2020. április 30., csütörtök

Képzelt püspöki körlevél koronavírus-járvány idején

Krisztusban Kedves Testvérek!
Nagyböjt kezdetére világméreteket öltött a koronavírus betegség (COVID-19), egy vírusos, légúti és légzőszervi megbetegedés, amelyet a SARS-CoV-2 nevű koronavírus okoz. Az emberről-emberre történő terjedés jellemzően cseppfertőzéssel és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik.
A betegség súlyos formája leginkább a 60 évnél idősebbeket és a krónikus alapbetegségben szenvedőket érinti. Magyarország kormánya ezért 2020. március 11-én rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett, majd március 28-ától kijárási korlátozást léptetett életbe.
(A kijárási korlátozásról szóló 70/2020.(III.27.) Kormányrendelet 4. § (1) u) pontja szerint a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indok a hitéleti tevékenység.)
A Katolikus Egyháznak minden körülmények között, így a jelen helyzetben is küldetése, hogy mint a világ világossága, mint hegyre épült város (Mt 5,14), szüntelenül tanúságot tegyen a mi Urunkról, Jézus Krisztusról, aki az Isten Fia, Megváltónk.
A Szentháromságos Egy Isten az embert örök életre, egészségre és boldogságra teremtette. A halál Ádám bűne miatt jött a világba (Róm 5,12), és kényszerének mindenki alá van vetve. A szenvedést, a betegséget és a halált Isten a bűn következményeként, az igazak próbájaként engedi meg. (Ter 3,16–19; MTörv 28,21.27.35; Jób; Tób 12,13) „Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket.” (Hós 6,1)
A betegség és a halál megtapasztalása finomítja a bűn iránti érzéket, ébreszti a lelkiismeretet, könyörgésre sarkall a gyógyulásért és maga a gyógyulás vagy a hitben fogadott halálveszély közelebb viszi az embert Istenhez. „Ne fenyíts meg, Uram, haragodban, ne büntess engem felindulásodban! Mert nyilaid belém hatolnak, és kezed rám nehezedik. Nincs erő testemben, mivel haragszol rám, s mert vétkeztem, nincs épség csontomban. Fejem fölött túlontúl összecsapott a bűn, és hatalmas teherként rám nehezedik. Sebeim mérgesek, üszkösek balgaságom miatt.” (Zsolt 38,2–6).
Mi katolikus keresztények ebben az üdvtörténeti és kegyelmi távlatban tekintünk minden földi nyomorúságot és szenvedést. A legfőbb jó számunkra az örök élet, ezért mindent az üdvösség szempontjából értékelünk, mindent az üdvösség elnyeréséért tartunk meg vagy vetünk el. Ezért mondja a Zsoltáros: „Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem.” (Zsolt 16,2) és „Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.” (Zsolt 73,25) Csak az számít, ami Istentől van, ami Istenhez vezet, ami Istent közvetíti. Ezért minden cselekedetünket a menny felé kell igazítani, Istennek tetsző életet kell élni. „Tartsátok meg törvényeimet és parancsaimat; aki megtartja őket, élni fog. Én vagyok az Úr.” (Lev 18,5) „Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.” (Jak 2,26)
Az égi kincsek keresését tanítja a Mester: „…gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben…” (Mt 6,20) Csak a tettekben megnyilvánuló élő hit vezet a mennyek országába: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21) Jézus élete tanúságtétel az örök Atya tettekben való megdicsőítésére: „Az én eledelem, hogy annak akaratát teljesítsem, aki küldött, s elvégezzem, amit rám bízott.” (Jn 4,34)
Ennek alapján hirdeti az Egyház kezdettől fogva: „Az odafent való dolgokkal törődjetek, ne a földiekkel.” (Kol 3,2) Jézusról az Egyház vallja Péter hitét: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt 16,16) A szenvedésre és a halálra a názáreti Jézus Krisztus, Isten Fia hozott megváltást, aki magáról mondotta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre.” (Jn 11,25–26) Péter apostol hite szerint az Úr Jézus Krisztus az „élet szerzője”. (ApCsel 3,15)
Jézus maga mondotta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam.” (Jn 14,6) Ezért csak a Krisztusba való beoltódás vezethet örök életre, elutasítása örök kárhozattal jár: „aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik”. (Mk 16,16) Az örök élet elnyerésének kulcsa Jézus Krisztus, Isten Fia Szabadítóként való megvallása és a beleoltódás. „Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,12) „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.” (Jn 3,36) Legfőbb javunk, az örök életünk és minden, ami ennek elnyeréséhez szükséges, Krisztusban van elrejtve számunkra. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5)
Mit tegyünk hát a koronavírus veszélyének idején?
Elsősorban gondoljunk lelkünk üdvösségére, és arra, hogy e földi létben is mindent Őáltala, Ővele és Őbenne kell élnünk.
„Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17,28) Krisztushoz kell járulnunk, aki az Élet (Jn 14,6; 1Jn 1,3), meg kell erősíteni a katolikus keresztény hitünket és meg kell térnünk. El kell fordulnunk mindentől, ami nem Krisztus, ami nem Krisztus egyetlen Egyháza, ami Tőle és Menyasszonyától, az Egyháztól (Ef 5,32) elválaszt vagy elcsábít. Vissza kell térnünk Péter sziklájához, aki maga Krisztus. (Jn 1,42; Mt 16,18) Követnünk kell Péter utasítását: „Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt ’kiválasztott és drága’; ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.” (1Pt 2,4–5) Pál is erre figyelmeztet: Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne. Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson.” (Kol 2,6–8)
Ha meg akarunk gyógyulni betegségeinkből, mindenekelőtt fel kell szítanunk a Krisztus Jézusba, Isten Fiába és Megváltóba vetett katolikus hitünket. Hiszen az Üdvözítő a gyógyításunk egyetlen föltételeként a hitet jelölte meg (Mt 8,2–6; 9,22–28; 15,28; Mk 1,40; 5,36; 9,23; 10,52). Ez a hit az apostoli hit, amely az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban van, „mert az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és biztos alapja”. (1Tim 3,15) A hit útjára pedig csak a megtérés által juthatunk. Amint a tékozló fiú, aki eltévelyedés okozta nyomorúságát belátva határozta el, hogy hazatér az atyai házba, ugyanígy használhatja fel Isten mindannyiunk életében a szenvedéseket és bűneink minden következményét arra, hogy visszatérjünk hozzá. (Lk 15,17–20)
A szenvedésben is hitvalló életünkkel bekapcsolódunk az engesztelés művébe, egybeforrunk a Szenvedő Krisztussal, ami az Egyház legmélyebb szolgálata: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24) „Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte.” (Fil 1,29) A betegségben való méltó katolikus keresztény helytállás tanúságtétel a világ előtt. Ahogy Pál magáról mondotta: „Hiszen tudjátok, hogy először beteg testtel hirdettem nektek az evangéliumot, és ti kiálltátok a próbatételt, amelyet testi állapotom jelentett számotokra. Nem vetettetek meg, nem utasítottatok el, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust.” (Gal 4,13–14) A szenvedés vállalása tanúságtétel Isten szent malasztjáról. „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” (2Kor 12,9) „Az a véleményem, hogy a jelen élet szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amit az Isten az őt szeretőknek készített”. (Róm 8,18) Ha a hit és keresztség által Jézus Krisztushoz kapcsoltuk az életünket, ha Jézust nemcsak életünkben, hanem a szenvedésben és a halálban is követni tudjuk, akkor bizton reménykedhetünk abban, hogy követni fogjuk őt a feltámadásban is: ha vele együtt meghalunk, vele együtt élni is fogunk; ha vele együtt szenvedünk, vele együtt uralkodni is fogunk.” (2Tim 2,11–12)
Mit tegyünk hát, hogy megtérjünk és éljünk? (Ez 18,23) Hogy életünk legyen és bőségben legyen? (Jn 10,10) „Megjelent ugyanis megváltó Istenünk kegyelme minden ember számára, s arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal, éljünk fegyelmezetten, szentül és buzgón ezen a világon.” (Tit 2,11–12)
Egyházmegyénkben a következőket rendelem el járványveszély idején:
 1. Növelni kell a szentmiseáldozatok számát.
Az Egyház élete szíve és forrása a szentmiseáldozat, amely létrehozza, fenntartja és élteti az Egyházat. Ezért az Apostoli Szentszékkel egyeztetve, a rendkívüli helyzetben visszavonásig elrendelem a szentmisék lehetséges számának paponként napi ötre növelését, amely egyúttal lehetővé teszi, hogy a hívek több, kisebb csoportban gyűljenek össze templomainkban. Különösképpen fontos, hogy mutassunk be minél több szentmiseáldozatot engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. A szent liturgiát a legnagyobb gonddal végezzük. A megnövekedett terhek miatt járványveszély idejére papjaimnak engedélyezem, hogy vasár- és ünnepnapokon maximum 4-5 perces prédikációt mondhassanak.
 1. Visszatérés a hagyományos római liturgiához.
A katolikus hitnek, így a szentmise engesztelő áldozati valóságának a liturgiában való tükröződése annál hűségesebb és biztosabb, minél régebbi a liturgikus formula és minél egyetemesebb és ünnepélyesebb, lényegesebb a kultusz centrumával való összefüggése. A liturgia a keresztény tradíció lényeges és fontos eleme, XII. Pius pápa szerint „a régiek által áthagyományozott tanításnak leghűségesebb tükre” (Mysterium Salutis). Ezért XVI. Benedek pápa rendelkezésére és lelkipásztori bátorítására hallgatva (Summorum Pontificum motu proprio), a római liturgia teljes gazdagságát az egész Egyház közös kincsévé kell tenni. A Szentatya célja az, hogy a szentmise római rítusának hagyományos formáját, mint megőrzendő drága kincset, minden hívőnek bőkezűen odaajándékozza, és hozzáférhetővé tegye.
Itt az idő, hogy a szentmise teológiáját komolyan véve, határozottan térjünk vissza a katolikus teológiát mélyebben kifejező formákhoz, és vessünk el mindent, ami evilági, ami protestáns, ami az Egyház hitével ellentétes. A katolikus templom az Isten háza és a mennyország kapuja. A liturgikus életünk megtisztítása, aminek a szentmisére, a zsolozsmára és a szentségek kiszolgáltatására egyaránt ki kell térnie, hitünk katolikus tisztaságának, teljességének és imádásunk gyümölcsözőségének is a záloga. Lex orandi, lex credendi – Az imádság szabálya a hit szabálya.
