2011. június 9., csütörtök

Égi kísérőink, az angyalok

Az őrangyalok létezése bepillantást enged számunkra a Mindenható "titkaiba": hogy mi módon kormányozza a világot, amikor minden egyes ember, és egyes templomok, nemzetek, városok, közösségek, szervezetek fölé is kijelöl egy-egy őrangyalt.
Szentek gondolatai az őrangyalokról.
"Tedd barátoddá az őrangyalodat, szerezz neki örömet azáltal, hogy hozzá folyamodsz, tiszteld meg imáddal, hiszen mindig veled van, követ mindenüvé, csak vedd észre törődését!"
(Szent Bernát)
.
"Talán nem is tudunk róla, hogy ki a mi legjobb barátunk! Ő az, akit Isten mintegy maga helyett küldött mellénk állandó kísérőnek, úgy is mondhatnánk, hogy kaptunk az Ég Királyának udvarából egy felkent herceget"
(Szent Gertrúd)
.
"Arra gondolj, hogy micsoda nemességet kapott a lelked, hiszen létezésed kezdetétől fogva egy őrző lélek van melléd kijelölve!"
(Szent Jeromos)
"Az angyalok értünk imádkoznak. Nem mintha a jó Isten nem tudná, mire van szükségünk. Ó dehogy! Csak épp hamarabb kapjuk meg irgalmának ajándékát és kegyelmének áldását!"
(Szent Augusztina)
Történetek
A haldokló meggyógyulása
Tours-i Szent Gergely írja emlékezéseiben, hogy kisfiú korában édesapja súlyosan megbetegedett, haldoklott. Megfogadta, hogy fáradhatatlanul imádkozni fog a gyógyulásáért. Már az első átimádkozott nap után, éjjel, álmában megjelent az őrangyala, és így szólt:
"Kelj fel, írd fel Jézus nevét egy papírra, és tedd apád feje mellé a vánkosra!"
Reggel a fiú elmesélte álmát az édesanyjának, aki ezt felelte:
"Tedd meg, Fiam, amit mondtak neked."
Gergely azon nyomban megtette. Édesapja pedig - akiről már mindenki lemondott és halálára számítottak - pár napon belül tökéletesen felépült.
Ami egy ima meghallgatása mögött van
Egy alkalommal Szent Gertrúd elragadtatásba esett a szentmisén, s ebben az állapotában megjelent előtte az őrangyala. Azt látta, hogy az imát, amit az imént ő éppen elmondott, Isten szent felsége elé viszi, és kéri az ima meghallgatását. Gertrúd érezte az áldás erejét, ami a fejére érkezett, magához tért, és boldogan mondott hálát.
Aki az önszeretetet helyett a kötelességet választottaAz eset 1585-ben, Spanyolországban történt. Centeneares atya egy viharos éjjel üzenetet kapott: sürgősen ki kell szolgáltatnia az utolsó kenetet egy haldoklónak. Az idő katasztrofális volt, ráadásul a címet sem tudta pontosan, ahova mennie kellett, így egy pillanatig tétovázott, hogy mit tegyen. Majd hirtelen döntött: magához vette a Szentostyát, és nekiindult a jeges éjszakának.
Ahogy kilépett a templomajtón, odalépett hozzá két fiatalember. Köszöntötték az atyát, jobbról és balról barátságosan belékaroltak, és biztos léptekkel vezették az eldugott falusi utca felé, ahol várták. Az atya furcsállotta az ifjak szokatlanul szép ruházatát, de azt még jobban, hogy mindketten égő gyertyát tartottak szabad kezükben, amit sem a viharos erejű szél, sem a zuhogó eső nem oltott el. De annyira hálás és megilletődött volt, hogy nem kérdezősködött. Hazafelé a két ifjú ismét a kapuban várt rá, és hazáig kísérték.
A templomba érkezve az atya visszahelyezte a megmaradt Ostyát a tabernákulumba, és letérdelt. A két ifjút is látta maga mellett térdelni, de mire felállt, nyomtalanul eltűntek. Az atya értetlenül nézett körül. Sehol, senki.
Aztán eszébe jutottak a szép tiszta ruhák, az egyenletesen lobogó gyertyák. Szívében világosság gyúlt. Újra letérdelt, és ezt suttogta:
