2014. április 21., hétfő

Húsvét és feltámadás

 1. "1. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt.
 2. 2. És ímé nagy földindulás lőn; mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és oda menvén, elhengeríté a követ a sír szájáról, és reá üle arra.
 3. 3. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és a ruhája fehér, mint a hó.
 4. 4. Az őrizők pedig tőle való féltökben megrettenének, és olyanokká lőnek mint a holtak.
 5. 5. Az angyal pedig megszólalván, monda az asszonyoknak: Ti ne féljetek; mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek.
 6. 6. Nincsen itt, mert feltámadott, a mint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, a hol feküdt vala az Úr.
 7. 7. És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé előttetek megy Galileába; ott meglátjátok őt, ímé megmondottam néktek.
 8. 8. És gyorsan eltávozván a sírtól félelemmel és nagy örömmel, futnak vala, hogy megmondják az ő tanítványainak.
 9. 9. Mikor pedig mennek vala, hogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jöve ő velök Jézus, mondván: Legyetek üdvözölve! Azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait, és leborulának előtte.
 10. 10. Akkor monda nékik Jézus: Ne féljetek; menjetek el, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem.
 11. 11. A mialatt pedig ők mennek vala, ímé az őrségből némelyek bemenvén a városba, megjelentének a főpapoknak mindent a mi történt.
 12. 12. És egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek,
 13. 13. Ezt mondván: Mondjátok, hogy: Az ő tanítványai odajövén éjjel, ellopák őt, mikor mi aluvánk.
 14. 14. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból.
 15. 15. Azok pedig fölvevén a pénzt, úgy cselekedének, a mint megtanították őket. És elterjedt ez a hír a zsidók között mind e mai napig.
 16. 16. A tizenegy tanítvány pedig elméne Galileába, a hegyre, a hová Jézus rendelte vala őket.
 17. 17. És mikor megláták őt, leborulának előtte; némelyek pedig kételkedének.
 18. 18. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
 19. 19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
 20. 20. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"
(Máté evangéliuma, 28,1-20.)
Az ünnepek ideje alatt a kereszténység a hitéhez kapcsolódó legfontosabb eseményeket ünnepli. A kereszténységnek a legfontosabb ünnepei a megszületés, azaz a karácsony és a feltámadás, azaz a húsvét ünnepe. Ez a két ünnep olyan jelentőségű, hogy a hitetlen világ sem tud elmenni mellette. A hozzájuk kapcsolódó üzenet olyannyira sokrétű, hogy még a szellemileg, lelkileg teljesen halott, elfajzott emberek számára is hordoz valamilyen üzenetet. Ha mást nem is ér el náluk ez az üzenet, legalábbis pár perc vagy pár óra erejéig szembesülniük kell vele, fel kell figyelniük rá. Még akkor is, ha teljesen elutasítják, vagy egyébként semmibe veszik. 
Senki sem mondhatja tehát ezen a világon, hogy a kinyilatkoztatással valamilyen formában ne találkozott volna. A teremtés egésze minden apróságával együtt, az ünnepek is egy határozott irányba fordítják az ember figyelmét. A kinyilatkoztatásokra. 
A feltámadás idején az Igazság majd minden ember számára kétségbevonhatatlan tényként fog tudatosulni. Nem lehet majd tagadni sem, és nem lehet majd elrejtőzni sem előle. Semmibevenni sem lehet. Krisztus feltámadása idején a zsidó papság - azaz az az egyetlen társadalmi réteg, embercsoport, amelyik virágvasárnap idején haragra gerjedt Krisztus bevonulásakor - is szembesül a ténnyel. A hozzájuk érkező, a sír felügyeletével megbízott őrök jelentése szerint a holttest eltűnt, és minden jel arra mutat, hogy csodák történtek. Egy angyal elgördítette a követ a sír bejáratától, és ráülve a kőre nem lehetett azt tőle visszateni a helyére. 
