sokakat fog befolyásolni, és vezetni fogják azokat, akik félre voltak vezetve a sötétség börtönében. A szakadás növekedni fog, míg végül Isten minden gyermekének választania kell. Vagy a hamis illúziót fogják követni – melyet a hamis próféta fog bemutatni, aki azt fogja mondani, hogy Isten Nevében beszél -, vagy az Igazságot." (2012. november 4. hétfő, 17:45)

"Meg fogják változtatni ünnepélyes fogadalmukat, hogy részvételüket az új templom felépítésében igazolni tudják – a hamis próféta uralmának szentelt új templomban. Aztán már nem az Én szolgáim lesznek többé, mert hűséget váltottak és a hamis prófétát imádják. Akkor majd egy hamis istent fognak imádni, egy teljesen új koncepciót, amely lehetővé fogja tenni, hogy Isten bizonyos Törvényeit eltöröljék, és hogy ocsmányságokra cseréljék fel a Szemem előtt." (2012. november 14. szerda, 8:30)

"Nem a Katolikus Egyház összeomlása lesz az, ami hamarosan nyilvánvalóvá válik, és ami megosztja majd a világot, hanem az Új Világegyház, az egy világ – vallás létrehozásába való belekeveredésük lesz az, amely a pogányságot és a bálványimádást fogja bevezetni. A hamis próféta jól fel van készülve, és az ő ideje most már elérkezett. Együttműködve az Antikrisztussal, ők térdre kényszerítik a világot. Nem Isten lesz az, akinek kifejezik majd a hódolatukat, hanem a fenevadnak fognak hódolni." (2013. február 13. szerda)

"A hamis próféta – aki Egyházam vezetőjének adja ki magát – készen áll arra, hogy viselje azt a ruhát, amelyet nem az ő számára készítettek. Ő meg fogja szentségteleníteni Szent Eukarisztiámat, és ketté fogja osztani Egyházamat, s majd újra megfelezi azt. Erőfeszítéseket tesz majd annak érdekében, hogy elbocsássa az Általam kinevezett Szeretett Helytartóm, XVI. Benedek Pápa hűséges követőit. Ő gyökerestől kitépi majd mindazokat, akik hűségesek Tanításaimhoz, és odadobja őket a farkasoknak. Tettei nem lesznek azonnal nyilvánvalóak, de hamarosan látni lehet majd azokat a jeleket, amelyeket kidolgoz, hogy keresse a világ befolyásos vezetőinek és a magasabb helyeken lévők támogatását. Amikor az utálat gyökeret eresztett, a változások hirtelen fognak bekövetkezni. Röviddel ezt követően fognak jönnek a bejelentései, hogy létrehozzon egy egységes Katolikus Egyházat minden hitfelekezet és vallás összekapcsolásával. Ő fogja vezetni az új világvallást, és uralkodni fog a pogány vallások fölött is." (2013. március 8. péntek)

"A hamis próféta megkoronázását a Szabadkőműves csoportok a világ minden pontján meg fogják ünnepelni, akik gyermekeim végső üldöztetésének szakaszát tervezik." (2013. március 12. kedd)

"A hamis próféta érkezésének időzítése egybe fog esni a világ minden táján bejelentett hadüzenetekkel." (2013. március 16. szombat)

"Követőim közül sokan el fogják most utasítani Szent Szavamat, az Igazságot, éppen úgy, ahogyan azt az Én földi Megpróbáltatásom ideje alatt tették. Téged, leányom, mint eretneket fognak elutasítani, megvetnek és kigúnyolnak. Te tüske leszel a hamis próféta oldalában. De hamarosan mindenki látni fogja ennek a csaló szélhámosnak a ravasz cselekedeteit és az alattomos gesztusait, aki Róma Trónján elnököl, ami felér egy Szentségtöréssel. Rétegről rétegre világossá válnak gonosz szándékaik, amint saját magukat lebuktatják, és akiket a felismerés kegyelmével ajándékoztam meg, észreveszik a förtelmet, ami kibontakozóban van. A fenevad most készen áll, aki egy – bizonyos világi vezetőkből álló – szekuláris kört alkotott meg egyként egyesítve mindazt, ami Isten Királysága ellen van." (2013. március 19. kedd)

"Minden jel meg lesz adva a Mennyből, hogy figyelmeztesse azokat, akik a hamis próféta és a jövőbeli cinkosa, az Antikrisztus oldalán állnak, hogy napjaik meg vannak számlálva. Meg lesz mutatva Nekik, hogy milyen lenne Atyám haragját megtapasztalni." (2013-06-15)

"Mások, akik vakok az Igazságra, a Hamis Prófétát fogják a zűrzavarba követni. Szívük meg lesz tévesztve, és hamarosan, amikor úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta a halál kapujában van, zokogni fognak. De aztán, mintha egy csoda történt volna, úgy fog tűnni, hogy a Hamis Próféta feltámadt halottaiból. Azt fogják mondani, hogy ő Mennyei nagy természetfölötti erőkkel van megáldva, és imádattal arcra fognak borulni előtte. Ő szeretve és imádva lesz azok által, akik vakok." (2013. július 25. csütörtök, 18:52)

"Látni lehet majd, amint a hamis próféta a világ egyházait egyesíti, és minden alkalommal kimutatja mindazon jellegzetes tulajdonságait, melyeket egy szent jellemvonásaival hasonlítanak össze." (2013. július 28. vasárnap, 21:40)

"Óvakodjatok a csodáktól, melyekről a fehérbe öltözött emberek azt fogják állítani, hogy ők vitték végbe azokat, mintha ők az Én Testemből jöttek volna létre és az Én Lelkemmel lennének megáldva. Amikor azt látjátok, hogy csodálatos és látszólag csodás eseményekre kerül sor, tudnotok kell, hogy egyáltalán nem azok. Azt fogják mondani nektek, hogy a csodák a hamis próféta keze által jöttek létre. Aztán azt fogják elvárni tőletek, hogy nagy tiszteletet mutassatok iránta és először azt mondják majd nektek, hogy ő egy élő szent. Őt imádni, szeretni és csodálni fogják, és mindenki azt fogja mondani, hogy ő Isten kegyeit élvezi. Idővel azt fogják hinni, hogy ezek a csodák azért következnek be, hogy Második Eljövetelemet hirdessék. És akkor megjelenik a fenevad. És ő a Sátánt fogja tisztelni. És a világot szörnyű zűrzavar fogja fogva tartani. Az emberek csapdába kerülnek. Egyrészt a hamis próféta minden vallást irányítani fog a világban és kihasználja azok szeretetét, akik ismerik az Igazságot. Azok, akik ismerik az Igazságot, nem fognak elutasítani Engem, mert az övék Isten Országa. Az Antikrisztus nagy tiszteletet fog mutatni a hamis próféta iránt. De mivel az ő szerepe politikai jellegű lesz, az egymás iránti hűségük sok embert fog egyesíteni, akik ezt a szövetséget meg fogják tapsolni." (2013. július 29. hétfő, 11:23)

"Az Antikrisztust minden dicsőség körbe fogja venni. Aztán a hamis prófétával együtt egy világméretű társulatot fognak létrehozni, amely a világ legnagyobb humanitárius kezdeményezéseként lesz bemutatva." (2013. augusztus 7. szerda, 18:50)

