2012. június 3., vasárnap

Az Isteni 7-es

Szent Ágoston a Kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusa írta a "De doctrina Christiana" cimű művében...
"Sok titok van a Szentírásban,amit nem értünk,mert nem ismerjük a számok jelentését."
A hetes szám a Bibliában az isteni tökéletesség száma. Ugyanakkor a teremtés száma, mert Mózes első könyve arról beszél, hogy a teremtés 7 nap alatt zajlott le. (6 nap+ 1 nap pihenő).Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott.. Megáldotta és megszentelte a hetedik napot, mert azon megpihent egész teremtő munkája után. (Teremtés 2,2-3)
teremtesA Bibliában a hetes számnak óriási szerepe van, nemcsak mert hét nap alatt teremtette a világot de Noénak egy hetes haladékot ad, Józsué a hetedik napon hétszer kerülhette meg kürtöseivel Jerikót.
Izrael fiai hét napig ették a kovásztalan kenyeret, Jézus hét évig maradt az egyiptomi számkivetésben, heten voltak Makkabeus testvérek, az Újtestamentum mártírjának hét fia volt, Szent János a Jelenések könyvében hét gyertyatartót, hét csillagot, hét pecsétet említ, Ézsaiás jövendőléseiben a Szentléleknek hét ajándéka van, hét asszonyról és hét napról van szó, az apostolok hét diakónust választottak, a Bölcseség házának hét oszlopa, az egyháznak hét szentsége van, hét főbűn és hét erény létezik, Jóbnak hét fia van,
Krisztus hét utolsó szót mond a keresztfán ("Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek", "Még ma velem leszel a paradicsomban", "Asszony íme a Te Fiad", "Íme a te Anyád", "Én Istenem.. én Istenem.. miért hagytál el engem", "Szomjazom", "Beteljesedett", "Atyám a te kezedbe ajánlom lelkemet").jezus ima
Az Úr szenvedéseit hét szerszám okozta (vesszők, ostor, korona, nádszál, kereszt, szögek, lándzsa). Krisztus hétszer ontja vérét (körülmetélkedés, vérizzadás, az ostorozáskor, a töviskoronától, a lemeztelenítéskor, a keresztre feszítéskor a lándzsadöféskor).
Az Úr hét hét után küldi el az apostoloknak a Szentlelket, Elizeus hétszeri mosdást ír elő Naamánnak, a Szíria fejedejmének, hogy poklosságától megtisztulhasson. Jákob minden feleségéért hét-hét évet szolgált. Hét napon át kellett Izrael népének Jerikom városát körüljárni, míg fegyver nélkül bemehettek.
"Ekkor azt mondta az Úr Jozsúénak: Lásd! Kezedbe adom Jerikót és királyát, vitéz harcosaival együtt. Hét pap vigyen hét kos szarvát. A hetedik napon, hétszer kerüljétek meg a várost" (Józsué 6,1-5)
Jézus tanítványainak hetvenszer hétszer kell megbocsájtaniuk (Mt 18,22)
"Hét fáklya égett a trón elött":Isten hét szelleme" (Jel.4,5)
Szent Benedek Regulájában hét kánoni órája van a napnak (hét imaóra)
Még sorolhatnánk....de talán nem is tudjuk ,hogy mindannyian a hetes büvöletében éljük életünket,...sőt egyes katicabogarak HÉT PETTYET viselnek és HÓFEHÉRKE körül hét törpe szorgoskodik.
A hetes szám misztériuma lépten-nyomon átszövi életünket, sőt meg is határozza azt! Ez igy történt Szőkefalván is. A Boldogságos Szűz "A Fény Királynője" hét éven át jelent meg 23 alkalommal a látnoknőnek Márián Rózsikának.

Dr. Benyik György atya: Elvezet, vígasztal, megerősít

A Szentháromság a keresztény hittitkok közé sorolt tanítás és valóság. Tipológiai párhuzamot mutat ugyan a pogány isten-háromságokkal, de ez nem lényegi hasonlóság, vagy egyezés. A Szentírás a Szentháromságot, mint tant nem hirdeti, de kiolvasható belőle. Jézus hivatkozik az Atyára, akinek tanításával megegyezik az övé, akinek akaratát teljes egészében megvalósítja.
Sőt beszél arról is, hogy elküldi a Szentlelket, aki "elvezet bennünket a teljes igazságra", vagy aki "vigasztal", vagy aki "megerősíti" a híveket. Van az újszövetségnek néhány jelenete, ahol feltűnik a Szentháromság, például Jézus megkeresztelkedésénél és Jézus Kereszt-halálakor. Jézus búcsúbeszédében számtalan utalást találhatunk mindhárom személyre (Jn 14,16). De Jézus amikor tanítványait tanítani küldi, a missziós parancsot is a Szentháromság nevében adja (Mt 28,19). Apostoli levelekben pedig az áldás formulák egyben Szentháromságtani formulák is (2Kor 13,13). Eddig az Istent mindig magányos zseninek, diktátornak, szuper-lénynek, legfőbb észnek, szigorú bírónak képzeltük el. A Szentháromság modellje az Istent is, és az Isten életét is közösségi vonatkozásában mutatja be.