A zsidó papságnak pedig, jól tudva, hogy a törvény parancsolata szerint két ember bizonyságtétele igaz, hinnie kellene a csodában, ehelyett egy másik utat választ. Lefizetik az őröket, hogy hazudjanak, és a tanítványoknak tulajdonítsák a holttest eltűnését. Nem azt olvassuk, hogy lefizetni próbálták őket, hanem hogy le is fizették, vagyis az őrök elfogadták a pénzt, és maguk is csatlakoztak az igazság ellenségeihez, hogy világi javakért cserébe hazugságot mondjanak, és elutasítsák az igazság képviseletét. 
Úgy tűnik tehát, hogy egy angyal megjelenése kevés ahhoz, hogy a hazugság követésére hajló emberek megtérjenek, és a hazugság hirdetése helyett az igazság mellett tegyenek tanubizonyságot. A feltámadás is kevés. Vannak emberek, akiknek semmilyen csoda, semmilyen jelenés nem használ. Nem használ, mert a számukra nem ismert az Ige, és ennélfogva minden olyan jelenség, esemény, amely csak az Ige alapján lenne megérthető és feldolgozható, semmitmondó a számukra. Nem tudják felfogni sem a hétköznapok, vagy a csodák jelentőségét sem. Nem véletlen, hogy az ilyen ember az angyal közelében halálra rémül - mert egy pillanatra szembesül azzal az erővel, amellyel nem lehet szembeszállni, nem lehet tagadni, és ami elől nem lehet elfutni. Akárcsak az ítélet napján.
A hívő asszonyokhoz viszont így szól az angyal: "Ti ne féljetek". A többiek féljenek csak tovább, mert megérdemlik. És az őrök cselekedetei ezt igazolják is.
Tamási Attila

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Isten, az Atya: Közületek csak nagyon kevesen fogják elutasítani az új világegyházat, és így a Beavatkozásom gyors lesz2014. április 20. vasárnap, 17:40
Drága leányom, amikor elküldtem Fiamat, hogy megmentse az emberiséget, a világ elutasította őt, akárcsak a prófétákkal tették, akiket Őelőtte küldtem.
Miközben Én most arra készülök, hogy Fiamat másodjára és egyben utoljára elküldjem, hogy összegyűjtse gyermekeimet és Örök Életet adjon nekik, ők sajnos az Irgalmasság eme nagy Cselekedetét szintén el fogják utasítani. Igém által megadtam az embernek az Igazságot, és ő továbbra is csak elutasítja azt. Milyen könnyen felejtenek! Mennyire vakok, hiszen Én elmondtam a világnak, hogy el fogom vinni őket Királyságomba – a vég nélküli Új Világba –, de ők nem igazán értették meg, hogy ez milyen örökséget jelent számukra. Nem mindenki fogja elfogadni Fiam Irgalmasságát, ezért emlékeztetem a világot mindarra, aminek be kell következnie, hogy jöjjenek majd és fogadják el Királyságomat.
Gyermekeim részéről nagy lesz az ellenállás a csodákkal szemben, melyeket még Fiam Eljövetele előtt fogok mutatni a világnak. Sok lesz a szóbeszéd, de ellenségeim gondoskodni fognak arról, hogy becsapják gyermekeimet, és ezért ők nem fogják tudni felkészíteni a lelküket arra a Dicsőséges Életre, amelyet mindnyájatok számára készítettem.
Ahogyan Fiam a harmadik napon feltámadt a halálból, így Második Eljövetele szintén a harmadik napon lesz, hogy a sötétség napjai után kinyilvánítsa Önmagát. Azt szeretném, hogy tudjatok a háromnapos sötétségről, hogy ne féljetek attól. A szentelt gyertya fogja biztosítani az Általam megengedett egyetlen Fényt, hogy azok számára, akik szeretnek Engem, lehetővé tegye, hogy lássanak, és örömmel várják Fiam Érkezését.