 1. Növelni kell a bűnbánati gyakorlatok számát.
A szentmiseáldozatok nagyobb gyümölcsözőségéért, és mert a járványban a Mindenható Isten bűneinkre és gyöngeségeinkre emlékeztető intő jelét látjuk, ezért a vezeklésben és engesztelésben látjuk a helyes reakciót. Gyarapítanunk kell a bűnbánati gyakorlatokat (bűnbánati ájtatosságok, rózsafüzér, böjtölés, áldozatok felajánlása, keresztségi fogadás megújítása, keresztútjárás, búcsúk, kilencedek stb.), növelni kell azok számát és legfőképpen buzgóságát. Híveinket buzdítsuk böjtre és imádságra, főként a rózsafüzérre. A lehető legnagyobb gondot kell fordítanunk a lelkiismeret vizsgálatra. A személyes bűnök alázatos megvallása mellett továbbá ismerjük fel az egyházközösség kollektív bűneit is: mindent, amivel Istent és az Ő szeretetét megbántottuk, különösképpen a szent katolikus hitet és a Legméltóságosabb Oltáriszentséget sértő vétkezéseinket. Mutassunk be minél több engesztelő szentmisét bűneinkért, a bűnösök megtéréséért és a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Ez az időszak nagyszerű lehetőség arra, hogy visszavezessük a híveket a jó halál kegyelméért való imádságra, valamint a búcsúnyerés csodálatos ajándékához. A közösségi és magánájtatosságok lehetőség szerint az Oltáriszentség előtt történjenek, a könyörgésekben pedig buzgón forduljunk Boldogságos Szűz Máriához, Magyarország Királynőjéhez, a Szent Angyalokhoz, Magyarország Védangyalához, és az összes Szentekhez, köztük a Magyar Szentekhez, égi közbenjárásukat kérve.
 1. Ki kell szolgáltatni a keresztség szentségét.
Az Úr Jézus világosan tanítja, hogy a hit és a keresztség nélkülözhetetlenek az üdvösséghez: „Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16) A keresztség az újjászületés kegyelme. „A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségéből feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk.” (Róm 6,4) A keresztségi alámerítés jelképezi Krisztus sírba szállását és föltámadását (Róm 6,3–6), ezért a szentségen keresztül egybenövünk az ő halálával és föltámadásával. „Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23) Mindezt Isten ereje műveli bennünk (Kol 2,12). A keresztség lévén eltemetkezünk vele együtt a halálba, hogy Őbenne éljünk.
A keresztség megszabadít a Sátán hatalmából, kegyelmi erőt ad a jóra. A keresztvíz lemossa minden bűnünket (áteredő bűn, személyes bűn) (Ef 5,26). Megment az örök kárhozattól, az ideig tartó büntetéstől, a bűnadósságainktól. A keresztségben új életre kelünk: megszentel és megigazulttá és új teremtménnyé válunk a Szentlélekben (2Kor 5,17); az Atya fogadott fiává, Isten gyermekévé leszünk (1Jn 3,2; Róm 8,16), Krisztus testvérei és társörökösei (Róm 8,17.29); a Szentlélek templomává tesz (1Kor 6,19; vö. 3,16) – „szentté” (ApCsel 9,13); részesít a Szentháromság életében és az isteni természetben (vö. 2Pt 1,4) és a természetfölötti erényekben (hit, remény, szeretet).
A keresztség beolt Krisztus Jézus életébe: visszavonhatatlanul keresztények leszünk és tagjai Krisztus Egyházának; eltörölhetetlen jegyet (Dominus character) kapunk a lelkünkbe (2Kor 1,22; Ef 4,30; Jel 7,3); megvilágosít (Jn 1,9; Zsid 10,32; 1Tessz 5,5); megnyitja a lelkiélet és a szentség kapuját (ianua vitae spiritualis); Krisztus titokzatos testének tagjává tesz; Isten Országának részesévé tesz, és Isten színe látásának várományosává; beiktat Krisztus Egyházának közösségébe (communio sanctorum) és részesít Krisztus általános papságában (sacerdotium commune).
Járvány időszakában, halálveszélyben különösen is fontos a keresztség jelentőségének a hangsúlyozása és kiszolgáltatása, ezért elrendelem, hogy a beavatás e legfőbb szentségét a szükséges feltételek legalább minimális megtartása mellett, de minden körülmények között buzgón szolgáltassák ki az újszülötteknek, a gyermekeknek, a felnőtt megtérőknek, a betegeknek és különösképpen a haldoklóknak.
A keresztség fölszentelt szolgái a püspök és a pap, a latin egyházban a diakónus is. Üdvös azonban megtanítani a híveket, különösen az egészségügyben dolgozókat arra, hogy szükség esetén bárki keresztelhet, csak azt szándékolja tenni, amit az Egyház tesz. A keresztelő vizet önt a keresztelendő fejére és elmondja a szentháromságos keresztelő formulát: „N., én megkeresztellek téged az Atyának † és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen
 1. Növelni kell a szentgyónáshoz járulás lehetőségét.
A megtérés, a töredelem és a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás a bűnbánó lélek újjáélesztő gyógyszere. Különösen is fontos, hogy külön gondoskodjunk a járványveszélyben kimondottan veszélyeztetett 60 év feletti hívők meggyóntatásáról. Ennek érdekében meg kell többszörözni a gyóntatási lehetőséget a templomban és azon kívül. Végig kell járni az időseinket, különösen a veszélyben levőket. A gyóntató papoknak el kell látogatnia a fertőző osztályokon kezelt betegekhez.
 1. Meg kell ismertetni az általános feloldozás értelmét és szabályait.
A járvány elharapódzása esetén, tömeges megbetegedések idején szükségessé válhat, hogy közvetlen halálveszélyben, csoportosan történjen a bűnbánó hívek feloldozása. Fontos, hogy ennek szabályait pontosan tudják és ismerjék a papok és a hívek egyaránt. Az általános feloldozás érvényességéhez a törvény megköveteli, hogy a Krisztus-hívő legyen kellően felkészülve, és rendelkeznie kell azzal az elhatározással, hogy a bűneit kellő időben egyénileg meggyónja. A kellő idő jelentését a CIC 963. kánon magyarázza: „mielőbb járuljon egyéni gyónáshoz”. Ennek minimálisan egy újabb általános feloldozás előtt kell megtörténnie, vagy az utolsó gyónásától számítva egy éven belül (CIC 989. k.; KEK 1457) Mindazok, akik súlyos bűneik bocsánatát általános feloldozással nyerték el, nem kaphatnak újabb általános feloldozást addig, amíg egyéni gyónást nem végeznek. E tilalom alól csak komoly ok mentesít.
 1. Növelni kell a fiatal papság létszámát.
Mivel lélekmentő feladataink megsokszorozódtak, és mert a járvány különösen is veszélyes az idősebb paptestvérekre, ezért minden létező eszközt megragadok a klérus fiataljainak mozgósítására, akiket minden halasztható teendője alól a járvány idején felmentek, és a betegek közé küldök. Továbbá szolgálatba hívom a hadra fogható szeminaristáimat. A közvetlenül szentelés előtt álló szeminaristákat az Egyházi Törvénykönyv (CIC 1031. kán. 1. és 4. p.) értelmében diakónussá és pappá szentelem, hogy több fiatal pap álljon az egyházmegye rendelkezésére. A kisebb rendekben járó növendékeket pedig idős paptestvérek mellé rendelem, hogy segítsék az ájtatosságok végzését és az áldoztatást.
 1. Az idősek és a veszélyeztetettek körében ki kell szolgáltatni a betegek kenetét.
A szenvedő, beteg és halálveszélybe került testvéreink számára elsődleges fontosságú, hogy a Keresztfán függő Szenvedő Krisztussal egyesüljenek. Az Úr a gyógyító hatalmát átadta apostolainak (Mt 10,1; Mk 16,17). Az Egyház, mert parancsot kapott az Úrtól a betegek gyógyítására, kötelességének érzi a betegek gondozását és az értük való közbenjáró imádságot. „Beteg valaki köztetek? Hívassa az Egyház presbitereit és imádkozzanak fölötte, miután megkenték őt olajjal az Úr nevében” (Jak 5,14–15).
A betegek szentsége által a szenvedő lélek a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy a betegségét erős lélekkel viselje, illetve kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata. Ezért minden veszélyeztetett és ténylegesen megbetegedett testvérnek fel kell kínálni a betegek szentségének a vételét.
 1. A vízszenteléseket a hagyományos rítusban, szentelt sóval kell végezni.
A szenteltvíz megáldásánál a tisztaság és a maradandóság szimbólumaként szentelt sót vegyítünk a vízbe. Ez az ősi gyakorlat egyúttal akadályozza a víz megromlását. Sós vízben a vírusok kevésbé maradnak meg, ezért felhívom a paptestvéreket a szentelt só lelkiismeretes használatára, csepegtetők bevezetésére és a szenteltvíz gyakori cseréjére (sacrarium). Ajánlott a tengervíz sótartalmát utánozni (35 g só / liter).
 1. Versus orientem misézés.
Azokon a helyeken, ahol a nép részvétele nélkül történik a szentmiseáldozat bemutatása, az ún. „szembemiséző” oltárok használata teljesen értelmetlenné válik. Minden sine populo szentmisét orientálva kell végezni. Mivel az orientáció kezdettől fogva töretlen katolikus tradíció, és a legjobban fejezi ki az úton levő, zarándok, küzdő Egyház Úr felé fordulását és Krisztus követését, ezért a járványveszély kiváló alkalom arra, hogy az utóbbi évtizedekben elterjedt és általánossá vált Úrnak hátat fordító gyakorlatot elhagyjuk. Jó alkalom van most arra, hogy rádöbbenjünk, hogy a pap a szentmiseáldozatot nem a híveknek, hanem az Atyának mutatja be. A szent liturgiában a vonatkoztatási pont a Golgotát idéző oltár magaslata, rajta Krisztus Keresztje, és az ugyanott, központban elhelyezett Tabernákulum, amely együtt láttatja velünk a kronosz és a kairosz valóságát, Krisztus Urunk egyszer és mindenkorra bemutatott keresztáldozatát, annak jelenvalóvá tételét és a mennyország megnyílását.
 1. A világi hatóságokkal való megegyezés.
Mivel a lelkek üdvössége mindennél előbbre való, és mert az örök életet adó hit és a vallásosság mindent megelőző, az ideig való testi szükségleteknél is fontosabb alapszükséglet, ezért a kormányzati szerveknél, a járványügyi hatóságoknál haladéktalanul el kell érni, akár a teljes szentszéki diplomáciát is latba vetve, hogy Krisztus Egyháza továbbra is, járványveszélyben mégpedig fokozott aktivitással fejthesse ki áldásos tevékenységét. Feltétlenül szükséges, hogy gyóntatópap juthasson a fertőző osztályokon kezelt betegekhez, továbbá akadálytalanul történhessen a szent liturgia végzése, a szentségek kiszolgáltatása és különösképpen is a betegek és haldoklók ellátása. Elfogadható kompromisszumot kell találni a szükséges védőfelszerelések, higiéniai szabályok és a gyülekezésre vonatkozó észszerű óvintézkedések megtartásával, ami a híveket és a lelkipásztorokat egyaránt védi, ezek az intézkedések azonban soha nem sérthetik a szentségkiszolgáltató cselekmény lényegét, a szentségek érvényes és méltó kiszolgáltatását.
