2013. június 25., kedd

A Szűzanyánk 2013. június 25-ei üzenete Medjugorjéből

Medjugorje, 2013. június 25. a jelenések 32. évfordulója
„Drága gyermekek! Örömteli szívvel szeretlek mindnyájatokat és arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez, hogy még közelebb tudjalak vinni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, és Ő békéjét és szeretetét adja nektek, amely mindnyájatok eledele. Nyíljatok meg gyermekeim az imádságra, nyíljatok meg szeretetemre. Édesanyátok vagyok, és nem hagyhatlak magatokra benneteket a tévelygésben és a bűnben. Ti arra vagytok meghívva gyermekek, hogy gyermekeim legyetek, az én szeretett gyermekeim, hogy mindnyájatokat bemutathassalak Fiamnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”Drága Imacsalád!
A béke és a szeretet mindannyiunk számára táplálék. Szükségünk van erre a kegyelmi táplálékra,
Isten ajándékára. Az ember gyakran vétkezik, amikor azt gondolja, hogy saját erővel elérheti a szeretetet és a békét. A Szűzanya kihangsúlyozza, hogy ezek Isten adományai, az embernek meg kell nyílnia és előkészülnie. Alázatossággal megnyílni, és felelősséggel fogadni, mint adományt és kegyelmet.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez közeledni meghívás az alázatos engedelmességre, melyet az Úr Jézus is megélt. Mikor visszatért velük Jeruzsálemből Názáretbe, engedelmes volt. Növekedett kegyelemben és bölcsességben Isten és emberek előtt, – tanúsítja Szent Lukács evangélista.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívéhez közeledni azt jelenti, hogy elfogadjuk Isten akaratát, Isten tervét életünkre nézve, tudván, hogy az nem értelmetlen. Ez a világ, amelyben több milliárd ember él, minden teremtménnyel együtt, a Teremtő és a Megváltó Istené. A bűn és a tévedések okozzák azt, amit e világ kínál nekünk, hogy úgy éljünk, mintha nem lenne Isten, mintha nem létezne a bűn és a tévedések. A Szűzanya, mint Anya - nem teheti, sem nem akarja – ezt a nemzedéket mellékúton eltévedve magára hagyni. Arra vagyunk meghívva, hogy gyermekek legyünk, Isten és a Szűzanya szeretett gyermekei. Ez az igazság kegyelem, amelyért felelősek vagyunk
A Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelni magunkat, meghívás az apostolkodásra, hasonlóképpen, mint a Szűzanya, útra kelt oda, ahol szükség volt rá, a bűnösök és szegények közé. Erzsébet a találkozáskor a Szűzanyával megérintette a Megtestesülés igazságát, és a titkos Istenanyaságot, új megtapasztalásban telve békével és szeretettel új életet kezd Ain Karimban.
Ez az élet fontos minden hitbeli generáció számára, akik megnyílnak az Evangéliumnak, és a Boldogságos Szűznek, az Örömhír hordozójának. A Szűzanya összegyűjti minden gyermekét és bemutatja Fiának őket – és ez Krisztus Titokzatos Testének titka – az Egyház. És ez a bátorítás, és válasz kérdésünkre –ma mit tehetünk másokért, hogyan s milyen módon segítsünk a rászorulókon?
Marad az alapigazság az emberről, függetlenül kultúrától, műveltségtől, vallástól, és mástól. Az ember értelmes lény, aki vágyódik a szeretetre és a békére. Isten képmására teremtett lénynek megvan a képessége a megkülönböztetésre, és ezzel az emberek közötti közeledésre, és Isten akaratának a megtevésére . A Béke és a Szeretet, a Béke és a Jóság létrehozóivá válni a legalapvetőbb apostolkodás.
A Szűzanya Szeplőtelen Szívének szentelni magunkat elkötelezettséget jelent, igyekezni elérni azt a kegyelmi ajándékot, melyet minden ember magában hordoz. A mi halaszthatatlan feladatunk, melyet Jézus adott Egyházának, aki üdvösségünkért, az emberekért küldetett, és felelős önmagában hordja az Igazságot:
„Ti vagytok a világ világossága…
„Ti vagytok a Föld sója…
„Ti vagytok a hegyre épült város…
„Ti vagytok a bölcs szüzek…
„Ti vagytok a szőlőskert hűséges megművelői…
„Akinek sok adatott, attól sokat fognak követelni.”
Ezekben a napokban hálával ünnepeltük a Béke Királynője jelenéseinek a 32. Évfordulóját.
Áttekinthetetlen sokaság minden nemzetből, nyelvből, kultúrából keresi a békét és a szeretetet.
Hozzá akarnak járulni áldozatukkal, imáikkal a békéért és a szeretetért a világban minden ember számára. Minden zarándok áldozatával és imájával, felajánlásával és megtérésével hozzájárul a világ megtéréséhez és megszenteléséhez. Termékeny zarándoklatával emeli a jóság, szeretet, béke szintjét a világban. Ha úgy tűnik, hogy a rossz sivatagja és a bűn növekszik, annál inkább terjed a kegyelem oázisa és a keresztény élet az egész világban. Az Anya meghív minket arra, hogy ne tévelyegjünk, hanem az egyetlen biztos úton haladjunk.: az Evangélium, Egyházunk, keresztény hitünk útján. S újra felhívja figyelmünket az imára, melynek ereje van visszatéríteni az eltévelyedettet, Világosságot ad azoknak, akiket a sötétség hatalma uralt.
Imacsaládunk meghívása kezdettől fogva világos – élni a Szűzanya üzeneteit! Nagy lánggal, s lelkesedéssel fogadjuk és éljük ezt az üzenetet is.
Ebben a hónapban a következő szándékokra fogunk imádkozni:
1. Minden bűnös megtéréséért és visszatéréséért az igazság és üdvösség útjára.
Mindazokért, akiknek a bűne a narkó, alkohol, erkölcstelenség, lelki képtelenség megmaradni a Jézushoz vezető úton.
2. A papokért, szerzetesekért, lelki hivatásokért, hogy a Szűzanya Szeplőtelen Szíve közbenjárására az Úr adjon új apostolokat és jó pásztorokat.
3. Minden zarándokért, hogy a HIT évében Medjugorje-ban megújuljon hitük és szeretetük
Jézus, a Szűzanya és az Egyház iránt.
A szenvedőkért, nehéz keresztet viselőkért, hogy vigasztalást és békét találjanak.
Hogy újra a mi jelenünkben láthassuk Szűz Mária jelenlétének gyümölcseit.
Drága Testvéreim,
Ez az ez évi megújulás ideje, de a kegyelem ideje is. Imádkozzunk, hogy Horvátország ne kerüljön a szegény országokhoz erkölcstelen, könnyelmű, a múló haszon miatt, hogy felismerjék a keresztény hűség és kultúra erős védőfalát.

Jozo Zovko


Ivanka éves jelenése
Június 25-én volt, mint minden évben, Ivanka Ivanković Elez látnoknak az éves jelenése. Ivanka utolsó mindennapos jelenésén, 1985. május 7-én, a Szűzanya, miután átadta neki a 10. titkot, azt mondta, hogy ezentúl Ivanka élete végéig évente egyszer fog megjelenni neki, mégpedig a jelenések évfordulóján, június 25-én. Ez így is történik azóta.
Az idei jelenés Ivanka családi házában volt. Csak a családja volt jelen. A jelenés után a következőket mondta Ivanka:
A Szűzanya nem adott üzenetet.
Megáldott bennünket anyai áldásávalNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése