2020. február 28., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2020. február 2. Az Úr Jézus…

 „Nyisd ki a Szentírást!”
Erre a részre nyílt ki: Máté 18, 19: „Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól.”
Az Úr Jézus folytatta: „Nagyon imádkozzatok, hogy hazátokat ne érje el a vírus! Ha eleget imádkoztok, nem fogja elérni. 
Sokan halnak meg ezekben a percekben. Imádkozzatok értük, hogy megkapják a jó halál kegyelmét!”

Szentírási megerősítés: Máté 25, 45-46: Bizony mondom nektek, amit a legkisebbek valamelyikével nem tettetek, velem nem tettétek. Ezek örök büntetésre mennek, az igazak meg örök életre.”


2020. február 6. Az Úr Jézus…

 „Drága gyermekeim! Már minden előre el van tervezve. Hamarosan kitör a keresztényüldözés. Olyan átfogó és alapos lesz, hogy szinte alig marad keresztény a földön. Ha Én nem gondoskodnék rólatok, még hírmondó sem maradna közületek. A nagy szorongatás rövid ideig fog tartani. Azért engedem meg, hogy különválasszam a hűségeseket a hűtlenektől. Akik lángolóan szeretnek Engem, az életüket fogják adni Értem, de a langyosak el fognak pártolni.
Drága gyermekeim! Készüljetek a nagy szorongattatásra! Olyan nagy szenvedés zúdul erre a világra, amilyen még soha ezelőtt nem volt, és ezután sem lesz. Értetek, választottaimért rövidítem meg az időt, mert egyetlen túlélő sem maradna. Ha ezt nem tenném, a sátán még a választottakat is a pokolra taszítaná.
Gyermekeim! Minden félelmet űzzetek ki a szívetekből! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de egyebet nem tehetnek! Határtalanul bízzatok Bennem! Én mindenható vagyok, és végtelenül szeretlek benneteket. Erről Vérem kiontásával is tanúságot tettem. Kapaszkodjatok Belém! Kérjétek magatokra értetek kiontott drága Szent Vérem oltalmát! Ha ezt teszitek, a sátán megszégyenül és futva menekül előletek. Vérem ugyanis égeti és megvakítja. Vérem az Én szelíd, odaadó szeretetemről tanúskodik. Arról a hatalmas áldozatról, amelyet a ti üdvösségetekért hoztam meg. Nem akarom, hogy csak egy is elvesszen közületek. Jól jegyezzétek meg, amit Júdásról mondtam, aki elkárhozott: „jobb lett volna, ha meg sem született volna”.
Gyermekeim! Váltsátok tettekre a főparancsot! Kérjétek Tőlem a hit kegyelmét, és azt, hogy olyan lángolóan szeressetek Engem, hogy az életeteket is oda tudjátok adni Értem. Ez alatt nem csak a vértanúságot értem, hanem azt az odaadó, lelkes szolgálatot, amit elvárok minden Engem követőtől.
Azt kérem tőletek, hogy vásároljatok be szükséges alap dolgokat: élelmiszert, vizet és minden egyéb szükségeset, mert ide is eljön a nagy szorongatás, amikor kifosztják az üzleteket, és nem lesz hol feltölteni éléskamrátokat. Mindenből vegyetek annyit, amennyi csak elfér, és ha szükségetek lesz rá, megszaporítom az ételt. Látjátok, hogy ez a járvány is milyen hirtelen jött. Sajnos Magyarországnak is szüksége van a megtisztulásra, mert itt is rengeteg a bűn. Imádkozzatok hazátokért, imáitokra enyhítem a csapásokat.
Fogadjátok Szívem túlcsorduló szeretetével rátok adott áldásomat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Máté 21, 42: „Jézus mondta”

