2009. augusztus 28., péntek

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

Arra vezetlek téged, hogy felékesítsd Egyházamat
2009. augusztus 27.
Vassula az IÉI 7. Ökumenikus Zarándoklatán olvasta fel ezt az üzenetet a résztvevőknek, melynek témája „Szent Pál nyomában – a bibliai Görögország” volt. Az Úrtól kapta pár nappal előtte (2009. augusztus 27-én) ezt az üzenet:
“Nem csak a Szerzője vagyok ennek a nagyszerű műnek, de ma arra vezetlek téged, hogy felékesítsd Egyházamat. Ezekben a napokban meg akarom tölteni az értelmedet, a szívedet és az egész lényedet az Én teljességemmel, azért, hogy fejlődni tudjál az Én isteni szeretetemben. Ami a szenvedéseket illeti, melyeket a Nevemért kiálltál, és mindazt, és amiken keresztül mentél Értem, Atyám el fogja felejteni az irántam tanúsított minden közömbösségedet, Én pedig betöltöm mindazt, ami hiányzik belőled. Légy áldott nemes szeretet cselekedeteidért, maradj egységben és légy az egység tökéletes jelképe! És… amint tudod, az Én erőm a gyengeségben rejlik. Örülj és örvendezz, és mosolyogj mindazokra, akiket neked adtam! Légy világosság ebben a sötétségben, és tartsd ébren az Én szent szívemből kiáradó tüzet. Nagyon szeresd a keresztemet, hogy a láng ki ne aludjon benned. Légy Atyám tökéletes képe. Az irgalmam végtelen, és mindnyájatokra kiárad. Legyetek egyek az Én nevemben.”
http://ichtys.hu/index.php/131-2009-augusztus-27

2009. augusztus 26., szerda

Medjugorjei Üzenetek , 2009. augusztus

2009. augusztus 2.
Drága gyermekek! Azért jövök hozzátok, hogy anyai szeretetemmel megmutassam nektek az utat, amelyen járnotok kell, hogy Fiamhoz hasonlóvá váljatok, és ezáltal közelebb kerüljetek Istenhez, és kedvesebbek legyetek számára. Ne utasítsátok el szeretetemet. Ne mondjatok le az üdvösségről és az örök életről e világ múlandó és hiábavaló dolgai miatt. Köztetek vagyok, hogy vezesselek benneteket és édesanyaként figyelmeztesselek titeket. Jöjjetek velem!

2009 augusztus 25.
Drága gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, nem vagytok eléggé szentek és nem sugározzátok a szentséget mások felé. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és munkálkodjatok személyes megtéréseteken, hogy Isten szeretetének jelévé válhassatok mások számára. Veletek vagyok, és az örökkévalóság felé vezetlek benneteket, amelyre vágyakoznia kell minden szívnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2009. augusztus 4., kedd

