2012. augusztus 25., szombat

Szűzanyánk üzenete Medjugorje-ból 2012. augusztus 25-én

Medjugorje, 2012. augusztus 25. 

Drága gyermekek! Ma is reménnyel a szívemben imádkozom értetek és hálát adok a Magasságbelinek mindnyájatokért, akik szívből megélitek üzeneteimet. Adjatok hálát Isten szeretetének, hogy mindnyájatokat szerethetlek és Szeplőtelen Szívem által a megtérés felé vezethetlek. Nyissátok meg szíveteket és döntsetek a szentség mellett és a remény örömet fog szülni szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

„Uram, kihez mennénk? – Te vagy az Isten Fia!”

- Szabó Ferenc elmélkedése az évközi 21. vasárnapra
A vasárnapi perikópa János hosszú 6. fejezetének záradéka. Jézus eucharisztikus beszédének hallatára nemcsak a hitetlen hallgatók sokasága, hanem még tanítványai közül is többen megbotránkoztak a kemény beszéd miatt, és eltávoztak Tőle, mert nem értették, miként adhatja Jézus, a názáreti Mária és az ács fia testét eledelül. Igazában materialisták voltak. Nem értették, hogy a Mester szava szellem és élet, hogy a megígért Eucharisztia a feltámadt Krisztus szentségi teste és vére lesz. Jézus ekkor a Tizenkettőhöz fordul: „Csak nem akartok ti is elmenni?” Mire Simon Péter felel neki: „Uram, kihez menjünk? Neked örök életet adó igéid vannak. Mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy az Isten szentje.” Te vagy az Isten Fia! Ez ma is a hozzá csatlakozók hitvallása. Jézus már tudja, hogy egy a Tizenkettő közül, Júdás, elpártol tőle, elárulja Őt.

Perikópa-magyarázatainkban többször utaltunk arra, hogy Jézus miként vezeti rá követőit messiási titkára: fokozatosan nyilatkoztatja ki mivoltát, istenfiúi titkát hallhatóinak és tanítványainak, akik az ószövetségi messiási jövendöléseket nem értik, akik politikai messiást várnak, nem pedig az izajási szenvedő szolga sorsának beteljesítőjét. A tanítványok, Péter értetlensége is mindvégig megmarad. Csak Jézus feltámadása, pünkösd és a Szentlélek eljövetele után világosodik meg minden, amint Péter pünkösdi beszédéből és az ősi apostoli igehirdetésbál látjuk. Péter Fülöp Cezáreai hitvallása, vagy a mostani, kafarnaumi hitvallás is, már az ősegyház hitét tükrözi, amelyet a 70 után írt evangéliumok rögzítettek, és a húsvét előtti történetbe visszavetítettek.

Jézus Krisztus isten-emberi személyének megvallása a kereszténység lényege. Jézus ma is vízválasztó. Az evangéliumi jelenet a hit és a hitetlenség ma is megismétlődő drámáját jeleníti meg. Választanunk kell: mellette, vagy ellen? A Jézus Krisztus zászlaja és Lucifer zászlaja alatt küzdők harca végigvonul a történelmen, ahogy ezt már Szent Ágoston De Civitate Dei, Isten városa c. nagy történelem-teológiai művében leírta, vagy ahogy Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlataiban a Két zászlóról szóló elmélkedése érzékelteti.

Végül szeretném idézni a modern hit és hitetlenség kérdésével oly sokat foglalkozott jezsuita teológust, Henri de Lubacot, aki a zsinaton is fontos szerepet játszott: Az élete végén bíborossá kinevezett Henri de Lubac szerint három szóval jellemezhetjük az ateistákkal folytatandó helyes párbeszédet: dialógus, szembesülés, harc. Ha helyesen értjük a három kifejezést, egyáltalán nem zárják ki, inkább feltételezik, kiegészítik egymást – összekapcsolódnak. Nem kell szégyellenünk, hogy az ateizmussal való konfrontációban a harcra is felkészülünk. Nem az ateisták személyét támadjuk, hanem az ateizmust. Persze lelki fegyvereket használunk. Legelőször pedig önmagunk ellen fordítjuk e fegyvereket, a bennünk rejtőzködő ateizmust vagy hamis istenképet igyekszünk legyőzni. Mert a hit és a hitetlenség határvonala tulajdonképpen mindannyiunk szívén keresztül húzódik.
A hívő magatartása – amikor szembesül az ateizmussal, vagy az ateista támadja őt – nem lehet más, mint a harc: harc Istenért – hangsúlyozza Henri de Lubac. Példának a tudós gondolkodó rendtársa és barátja, Teilhard de Chardin magatartását idézi. A neves paleontológus a tudományos világban forgolódott, sok barátot szerzett nem hívő tudósok körében is. Ő jelentette ki, nem titkolta, hogy „harcban áll a személyes Istenért”.