"A társadalmi igazságosság és a szociális együttérzés nevében a hamis próféta azt fogja kifejteni – amiről a világ azt fogja hinni, hogy az valóban arra szolgál –, hogy evangelizálni kell és egy új modern egyházat kell létrehozni. Úgy fog tűnni, hogy ez az egyház elér minden bűnöst, és felkarolja azokat a bűnösöket is, akiknek bűnei nem elfogadhatók Számomra." (2013. augusztus 10. szombat, 12:49)

"A hamis próféta egy erőteljes ökumenikus hitet fog bevezetni, és ez minden eretnek megelégedésére fog szolgálni. Fiam Egyházában a legtöbben meg lesznek tévesztve, de felszentelt szolgái közül szinte a fele meg fogja tagadni, hogy végső esküt tegyen, amit megtévesztő módon úgy fognak bejelenteni, mint a Szent Eukarisztiára tett esküt. A Szent Eukarisztia és annak megszentségtelenítése lesz minden elégedetlenség és nézeteltérés középpontja. Aztán, mivel hamis csodákat fognak annak /az Eukarisztiának/ tulajdonítani, a világ hírességei közül sokan körül fogják a hamis prófétát venni, pártfogását keresvén udvarában. S aztán az lesz, hogy ő majd össze fog állítani egy listát azokból, akiket kitüntetésre jelölt, akik aztán meg fogják kapni a tiszteletbeli doktorátus címet a hamis próféta frissen megújított egyházában, ami a korábbinak csak egy üres burka lesz. Mindenki el fogja fogadni a jótékonysági nagy munkálatokért az azok által adott díjakat, akik a csaló irányítása alatt elnökölnek. Mindnyájan dicshimnuszokat fognak zengeni egymásról, míg végül nyilvánosan be nem jelentik, hogy a hamis próféta egy élő szent, mivel az úgynevezett csodákat, fogják mondani, mint Isten szolgája tette. És aztán ő és az antikrisztus a világ nagy részét ellenőrizni fogják, de Oroszország és Ázsia nem fognak belekeveredni, mert ez a két birodalom felkel majd az új Babilon ellen, míg csak Róma meg nem semmisül." (2013. december 11. szerda, 22:05)

"Nagyon rövid időn belül szobrokat, ereklyéket, plakátokat, csészéket és nagyméretre rendelt festményeket fognak készíteni a hamis prófétáról, hogy elhelyezzék mindenütt a Templomokban. Idővel az ő képe, az Antikrisztuséval együtt sok nyilvános helyet, templomot, politikai központot fog díszíteni, valamint azokban az országokban is díszelegni fog, ahol úgy tűnik majd, hogy parlamentjük felkarolja az „új fényben”tündöklő Katolikus Egyházat. Ez létre fogja hozni egy hamis evangelizáció új formáját, és mivel ez csábító lesz egy modern szekuláris világ számára, vonzani fogja a rajongókat a világ minden tájáról." (2013. október 6. vasárnap, 23:30)

"Egy „missziót” fognak létre hozni a német náci üldöztetéshez hasonlóan – amikor a zsidókat kerítették kézre –, hogy az Új Világegyház úgynevezett árulóit felkutassák, amit nektek mondani fognak, az a többi vallásra is érvényes. Azzal fognak vádolni benneteket, hogy megszentségtelenítitek a Misét és az általuk újonnan formált Mise bemutatását, ahol Én a Szent Eukarisztiában nem leszek jelen, mert ez egy irtózat lesz Atyám Szemében. Testem és Vérem azokon a Szentmiséken lesz jelen, melyeket azokban a központokban és menhelyeken tartanak, ahol ti hűséget fogadtok a Transsubstantiatio – nak (az átváltoztatott ostyának), hogy megadja a Szentmise Szent Áldozata Szentségének hitelességét, és hogy Atyám által elfogadható legyen." (2012. november 11. vasárnap 22:00)

"Egyedül csak azoktól a papoktól és olyan más keresztény egyházi személyektől lesznek érvényesek a kiszolgáltatott Szentségek, akik hűségesek maradnak Hozzám. Ezeket a Szentségeket ők speciális „menedék – templomokban” fogják felkínálni. A bűn eltörlését a törvények bevezetésén keresztül fogják kezdeni, melyekre úgy fognak tekinteni, hogy ezek a toleranciát támogatják. Ezek közé tartozik az abortusz, az eutanázia és az azonos neműek házassága. Az Egyházakat kényszeríteni fogják, hogy megengedjék az azonos neműek házasságát és a papokat arra kényszerítik majd, hogy megáldják őket az Én Szememben. Ez alatt az idő alatt, a Szentmise bemutatásakor továbbra is a saját verziójukat fogják mondani. A Szent Eukarisztia felajánlásaikat – amikor majd meggyalázzák az Ostyát -, a katolikus templomokban fogják tartani. Én nemcsak az ilyen miséken nem leszek majd jelen, hanem a legtöbb igaz templomban sem, ahol meggyaláznak Engem." (2012. július 20. péntek, 5:46)

"Azok, akik elutasítják Fiam létezését az Eukarisztiában, egy nagy Ajándékot tagadnak meg önmaguktól. Nem lesztek elítélve, amiért a Szentmisén visszautasítjátok Testét, de nem fogjátok megkapni azokat a kegyelmeket, melyet Ő Isten valamennyi gyermekének szeretne ajándékozni. A Szent Ostyát, melyet magatokhoz vesztek, megfelelő módon kell átváltoztatni (konszekrálni). Amikor a Testét magatokhoz veszitek, Ő mély és alázatos szeretettel tölt el benneteket, mely megerősíti majd a hiteteket és elhozza számotokra az Örök Életet. A Szent Eukarisztia egy olyan Ajándék, amely az Örök Életet fogja megadni nektek. Soha ne feledjétek a következőket: Fiam nagyon megszenvedett azért, hogy ezt a nagy Ajándékot a világnak adja, az Útlevelet a Mennyországba. Ne utasítsátok ezt vissza. Ne vonjátok kétségbe nagylelkűségét. Ne becsüljétek le a Szent Ostya erejét." (2012. október 19. péntek, 9: 06)

"Üdvösség Anyja: hamarosan azt fogják kérni tőletek, hogy a Szent Eukarisztia egy helyettesítőjét osszátok szét, ami nem a Fiam Teste lesz Fiam Egyháza most kerül megostorozásra, ami Földi Keresztre feszítésének az első szakasza ebben az időben. Ők el fogják venni a Testét – a Szent Eukarisztián keresztül – és sértegetni fogják, valamint lealacsonyítják Őt. Ennek sok jelét lehet majd látni, mivel minden tiszteletlen és fondorlatos gesztust el fognak követni, hogy átkozzák Őt. Amikor becsmérelni fogják az Ő Legszentebb Eukarisztiáját, akkor Azt el fogják majd dobni, és hamarosan nagyon nehéz lesz részesülni Benne. Ez csak egyike azon sok folyamatban lévő tervnek, hogy eltöröljék Fiam Jelenlétét a Szentmisében." (2013. augusztus 2. péntek, 15:10)