„Biztos vagyok ugyanis benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.” (Róm 8,38–39)
 1. Az Élet Kenyerének buzgó kiszolgáltatása.
Jézus mondja: „Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.” (Jn 6,51) „Bizony, bizony, mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet tibennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.” (Jn 53,56) A szentáldozás az örök élet záloga, a katolikus hívő legfőbb tápláléka. Az Eucharisztia a Krisztustól megígért teljes öröm előíze (Jn 15,11). Aki az Eucharisztiában Krisztussal táplálkozik, annak már itt a Földön örök élete van (Jn 6,54). „Aki eszi az én testemet, általam fog élni.” (Jn 6,57)
A hit táplálása, az engesztelés műve vágyva-vágyja a Mennyei Mannát, de a betegek és a haldoklók is az Élet Kenyeréért kiáltanak (Jn 6, 48–51). Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szentgyónásban megtisztult, kegyelmi állapotban levő katolikus keresztény hívek, különösen is a veszélyeztetettek, a betegek és a haldoklók Hitünk Szent Titkához járulhassanak. Ennek érdekében az áldoztatói szolgálatot a legnagyobb igyekezettel és figyelemmel kell teljesíteni. Továbbá a járványveszély jó alkalom arra, hogy felhagyjunk a szentáldozással kapcsolatos minden hanyagsággal, és a lehető legnagyobb összeszedettséggel, gonddal, aprólékos figyelemmel és időráfordítással történjen a Szent Test kiszolgáltatása és vétele.
 1. A kézbeáldoztatás megszüntetése.
Itt az ideje annak, hogy a kézbeáldoztatás gyakorlatát végleg megszüntessük. A kézbeáldozás modern gyakorlatánál az imádás egyetlen jelével sem találkozunk, az Oltáriszentségnek járó köteles hódolat nem valósul meg. A körmenetben érkező hívőnek, aki a Szentség manipulációjára készül, mosakodással a kezeit nem kell előkészítenie, térdhajtást nem kell végeznie, és végül purifikálnia sem kell. Egyszerűen csak a tenyerébe kapja a Legszentebbet, hogy a másik kezével emelje szájához a partikulát, mintegy megáldoztatva saját magát. A mozdulatsor a Szentség kezelése miatt emlékeztet a pap tevékenységére, mégis a közönséges étel vételéhez hasonló.
A kézbeáldozás modern kori gyakorlatában az Oltáriszentség teljes körű megóvása, ami szent kötelesség, ellehetetlenül. A kézbeáldozás során az áldozó – mosatlan – tenyerére és ujjaira kerülnek a Szent Test apró morzsái, és mivel a kézbeáldozó nem purifikálja a Szentséget érintő kezeit, a rátapadt részecskék szanaszét szóródnak. A kézbeáldoztatás az Oltáriszentség ellopását is könnyűvé teszi.
A kézbeáldozás modern gyakorlata közvetlen módon gyengíti az Eucharisztia szentségébe (különösen is a valóságos jelenlétbe) és az egyházi rend szentségébe (különösen is a fölszentelt pap és az Oltáriszentség egyedülálló kapcsolatába) vetett katolikus hitet. Könnyelműsége nem felel meg az evangéliumnak, nem azonos az ősegyház gyakorlatával, nem vezethető le a katolikus hagyományból, nem írja elő a II. vatikáni zsinat, hanem valójában a kálvinista úrvacsoraosztással rokon.
A kézbeáldozás modern gyakorlata, amely elhanyagolja a Szentség köteles imádatát és oltalmát, elodázza a szentáldozás testi valóságát is. Ellenkezik azzal a katolikus eszménnyel és törekvéssel, hogy a szentségi találkozás mindig a teljes emberségünk (testünk és lelkünk) együttes aktusa legyen.
Végül a kézbeáldoztatás járványveszély idején balgaság is, hiszen éppen a jellemzően kezek által történő (manipulatív) terjedés ellen kell megóvni önmagunkat és egymást. Az áldoztató pap kezét szabályszerűen tisztán lehet tartani, de az utcáról érkező hívek sokaságának a megfelelő kéztisztítása a liturgikus térben nem életszerű és nem garantálható.
 1. A térdelve és nyelvre áldoztatás általános bevezetése.
A térdelve és nyelvre áldozás hagyományos módja az imádás és az istengyermeki lelkület apostoli hitletéteményből fakadó, biblikus kifejeződése, a vétel imádattal teljes módja, amely tökéletesen kimutatja és megvalósítja az Oltáriszentséget illető köteles hódolatot.
A térdelve és nyelvre áldozás hagyományos módja tökéletesen megvalósítja az Oltáriszentséget illető köteles védelmet: a Szent Test morzsái nem kerülhetnek az áldozó kezére, és a lopás veszélye is lényegesen csökken.
A térdelve és nyelvre áldozás teljesen megfelel az Úr Jézus Krisztusról és az eucharisztikus jelenlétről szóló katolikus hitnek, jámborságnak és áhítatnak, a katolikus hagyomány szerves része, a hívőt összeszedettebbé és tudatosabbá teszi, ezért alapvetően elősegíti a szentáldozás gyümölcsözőségét.
Az imádattal áthatott szentségi találkozásban a teljes emberségünk részt vesz. A leborulás gesztusa szinkronizálja a testet és a lelket, hogy az imádás az egész ember tette legyen. A test és a szellemi lélek a természetes egységük révén kölcsönösen visszahatnak egymásra, ezért a testi leborulás a lélek összeszedett imádását is segíti. Az áldoztatórácshoz térdelve az áldozás sokkal nyugodtabban történik.
A méltó módon, szentélyrácsnál egymás mellett térdelő hívők áldoztatása összességében sokkal nyugodtabb és pontosabb mozdulatokat tesz lehetővé mind az áldoztató, mind az áldozó részéről, és nagyban csökkenti az áldoztató ujjai és az áldozó nyelve érintkezésének az esélyét. Járványveszélyben a pap különösképpen is fordítson gondot kezei tisztaságára. Szükség esetén a kézmosás áldoztatás közben többször is ismételhető. A szentáldozás időtartama szükség esetén tíz-húsz percre vagy tovább is kiterjedhet, ennyi idő alatt nagyobb számú hívő is teljes nyugalomban, kellő áhítattal és biztonságosan megáldoztatható.
Részletes utasítások.
E rendelkezések részleteit, a megvalósítás pontos leírását és a határidőket csatolva küldöm a paptestvéreknek.
Krisztusban Kedves Testvérek!
Jézus Krisztus Isten Fia a mi Megváltónk. Teste valóságos étel, Vére valóságos ital, amely számunkra örök életet ad. „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital” (Jn 6,54–55) A szent katolikus hit maradéktalan megtartásával mindig készen kell állnunk az Úrral való találkozásra mind a Szentségben, mind pedig halálunk óráján:
„Vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét eszi és issza. Ezért sokan gyöngék és betegek közületek, többen pedig meghaltak. Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet. Ha azonban az Úr ítél meg bennünket, az fenyítésünkre szolgál, hogy ezzel a világgal együtt el ne kárhozzunk.” (1Kor 11,28–32)
A koronavírus járvány vezessen bennünket igaz bűnbánatra és megtérésre, újítsuk meg életünket Krisztusban az Egyház tanítása, megszentelése és vezetése révén. Ezáltal lesz javunkra a mostani megpróbáltatás. „Amíg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk.” (Róm 14,8)
Boldogságos Szűz Mária, Magyarország Királynője – Könyörögj érettünk!
Regnum Marianum, A.D. 2020, Quadragesima
† egy latin püspök
(A képzelt levelet megfogalmazta: Fülep Dániel teológus)
Tengernek Csillaga XXV/3. szám melléklete, 2020. május
Stella Maris Alapítvány, 1539 Budapest, Pf. 639.
Létrehozva: 2020. április 30.

2020. április 29., szerda

Isten szemével

2020.04.07.
1.
Arról volt szó, hogy Isten hogyan dicsőítette meg Szűzanyát, és mi volt annak az oka.
Jézus: Már Atyám megdicsőítette a Szűzanyát azzal, hogy a sok szűz közül éppen Őt választotta ki a Megváltó bölcsőjéül. Én pedig azzal dicsőítettem meg Édesanyámat, hogy részesítettem az Ő Anyai szívét az Én végtelen szenvedésemben. Mindez azért történt, hogy az összes Szent és angyal fölé helyezve Édesanyát adhassak nektek az Ő Szent személyében, akinek lelki tulajdonságai felülemelkednek minden Szent és angyal fölé.
2.
Kép: Oltáriszentség pálmalevelekkel körbevéve.
Jézus: E képpel emlékeztetlek arra, hogy pálmaágakat terítettek Elém, és így köszöntöttek a bevonulásomkor.
3.
Virágvasárnapi szentmisén:
Kép: Jézus arca közelről jobbra fordulva, szamárháton ül, Allelujázás hallatszik.
Kép: Egy bíbor bársonyos, kupolás korona, arany ívek rajta, az íveken fehér gyöngyök. Az egyik dísz a koronán az arany színű hármas levél. A korona tetején egy fehér gömb, mely az Oltáriszentségre emlékeztetett, rajta pedig arany kereszt.
Jézus: A Jeruzsálembe való bevonulásomkor királyként üdvözölt a zsidó nép. Félreértettek. Én Király voltam, az egész emberiség, az Ég és föld Királya. Díszes koronámat mutatom neked, melynek bíborszíne az eljövendő szenvedésemet szimbolizálja, az arany ívek és gyöngyök az elkövetkező dicsőségemet, a hármas levél a teljes Szentháromságot, mely egyforma mértékben részesül az Én szenvedésemben és dicsőségemben. A tetején a nagy fehér gyöngy legnagyobb ajándékom, az Oltáriszentség jelképe. A kereszt, hogy megalapítottam a kereszténységet.
4.
Szentmisén egy pap arról prédikált, hogy Mózes idejében a zsidókat azért fordítja Isten vissza a pusztába 40 évre, mert szükséges a puszta tapasztalata.
Érzés: Egyes embereknek, a jelen vírusjárvány okozta pusztaság, mely valószínűleg nem fog eltartani 40 évig, elegendő segítség lesz, hogy  megváltozzanak.
Gondolat: Eszembe jutottak a különböző betegségek is, melyek miatt nem tehetünk meg egyes dolgokat, nem mehetünk el mindenhová .