"Köszönöm, Atyám, hogy két angyalodat küldtem hozzám segítségül." Csordultig töltötte a hála és az öröm a szívét. Másnap a szószékről elmondta a hívőknek: az angyalok soha nem hagynak magunkra minket, ha tiszta szívvel vállaljuk a legnehezebb kötelességeinket is.
Akire nem hatnak a természeti erők
Észak Amerikában, Flaggstad városban egy tanárnő kirándulni vitte a tizenéves osztályt. Erdei gyümölcsöket akartak gyűjteni a másnapi biológia órára. A lányok buzgón szedték az epret, a szamócát, a fiúk pedig fára másztak. Útjukat egy folyócska szelte át, mely egy kanyar után igen kiszélesedett, és az átkeléshez hídon kellett átmenniük. Ám néhány fiú engedélyt kért, hogy átgázolhassanak a nem túl mély vízen. A vidám hangulat megőrzése érdekében a tanárnő igent mondott.
Három fiú gázolt bele a vízbe, amit a többiek a hídról néztek. Az egyik fiú váratlanul eltűnt a szemük elől, mintha egy mély lyukba lépett volna. A másik kettő hiába kereste, hiába kiáltoztak utána az amúgy sekély vízben.
A fiú egyszer csak felbukkant, ám újra eltűnt. A tanárnő halálra rémülten imádkozott. Ekkor fékezett egy autó mellettük, és kipattant belőle egy magas férfi, aki anélkül, hogy körülnézett volna, ahogy volt, ruhástul, belegázolt a vízbe. Csak néhány pillanat, és már hozta ki a karján a sok vizet nyelt, ijedt fiút. Letette a földre, ő pedig beugrott a kocsijába, és ahogy jött, úgy el is tűnt pár pillanat alatt egy kanyarban. Az osztály és a megdöbbent tanárnő még köszönetet sem tudtak mondani neki.
A kimentett fiú tágra nyílt szemekkel bámult az autó után. Egyedül ő látta közelről a férfit.
"Jól vagy?" - kérdezte a tanárnő.
"Tanárnő, kérem, nem lett vizes a ruhája! Úgy hozott ki engem a folyóból, hogy az ő ruhája teljesen száraz maradt!" - dadogta a fiú.
De ekkor már sírt, valami különös megindultság hatása alatt. A gyerekek némán állták körül. Tudták, hogy valami rendkívüli történt.
Honnan ismered meg az őrangyalod?
Történelmi tény, hogy amikor a rómaiak elfoglalták Jeruzsálem városát, és háromszázan állták körül a Templomot, mind hallottak egy hangot: "Vonuljatok vissza innen!"
Hányszor érezzük, hogy egy nyugodt halk hang sürget bennünket, ne mondjunk ki egy haragos szót, ne küldjünk el egy bántó üzenetet, ne hallgassunk valakire… Ilyenkor angyalunk szeretne megvédeni bennünket attól, hogy hibát kövessünk el. Ha rossz úton járunk, felébreszti lelkiismeretfurdalásunkat, beleülteti a szívünkbe az igazságérzetet és szerénységet, de az önzetlenséget is.
Szent Denist "Philangelusnak", azaz az angyalok barátjának is nevezték. Ő írta:
"Kössetek barátságot az őrangyalotokkal, tekintsétek őket földi pajtásaitoknak, amíg fiatalok vagytok. Később győzedelmes harcostársotok lesz a Gonosz elleni harcaitokban, és nagy szószólótok az Atyánál. Ne feledjétek: őrangyalotok az örökkévalóságig társatok."
XI.Pius pápa pedig így tanította a gyermekeket:
"Minden nap elején és végén forduljatok az őrangyalotokhoz. Hívjátok, hogy legyen veletek, várjátok őt! Én ezt teszem kicsi korom óta. Ha nap közben nehezebb ügyeim támadnak, ismét hívom, és észlelem, ahogy tisztázódnak a szemem előtt a nehézségek. Valósággal érzem a jelenlétét, a közelségét, és nehogy azt higgyétek, hogy veletek nem pontosan így történne!  Csak este ne felejtsétek el megköszönni áldott segítségét."