"A levél most íródik, hogy hívja mindazokat, akik a Katolikus Egyház szolgálatában állnak. Hamarosan minden felszentelt szolgám tájékoztatva lesz a változásokról, amelyekről azt fogják mondani, hogy az Egyház javát szolgálják. Az új szabályok, amelyek a Szentmise alatt mondott imák módosításaiban lesznek észlelhetők, ártalmatlannak fognak tűnni. Sokan nem veszik észre ennek a jelentőségét, de ez a Szent Eukarisztiához és a benne lévő Jelenlétemhez kapcsolódik. A „megemlékezés” szót fogják használni, és hamarosan minden templomot megfosztanak kincseitől. A kincsek elvétele, beleértve az arany Tabernákulumokat is – melyeket fából és kőből készítettel cserélnek fel – egyike lesz azoknak a jeleknek, melyeket összegyűjtenek az Új Világvallás számára. A templomokat a falaikon belül fogják megváltoztatni, és ez magába foglalja majd az oltárok megszentségtelenítését is. A Szentségtartók – a Szent Eukarisztia tartója –kezdenek eltűnni, és a Szentségkitétel napjai véget érnek." (2013. április 30. kedd)

"Mindabból, amit a kezdeti időkben látni fogtok, külsőleg semmi sem fog másnak látszani. Hamarosan Rómában látni lehet majd egy gazdag és hatalmas épületet, ami egy találkozóhely lesz. Itt minden vallást üdvözölni fognak, amíg arra nem kényszerítik őket, hogy lenyeljék az Egy –Világrend által bemutatott hazugságokat. Idővel elfogadhatatlanná válik majd, hogy egyes Keresztény szokásokat nyilvánosan gyakoroljanak. Ezek magukban foglalják majd a Keresztség Szentségét és a Szentáldozást is." (2013. január 1. kedd, 19:20)

"Hamarosan azt fogják nektek mondani, hogy összpontosítsátok minden figyelmeteket a világ szegényeire. Pénzt fognak kérni tőletek – és ezt különböző forrásokból fogják beszedni, hogy a világ szegényeit, a munkanélkülieket és a hajléktalanokat segítsék. Azt fogják nektek mondani, hogy Én, Jézus Krisztus mindig is szerettem a szegényeket. A probléma a következő: Én először a lelki szegényeket keresem fel, hogy megszabadítsam őket az elveszett életüktől. A lélekben szegények – akik kevés lelki érzülettel rendelkeznek Isten iránt – azok, akikre vágyom. Boldogok azok, akik szegények ebben az életben, akik keveset tudnak felmutatni, de szeretnek Engem, mert ezek az emberek egyáltalán nem szegények. A gazdag embernek inkább van szüksége Szeretetemre, Irgalmamra és Együttérzésemre, mint azoknak, akik arra kényszerülnek, hogy élelmet, ruhát vagy menedéket találjanak. Arra kell figyelmet szentelnetek, hogy mennyire szerettek Engem, és hogyan kértek Engem, hogy megmentselek benneteket. A Szentségek lesznek a megmentő erő azok számára, akik gazdagok és szegények, de akik nem szeretnem Engem.” (2013. október 6. vasárnap, 23:30)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Nagyon hosszú időn át türelmesen vártam, hogy újból Szent Akaratomba gyűjtsem gyermekeimet2014. január 27. hétfő, 17:18
Én drága leányom, mennyire féltek, amikor ez annyira fölösleges. Amikor Én a világnak egy ilyen nagyszabású Ajándékot adok, akkor ez kötelességtudatból történik, ami minden gyermekem iránti Nagy Szeretetemből születik.
Én azért figyelmeztetlek benneteket, hogy mindnyájatokat megvédjelek. Én kinyilatkoztatok nektek egy részt Magamból minden egyes Üzenetben, amit nektek adok a világ számára. Neked, leányom, megmutatom ama nagy sóvárgásomat, mely szerint közelebb szeretnék kerülni gyermekeimhez. Megmutatom nektek Együttérzésemet, Örömömet, Rosszallásomat, Haragomat, Szeretetemet és Irgalmamat. Akkor miért féltek Tőlem, amikor Én ilyen módon próbállak elérni benneteket? Nektek sohasem szabad félnetek egy Apától, Aki mindegyik utódját szereti és különösen a bűnösöket, akik nyilvánosan bemocskolnak minden Törvényt, melyet Én adtam nektek, hogy Gyengédségembe vonzzam az emberiséget.
Gyermekek, fogadjátok készséggel Nagy Irgalmasságomat. Nyissátok meg a szíveteket, hogy tárt karokkal és örömmel fogadjatok Engem, szeretett Atyátokat. Készüljetek fel, hogy üdvözölhessetek Engem, és hívjatok Engem minden alkalommal, amikor félelem kúszik a gondolataitokba, amikor megpróbáltok megbékélni ezekkel az Üzenetekkel. Ezek az Üzenetek egyedülállóak. Ezeket a Szentháromság tárja a világ elé. Az Én megítélésem szerint, ezek az Üzenetek a legfontosabb Küldetést képezik a Földön azóta, hogy elküldtem egyetlen Fiamat, hogy megváltson benneteket.
Ezeket, az Én Szavaimat, szívélyesen és hálás szívvel kell elfogadnotok. Fogadjátok örömmel Szavaimat. Legyetek elégedettek abban a tudatban, hogy minden, ami van, Irányításom alatt marad, és mindig ott is fog maradni. Én Vagyok minden, ami van, és ami lesz. Minden döntés, ami az emberiség jövőjét és a világ sorsát illeti, továbbra is az Enyém marad. Én szándékosan sohasem félemlítenélek meg benneteket, gyermekek. Mindaz, amit tenni akarok, hogy felkészítselek benneteket Új Királyságomra, hogy alkalmasak legyetek belépni abba – amikor már nem lesz többé bánat és szomorúság.
Legyetek békében, szép és kívánatos gyermekeim. Ti vagytok az Én mindenem. Én ide sorollak mindnyájatokat. Minden bűnöst. Azokat is, akik nem fognak elismerni Engem. Mindazokat, akik a Sátánt bálványozzák. Minden hűséges gyermekemet. Azokat, kiknek a lelkét megkaparintották. Ti egyedül csak Hozzám tartoztok. Egyetlen lelket sem fogok figyelmen kívül hagyni ezen utolsó próbálkozásom alkalmával, hogy felkészítsem a világot szeretett Fiam Második Eljövetelére.
Senki se marad közületek érintetlen Irgalmasságom Kezétől. Engedjétek meg Nekem, hogy megnyissam a szíveteket, hogy Kezeimmel megáldhassalak benneteket.
Mondjátok Nekem: „Drága Atyám, nyújtsd ki Irgalmasságod Kezét, és érintsd meg a testemet és lelkemet. Ámen.” Én azonnal válaszolni fogok hívásotokra.
Menjetek kicsinyeim, és legyetek békében, mert Beavatkozásom a ti megszentelő Kegyelmetek lesz, nem számít, hogy milyen nehéz lesz az elkövetkezendő időszak. Én várni fogok, hogy Szeretettel a Szívemben kinyissam Új Paradicsomom Ajtaját, miközben Magamhoz, a ti Atyátokhoz intelek benneteket.
Nagyon hosszú időn át türelmesen vártam, hogy újból Szent Akaratomba gyűjtsem gyermekeimet. Az a Nap már közel van, s a Szívem előre örül annak a pillanatnak, amikor az ember visszatér Mellém, az őt megillető helyre.
Szerető Atyátok,
A Legmagasságosabb Isten