Érzés: Mivel gátló hatást gyakorol egyes dolgokban, így segít tulajdonságokat kifejleszteni bennünk, mint pl. türelem, mely a lelkünk fejlődésére pozitívan hat
Jézus: Mint ahogy a Mózes által vezetett zsidó nép lelki fejlődéséhez szükség volt a pusztai viszontagságokra, szenvedésekre és lemondásokra, hogy megerősödjön Istenbe vetett hite, úgy nektek sem hiábavaló ez a járvány, amely megrázza és megérinti az egész emberiséget. Benned és minden engesztelő testvéredben pozitív lelki tulajdonságokat fejleszt ki, mint a lemondás, az alázat, az engedelmesség, stb. Azt hiszem, te is érzed magadban azt a pozitív változást, hogy most a járvány idejére még jobban hiányzom neked, még jobban epekedsz Utánam, a teljes szentáldozás után. Már kezdett természetessé válni, hogy nap mint nap hozzájutsz ehhez az ingyenes ajándékhoz. Tehát, ez szentségekkel kapcsolatos böjtölés fejleszti a lelkedet, és felajánlási lehetőséget nyújt neked a közömbös, hitetlen és megátalkodott lelkek megmentésére.
5.
A szentekről, és azok tiszteletének fontosságáról volt szó.
Jézus: A földön élő gyermekeim számára a szentek tisztelete azért fontos, mert példát vehetnek az ő életükről.
6.
Az interneten egy nő nagyon támadta II. János Pál pápát és az Irgalmas rózsafüzért.
Kép: Egy gyönyörű váza, melyet csupa gyönyörű levél alkotott, a vázában is egy ág, mely telis-tele levéllel.
Érzés: A negatív vélemények megingatják az embereket a hitükben, kik még nem olyan erősek, nagy kárt okozva ezáltal. Ebben az esetben egyesek abbahagyják az Irgalmas rózsafüzér imádkozását, így nem kapják meg azokat a kegyelmeket az Úrtól, amit a rózsafüzér elmondásával adott volna nekik, és ezáltal másoknak is.
Kép: A nőt üldözik, és irgalomért kiáltozik.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Kép: A nő bocsánatot kér, kissé lehajtva a fejét
Jézus: Ellenségem, a gonosz dolgozik, mindig talál olyanokat, akiket meg lehet téveszteni. Ez a nő is azok közé tartozik, aki támadja Szent II. János Pál pápát és az általa megáldott Irgalmasság rózsafüzért. Drága kislányom, érezd kötelességednek, hogy válaszolsz erre a rágalomra. Védd meg az Én drága szentemet. Ő itt ragyog dicsőségében körülöttem. Hogy Szent II. János Pál pápa mennyire hiteles volt az Én irgalmasságom támogatásában, azt tanúsítom előtted ezzel a gyönyörű képpel, melyen a zöldellő levelek az Irgalmasság rózsafüzért képviselik, amely ma is él, új és új hajtásokat hoz, és sok irgalmat esd le az emberiségnek az Égből. Ez a régi pápát támadó gyermekem nagy kárt okozott azokban a lelkekben, akik az internetet nézik. Bizony, hatására elkezdenek kételkedni az Én szent pápámban, és abbahagyják az Irgalmasság rózsafüzér imádkozását. Ezért, ennek a nőnek kemény ítéletet kell elszenvednie, amikor Atyám majd haza szólítja. Ha jót akarsz neki, a válaszleveled után imádkozz számára irgalomért. Egy képpel mutatom neked, hogy lelke a közbenjárásodért nagyon hálás lesz.
7.
Egy fiút, ki nagyon bűnösnek érezte magát, szentgyónásra buzdítottam, és Jézus irgalmáról beszéltem neki ezzel kapcsolatban.
Kép: Jézus balra fordulva, nagyon nagy kegyelem árad belőle, tűzzel.
Jézus: Nagy szolgálatot teszel Nekem, ha ilyeneket, mint ez a fiú vigasztalsz. Ki tudja, hogy mi történne vele, ha nem tudott volna veled beszélni. Általad találkozott irgalmammal. Úgy érzi, hogy lelke nem fog elveszni, mert Rám talált. Az ilyen apostolkodásokkal az Én tüzes kegyelmemet esded le a rászorulókra.
8.
Olvastam: Isten tulajdonságai: szeretet, akaraterő, bölcsesség, rend, igazság, türelem, irgalom.
·        A szeretet mindent megad, mindent feláldoz
·        A türelem minden rosszat is eltűr
·        Az irgalom mindent megbocsát
·        A bölcsesség: ha nem szeretetből indul ki, az nem bölcsesség, hanem puszta értelem, az pedig önmagában rideg, számító ész
·        Az akaraterő hatalom, és nem ismer maga felett semmit
·        Az igazság egyedül merev, irgalmat nem ismer
A rend állítja ezeket a tulajdonságokat egyensúlyba, tökéletessé, alkotóképessé.
Egymással ellentétben vannak:
szeretet – értelem
igazság – irgalom
akaraterő (lehet romboló is) – türelem.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel
Jézus: Isten hét tökéletes tulajdonsága, amellyel kormányozza az emberiséget, nem egyenként, hanem egymást kiegyensúlyozva és kiegészítve működik. A rend az a tulajdonság, amely tökéletesen egyensúlyba állítja a többit. Képzeljétek el, hogy ha az irgalom egyedül működne, és nem társulna hozzá az igazságosság. Az Én gyermekeim még jobban elmerülnének a bűn tengerében. Nem tartanának semmiféle számonkéréstől. Ha pedig csak az igazság működne, szinte mindenki elkárhozna, aki a föld színén él. Ugyanis, nincs ember, aki bűn nélkül élné le az életét. Így van ez Isten minden tulajdonságával kapcsolatban. Pl. akaraterő nem lenne türelem nélkül. Mert hogy valaki a jóra való törekvését megcselekedje, ahhoz nemcsak akarat, hanem türelem is kell.
9.
Olvastam: „A szeretet tulajdonsága az, hogy mindent magához akar vonni.”
Jézus: A szeretet legmagasabb formája az Istenszeretet, melyben az ember, mint teremtmény egészen össze akar olvadni Teremtőjével. Tehát, az ember Teremtőjét egészen magához akarja vonni. Ha ez a szeretet embertársai felé fordul, az csak akkor helyes, ha felebarátját azért akarja magához vonni, mert Istenben szereti őt. Az minden álma, hogy az a másik úgy szeresse Istent, mint ő maga. Nem nevezhető felebaráti szeretetnek, amikor valaki a másikat ki akarja sajátítani, és el akarja szakítani mindenki mástól. Ezt azért teszi, hogy ő szeretve legyen, rabszolgává téve a társát. Ez önzés és bűn.
10.
Olvastam: „Az élet mozgás… Egy rajta kívül álló szeretet-lényre van szükség ahhoz, hogy a szeretet cselekedni tudjon, mert a sötét és vak űr a szeretetet sem érezni, sem viszonozni nem tudja.”
Gondolat: Ezért volt szükséges, hogy Isten ne csak egy Személyű legyen, hanem legyen Szentháromság, hogy a szeretet áramolni tudjon, és cselekvőképes legyen. Ezért teremtette meg Isten az embert is, és neki társakat.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy sokan nem szeretik Istent.
Kép: Jézus szenvedő arca.
Érzés: Hiányzik az Úrnak a teremtmények viszont szeretete.
Hang: Nem kapja meg ezt.
Kép: Isten, mint egy fénylabda, láthatatlan szálak kötik össze a teremtményekkel. Sokan nem küldenek szerető fénysugarat vissza az Úr felé, és ez hiányt okoz az Úrnak, és nagy szomjúságot idéz elő.
Hang: Te helyettesítsél ebben.
Jézus: Isten, Aki örökkön örökké élt, Akinek nincs kezdete és vége, azt akarta, hogy megszülessen a szeretet. Az Ő akarata szült meg Engem, a második Isteni személyt, és a Mi szeretetegységünkből és leheletünkből származott a Szentlélek Isten, mint harmadik személy. A szeretet fényes sugarai cikáznak körülöttünk és köztünk. Csak így tudott létrejönni a szeretet, és folytatódni a teremtményekben. Egy látomásban egy fénylabdának ábrázolom Istent, Akit szálak kötnek össze minden teremtményével. El se tudod képzelni, hogy mennyire várja az egész Szentháromság a viszont szereteteteket. De sajnos teremtményeim többsége hátat fordít Nekünk. Téged és a hozzád hasonlókat arra kérlek, hogy enyhítsétek Isteni fájdalmunkat, és küldjétek hálás szeretetsugaraitokat Felénk.
11.
Kép: Mennyei Atya képe, mintha bele lennék ágyazva.
Érzés: Itt a földön vagyok, de mégis Benne.
Kép: Jézus alakja derékig, szelíd az arca, és fehér ruhában van.
Jézus: Nagyon jól érzed kislányom, hogy igaz, ami a látomásban látható. Atyámban vagy beleágyazva. Bizony, minden pillanatban örökkön örökké Benne élsz, mozogsz, imádkozol, pihensz, és mindent Benne teszel.
12.
A nunciusról, és az érte mondott imákról volt szó.
Kép: A nuncius szinte kiszolgáltatottan áll.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A nunciust nagyobb veszély fenyegeti a reformpártiak ráhatásai miatt.
13.
Szentmisét követtem a családtagjaimmal az interneten keresztül.
Kép + Érzés: Sok lélek áll a hátunk mögött.
Jézus: Ahol szentmisét néznek, azokban a hajlékokban megjelennek a szentek, angyalok, és a tisztuló lelkek. Tehát, nem az épület a fontos, hanem maga a szentmise. Ez vonzza oda az Égieket.
14.
Érzés: Mi saját magunk építjük a mennyei lakhelyünket a földi cselekedeteinkkel.
Kép: Arany lakhely, egy szív.
Kép: Oltáriszentség.
Kép: Egy lakhely, melynek ajtajának alakja kör alakú, mint az Oltáriszentség.
Kép: Hármas levél.
Jézus: Mivel Atyám belelát a jövőbe, már előre elkészítette mindenki hajlékát a Mennyben. Ezek a hajlékok a legkülönbözőbbek. Aki nagyon nagy dicsőséget ért el, annak a legfényesebb és legnagyobb a lakhelye. Aki éppen, hogy megtisztult és elnyerte a Mennyországot, annak kisebb lakhelye lesz, de ennek is nagyon fog örülni. Vannak speciális hajlékok, amelyek kifejezik, hogy gyermekünk mire tette fel az egész életét. Pl: egy hatalmas arany szív, mert neki legfontosabb volt az Istenszeretet. Van, akinek a hajléka az Oltáriszentség jegyét viseli magán, mert ő nagy örömömre gyakori látogatója volt a szentségimádásoknak. És aki a földi életében egészen kiteljesedett a buzgóságban, az áldozatokban, szeretetben, az irgalmasságban, annak egy gömb alakú otthona lett kör alakú ajtóval, amely a teljességre törekvés szimbóluma. Olyan hajlék is van, ami piramis alakú, és a piramis tetején egy zöld ág három arany színű levéllel. Ez a motívum a piramis mind a négy oldalán fellelhető. Annak készült, aki minden imádsága előtt hosszan dicsőíti a Szentháromságot.