Nagyfalui üzenet, 2011. június

2011 – AZ ÜNNEPEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS MEGÉLÉSÉNEK AZ ÉVE – JÚNIUS
”Boldog a nép, mely ünnepelni tud és Arcod fényében járhat Uram!” (88 Zsolt. 16)
81. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és az ünnepnapi evangéliumokat! (Mt. 10; 16; 28; Jn.3;15;16;17;20) 
Havi mottó: „Ti választott nemzettség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok! (1Pt. 2,9)
Havi imaszándék: vállaljunk kilencedet a hierarchikus és általános papság bűneinek bocsánatáért!
Konkrét feladatunk: ebben a hónapban tudatosan csak a jót akarjuk meglátni és szóvá tenni egymásban!
 
Tanítás a Szentlélek Istentől 2011 júniusában
Szeretteim! Jézus Szent Szíve hónapjában a papságról és Isten népéről akarok beszélni nektek.
Először is meghívlak mindannyiotokat, hogy necsak üljétek meg, hanem éljétek meg a havi ünnepeket. Jézus mennybemenetelének ünnepén arra tanítalak titeket, hogy legyetek mindig készen az Égiekkel való találkozásra. Pünkösd ünnepén azt mondom nektek, soha ne hallgassatok a gonosz lélekre, aki a kárhozat felé akar vinni titeket, csak Lelkem sugallataira, aki már a Földön, de az Égben is boldoggá akarlak tenni titeket. Szentháromság ünnepén azt üzenem nektek, hogy törekedjetek élő kapcsolatra a Szentháromság személyeivel. Ugyanakkor értékeljétek a lelki közösséget testvéreitekkel is. Úrnapján gondolkozzatok el azon, vajon meglátszik-e rajtatok, hogy Jézus Szent Testével és Szent Vérével rendszeresen táplálkoztok? Tudnotok kell, minden egyes zarándokhelynek, legyen az új vagy régi, megvan az egyedi kegyelme. Ezért van értelme, hogy elzarándokoljatok az Égiektől kiválasztott szent helyekre! Mária, Medjugorjéban már 30 éve, hogy jelen van és tanítja az egész emberiséget a lelki élet alapjaira. Mária boldogan szemléli a lelkek sokaságát, akik Medjugorjében vagy más zarándokhelyen tértek meg, kapták meg a hivatásukat és elindultak az életszentség útján. Mária egyik legnagyobb fájdalma az, hogy a hierarchikus személyek nagy része a szívében azt mondja az égi üzenetekre: „Nem hiszem! Nem érdekel!” Mivel ők nem mennek zarándokhelyekre, nem bátorítanak másokat sem erre! A Nagy Figyelmeztetéskor a mulasztásaitok fognak a legjobban fájni nektek. A Szentháromság akarata az, hogy a hierarchikus és a karizmatikus személyek egységben, alázatos tanulékonyságban menjenek előre. Csak az egység útján haladva számíthat az egész emberiség maximális kegyelmekre.
