2012. január 28., szombat

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

 Felhívás a papsághoz: Készítsétek fel Nyájamat az Én régóta várt Második Eljövetelemre a földön
2012. január 27. péntek, 23.50
Én vagyok a te szeretett Jézusod, a Magasságos Isten Fia, aki a Szeplőtelen Szűz Máriától született.
Drága, szeretett leányom, sose felejtsd el, hogy ha Nekem dolgozol, téged üldözni fognak, mert az emberiség nem akarja meghallani az igazságot, amit Én nyilatkoztatok ki neked ezekben a végidőkben.
Szent Szavamat (Üzenetemet) oly sokáig semmisnek nyilvánították, de többé már nem fogják.
Hangomat meg fogják hallani az egész világon. Szeretetem teljes Dicsőségemben fog megnyilvánulni, és az emberiség végre képes lesz kiszabadítania magát a sátán gonosz rabláncaiból.
Ahogy az igazság majd átjárja Gyermekeim lelkét, és elhozza nekik az oly régóta várt szabadulást, ez sajnos szakadást fog okozni.
Szeretett felszentelt szolgáim, papjaim és a Szent Katolikus Egyházon belül minden vallású pap tudja, hogy Én mindannyiatokat szeretem.
Közületek oly sokan feladtátok életeteket Értem, szívetek nagylelkűségével. Rám kell bíznotok magatokat most.
Imádkoznotok kell a vezetésért, hogy erősek maradjatok a hitetekben, és a megkülönböztetésért, minden időben.
Egy pillanatra se vegyétek le soha a tekinteteteket Rólam. 
Szükségem van rátok, hogy felkészítsétek Nyájam annak érdekében, hogy örömmel fogadjon majd Engem a régóta várt földi Második Eljövetelem során.
Ki kell majd tartanotok, és nem szabad engednetek, hogy Irántam való szeretetetektől eltántorítsanak benneteket, függetlenül attól, hogy mekkora nyomás nehezedik rátok.
Ti vagytok az Én igaz tanítványaim, és arra kell kérnem benneteket, hogy vegyétek fel a harcot, és mentsétek meg Egyházam. Sosem fog elbukni ez az igaz egyház, melyet Szeretett Tanítványom, Péter, a Kősziklára épített.
Az ellenség talán azt hiszi, hogy meg tudja semmisíteni, de az egy ostoba feltételezés lenne.
Senki nem fogja vagy tudja megsemmisíteni Egyházam. Fel fog támadni hamvaiból, hogy hirdesse Dicsőségemet, amikor visszajövök, hogy megmentsem Királyságomat a földön.
Sosem szabad elhagynotok Engem, szeretett Megváltótokat, soha.
Mert Nélkülem nincs világosság, és világosság nélkül nincs jövő.
Leányom, a világnak adom az Imahadjárat (22) imáját a Katolikus Papság részére, hogy imádkozzák:
Ó, szeretett Jézusom,
Add, hogy erős legyek és add, hogy irántad való szeretetem lángoljon a napom minden pillanatában
Soha ne hagyd, hogy az irántad való szeretetem lángja pislákoljon vagy kialudjon
Soha ne engedd, hogy elgyengüljek a kísértés jelenlétében
Add meg nekem a szükséges kegyelmeket, hogy tisztelni tudjam elhivatottságomat, önfeláldozásomat és hűségemet
És, hogy fenn tudjam tartani a Hagyományos Katolikus Egyház tanításait
Felajánlom Neked hűségemet minden időben
Elkötelezettséget fogadok, hogy harcolok a te hadseregedben, hogy a Katolikus Egyház ismét feltámadjon dicsőségben, hogy örömmel fogadjon Téged, drága Jézus, amikor újra eljössz.
Ámen.

Szeretett Megváltótok
Jézus Krisztus
Az egész Emberiség Királya

2004. július 29-e óta Kolumbiából

A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik!
2012. január 16. – 10:00h.
Sürgős üzenet Istentől, az egész emberiség Atyjától.
A harsonák hangja Isteni Igazságszolgáltatásom idejét hirdetik. Legyetek készen és felkészülve a lelki küzdelemre: maradjatok kegyelmi állapotban, fegyverzetetek legyen beolajozva és készenlétben, imádkozzatok minden időben, mert ellenségem bármikor elindíthatja a csatát. A világegyetem elkezdte változásait, olyan jelenségekkel, melyeket még egyetlen szem sem láthatott eddig az Égen és a Földön. Az időjárás felgyorsult, a nappalok és éjszakák rövidülnek.