Dr. Szegedi László : Krisztussal megélt személyi egységünk az Eucharisztiában


1960 tavaszán Pannonhalmán találkoztam Máriás Lajos atyával, aki Gologiról magyarosította nevét. Én segéd munkás voltam a feloszlatott szerzetesek öreg otthonában, ő pedig betegen került be.Natalia nővérnek Máriás atya volt a lelki atyja, aki utolsó éveiben nálam lakott. A kápolna szüntelenül szerepelt imáiban.
Úgy kerültem a szociális otthonba, hogy 1959 Szent József ünnepén hatvanötünknek el kellett hagynunk a központi szemináriumot állami parancsra, mert megtagadtuk, hogy béke gyűlésre járjunk. Én Pannonhalmára mentek dolgozni, ahol diákoskodtam. Máriás atyát Pécsről ismertem, tanárom volt a szerzetes rendek feloszlatása előtt. Őt a feloszlatás után körözték, de nem fogták el,  bujdosott. Betegsége miatt amnesztiában részesült, s így került a szociális otthonba. Arra kértem, hogy beszéljen a Szűzanyáról, mert Pécsett nagy engesztelő, Mária tisztelő hitszónok volt. A parkban Szent Benedek szobra előtt sétálva, első mondata azt volt,  hogy amikor kezedbe veszed az ostyát, és azt mondod, hogy ez az én testem, abból Krisztus Teste lesz. Te nem azt mondod, hogy ez Krisztus teste, hanem azt, hogy ez az én testem. Krisztus személyi egységben van veled, Krisztus mondja benned, veled, te pedig Krisztussal, Krisztusként mondod. Krisztus te vagy, és te Krisztus vagy. Ebben az egy mondatban benne rejlik az a rendkívül gazdag, lélegzet elállító karizma, amit ő bujdosásában kapott az Eucharisztiáról, s amit ő elképesztő intenzitással élt minden nap reggeltől estig. Tudtam. Ez a mondat akkor ott, nem ragadott meg.
Máriás atya következő mondata az volt, hogy te egyszer felindítottad a szándékot, hogy valahányszor kimondod az átváltoztatás szavait, akkor is Krisztussal egyesülten akarod kimondani az átváltoztatás szavait, ha az együtt szándékolás nem jut az eszedbe. Tudtam. A következő mondatot tudhattam volna, elméletileg tudtam is, de sohasem váltottam apró pénzre, emlékeim szerint mások sem. Azt mondta, hogy Krisztus nemcsak az átváltoztatás pillanatában van benned, és nemcsak akkor működik közre veled, hanem egész életedben, ha felindítod a szándékot. Krisztus veled jár, pihen, dolgozik, beszél. Ebben az esetben nem annyi érdeme lesz a tetteidnek, amennyit te érdemelsz ki, hanem, amennyit Krisztus kiérdemel. Ez az érdem kérdése volt központi mondanivalója ennek a gondolatnak, ami engem megragadott. Konkréttá vált számomra Krisztus és az én titokzatos személyi egységünk, ami valamiképpen olyan, mint az átváltoztatás tevékenységében való közös tevékenységünk. Krisztus nemcsak az átváltoztatás pillanatában vállalja az egységet és közreműködést, hanem minden tettemben, amennyiben én szándékolom, és nyitott vagyok rá.
Az igazán nagy élményt a következő gondolata jelentette. Krisztus nemcsak arra nyitott, hogy veled egyesülten élje személyi egységben a te életedet, hanem megnyitja feléd egész lét gazdagságát. Krisztus meghív, hogy kapcsolódj be az Eucharisztián keresztül a kereszten elszenvedett halálába, dicsőítésébe, hálájába, engesztelésébe világméretekben, az egész világ javára. Te Krisztussal egyesülten élheted Krisztus kereszten megélt engedelmességét, engesztelését, háláját, dicsőítését, mint sajátodat a világ javára. Az atya, mint említettem állandó magányban élt. Volt, hogy egy fa ládában lakott a Balaton partján, állandó szentségimádásban. A ládára szalmát tettek, hogy a szomszédok figyelmét eltereljék az esetleges besúgók elől. Az ő élete az Eucharisztia körül forgott. Ő azzal a könyörgéssel, engeszteléssel, imádással, dicsőítéssel foglalkozott, abba kapcsolódott bele, amit Krisztus az Eucharisztiában folytat a világ javára. Az atya nemcsak arról tudott, amit mi mondunk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben, hanem belekapcsolódott Krisztus eucharisztikus tevékenységébe. Krisztus benne, rajta keresztül folytatta világüdvözítő tevékenységét. Krisztus élete természetesen nem merül ki eucharisztikus tevékenységével, van apostoli, karitatív, stb tevékenysége, de minden tettének gyökre és csúcsa az eucharisztikus élete.
Én ott, akkor megkaptam azt a karizmát, amit az atya élt, mert számomra konkrét, lélegzet elállító lett ez az élet. Szív beteg voltam, nehezen bírtam a kertészeti segédmunkát. Úgy nézett ki, az állam nem fog hozzájárulni, hogy papként tevékenykedjek. Ebben a pillanatban minden mellékessé vált, én Krisztussal világméretekben áraszthatom a világra a Szentlelket, úgy fogalmaztam, hogy Krisztussal építhetem a mennyországot.
Abban az időben kellett volna letennem örök fogadalmam a feloszlatott, titokban szervezkedő ciszterci rendbe. Máriás atya azt mondta, ha engem ennyire megragadott az ő karizmája, ne tegyem le az örök fogadalmat Zircre. Neki lesz majd szerzetes rendje. Azt kérte, hogy a karizmához való vonzódásomat tekintsem oda szóló hívásnak. Amennyiben letenném Zircre a fogadalmat, nehezebb lennek a rendjébe való átlépés. Máig sem értem, hogy miért, de hallgattam rá. Megígértem neki, ha lesz rendje, belépek, addig egyházmegyés pap leszek. Arra nem éreztem indítást, hogy én próbáljam létrehozni ezt a rendet.
Néha mondott egy-két szót Natália nővérről, és a Norma fánál felépítendő kápolnáról szóló látomásáról, az ott állandó engesztelő szentségimádást végző férfi szerzetesrendről, de ezek engem nem nagyon ragadtak meg. Nem is mondhatott sokat Natália nővérről, akiknek ő volt a lelkiatyja, mert a jezsuita rend nem fogadta el a nővér próféciáit, s megtiltották Máriás atyának, hogy foglalkozzon vele, és hogy beszéljen róla. A nővér nem szerepelt beszédeiben, de nagyon fontos szerepet játszott az életben a Norma fánál felépítendő kápolna. Az atya összes imáját, mint örökre érvényes isteni döntést élte meg. Ezeket mind a kápolnához kötötte. Imáiban mindig a kápolnába képzelte be magát, s az Élete annak a szentélynek a kincstárát gazdagította. Dávid fát, aranyat, követ halmozott fel a jeruzsálemi templom építéséhez, az atya pedig a lelki energiát gyűjtött a szentély javára.
Az atyában élt a remény, azt hiszem próféciát is kapott, amit úgy értett, hogy még életében elkészül a kápolna, s létrejön a férfi rend, amely a kápolnában a prófécia szerint állandó szentségimádás formájában engesztel. Az atya utolsó éveit plébániámon töltötte. Úgy gondolta, hogy 97 éves korában fog meghalni, addigra mindez megvalósul, de 1997 ben élete végén egyik fiatalunk figyelmeztette a rákos beteg atyát, hogy félreérthette a próféciát.
Naponta elmondok egy tized rózsafüzért az atya kérésére rendjének gondolatáért, de a karizmát élve, nem a kápolna és a rend körül forgott gondolatvilágom, hanem Isten országának gondolat világában lelkipásztorkodtam. 2013 tavaszán meglepett az Új Ember egy rövid újság cikke, hogy a Normafánál voltak hívek, s szó volt arról is a cikkben, hogy szükség van férfi rendre. Ez év őszén egy meggyilkolt papunk temetésén találkoztam volt egyházmegyés papunkkal, Mészáros Domonkossal, akin keresztül megtudtam, hogy a Norma fánál felépítendő kápolna egy TV műsor kapcsán egyre többek szívét mozgatja meg. Valóban megkapó a nővér látomása, hogy az orosz hadsereg közeledtével a Szűzanya elhagyja az országot, mert kérését nem teljesítették, a püspökök nem osztották fel a nagybirtokukat, nem építették fel a kápolnát a Norma fánál, amihez azt ígérte, ha megteszik, nem lép magyar földre idegen katona bakancsa. A Szűzanya a látomásban elhagyta az országát, amire egyre nagyobb sötétség borul. Nemzeti, keresztény szempontból biztos, hogy beteljesedett a prófécia. A Szűzanya azt ígérte a nővér esdeklésére, hogy ne hagyjon el bennünket, hogy akkor jön majd sokára vissza, ha felépítik a kápolnát Norma fánál. Korunkban hirtelen izgalmas lett a Norma fánál építendő kápolna, országos rendezési terv része lett, s többen is indítást éreznek rá, hogy az ügyet kézbe vegyék. Rejtélyes, érthetetlen a különböző próbálkozások, amik a női rend létrehozása körül zajlottak, a férfi rend körül nem mozdult semmi.  A próféciák homályosak, feltételesek. Amennyiben hiteles próféciával állunk szemben, akkor is, biztos, a Szűzanya számára első sorban nem egy kő kápolna az első rendűen fontos. A templom mindenütt jelképe és színtere az ő köztünk való egyfajta tevékenységének. Mi szegény, kis nép vagyunk, nálunk nem templomot kért, hanem csak kápolnát. A kápolna lényege az  az engesztelő élet, amiről beszélt, de a kápolnának is megvan a maga szerepe. Számomra úgy tűnik, a Szűzanya által a magyar Egyháznak szánt karizmának egy sajátos formája Máriás atya lelkisége. Azt hiszem ebben a körben mozog a Szeretetláng próféciája és mozgalma is.
Titokban történt papszentelésünk után két évvel, mi váci papok amnesztiában részesültünk, az állam részéről, ami azt jelenti, hogy bennünket alkalmazhatott lelkipásztori munkára püspökünk. Bennünket nem pápai engedéllyel szenteltek pappá,  - ami nagy bűnnek számított - , hanem kaptunk püspökünktől írást, ha találunk olyan püspököt, aki felszentel bennünket a váci egyházmegye szolgálatára, akkor szenteljen fel. Egy internált esztergomi segéd püspök, - Szabó Imre - szentelt bennünket pappá titokban a Kassai téri templomban.
Segéd munkásból, majd sekrestyésből káplán lettem. Hetente 33 hittan órám volt hatalmas tanyavilágban Izsákon. Autónk nem volt, kismotoron, biciklivel, lovas szánnal, télen gyalog jártam a tanyákat. Péntekenként nyolc tanyasi órám volt. Este, amikor hazafelé mentem a havon, angyalok röpítettek, és boldogan árasztottam a Szentlelket a világra, Krisztussal megélt azonosságomban. Érthetően, karizmámról írtam a doktori értekezésemet. Timkó professzor úr, később püspök, aki görög katolikus volt, nagyon érdeklődött, honnan vettem, amit írtam, elfogadta volna magántanári értekezésnek - mondta. Akkor még én sem tudtam, hogy amit írtam, az nem katolikus skolasztika, világnézeti teológia volt, hanem görög szellemű úgynevezett misztagógia, ami arról szól, hogy mit is tesz Krisztus a szentségekben.
A gyakorlás mellett sokféleképpen gondolkodtam, írtam is erről a témáról, és átfogó teológiai képem alakult ki.
 
