2018. augusztus 31., péntek

A szent angyalokkal kötött szövetség megújítása

A 7. kiengesztelődési találkozón 2013-ban szövetséget kötöttünk őrangyalunkkal és az összes szent angyallal. Az erre való felkészítő elmélkedésben ez hangzott el: "Nagyon érezzük a széthúzó, a megosztó erőket nemcsak a világban, hanem az egyházon belül, az engesztelőkön belül is. Ennek a találkozónak egyik fő tétje, hogy engedünk-e magunk között ezeknek a széthúzó erőknek, vagy ellenállunk, és minden áron megőrizzük az egységet. A sátán szét akar mindent dobálni. Elsősorban az engesztelőket, utána az Egyházat, a keresztényeket, a nemzeteket, és tönkre akarja tenni teljesen az ember és az anyagvilág egységét is. Az angyal összekötő kapocs Isten és az ember, valamint az anyagvilág között."
Ha már öt évvel ezelőtt gond volt az engesztelők közötti széthúzás, megosztottság, akkor mit szóljunk ahhoz, amit most tapasztalunk. A Szent Anna-réten szeptember első szombatján ezt a szövetséget szeretnénk megújítani. De hosszú idő nem lesz a rá való felkészülésre. Ezért aki teheti, olvassa el az erre felkészítő elmélkedést!
A Szent Anna-réten cönákulum formájában zajlanak júliustól a szentmisék. Szeptember a főangyalok hónapja is.
Az angyalokkal való együttműködés fontosságáról szó van a Máriás Papi Mozgalom kék könyvében is. Az 1987. szeptember 29-i üzenetben ez olvasható. "Szeplőtele Szívem fényének angyalai most gyűjtik össze  mindenfelől a választottakat, akik arra hivatottak, hogy harcoljanak győzelmes seregemben. Megjelölnek benneteket pecsétemmel. Erős fegyverzettel látnak el benneteket a küzdelemre. Megvédenek benneteket pajzsommal... Elérkezett a végső küzdelem ideje. Ezért rendkívüli módon lépnek közbe az Úr angyalai, és minden nap odaállnak mindnyájatok mellé, hogy vezessenek, megvédjenek, és megerősítsenek benneteket. Ahogy ezekben az időkben a démonoknak és minden gonosz szellemnek nagy szabadsága van ördögi megnyilatkozásaikra, úgy hivatottak most az Úr angyalai arra, hogy tervem legfontosabb részét véghezvigyék. Ég és föld egyesül a nagy küzdelemnek ebben az órájában. Felszólítalak tehát benneteket, alkossatok mindnyájan egységet az angyalokkal és a mennyország szentjeivel!
Ma létkérdés önmagunk Szűzanyának szentelése mellett a szent angyalokkal való szövetségkötés is, és annak mindennapjainkban való megélése.

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/1352-a-szent-angyalokkal-kotott-szovetseg-megujitasa

Böjte Csaba jubileumi jótékonysági koncertje – nem ajánljuk

alt
Nem az előadók személye a botrány okozója, hanem az általuk nyíltan felvállalt értékrend, melynek szellemében előadják majd a dalokat – többek között félezer ártatlan gyermek előtt, kiknek felnevelése, lelki tisztaságának megőrzése nem csak a nevelők, de az alapítvány és annak vezetőinek felelőssége. A szerk.
1.
Újsághír: Szeptemberben jótékonysági koncertet rendeznek a Böjte Csaba munkáját segítő alapítvány fennállásának 25 éves jubileuma alkalmából a Papp László Arénában. A plakát szerint a koncert támogatói között számos civil szervezet, köztük a Rotary Club is megtalálható.
Egy másik újsághír szerint pár hete a Budapest Pride rendezvénysorozaton a sztárvendég, Conchita Wurst mellett Oláh Ibolya -aki a Böjte koncert egyik sztárvendége is- is fellépett, akinek erre az alkalomra Presser Gábor írt egy testre szabott dalt. A Pride záróbuliján Oláh Ibolya elénekelte a Voltam Ibojka című dalt, melynek azóta hírhedtté vált szövegsora így hangzik: „Voltam fiúval és voltam lánnyal”. A művésznő 2011-ben nyilvánosan felvállalta leszbikus mivoltát.
A Böjte Csaba jőtékonysági koncertre meghívott másik együttes, az EDDA vezetője közismert arról, hogy UFO hívő. Pataki Attila korábban botrányos kijelentést okozott azzal, hogy állítása szerint őt is egy UFO dobta le a Bazilika elé.
A koncertre Csaba testvér 500 gyermeket tervez elhozni Erdélyből, akik közül sokan fellépnek a koncerten is.
2.
A  Katolikus Egyház elítéli a szabadkőműves szervezetek minden változatát – lásd XIII. Leó pápa Humanum Genus Enciklikája.
A Katolikus egyház tanítása elítéli a másság megélését és propagandáját. Athanasius Schneider püspök egyik legutóbbi írásában pontosan ismerteti az Egyház álláspontját:
„…hirdetnünk kell az isteni igazságot a homoszexuális cselekedetek és homoszexuális életvitel súlyosan bűnös jellegéről, mivel azok sértik Isten akaratát. Igaz testvéri aggódással kell hirdetnünk azt az isteni igazságot, hogy az aktív és bűnbánatot nem gyakorló homoszexuálisok az örök kárhozat veszélyének teszik ki a lelküket.”
Katolikus rendezvényre az Egyház tanításával ellentétesen valló előadót meghívni botrány, hasonlóképpen az a szabadkőműves szervezetek anyagi támogatását elfogadni, még ha nemes cél érdekében is történik. Sajnálatos, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői is az anyagi támogatást részesítik előnyben és hirdetik a koncertet.
Aki a kezében lévő hatalmat arra használja föl, hogy rosszra ösztökéljen, vétkes a botrány bűnében és felelős a rosszért, amelyet közvetve vagy közvetlenül kiváltott. „Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak. De jaj annak, aki okozza őket.” (Lk 17,1) – KEK 2287
https://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/6703-boejte-csaba-jubileumi-jotekonysagi-koncertje-nem-ajanljuk.html