Angyalaim elkezdték megfújni harsonáimat, bejelentve a Figyelmeztetésem közeledtét. A dicsőséges Kereszt hamarosan megjelenik az égen. Egyesüljetek az imában, és ne vesztegessetek több időt felesleges dolgokra és a világi dolgokra, nehogy ugyanaz történjen veletek, mint Noé és Lót idejében. Akik a hétköznapi élet gondjaiba temetkeztek és a Mennyei hívásoknak nem szenteltek figyelmet - mint ahogy ma sem teszik -, és a katasztrófa eljött, akkor már túl késő volt az akkori emberiség számára.
Vizsgáljátok meg lelkiismereteteket, földi lakosok! Szenteljetek figyelmet felhívásaimnak, mert Igazságszolgáltatásom ideje közel van, közelebb, mint hinnétek! Béküljetek meg a Szent Háromsággal, amilyen hamar csak lehet, mert a harsonák megszólalnak, és a megtérésre hívnak. Sürgősen hívom azokat, akik bűnbe merülve bolyonganak és Isten és Törvény nélkül sietnek át ezen a világon: Gyertek vissza hozzám, az Atyához vagy különben elvesztek! Ha melegszívűek vagytok, akkor határozzátok el egyszer s mindenkorra magatokat, és hozzátok rendbe az életeteket. Lázadó ifjúság, ébredjetek fel lelkik szendergésetekből és hagyjátok abba az Isteni törvényeim megszegését, akadályozzátok meg, hogy a szakadékba essetek!
Földi lakosok, nem a halálotokat akarom! Az Isteni Igazságszolgáltatás kopogtat az ajtótokon. Ha most nem tértek vissza hozzám, abban a veszélyben forogtok, hogy elvesztek. A teremtésem megkezdte fájdalmas vajúdását, jajveszékelése hallható lesz a Föld mind a négy sarkában. Készüljetek a lelkiismeretetek felébresztésére, mert úgy jövök majd, mint az éjszakai tolvaj. Legyetek készen égő lámpásaitokkal, mert eljövök, hogy majd a lelketek ajtaján kopogtassak. Megáldalak benneteket népem, örökségem a Szentháromság áldásával.
+ Áldás a Teremtő Atyától,
+ Áldás a Megváltó Fiától,
+ Áldás a Szentlélektől.
Atyátok Jahve, A nemzetek Ura
Ima, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus diktált ezen üzenet után, hogy megvédje elménket, erőnket, érzékeinket, gondolatainkat, tudatunkat, tudatalattinkat és emlékezetünket a gonosz tüzes nyilaitól.
Lelki fegyverzet
Imádkozzátok minden reggel és este.
Úr Jézus, én... (teljes nevünk), felajánlom elmémet annak minden erejével együtt, érzékeimet, gondolataimat, emlékezetemet, tudatomat és tudatalattimat Dicsőséges Szent Vérednek, melyet üdvösségemért ontottál ki. Megváltó Véreddel megpecsételem és megvédem magam minden hamis gondolattól, minden negatív sugalmazástól, minden hamis képzelettől, félelemtől és minden megtévesztéstől. Úr Jézus, gyógyítson és tisztítson meg engem a Te megváltó Véred, méregtelenítsen és szabadítson meg engem és add meg nekem a kegyelmet, hogy épségemet ellenőrizni tudjam, legyen az testi, lelki, biológiai és szellemi.  
Erőteljes Vér, az Üdvösség Vére, győzd le az ellenséget testemben, elmémben és lelkemben (ezt az imát háromszor is el kell mondani, amikor érzitek ellenség erős támadásait)
Az Én békémet hagyom rátok. Mesteretek, a Názáreti Jézus


Kicsinyeim, borítsátok be magatokat Fiam Vérének zászlajával, mondjátok Fiam Szent Vére Rózsafüzérének imáját és tartsátok meg a Getszemáni órát, s így a gonosz erők vereséget szenvednek
A Megszentelő Szűz Mária hívása a küzdő hadsereghez.  Alto de Guarne Antióchia
2012. Január 22. 2:30
Kicsiny gyermekek, az Úr békéje legyen veletek és Szent Védelmem szabadítson meg benneteket minden gonosztól.
