2013. október 1., kedd

Úgy hisszük béke van

Béke. Vajon hol talál ma békére a magyar ember? Mit jelentene egyáltalán a béke? Mire kell azt érteni, hogy béke van. Akkor van béke, ha az államvezetés azt mondja, hogy éppen nem állunk hadban egyetlen országgal sem? Még ez sem állja meg a helyét, mert katonáink háborús övezetekben is szolgálnak, és nem szórakozásból vannak ott, hanem mert vélt vagy valós ellenség van arrafelé, tehát valakik ellen harcolnak.
Akkor mire kellene vonatkoznia a békének? Semmi másra, mint a lelki békére. De lelki békét ma senki nem talál itthon, csak kétféle ember. Az egyik a bolond. A lelki szegény konzumidióta, aki boldog tudatlanságában semmiről nem tud semmit. Semmi nem érdekli, csak az, hogy a napi vegetációja - esetleg a napi alkoholszintje - biztosítva legyen. A második kategóriába azok tartoznak, akik már megadták magukat a másik oldalnak. Beadták a derekukat, belesimulnak a rendszerbe, néha kicsit jár a szájuk, de tolják a cionszekeret teljes erőből. Sosem voltak harcosok, vagy ha voltak, már feladták. Elfelejtették hová tartoznak, elfelejtették kik és miért uralkodnak felettünk, elfelejtették, hogy tenni, mondani, írni kell – küzdeni minden rendelkezésre álló eszközzel. A beletörődés és az esélyek latolgatása nem a magyar ember sorsa és feladata. 
Tehát nyugodtan kijelenthetjük, lelki békére magyar ember ebben a honban nem találhat. Éppúgy nem, mint ahogy egy apa sem nyugodhat, amíg él lánya megerőszakolója és gyilkosa. A magyar sem nyugodhat, míg él a nemzete megerőszakolója és gyilkos akarata. 
A harc pedig folyik ellenünk. A felénk meredő kard markolata (a gondolat) a cionista hatalom, a nyugati kapitalista elképzelések gondolata, a kard éle (az eszköz) a cigány. Mit is mondott Berija, mikor az orosz katonákat tüzelte a németek ellen? Pusztítsd el, minden német nőt erőszakolj meg, hogy megtörd a nemzeti büszkeségüket - mert ilyen az ellenségünk. A magyarból is ki kell pusztítani az ellenállás morzsáit, a büszkeséget, be kell zárni önnön magányába, a maga kis világába, hogy csak magával törődjön. Nincs nemzeti büszkesége, nincs nemzeti akarata, csak adja fel. Miért foglalkozol ezzel, úgysem érsz el semmit.... van értelme?... - folynak a cionisták által szájukba adott szavak, mint a méreg. Ami semmi másra nem jó, mint a saját lelkiismeretét nyugtatni, hogy jól teszi, ha bezárkózik, ha feladja, hogy lemond a küzdelem jogáról. Mindezt miért? Félelemből? A kitartás hiánya miatt? Az önfeláldozás hiánya miatt? Vagy mert ő is érvényesülni akar a világban? Fenntartani a televíziós, laptopos, mobiltelefonos, olcsó, de mérgező ételekkel telepumpált kényelmes kis világát mindenáron? A magyar és a fehér ember ellen kifejlesztett másik fegyver, maga a kapitalizmus, a konzumidióta egoista világával együtt. Amely megöli a lelket, nem hagyva mást, csak a habzsolást, a testi örömök hajszolását, és a mindenen keresztül történő könyöklést-taposást a materiális javakért. Közben saját maga rombolja le maga körül a világát, és mire feleszmélne, már nem lát maga körül mást, csak az elvett jogait, az elvett földjét, amelyet a cionista benépesít alantas népekkel - és egy összeomlott nemzetet. Nem marad más, csak a beletörődés, a feladás, a belenyugvás.   
Jó ha tudja mindenki, hogy a kard egy veszélyes fegyver. Akkor is, ha a kabát alatt nem látszik, ha feketére van festve, hogy eltűnjön az éjszaka árnyai között, akkor is ha rövid, és akkor is ha hosszú. A kard, kard marad, és egyetlen értelme van a létezésének, hogy öljön. A kard egyik éle, amit a markolat rángat ide-oda - a cigány. A harc a magyar emberek ellen így folyik. Hiába vezényelnek készenléti rendőröket százszámra a keleti régiókba, hiába hallgat mélyen a média a magyarok elleni csoportosan elkövetett brutális gyilkosságokról, a harc már folyik. Évek, évtizedek óta folyik. Míg egy magyar egy gyermeket felnevel, és a felnevelt gyermek elvégzi az iskoláit, megházasodik, hogy gyermeket vállaljon, ennyi idő alatt a cigány már dédszülő, és negyven utódot hozott világra a családja. És hol vannak azok a magyar fiatalok, akik ezt ellensúlyozhatnák? Sehol. A néma nemzedéknek nevezett magyar ifjúság már leeresztette a karját. Bénán csüngenek, apátia zuhantak, nem érdekli őket a sorsuk, nem érdekli őket jóformán semmi a saját világukon kívül, mely egyre jobban szűkül össze. Menekülni akarnak külföldre. A kard másik éle ez a fajta apátia, és a feladás, az elsüllyedés a materiális világban. Feladják a hazájukat, a nemzetüket. A harcnak már nem eszköze 'a szüljünk többet, neveljük jobban, viselkedjünk szebben'. A harcnak azért nem formái ezek, mert az ellenséget nem érdekli, milyen szép és okos vagy, csak egyetlen egy dolog, hogy mennyire vagy szervezett, és mennyire erős a hited a nemzetedben, milyen erő van a kötelékeidben. Elég-e az erő ahhoz, hogy bénán csüngő kezeidet felemeljed végre. 
A békét csak ott találhatja meg élő magyar, ahol magyarként élhet, magyarként szólhat, magyarként dolgozhat. Ezt a békét pedig csak harc útján lehet elérni.
Kemény Gábor