A hívőnek el kell fogadnia a vallás, s a hite elleni jogos kritikákat, meg kell szabadulnia minden farizeizmustól és hiteles tanúságtételre kell törekednie. Szüksége van alázatra: ez a hitben való szilárdság feltétele. Mert hitünk nem emberi érték, valami biztos tőke, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Értelmes – de nem az ész szüleménye; abszolút misztérium – amelyet mindig el kell mélyíteni a feltámadt Krisztus Lelke erejében, meg kell tisztítani a babonás elemektől, és szeretetben kell gyümölcsöztetni.

(Jn 6, 60-69)
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Öt latin himnusz, amit minden katolikusnak ismernie kellene

A felvételeken az Egyház évezredes zenei kincsének gyönyörű, tiszta dallamai csendülnek fel. (A himnuszok nem a Magyarországon használt közép-európai, hanem a nyugati kiejtéssel hangzanak el: a közép-európai „c” helyett „cs”, „g” helyett „dzs” hanggal).
1. O sanctissima
A sokak szerint hagyományos szicíliai tengerészdal dallamára íródott himnusz leggyakrabban Mária-ünnepeken hangzik el; Németországban, Spanyolországban, Angliában különféle szövegváltozatokkal inkább a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik.

A felvételen hallható két versszak szövege latinul:   
O sanctissima, o piissima,
dulcis Virgo Maria
Mater amata, intemerata
ora, ora pro nobis!

Tua gaudia et suspiria
juvent nos o Maria!
In te speramus, ad te clamamus
ora, ora pro nobis!

Magyarul:
Ó legszentebb, ó legkegyesebb,
édes Szűz Mária!
Szeretett Anya, érintetlen,
imádkozz, imádkozz érettünk!

Örömeid és sóhajaid
segítsenek minket, ó, Mária!
Benned remélünk, hozzád kiáltunk,
imádkozz, imádkozz érettünk!
2. Tantum ergo Sacramentum
Aquinói Szent Tamás úrnapi vecsernye himnuszának (Pange lingua) 5. és 6. versszaka, melyek ünnepélyesebb szentségkitétel alkalmával (szentségi körmenet, szentségi áldás, szentséges litánia) hangzanak fel latinul vagy magyarul. Két gregorián dallama ismert, a dór és a fríg; a szöveg számos komponistát ihletett énekkari feldolgozásra is.  
Szövege latinul: Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui, et antiquum documentum novo cedat ritui: praestet fides supplementum sensuum defectui. Genitori Genitoque laus et jubilatio salus, honor, virtus quoque sit et benedictio: procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen. Magyarul: Méltó ezt a nagy Szentséget térdre hullva áldani, és a régi Szövetséget új rítussal váltani, pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai! Az Atyának és Fiának légyen áldás, dicsőség, üdv, hozsanna és imádat, ujjongások hirdessék, s aki Kettejükből árad: a Lélek is áldassék! Ámen. (Babits Mihály fordítása)
 
3. Salve Regina Az Üdvözlégy, Királyné az Alma Redemptoris Mater után a legrégibb Mária-antifóna, szerzője ismeretlen. A 11. században már elmélkedést írt róla Luccai Anzelm. A domonkosok és ciszterciek a kompletórium végén énekelték, más szerzetekben körmeneti ének volt. A 14. századtól a breviáriumba is bekerült, az Egyház Szentháromság vasárnapjától adventig imádkozza. Szövege latinul: Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii Hevae, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte; et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Magyarul: Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya! Élet, édesség, reménycsillag, áldunk. Most kérve kérlel Évának száműzött népe. Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva siralmaink völgye mélyén. Hallgass meg hát, égi közbenjárónk! Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre! És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy őt e számkivetés múltán lássuk! Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!  
4. O salutaris Hostia Aquinói Szent Tamás Verbum supernum prodiens kezdetű úrnapi himnuszának utolsó két versszaka. A Pange linguához hasonlóan ezt is IV. Orbán pápa kérésére írta, aki 1264-ben bevezette az Eucharisztia ünnepét. Ma leggyakrabban az Oltáriszentség kihelyezésekor hangzik el. Latinul: O salutaris Hostia, quae caeli pandis ostium: bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium. Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino nobis donet in patria. Magyarul: Ó üdvösséges Áldozat, ki eget nyitsz néped előtt: ellenség hoz reánk hadat, küldj segítséget, adj erőt! Egy-háromságos Istenünk, örök dicsőség teneked, ki a hazában minekünk adsz határtalan életet. (Sík Sándor fordítása)  
5. Ave verum Corpus A 14. századi Üdvöz légy, szent Test kezdetű verses antifónát a hagyomány VI. Ince pápának tulajdonítja. Először francia, német és angol területeken terjedt el. Eredetileg az úrfelmutatás magánimádsága volt, de szentségi áldás során is gyakran felhangzik. Szövege latinul: Ave verum corpus, natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine, cuius latus perforatum fluxit aqua et sanguine: esto nobis praegustatum in mortis examine. O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae, miserere mei. Amen. Magyarul: Üdvözlégy, igazi Test, ki Szűz Máriától születtél, valóságosan szenvedtél s feláldoztattál a keresztfán az emberért! Kinek átvert oldalából víz és vér folyt, Add, hogy téged ízlelhessünk halálunk megpróbáltatásában is! Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Mária Fia, Jézus, irgalmazz nekem! Amen. Magyar Kurír