2018. augusztus 29., szerda

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

Kútvölgyi kápolna engesztelés

2018. 08. 11, Szombat
A kútvölgyi kápolna előtt leültem egy kis padra, ahol csendben elmélkedtem. Váratlanul az Úr hófehér ruhában ki jött a kápolnából (melynek ajtaja tárva nyitva volt) és leült mellém, majd kedvesen így szólt hozzám:
“Ne félj, Én vagyok!” Aztán tovább folytatta: “Sebeim engesztelésén keresztül akarom megmenteni országotokat mindattól a büntetéstől, mely más országokat már javában sújt.”
Megértettem e szavak alapján, hogy a magyar nép legfőbb feladata Jézus sebeinek az engesztelése a világ bűneiért.
Az Eucharisztia előtt nagyon szépen zajlott az imádság, ami gyakran a csenddel volt kiegészítve. A csendben megkérdeztem az Úrtól, hogy mi az Ő akarata. Erre Jézus azt felelte: “Leányom, azt akarom, hogy eggyek legyetek Velem mind a földön s mind az égben.”
A csenddel kapcsolatban Jézus azt mondta: “A csendben ismerhetitek fel igazán isteni és emberi szívem lényegét, mert Én a csendben imádkozó lelkek előtt tárom fel misztériumom titkait. A szentek a csendben való elmélkedések során egyesültek Velem tökéletesen.”
Az ima alatt az Úr egy látomást is adott. Láttam, hogy Magyarországot kősziklák hegye veszi körül. A hegy mögött a természeti katasztrófák sorakoztak fel pl. árvíz, földrengés, vihar stb. A kősziklákon repedések és lyukak voltak, ám mégis fel tudta tartóztatni a katasztrófák sokaságát. Az Üdvözítő azt mondta:
“Sok magyar ember visszautasítja Atyám hívását, mert a hitüket elhagyták. Ennek ellenére mégis találok egy magot -kevesen vannak- hazátokban, akiknek hite szilárd és készek harcolni a lelkek megmentéséért. Az ő hitük és imájuk ereje alkotja a kősziklákból álló hegyet, amely nagy részben megvédi országotokat a nagyobb csapásoktól. Gyermekeim, adjatok hálát Istennek, hogy a természeti katasztrófáknak csak egy kisebb részét tapasztaljátok meg! Bizony mondom nektek, hogy ahol nincs hit, ott már jelen van a pusztulás. Mindazok az európai országok, amelyek vakmerően befogadják a menekülteket, bajba sodorják vele saját népüket, mert ezek az emberek a Sátánt szolgálják Allah képében és magukkal hozzák a népek büntetését. Ez a bűn következménye, amelyet senki sem kerülhet el csak imával, bűnbánattal és jóvátétellel.”
Láttam, hogy az imádság hatására Isten az ő angyalainak megparancsolta, hogy a kősziklák repedéseit és lyukait hozzák rendbe. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy hazánk minden katasztrófától mentes lesz.
Az engesztelés alatt az angyalok a szívünket (közepéből egy kis tömjénfüst szállt fel) a Szűzanya elé vitték, aki a szívek fölé emelte Szeplőtelen Szent Szívét, melyen kereszül a tömjénfüst még nagyobb erővel és fénnyel haladt az égbe egyenesen a Szentháromság trónja elé. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek az engesztelésre válaszként háromszoros kegyelmet küldtek vissza a magyar népre és a világra. Az Úr azt mondta: “Édesanyám mindig veletek van, amikor engeszteltek és Szeplőtelen Szent Szívén keresztül tökéletesen továbbítja imáitokat a Szentháromság elé. E kegyelem által engesztelésetek értéke megsokszorozódik, amit Én számtalan lélek javára fordítok. Lelketek akkor fejlődik igazán, ha édesanyámmal teljesen együttműködtök, aki ismeri az üdvösséghez vezető utat.”
Mária Magdolna

Jézus, az élet kenyere

2018. 08. 16, Csütörtök
Álmomban Budapesten tartózkodtam és láttam, hogy az egyik templom előtt sok katolikus ember várakozott ünnepélyes ruhában. Mindenki Szent István király ünnepére (augusztus 20.) készült, amely nagy ünnepséget jelentett az egész országban. Az örömteli hangulat alatt észrevettem, hogy több koldus és éhező gyermek megjelent, és a felnőttektől ételt kéregettek. Sokan nem figyeltek rájuk, szinte meg sem hallgatták őket. Nem messze egy sarokban találtam egy nagy kosarat, melyben öt kenyeret láttam. Tudtam, hogy ez kevés lesz az éhező gyermekek számára, ezért belső indítattásból imádkoztam az Úrhoz, hogy segítse meg a gyermekeket. Amikor ezt imádkoztam: “Uram, könyörülj rajtunk!”, akkor a szemem láttára megtelt a kosár kenyérrel, amely soha nem fogyott el, mert újra és újra megtelt. Az égen egy kör alakú szivárvány jelent meg a csoda után, és a szivárvány mindegyik oldalából fénysugarak áradtak ki.
Jézus: “Az éhező gyermekek képében Én jelentem meg. Koldultam a szeretet és az irgalom után az emberek között. Országotokban sokan tapasztalják a jólétet, még a katolikusok között is. Szívem szomorú, mert az emberek megfeledkeznek az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiről, amelynek önzetlen szeretetből kell fakadnia. A magyar nép bőségesen részedesedik a mindennapi kenyérből, amely számtalan család asztalán megtalálható. Ám Én vagyok az élet kenyere, és bennem rejlik a ti üdvösségetek. Gyermekeim, a testnek szüksége van a mindennapi eledelre és a léleknek pedig az Eucharisztiára. Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet, annak örök élete van. Ha a lelketeket nem tápláljátok, akkor a lélek üressé válik és éhezik. A lélekből fakad minden jó és rossz tett. Ha bőségben éltek, akkor ne sajnáljatok másoknak adni, hiszen mindent a gondviselésnek köszönhettek. Aki sokat kap, az tudjon sokat is adni. A kosár megtelt kenyérrel úgy, ahogyan a kenyérszaporítás során. Szent István királyotok méltó módon gyakorolta a szeretet, az igazságosság és az irgalmasság cselekedeteit. Kövessétek magyar királyotok példáját, aki szövetséget kötött Velem, a mindenség királyával.”
Mária Magdolna