P. Jeffery Jambon LC: Valódi harc a végsőkig


Evangélium Lk 9, 51-56
Amikor már közeledtek Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, szilárdan elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, s eljutottak a szamariaiak egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mert meglátszott rajta, hogy Jeruzsálembe megy. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: "Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!" De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított. Ezután más faluba mentek.
Bevezető ima: Uram, szemeim tanúi voltak csodálatos eseményeknek, és olyanoknak is, amelyek csalódást okoztak, kedvemet szegték, és elbátortalanítottak. Emlékeztessen a hitem, hogy soha ne panaszkodjak, váljak helyette a remény és a szeretet emberévé! Jézus, benned van reményem, mert Te hűséges vagy minden ígéretedhez, amit nekem tettél. Segíts engem, hogy a hála és az alázat lelkületében feltétel nélkül szeresselek téged!
Kérés: Uram, Jézus, tedd szívemet szelíddé és alázatossá!
1. Népszerűtlen stratégia. Jézus olyan, mint egy hadsereg generálisa. Bár ellenségei nem voltak szemmel láthatók; magának a gonosznak a rejtett erői voltak ellenségei. Jézus hadat viselt a gonosz ellen egészen a keserű végig. „Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse.” (1Jn3,8) Jézus eltökélten tartott Jeruzsálem felé. Még ha oly vad és ádáz küzdelem iránt is kötelezte el magát, Jézus olyan utat mutatott, melyet a világ nem értett meg. A mi Urunk úgy közeledett a jeruzsálemi ütközethez, ahogy a bárány, melyet leölni visznek. Az Ő stratégiája az alázat volt. Az alázat az atombomba, ami véget vet a sátán elgondolásainak és terveinek.
2. Lecke az alázatról. Szent János evangélista tevékeny résztvevője ennek az evangéliumi résznek. Ő maga is tudta, hogy Jézus háborút vezetett.(vö. 1Jn3,8) János a bátyjával együtt arról álmodozott, hogy Jézus háborújában kitüntetéseket szerezzenek maguknak. Jézus országában az Úr mellett jobb és bal felől kívántak ülni (vö.Mk10,35-37), és most apostoli rangjukat kívánják használni, hogy ellenfeleiken bosszút álljanak. Jézus rendreutasította őket, és újra meghatározta, hogy mit jelent uralkodni az Ő királyságában. Gyorsan megtanulták, hogy az Ő országában csak a jóság, kedvesség, szeretet és az alázat fegyverét lehet bevetni.
3. Céltudatos misszió. Hadi körülményekben, a hadvezér a szamariai incidenst valószínűleg vereségnek nyilvánította volna. Jézus teljes mértékben ki lett utasítva a városból, tehát emberi elgondolásban veszített. Azonban itt nem ez a helyzet. Ha Jézus megtorolta volna a szamariaiak fanatizmusát, akkor lett volna veszteség. E helyett, az evangélium azt írja: „Ezután más faluba mentek.” Ennyire egyszerű! Krisztus azért győzött, mert nem vesztegette az időt szeszélyes, ingatag és kiszámíthatatlan elvárásokkal, hanem, mint egy igaz katona, megbocsátott, felejtett, és elindult a következő faluba.
Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, engedd megértenem az ütéseket és sebeket a Te „kiképző táborodban”. Gyenge természetem nehezen érti meg, hogy az élet miért jár ennyi teherrel, de tudom, hogy háborúban vagyunk a gonosz erők seregeivel. Bátorsággal tölt el, hogy láttalak meghalni, és halálod által megnyerted ezt a háborút. Ez ad erőt, hogy én is hozzátegyem részemet a háború sikeréért. Segíts nekem, hogy az alázat erénye legyőzze a büszkeségemet!
Elhatározás: Ma én fogom elvégezni otthonomban a házimunkát. Én fogok mindenkinek kávét, vagy teát főzni, vagy elmosogatni, hogy megmutassam az Úrnak: tudok alázatos lenni.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az egyházi szabadkőművesség most érte el a hatalom legmagasabb szintjét földi Legszentebb Egyházamban

