2004. december 5., vasárnap

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2004. december 4.

3. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
Ezt a hónapot Jézus Krisztus imádására és dicsőítésére szenteljük.
“Dicsőség Neked Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért”.
A lelkigyakorlatban engesztelünk az egész emberiségért, hogy felkészülve várja Jézus második eljövetelét.
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Jézus nevében, aki mindannyiunkért megszületett, megkérdezem tőletek:
Az elmúlt év mottója: - “Csak jót: gondolj, mondj és tegyél, hogy Isten jó eszköze legyél!”- látható nyomot hagyott-e bennetek? Megtettétek-e mindazt, ami tőletek telt a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadításáért? (ima, böjt, jócselekedetek, Szentírásolvasás, szentelmények használata, stb) A mennyország felé haladt-e az életetek? Kerültétek-e a pokol felé vivő rossz cselekedeteket? Megszületett-e bennetek a természetfölötti szeretet? Helyesen viszonyultatok-e a magánkinyilatkoztatásokhoz? Értékelitek-e a Szentmisét, Oltáriszentséget és papjaitokat? Türelmesen éltétek-e meg a lelki tisztulásotokat?
II. Nagyfalu - jelen Az Égiek meghívása
- Mennyei Atyánk, előre megköszönjük azokat a nagy kegyelmeket, amelyeket - hisszük -, a mai elsőszombaton is elkészítettél nekünk. Köszönjük Atyánk, hogy ebben a sáros, nyirkos időben is újra összegyűjtöttél minket. Mennyei Atyánk, égi, isteni jelenléteddel tiszteld meg a mi többre vágyó közösségünket. Hatalmas kezedbe helyezzük magunkat, szeretteinket, ellenségeinket, ügyeinket, az egész emberiséget, kérünk áldj meg minket.
- Jézus Krisztusunk, Téged is meghívunk tudatosan a mai ünnepre. Drága, Szent Sebeidbe helyezzük magunkat, minden jószándékunkat, testünket-lelkünket, betegeinket, jövőnket,… kérünk isteni jelenléteddel áldj meg bennünket.
- Szentlélek Istenünk, Téged is meghívunk ebbe a nagy sátorba, Noé bárkájába. Kérünk vezess, oltalmazz és ments meg bennünket. Szentlélek Istenünk, mi hisszük, hogy Jézus és Mária által meg fogod menteni az egész világot. Bocsánatot kérünk minden bűnünkért.
- Szűzanyánk, akarjuk a Te jelenlétedet, akarjuk a Te közbenjárásodat, égi tanításodat. Kérünk, édesanyai áldásoddal áldj meg bennünket és Szeplőtelen Szívedbe fogadj be minket.
- Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Rafael főangyalok, összes angyalok és szentek,… kérünk Titeket, jelenlétetek által bőséges kegyelmet esdjetek le együttlétünkre és közös engesztelésünkre. Kérünk járjatok közbe értünk, hogy képesek legyünk minden jónak a befogadására és minden rossznak a visszautasítására.
- Hála, köszönet, dicsőítés jelenlétetekért, áldásotokért, mindenért. Ámen.
Szűz Mária üzenete:
“Itt a természet templomában vagytok. Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben.
Vissza akarom vezetni: az egyszerűséghez és a szegénységhez azokat, akik hallgatnak Rám. A világ: a vagyon, a hírnév és a múlandó dolgok után szalad. Nektek az ellenkezőjét kell tennetek. Ez a hegy alkalmas arra, hogy Jézussal és Velem legyetek. Itt jobban meghalljátok a Szentlélek hangját.
Az első Karácsony évezredekkel ezelőtt a világ szégyene volt. Lejött a Földre a Világosság és az emberek nem fogadták be. Tőletek elvárom, hogy ne gazdag javakkal ajándékozzátok meg egymást. Ezt a világ fiai teszik. Ti egymásnak elsősorban Jézust adjátok és emellett egy kis figyelmességet, ami hitet ad. Értékeljétek a megáldott kegytárgyakat, amelyek által megvédlek benneteket.