Most arra kérlek titeket felszentelt papjaim, hogy gondoljatok felszentelésetek idejére! Igy szítsátok fel a kezdeti kegyelmet, lendületet, buzgóságot a szívetekben! Tudatosítsátok azt, a Szentháromság teljesen lefoglalt titeket Önmagának . Örömmel éljétek meg a hivatásotokat. Legyetek boldogok azért, hogy a Szentháromság Nevében feloldozhatjátok a bűnösöket, a kenyeret és a bort Lelkem erejével lelki eledellé változtathatjátok és Isten szent népét az üdvösség felé vezethetitek. Próbáljátok meg tudatosan átélni, hogy ti Krisztus képviselői vagytok a Földön. Minden nap törekedjetek az életszentségre, mert csak ezáltal tudtok másokat is a szentség útjára vezetni. Legyetek a híveitek között a szeretet emberei! Tudnotok kell, hogy általatok akarom a szeretet forradalmát kirobbantani a Földön. Tanuljatok meg a gyerekekhez úgy viszonyulni, mintha a saját gyermekeitek lennének. A fiatalokra és a házasokra úgy tekintsetek, mint a barátaitokra, az idősekre, mint nagyszüleitekre. A püspökeitekben lássátok meg a gondoskodó édesapát, a papokban pedig a valódi testvéreiteket.
Végül elmondom azt is, hogy Isten szent népe hogyan viszonyuljon a papokhoz. Imádkozzatok minden nap azokért a papjaitokért, akik megkereszteltek, elsőáldozáshoz és bérmáláshoz vezettek titeket! Legyetek hálásak a lelkivezetőitekért! Gondoljatok szeretettel azokra a papokra is, akik eltemették és az Égbe segítették a szeretteiteket. Arra kérlek titeket, hogy legyetek megértőek papjaitokkal szemben! Ha papjaitok szomorúak, vígasztaljátok meg őket, ha elesnek emeljétek fel őket, ha gyengék bátorítsátok őket. Itélkezés helyett imát, böjtöt, zarándoklatokat ajánljatok fel értük. Papjaitok szenttéválásáért kilencedeket és gregorián misesorozatot is mondathattok. Védjétek meg őket a rágalmazó nyelvektől. Harcoljatok lelki fegyverekkel azért, hogy papjaitok példás papok maradjanak! Fogadjátok a szívetekbe, családotokba papjaitokat, mint családtagot. Hacsak a rosszat látjátok meg a papjaitokban, gondoljatok arra, mi lesz akkor, ha nem lesz ki kereszteljen, bérmáljon, feloldozzon, tisztességesen eltemessen titeket! Mi lesz akkor, ha a templomaitok Oltáriszentség nélkül kultúrházzá válnak! Mi lesz akkor, ha nem lesz pap, aki a Mennyország felé vezető utat megmutassa nektek. Én azt mondom nektek: értékeljétek, szeressétek és segítsétek a papjaitokat, akik az Isten nagy ajándékai a számotokra!
Megáldalak mindnyájatokat, hogy a szeretet forradalmáraivá váljatok!”
 