2020. február 20. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Az éj sötétje már leszállt erre a világra. De ez az éjszaka nem a napszak éjszakája, hanem démonok milliárdjai feketéllenek az égen. Sajnos Én nem kellek, Engem elvetnek, a lelkükben keresztre feszítenek és átkarolják a kárhozatba vezető utat.
Drága gyermekeim! Kövessetek végig a keresztúton! Ne csüggedjetek, mert minél nagyobb a baj, Én annál több kegyelmet adok. Imádkozzatok és engeszteljetek a szegény bűnösökért, mert rengeteg lélek hull a kárhozatba! Kérjétek hazátokra Mindszenty bíboros védelmét: nagyon sokat tud tenni országotokért. Mint ahogy már megmondtam: Egyházamra ugyanaz az út vár, amit Én bejártam előtte. Az igazakat megölik, az Egyház fölmegy a Golgotára, a keresztre, és miután meghalt, és már úgy látszik, hogy minden elveszett, akkor üt a győzelem órája. A sátán kikérte Egyházamat, hogy megrostálja. Amikor a legnagyobb lesz a baj, akkor térek vissza az ég felhőin, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Amikor ellenfelem azt hiszi, hogy végérvényesen győzött, akkor taszítom le a pokol fenekére. Imádkozzatok, hogy dicsőséges visszajövetelem mielőbb megtörténjen! Amikor látjátok, hogy az ég felhőin ragyogok, jobban, mint a Nap, emeljétek föl fejeteket és örüljetek, mert elérkezett megváltásotok. Onnantól érvénybe lép az ezer éves béke uralma: nem lesz többé bűn, sem fájdalom, sem jajkiáltás, sem halál. A szenteket mind feltámasztom, dicsőségemben fognak ragyogni örökkön-örökké, és visszatérnek a földre. Csodálatos világ lesz, amit el sem tudtok képzelni. A ti életetekben teljesülnek a Jelenések könyvének szavai, a csapások, a nagy tisztítás, és miután újjáalkottam ezt a földet, az Új Paradicsom.
Drága gyermekeim! Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, inkább a bűntől féljetek, ami elválaszt Tőlem. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, éljetek életszentségben, mert ez az egyetlen biztosíték arra, hogy elnyeritek az üdvösséget.
Lélekben legyetek mindig kicsiny gyermekek, hagyatkozzatok Rám teljesen! Adjátok át Nekem minden gondotokat, problémátokat, bízzatok Bennem, mert bizalmatok mértékében tudom adni kegyelmeimet. Az Én békémet adom nektek. Fogadjátok Szívből jövő, szeretetteljes áldásomat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 24, 44: „Legyetek hát készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amelyikben nem is gondoljátok!” 25, 13: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

2020. február 21. Az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Most már valóban itt az óra. Eddig is itt volt, de most álltok a legközelebb mindannak beteljesüléséhez, amit előre megmondtam nektek. Készüljetek, mert hamarosan az életetekre fognak törni. Maradjatok hűségesek Hozzám mindhalálig, mert csak akkor nyerhetitek el az örök élet koronáját. Mindez most teljesül be. Már nincs több haladék. A bűnök az egekbe csapnak. Meg kell tisztítanom a világot. Ha megtisztítottam, visszajövök dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Készüljetek! Hamarosan olyan eseményeknek lesztek tanúi, amilyet a világ még soha nem látott.

Gyermekeim! Már nem sokáig beszélek hozzátok. Lezárulnak a próféciák. Minden be fog teljesülni. Közületek sokan nem akarnak megtérni. Vérkönnyeket sírok miattuk, de tiszteletben tartom szabad akaratukat. Cselekedeteik következményeit egy egész örökkévalóságon át viselniük kell. Imádkozzatok a szegény, szerencsétlen bűnösökért, akik a kárhozat szakadékánál tántorognak. Bármikor belezuhanhatnak. A beígért események (nagy tisztítás, harmadik világháború) nem marad el, mert nem tért meg a világ. Akik imádkoznak, azoknak tűrhetőbb lesz a sorsuk, mint azoknak, akik ezt nem teszik. Fogadjátok szeretetteljes áldásomat, amelyet szomorú szívvel adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nyisd ki a Szentírást”

Jel 3, 15-22) Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt mondod: Gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. – Nem látod, hogy nyomorult vagy, szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked: Végy tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj; fehér ruhát, hogy felöltözz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged; kenetet, hogy megkend szemedet és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem. Buzdulj fel, és térj meg! Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon.