A pokol nyitott kapui

2018. 08. 18, Szombat
Az Úr megmutatta nekem, hogy a pokolban milyen hatalmas a forróság, amely elviselhetetlen a lelkek számára. Láttam, hogy a pokol kapui meg vannak nyitva, mert az emberek a bűnök elkövetésével sok bukott angyalt engednek a világba. Jézus azt mondta:
“Gyermekeim, a nagy hőség, melyet a világ több országában tapasztaltok nemcsak az éghajlatváltozásoknak köszönhető. Amióta az emberiség felelőtlenül viselkedik a teremtett világgal szemben (környetszennyezés, a világ energiakészleteinek felhasználása stb.), azóta maga a természet is különböző folyamatokon megy keresztül. A Föld egy teljes megtisztulás és átalakulás előtt áll. A hőmérséklet emelkedése katasztrófákat idéz elő. Száz évvel ezelőtt Atyám megengedte a Sátánnak, hogy próbára tegye Egyházamat és rajta keresztül az egész emberiséget. A pokol kapui ezzel megnyíltak, ami olyan eseményeket indított el a történelemben, amelyet a világ még nem látott. Édesanyám számtalan helyen megjelent, ahol imára és bűnbánatra hívott titeket. Az események többségét nem kerültétek el, mert a gonosz sokakon erőt vett. Minden rossz, ami a világban történik a vétkező ember döntéséből fakad, aki enged a kísértéseknek. A pokol izzik a hőségtől, mert a bűn ellentéteket szít a szívekben. A gyűlölet és a harag tüze halottá teszi az embert, míg Én a szeretetem tüzével ellenállhatatlan vágyat ébresztek mindazokban, akik valóban az élet igazi értelmét és célját keresik. Gyermekeim, a gyűlölet tüze mindent rombol és pusztít, míg a szeretet tüze a legfőbb Jó felé vonz. A szeretet olyan, mint a mágnes, amely szüntelen vonzza az ember szívét. A próbatétel ideje nemsokára lejár, és ezzel a Sátán is tisztában van. Ahol Istent elhagyják, ott a Sátán egyre jobban megnyilvánul személyesen. A próféciák beteljesednek, amennyiben az emberek nem változnak meg. Bizony mondom nektek, hogy második eljövetelem eseménye már a küszöbön áll. Azon a napon magam fogom helyreállítani a természet rendjét, amelyet a bűn felforgatott.”
Mária Magdolna


A magyar himnusz kegyelme

2018. 08. 20, Hétfő
Isten megmutatta, hogy a magyarok a himnusz alatt milyen nagy kegyelemben részesülnek. Láttam, hogy az égbolt megnyílt és a Mennyei Atya kegyelmeket árasztott a magyar népre, miközben a Sátán ereje meggyengült. Olyan a magyar himnusz imája, mint amikor a zsidó nép felkiáltott Istenhez a szenvedés és a megpróbáltatás során. A nép felkiáltására Isten mindig választ küldött közvetítőin keresztül. Hallottam, ahogyan Jézus ezt mondja:
“A magyar himnusz kedves előttem, mert Atyámat dicsőiti mindenekfölött. Himnuszotok egy egységes imát jelent, melyben jelen van a könyörgés és a bűnbánat gyakorlása is. Őseitek ismerték a keresztény hitet és nem szégyellték azt mások előtt megvallani, mert tudták, hogy az ellenségeik felett aratott győzelmüket Istennek köszönhették. Ha szívből éneklitek ezt az imát, akkor Isten kegyelme benneteket is át fog járni, amely erősíti a haza iránti szeretetet.”
Mária Magdolna


Szellemi harc

2018. 08. 21, Kedd
Láttam, hogy fekete viharos felhők közeledtek Budapest felé. A felhőkből bukott angyalok szálltak le, de abban a pillanatban Isten angyalai is megjelentek. Az angyalok között hatalmas szellemi harc volt. A hűséges angyaloknak sikerült elűzniük a bukott angyalokat bizonyos időre, akik elmenekültek. Láttam, hogy a fekete felhők az ország déli határa felé haladtak.
Jézus: “Magyarország fölött hatalmas szellemi harc zajlik. Ám láthattad, hogy Atyám nem hagyta védtelenül édesanyám népét angyalai által. A fekete felhők dél felé haladtak, az ország határához. Sok iszlám hívő akar az országotokba özönleni, hogy a keresztény hiteteket porig alázzhassák. A magyar nép még nem tért meg egészen. A hitehagyás csapása benneteket is utolért. Mindennek ellenére azt akarom, hogy országotok megmeneküljön, mert tervem van a magyarokkal. Európa népeinek tekintete reátok szegeződik a zűrzavar közepette. Nektek kell világos útmutatást adni ezeknek a népeknek, hogy a bajban megoldást találjanak. Európa népei csak úgy menekülhetnek meg, ha bűnbánatot gyakorolnak és visszatérnek Istenhez. Még sok harc áll előttetek, mert a Sátán éberen kószál mindenütt.”
Mária Magdolna