Házi feladat júniusra:
„URAM SEGITS, HOGY A NAPI IMA, A HETI SZENTMISE ÉS A HAVI GYÓNÁS OTT LEGYEN AZ ÉLETEMBEN!
 

 
 
TANíTÁS A VASÁRNAPRÓL
Mit mondjunk azoknak a személyeknek, akik a szombatot ünneplik?
 
A vasárnap a legrégibb ünnep az Egyházban, egyidős a kereszténységgel.
Az első keresztényeknél, Szent Pál apostol a hét első napján (vasárnap) rendelte el a gyüjtést és ezen a napon gyűltek össze a kenyértörésre (szentmisére). Jézus feltámadása és a Szentlélek eljövetele az vasárnap történt, ezért döntöttek az első keresztények a hét első napja mellett az ünneplésben. Meg voltak győződve, hogy Jézus ura a szombatnak is.
Krisztus után 90 körül a vasárnap új keresztény elnevezése már közismert volt a hívek között. Szent János apostol, a Patmosz szigetén, az Úr napján esett elragadtatásba.
Didaché leírása szerint (Kr.u.90) vasárnap volt a kenyértörés, az eucharisztiával, hálaadással, „Az Úr napján gyüljetek egybe, törjétek meg a kenyeret és adjatok hálát!”
Antióchiai Szent Ignác (Kr.u.108) már a vasárnapot hangsúlyozza: „Többé már ne a szombatot tartsátok meg, hanem éljetek az Úr napja szerint”!
Justinus írja a művében, hogy a keresztények „vasárnap” szoktak összegyülni.
Az üldözések korában a szombat megünneplése megszűnik a keresztények között és egyedül a vasárnap marad meg.
Szent Ágoston a IV. században írja: „Híres nap nagyon a vasárnap. Ezért az Egyháznak szent tanítói elhatározták, hogy a zsidó szombatnak minden dicsőségét „az Úr napjára” ruházzák át!
Minek a napja a vasárnap?
A feltámadás napja! A mozarab liturgiában van: „Az Úrnak napját kegyes áhitattal kell megülnünk, mert ránk sugárzik a feltámadás és a béke napja, az igaz világosság és az élet napja, ezen a napon támadt fel Krisztus halottaiból, aki a hívők élete!” A keleti ritusban minden egyes vasárnap „kis húsvét ünnepe”.
A vasárnap megszentelt nap! Az V. században egy hitszónok mondta: „Szentatyáink azért rendelték el a keresztények számára parancsként vasárnapokon a munkaszünet tartását, hogy alkalmasabbak legyenek az Isten imádására!” „Aki három héten át nem ment el a vasárnapi gyülekezetbe, azt kiközösítették. (Mit  tegyünk azokkal a híveinkkel, akik egész évben egyszer sem, vagy csak nagy ünnepeken mennek el a szentmisére?) A vasárnapi áldozás is hozzátartozott az ünnep megszenteléséhez. Eusebiusnál olvashatjuk: „Az Úrnak a napját az Üdvözítő Bárány Szent Testével és drága Szent Vérével pecsételjétek meg!” A vasárnapi istentiszteletnek Isten Igéje is szerves része. Justinos mondja (Kr. u.155) „Az Úr napján, amikor mindnyájan összegyülnek felolvassák az apostolok emlékiratait vagy a próféták írásait. Ezután az elöljáró buzdítást ad a szép példák követésére.” A vasárnap megszenteléséhez hozzátartozott a felebaráti szeretet gyakorlása is az irgalmasság cselekedetei által. Justinos megemliti: „Mindenki annyit ad az előljárónak, amennyit akar. Az összegyüjtött összegből az előljáró segíti az árvákat, özvegyeket, betegeket, a foglyokat, az utazókat, egyszóval mindenkit, aki ínséget szenved!”
A vasárnap a nyugalomnak örök napja! Ez az elnevezés a vasárnapi munkaszünetet jelenti. Már a pogány rómaiak is úgy érezték, hogy az ünneppel nem fér össze  a munka. Nagy Konstantin császár (Kr.u. 321) állami szünetnappá tette a vasárnapot. Szent Bonifác előírta a presbitereknek: „az év összes vasánapjait szombati módra kell megülni!”
A vasárnap az örömnek a napja! A pogányok, a II. században a keresztények vidámságáról vették észre, hogy ünnepeltek! Vasárnap nincs böjtölés. Ekkor jobban étkeztek, szebben öltöztek a keresztények! Eleinte megengedték a vásárt vasárnap, mint egyszerű társas szórakozást. Mivel elvilágiasodott a színjátékokkal, lóversenyekkel ezért a vasárnapi vásár ellen elindult a küzdelem.
A vasárnap az engesztelés napja! Nagy Szent Gergely mondja: „Az Úr napján a földi munkától szünetelni kell és minden módon állhatatosan imádkozni, hogy amit hat napon át hanyagságunkkal vétettünk, az Úr feltámadásának napján imádságainkkal kiengeszteljük.” A keresztények az üldözések korában is szerették a vasárnapot. Nagyon sokan a vasárnapért az életüket is feláldozták. Ilyenek voltak Anisia és Saturninus presbiter.
Gondolkozzunk el a közmondáson: „Amilyen a vasárnapod, olyan lesz a halálnapod! Amilyen a halálnapod, olyan lesz az örök életed!”
Vigyázzunk! Akikhez vasárnap csatlakozunk, azokhoz fogunk örökre tartozni!
Igaz megállapítás: „vegyétek el az embertől a vasárnapot és meglátjátok állati szintre süllyed!”
Az első keresztények egyik jelmondata volt, amely a mi jelmondatunk is lehet:
„Mi vasárnap nélkül nem tudunk és nem is akarunk élni!”
 