15.
A TV híradójában mondták, Brüsszel és az Európai Unió nagyon támadja Magyarországot.
Kép: Magyarország elhatárolódik az Európai Unión belül, fehér gyöngyök veszik körül.
Jézus: A magyar kormány látja, hogy erőfeszítéseit és eredményeit nem értékelik a nagy nyugat-európai országok. Ezért nem tud mást tenni, mint elhatárolódni ezektől a negatív megnyilvánulásoktól. Úgy érzi, hogy a saját igaz útján kell tovább haladnia, amely Istennek tetsző út.
16.
Olvastam: Rick Joyner: Krisztus ítélőszéke előtt: A lelkek megadják a kellő tiszteletet a másiknak, meghajolnak előtte, de különbséget tesznek a más lelkek tisztelete és Isten imádata között.
Kép: Arany fény.
Gondolat: Jó, ha mi is, már itt a földön gyakoroljuk mások felé a tiszteletet, és nem dobálunk rájuk különféle rágalmakat, akárkiről is legyen szó.
Jézus: A Mennyországban a lelkek szeretik és tisztelik egymást. Nincs semmi irigység bennük. Nemcsak azok előtt fejezik ki tiszteletüket, akik nagyobb dicsőséget értek el Nálunk, hanem azok előtt is, akik alacsonyabb fokon vannak. Ez a tisztelet nem hasonlítható ahhoz a hódolathoz és imádathoz, amit Isten iránt éreznek. Milyen szép lenne, ha ti, a küzdő Egyház példát véve róluk válogatás nélkül tisztelnétek egymást. Azt is, aki kiemelkedik tudásával, gazdagságával, jóságával, de azt is, aki szegény, aki tele van bűnnel, akinek kellemetlen természete van.
17.
Hang: Mindenkinek van szerepe.
Kép: Jézus balra fordulva, majd szemben velem.
Jézus: Az élet olyan, mint a színpad, ahol mindenkinek van valami szerepe. Az egyik ember gazdag, tekintélyes, a másik okosságával, bölcsességével emelkedik ki, a harmadik erős hitével, buzgóságával, a következő az apostolkodásával, és van, aki a szerénységével, gyámoltalanságával, visszaeső bűnös viselkedésével, kegyetlen zsarnok életével, és sorolhatnám még a sok-sok szerepet. Az egyik szerep nagyobb és pozitívabb, a másik szerep nem feltűnő, csendes, a harmadik szerep romboló, stb. Ahány ember, annyi szerep van ezen a színpadon.
18.
Hang: Te mit gondolsz, ki vagyok Én?
Érzés: Az Úr „lopva”, csendben munkálkodik, észrevétlenül. Távol mindenkitől született, majd csendben növekedett.
Jézus: Én, a nagy Isteni személy feltűnés nélkül, csendben váltam emberré. Hasonultam egészen a környezetemhez, a bűnt kivéve. Feltűnés nélkül növekedtem, fejlődtem Édesanyám és nevelőatyám között. Csak 30 éves koromban léptem színre. Akkor kezdtem tanítani, gyógyítani, szabadítani és csodákat művelni. Mindezt szerényen, Atyámnak tulajdonítva tettem. Az igazi jó keresztény ember lopva, csendben teszi a jót, és nem dicsekszik semmivel. Ezt várom el minden választottamtól.
19.
Arról volt szó, amikor emberek keresnek meg minket különböző kérésekkel.
Gondolat: Belegondoltam, milyen lehet ugyanez Istennél, amikor egyszerre nagyon sokan fordulnak Felé.
Kép: Isten felé rengeteg irányból jön kérés, különböző fények jövése menése látható.
Kép: Az Úr angyalai segítenek, pl jegyzetelnek az Élet Könyvébe, figyelik, hogy emberek hogyan ünnepelnek.
Jézus: Felmerül bennetek a kérdés, hogy Atyám hogy bírja erővel meghallgatni a sok milliárd imaszándékot, kérést, panaszt. Először is próbáljátok elképzelni, hogy Ő mindenható. Ez azt jelenti, hogy egyidejűleg mindenkit lát és hall, mindenki gondjait fel tudja fogni egyedül is. A látomásban mutatom neked, hogy ennek ellenére igénybe veszi az angyalok segítségét. Ők ennek a tevékenységnek nagyon örülnek. Ezek Mennyei titkok, melyet veled részben megosztottam.
20.
Azokról volt szó, akik maguk mögött hagyták a világi életet.
Kép: Valakinek a karja tele van fehér rózsákkal.
Jézus: A fehér rózsákat azoknak a gyermekeimnek kínálom, akik egészen Engem akarnak választani, pl: szerzeteseknek, szerzetesnőknek, vagy olyan civileknek, akik Értem lemondanak földi hivatásukról.
2020.04.14.
1.
A pápai keresztútról volt szó, ahol az elmélkedések különböző emberek nehéz életútjairól szóltak, úgy mint rabok, börtönőrök, stb. A különböző emberek saját szenvedésüket elmélkedték át az Úr Jézus keresztútjának 1-1 stációjához csatolva. Az elmélkedések sokakat megragadtak.
Jézus: Lehetséges, hogy a pápai keresztút elmélkedései sok ember érzelmeit megmozdították, de fájdalommal hallgattam, hogy Én, Aki a megváltás szenvedéseit egészen ártatlanul vállaltam el, nagyon kevés szót kaptam az elmélkedésből. Pedig Én bűn nélkül végeztem el a keresztutat és a halált, a rabok pedig bűneik miatt viselik el a büntetéseiket. Tehát, ez a keresztúti elmélkedés méltatlan volt Velem szemben.
2.
Gondolat: A Mennyei Atya is átszenvedte az Úr Jézus kínszenvedését.
Jézus: Jól érzed kislányom, hogy az Én keresztúti szenvedésem és halálom nemcsak az Én fájdalmaimat jelentette, hanem az egész Szentháromságét. Az Atya és a Szentlélek lélekben együtt szenvedett Velem.
3.
Olvastam: Szent Benedek korában a szerzetesek tapasztalták, hogy minél közelebb jut egy ember Istenhez, annál hallgatagabb lesz.
Érzés: Ez azért van, mert az Úr tölti ki az ember bensőjét. De amikor meg kell szólalni, a Szentlélek Isten hatására teszi ezt az ember, és az már nem egy üres fecsegés.
Jézus: Figyeljétek meg, hogy a szószátyár, feleslegesen, mindig fecsegő ember csak nagyon felszínes hittel rendelkezik. Akiben viszont mély hit és Istenszeretet lakozik, az felesleges dolgokról nem beszél, jellemző rá a hallgatagság. Csak ritkán szólal meg, de az ő szavaiban bölcsesség van, mert a Szentlélek irányítja.
4.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Szent József szülei a templomban imádkoztak gyermekáldásért, így fogant Szent József. A szülők átimádkozták azt az időt is, míg Szent József meg nem született.
Gondolat: Így történt Szűzanya esetében is.
a)
Érzés: Amikor a szülők imádkoznak fogantatásért, a szülők lelkileg és testileg is másabb állapotba kerülnek, mint azok a szülők, akik nem imádkoznak. Ez a magzatot is befolyásolja, hogy milyen lesz később. Azok a magzatok, kiknek szülei imádkoznak, kevesebb rossz tulajdonságot örökölnek.
Jézus: Az ima ereje, amit a szülők összefogva végeznek a születendő magzatért, valóban nagyon erős. Úgy van, ahogy gondolod, hogy a születendő gyermek jelleme a sok imától tökéletesebb és hibátlanabb lesz. De a gyakorlat azt mutatja, hogy még a vallásos szülők sem imádkoznak a fejlődő magzatért olyan mélyen és odaadóan, mint Édesanyám és nevelőatyám szülei.
b)
Kép: Mennyei Atya, 3 háromszög veszi körül. A háromszögek egymásban vannak, a legbelső és a külső arany színű; a középső, amely a két arany között volt, fehér színű volt
Jézus: A képen láthatod, hogy az a magzat, akit Atyám átölel, azt megajándékozza a tisztaság kegyelmével.
5.
Kép (többször): Egyszerre láttam az Úr Jézus arcát a torinoi lepelről, és a haját hátulról, szóval, egyszerre láttam elölről és hátulról is
Gondolat: Olyan emberek tanúságtételében, kiket az Úr felvitt a Mennyországba, írják, hogy egyszerre láttak másokat elölről, hátulról, jobbról, balról, felülről és alulról
Jézus: Drága gyermekem, a Mennyországban nem olyan lesz a látásotok, mint a földön, hanem tökéletes. Többször egymás után megmutattam neked a Rólam készült torinoi képen, hogy hogyan látnak a szentek. Egyszerre egyidejűleg láttál Engem elölről is, hátulról is.
6.
A következő esetekben imádkoztam a gyermekekért:
·        Egy anyuka a gyermekével együtt egy boszorkányhoz ment.
·        Egy szülő el akarta átkozni gyermekét, mert a gyermek megszakította a kapcsolatot a szüleivel komoly nézeteltérések miatt.
·        Egy anyuka gyermeket várt a szíve alatt, közben a házassága romokban hevert, és nagyon sokat sírt ez miatt.
A kérdés az volt, hogy mikor hatásosabb az ima, az átok előtt vagy után
Jézus: Bízz Bennem gyermekem, hogy imáidat mind a három esetben meghallgattam. Nagy segítség volt a számukra. Az ima akkor is hatásos, ha a tett megelőzésére szolgál, de akkor is, ha már megtörtént a baj. Bárhogyan, bármilyen időben imádkozol valakiért, aki bajban van, mindig hatásos az imád. Ugyanis Nálam nem létezik idő.
7.
A szerzetesekről, a remeteségről, és az elvonulásról volt szó.
Gondolat: Jézus, Szűzanya, SzentJózsef, és más szentek is, mint pl. szent Ágoston előbb elvonultságban éltek, mely felkészítette őket a nagy feladatokra, amiket be kellett teljesíteniük.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: A lélek fejlődéséhez szükség van a csendre, a magányra, a félrevonulásra. Ezt mutatja az Én 40 napos böjtöm, és azok az elvonulások, amit a remeték és más szentek tettek. A te életedben is voltak nagyon csendes, félrevonult időszakok, és ezek hozzájárultak lelked mai tökéletesebb, tisztább állapotához. Azután, gondolj a jelenlegi koronavírusra, hogy sokan lesznek, akik a bezártságukban és az egyedüllétben többet gondolnak a lelkükre, az élet értelmére és Istenre.