Isten felszentelt papjai

2018. 08. 28, Kedd
Az Úr véres könnyeket hullatott mindazokért a papokért, akik elhagyták a hivatásukat. Bár egyszerű emberként élnek, mégis a felszenteltség eltörölhetetlen pecsétjét hordozzák mindennapjaikban. Jézus így szólt:
“Amikor egy pap otthagyja hivatását a bűn miatt, akkor egy olyan láncreakció indul el, amely kihat a következő papok életére. Elsősorban a hívő közösség felelős azért, ami történik. A közösségnek nem elítélni kell felszenteljeimet a hibáik és gyengeségeik miatt, hanem támogatni és szeretni. A lelkipásztorokért való imádságok elengedhetetlenül szükségesek a hívők részéről, mert a pásztorok személye rájuk van bízva. Ahol nem imádkoznak a hívők külön a saját papjukért, ott a lelki élet lassan széthullik. Fájdalommal nézem, hogy egyes gyermekeim nem Istent helyezik az első helyre, hanem a pásztoraimat. A papok csak eszközök az Én kezemben. Vannak emberek, akik konfliktusba kerülnek a saját papjukkal és ezért inkább más templomba járnak. Az ilyen lelkek szomorúságot okoznak Nekem. Ha a szívük valóban telve lenne szeretettel és hittel, akkor félretennék a sérelmeket. Imádkozzatok a papokért, akik számtalan módon ki vannak téve a kísértéseknek! Nélkülük nem juthattok hozzá a szentségekhez, amik benneteket életben tartanak. A léleknek ugyanúgy szüksége van a táplálékra, mint a testnek.”
Mária Magdolna

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenete

2018. augusztus 4. Szentségimádáson az Úr Jézus…

Drága gyermekeim! Értsétek meg végre: Térjetek meg és tartsatok bűnbánatot, mert a haladék lejár. Ütött az óra. Már benne éltek az időben, amikor kinek-kinek megfizetek cselekedetei szerint. Mindnyájatoknak meg kell jelenni isteni ítélőszékem előtt. Én vagyok az Örök Bíró. Atyám Rám bízta az ítéletet. Ezért kicsinyeim, kérve kérlek benneteket, ne tegyétek magatokban hiábavalóvá az Isten kegyelmét. Éljetek a lehetőséggel, amíg még a kegyelem ideje tart, mert mondom nektek: már itt az óra, amikor kegyelmem idejét felváltja igazságosságom haragja. Megfizetek minden bűnösnek. Akkor már nem lesz sem idő, sem alkalom a megtérésre.
Hamarosan fellép az antikrisztus. Mindenféle tévtanokat fog terjeszteni. Megjelenése már elő van készítve. A mai sok tévtanítás az ő útját készíti elő. Most nagy szellemi zűrzavar uralkodik. Csak azok látnak tisztán, akik ismerik az Evangéliumot, és kérik a Szentlélek vezetését. A többiek vakok, akik világtalanokat vezetnek a pokolba. Ők azok, akik hallgatják ugyan az Igét, de tettekre nem váltják. Olyanok, mint a homokra épített ház, ami, ha ráfúj a szél, romhalmazzá válik. Nagyon sok ilyen romhalmaz lelkű ember él ma a Földön. Azért, mert hátat fordítanak Nekem. Nem ismerik tanításomat. „…van ugyan szemük, de nem látnak, van ugyan fülük, de nem hallanak. Beteljesedett rajtuk Izajás próféta jövendölése, mely így szól: Hallván hallotok, de nem értetek, nézvén néztek, de nem láttok. Megkérgesedett e népnek a szíve. Nehezen hallanak a fülükre, a szemüket meg behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, s szívükkel ne értsenek, nehogy bűnbánatot tartsanak, és meggyógyítsam őket. (Mt 13, 13-15)
Ők a sátán foglyai. Hiábavalóságokkal töltik meg agyukat. A mammont hajhásszák, de a semmit fogják. Ugyanis mindent itt hagynak. Üres kézzel fognak megállni Előttem. Nem lesz semmi érdemük, amire üdvözíthetném őket. Ezekért kérem imáitokat. Azért, hogy Szent Vérem ne omoljon értük hiába.
Gyermekeim! Éljetek halálra készen! Már elhatározták veszteteket. Értsétek meg: benne éltek az időben, amikor megítélem a világot. Ne késlekedjetek! Halljátok meg szavam, és váltsátok tettekre!
Erre áldalak meg benneteket Szívem féltő szeretetével, megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2018. augusztus 19. Az Úr Jézus…

„Drága gyermekeim! Újból a keresztről szólok hozzátok. Készüljetek, mert hamarosan sokan meg fogtok állni ítélőszékem előtt. Nézzetek Rám, Véremtől áztatott, agyonkínzott Testemre! Rátok is ez vár. Miattam elhurcolnak, börtönbe vetnek, és meg fognak ölni. Nem különb a szolga Uránál. Számotokra is a kereszten át vezet az út a Mennybe. Készüljetek, hogy az a nap ne érjen váratlanul benneteket! Így készüljetek: Éljetek tisztán, erkölcsösen! Kövessetek Engem a keresztúton az önmegtagadás szellemében! Hordozzátok türelemmel azt a kis szálkát, amelyet juttatok nektek keresztemből, melyet azért kaptok, hogy itt a földön levezekeljétek bűneiteket, és ha ezt megtettétek, akkor másokért ajánljátok fel, hogy megmeneküljenek a kárhozattól. Minden áldozatotokat és szenvedéseteket az Én kínszenvedésem és kereszthalálom örök érdemeivel egyesítve ajánljátok fel, mert csak így értékes Atyám előtt. Megáldalak benneteket Szívem, együtt érző, szeretetteljes megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Szentírási megerősítés: Márk 7, 27: „Jézus mondta”

2018. augusztus 23. Az Úr Jézus…

Az Úr Jézus: „Így imádkozz: Ó lángoló Tűz, Szeretet, Aki az életedet adtad értem! Kérlek, add, hogy én is az életemet adjam Érted! Gyújtsd szívemet lángra, hogy én is lángoljak az Irántad való szeretettől, hogy ebben a lángolásban elemelj Magadhoz! Ámen.