Ez az ideális kapcsolat modellje lehet az emberi kapcsolatoknak, amelyek egyáltalán nem ideálisak. Az emberi személy a maga teljességét soha nem magányos zseniként, vagy bíróként éli meg, hanem társas kapcsolataiban. Aszerint, hogy ezek a kapcsolatok milyen mélyek, úgy értelmezhető egyre érettebbnek az emberi személyiség. Aki képtelen elmélyült emberi kapcsolatokat kötni, az egy kicsit betegnek számít, vagy tragikus sorsú embernek, aki nem talál magának megfelelő, megértő és segítő társat. Az ilyen ember torz lesz, néha veszélyes.
A Szentháromság az Istent nem magányos zseniként mutatja be, akinek személyiségét a hideg ész, a törvényesség, a logika, vagy más embertelen elvek uralják, hanem akinek személyeit a szeretet köti egybe. Kicsit más és kicsit erőteljesebb, mint az emberi szeretet, de ez egyben modellje minden emberi kapcsolatnak, amely ideális esetben nem elnyomja, feloldja, megsemmisíti a másik személyt, hanem állandó kapcsolatban van vele, kiteljesíti.
Jézus nyilatkozatai az Atyáról, vagy a Szentlélekről, azt tükrözik, hogy bensőséges kapcsolatban van velük, és ugyanazt a művet folyatják, amit az egyik, az Atya megkezdett. Szokás azt mondani, az Atya teremt, a Fiú megvált és a Szentlélek megszentel. Mindhárom személy a világnak és az emberiségnek az Istennel fennálló harmóniájának megteremtésén fáradoznak. Az emberi személyeknek nem mindig a teljes harmónia megteremtése a szándékuk. A világban való létezésünk minőségét nem teremthetjük meg, csak morális, vagy csak társadalmi, vagy csak gazdasági, vagy csak tudományos eszközökkel, hanem ezen szektorok együttes harmonikus alkalmazásával. Ez pedig az emberi személyek harmóniára törekvése nélkül lehetetlen. Ennek a harmonikus közösségnek a modellje a Szentháromság, mely igen elvont teológiai igazság, de talán az elmondottakból világos, életminőségünk javításának legjobb modelljét képviseli, amelyről nem szabadna megfeledkeznünk.


Megelégedettség

Két könnycsepp úszott lefelé az élet folyóján. Az egyik megkérdezte a másiktól: “Ki vagy?” “Egy lány könnycseppje vagyok, aki szeretett egy férfit és elveszítette. De ki vagy te?” Az első könnycsepp így válaszolt: “Én annak a lánynak a könnycseppje vagyok, aki hozzá ment feleségül.” Az élet ehhez hasonlít. Sírunk, mert nem kaptunk meg valamit, de talán kétszerte úgy sírnánk, ha megkaptuk volna. Pál helyesen mondta: “mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek”(Fil 4: 12).

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: Én ezeket a rémtetteket már felfedtem La Salette- ben, a két kisgyermeknek: Melániának és Maximinnak
2012. június 2., szombat, 11:00
Gyermekem, fontos, hogy mindazok, akik szeretik Fiamat, imádkozzanak az erő és a kitartás kegyelmeiért ebben az időben.
Az Ismeretek, amelyeket ezen üzenetek által tárnak fel számotokra, azért adattak, hogy segítsenek nektek felkészülni.
Mint Isten hadserege, soha ne érezzétek azt, hogy nem vagytok képesek ellenállni a gonosz rezsimnek, amely közel áll ahhoz, hogy hamarosan megmutassa magát a világnak.
Emlékezzetek mindig a Szent Rózsafüzérem erejére.
Emlékezzetek mindig arra, hogy Atyám hatalma, minden hatalom közül a legnagyobb.
Nincs olyan erős hatalom, amely legyőzhetné Isten Legdicsőségesebb Hatalmát.
Ha ti Isten igaz gyermekei vagytok, és ha Fiam által jöttök az Atyához, akkor védelemben részesültök.
A félelmet a tudatlanság okozza, de az is okozhatja, amikor az Igazságot kinyilvánítják.
Engedjétek, hogy a kegyelmek, amelyek a Keresztes Imahadjárat imáin keresztül adatnak nektek, hogy megadják a szellem békéjét és a lélek erejét, hogy a lelkek üdvözítéséért menetelhessetek.
Minél több lélek tér meg Fiam szeretete által, annál erősebb lesz a Keresztes Hadjáratotok.
Szeressétek egymást, és egyesüljetek az imában, hogy segítsetek megmenteni Isten gyermekeit az Antikrisztustól.
Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy legyen minden léleknek elegendő bátorsága az Antikrisztus mérgező bélyegének a visszautasítására.
Én ezeket a rémtetteket már oly régen feltártam La Salette –ben  a két kisgyermeknek, Melániának és Maximinnak. Hamarosan itt az ideje annak, hogy ezek a próféciák kibontakozzanak.
Ezeknek a gyerekeknek a gonosz tervek el lettek mondva, és amit mondtam nekik az már (Egyházilag) el lett fogadva. És most gyermekeim, nektek el kell fogadnotok, hogy ezeknek az eseményeknek meg kell történniük.
Nektek kitartóan kell imádkoznotok, hogy gyengítsétek és enyhítsétek azt a sok fájdalmat, amelyet az emberiségnek el kell majd viselnie.
Legyetek bátrak, gyermekek.
Bízzatok Fiamban, és adjátok meg Neki azt a szabadságot, hogy úgy vezessen Benneteket, ahogyan azt Neki tennie kell, hogy a lelkek megmenekülhessenek a fenevad karmaiból.
Szeretett Édesanyátok
Az Üdvösség Anyja