8.
Kép: A képet felülről nézem, egy szikla vagy egy kanyon tetejéről. A szikla vagy kanyon aljához jön egy pápa fehér ruhában, kezében keresztet tart. A követői nem sokan vannak.
Jézus: A hegy a nehéz, sziklás és rögös út, amely az üdvösséghez vezet. A hívek száma, akik vállalkoznak a nehéz út megtételére, egyre csökken. A sok megpróbáltatás alatt Egyházam nem vész el, de erősen megfogyatkozik.
9.
Kép: Előttem, háttal velem egy pap áll meghajolva, majd arany kelyhet emel fel a magasba. A pap krém-sárga színű ünnepi papi ruhában van, a papi ruha közepén egy hosszanti sáv arany díszekkel.
Kép: Jézus alakja derékig.
Jézus: A látomás azt fejezi ki, hogy az Én felszentelt szolgáim hűségesen megtartják a szertartásokat, de egyedül, magányosan a templomban. A hívek pedig a televízióból nézik. Adjatok hálát Nekem és Atyámnak, hogy kormányotok által legalább ennyi jut nektek. Veletek vagyok a szentmise alatt a szobátokban.
10.
A nagyszombati misét interneten keresztül követtem.
Érzés: Az Úr feltöltötte szívemet-lelkemet kegyelemmel és örömmel, mert úgy éreztem, mintha teljességben lennék, mintha a szívem-lelkem „kikerekedett” volna, egyébként nélkülözöm ezt a teljesség érzetet.
Érzés: Ez azért van, hogy érezzem, a földi élet nem egy teljességet jelent, a teljességet csak Isten adhatja meg, és hogy vágyakozzam utána.
Jézus: Hiábavalóság a földi teljességre törekedni, és ezt keresni. Ezt a teljességet a teremtmény csak akkor kaphatja meg, ha Mi kegyelemmel elárasztjuk. Ezért van, hogy nem mindig érzed azt a teljességet testedben és lelkedben.
11.
Gondolat: A szeretet az az erő, amely teremt, majd fenntartja a világmindenséget. Ez az erő lakozik Istenben. A Szentháromság tagjai között is áramlik ez az erő, Istentől emberre, emberről Istenre és emberre. Tehát, a szeretet az az erő, mely kiindul az egyik személyből a másikba. Így, nem teljesen jól alkalmazzuk azt a kifejezést, hogy Isten egyenlő a szeretettel.
Jézus: Igazad van kislányom, nem egészen helytálló, ha valaki az Isten szót egyenlőnek tartja a szeretet szóval. Isten sokkal összetettebb, mert nemcsak a szeretet van Benne, hanem az irgalom, igazságosság, a bölcsesség, a türelem, stb. A szeretet Istennek csak egyik, és nagyon fontos oldala. Jól látod, hogy a szeretet erő, amely ide-oda cikázik ember és Isten között, és ember és ember között. A szeretet teremtő erő is, mely képes csodálatos tulajdonságokat, erényeket teremteni. Pl: az az ember, aki szeretve van valaki által, akármilyen is volt eddig, viszont szeretetet, hálát és gyengédséget érez.
12.
Hang(1): Hazudsz?
Hang(2): Én voltam.
Kép: Két pap áll egymással szemben, nézeteltérésük volt. Egyszer csak az egyik közülük bűnbánóan a földre veti magát.
Jézus: Az egyik plébánián a sekrestyés figyelmeztette a plébánost, hogy a káplánja visszaél a perselypénz kezelésével. Nemcsak ő látta, hanem az egyik ministráns gyermek is. A plébános kérdőre vonta a káplánt, hogy igaz-e. Ő így felelt: „én ilyet soha nem tennék”. A plébános tanúkra hivatkozott, és megkérdezte: „Csak nem hazudsz?”. A káplán elvörösödött, szégyenében és bűnbánatában földre vetette magát a feljebbvalója előtt.
13.
Hang: Ne igyatok ebből.
Jézus: Ne igyatok a bűnös földi örömök kelyhéből. Rossz útra visz benneteket.
14.
Hang: Karnyújtásnyira feletted.
Jézus: Atyámat ne az Égben keresd, hanem mindig ott van karnyújtásnyira feletted?
15.
Megéheztem.
Kép: Mennyei Atya.
Érzés: Ő mindig meg fogja adni a táplálékot.
Hang: Lelki-testi táplálékot egyaránt .
Jézus: Atyám nemcsak megteremtett benneteket, hanem gondoskodik is rólatok. Eszembe jutottak az ég madarai, akiket nem hagy éhen veszni, pedig hol vannak tőletek. A mezők liliomai, akiknek díszesebb az öltözéke a királyokénál. Hát akkor titeket, fogadott gyermekeit hogy ne táplálna testi-lelki étellel?
16.
A történelmi eseményekről volt szó.
Hang: Mindenkinek pici része van ebben.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Hang: A lehetőségekben élsz.
Jézus: Minden ember a saját életével alakítja a történelmet. Az egyik nagyobb, a másik kisebb nyomot hagy maga után. Mindnyájan más és más lehetőségben éltek. Te pl .nem tudsz missziós munkát végezni, téríteni az etiópiaiakat. Csak azt tudod megtenni, amit a lehetőségeid megengednek.
17.
Olvastam: „Az emberek szeretetcseppje létfenntartó erő… Minél több van belőle, annál nagyobb a hatása.”
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Minden ember szeretetére szükség van a földön, mert ahogy ez a sok szeretet összefonódik, nagyra duzzad, és megnő a hatása, a lélekformáló hatása az emberiségre.
18.
Arról volt szó, hogy csak a hősies lelkek viszik előbbre a világot.
Jézus: Nemcsak az őskeresztények között voltak hősök, akik előbbre viszik a világot, hanem ma is vannak. Pl: hősök, akik böjtjeikkel, imáikkal és a szenvedésük felajánlásával sok lelket mentenek a kárhozattól. De azok is hősök, akik a mai járványos időben életüket kockáztatva gyógyítják a vírusos betegeket.

2020.04.21.
1.
Olvastam: Maria Valtorta: Jézus kínszenvedése és kínhalála után Szűzanyánál volt Veronika kendője. Péter apostol a Szűzanya társaságában volt, és a lelkiismerete kínozta, hogy háromszor megtagadta Jézust. Szűzanya mondta Péternek, ha nem tud Jézus arcára nézni a kendőn, akkor soha nem fog tudni, és farkassá válik.
Érzés: Így vagyunk mi is, ha félelemből nem megyünk el gyónni. A félelmet pedig a gonosz okozza, hogy eltávolítson minket Jézustól.
Olvastam korábban: Jézusnak az fáj a legjobban, ha a bűnbeesés után nem bízunk Benne, az Ő irgalmában.
Jézus: Mint ahogyan Péter apostollal előfordult, hogy miután háromszor megtagadott, elvesztette az irgalmamba vetett hitét, úgy veletek gyermekeim is előfordulhat, hogy bűneitek után úgy érzitek, hogy ezeket még Én sem tudom megbocsátani nektek. Ilyenkor forduljatok bizalommal Édesanyámhoz, aki majd megmutatja nektek, hogyan vessétek le magatokról ezt a kételkedést. Nincs olyan bűn, amit Én meg ne bocsátanék, mert végtelenül szeretlek benneteket. Irgalmam minden bűnt felülmúl.
2.
Maria Valtorta: Jézus arról beszélt, hogy ha tudjuk, hogy a feladatunkat végezzük a szenvedéssel (Jézus esetében a kínszenvedés és a kínhalál), az lelki békét ad.
Érzés: Így van ez a mi életünkben is, amikor próbatételek elé vagyunk állítva, pl: vírusos járvány, reformok az Egyházban, antikrisztusi kor, stb. Ha tudjuk, hogy mindez be fog következni, akkor zúgolódás nélkül, lelki békével fogunk hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. De aki nem így néz ezekre, könnyen elveszítheti a fejét.
Jézus: Csak azt a megpróbáltatást tudjátok elviselni ti emberek, aminek értelmét és célját látjátok. Én azért tudtam békével elviselni a sok kegyetlenséget, fájdalmat, mert tudtam, hogy ezek a megváltáshoz vezetnek. Ezért arra kérlek benneteket engesztelőim, hogy ne ijedjetek meg a rátok törő bajoktól, járványoktól, háborútól, éhínségtől, és az antikrisztus hatalomra jutásától, mert ez mind előre van tervezve. Ezeknek mind be kell következnie, hogy eljöjjek közétek dicsőségem fényében az Új Világba. Ha így tekintetek a problémákra, könnyebb lesz nektek elviselni azokat.
3.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: A gonosz ellenszenvet és gyűlöletet ültetett rosszindulatú emberek szívébe az ifjú József ellen.
Kép: A szent életű ember tükröt tart a többi ember előtt életével, megjelenésével. Ha az ember körbe van véve gonosszal, kiéleződik kettőjük között a különbség, és a gonosz utálatot kelt a szent iránt. Az ember szabad akarata és romlottsági foka határozza meg, hogy mit fog tenni: megjavul, vagy elfordul a jótól, de akkor mélyebbre süllyed.
Jézus: Nem véletlen, hogy Atyám a sok gyarló, bűnös ember közé általában elhelyez egy szentéletű, igaz embert. Ezt abból a célból teszi, hogy a Szent hasson a körülötte lévőkre. Kétféleképpen befolyásolhatja őket, vagy próbálják példaképnek tekinteni, utánozni, és ezáltal jobbá válnak, vagy feltámad bennük az irigység, irritálja őket a másiknak a szentsége, és elkezdik gyűlölni, és kivetik maguk közül.
4.
Arról volt szó, hogy Isten nem engedi meg minden esetben, hogy a gonosz kísértsen.
a)
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Isten nem engedte meg a gonosznak, hogy József tisztaságát bántsa.
Jézus: Szent Józseffel nagy terve volt Atyámnak, hogy felneveljen Engem, Isten fiát. Ezért őrizte őt mindenféle kísértéstől, hogy makulátlanul tiszta legyen Isten elhatározása szerint.
b)
Gondolat: Isten nem engedi meg a gonosznak, hogy Magyarországot teljesen tönkre tegye, mert Magyarországnak feladata van a keresztény hit megőrzésében.
