2008. január 4., péntek

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – ”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!” 2008 január 3.

9. Elsőcsütörtök Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: elmélkedjük át az Úr Jézus hegyi beszédét. (Máté 5., 6., 7. fejezetek)
Havi mottó: „Boldogok vagytok, ha Miattam szidalmaznak és üldöznek titeket és hazudozva minden rosszat fognak rátok! Örüljetek és ujjongjatok: nagy lesz jutalmatok a Mennyben! (Máté 5, 11-12)
Közös imaszándék: azért engesztelünk, hogy a különböző vallásúak között Jézus szeretete megszülessen és növekedjen!
Konkrét feladatunk: bocsánatot kérünk más vallású testvéreinktől a kiengesztelődés szellemében!!!
•   A Szentlélek Isten tanítása, 2008 januárjában
„Szeretteim! Akik a legközelebb vannak Hozzám, nagy tisztuláson mennek át, azért, hogy bebizonyosodjon az állhatatosságuk, azért, hogy tanítsák azokat, akik utánuk fognak a tisztulásban részesülni. A tisztulásra mindannyian számíthattok a nagy Kiáradásom előtt. Bármilyen kellemetlen érzés is a tisztulás, utólag meg fogjátok látni azt, hogy nagy kegyelem volt számotokra.
Jelenleg az ajtó előtt állok és várok arra az Atya által is legalkalmasabbnak látott időre, amikor rendkívüli erőmmel betölthetem mindazokat, akik megnyílnak Felém. Mindazok számára, akik Jézust elfogadják nagy ajándék lesz mindaz, ami következni fog. Előre megmondom nektek, akik Jézust jelenleg tudatosan és készakarva visszautasítják, azok rövidesen az Atya haragjával fognak találkozni.
Jézusra, amikor a Földön élt, sok rosszat fogtak az emberek, azért mert féltek attól, hogy meg kell változniuk. Jézusról azt mondták: borissza; elment az esze; megszállott; nem tartja meg a törvényeket… Arról a Jézusról mondták mindezeket az ellenségei, Aki a Legjózanabb; a Legtisztább elméjű volt; Aki a legkomolyabban tartotta meg a törvényeket. Ha megfigyelitek az apostolok, szentek, hitvallók… életét, ők is találkoztak az emberek rágalmaival, sőt, sokan még az életüket is feláldozták Jézusért.
Arra kérlek benneteket, hogy mindazokat a lelki fájdalmakat, amelyeket okoznak nektek a rágalmazók, ajánljátok fel az ő megtérésükért.
Titeket arra kérlek, ne rágalmazzatok senkit, mert a hazug nyelv megöli a lelketeket. A sok jót vegyétek észre, és tegyétek szóvá, ami az emberekben van. A ti utatok legyen a hálaadás, a dicsőítés mindenért, amit a javatokra, tisztulásotokra engedek meg nektek. Azt ajánlom nektek, hogy szeressetek mindenkit Jézus igazi szeretetével!
Most azt mondom nektek, hogy ne keseredjetek el, legyetek boldogok, ha Jézus miatt megrágalmaznak és hazudozva, minden rosszat fognak rátok! Meglátjátok, már a Földön nagy jutalomban fogtok részesülni.
Kérlek benneteket, imádkozzatok és böjtöljetek rágalmazóitokért, hogy ők is megtérjenek, és örömszerzők legyenek. Kérve kérlek titeket, őrizkedjetek a nyelv összes bűneitől. Tanuljátok meg, hogy előbb gondolkodjatok, és csak azután beszéljetek. Azt mondom nektek, legyetek óvatosak az emberekkel, mert akikben megbíztok, azok válhatnak ellenségeitekké.
Ne féljetek a jövőtől, bízzatok a győzelemben!
Bátorításul mondom nektek, hogy akik bűnbánatban segítségül hívják Istent, azok meg fognak menekülni! Isten soha nem fogja magára hagyni bűnbánó gyermekeit!
Megáldalak titeket az óvatosság lelkületével!!!”
Házi feladat januárra:
„ISTENEM SEGÍTS, HOGY A RÁGALMAZÓK ÁLTAL OKOZOTT LELKI FÁJDALMAKAT AJÁNLJAM FEL AZ Ő MEGTÉRÉSÜKÉRT!”
Előretekintés februárra:
Közös imaszándék lesz: Gyertyaszentelő Boldogasszony kezeibe tesszük a családjainkat. Szűz Mária által fogjuk kérni – a Szentháromságtól – a caládjaink tisztulását, megerősödését!!!
Konkrét feladatunk lesz: családon belül, minden este lefekvés előtt, a kiengesztelődés szellemében bocsánatot fogunk kérni egymástól!!!