 
Jézus Krisztussal való személyi egységünk
 
Máriás atya karizmájának lényege, hogy a hívek felindíthatják a szándékot, hogy ugyanazt akarják tenni, mint amit Krisztus tesz az Eucharisztiában. Ebben az esetben Krisztus azonosul a hívekkel, a hívek Krisztusként állnak az Atya előtt, és Krisztusként szolgálhatják a világ üdvösségét
Máriás atya nem fedezett fel teljesen ismeretlen igazságokat. Az Egyház hitében és gyakorlatában benne van ez az isteni valóság. De ez a misztérium, titok még tudat homályban él bennünk. Máriás atyát megragadta ennek a valóságnak mélysége, távlata, hogy mi Krisztussal személyi egységben élhetjük az Ő tevékenységét, és Ő éli velünk a mienket. Máriás atya, amikor ez tudatosodott benne, ezt apró pénzre váltva élte, hirdette a mi elméleti hitünket, és lélegzetelállító távlat és mélység tárult fel előtte. Máriás atya karizmája nem csupán ennek az igazságnak felfedezésében áll, mert ez önmagában egy elvont, elméleti, homályos megállapítás, hozzátartozik ennek a hitnek a megélése.
Ennek a tevékenységnek alapja Isten szeretetének egyik vonása. Isten szeretete, ha megélünk belőle valamit, meghökkentő, felfoghatatlan távlatok nyílnak meg előttünk. Isten szeretetében az ellentétek csodálatos harmóniában valósulnak meg. Isten szeretete örök, de megnyilvánul a lehulló virág szirmaiban. Isten szeretete végtelenül szép, bensőséges, ujjongó, nagystílű és legkisebb részletre is kiterjed. Isten szeretetének rengeteg vonása van. Isten életének lényege, - emberileg szólva, - nem mindenható hatalma, tudása stb., hanem végtelenül szép személyes magatartása a legkisebbel szemben is, amivel lehajol, és magához felemel. Isten felfoghatatlanul bensőségesen szeret bennünket. Istent valamennyien tegezzük. Az Úr Jézus az Atyát Abbának nevezte, amivel a bensőséges kapcsolatot akarta kifejezni. Ezt szoktuk emlegetni, de a hívek többségének értelmét, szívét nem mozgatja meg ez a csodálatos valóság. Isten legtöbb hívő számára elvont, távoli, ismeretlen fogalom, nem kerülnek személyes kapcsolatba az Atyával. De akadnak hívek, akiknek az életében átélt, tevékeny kapcsolatot jelent ez az isteni tény. Aki megkapja ezt a karizmát, az tudja átélni valamelyest Isten bensőséges közeledését felénk. Másik fontos tulajdonsága Istennek, hogy irgalmas szeretettel szereti ezt a bűnbe esett világot. Szoktuk emlegetni. Akit Isten megérint lelke mélyén szeretetével, az tud átélni belőle valamit. Istenhez fűződő kapcsolatunk abban is egyedül álló, hogy az Úr nemcsak partnerként szerepel kapcsolatunkban, hanem oly módon, mértékben lép be életünkbe, nyílik meg felénk, hogy személyi azonosságot él velünk, és élhetünk vele, belőle, Ő pedig tud élni személyünkben, megéli a mi életünket. Ennek tökéletlen emberi formája, amikor nagy beleélő képességgel rendelkező emberek példázk beteget látogatnak, és beleélik magukat a beteg helyzetébe, és együtt éreznek vele. Az Úr Jézus sokkal teljesebb azonosulást, egységet él meg a hívekkel.
Úgy szoktam fogalmazni ezt a valóságot, hogy Ő és én személyi azonosságba kerülünk, ami egymás között, emberi kapcsolatainkban, legalábbis abban a mértékben képtelenség. Arról tudunk, éljük, csodáljuk, hogy szeretettel egyesülünk az Úr Jézussal. Számunkra ez a csúcs. De Ő be tud, és be akar lépni nemcsak a világba, nemcsak szeretet kapcsolatban akar lenni velünk. Az isteni szeretet csúcsa, amikor személyi azonosságot vállal és él meg velünk. A mi életünket nemcsak bennünk, de tőlünk magát megkülönböztetve akar élni, hanem bennünk, rajtunk keresztül akarja élni teremtett életünket.
Az evangéliumokban beszél erről az eggyé válásról Jézus.„Uram mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég nekünk”. „Már  olyan régóta veletek vagyok – felelte Jézus -, és nem ismersz, Fülöp? Aki engem látott, az Atyát is látta. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát?.. a tetteket az Atya viszi végbe, aki bennem van.” (Jn 14, 8 – 10).  „Én és Atya egy vagyunk”(Jn 10.30). A teológia beszél az isteni személyek egymásban levéséről, s ezt valósítják meg az isteni személyek velünk, köztünk is. Eckhart mester, egy középkori német misztikus írt az Istennel való egységről. Gyanúsították, hogy esetleg panteista, de nem ítélték el.
Liturgikus imáinkban Isten gyakorolja velünk, és mi vele gyakoroljuk ezt az egységet, azonosságot. Az átváltoztatáskor a pap nem azt mondja, hogy ez Krisztus teste, hanem azt mondja, hogy ez az én testem. Minden liturgikus könyörgésünket úgy fejezzük be, hogy a Mi Urunk Jézus Krisztus által. Az utolsó ítéletkor az Úr Jézus azt fogja mondani, amit egynek a legkisebbek közül tettetek, azt nekem tettétek. Ez nem csupán jogi azonosság. Jézus azt mondja apostolainak, aki titeket hallgat, engem hallgat. Ez sem csupán jogi megbízás, hanem Krisztus azonosulása az igehirdetővel, vagy például feloldozásban a feloldozó pappal.
A misztikusok néha megkapják, hogy átéljék ezt az értéket a hétköznapi életben. Foucault atya megtérése után elment a tuaregek közé, ahol korábban idegenlégiós tiszt volt, hogy rajta keresztül jelen lehessen az ő igen szeretett testvére Jézus a tuaregek között. Kiko a neokatekumenatus alapítója indítást érzett, hogy elmenjen Madridban a nyomornegyedbe lakni. Egy bádog kunyhó lett a szállása. Volt, hogy -5 fokos hidegben csak azért nem fagyott meg, mert 5 kóbor kutya feküdt rá. Misztikus élményben megkapta, hogy Jézus rajta keresztül jelen akar lenni a nyomorultak között. Jézus nemcsak jelen volt Kikóban, Jézus volt a Kikó, benne élte át emberként a nyomor negyed életét.