Jézus: Szent István nem hiába ajánlotta fel hazátokat a Szűzanyának, Pátrónátoknak. Mint választott nemzetünket megvédelmezzük a sátán praktikáitól. Mindenben érezhetitek a Mi védelmünket. Vezető politikusaitok hívő emberek, és így, támogatják a hitéletet. Gazdaságotok fellendült, és a jelenlegi járványos vészhelyzetben a védekezésetek élenjáró. Állandó harc az életetek, mert támadások érnek benneteket. Sokszor érezhetitek a sátán hatásait az ellenzékre, amikor igazságtalanul nyilatkozik meg magyarságotok ellen. Az egyéni harc is folyik, amikor ellenségeitek, rosszakaróitok rágalmaznak és gúnyolnak vallásotok gyakorlása miatt. Csak tartsatok ki szeretett magyar gyermekeim, mert Édesanyám segítségével magasra fogtok emelkedni, és példátokat több ország követi majd.
5.
Olvastam: Baij Mária Cecília: Szent József élete: Az ördög feldühödött, hogy látta a fiatal Józsefben a fénylő erényeket.
Kép: Az ember a szeretet által fénylik, amit a láthatatlan világban látnak a gonoszok is. Addig kísértik az embert, míg nem találnak valami rést benne.
Olvastam: Maria Valtorta: Jézus halála után az apostolok szinte eszüket vesztették, és üresnek érezték magukat.
Érzés: Mivel az apostolok nem fogták fel időben azt, hogy Jézusnak valóban meg kell halnia, hogy beteljesítse a megváltást, ez az esemény szinte arcon ütötte őket, és nem tudták feltalálni magukat. Ezt a hiányosságot használta ki a gonosz. Jézus az Igazság hirdetése által tükröt állított eléjük hitükben.
Jézus: A rések, amiket megtalál a gonosz, azok nem mások, mint az ember gyenge pontjai. Pl van olyan ember, aki erősen érzelmi beállítottságú. Az ilyen embert, bármilyen jószívű, jóakaratú legyen is, a gonosz jobban rá tudja bírni a rendetlen kapcsolatokra. Mert az illető szíve nagyon erősen ragaszkodik egy teremtményhez, olyannyira, hogy már észre se veszi, hogy ez a szeretet bűnössé válik.
6.
Az ima erejéről és hatásáról volt szó.
Kép: Az ima ereje az embereket löki-tolja előre az úton.
Kép: Egyesek lelke kinyílik, vagy jobban kibontakozik az ima hatására.
Kép: Arany fény.
Jézus: Egyetlen ima sem vész el Előttem. Bárkiért imádkoztok, használ neki, akár érzékelitek, akár nem. Amikor az ima által kapott isteni kegyelem megérinti, elkezd gyorsabban haladni a lelki fejlődésben. Vannak olyanok, akiknek az ima megtérést hoz, és nagy léptekben halad Isten felé. Egyre jobban megszabadul még a bocsánatos bűnöktől is, egyre hozza az áldozatokat, és lelke kinyílik az Égi dolgok felé.
7.
A hallgatásról volt szó, amikor személyesen bántanak minket.
Hang: Az hasznos.
Jézus: Ha olvassátok szenvedésem történetét minduntalan találkozhattok az Én türelmes hallgatásommal. Tudom, hogy nehéz ebben követni Engem, mégis elvárom tőletek engesztelők. Ha bántásra nem vágtok vissza, elejét veszitek a veszekedésnek, és nagy lelki kincsre tesztek szert.
8.
Egy misén egy pap arról prédikált, hogy az apostolokat nem tudták elhallgattatni Jézus feltámadása után.
Érzés: Maga a Szentlélek az, Aki az embert szólásra bírja, így az ember nem tud hallgatni.
Jézus: Az Én apostolaim egészen a Szentlélek eljöveteléig elbújtak, féltek, és nem mertek megszólalni sem. De mikor a Mennybemenetelem után 10 nappal leszállt rájuk Szentlelkem lángnyelvek alakjában, mintha kicserélték volna őket. Mindenhol, amerre csak jártak, Rólam beszéltek, a tanításomról, a csodáimról, és még a farizeusok sem tudták leállítani őket. Saját erejükből erre a bátorságra és lelkesedésre nem lettek volna képesek. Szentlelkem beszélt belőlük.
9.
Arról volt szó, hogy az ember arra törekszik, hogy minél több dologhoz értsen kiválóan.
Jézus: Nem az a fontos, hogy valaki polihisztor legyen, mindenben kiváló. Hanem az, hogy egyvalamihez nagyon értsen.
10.
Arról volt szó, hogy többen írtak imát a koronavírus járvány megállítására.
Érzés: Ha az emberek tudnák, hogy mi fog jönni ezután a jövőben, nem kérnék az Úrtól, hogy a járvány hamar elmúljon.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Természetes, hogy egy ilyen járványon szeretne mindenki túllenni. Ezért találnak ki sok imát a koronavírus leállítására. Természetesen csak azok, akik hisznek, és bíznak Isten segítségében. Én, a ti Jézusotok csak nézlek benneteket, és Magam elé képzelem a még rosszabb jövőt, ami rátok vár.
11.
Kép: Fehér tojások vagy gömbök vannak egymásra halmozva, a tetején egy játékbaba, melyen fehér-piros öltözék van.
Jézus: Mint ahogy a gyermek a játék elemeiből tornyot épít, úgy hogy a legkedvesebb játéka, a baba uralja az egészet, úgy a koronavírus járvány után az országok próbálják felépíteni a gazdasági romhalmazt. A vezetők pedig büszkén elfoglalják helyüket a legfelsőbb székekben. Kár büszkélkedni, mert újra beköszönt a baj, és elölről kell kezdeni az építkezést.
12.
A TV híradójában arról volt szó, hogy az EU szankciókat javasol Magyarország ellen.
Jézus: Hiába volt az Európai Unióban személyváltozás, Magyarország most is célpont. De figyelemmel kísérlek benneteket, és úgy irányítom a sorsotokat, hogy védelmet kapjatok.
13.
Gondolat: Mivel nem tudhatjuk, hogy a holnapi nap miben és hogyan fog gátolni minket, jobb ma megtenni azt, amit szándékoztunk, mint másnap vagy máskor.
Kép: Irgalmas Jézus
Jézus: Ha valami jó ötleted van, ne halogasd, hárítsd el az akadályokat, és amit beterveztél, tedd meg minél hamarabb. Ki tudja, hogy a jövőben meg tudod-e tenni.
14.
Hang: Nem eléggé álltok üdvösségetek útján.
Jézus: Teremtményeim! Eltávolodtatok Tőlem, csak testetekkel és a földi dolgokkal törődtök, a lelketeket elhanyagoljátok. Pedig ez a legfontosabb részetek. Térjetek meg, mert el fogjátok játszani az üdvösségeteket.
15.
Gondolat: A gonosz mindent megtesz, hogy az ember figyelmét elirányítsa arról, hogy van lelke, és azzal foglalkozni kell.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Még ha első vagyok is az értékrendetekben, ellenségem mégis gyakran el tudja fordítani a figyelmeteket Rólam és az Én dolgaimról. Legyetek résen, különösen az ima alatt. Vonuljatok rejtekeitekbe, csukjátok be szemeteket, és dicsőítsétek a Szentháromságot. Helyezzétek Jelenlétünkbe magatokat. Mi Égiek majd vigyázunk rátok, hogy kikapcsolhassátok a világot.
16.
Arról volt szó az evangéliumban, hacsak az ember csodákat és jeleket nem lát, nem hisz.
Gondolat: Ezért van szükség a Nagyfigyelmeztetésre is, mert máskülönben az emberek nem térnek meg maguktól.
Jézus: Bizony, sokan olyanok vagytok, mint Tamás apostol. Csak akkor hisztek, amikor láttok. A legboldogabbak azok, akik nem látnak, de mégis hisznek.
17.
Olvastam: Iz 3,17: az Úr kopasszá teszi leányainak fejét, és fölfedi meztelenségüket.
Kép: Egy valaki Isten ítélőszéke előtt áll.
Jézus: A legtöbb fiatal leány és asszony a külsejével törődik a legtöbbet. Mielőtt elugrik a boltba, fél óráig áll a tükör előtt, és kifesti az arcát, szemeit, száját. Keresgéli a ruhatárában, hogy mit vegyen föl, próbálgatja, és végre a legcsinosabbat kiválasztja. Mindezt azért, hogy elnyerje az emberek tetszését. Ó, ha tudnák, hogy a külön ítéleten levetkőzve kell megállniuk Előttem. Ők hiúságuk áldozataivá válnak. Meg kell tisztulniuk emberi gyengeségeikből, mert az emberek tetszését keresték. Csak a vezeklés után nyerik el az Én tetszésemet.
18.
Arról volt szó, hogyan lehetünk szabadabbak a túlzott emberhez való ragaszkodástól.
Jézus: Az a fontos kislányom, hogy a teremtményt soha ne helyezd Isten elé. Sokan megtévednek, és imádják szerelmüket, gyermeküket, vagy unokájukat. Én féltékeny Isten vagyok. Első akarok lenni az emberek szívében.
19.
Arról volt szó, hogy mindenért hálásak kell, hogy legyünk.
Jézus: A hála a legszebb és legritkább lelki tulajdonságok közé tartozik.
20.
Arról volt szó, hogy a Szentháromság hogyan, és milyen hosszú ideig van egyesülve az emberrel.
Jézus: Az Oltáriszentségben nem egyedül Én vagyok jelen, hanem a teljes Szentháromság. Amint valaki magához veszi az Én Testemet és Véremet, Lelkemet és Istenségemet, az egész Szentháromságot veszi magához. A szentáldozás után végig bennetek vagyunk, és a következő szentáldozásnál újra magatokhoz vesztek Minket. Amíg a kegyelem állapotában vagytok, addig nem szűnik meg a Szentháromság jelenléte bennetek.
2020.04.28.
1.
Arról volt szó, hogy az Eucharisztikus Kongresszust 2020-as évről 2021-re halasztották.
Érzés: mintha időt nyertünk volna, hogy lelkileg jobban fel tudjunk készülni az Eucharisztikus Kongresszusra.
Jézus: Drága gyermekem! Még be sem fejeződött a járvány, és alig hevernétek ki szeptemberig. Új fertőzöttek sokasága lenne. Az egyházvezetés részéről bölcs elhatározás volt. Valóban, örülni kell ennek a haladéknak, mert lélekben alaposabban fel tudtok készülni erre az eseményre.
2.
Olaszországban a hívők nagyon kérték a püspököt, hogy ajánlja fel Olaszországot a Szűzanyának, amelyre május 1-én került sor.
Jézus: Különösen megtépázta ezt a szegény európai országot a járvány. Ez a szenvedés megmozdította az olasz emberek szívét, és ezért kérték nemzetük felajánlását a püspöktől.
3.
Egy pap a szentmisén arról prédikált, hogy Isten mindent tud rólunk.