Nagyfalui üzenet, 2009. augusztus

„Szeretteim! Mivel elég sokan nem ismeritek a Szőkefalva-i Mária jelenéseket és üzeneteket, ezért most röviden összefoglaljuk nektek…”
2009 – A ZARÁNDOKHELYEK MEGISMERÉSÉNEK AZ ÉVE –AUGUSZTUS
”Isten és a felebarát szeretetében éljétek le földi zarándoklásotok szent idejét!”
59. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi evangéliumokat! (Jn. 6,24-69; Lk. 1,39-56; Mk.7,1-23).
Havi mottó:„Ti vagytok a világ világossága!” (Mt. 5,14)
Havi imaszándék: a világban lévő lelki sötétség megszünéséért és a lelki világosság növekedéséért kérjük a Szentlélek Istent!
Konkrét feladatunk: a hónap folyamán elzarándokolhatunk egy Istentől kiválasztott szent helyre.
Tanítás a Szentlélek Istentől 2009 augusztusában
            „Szeretteim! Mivel elég sokan nem ismeritek a Szőkefalva-i Mária jelenéseket és üzeneteket, ezért most röviden összefoglaljuk nektek.
Mit mondott Mária Szőkefalván Rózsikának és általa a zarándokoknak és az egész emberiségnek?Én, mint Édesanyátok szeretlek mindannyiotokat! Ne féljetek életetek nehéz helyzeteiben, mert Én veletek vagyok és betakarlak titeket védő palástommal. Ne legyetek soha szomorúak, mert mindennap közelebb kerültök az Én Szeplőtelen Szívem győzelméhez!
Mit kért Mária Szőkefalván a látnoktól és általa tőletek az egész kereszténységtől?
Ha egész életetekben arra törekedtek, hogy megörvendeztessetek Engem, Én is rendkívüli módon foglak megörvendeztetni titeket.
Kérlek benneteket – megmenekülésetek érdekében – ajánljátok fel magatokat és szeretteiteket Jézus legszentebb Szívének és az Én Szeplőtelen Szívemnek. Amikor találkoztok, legyen bátorságotok így köszönni: „Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Ámen!
Szomorúan mondom nektek, sok üres templomot találtam a világban. Most arra kérlek titeket, töltsétek meg a templomokat, ne hagyjátok egyedül az Én Szent Fiamat a tabernákulumban. A szentmisén vegyétek magatokhoz minél gyakrabban Jézus Szent Testét és Vérét, mert csak Ő tud rajtatok segíteni a nehézségeitekben, szenvedéseitekben és a betegségeitekben. Necsak nagyböjtben, hanem máskor is, főleg pénteken végezzétek a keresztúti ájtatosságot. Minden fontosabb esemény előtt végezzetek kilencedet. Mindennap olvassatok egy részt a Szentírásból, legalább egy negyed órát elmélkedjetek rajta és aznap törekedjetek aszerint élni.
Tudnotok kell, az utolsó időben a Sátán ordító oroszlánként jár körül a világban, hogy minél több lelket megszerezzen magának. Bűnbánatotokkal, rózsafüzér imáitokkal, böjtjeitekkel, élő szeretetetekkel,… van hatalmatok legyőzni a Sátánt! Ne engedjétek, hogy a Sátán evilági, múlandó dolgokkal, Istentől elcsábítson titeket. Ne csodálkozzatok azon, ha a Sátán támad benneteket! Csak azt a várat támadja az ellenség, amely nincs bevéve. Bízzatok abban, mi együtt harcolunk a Gonosz ellen és biztosan győzni fogunk!
Legyetek lélekben mindig készen, mert a kegyelmi idő hamarosan lejár és közeledik a Nagy Figyelmeztetés.
Szakítsatok időt a zarándokhelyek felkeresésére, mert ott rendkívüli kegyelmekben részesülhettek.
Legyetek e gyűlölködő világban a szeretet hordozói! Tudnotok kell az Ég tele van szeretettel! Ti szeretetből és szeretetre lettetek teremtve. Csak azok a gyermekeim juthatnak a Szeretet Országába, akik befogadják és gyakorolják a szeretetet.