Ne féljetek az Irántatok való Szeretetemtől, vagy az Általam gyakorolt hatalomtól, hiszen az, hogy lehetővé teszem mindezen események megtörténését azokban a napokban, amelyek a Nagy Nap felé vezetnek, a ti javatokat szolgálja. Én megengedem ellenségeimnek, hogy bekóborolják a Földet. Megengedem a rombolóknak, hogy megtévesszék az embert, mert így fogom próbára tenni azok hitét, akik meg vannak áldva az Igazsággal. De tudnotok kell a következőt: azok, akik elárulják Isten Igéjét, a vadonba lesznek dobva. Azok, akik lesújtanak és megbüntetik felszentelt szolgáimat, akik szeretik Fiamat, szigorúan meg lesznek büntetve. Meg fogom engedni, hogy a gyengéket, és azokat, akik könnyen félrevezethetők megtévesszék, hogy amikor majd a neked adott Próféciák beteljesednek, ők bűnbánatot tartsanak, és megkeressenek Engem.
Gyermekek, Én felkészítelek benneteket, hogy Akaratom beteljesedjék, és hogy majd Királyságomban éljetek, hiszen ti ezért születtetek. A világ, amelyben éltek, a gonosz és annak befolyása miatt megfakult. Jelenleg a Föld annyira fertőzött a bűn miatt, mint azelőtt még soha és most a bűn nagyon megnövekszik, melynek mindazok tanúi lesznek közületek, akiknek igaz hitük van. Nektek szükségetek lesz arra, hogy a mai naptól, Húsvét Vasárnapjától kezdve minden nap emlékeztetve legyetek az Igazságra, mert e nélkül el fogtok vándorolni, és el fogtok veszni.
Közületek csak nagyon kevesen fogják elutasítani az új világegyházat, és így a Beavatkozásom gyors lesz.
Én Magamhoz foglak húzni benneteket, felemelve foglak tartani benneteket, amikor a hitehagyás fájdalma elviselhetetlenné válik, és bármilyen eszköz mellett döntök is, meg fogom menteni a lelketeket, mintsem hogy elveszítsem azokat az ellenségeim javára. Azt szeretném, hogy jó szemmel nézzetek azokra, akik a Fiam ellen harcolnak e Küldetése miatt, mely által Második Eljövetelére készíti fel a világot. Kérlek benneteket, hogy a Keresztes Imahadjárat eme különleges imája által kérjetek Engem, Örök Atyátokat, hogy legyek Irgalmas mindazokhoz, akik akadályozni próbálják Kezemet, Nagylelkűségemet, Hatalmamat és Istenségemet:
A Keresztes Imahadjárat 147. imája: Atyaisten, légy Irgalmas azokhoz, akik megtagadják Fiadat
Ó Istenem, Örök Atyám, kérlek, légy Irgalmas azokhoz, akik megtagadják Fiadat. Könyörgöm azok lelkéért, akik megpróbálják elpusztítani prófétáidat. Esedezve kérlek, térítsd meg azokat a lelkeket, akik elvesztek Számodra, és kérlek Téged, hogy segíts minden gyermekednek, hogy felkészítsék a lelküket, és hogy Isteni Akaratodnak megfelelően megváltoztassák az életüket Fiad, Jézus Krisztus, Második Eljövetelének várásában. Ámen.
Menjetek, gyermekeim, és készítsétek fel mindazokat, akiket ismertek, különleges imákat felajánlván Nekem, Örök Atyátoknak, Nagy Irgalmamért.
Én szeretlek mindnyájatokat. Én Végtelenül Szerető, és Türelmes Vagyok, és várom a válaszotokat. Soha ne gondoljátok azt, hogy nem fogom meghallani imáitokat, mert a ti hangotok kedvesek Füleimnek, és az Irántam való szeretetetek nagy örömet hoz Nekem. Nincs olyan, amit Én ne tennék meg gyermekeimért. Semmi.
Menjetek szeretettel és örömmel, mert biztosak lehettek abban, hogy Én Végtelenül Irgalmas Vagyok.
Szerető Atyátok