Érzés: Azért kell Istennel megosztani a dolgainkat, hogy kapcsolatunk legyen Vele, hogy a bizalmunk kifejlődjön Isten iránt, így jobban tud nekünk segíteni. Ugyanúgy, saját magunk előtt is feltárjuk, hogy mi foglalkoztat minket, vagy mi lakozik lelkünk mélyén.
Jézus: Fontosnak tartom, hogy állandó kontaktus legyen ember és a Teremtője között. Nem elég tudomásul vennetek, hogy Isten megteremtett benneteket és az egész világot, és helytelen azt gondolni, hogy teremtéséről leveszi a kezét, és nem törődik vele tovább. Isten minden lépéseteket figyelemmel kíséri, és elvárja tőletek, hogy ha valami hiányzik, akkor kérjetek, zörgessetek, és ajtót nyit nektek, kérjetek, és kaptok. Isten nem tolakodó. Az előtt, aki bezárja a szívét, nem jelentkezik, nem kínálja fel Magát. Nem elég akkor fordulni Hozzá, mikor valami nagy bajban vagytok, hanem meg kell osztani Vele minden gondotokat, örömötöket, és bánatotokat. Ezzel Istent arra indítjátok, hogy segítsen nektek. Tanácsokkal lát el, sugallatokkal irányítja földi életeteket, hogy akadálytalanul haladhassatok az örök élet felé.
4.
Szent Józsefről olvastam, hogy ő a haldoklók közbenjárója. Tisztában volt azzal, hogy a gonosz az embert az élete utolsó pillanatáig kísérti.
Jézus: Mindenkiért kell imádkozni, a bűnösökért, a tisztuló lelkekért, a megátalkodottakért, a betegekért, de legjobban a haldoklók szorulnak rá a segítségetekre. Kivétel nélkül minden ember haldoklásakor jelen van a sátán, aki meg akarja kaparintani. Akiért imádkoznak, az megkapja a bűnbánat kegyelmét, és azt a bölcsességet, hogy Istent válassza.
5.
Baij Mária Cecília és Maria Valtorta könyvében olvastam arról, hogy Jézus megváltó cselekedete előtt is a meghaltak és a limbuszba vagy a tisztítóhelyre kerültek.
Jézus: Előttem nem volt megnyitva a Mennyország, és azok, akik a feltámadásomig éltek, háromféle helyre kerülhettek: pokolba, a tisztítóhelyre és a limbuszba. A pokol a megátalkodott, elvetemült lelkek helye. A tisztítótűz azoké, akik képesek voltak megbánni bűneiket, és vezekelniük kell. A limbusz a tisztítóhelynél jóval magasabb fokozat volt, ahova a szent életű, áldozatos, imádkozó lelkek kerültek. Kínszenvedésemmel és kínhalálommal, és végül feltámadásommal megnyitottam a Mennyország kapuit, megszüntettem a limbuszt, és a Mennybe vittem az ott várakozókat.
6.
Az Ábrahám című filmet néztem: Isten megígérte Ábrámnak, hogy saját ivadéka lesz. Mivel Ábrám és Sárai, a felesége már korosak voltak, nehezen volt hihető mindez. Sárai nem tudta kivárni azt, amikor Isten valóban megajándékozza őket vér szerinti gyermekkel, így Sárai a szolgálóját küldte be Ábrahámhoz, hogy gyermeket nemzen. A későbbiekben ebből csak bonyodalom, és gyűlölködés lett.
Érzés: Ha Sárai valóban elhitte volna Isten ígéretét, nem lettek volna a későbbiekben bonyodalmak az utódok körül. Így van a mi életünkben is, ha nem hiszünk az Úrnak, a hitetlenségünk nagy kanyarokat eredményez az életutunkon az egyenes út helyett.
Jézus: Igen kislányom, a kételkedés a hit gyengeségét mutatja, és hátráltatja az embert a lelki fejlődés útján.

7.
Az Ábrahám című filmet néztem: Lót a családjával Szodomából menekült. Lót felesége visszanézett Szodomára, amikor Isten villámokat szórt a városra. Az asszony kővé változott.
Érzés: Az Úr nem akarja, hogy az ember lássa azt, amikor haragját kiönti. A háromnapos sötétség előtt az ember szintén be kell, hogy sötétítse a szobáját, teljesen el kell, hogy zárja a külvilágtól, és háromnapos folytonos imába kell, hogy merüljön. Ha kinéz az ablakon kíváncsiságból, vagy ha elhagyja a lakhelyét bármely okból, biztos halál vár rá.
Jézus: Jól látod a párhuzamot Szodoma pusztulása és a háromnapos sötétség között. Atyám nem akarja, hogy végig nézzétek a szörnyűségeket, ahogy a pokol kapuin keresztül kiözönlenek a gonosz lelkek és a kárhozottak, végig vonulnak a földön, és mindent kiirtanak, letarolnak. Nem akarja, hogy leselkedjetek, és lássátok a tűzesőt, amely mindent felgyújt. Csak egyet kíván az Úr, hogy imádkozzatok, és bánjátok bűneiteket. Ő majd gondoskodik rólatok, hogy épen és sértetlenül beléphessetek az Új Világba.
8.
Egy szentmise prédikációban a pap arról beszélt, hogy zarándokúton volt fiatalokkal. Az egyikük utazás közben megkérdezte tőle, hogy mit szeret jobban, utazni, vagy megérkezni.
Érzés: Az utazáson tapasztalatokat szerzünk, ezért nemcsak a megérkezés a fontos, hanem az utazással töltött idő is.
Jézus: Az ember élete földi élete tulajdonképpen egy utazás a végső cél, az örök élet felé. Ezért, ha valaki elgondolkozik azon, hogy mi a fontosabb, az utazás, vagy a cél, akkor Én azt felelem, hogy mind a kettő. Ezt a földi utat kétféleképpen lehet megtenni a szabad akaratotok szerint. Vagy elmerülve a világban, az élvezetekben, a bűnökben, elfordulva Istentől, vagy pedig fokozatosan, egyre jobban szakítani a világgal, és lelketekkel egyre jobban Isten felé fordulni. Aki az elsőt választja, az a nihil felé halad, elveszíti a célt. A kárhozat áldozata lesz. Aki élete útján rátalál a hitre, és a tapasztalatok alapján egyre inkább a jót választja, törekszik a tisztaságra, az alázatra, az áldozatosságra, az végül eléri a célját, az elképzelhetetlen gyönyörű, örök életet, amit Mi ajándékozunk neki.
9.
Arról volt szó, hogy mi az Úr Jézusnak a legfontosabb.
Jézus: Ami számomra a legfontosabb: az emberiség üdvözítése.
10.
Szent Józsefről olvastam.
Hang: A legnagyobb szentség.
Jézus: Édesanyám és Szent József a legnagyobb szentek közé tartoznak. A Mennyei Atya kiemelkedő szentségben részesítette őket.
11.
A lelki áldozásról volt szó.
Jézus: A lelki áldozás teljes egyesülés Isten és az ember között. Csak a test nem kapja a táplálékot, de ami a fontos, a lélek, az igen.
12.
Olvastam: Fausztina nővér naplója: Jézus mondta a nővérnek: „A tisztaságod több legyen, mint az angyalok tisztasága, mert Én egy angyallal sem vagyok ilyen szoros kötelékben, mint Veled”.
Olvastam: Maria Valtorta: Jézus Szűzanyának mondta feltámadása után, mielőtt a Mennybe felment, hogy ezentúl sokkal szorosabb kapcsolatban lesz vele, mint a földi életében.
Érzés: Ez csak a szentáldozáson keresztül valósulhat meg, mert amikor magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, Isten bennünk lakik.
Jézus: Ugye azzal tisztában vagy kislányom, hogy az angyalok nem vehetnek magukhoz Engem. Viszont ti emberek, mikor szentáldozásban részesültök, megkaptok Engem testestül, lelkestül, mindenestül. Ennyivel több a ti tisztaságotok, mint az angyaloké. Ugyanis Én, a legtökéletesebb Isten szállok belétek Istenségemmel és emberségemmel.
13.
Arról volt szó, hogy a tiszta léleknek elképzelhetetlen hatalma van Isten előtt.
Olvastam korábban: Isten nem tud ellenállni egy tiszta léleknek.
Érzés: Azért van hatalma a tiszta léleknek az Isten előtt, mert Isten törvényei szerint élve nem kér olyat Istentől, ami Istennek nem kedves.
Jézus: Annak a léleknek tiszta a lelke, aki hiánytalanul betartja a Tízparancsolatot, nagyon sok erény van benne: a tisztaság, a szeretet mindenféle válfaja, az alázat, az áldozatosság, és ezért nagyon értékes Isten szemében. Ezért lehet róla mondani, hogy hatalma van Isten előtt. Isten nem tud ellent mondani neki a sok-sok jó tulajdonsága miatt. Mindent megad neki, amit kér, ha mások, vagy a saját lelki javát szolgálja.
14.
Arról volt szó, hogy Jézus az apostolainak mondta: „legyetek tökéletesek, mint a Mennyei Atya”.
Olvastam: Maria Valtorta: Jézus: „Minél szentebbé váltok, annál kedvesebbek lesztek Szívemnek”.
Gondolat: Azért van ez, mert Isten felismeri bennünk tulajdonságait.
Jézus: A fogantatáskor Atyám minden gyermekébe beleültette az Isteni arcát. Ez az arc először ragyog a tisztaságtól, de lassan elhomályosul. Van, akiben ez az arc felismerhetetlenné válik bűnei miatt. Gyermekeim! Ha boldoggá akartok tenni, gyűjtsétek az erényeket, legyetek egészen tiszták, tökéletesek, mint Mennyei Atyátok. Annál jobban szeretlek benneteket, minél jobban felismerem bennetek az Isteni arcot.
15.
Kép: Egy olajfaág, a levelek kicsit száradtak, és a föld felé néznek.
Gondolat: Eszembe jutott, Malakiás próféta próféciájában az utolsó előtti pápát „Gloria olivae”, „az olajfa dicsősége” néven említi meg, aki XVI. Benedek pápa lenne.
Jézus: Benedek pápát képviselik az olajfa lekonyuló levelei. Egyre fáradtabb és gyengébb.
16.
Kép: Rózsaszín rózsaszirmokból álló kupola, rajta egy készülő kereszt. A kereszt függőleges szárának az alsó része van kész, és a vízszintes szárat építik éppen.
Jézus: Engesztelő gyermekeim imáikkal építik ezt a rózsakupolát arra az időre, míg el nem készül az Anna réti kápolna. Édesanyám és az Én tiszteletemre készítik.
17.
Kép: Egy kis kosár, mint a gyűszű.
Jézus: Van olyan gyermekem, aki csak ennyi jó cselekedetet tud összegyűjteni a külön ítéletre.