Mindennap imádkozzatok a szándékaimra, a Szentatyáért és a papok szentté válásáért. Mindennap hívjátok segítségül a Szentháromságot, az angyalokat és szenteket, mert csak úgy tudnak segíteni rajtatok. Imádkozzatok egyedül, a családban és a lelki közösségetekben. Ezáltal bezárul a szívetek a Gonosz előtt és teljesen kinyillik Isten előtt. Mindennap délután öt órakor imádkozzatok Velem  öt percet az egész emberiség megtéréséért. Azt kérem, hogy minden Általam kiválasztott szent hely imaközpont legyen. Vegyétek komolyan az engesztelő közösség alapítását, ahol hetente együtt imádkozhattok és tanúságot tehettek a hitetekről.
Fogadjátok el és ajánljátok fel a testi és lelki szenvedéseiteket Istennek, mert ezáltal sok lelket segíttek az üdvösség útjára. Amikor szenvedtek bármilyen formában, gondoljatok arra, Mi misztikus módon együtt szenvedünk veletek.
Szomorúan mondom nektek, sajnos kevés lélek hallja meg és váltja valóra az üzeneteimet. Ám, örömmel mondom nektek, akik meghallják és megteszik boldogságukat szolgáló kéréseimet, azok a gyermekeim, a nehéz időben nem fognak elveszni, azok rendkívüli, Égi ajándékainkban fognak részesülni.
Megáldunk titeket a szentségre való törekvés lelkületével!!!”
 (Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)
Házi feladat augusztusra:
E GONOSZ ÉS ROMLOTT NEMZEDÉKBEN, JÓ PÉLDÁTOKKAL, ÚGY RAGYOGJATOK, MINT A CSILLAGOK A VILÁGMINDENSÉGBEN!
Előretekintés 2009 szeptemberére:
Közös imaszándék lesz:az ötödik évfordulón hálát adunk: a Szentháromság hegyért, az engesztelő közösségeinkért és a lelki vezetőinkért!
Konkrét feladatunk lesz: bocsánatot kérünk a Szentháromságtól, mindazokért a bűneinkért, hibáinkért, mulasztásainkért, amelyeket az engesztelő utunkon elkövettünk!!!
N.B. Szeptemberben, a Szentháromság hegyéről és engesztelő közösségünkről fogunk összefoglaló tanításban részesülni!
Csilik János: Amit Szőkefalváról tudni lehet
SZŐKEFALVA „A FÉNY KIRÁLYNŐJÉNEK JELENÉSEI ÉS ÜZENETEI 10 ÉV SORÁN (1995-2005)
Szőkefalva – Erdély közepén, Dicsőszentmárton és Vámosgálfalva között, a Kisküküllő mentén fekvő kis település. A falunak 1200 lakosa és négy temploma van, négy helyben szolgáló lelkipásztorral. A négy felekezet évszázadok óta békében él egymással. A falunak a véleménye „az állitólagos Mária jelenéssel” kapcsolatban megoszlik. Márián Rózsika, a látnoknő, 1962 november 4-én született Dicsőszentmártonban, szüleinek első gyermekeként. Két éves volt, amikor a szülők Szőkefalvára költöztek. Rózsika itt járt magyar tannyelvü általános iskolába. Itt volt elsőáldozó és bérmálkozó. Az iskoláit Dicsőszentmártonban román nyelven folytatta. Gépírói tanfolyamot is végzett. Utána tisztviselő lehetett volna nagyon távol a szülőföldjétől, ahova a szülei nem engedték el. Amikor az 1981-ben kötött házassága elviselhetetlen lett számára, Ferenc nevű gyermekével 1989-ben visszaköltözött Szőkefalvára. 1992-ben harminc évesen, cukorbetegsége miatt, elvesztette látását. Sokszor volt élet-halál között és az orvosok többször lemondtak róla. Mégis életben maradt, mert a Szűzanya őt választotta ki a szőkefalvai üzeneteinek továbbítására. 1999 május 2-án lépett be a ferences harmadrendbe. Lelki élete, Szűz Mária megjelenése előtt, saját vallomása szerint hiányos volt: „Csak nagy ünnepeken, Karácsonykor, Húsvétkor jártam templomba. Nem éltem a szentségekkel, nem imádkoztam rendszeresen, nem-igen tartottam meg az Egyház parancsait. Amibe évekig nem tudtam belenyugodni, az a vakságom volt. Ám, amióta Szűz Mária megjelent nekem, nincs szükségem a földi fényre!” Rózsika, küldetésének vállalása óta, nagy szeretettel, önátadással és boldog lélekkel fogadja az engesztelő szenvedést, amit felajánl az Égieknek az emberiség megtéréséért! Jelenleg hetente viszik a látnokot dializisre vese betegsége miatt.