2013. szeptember 30. hétfő, 15:45
Drága szeretett leányom, arra kell kérnem minden felszentelt szolgámat, hogy legyenek éberek, amikor arra szólítják fel őket, hogy lelkigyakorlatokon vegyenek részt, amelyeket meggyőzésük érdekében vezetnek be, hogy beleegyezzenek egy új hűségeskü letételébe, amely – ha beleegyeznek – érvényteleníteni fogja a Nekem, Jézus Krisztusnak tett legszentebb esküjüket.
Az egyházi szabadkőművesség most érte el a hatalom legmagasabb szintjét földi Legszentebb Egyházamban, és hamarosan elő fogja írni az új liturgiáját, mely figyelmen kívül fogja hagyni Legszentebb Akaratomat. Ezt a liturgiát, amelyet az Isten ellenségei hoztak létre, és amelyet az újhoz való alkalmazkodás címén álcáznak, hogy megfeleljen azoknak a politikai erőknek, akik be akarják tiltani a Kereszténységet, olyan gyorsan fogják bemutatni, hogy sokan meg fognak döbbenni Egyházamban. Fájdalmas lesz számukra ilyen utálatot látniuk, de hűséges szolgáim hangját nem lehet majd a nyilvánosság előtt hallani, mert ők, a Szabadkőművesek, úgy fogják irányítani, hogy ezt az új liturgiát minden tekintetben átéljék. Minden kifogást, amelyet az egyházmegyékben világszerte felhoznak, el fognak utasítani és félre fognak dobni. Azzal fognak mentegetőzni, hogy az Egyháznak szüksége van új fiatal lelkek toborozására, akik eltávolodtak tőle. A szekuláris világra hivatkozva, azt fogják mondani, hogy ez az új liturgia még több embert fog megtéríteni.
Ó, mennyire megtévesztő lesz ez az utálat, és milyen sokan fognak áldozatul esni ezeknek a hazugságoknak, ami végül ahhoz fog vezetni, hogy sokan távol maradnak majd az Igazságtól. Az Igazság Könyve Dániel prófétának volt megjövendölve, hogy Isten gyermekei ne feledjék el soha az Igazságot, amikor a hazugságokban fuldokolnak, amelyek fel fogják falni földi Egyházamat.
Fogadjátok el az Egyházam által meghatározott törvényeket. Ne fogadjátok el az új törvényeket, amelyeket az Én Szent Nevemben akarnak majd rátok kényszeríteni, s amelyek Szentségtöréssel érnek fel.
Jézusotok