2013. szeptember 25., szerda

Égi Édesanyánk 2013. szeptember 25-ei üzenete Medjugorje-ből

Medjugorje, 2013. szeptember 25-én
"Drága gyermekek! Ma is az imára hívlak benneteket. Mindennapi kapcsolatotok legyen az imával. Az ima csodákat tesz bennetek és általatok, ezért gyermekeim, legyen az ima öröm számotokra. Akkor az élethez való viszonyotok mélyebb és nyitottabb lesz és megértitek, hogy az élet ajándék mindnyájatok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra"

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína.

2013. szeptember 24. kedd, 11:18
Drága szeretett leányom, a világ négy része, amire utalok, a négy nagyhatalom: az Egyesült Államok, Oroszország, Európa és Kína. Minden megjövendölt prófécia ezeket a hatalmakat fogja érinteni, valamennyi bonyodalom a vallások és a politikai rendszerek körül fog bekövetkezni.
Szíria és Egyiptom, az országukban zajló zavargások miatt egy nagyobb háború katalizátorai lesznek, mely háború érinteni fogja majd mind a négy nagyhatalmat. E hatalmak mindegyike szövetségre fog lépni annak érdekében, hogy egy egységes rendszert hozzanak létre, amelyet az egész világra kiterjedő vagyon és népesség ellenőrzésre fognak alkalmazni.
A vallási háború lesz a középpontja ennek az ellenőrzésnek, és Keresztény Egyházaim vezetőit legyőzik és megsemmisítik a fenevadra való előkészület során, aki mind a négy birodalmat ellenőrizni fogja. Isten egyetlen (nagy) hatalmat sem jogosít fel arra – amelyek szembeszállnak Isten Szavával, vagy megpróbálják elpusztítani gyermekeit –, hogy erőszakkal elfogják azokat, akiknek a neve fel van írva az Élet Könyvében. És miközben Én a Keresztényekről beszélek és arról, hogy mennyire szükséges, hogy hűek maradjanak Hozzám, ugyanúgy utalok a zsidókra is, mert Szent Mihály arkangyal, aki a védelmezőjük, őrködni fog fölöttük, és segíteni fog nekik, hogy ellenálljanak az üldöztetésnek, amelyet nekik is el kell viselniük, mint Isten választott népének.
Isten Terve már létrejött, és most a Mennyország minden angyala és szentje arra készül, hogy segítsenek Nekem Küldetésemben, hogy mindenkit egyesíthessek, és hogy megvédjék azokat a nagy megtévesztéstől, akik szeretnek Engem, melyet azért hoztak létre, hogy becsapják a világot. Az emberi nem még sohasem koordinálta ennyire erőteljesen az Istennel szembeni gonoszságot, mint napjainkban. A halandó ember eddig még sohasem volt képes ennyi szenvedést okozni a hatalomátvétel által, csakhogy ellenőrzést gyakorolhasson, mint a történelem e pillanatában. A nagy üldöztetés Isten gyermekei ellen a szemetek előtt bontakozik ki, melyet a Sátán hozott létre, a gonoszságra kész, magas hatalmi pozíciókban lévő, hatalomra éhes férfiak és nők készséges támogatásával. Sokan mégsem látnak közületek, mert becsapták őket.
Jézusotok


Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától értetődőnek tartanak Engem