Előretekintés 2011 júliusára:
Júliusban 1-2-3-7-én lesznek az engesztelések a Szentháromság hegyen, délután 15 órától!
Éva Asszony „Örömöm titka” című könyvének az újraolvasásával és terjesztésével készülünk hazaköltözésének az első évfordulójára, amely 2010 július 19-én, du. 15,40-kor volt!
(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és V. Ilona közvetítésével kapjuk!)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Készítsétek fel családjaitokat, hogy az égen megjelenő Keresztemnek tanúi lehessenek

2011. június 8. szerda, 16:45
Szeretett leányom,  közölnöm kell veled azokat az érzéseket, amelyeket most elviselek.  Az első érzés, a boldogság érzése, ez azért van, mert lelkiismeretük megvilágosításakor, oly sok irgalmasságot hozok gyermekeimnek.   Aztán itt vannak a nagy szomorúság könnyei is, azokért, akik nem is tudnak erről az eseményről és nem készülnek fel erre. Nagyon fontos, hogy gyermekeim beszéljenek barátaiknak és családjaiknak erről a nagy eseményről, hogy megmentség ezek lelkeit, nem számít, ha azok nevetni fognak, vagy nevetségessé teszik mindazt, amit elmondanak, mert később meg fogják nekik köszönni.
Mondjátok el nekik az Igazságot. Kérjétek meg őket, hogy legyenek nyitottak. Tudatosítani kell bennük, hogy Keresztemet fogják az égen látni, így lesznek felkészültek. Ennyi az egész, amit meg kell érteniük. Akkor majd elfogadják azt a kellemetlen érzést, amit akkor kell elviselniük, amikor az eddigi életük lejátszódik előttük. Mondd meg nekik, hogy gondolják át életüket, és emlékezzenek azokra a fájdalmakra, amelyeket valószínűleg embertársaiknak okoztak.
A Nagyfigyelmeztetés után terjesszétek Igéimet
Gyermekeim, amint a Nagyfigyelmeztetés megtörtént, és amikor a megtérés is bekövetkezett, akkor siessetek terjeszteni Szent Igéimet. Ez nagy fontossággal bír, mert ez döntő időszak lesz.  Az Én szeretett híveim munkái által, mindenhol, gyermekeim a helyes ösvényen fognak maradni. Ez az az idő lesz, amikor az ima és a megtérés meg tudja gyengíteni a pusztulás hatását, amelyet úgy az uralom, mint az Antikrisztus és a hamis próféták fognak előidézni.
Most fogadjátok el az Igazságot, mint amilyen az valójában. Ne féljétek az Igazságot. Öleljétek magatokhoz, mert ha ezt teszitek,  akkor felszabadultok és Irántam való hűségetek képessé tesz majd benneteket, hogy Szent Igéimet megvédhessétek. A félelem visszatart benneteket, a bátorság, értékes gyermekeim,  pedig lelkeket ment. Az Én Nevemben folytatott harcaitok szenvedéseimet megkönnyíti és nagyon sok lelket, akiknek segítségetekre van szükségük, elvezet majd az Örök Életre.
Szeretetem irántatok, gyermekeim, mindent körülvesz, és intenzitása sohasem gyengül meg. Nehéz a keresztem, de amikor azt szívetekbe szeretettel veszítek fel, akkor a teher könnyű lesz. Ti, szeretett követőim, felszentelt szolgáim és laikusok legyetek az Én jövőbeli hadseregem,  hogy legyetek segítségemre sátán legyőzésében. Imádkozzatok a küzdőerőért, hogy megküzdhessetek hitetekért. A példás vezetés és a kegyelem által, amelyet mindazoknak adok,  akik Nekem hűséget esküsznek, azonnali megtéréshez fog vezetni, amint Szent Igémet hirdetitek. Ne feledjétek: Én minden időben veletek leszek. Sokan közületek, akik már egy ideje Hozzám csatlakoztak, most erősebben fogják a Szentlelket és az megkülönböztetés erejét magukban érezni, ami elcsodálkoztat majd benneteket. Úgy fogadjátok ezt, mint a legnagyobb adományt, amelyet ma az emberiség egyáltalán megkaphat. Ennyi sok kegyelmet nem adományoztam azóta, hogy a  legértékesebb adományt, Szentlelket elküldtem az apostoloknak.
Ti, követőim, beleértve felszentelt szolgáimat is, legyetek az én igaz Egyházam. Úgy akarlak vezetni benneteket az Isten, az Örök Atya segítségével,  hogy az összes gyermekemmel együtt besétálhassatok az Új Paradicsomba, ami rátok vár.
A ti szerető Megváltótok,
Jézus Krisztus


A szeretet üzenete minden hívem számára

2o11. június 8. szerda, 21 óra
Szeretett leányom, ma nagyon örvendek annak a hitnek, amelyről szeretett követőim szerte a világon bizonyságot tesznek, azok, akik ezen üzenetek által meghallották hívásomat. Örvendek annak a mély hitnek, amelyet szeretett gyermekeim mutatnak egy olyan világban, amely elutasít engem. Az Én drága gyermekeim, azok, akik hisznek Bennem, örömkönnyeket hoznak Nekem a szomorúság idejében. Ha nem azoktól lennének ezek a könnyek, akik mély odaadással vannak irántam, nem találnék benne vigaszt.
Gyermekeim, akik szerettek Engem, figyeljetek most jól rám. Engedjétek meg, hogy a karjaimba vegyelek benneteket, és megmagyarázzam nektek hitetek fontosságát. Hitetek olyan, mint egy szívemben égő láng, amely soha nem alszik ki. Lehet, hogy időnként pislákol, de megadom nektek azt az energiát, hogy égve tartsátok ezt a lángot. Gyermekeim, ti, akik a világosság gyermekei vagytok, el fogjátok nyelni a sötétséget, de egyként kell összetartanotok, hogy megküzdhessetek az Antikrisztussal.