2020. február 27. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Kínszenvedésem és kereszthalálom a világ végezetéig folytatódik. Illetve ennek a korszaknak a végéig, amíg bűn van a földön, mert a pokoli hordák uralkodnak rengeteg ember szívében.
Gyermekeim! Nagyböjt van. Most különösen kérem, hogy csatlakozzatok Hozzám, álljatok keresztem alá, fogjátok meg Édesanyám és János apostolom kezét. Kérjétek, hogy megváltói Vérem rátok csöppenjen, amely oly bőségesen omlott ki Testemből az utolsó cseppig, hogy a világ végezetéig élő összes embert képes megtisztítani feltéve, hogy bűnbánatot tartanak. Gyülekezzetek keresztem alá! Nézzétek kínos agóniámat, sebeimet! Mellem zihálását, kapkodom a levegőt. Az egész Testem tetanuszgörcsben vonaglik. Én, a világmindenség Ura és Királya, ily mélyre alázódtam értetek.
Azt kérem, hogy mindig Engem lássatok, ilyen állapotban: töviskoronával a fejemen! Amikor majd az üldözés elharapódzik, titeket is ki fognak gúnyolni és üldözni fognak az Én nevemért. Akkor gondoljatok arra, amit előre megmondtam: ha Értem gúnyolnak és üldöznek igazságtalanul, nagy lesz a jutalmatok a Mennyben. De ne a jutalomért, hanem az Irántam való szeretetből tűrjétek el békében, és adjatok hálát Nekem, hogy osztozhattok sorsomban. Mindazokat, akiket szeretek, részesítem szenvedéseimben. Azért, hogy itt a Földön egyesüljenek Velem a szeretet frigyében, mert a barát a bajban ismerszik meg. Ha kitartotok Mellettem a szenvedésben és az üldöztetésben, akkor tudlak befogadni titeket dicsőségembe, mert ezzel tanúsítjátok Irántam való hűségeteket és szereteteteket.
Éljetek életszentségben és példátokkal vonzzátok Hozzám a lelkeket! Legyetek mindig alázatosak és engedelmesek! Csak Nekem akarjatok megfelelni!
Egyházamat már darabokra szaggatta a sátán. Igaz papjaim és híveim most menetelnek föl Velem együtt a Golgotára. Hamarosan keresztre feszítik őket, meghalnak, de Velem együtt fel fognak támadni. Az Új Világban, az Új Paradicsomban olyan dicsőségben fog ragyogni Egyházam, ahogyan még soha ezen a Földön. Akkor a Menny egyesül a Földdel, itt lesznek a szentek és a szent angyalok, és velük együtt fogtok Engem imádni a legméltóságosabb Oltáriszentségben, Aki köztetek ragyogok. Ez lesz Édesanyám Szeplőtelen Szívének diadala. Erre készítette föl a világot Fatima óta. Erről beszélt Gobbi atyának, ezért kérte a Máriás Papi Mozgalom megalapítását, engesztelését, és sok-sok lélek engesztelő imáját.
Gyermekeim! Most hatalmas harc dúl a lelkekért. Láthatjátok, hogy mennyire támad a sátán. Eddig is a Szentmise, az Én ártatlan, kiontott Vérem és Kereszthalálom megjelenítése tartotta fönn a világot. Ha ez a mindennapi véres Áldozat megszűnik, ahogy Dániel próféta írta, a világ teljesen ki lesz szolgáltatva a pokoli hordáknak. Akkor következik be Szent Péter apostol szava: „Atyám tűz által tisztítja meg ezt a Földet.”
Gyermekeim, engeszteljetek! Ti pedig, kicsinyeim, akik nem tudtok részt venni a Szentmisén, kérjétek Tőlem a lelki áldozást! Én megígérem, hogy a szívetekbe térek és megerősítelek benneteket. Amikor mindezek bekövetkeznek, akkor fogok visszatérni dicsőségemben, és szám leheletével elsöpröm a gonoszt. Ez a mondat nem csak az Antikrisztus személyére vonatkozik, aki a legnagyobb gonosz, de minden őt követőre, akik félrevezetik a népet.