TANITÁS AZ ISTEN VIII. PARANCSOLATÁRÓL
„HAMIS TANÚSÁGOT NE SZÓLJ FELEBARÁTOD ELLEN!”
Isten kéri tőlünk, hogy kerüljük felebarátunk becsületének megsértését: a gyanakodást, megszólást, rágalmazást, gyalázást és a becsületsértő beszédek készséges meghallgatását.
•   Gonosz gyanakodással az vétkezik, aki valakiről elégséges ok nélkül a rosszat feltételezi! Csak a
rossz ember hiszi el nagyon szívesen, hogy mások is olyanok, mint ő. Ki mint él, úgy ítél!!!
•   Megszólással az vétkezik, aki másnak hibáit szükség nélkül kibeszéli! Ez a bűn kevélységből ered.
Sokan úgy képzelik, hogy az ő nagyságuk azáltal fokozódik, ha másokat lealacsonyítanak.
Ki-ki a saját portáján seperjen!
•   Rágalmazással az vétkezik, aki másra olyan bűnt fog, amelyet nem követett el! A hatóság előtt történt
rágalmat hamis tanúságnak nevezik. A rágalmazás oka: a gyűlölet, a bosszúvágy, az irigység…
A rágalmazó két bűnt követ el egyszerre: hazudik, és felebarátjának becsületét sérti!
•   Szembegyalázással az vétkezik, aki valakit szemtől-szembe megbecstelenítő szavakkal illet.
Az éles kard nagyon vág, a gonosz nyelv sokkal jobban!
•   Aki becsületsértő beszédeket örömmel hallgat, az ugyanazt a bűnt követi el, mint aki ilyen
beszédeket folytat. Jól jegyezd meg, aki rosszat beszél, annak az ördög a nyelvén van; aki a rossz
beszédet szívesen hallgatja, annak az ördög a fülében van!
Tanácsok:
Aki más becsületét megsértette köteles felebarátjának elrabolt becsületét helyrehozni: bocsánatkéréssel vagy visszavonással, ha a sértés nyilvánosan történt.
Aki a becsületsértést nem akarja jóvátenni, az nem nyerhet Istentől bűnbocsánatot és a paptól sem feloldozást!!!
ISTEN, AKI MAGA AZ IGAZSÁG, TILTJA A HAZUGSÁGOT, A KÉPMUTATÁST ÉS A HIZELGÉST!
•   Hazugsággal az vétkezik, aki tudatosan nem mond igazat! Az ördög hazudik és a hazugság atyja! Aki
hazudik az az ördög ivadéka! Aki hazudik, elveszíti az emberek bizalmát. Aki hazudik, az lop is. Aki
őszinte, az a jó Istenhez hasonlít és kedves előtte, továbbá embertársainak becsülését is megnyeri!
•   Képmutatással az vétkezik, aki másképpen beszél vagy cselekszik, mint ahogyan gondolkodik. A
képmutató ruhája után juh, ravaszsága után róka, kegyetlensége után farkas.
•   Hízelgéssel az vétkezik, aki haszonlesésből valakit meggyőződése ellenére érdemén felül szemtől-
szembe dicsér. A hízelkedők szemben dicsérnek, hátunk mögött kinevetnek. A hízelkedők
veszélyesek, mert elhallgatják a hibáinkat és eltúlozzák az erényeinket.
Legyünk óvatosak azokkal, akik túlzottan barátságosak és túlzottan dicsérnek minket.
„Ha Isten segítségével kerülöd: a besúgást, a gúnyolódást, a titkok felfedését, a szeretetlen itélkezést, a káromkodást, az átkozódást, a hamis esküt, a vitatkozást,… meglátod, életed minden napján megáld téged az Isten!!!”
Tanácsok a nyelv megfékezésére:
* Kerüljük a fecsegést! A nyelv bűnei ellen legjobb eszköz a hallgatás. Sok beszédnek, sok az alja, aki hallja megsokalja!
* Beszédünkben legyünk óvatosak! Minden hiábavaló szóról számot kell, adjunk az ítélet napján!
* Mentegessük a felebarátunkat a becsületsértő beszédekkel szemben! Jó, ha kiemeljük felebarátaink jócselekedeteit. Ajánlatos a rossz beszéd hallatán kimenteni a felebarátunkat vagy igyekezzünk másra irányítani a figyelmet. A becsületsértő beszédet ne adjuk tovább! Ne foglalkozzunk mások hibáival, törődjünk a saját dolgainkkal!
Röpima: „Uram segits, hogy a nyelv minden bűnétől megszabaduljak!!!”