2013. szeptember 24. kedd, 18:00
Drága szeretett leányom, mennyire magányosnak érzem Magam, mivel sokan – beleértve azokat is, akik hűségesek Szent Szavamhoz –, oly kevés időt töltenek Társaságomban. Mennyire vágyódom figyelmükre, akár egy pillanatra is a nap folyamán. Oly sokan elfelejtettek Engem, sok esetben viszont magától értetődőnek tartanak Engem. Nem tudjátok, hogyha csak egy rövid ideig is beszéltek Velem, Én kiárasztom rátok kegyelmeimet? Azok, akik beszélgetvén Velem megvigasztalnak Engem – bármilyen módon, ahogy az a legkönnyebb számukra –, egy belső békére tesznek szert, mely a világon sehol sem található.
Az öröm, a kényelem és az izgalom utáni törekvésetekben az elégedettség fellobbanása csak rövid életű. Semmi sem fog eltölteni benneteket, beleértve a legnagyobb világi kincseket is. Énmiattam, Irgalmasságom miatt van az, hogy megkaptátok a legnagyobb kincset – az élet Ajándékát, mely tele van dicsőséggel, egy csodálatos környezetben, tökéletes szépségű testben és azzal a képességgel, hogy egy állandó szeretetet érezzetek, ami eláraszt majd benneteket, de roppant nagy boldogságot is fog hozni nektek. Ez pedig az Örök Élet; és az idő Számomra, hogy átvigyelek benneteket Földi Királyságomba, közel van.
Amikor Velem beszéltek és arra kértek Engem, hogy erre a nagy napra készítselek fel benneteket, akkor készen fogtok állni, de a változások időt vesznek igénybe, melyet az Úr Nagy Napjáig elvárnak tőletek.
Akárcsak egy mennyasszony és vőlegény esetében, nektek mindent a helyére kell tennetek még a Nagy Áldás Napja előtt. Jóval előtte fel kell készítenetek családotokat, barátaitokat és rokonaitokat. Aztán azon a Napon, amikor eljövök, hogy tanúja legyek ennek a Dicsőséges Átváltozásnak, készen kell állnotok testben és lélekben, hogy méltók legyetek belépni az Új Paradicsomba.
Minden nap, melynek során azzal vagytok elfoglalva, hogy mások szükségleteiről gondoskodjatok, az utolsó tíz percet arra kell áldoznotok, hogy az aznapi bűneitekért engeszteljetek. Ez nagyon fontos, mert Én szeretlek és várlak titeket. Ahhoz, hogy megfelelően kommunikálhassatok Velem, nektek mindig alázatos szolgaként kell Elém járulnotok. Amikor letérdeltek előttem vagy egyszerűen csak a szívetekben beszélgettek Velem, mindig ezzel kezdjétek:
„Jézus bocsáss meg Nekem, mert vétkeztem.”
Ezt követően érezni fogjátok Jelenlétemet, és Én élni fogok a lelketekben. Minél gyakrabban fordultok Hozzám, annál közelebb kerültök Hozzám. Hamarosan olyan leszek számotokra, mint egy barát, aki nélkül nem tudtok már élni. Ezután majd minden kis dologért Hozzám fogtok fordulni, és Én ott leszek. Én mindig biztosítani fogom azt, hogy azok, akik időt töltenek Társaságomban, nagy kegyekben részesüljenek, és hogy Áldásaim elhozzák számukra a lélek nyugalmát és békéjét. Ne feledjétek, hogy Én azonnal válaszolok azoknak, akik keresnek Engem.
Jézusotok