A figyelmeztetés órája közel van, de ne féljetek kicsinyeim, imádkozzatok és bízzatok, mert minden az Atya Akarata szerint lesz. Örvendezzetek, mert az új Égen és az új Földön a ti boldogságotok vár rátok. Megtisztulásotokat ajánljatok fel ajándékként az Úrnak, a bűnösök üdvösségéért. Ti vagytok Isten népe, kövessetek engem és fogjátok meg a kezemet, és Én biztonságban vezetlek el benneteket az Örök Jeruzsálem kapuihoz! Mondom nektek, megtisztulásotok könnyebb lesz, ha átadjátok magatokat a mi két Szívünknek (Fiamnak és nekem). Ne féljetek gyermekeim, én, az örök pásztorlány mindnyájatokkal - Fiam nyájával - törődni fogok.
Ne féljetek az elkövetkezendő napok miatt! Ne feledjétek, hogy imáitok és az Isten iránti hűségetek meg fog védeni benneteket a megpróbáltatás alatt és útleveletek lesz az új Teremtésbe. Találjatok menedékre az én Szeplőtelen Szent Szívemben és az Én fényem sugarai vezetnek majd benneteket és védelmeznek a sivatagon való átkelés alatt. Boldogok vagytok, mert ti lesztek az új teremtés lakói. Hányan szerettek volna itt lenni ezekben az időkben, hogy láthassak Isten Arcát! Még sohasem gondoltatok erre? Örüljetek és ujjongjatok az Úrban, és ahelyett, hogy szomorúak lennétek, örvendezzetek lelketekben Fiam második eljövetelének!
Hamarosan eljön Isten Királysága, hogy uralkodjék szívetekben. Senki sem tudja a boldogságot, békét és a Lélek örömét elvenni tőletek. Ha csak tudnátok milyen szép a Mennyei Jeruzsálem! Ez a legnagyobb ajándék, melyet Atyám, a megtisztulásotok utáni időre tartogat. A legnagyobb öröm a Földön semmi ahhoz képest, ami majd az új Teremtésben vár rátok. Szem nem látta, fül nem hallotta, amit Isten számotokra, hűséges népének tartogat.
Kicsinyeim, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok az elhunyt rokonaitokért és elődeitekért! Atyám meg akarja adni az örök élet boldogságát minden szegény léleknek, akik a purgatóriumban a ti felajánlásaitokra várnak, imáitok, munkátok, böjtölésetek, vezeklésetek és Szent misék felajánlása által csakúgy, mint a megtisztulásotokkal. Ha ti ezt minél hamarabb szeretettel felajánljátok Atyámnak, ők viszonozzák majd nektek és közbenjáróitok lesznek ezen a világon, és amikor az örökkévalóságba érkeztek. Kicsiny gyermekeim, imádkozzatok a purgatóriumban lévő papok és szerzetesek lelkéért s főként azokért, akiknek a legnagyobb szükségük van Isten kegyelmére. A Szentmiséken való odaadó részvétel és azok felajánlása a szegény lelkekért, sokakat kiszabadít a purgatórium tüzéből. Az Irgalmasság Rózsafüzérének felajánlása Örök Atyámnak, melyet a lelkek nyugodalmára ajánlotok fel, számos lelket kiszabadít. Szent Rózsafüzérem is, különösen a fájdalmas Rózsafüzér, ha a lelkek nyugodalmára ajánljátok, megmenekíti a lelkeket a Purgatórium tüzéből.  A Karmeli Szűz kilencedének felajánlása is erőteljes a lelkek megmentésére és kiszabadítására. Kicsiny gyermekeim, segítsetek nekem a lelkek megmentésében, de ne csak azokéban, akik a purgatóriumban vannak, hanem azon lelkek megmentésében is, akik Isten és az Ő törvénye nélkül kóborolnak e világban.
Ne feledkezzetek meg Fiam Drága Vérének ájtatosságáról, mely sok gonoszságtól szabadít meg benneteket. Ez egy ajándék az Atyától ezekre az időkre, amelyet nem hagyhattok figyelmen kívül, Fiam Vére újra szabaddá tesz benneteket.
Borítsátok be magatokat Fiam Vérének zászlajával, végezzétek a Fiam Szent Vére Rózsafüzérének imáját és tartsátok meg a Getszemáni órát, s így a gonosz erők vereséget szenvednek. 
Siessetek kicsinyeim, mert a felszabadulásotok órája közeledik. Isten Dicsőségének palástja borítson be benneteket.
Édesanyátok, a Megszentelő Szűz Maria
Szívem kicsiny gyermekei, tegyétek ismertté üzeneteimet
Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait
Jézus, a jó pásztor, sürgős üzenete a nyájához
2012. január 27. 13:05
Drága gyermekeim, nyájam bárányai, béke veletek.