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Adjatok hálát Atyámnak a Pokol Tűzétől való védettség Kegyelmének Ajándékáért

2012. augusztus 24., péntek, 15:15
Drága szeretett leányom, azt akarom, hogy kérd meg tanítványaimat, mától kezdjék el naponta imádkozni, a „Jézus az emberiségért” Litániákat.
Ezek az imák nagy Kegyelmeket fognak hozni, és megmentik majd mindazokat, akiket belefoglaltok (ima) szándékaitokba, lelkük megmentéséért.
Ez a második Litánia Örök Atyám tiszteletére van, aki minden gyermekét gyöngéden szereti.
Én mindennap vállára hajtom Fejemet és megölelem Őt, hogy vigaszt adjak Neki, mivel mindazokért a szegény gyermekeiért bánkódik, akik eltévelyegtek Tőle.
Gyertek Hozzá, szeretett Tanítványaim, és adjatok hálát Neki a Pokol Tűzétől való védettség Kegyelmének Ajándékáért, melyet azoknak ad, akik válaszolnak Hívására.
Jézus az emberiségért 2. Litániájának imája: A védettség Kegyelméért
Ó, Mennyei Atya, a Legmagasságosabb,
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Uram, légy irgalmas.
Uram, bocsásd meg vétkeinket.
Imádlak Téged.
Dicsérlek Téged.
Hálát adok neked minden különleges kegyelemért.
A védettség kegyelméért könyörgöm Hozzád szeretteim számára:
(mindazok nevének megemlítése, akik a lelkek megmentésének listájában szerepelnek)
Felajánlom Neked hűségemet mindenkor,
Neked, ó Mennyei Atya,
Minden dolog megteremtője,
A világegyetem teremtője,
Az emberiség teremtője.
Te vagy minden dolog forrása.
Te vagy a Szeretet forrása.
Te vagy maga a Szeretet.
Szeretlek Téged.
Tisztellek Téged.
Leborulok Előtted.
Irgalomért könyörgöm mindazokért a lelkekért, akik nem ismernek Téged, akik nem tisztelnek Téged,
akik elutasítják Irgalmasságod Kezét.
Átadom magam Neked, elmémet, testemet és lelkemet,
Hogy Karjaidba vehesd őket, hogy megmenthesd őket a gonosztól.
Kérlek Téged, nyisd meg a Paradicsom Kapuját, hogy végre minden gyermeked egyesülhessen abban az örökségben, amelyet mindannyiunk számára hoztál létre. Ámen.
Azt akarom, hogy mindannyian tudjátok a következőket:
Atyám szeretete minden gyermeke iránt túlhaladja megismerő képességeteket.
Ez százszor, vagy még többször erősebb, mint amelyet egy szülő tartogat a szívében saját gyermeke iránt a földön.
Olyan erős Atyám szeretete gyermekei iránt, hogy Ő sok olyan áldozatot hozott, amelyről nektek nincs tudomásotok.
Visszavonta a Kezét sok büntetés kirovásától, melyeket azért tervezett, hogy megbüntesse gyermekeit.
Türelme az elviselhetetlenségig próbára volt téve.
A sértéseket, melyekkel illették, Ő figyelmen kívül hagyta.
Ehelyett vissza akarja magához hozni gyermekeit, nem a félelem által, hanem azon gyermekei szeretete által, akik Őt a legjobban szeretik.
Ő azokban bízik meg közületek, akiknek mély, megingathatatlan szeretetük van Iránta és Irántam, Fia iránt, hogy segítsenek Neki összegyűjteni eltévelygett gyermekeit, hogy Magához vehesse őket.
Hozzátok el mindazokat a lelkeket, akik közel állnak szívetekhez, és helyezzétek őket Atyám trónja elé, és Ő, Irgalmasságában, a legnagyobb Ajándékot adja nektek az összes közül.
Az Üdvösségüket fogja megadni.
Hozzátok el a sötét lelkek nevét, beleértve azoknak a listába foglalását is, akik ismeretlenek számotokra, és könyörögjetek irgalomért a lelkük számára.
Atyám Szeretettel a Szívében várja nagylelkű válaszotokat.
Gyertek. Ne tétovázzatok, mert a maga nemében ez a legkülönlegesebb Mennyei Ajándék.
Ti, ebből a generációból, valóban áldottak vagytok.

Jézusotok