2018. augusztus 24. Az Úr Jézus…

Ezt üzenem X-nek: Drága kisfiam! Szívem szeretete átölel téged. A keresztfán érted kiáltottam: Szomjazom! Üdvözíteni akarlak téged! Add át Nekem az életedet, hogy formáljalak, szent képmásomra alkossalak, mert csak így leszel alkalmas arra, hogy belépj országomba. Abba a dicsőségbe, amelyet Atyám azoknak készített, akik szeretik Őt. Ne félj semmitől! Bízzál Bennem rendületlenül! Mindig melletted állok, a szívedben élek. Csak annyi történhet meg, amennyit Én megengedek. Mindent a te javadra fordítok. Megáldalak téged és édesanyádat szívem csodálatos, minden emberi értelmet felülmúló szeretetemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Lukács 1, 45: „Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”
2018. augusztus 25. Szentségimádáson az Úr Jézus: „Drága Gyermekeim! Az óra eljött. Mindenki menjen fedezékbe! A fedezék az Én irgalmas Szent Szívem. Kéredzkedjetek be ide, hogy biztonságban legyetek, mert egyedül Én tudlak titeket biztonságban tartani.
Drága gyermekeim! Már nem beszélek sokáig hozzátok. Mindent tudtul adtam nektek. Már élitek az üzenetek beteljesülését. Készüljetek! Hamarosan a többi próféciám is beteljesül. Már mindent előkészítettek kiirtásotokra. Jól jegyezzétek meg: csak egy a biztos a halál. Éljetek halálra készen! Ha bármikor jön, várjátok, legyetek készenlétben. Egész életetekben úgy éljetek, ahogy halálotok pillanatában szeretnétek, hogy éltetek volna. Mit jelent ez? Azt, hogy minden élethelyzetben tartsátok meg parancsaimat. Éljetek szeretetben! Szeressetek Engem úgy, ahogy Én szeretlek titeket, hogy az életemet adtam értetek. Nektek is az életetekre fognak törni miattam. Nem különb a szolga Uránál. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ne kérdezgessétek: hogyan történhet meg ez? Mindez váratlanul fog bekövetkezni. Váratlanul fogja érni mindazokat, akik figyelmen kívül hagyták üzeneteimet. De ti, akik olvassátok, és igyekeztek azokat tettekre váltani, olyanok vagytok, mint az okos szüzek, akiknek a lámpásuk tele van olajjal, és bejöttök Velem a menyegzőre. Az olaj a ti életszentségeteket jelenti. Ezt kértem mindnyájatoktól.
Gyermekeim! Az óra itt van. Elérkezett. Sokakat most fogok magammal vinni Atyám dicsőséges Országába, vértanúságuk által. Tartsatok ki Mellettem mindhalálig, mert csak így üdvözülhettek. A gyávák, a képmutatók és az árulók nem jöhetnek be a Mennybe.
Imádkozom értetek most is, mint a Gecemáné kertben, hogy kiálljátok a próbát, és megmeneküljetek a gonosz minden cselszövésétől. Aki hűséges marad Hozzám mindhalálig, azzal együtt vacsorázom Atyám dús asztalánál. Vegyétek nagyon komolyan figyelmeztetésemet! Minden nap éljetek úgy, mintha az lenne az utolsó napotok!
Erre áldalak meg benneteket Szívem lángoló tűz szeretetével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítések: Mt 26, 45: „Aztán visszament tanítványaihoz, s így szólt: „Aludjatok csak és pihenjetek! Elérkezett az óra. Az Emberfiát a bűnösök kezére adják.”
Ef 4, 11-12. 30: „Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket. Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.”


2018. augusztus. 27. Szentáldozás után az Úr Jézus…


„Drága gyermekem, Szívemnek igaz gyöngyszeme! Nagyon-nagyon szeretlek téged. Szem nem látta, fül nem hallotta, amit készítettem neked. Az idő már itt van, amikor belépsz országomba. Várd kitörő örömmel! Így énekelj Nekem a lelkedben dicsőítő himnuszt: Ó drága Megváltóm, Isteni Hitvesem! Jó nekem itt lenni a Te ölelő karodban. Jó nekem itt ülni oltárod lépcsőjén. Ó, mily drága nekem a Te hajlékod! Hát még a szívemben birtokolni Téged, Aki itt maradtál köztünk és magadat adod nekünk! Ó édes Megváltóm! Várva várom hívó szavadat: Jöjj! Beviszlek Atyám házába! Ó mily édes lesz az a pillanat, amikor megláthatlak Téged, Akire oly nagyon vágyom. Édes jó Jézusom! Kérlek, add kegyelmedet, hogy életem minden percében hűségesen várjalak, hogy ki ne aludjon lelkem szeretetlángja. Mindvégig csak Rád szomjazzak, Téged óhajtsalak, imádjalak és Hozzád vágyakozzak! Hőn imádott édes Megváltóm, Isteni Hitvesem! Lelkem minden erejével szeretlek és imádlak Téged. Egyedüli vágyam az, hogy színről színre lássalak! Téged, Igaz Megváltó Istenemet és Mindenemet. Ámen.”