Jézus: Sohase inogjatok meg. Sohase kételkedjetek Védelmező Kezemben
 
2012. június 2., szombat, 21:00 
Drága szeretett leányom, ha követőim megengedik Nekem, hogy feltétel nélküli szeretetemmel elárasszam a lelküket, akkor Én olyan erőt gyújtok bennünk, hogy az majd buzdítani fogja őket.
Gyertek Hozzám, mint bizakodó gyermekek, egyszerű és nyílt szívvel, elvárások nélkül, és Én azt a békét hozom el nektek, amelyet sehol máshol nem találtok.
Miközben Én azért sírok, ahogyan a gonoszság és a kapzsiság magával ragadta a világot, ugyanakkor tele vagyok örömmel is követőim tiszta szeretete miatt, amelyet Irántam, Jézusuk iránt mutatnak.
Mennyi vigaszt, enyhülést hoznak Nekem, és mennyire szeretném Karjaimmal átölelni őket.
Mennyire szeretném, ha hallanák, amint mondom nekik, hogy mennyire szeretem őket.
Mennyire vágyom arra a napra, amikor majd kinyújtom a Kezemet megfogván a kezüket, és felveszem őket az Én Új Királyságomba, amikor ők végre haza jönnek Hozzám.
Ez a nap nincs már messze.
Minden követőmnek mondom, hogy nektek hallgatnotok kell Rám ebben az időben.
Nektek erőseknek és kitartóknak kell lennetek az előtettek álló megpróbáltatás alatt, és soha ne csüggedjetek el.
Haladjatok a számotokra készített úton Királyságom felé, amely majd fájdalmat okoz nektek. Sokan közületek elakadnak majd, és botladoznak.
Néhányan közületek vissza fognak futni arra az útra, amelyről jöttek.
Mások pedig le fognak ülni, fel fogják adni és elakadnak majd az útjuk kezdete és az Örök Élet kapui között. 
Nekik nagyon gyengévé válik majd a hitük az akadályok miatt, amelyekkel szembesülniük kell.
Az erősek nem fognak félni. Ők előre akarnak majd törni, és minden csepp energiájukat a Béke új Korszakába akarják fektetni.
Semmi sem fog az útjukba állni. Ők előre tudni fogják, hogy a szenvedésnek hogyan kell ellenállniuk. Ők tudni fogják, hogy hogyan kell harcolniuk az ellenséggel. Kevés félelemmel a szívükben hallgatni fognak minden utasításomra, amelyet adok nekik.
Nekik törekedniük kell mindig arra, hogy visszamenjenek és magukkal vigyék azokat, akik gyengébbek (mint ők maguk). Azokat, akik félnek.  Nekik a vállukon kell hordozniuk azokat, akiknek hiányzik az akaratuk és a bátorságuk, hogy felálljanak az Én Nevemben.
Azok, akik visszautasítják a segítségeteket, le fognak maradni, és a Fenevad Királyságának martalékává válnak, ahonnan már nincs menekvés.
Soha ne inogjatok meg. Soha ne kételkedjetek Védelmező Kezemben.
Ha ti mindenben engedelmeskedtek Szent Akaratomnak, akkor Én mindenről gondoskodni fogok.
Bízzatok Bennem. Kövessetek Engem.
Az idő rövid, mégis bőséges arra, hogy felkészüljetek a harcra, amely előtettek áll.
Szeretlek mindnyájatokat. Soha ne feledjétek el Szeretetem hatalmát.
Szeretett Jézusotok,
Az Üdvösség Királya
Jézus Krisztus