Bízzatok Bennem! Én mindenkit Jézus Krisztushoz akarok vezetni, Ő pedig az Atyához, az örök boldogságba.
Készüljetek fel, rövidesen megjelenik a “Bűn Embere”, aki azt fogja mondani magáról: “Ő az Isten”. Akkor kilátástalanság, nagy sötétség és zűrzavar lesz az egész világon. A keresztes Kígyóval kell megküzdenetek. Jézus, csak azután fog eljönni a Földre, nagy fényben, hogy elhozza a Világosságot. Aki Jézusban és Bennem bízik minden rossztól megmenekül. Amit Jézus és Én fogunk adni nektek, az mindörökké megmarad”.
Gyógyító és szabadító ima
- Tárjátok ki a kezeteket és a szíveteket az Égiek gyógyítása és szabadítása előtt. Kérjük a Szentlelket, segítsen, hogy a felkínált kegyelmeket el tudjuk fogadni.
- Jézusunk, imádjuk isteni hatalmadat, amellyel meggyógyítottad a betegeket, amellyel kiűzted a gonosz lelkeket, amellyel feltámasztottad a halottakat, amellyel lecsendesítetted a háborgó tengert. Jézusunk, imádunk Téged. Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben. Kérünk szellemileg lépj ki és menj oda a betegeink mellé és érintsd meg őket gyógyító, szabadító szereteteddel. Jézusunk, érintsd meg beteg, megkötözött testvéreinket: a testüket, lelküket, nyelvüket, szívüket, beteg részeiket,… hogy azok meggyógyuljanak. Jézusunk, add, hogy beteg, megkötözött gyermekeid úgy nézzenek Rád, mint a köztünk járó gyógyító és szabadító Istenre, aki üdvösségünk érdekében, minden jóra képes vagy. Jézusunk áld meg a problémáinkat, hogy azok akaratod szerint megoldódjanak. Drága Szentlelked által áraszd ki a Te gyógyításodat, szabadításodat.
- Mária, Te vagy a “Betegek Gyógyítója”, a “Térdenálló mindenhatóság”. Úgy kérünk Téged, mint, akinek érző szíve van, mint, akinek szeretettel teljes ölelő karjai vannak. Kérünk, áld meg, érintsd meg, öleld meg betegeinket.
- Jézus, Mária köszönjük a jelenléteteket. Kérünk árasszátok ki a kegyelmeket, hogy mindazok, akiknek eljött az idejük, hogy meggyógyuljanak, azok meggyógyuljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megszabaduljanak, azok megszabaduljanak; akiknek eljött az idejük, hogy megtérjenek, azok megtérjenek.
- Jézus, Mária, bármit tesztek velünk, mi egész életünkben áldunk, szeretünk és magasztalunk Titeket. Ámen.
December témája: “Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele”
a) Hogyan készüljünk Jézus második eljövetelére?
Legyen fontosabb számunkra a Valaki: Jézus, a családunk, akikkel találkozunk (ismerősök), mint a valami. Legyünk állandóan készen az Úr Jézussal való találkozásra, még akkor is, ha az Ő visszajövetelének az idejét nem ismerjük.
Imádkozzunk többet az “alvó keresztényekért”, akik az édes bűn párnáin alszanak.
Vigyázzunk a “stresszes” készülődésben, hogy szavaink “ne méreg”, hanem szép ajándékok legyenek családunk részére.
Akarunk, Jézus segítségével: több türelemmel, megértéssel és szeretettel viszonyulni azokhoz, akik ránk vannak bízva.
Legyen állandó eszményképünk: az alázatos és engedelmes Mária, aki a szíve alatt hordozta Jézust, az egész világ Megváltóját.
Nem akarunk félni Jézustól, aki szeret minket. Rendelkezésére bocsátjuk egész lényünket, hogy éljen bennünk és dolgozzon rajtunk keresztül.
Az Oltáriszentség évében: rendszeresen akarunk a szentmisére járni, áldozni, úgy, hogy ez a többlet bárhol és bármikor meglátszódjon rajtunk.