2018. augusztus 28. Az Úr Jézus: „Drága gyermekeim! Nagy keserűség borítja el a lelkemet. Éppen úgy, mint egykor a Gecemáni-kertben. A szenvedés kelyhét most ti fogjátok kiinni. Az Egyház most megy fel a keresztre. De még előtte végérvényesen kettészakad. Igaz papjaim és híveim rejtekbe kényszerülnek. Üldözni fogják őket, és Velem együtt kiisszák a szenvedés kelyhét. Az üldöztetésben és a szorongattatásban tapasztaljátok meg legjobban segítő kegyelmemet.
Gyermekeim! Készüljetek! Valljatok meg Engem az életetek árán is! Soha ne cseréljetek fel idegen istenekre, soha ne áruljatok el hűtlenül, mert akkor nem tudlak titeket üdvözíteni. Az idegen istenek ugyanis nem tudnak senkinek üdvösséget adni. Az egyetlen Üdvözítő, Messiás Én vagyok. Én, Aki az igazságért vállaltam, hogy keresztre feszítsenek. Az igazság pedig ez: „Én vagyok a Messiás, az élő Isten Fia.” Úgy szereztem meg nektek az örök élet boldogságát, hogy Magamra vettem bűneiteket, és elégtételt fizettem érte Atyámnak. Bármennyire is tagadják: van ítélet. Szavaim ott állnak az Evangéliumban: ezeket letagadni nem lehet. Sőt, az ítélet már itt lángol a világ felett: kézzel foghatóvá válik Atyám haragja, és fiainak megfenyítése. Mert nagy szükség van a gyermekek fenyítésére, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól. Ha nem büntetném őket, még azt hinnék, hogy akkor is jót cselekszenek, amikor szöges ellentétben élnek Atyám törvényével.
Gyermekeim! Jól vigyázzatok minden gondolatotokra, szavatokra, cselekedetetekre, mert csak akkor jöhettek be Országomba, ha mindezek összeillenek a szeretet főparancsával. Ha nem, akkor bűnben éltek. A számból kijövő kétélű kard által lesztek megítélve. Ez pedig nem más, mint az Evangélium és a szeretet főparancsa. Ezért igyekezzetek tettekre váltani tanításomat addig, amíg a Földön éltek, mert utána nem lesz rá lehetőségetek. A halál után az ítélet következik, és el fogjátok venni tetteitek jutalmát vagy büntetését. Szavaim nagyon súlyosak és kemények mindazok számára, akik elutasítják tanításomat, az Evangéliumot, és üzeneteimet, amellyel fáradhatatlanul újra meg újra figyelmeztetlek benneteket. De mindazok számára édesek, akik tettekre váltják azokat.
Fogadjátok megerősítő áldásomat, melyet Szívem túláradó, végtelen szeretetével adom rátok, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
Szentírási megerősítés: Mt 21, 12 cím: A templom megtisztítása. 13: „Azt mondta nekik: »Írva van: ‘Az én házamat az imádság házának fogják hívni’, ti pedig rablók barlangjává teszitek azt«.” Jézus mondja: „Megtisztítom Egyházamat.”

A szabadkőművesség és az erkölcs felbomlása Az emberiség a totális kiszolgáltatottságban, melyben az állam a minden