A Szőkefalvi jelenésről röviden. Márián Rózsika 1995-ben Dicsőszentmártonban, a nagymamájánál tartózkodott. Imádságai sokszor az éjszakába nyúltak. 1995 januárjában, vakságának harmadik évében, egy vörös fényt látott, amely többször is megjelent neki. Június 17-én este 11 órakor, imádság közben egy hang szólította meg, amelyről a beszélgetés közben kiderült, hogy a Szűzanya hangja volt. 1995 december 8-án, este 11 órakor megjelent a mennyei fényben egy Mária szobor (kb. 75 cm nagyságu). Mária feje körül 12 csillag volt, ezek fölött egy nagy csillag, amelyből nagyon erős fény áradt Mária szobrára. Ilyen fény szobor formában jelent meg azután (2005 június 17-ig) Szűz Mária a látnoknak, általában évente háromszor.

 Rózsikának 1995-től 1998-ig csak magánjelenései voltak, amiről nyilvánosan nem beszélhetett. E három év alatt, a Szűzanya tanította és felkészítette a látnoknőt hivatásának betöltésére. 1998 november 4-én este 11 órakor volt az első nyilvános jelenés Szőkefalván a látnok családi házában. 1999 március 21-én este 11 órakor volt a második jelenés szintén a családi házban, kb. 35 személy jelenlétében. Ezen Ft. György István lelkipásztor (a látnoknő gyóntatója) is jelen volt. Kérésükre, a Szűzanya elfogadta, hogy azután délután 5 órától jelenik meg a látnoknak. 1999 június 17-én már az udvaron volt a jelenés kb. 200 személy jelenlétében.

Dr. Jakubinyi György, a gyulafehérvári egyházmegye érsekének előzetes engedélyével, a látnok megkérte a Szűzanyát, ha lehet ezentúl a római katolikus templomban legyen a jelenés. 1999 november 4-én a templomban volt a jelenés kb. 1500 zarándok jelenlétében. A következő jelenések a templomban, azután a templom udvarán történtek. Ezekre az alkalmakra egy szabadtéri oltárt építettek. A jelenés időtartalma 10-15 perc volt. Az utolsó jelenés 2005 június 17-én volt, amelyen 120 pap és kb. 25000 zarándok vett részt. Szűz Mária azt jelentette ki Szőkefalván: „Én itt ezen a helyen  a Fény Királynője vagyok”.

A Szűzanya 1999 és 2000-ben öt titkot adott.  1.Gyakoribb és nagyobb természeti csapások lesznek, mint eddig voltak. Éhségre, valamint gyógyíthatatlan betegségekre lehet számítani. 2.Tűzvészek, árvizek, szárazság és nagy földrengések lesznek. 3. Sok gyermek meghal 7 éven alul. (Ez a három titok az egész emberiségre vonatkozik, ha nem tér meg) 4. Az emberi szívekben lassacskán kihűl a szeretet. Romániát egy nagy esemény fogja megrázkódtatni és sok ártatlan vér fog folyni. 5.Eljön az idő, amikor az Egyház mérlegre kerül. Eljön az idő, amikor a papok tévelyegni fognak és megölelik azt az utat, amely őket a vesztükbe vezeti. Amikor úgy fog látszani, hogy minden összeomlik, akkor fog győzni az Egyház, mert jönni fog egy Péter nevü pápa, aki a győzelem útjára fogja vezetni az Egyházat. (Ezt az ötödik titkot 2008 április 4-én mondhatta el a látnoknő)

Az Egyház viszonyulása. Szőkefalván történt és történő eseményeket Dr. Jakubinyi György érsek atya figyelemmel kisérte és körlevélben engedélyezte, hogy a papok és a hívek oda zarándokoljanak. Minden Mária-jelenést az Egyház hivatalos elfogadásáig „állitólagos jelenésnek” szoktak nevezni.

Josef Ratzinger bíboros (aki most XVI. Benedek pápa) álláspontja: „Ahol emberek gyűlnek össze és fegyelmezetten imádkoznak, gyónnak, áldoznak, szentmisén vesznek részt, igehirdetést hallgatnak,… ott nem lehet a Gonosz incselkedése a dolgok mögött. Gyümölcseiről lehet megismerni a fát!”
Jelenleg mi van Szőkefalván? Minden hónap 17-én 19 és 24 óra között engesztelést szerveznek a római katolikus templomban. Minden évben, május 17-én ifjúsági engesztelést szerveznek a Szűzanya kérésére 10 – 18 óráig. Minden év június 17-én megünneplik a jelenések évfordulóját a Szűzanya óhaja szerint (17 órakor ünnepélyes szentmise).