Jaj, azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért elhagytak Engem

2013. szeptember 24. kedd, 22:44
Drága szeretett leányom, minden élő léleknek erős késztetése van arra, hogy az életében megtalálja Istent. Azok, akik Isten Szeretetét a legtisztább formájú szeretetnek vélik, megkapják ezt az Ajándékot alázatuk és azon tény elfogadása által, hogy minden Dicsőség Istent illeti.
Másrészt a pogányok azon igyekezetükben, hogy lelki békére találjanak, az Igaz Isten Teremtését keresik, nem pedig Teremtőjüket. Ahelyett, hogy Isten, az Én Atyám, a Mindenható, a Minden dolog Teremtője elé vetnék magukat, a hamis bálványok előtt hevernek, közöttük azon csodák előtt, melyeket Ő teremtett a világ számára: a Földet, a Napot, a Holdat és a csillagokat. Ők ezeket a csodákat bálványozzák, és aztán azt hiszik, hogy ezáltal nagy hatalomra tesznek szert. Amit ők keresnek, az egyfajta lelki megvilágosodás, amelytől azt remélik, hogy örömet és békét fog hozni számukra. Aztán sokan a meditáción és a jógán keresztül megnyitják elméjüket és lelküket, megengedvén így a gonosz léleknek, hogy megrontsa őket. Ők tévesen azt hiszik, hogy egy másik hatalom – más, mint ami a Legmagasságosabb Istentől jön – képes számukra elhozni azt a békét, amelyre vágynak.
Most már tudnotok kell, hogy csak egy Isten létezik. A tömjénezés minden más formája pogányságot jelent. Nem számít, hogy mit mondanak vagy hogyan indokolják meg tetteiket, ezzel ők meghívják a Sátánt, hogy birtokba vegye a lelküket, és hogyha egyszer a Sátán hozzáfér a lelkükhöz, akkor ő és odaküldött démonai nem fogják békén hagyni őket. Gyötörni fogják ezeket a lelkeket, hazugságokkal töltik el őket és elhitetik velük, hogy egy különleges ajándékkal rendelkeznek. Egyesek úgy vélik, hogy olyan gyakorlatokkal, mint például a Reiki, meg tudnak másokat gyógyítani, de amikor ezt teszik, megfertőznek másokat, beleértve az ártatlanokat is. Amikor a pogányok énekelnek, hogy lelki ajándékokra tegyenek szert, ők azt mondják, hogy ez békét hoz nekik. Noha ezt sokan hiszik, tudnotok kell, hogy egy rövid időn belül – mihelyt a gonosz lélek belépett az elméjükbe – izgatottá válnak, és nem fognak nyugalmat találni. Ők az öröm mindenféle érzését állandóan keresik, és mindaz, amit cserébe érte fognak kapni, nem más, mint hogy vissza fognak térni a lélek sötétségébe.
A pogányság egy rettenetes nyugtalanságot hoz magával, és azokban az országokban, ahol a pogányok a hamis istenek után kiáltanak, Atyám Haragját fogják magukra vonni. Sok ilyen lélek fel sem fogja azt, hogy mit tesz, de az által, ahogyan testüket ékesítik, fel fogjátok ismerni őket, mert ők szent edényeknek tartják magukat a hamis bálványok szemében, akiket állításuk szerint imádnak. A Szeretet, az alázat vagy a mások javát szolgáló személyes áldozatok hiányozni fognak belőlük, mivel ők csak az érzékeket imádják. Nem értik, hogy a lelkük Isten Ajándéka, és így elszalasztják az alkalmat, hogy a tökéletességre törekedjenek, ami sohasem lehet az övék.
A Nagyfigyelmeztetés során ezekben a lelkekben életre keltem majd az Igazságot, hogy lássák valójában Kihez is tartoznak. Imádkozzatok, hogy elfogadják Irgalmasságom Kezét. Jaj, azoknak a Keresztényeknek, akik a new age pogányságáért elhagytak Engem. Ők azok, akik nem akarják Irgalmamat, és inkább ostobaságokban fetrengenek, egójukat táplálván, amikor azt gondolják, hogy hatalmuk van a spirituális dolgok ellenőrzésében. Míg ilyen módon keresik személyes tökéletességüket, teljesen elvágják magukat Istentől. Ezáltal, hogy így tesznek, ajtót nyitnak a gonosznak, aki el fogja őket csábítani és a babonás ígéretekre hivatkozva fogja őket hipnotizálni, mely sivárrá teszi a lelküket, ahol Isten Szeretete nem tud növekedni.
Jézusotok

Női bíboros kinevezését javasolja egy olasz teológus


A katolikus egyház nyitását sürgette a nők felé Lucetta Scaraffia olasz történész-újságíró az Il Messaggero című római napilapban, megfontolandónak tartva, hogy a nők közül is kerülhetne ki bíboros.
Ha a pápa egy nőt kinevezne bíborosnak, egy csapásra megoldanánk a nők pappá szentelésének problémáját – vélekedett Scaraffia az El País című spanyol napilapban e témáról korábban megjelent cikkre reagálva, írja az MTI.

Az egyházjog értelmében a bíborosok elsődleges feladata a pápa megválasztása. A 351. kánon szerint bíboros csak férfi és püspök lehet. A pápa ugyanakkor mint legfőbb egyházi törvényhozó szabadon dönthet, és módosíthatja az egyházi törvénykönyvet.

Lucetta Scaraffia, akit Olaszországban a kortárs történelem tudósaként és katolikus újságíróként is ismernek, 2007 óta a L'Osservatore Romano című szentszéki napilap női mellékletét szerkeszti.

Mostani cikkében emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa egy olasz jezsuita folyóiratnak adott interjúban maga is szorgalmazta a nők szerepének növelését az egyházon belül.