A szabadkőművesség egyik célja az volt, hogy a női ruházkodásban mindennemű szemérmet és mindennemű illemet kiirtsanak, hogy ezzel a nép körében a vallást megfosszák gyökereitől. Erről ír az US-amerikai Colleen Hammond – egykori modell és színésznő, aki katolikus vallásra tért – „Dressing with Dignity” (Öltözködés méltósággal) című 2005-ben megjelent könyvében.
Hammond, aki négy gyermek anyja, állításának igazolására többek között az International Review on Freemasony nevű szabadkőműves újság egy 1928-ban megjelent kiadásából idéz: „A vallás nem fél a kardcsapásoktól; de a bomlasztás ütései alatt kialszik. Használjunk fel ilyen területeket ürügyül, mint a sport, a higiénia, az egészség. Szükség van a korrumpálásra, hogy elérjük, hogy fiataljaink gyakorolják a meztelenséget.” … „Hogy megelőzzük a heves ellenreakciókat, módszeresen kell eljárnunk: a könyök szabaddá tételével kel elkezdeni, aztán a térddel folytatni, utána a teljesen csupasz lábakkal és karokkal, végül a felsőtesten a vállaknál elkezdeni és onnan folytatni.” (53. oldal)
[Hogy mindez mennyire így történt, arról ma már a nap minden percében meg lehet győződni. a) Kíváncsi vagyok, hányan vannak a mostani új-konzervatívok közül olyanok, akik felkapták a fejüket, és tiltakoztak, amikor bevezették, hogy a kifejezetten férfisportágakat nők is űzhetik. Számomra az, aki megnéz egy ilyen női viadalt – például, és ezek nem is a legdurvábbak: női foci-, vízilabda meccset –, az már maga is híve a gender ideológiának, mégha nem is hajlandó ezt tudomásul venni: ő ekkor már nem más, mint olyan valaki, aki a sátánista szabadkőművesek által rá kiosztott feladatot kiválóan teljesíti. – b) Minél gyakrabban jelentgetik a nők, hogy őket férfiak inzultálták, mert például valaki véletlenül rátette kezét a karjukra, annál több félmeztelenül, prostituáltaknak való ruházatban megjelenő hölgyike látható mindenütt, az utcán, a középületekben és a média egész területén. – c) És ma már jóformán nincs olyan magát „katolikusnak” nevező intézmény, fórum, amelyik ne szerepeltetne soraiban illetlenül, pogány módon öltözött „tanúságtevő” nőket.]
A Hammond által idézett szabadkőműves lap megjelenése előtt fél évszázaddal a szabadkőművesek stratégiája már ugyanígy hangzott. XVI. Gergely pápa (1831-1846) pontifikátusa alatt az Egyházi Állam rendőrsége lefoglalta a carbonari titkos társaság tagjainak levelezését és egyéb dokumentumait. Ezekben az állt, hogy a hatalom megszerzéséhez először az emberek erkölcsét kell aláásni és megrohasztani.
A pápa kívánságára néhány dokumentumot nyilvánosságra hoztak, hogy az emberek betekintést nyerhessenek e titkos társaságok ideáiba és terveibe: „Úgy döntöttünk, hogy nem akarunk többé keresztényeket; kerüljük tehát el, hogy vértanúkat hozzunk létre: ehelyett terjesszük el a nép körében a bűnöket. A legfontosabb, hogy a férfit izoláljuk el a családjától, és oltsuk belé egy szabad, kötelezettségektől és családtól mentes élet utáni vágyat.”
Angela Pellicciari, katolikus értelmiségi és a 19. századi egyház- és idea-történelem szakértőnője, a következő kérdést tette fel egyik munkájában: „Miért támogatja a szabadkőművesség az erkölcs felbomlását a társadalomban?” Válaszként két érdekes megnyilatkozásra hívta fel a figyelmet. Az első a Civilta Cattolica olasz jezsuita újságé, a második XIII. Leó pápáé.
A Civilta Cattolica újság egy 1852-ben [!] megjelent cikkében foglalkozott ezzel a kérdéssel. „A titkos társaságok alapvetően vallásellenesek és antiszociálisok. Még az olyan szent kötelékek felbontását is követelik, mint amilyenek az embereket egymással összekötik, az Egyházban, a társadalomban, a családban, hogy ezáltal az emberiséget egy új alakzatban totális alávetettségben újra teremtsék, amiben az állam a minden, és az állam pedig a titkos társaság vezetői.”
XIII. Leó pápa az 1884-ben megjelent Humanum Genus enciklikában, melyben a szabadkőművesség természetét leplezte le – ami abban az időben az új Olaszország politikai és társadalmi életét egészen a pápa ajtajáig uralta –, a szabadkőművesség fő fegyverének a fegyelmezetlenség támogatását nevezte meg.
[XIII. Leó bíboros-államtitkára, Rampolla is szabadkőműves volt; lásd vele kapcsolatban a honlap következő cikkeit:
Egy „pápajelölt” – és új „boldog” – portréja: Johann Baptist Montini,
Az Egyháznak tévedhetetlen tanításával ellentétes gyakorlata]
XIII. Leó pápa ezen enciklikájában megfogalmazott véleménye szerint a szabadkőművesség csak akkor tud korlátlanul uralkodni, ha sikerül neki „kifinomult kieszelt fortéllyal az elpuhult és kéjelgő testnek tápot nyújtva gyönyörérzékének hízelegni, hogy annál könnyebben elaltassák az elcsábított erényt. … Miután pedig álnok és csalárd embereknek senki sem szokott oly szolgailag engedelmeskedni, mint azok, kik a szenvedély uralma alatt egészen elfajultak s szellemileg megtörtek, olyanok sem hiányoztak a szabadkőművesek táborából, kik nyíltan hirdették, miszerint minden módon arra kell törekedni, hogy a néptömeg tervszerűen a bűnök korlátlan szabadsága által kielégíttessék, hogy ezáltal bármilyen gonosztettekre eszközül szabadon fölhasználhassák.”
(forrás: www.katholisches.info – 2018. augusztus 29.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1801/erkolcs.htm

2018. augusztus 27., hétfő

Csesztonka a múlt hétvégén PÜSPÖK TANGÓT TÁNCOL AZ OLTÁR ELŐTT. URAM IRGALMAZZ NEKÜNK!!!

A Szentlélek választja-e a pápákat?