Jézussal találkozhatunk: a Szentírásban, a szentségekben, a felebarátban. Az idők végén: isteni jóságával, teljes ragyogásában jön közénk a Földre. Nyitott szívvel akarjuk Őt várni.
Mindenkinek hasznára válna, ha jobban belegondolnánk a Krisztussal való találkozás elkerülhetetlen valóságába. Így mindennap szívből mondanánk: Maranatha! Jöjj el Uram, Jézus!
b) Részlet Don Gobbi lelkigyakorlatából. Stefano Gobbi atya “a Máriás Papi Mozgalom” alapítója, lelkigyakorlatot tartott kb. 300 papnak, 25 püspöknek és 1 bíborosnak Krisztus dicsőséges eljöveteléről. A következőket mondta:
Mária üzenete: “Az elsőhöz lesz hasonló Jézus második eljövetele is, mielőtt végül eljön az utolsó ítéletre. Váratlanul fog eljönni. Eljön, hogy megkezdje uralmát a világban”.
A Szentírás kifejezetten beszél arról, hogy Jézus ebbe a világba fog eljönni: “Vajon, amikor eljön az Emberfia, talál-e hitet a Földön”. “…látni fogjátok, hogy az Emberfia eljön az ég felhőin”. Amíg lesznek felhők, addig nem lesz utolsó ítélet.
A Hittani Kongregációhoz kérdést intéztek: “Miképpen kell érteni Jézus dicsőséges eljövetelét? Mint az utolsó ítéletre való eljövetelt, vagy még a Földre való eljövetelt?” Válasz: “Ebben a témában még sohase nyilatkozott az Egyház. Ezért lehet akár az egyik, akár a másik felfogást képviselni”.
Milyen lesz Krisztus második eljövetele? “Amikor újból eljön Jézus, dicsőségesen ki fogja magát nyilatkoztatni ennek a világnak és elhozza Országát a Földre, amely a szeretet, az öröm és a béke Országa lesz”.
Milyen kísérőjelenségei lesznek Krisztus eljövetelének?
==> A teremtmények “Igent” fognak mondani az Atya Akaratára.
==> Meg fognak tisztulni a szívek-lelkek világszinten, a Szentlélek egészen különleges kiáradása által.
==> Új korszakot nyit a világ számára, a szeretet civilizációját.
==> Jézus, az Oltáriszentségben, teljes hatalmát kinyilvánítja. Mindent megújít és végül új Eget és új Földet fog hozni.
III. Nagyfalu - előretekintés
Hála, azért, hogy 2005 elsőszombattal kezdődik. Hisszük, ez megpecsételi az egész évet. Hisszük, hogy 2005-ben is, a maximális kegyelmeket Jézus és Mária által fogjuk kapni.
Az Úr Jézus nevében ajánlom, hogy az Oltáriszentség évében: rendszeresen járjunk szentmisére, áldozzunk, csütörtökönként végezzük a “Világosság Rózsafüzérét” és szentségimádást.
A papoktól kéri az Úr Jézus, áldoztatás előtt is és utána is csókolják meg, szeretetük jeléül, az áldoztató kelyhet. Legalább csütörtökönként áldják meg az Oltáriszentséggel az egész világot, a négy égtáj felé fordulva.
A lelkigyakorlat folytatódik. Befelé, otthon éljük meg a lehető legkomolyabban. Kifelé a szeretet vezessen.
Szűz Mária kérése: “A legnagyobb szeretettel kérlek titeket, engeszteljetek azokért: akik nem járnak templomba; akik nem áldoznak; akik bűnös lélekkel áldoznak; akiken nem látszik meg a Jézussal való találkozás; akiknél a szentséglátogatás és szentségimádás hiányzik; akik kételkednek vagy nem hisznek Jézus valóságos jelenlétében az Oltáriszentségben; akik betörtek a templomokba és meggyalázták Jézust; akikben Szent Fiam keresztre van feszítve még Karácsonykor is”.
Decemberi házi feladat:
“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY ÉLETEM MINDEN PILLANATÁBAN KÉSZ LEGYEK A VELED VALÓ TALÁLKOZÁSRA”