Legyetek óvatosak és éberek, mert az ellenség elkezdte az elmék támadásait: szellemi lényeket  állított fel, hogy megtámadják gyermekeim elméit, hogy így sokan elveszítsék fejüket. Ezért bárhol is vagytok, gondolatban imádkozzatok, úgy, hogy képesek legyetek visszaverni ezeket a támadásokat, amelyeket ellenségem az elmék megpróbáltatására gyakorol. Amikor úgy érzitek, hogy szellemi támadás alatt vagytok, mondjátok a következőket: „fogságba ejtünk minden értelmet, Krisztus iránt való engedelmességre.” (Kor 2; 10, 5)
Hívjátok segítségül Szent Véremet testetekre, elmétekre és lelketekre, hogy megvédjen benneteket a támadásoktól. Ne essetek kétségbe, mert ez is része a megtisztulásotoknak! Imádkozzatok és feddjétek meg magatokat és hívjátok segítségül Szent Vérem és Szent Sebeim erejét! Adjatok át mindent bal kezem sebeinek és Én megígérem ellenségem bukását. Hívjátok Édesanyámat és mondjátok: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, imádkozz érettünk, akik hozzád menekülünk!” Továbbá: „Bűn nélkül fogantatott Szent Édesanyánk, legszentebb Szűz Mária!” S a gonosz lelkek el fognak menekülni tőletek.
Tanuljatok meg lelki erővel harcolni, ami által igaz lelki katonákká váltok, és akkor megmaradtok békémben. Nyájam juhai, fontos, hogy megmaradjatok Kegyelmemben, hogy erősödvén az én Testemmel és Véremmel, kiálljátok a lelki küzdelmeket. Testem és Vérem a ti védőpajzsotok, mely a hitetekkel együtt biztosítja számotokra a mindennapi győzelmet. Drága hűséges gyermekeim, terjesszétek ki ezt a páncélt - amit nektek adományoztam - a sérülékenyebb gyermekeimre is, hogy ez által ők is megkaphassák Békémet. Kérjétek, hogy Atyám megadja mindazok üdvösségét, akik még nem határozták el önmagukat, illetve akik az állítják, hogy Isten ott lakozik a szívükben, de valójában nem követik Parancsolatait. Könyörögjetek azokért is, akik csak a szájukkal és fülükkel keresik az Urat, szívükben mégis oly messze vannak Tőle. Sokat imádkozzatok érettük, mert bizony mondom nektek, amíg nem tartanak bűnbánatot és nem keresik az Urat tiszta szívből, nem nyernek irgalmasságot.
Sokan nem fogják kibírni, amint felébresztem lelkiismeretüket, és lelkük el fog veszni, mert nem szenteltek figyelmet azon felhívásomnak, hogy térjenek meg. A túlnyomó többség elvész a bűnben és az evilági gondokban, míg sokan mások lelki langyosságban vándorolnak, mert nem határozták el magukat. Azért jövök, hogy felszólítsam az emberiséget, hogy tartsanak bűnbánatot és végezzenek életgyónást, amely a mulasztások bűneit is magába foglalja, hogy amikor a „legfelsőbb bíróság” elé kerülnek, felmentést kapjanak, és hogy ne menjenek át figyelmeztetésem megpróbáltatásain. Ne feledjétek, hogy lelketek úgy lesz megítélve, amilyen állapotban éppen van, és ha halálos bűnben vagytok, a Pokolba kerültök, mert ha abban a pillanatban meghalnátok, ez lenne a ti megérdemelt béretek.
Gondoljátok meg tehát és üdvözöljetek Engem a lehető leghamarabb, mert senkinek sincs biztonságban az élete. Figyelmeztetésem felébreszt majd sok sötétségben járó bűnöst, langyos lelkületű embert és a határozatlanokat. Bizony mondom nektek, ez az utolsó esélyetek, hogy megmeneküljetek, és hogy visszatérjetek nyájamba. Amennyiben figyelmeztetésem után továbbra is vétkeztek vagy lelkileg langyosak maradtok, elválasztalak titeket nyájamtól és átadlak az ellenségemnek, hogy rendelkezzen felettetek.
Ismét mondom nektek, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti életét énmiattam, megmenti azt. Az utolsókból lesznek az elsők és az elsőkből lesznek az utolsók. Senki se érezze magát biztonságban, mert aki felmagasztalja önmagát, megaláztatik, és akit megálaznak, felmagasztaltatik. Legyetek egyszerűek es alázatosak, hogy megigazuljatok. Az én békémet hagyom rátok, az Én békémet adom nektek.
Én vagyok a ti Mesterek és Pásztorotok, a Názáreti Jézus.