Máriás Lajos jezsuita atya megkapta azt a karizmát, hogy ezt az azonosságot rendkívül intenzíven átélje, és gyakorolja az Oltáriszentségben az Egyház javára. Jézus Krisztus nemcsak az Eucharisztiában éli velünk a létegységet, hanem igehirdetésben, egyéb szentségek kiszolgáltatásban, stb.
 
Jézus Krisztus eucharisztikus tevékenysége az utolsó vacsorán
 
Az Úr Jézussal való személyi egységünk sajátos formája az Eucharisztia. Az Eucharisztia az utolsó vacsorára megy vissza. Az Úr Jézus életének a végén vagyunk. Három év alatt sikerült egy kis csapatot megnyernie, hogy kövessék őt. A csapat szellemi, erkölcsi, hitbeli értéke emberileg nézve, nem ad okot nagy büszkeségre. Mindaz, amit az Úr Jézus tett, végtelenül szent tevékenység, mert a Fiú Isten tette emberi természetében. Minden tette végtelenül tökéletes bizalom, engedelmesség, alázat az Atya iránt, amit Ő Szentlelkével tett. Némi eredményt is ért el, nem túl sokat.
Vissza kell térnie az Atyához. Néhány szabad órája van már csak ezen a földön, mert jön a világ fejedelme. Húsvéti átvonulási vacsorán, mielőtt átvonulna az örök életbe, elbúcsúzik tanítványaitól, és új áldozatot rendelt övéinek, amit Ő nagyon várt. Kezébe vette a kenyeret, s azt mondotta, hogy ez az Ő Teste, amelyet áldozatul ad értük, és a bor az Ő vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Az apostolok valami új liturgikus áldozatra gondolhattak, amit az Úr Jézus rendelt el népe javára.
Szent János apostol átfogó hátteret és isteni távlatot ábrázol az utolsó vacsorai új és örök áldozatnak. Jézus az Atyától jött, és vissza kell térnie az Atyához. Ekkor adta szeretetének legnagyobb jelét. Ez nem a lábmosás, hanem apostolai szereplői lettek az Atyával történt legbensőbb kapcsolatának. Ő most emberi természetével az örök üdvösségbe megy vissza. Neki emberi természetével is a végtelen, emberi természetet is odaadó szentháromságos szeretettel kell visszaszeretnie az Atyát. Csak így lesz teljesen kölcsönös, végtelen isteni szeretet kettejük között. A véges emberi életnek meg kell szűnnie, a szeretet áldozatává kell válnia, hogy beléphessen a kölcsönös végtelen isteni szeretet közösségbe, mert földi, emberi természettel ezt az életet nem lehet megélni.
Krisztus Urunk, izraelita vallási fogalmakkal kifejezve magunkat, szent, Istennek tetsző áldozattá vált a keresztfán. Ismétlem, csak ami szent, tökéletes szeretet áldozatává válik, azt tud bekapcsolódni, részt venni a szentháromságos szeretet közösségben, ami első sorban nem hely kérdése, ahová beengednek-e vagy, sem bennünket a mennyországba, hanem első sorban bekapcsolódás isteni stílusban, az isteni szeretet közösségbe.
Nem tudjuk, hogyan zajlott volna le a búcsú az apostoloktól, hogyan alakult volna át emberi természete megdicsőült természetté, ha nem lett volna bűnbeesés. De a jelen körülmények között nem kellett gondolkodni arról, hogyan fejezze be az életét. Gondoskodtak arról a főtanács tagjai, akik elhatározták, hogy kivégeztetik. Jézus számára adva volt a lehetőség, hogy ne meneküljön el, ne bénítsa meg őket, hanem engedelmességből fogadja el a megalázó, kínos halált Atyja iránti engedelmességből, mint totális, mindent adó szeretet vallomást.
Krisztus Urunk nemcsak a maga számára akarta elnyerni az örök üdvösséget, hanem az egész, őt elfogadó, benne hívő társadalom számára is. A mondottakból következik, hogy nemcsak Krisztusnak kell szent, tökéletes áldozattá válnia, hanem mindenkinek, aki részt akar venni ebben az életközösségben. Krisztus Urunk az emberiség főpapja. Ő az utolsó vacsorán nemcsak a maga emberségéért vált áldozattá, hanem helyettünk, értünk. Az Úr Jézus személyi egységet vállalva velünk, a mi személyünkként állt az Atya előtt. Jézus Krisztus ebben titokzatos egységben állt az emberiség élén az Atya előtt. A pap a közösséget képviseli Isten előtt. Mindez első sorban az Úr Jézusra érvényes, minden más vallás papi tevékenysége legjobban esetben tökéletlen szimbóluma Krisztus papi tevékenységének.
Jézus Krisztus az utolsó vacsorán az egész véges, zárt, bűnbe esett emberiség Isten adta főpapja, aki a maga és választott népe, továbbá az egész emberiség nevében, emberiségért, emberiség javára élte meg a tökéletes, önmagát feláldozó szeretetet. Új és örök szövetségnek nevezte áldozatát. Ami tökéletes az örök. Tökéletes, kölcsönös odaadás jött létre az Úr Jézus és a hozzá tartozó, Őt elfogadó emberiség és az Atya között.
Az Úr Jézus mindazt, amit megélt, létrehozott, rábízta az Egyházára, hogy élje, folytassa, pontosabban az Egyházában éli a földön. Az Úr Jézus megbízta az apostolokat, hogy ezt cselekedjék emlékezetére. Azt akarta, hogy világot átfogó, örök áldozatát szőjék bele a történelembe, mai fogalommal misézzenek. Azt akarta, hogy abból az áldozati lakomából hívei táplálkozzanak. A hívek az Eucharisztiából táplálkozva Jézusból, Jézussal Istenért szent, tökéletes áldozattá válnak. A hívek az örök élet részesei lesznek, akik az örök élet kenyerével táplálkoznak.
 