Lucetta Scaraffia szerint ha nem is bíborosi kinevezés, de erős és jelentős változás kell ahhoz, hogy sikerüljön eloszlatni azt a bizalmatlanságot és érdektelenséget, amelyet a papság nagy része tanúsít a nők iránt. Az újságíró szerint a két előző pápa, II. János Pál és XVI. Benedek is szorgalmazta, hogy az egyházban vegyék figyelembe a nők jelenlétét, ez idáig azonban ennek kevés eredménye látszik.

„Furcsa és hibás”, hogy egy nő sincsen az egyházi döntéseket hozó pápai tanácsokban: nincsen nő az egyházban szolgálókkal foglalkozó egyházi intézményekben, miközben az egyházban szolgálók kétharmada nő. Nincsenek nők a laikusok pápai tanácsában, pedig a laikusoknak legalább a fele nő. Nincsenek nők a család pápai tanácsában, és abban sem, amely egészségüggyel, kommunikációval vagy kultúrával foglalkozik – írta Scaraffia.

Hangsúlyozta, hogy a márciusi pápaválasztás előtti bíborosi tanácskozásokon egyetlenegy nővért sem hallgattak meg.


„Ami az egyházból hiányzik, az a nők meghallgatása iránti készség” – fogalmazott Lucetta Scaraffia, hozzátéve, hogy a nőkre az egyházban úgy tekintenek, mint mások parancsainak engedelmes végrehajtóira vagy háztartási alkalmazottakra. „Valóban hihetetlen, hogy az egyházi hierarchia azt gondolja, hogy a nőknek nincsen semmi mondanivalójuk, semmi érdembelit nem tudnak javasolni” – jegyezte meg a szerző, hozzáfűzve, hogy a nők aktív közreműködése nélkül nem lehet élettel teli jövőt adni az egyháznak.

http://www.168ora.hu/globusz/noi-biboros-kinevezeset-javasolja-egy-olasz-teologus-118829.html

Mindent a kenyérről

Fehér, rozs, teljes kiőrlésű, bio, paleo, update - kenyeret szinte mindenki fogyaszt, csak az a kérdés, hogy ki milyet. Egyesek szerint emésztési gondokat okoz, és hizlal, mások viszont a diétába illesztik be. A neten mégis tízezrek beszélgetnek róla, a kenyérről blogokat írnak, és csak Németországban 300 fajtát tartanak nyilván. A kérdés csak az, kinek van igaza? Azoknak akik azt mondják, a kenyértől hízunk el, és lesznek emésztési problémáink, vagy azoknak, akik szerint nem érdemes kenyér nélkül élni?  A Focus összegyűjtötte a leggyakoribb állításokat a kenyérrel kapcsolatban.
 
Az első, hogy ha hagyományos gabonákból készült kenyérről beszélünk, az sok szénhidrátot tartalmaz. Ha túl sok kenyeret fogyasztunk, akkor el fogunk hízni. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége a napi szénhidrátbevitelt a teljes tápanyagmennyiség 55 %-ában határozza meg. A németeknél maximum 30 dekagramm az arány, ami 4-6 szelet kenyérnek felel meg. Aki sok burgonyát, müzlit vagy tésztát fogyaszt, annak csökkentenie kéne a kenyérfogyasztását.

Fehér vagy teljes kiőrlésű?

Azt lehet tudni, hogy a fehér kenyértől gyorsabban leszünk éhesek, mintha teljes kiőrlésű kenyeret fogyasztanánk.Ennek oka, hogy a fehér kenyérben kevesebb a rostok aránya, ezáltal a keményítőt gyorsabban emészti meg a szervezet, és a keletkező energia cukor formájában azonnal a véráramba kerül. Amikor a szervezet ezt felhasználja, azonnal visszatér az éhségérzet.
Ezért van az, hogy a "Low Carb" diéták során a kenyeret, tésztaféléket, rizst és burgonyát el kell hagyni, és helyette olyan zöldségeket és gyümölcsöket választani, melyek megemésztése lassabb.
Ha valaki sok fehér kenyeret fogyaszt, viszont keveset iszik, azzal székrekedést idézhet elő. Azoknál akik a lisztérzékenység enyhe formájában szenvednek, szintén emésztési nehézséget okozhat a kenyér. Az érzékenység tünete nem csak a székrekedés lehet, hanem a hasmenés, étvágytalanság és krónikus fáradság is.