Miután megtisztítottam a Földet, olyan lesz, mint amilyen a teremtés kezdetén volt, amikor még nem vezette félre a kígyó Évát. Akkor az érteni tudók és a szentek ujjongó örömmel fognak dicsőíteni, magasztalni Engem, és teli torokból kiáltják: „Áldott legyen az Isten mindörökké, Aki lehozta nekünk az Üdvözítőt!” Igen, gyermekeim, ekkor érkezik el a ti Üdvösségetek. Akik a gonoszt követik, befogják fülüket, behunyják szemüket, és acsarkodva jajveszékelnek, mert, bár felismerik az igazságot, hogy Én vagyok a Messiás, de már megátalkodottságukon nem tudnak változtatni. Örökre megmaradnak bűneikben.
Drága kicsinyeim! Mindent tudtul adtam nektek. Most a Nagyböjtben, különösen szeressetek, vigasztaljatok és engeszteljetek! Fogadjátok türelemmel a próbatételeket és a szenvedéseket. Az Én örök érdemeimmel egyesítve ajánljátok föl Atyámnak a lelkek megmentéséért, Égi Édesanyám Szeplőtelen Hétfájdalmas Szíve és könnyei által. Nem mindegy, hogy mennyi lelket tud magával ragadni a sátán. Rajtatok múlik, kicsinyeim, hogy mennyit imádkoztok, és mennyi áldozatot hoztok a lelkek megmentéséért. Odaát ezek a megmentett lelkek lesznek a ti kincseitek, őket tudjátok bemutatni Atyámnak, mint Szent Vérem gyümölcseit, akik imáitok hatására nem vesztek el. Így lássátok egész fájdalmas életeteket, amely tele van olykor szomorúsággal, mert a sátán igyekszik megkeseríteni minden Engem követőt. Acsarkodik ellenetek, de nem tud elbuktatni, mert Szent Vérem, mint Pecsét ragyog a lelketeken, és védőpajzsul szolgálok nektek.
Kicsinyeim! Az éj sötétje leszállt. Már pirkad a hajnal, dicsőséges visszajövetelem Napjának hajnala. Imádkozzatok, hogy mielőbb jöjjek vissza, és tisztítsam meg a világot. Már nincs több haladék, a megtisztítás folyamatos, amint azt a természeti katasztrófák, a járványok és a háborúk esetében láthatjátok. A gonoszság most fogja elérni tetőpontját az Antikrisztus fellépésével és az Oltáriszentség eltüntetésével. De, amikor ellenfelem azt hiszi, hogy győzött, akkor fogom ezer évre megláncolni és a pokol fenekére vetni. Jól vigyázzatok: senki ne szövetkezzen vele, mert ugyanúgy elbukik, mint ő. Én vagyok az örök Győztes, Aki a halálon és a poklon Úrrá lettem. Csak azok, akik kitartanak Mellettem mindvégig, ők fognak Velem együtt uralkodni.
Kicsinyeim! Ma még dönthettek Mellettem, vagy Ellenem. Amíg itt éltek testben, meg  tudtok változni, de ha már eljön a nagy sötétség ideje, és minden lezárul, akkor mindenki olyan marad, amilyen addig volt. Nagyon szeretlek titeket, azért figyelmeztetlek. Maradjatok Velem a Getszemáni kertben, virrasszatok, és a nehéz órákban Velem együtt mondjátok: „Atyám, ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem amint Te.” Erre áldalak meg benneteket, drága gyermekeim, Szívem mindeneket felülmúló, végtelen, örök szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Szentírási megerősítés: Mt 21, 13: „Jézus mondja”