A sátán nem győzhet, mert az lehetetlen
Mindig meg kell értenetek ezt a fontos tényt: Ő, a Csaló nem tud és nem is fog soha győzni, mert az lehetetlen. Ezért fogadjátok el azt, hogy az Én és Atyám világossága soha nem fog elhomályosodni, mert ez a világosság soha nem fog kialudni. De a  sötétség, amely a hozzá vonzódó szegény lelkeket csalogatja, el fog múlni. Ezek a szegény félrevezetett gyermekek is itt vannak a Szívemben, és pont olyan sokat jelentenek Nekem, mint ti. Drága gyermekeim, mint minden családban, nektek kell gondoskodnotok ezekről az önfejű testvéreitekről. Mindegy mekkora bűnt követtek el, soha ne ítélkezzetek felettük. Hozzátok őket vissza Hozzám. Beszélgessetek velük. Imádkozzátok értük az Irgalmasság rózsafüzérét, így haláluk órájában megmenekülhetnek az ördög karmaiból.
Kiáltsatok most hangosan a hegyek csúcsairól. Emlékeztessetek mindenkit az Igazságra. Ne foglalkozzatok a gúnyolódásaikkal. De ha megmagyarázzátok a gyermekeimnek, hogy mennyire szeretem őket, azzal nem erőszakoljátok rájuk a ti nézeteiteket. Ehelyett egyszerűen csak magyarázzátok el nekik hogy az Isten, az Atya teremtette őket. Mondjátok meg nekik, hogy az Atya Engem, az Ő egyszülött Fiát küldte el, hogy megmeneküljenek, hogy esélyt adjon nekik, hogy Örök Életük legyen. Aztán mondjátok meg nekik, hogy szeretem őket, s hogy mindegyikükkel ott vagyok a nap minden percében. Még akkor is, ha elfordulnak Tőlem, és látom, ahogy másokkal gonoszságot cselekszenek, mégis ott vagyok mellettük, abban a reményben, hogy hozzám fordulnak, és a segítségemet kérik, mert ha ezt teszik, akkor örömkönnyekkel és megkönnyebbüléssel fogom átölelni őket. Segítsetek Nekem megmenteni ezeket a drága lelkeket. Ne engedjétek, hogy a csaló elvegye őket Tőlem. Ők a családotok – az Én családom. Mi mind egyek vagyunk. Még egyetlen egy lélek elvesztése is túl sok lenne.
Köszönöm szeretett gyermekeim mindnyájatoknak. Tudjátok meg, hogy most a Szentlélek által sokkal erősebben jelen vagyok köztetek, mint bármikor a történelem során. Fogjátok meg a kezemet, és gyertek velem az új Földi Paradicsomba, amely a jövőben a ti csodálatos otthonotok lesz.
Szeretett Megváltótok,
Jézus Krisztus, az Irgalmasság Királya

Te vagy az, aki szemefénye vagy mennyei Atyádnak. Te vagy az, akiért Jézus meghalt a kereszten. Te vagy az, akinek a számára Isten készen tart egy biztos helyet a menny világában. Hiszed-é ezt? Ne hunyd be a szemed Isten szeretete előtt. Hogyne tenne csodát érted? Gondold csak végig életedet. Hányszor szabadított meg olyan veszedelemből, amibe emberi logika szerint el kellett volna pusztulnod? Hányszor irányította úgy az életedet, hogy jobb lett az eredménye, mint amit remélni mertél? Hányszor hozta helyre hibáidat? Ne várj olyan csodát, ami felborítaná a természet Isten teremtette rendjét. Figyeld a mindennapok csodáit. Reményik Sándornak van igaza: „Ne várj nagy dolgot életedben, kis hópelyhek az örömök, szállongó szent sziromcsodák, rajtuk át Isten szól: Jövök.” Uram, bocsásd meg, hogy nem vagyok elég bátor eléd állni bátor, merész hittel, és úgy kérni csodáidat. Csak utólag veszem észre, hogy ismét és ismét csodát tettél velem. Csoda maga az élet, amit ajándékoztál. Csoda mindaz, amit szüleim tettek értem. Csoda, hogy szép családot, gyermekeket adtál nekem. De legnagyobb csoda az, hogy engem, nyomorult gyermekedet szeretsz. Valóban szemed fényeként szeretsz. Másképp Krisztus nem vállalta volna, hogy megváltson, hogy magára vegye bűneimet. Ilyent csak egy szülő képes megtenni gyermekeiért. Ez Uram, a legnagyobb csoda. Segíts, hogy megértsem, átéljem, boldogan megköszönjem, és próbáljam meg teljes hittel kérni és elfogadni szereteted naponta megújuló csodáit. Ámen. (Varga László: Isten asztaláról)