Eucharisztia az Egyház életében
 
A katolikus Egyháznak központ karizmája Krisztus végtelen gazdagságából az Eucharisztia. Az Egyház igen mély hívő tisztelettel veszi körül az Eucharisztiát. Ez a forrása papi nőtlenségnek, cölibátust kér a Római Egyház papjaitól, akikre rábízza az Oltáriszentséget. Ezért van minden nap szentmisénk, ezért vannak díszes templomaink, ezért számít sajátos jámborságnak, ha valaki naponta részt tud és akar venni a szentmisén.
A latin teológia, a skolasztika azt hangoztatta régen az Oltáriszentségről, hogy áldozat, ami a II vatikáni zsinat után elhalványult, míg II János Pál pápa 2000. évet megnyitó körlevelének hatására újból nagy erővel hangoztatjuk. A zsinat után az Eucharisztia közösséget létrehozó hatását emelték ki jobban, ami igen fontos mozzanat. Az Úr Jézus a közösséget gyakorolta az utolsó vacsorán, és a táplálékot is kiemelte, vegyétek, egyetek ebből mindnyájan.
Az Oltáriszentségről azt emeljük ki legjobban a protestánsokkal való vitánkban, hogy az Úr Jézus valóságosan jelen van az Oltáriszentségben. Mint említettem, Máriás atyának Jézus eucharisztikus tevékenysége volt a fő élménye.
Most, miután megrajzoltuk az utolsó vacsora hátterét, térjünk vissza az Úr Jézus áldozati tevékenységére.  Az Úr Jézus az utolsó vacsorán kezébe vette a kenyeret, és azt mondta, ez az én testem. Tettének gyökere, mint minden tettünk gyökere „szándék felindítása”, személyes döntés, hogy valamit teszünk. Szándékunkat természetünk hajtja végre. A személy üresség, nyitottság az értékekre, azokat fogadja be magába. A személy a „szándék felindításával dönti el”, hogy valamit tesz.
Az Úr Jézus, amikor az utolsó vacsorán kezébe vette a kenyeret, akkor felindította a szándékot, hogy életét szeretet vallomásként visszaajándékozza az Atyának, az érte vállalt halálban. Az Úr felindította a szándékot, hogy Ő az emberiség élén, a világ főpapjaként az emberiség nevében, javára, helyettesítő, kiengesztelő áldozatként, személyi azonosságot vállalva az emberiséggel, ajánlja fel halálát a világ javára. Jézus Krisztus személyi egységet, azonosulást vállalt a bűnbe esett emberiséggel az utolsó vacsorán. Az Úr Jézus mindezt átfogó, általánosságban mozgó szándék nyilatkozatként tette. Az Úr a neki adott Szentlélek karizmájával hősi áldozatként vállalta és végig élte megrendítő kereszthalálát szeretet vallomásként. Ennyit tudott tenni, és ennyit tett az utolsó vacsorán. A többit rábízta a mennyei Atyára.
A mennyei Atya végtelen szeretettel fogadta Fia szándék nyilatkozatát és ennek megvalósítását a kereszthalálban, megáldotta, gondját viselte, és ráárasztotta Szentlelkét az Ő áldozatára. Ennek az áldásnak az eredménye lett az Úr Jézus feltámadása, amelyben az Úr Jézus a maga és hívei számára elnyerte az újjáteremtő Szentlelket.
A feltámadás után az Úr Jézus a Szentlélek hatására minden részletében, és végtelen mélységében szemléli a mennyei Atyja ölén a bűnbe esett világot, annak minden tagját, és közösségét, minden pillanatban, és üdvtörténeti folyamatában. Jézus most már minden részeltre kiterjedően „felindítja a szándékot”, hogy mindenkiért, mindenkivel egyesülten, azonosulva megszenteli gyenge jó tetteiket, és az egész bűnbe esett, de megtérni kész világot Istenért való áldozattá szenteli a mi közreműködésünkkel. Arról nekünk halvány fogalmunk sincsen, hogy micsoda áldozatot jelent a számára azonosulni a bűnösökkel, engesztelni és könyörögni értük. A getszemáni kerti vér verejtékezés sejtet egy kicsit ebből a valóságból. Misztikusok kapnak néha valami morzsát a világot átfogó krisztusi áldozat megélésről. Az Úr Jézus valóságosan jelen van az Eucharisztiában, és átéli az egész világot, annak minden tagját, beleéve magát a teremtményekbe. Elképesztő, felfoghatatlan az végtelen személyes élet, amit Ő megél az Eucharisztiában. Látja minden ember bűnét, lázadását, lanyhaságát, közönyét. Az Egyház tagjainak bűnei, különösen a választott lelkek és papság bűnei különösen fájók számára. Mennyi szenvedés forrása mindennek az átélése az Eucharisztiában. Végtelen odaadással könyörög, esdekel a bűnösök megtéréséért személy szerint mindenkiért. Ujjongva dicsőít, élete feláldozásával ad méltó hálát az Atya végtelen szeretetéért a maga és hívei számára. Nem győzöm ismételni, hogy Jézus jelen van az Eucharisztiában, és megéli a mi sorsunkat megrendítő, egyedülálló módon, személyi azonosulással. És nem lehet felfogni végtelen rangját, tettei értékét, érdemét, amivel az Atya elé áll értünk. És eközben mindezt megélhetjük hitben, mint sajátunkat.
Krisztus nem égi magasából folytatja eucharisztikus tevékenységét, hanem a hívek között, rajtuk keresztül, bennük. Krisztus a híveknek azokkal a tetteivel tud azonosulni, amelyeket az Ő szellemében végeznek. Krisztust a hívek lekorlátolják, ha nem kapcsolódnak be eucharisztikus áldozati tevékenységébe, és felszabadítják, ha erőteljesen beleélik magukat Krisztus személyébe, és Krisztusként könyörögnek, adnak hálát, engesztelnek, dicsőítenek a világ javára.
 