Jobb a Knäckebrot, mint a friss kenyér?

A ropogós, teljes kiőrlésű kenyérszeletek gyakorlatilag nem tartalmaznak vizet, 100 grammjukban nagyjából 300-400 kcal az energia. Ugyanilyen mennyiségű rozskenyérben viszont csak 210 kcal található. A Knäckebrot nagyon könnyű, egy szelet mindössze 8 gramm, tehát 12-t is meg lehet enni, hogy elérjük a 100 grammot, ennyit azonban senki nem eszik meg, így persze, hogy fogy az ember.

A frissen sült kenyér hasfájást okoz?

Az egyik legjobb dolog az életben, a friss, meleg kenyeret a sütőből kivéve enni. De hányszor hallottuk, hogy fájni fog a hasunk tőle? Az élesztő a gyomorba kerülve egy kevés szénsavat állít elő, de az élesztő már nem aktív a sütés után. Az egyik lehetséges magyarázata a mondásnak, hogy a gyerekek befalták a meleg és puha tésztát, amitől úgy érezték kipukkad a gyomruk. Tehát nyugodtan lehet enni a friss kenyeret, bajunk nem lesz tőle.

A sötétebb színű kenyér egészségesebb?

Ha sötét kenyeret látunk, arra lehet következtetni, hogy egy csomó korpát tartalmaz, tehát biztosan tele van ásványi anyagokkal és rostokkal. Sajnos, az élelmiszeripar szereplői is felismerték a barna kenyérben lévő perspektívát (drágábban eladható), ezért gyakran pörkölt malátával színezik a fehér lisztet, hogy intenzívebbé tegyék az ízt, és egyben barnítsák a kenyeret. A kenyér tetejére szórt magvak pedig csak esztétikai élménynek jók, mennyiségük túl kevés ahhoz, hogy érdemi változásokat okozzanak a szervezetben. Ráadásul a túl sok teljes kiőrlésű gabona emésztési problémákat okozhat, felfújódást például.

A hiperek saját sütésű kenyere kevésbé tápláló?

A pékségben, tradicionális eljárással készült kenyér és a percenként a sütőből kipotyogó kenyér közt a különbség nem abban van, hogy mennyire tápláló. Inkább abban, hogy a nagyáruházak saját sütésű, olcsó kenyereibe gyakran kerülnek aromák, stabilizátorok, tartósítószerek. A különbséget persze az első nap nem mindig lehet észrevenni, de a másnapos kenyerek közt már erős differencia van. És mivel korábban nem sütöttek naponta kenyeret, ezért a tradicionális recept szerint készülő kenyerek jobban eltarthatóak.

Az enyhén penészedő kenyér megmenthető, ha levágom róla a romlott részeket?

Vannak veszélyes és ártalmatlan penészek az élelmiszerekben. Az a zöldeskék, esetleg szürke, fekete penész, amely a kenyéren keletkezik, viszont a veszélyesebb típusba sorolható, mely a májat és a vesét sem kíméli. És annak ellenére, hogy beljebb esetleg még nincs látható nyoma, a spórák és fonalak már a kenyér belsejébe is benyúlnak, nem csak a héjára ülnek ki. Ez különösen gyors folyamat a toast kenyérnél, illetve a szeletelt kenyerek esetében. Így tehát, ha ilyen kenyerünk van, az egész mehet a szemétbe.

A saját sütésű kenyér jobb?

Aki maga süti a kenyerét, annak leggyakrabban határozott elképzelése van az ízvilágról és az összetevőkről. Ez lehet biorépa a zöldséges kenyérbe, extra adag só a tésztába, vagy sok-sok szezámmag a kenyér tetejére. Azt azonban érdemes megnézni, hogy ha lisztkeverékkel ( a boltok árulnak előre összekevert liszteket sütéshez) dolgozunk, hogy mi az összetevők pontos listája, mert kellemetlen meglepetésben lehet részünk. Ha azonban mi állítjuk össze a kenyeret, akkor ilyen gond nincs. Aki pedig megkedvelte egy pékség kenyerét, nyugodtan kérdezze meg az üzletben (esetleg írjon levelet a gyártónak), hogy miből áll a kenyér, amit vesz
(divany.hu)