 
A Krisztussal történő eucharisztikus személyi egység gyakorlása
 
Jézus Krisztus felindította a szándékot az utolsó vacsorán, amit a szentmisében folytat, hogy eucharisztikus áldozatában megjelenik köztünk, és értünk, velünk folytatja eucharisztikus tevékenységét. Ő beleéli magát a mi életünkbe, és meghív bennünket, hogy vegyünk részt értünk vállalt áldozatában az Ő személyében. Ezt a szándék felindítást a Szentlélek ereje valósítja meg.
Ezt az „ima módot” úgy kell gyakorolni, hogy felindítjuk magunkban a szándékot, hogy mi az eucharisztikus Krisztussal azonosulva, személyében, a nekünk adott karizma birtokában akarunk imádkozni, tevékenykedni.
Lélekben beleéljük magunkat Krisztus személyébe, és ezt végtelen gazdagságot Krisztusként kezdjük gyakorolni részleteiben, vagy pedig átfogó szándék felindítással. Jézusként szólunk az Atyához, Jézusként szólítjuk meg az Atyát, pl. én Szentatyám. Aztán elmondhatjuk, hogy Én a te Szent fiad, vagy mondhatjuk úgy is, hogy én a Te Szent fiad, aki jelen vagyok ebben a méltatlan szolgádban, szólok hozzád. Mérhetetlen gazdag változatot imádkozhatok meg Jézusként: személyes életem, családom, közösségem, papságot, híveket, népünket, Európát, Egyházat, világot stb. Tevékenységem lehet könyörgés, hála, dicsőítés, engesztelés azok számára, akiket meg akarok élni Jézusként. Természetesen csak olyan tevékenységet folytathatok Jézusként, amik beleférnek az Ő felfogásába, tevékenységébe, céljaiba.
Az Anyaszentegyház a szentmisében oly módon fogja egységbe Krisztus világüdvözítő tevékenységét, hogy „Őáltala, Ővele, Őbenne a tiéd Mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké”. A kánon végének ez a dicsőítése nem csupán kijelentése az eucharisztikus tevékenységnek, hanem minden szentmisében létrehozza ezt a dicsőítést az Egyház javára.
Az eucharisztikus tevékenységben nem csupán az Úr Jézussal tevékenykedhetünk, aki megdicsőíti az Atyát, hanem az Atyával is, Atyaként is szólhatunk az Úr Jézushoz, viszonozzuk az ő fiúi dicsőítését, s az Atya is velünk dicsőíti meg Szent Fiát. 
Szűz Máriát, az angyalokat és szenteket is bevonhatjuk e tevékenységünkbe. Ők sokkal átfogóbban, mélyebben, gazdagabb Lélek birtoklással végzik a szentek közösségében ezt a tevékenységet. Pontosabban, ezt a küzdő Egyház folytatja, de segítségük felfokozza tevékenységünk értékét.
 
 
Eucharisztikus tevékenységünk gyümölcse
 
Máriás atya meg volt győződve, hogy ezzel az eucharisztikus tevékenységgel irányíthatja a világ eseményeit. Ezt árnyaltabban gondoltam, gondolom. Misztériumok világában járunk, ahol nem tehetünk magabiztos kijelentéseket, hanem alázattal kell bíznunk Isten kegyelmében.
Az Eucharisztiában Krisztus az egész Istenre megnyíló világ üdvösségét „szándékolja”. A szándék a személy tevékenysége. A személy a természetén keresztül végzi el, amit elhatározott. Ez Krisztusra is vonatkozik. Krisztus emberi természete egy emberi természet képességeivel rendelkezett földi élete folyamán. Az Úr megdicsőülése után elnyerte a Szentlélek végtelen erejét. A világ végén majd ezzel az erővel vet véget a bűnben megkeményedett e világ eseményeinek, de addig Egyházában földi életének törvényei szerint folytatja tevékenységét a szentségeken keresztül. Az eucharisztikus Krisztus világot átfogó szándékát az Atya megáldja. Az Atya gondoskodik róla, hogy ezek a szándékok, - vagyis az Isten felé megnyíló személyek tevékenysége az üdvösségre jussanak.
Ne felejtsük el, minél nagyobb áldozatot tud Krisztus megélni híveiben, annál csodálatosabb az Egyház eucharisztikus élete, és annál termékenyebb az áldozata. Krisztus rendelkezik karizmatikus erővel, ami annál nagyobb teljesítményekre képes, minél teljesebben megnyílnak a hívek feléje. Minden üdvös célra lehet imádkozni, felajánlani Krisztus áldozatát. Lehet betegeket megáldani az Eucharisztiával, lehet misét mondatni élőkért, holtakért, lehet egyéni, és közös szentségimádáson Krisztussal egyesülten imádni, könyörögni, hálát adni a legkülönbözőbb üdvös célokra. Említettem már, nyilván olyan szándékokat lehet Krisztussal egyesülten szándékolni, amelyek megegyeznek az Atya akaratával.
A világ legfontosabb eseményei nem az emberek különböző tevékenysége, hanem a szentháromságos személyek ítéletei a világról. Isten nem nyúl bele közvetlenül a világ eseményeinek irányításába, az események mennek az elégséges okság elve alapján. De ezen túl, ezek felett a szentháromságos személyek egymás iránti gesztusaiban dől el a világ végső sorsa. A Mennyei Atya a világ eseményei között meghallgatja, megáldja, megdicsőíti Fia világért való áldozatát az élet forgatagában.
Átfogó igazságokat fogalmaztam meg az üdvösség titkáról. Az üdvösség története végeredményben az Úr Jézus és a gonosz lélek harca a világ üdvösségéért, illetve kárhozatáért. A gonosz ebben a bűnbe esett világban gőggel, pénzzel, érzékiséggel, erőszakkal igyekszik elcsábítani az emberiséget. Krisztus pedig erkölcsi, és hit harcot vív szent hatalmával engedelmességében, alázatában, szelídségében, tiszta szívűségében, áldozatában a gonosz ellen, és győz a feltámadásban.  Ezt ajánlja fel nekünk, és ebben ajándékozza Isten világüdvözítő Lelkét.
Az üdvösség történetének legfőbb igazsága, ami felülír minden igazságot, törvényt, hogy a mennyei Atya megdicsőíti Fiát, akit végtelenül szeret, aki végtelenül sok szenvedést, megaláztatást viselt el, és visel el, hogy az Atya akaratát teljesítse. Az Atya oly módon is megdicsőíti Fiát, hogy mindent megtesz érte felfoghatatlan mértékben, bármit kérünk az Ő nevében. Az Atya a világ abszolút ura, akinek mindenekfölött való akarata, hogy megdicsőíti Fiát. A Fiú kiüresítette magát, és engedelmes lett a halálig, de Isten feltámasztotta, feltámasztja és megdicsőíti. Nemcsak húsvét vasárnap, hanem nagyon sokszor az üdvösség harcában. Bármit kérünk az Atyától Jézus nevében, megteszi nekünk (Jn 14.10.).

http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/767-krisztussal-megelt-szemelyi-egysegunk-az-eucharisztiaban