Ha igen, hogyan lehetséges, hogy a történelem során voltak rettenetes erkölcsű és feladatukra alkalmatlan pápák is (akik esetében dicséret, ha "katolikusabbak vagyunk a pápánál")? Ha a pápákat nem a Szentlélek választja, akkor viszont hogyan lehetséges Ferenc pápaságát azzal védeni, hogy „őt a Szentlélek választotta”, és mi a helyzet a Szentlélek biztosítékaival: azzal, hogy az Egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt, illetve a pápai tévedhetetlenséggel?
papak.png
A helyzet természetesen az, hogy szükségünk van még egy különbségtételre: „a Szentéleknek van-e szerepe a pápaválasztásban: igen/nem?”. Az egydimenziós kérdésfeltevés együgyű a valósághoz képest. Azt, hogy ez hogyan is működik tulajdonképpen, mind ismerjük; hadd szemléltessem a házasságkötés hétköznapibb analógiájával.
Nos, a Szentlélek választja-e a házastársakat egymásnak? Valamilyen értelemben igen: a Szentlélek sugalmaz, hogy a lehető legjobb döntés szülessék, erre a sugalmazásra lehet nyitott a házassulandó fél, vagy süketté is teheti magát az isteni tanácsra. A házasság mégis érvényes lesz, és isteni garanciát élvez arra vonatkozóan, hogy a felek az egymás iránti szeretet és hűség által Isten tervét valósítják meg életükben, és az üdvösség útján járnak, még akkor is, ha a házasság emberi értelemben rossz, vagy az egyik fél pocsék házastársnak bizonyul. Egyszóval Isten segít és vezet a házastárs választásában, viszont megengedi a rossz döntést is, az ember szabad akaratának érdekében. Amit a Szentlélek nem enged meg, az az, hogy a házasság rossz döntések miatt ne legyen érvényes, vagy ne az üdvösség útja legyen a házasságot kötők számára.
Ugyanígy a Szentlélek, noha sugalmaz, nem dönt a bíborosok helyett, akik információ hiányában, elfogultságból, vagy bűnösségükből kifolyólag választhatnak olyan pápát is, akinek megválasztására a Szentlélek sosem indította őket. Erre az esetre igaz, hogy „Isten görbe vonalakon is egyenesen ír”. Isten megengedő akarata ilyen esetben nem a rossz döntést akadályozza meg, hanem annak hatását tartja az Egyháznak adott biztosítékai medrében: nem lesz soha olyan pápa, aki miatt az Egyház elpusztulna, sem olyan pápa, aki az Egyház nevében a hit ellenkezőjét tanítaná.
Isten bölcsességében úgy látta jónak, hogy a pápák erkölcsi gyengeségeitől, cinkos hallgatásától, szervezeti és jogi visszaéléseitől, téves magánvéleményeitől, sőt kétértelmű tanításaitól sem védi meg az Egyházat. Ám az Egyház a rossz pápák ellenére is, mint ahogy a házasság a rossz házastársak ellenére is, nem fog megszűnni.
A Szentléleknek eme biztosítékai (mégha olykor fájdalmasan kevésnek tűnhetnek) a reményünk. A Szentlélek biztosítékai viszont semmit nem mondanak arról, hogy akármelyik pápa jól végzi-e a dolgát, és ez alapján így logikátlan elítélni az egyes pápakritikákat is. Ha egy pápakritika alaptalan, az nem a Szentlélek garanciái miatt van úgy, hanem mert a kritika kiindulópontjában, logikájában, vagy a következtetéseiben téves.
Az Istennek tetszőbb jövő érdekében, katolikus testvéreimnek ajánlom, hogy a tények és az érvek megvitatásával foglalkozzunk, mert a jelen pápaság védelmében nem elég azt ismételgetni, hogy „Szentlélek!”.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/08/27/a_szentlelek_valasztja-e_a_papakat

2018. augusztus 25., szombat

Égi Édesanyánk üzenete 2018. augusztus 25-én Medjugorjéból

Engedjétek meg Istennek, hogy a megtérés útján vezessen benneteket

A Szűzanya 2018. augusztus 25-i üzenete
Drága gyermekek! Ez kegyelmi idő. Gyermekeim, többet imádkozzatok, kevesebbet beszéljetek és engedjétek meg Istennek, hogy a megtérés útján vezessen benneteket. Veletek vagyok, és édesanyai szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
Jézus nyilvános működésének első szavai a megtérésre és a szavába való bizalomra hívnak. A Szűzanya ebben az üzenetében arra hív bennünket, engedjük meg Istennek, hogy a megtérés útján az új életre vezessen minket. Sok korábbi üzenetében, az elmúlt évek jelenései során a Szűzanya a következő szavakkal hívott bennünket:
„A megtérés könnyű lesz mindazoknak, akik el akarják fogadni. Ez olyan ajándék, amelyet ki kell imádkoznotok felebarátaitok számára… Ma mindnyájatokat szeretnélek betakarni palástommal és elvezetni a megtérés útjára. Drága gyermekek, kérlek, benneteket adjátok az Úrnak múltatokat, minden rosszat, amely felgyülemlett szívetekben… Veletek maradok megtérésetek útján… Ma is teljes megtérésre hívlak benneteket, amely nehéz azoknak, akik nem Istent választották… Drága gyermekek, Istenhez való teljes megtérésre hívlak benneteket. Isten meg tud adni nektek mindent, amit kértek tőle… Örülök megtéréseteknek és édesanyai palástommal oltalmazlak benneteket… Nem mondhatjátok, hogy megtértetek, mert életeteknek mindennapi megtéréssé kell válnia.”
Ez csak néhány a Szűzanya megtérésre hívó üzenetei közül. Számos üzenete és szava a megtérésről, az élet megváltoztatásának szükségességéről és fontosságáról szól, vagy jobban mondva az egyetlen fontosra és szükségesre vonatkozó látásmód megváltoztatásáról. Ezért fontos, hová nézel, mire irányul tekinteted. Ahogyan van testi szem, ugyanúgy van a léleknek, a szívnek is szeme. Ha kinyitod lelki szemed, észreveszed, hogy Isten oly közeli, itt van előtted. Ha rátekintesz, akkor az Ő lelke és ereje szívedbe árad. Ahogyan a zsoltáros mondja: „Látják majd a szegények és örvendeznek; keressétek Istent és élni fog szívetek.” (Zsolt 69, 33). Ezért fontos azt látni, arra tekinteni, amivé szeretnél válni. Fontos Jézusra tekinteni, akit a Szűzanya ajándékoz nekünk, és akihez ő vezet bennünket. Jézusra nézni azt jelenti, látni azt a sok csodát, amelyet ő tett és, amelyet veled is meg tud tenni. Ő szabaddá, örömtelivé és teljes emberré tud tenni. Te azzá válsz, amit nézel, amire tekintesz. Ez az új élethez vezető út, amelyet Isten ajándékoz nekünk.
A megtérés út, folyamat. A megtérésnek ezen útján fontos a keresztény élet kipróbált eszközeit alkalmazni és azokat az eszközöket is, amelyekre a Szűzanya emlékeztet minket üzeneteiben. Ilyen eszköz a böjt, a lemondás. A böjt segít megérezni Istent, az ő közelségét és így válunk érzékenyebbé a lelkiekre és Isten érintésére szívünkben.
Ugyanígy segítség számunkra az adakozás is. Bátran adni, megosztani. Amikor adsz, akkor lemondasz valamiről, amit te is használhatnál. Így erősíted lelked és érzékeled a szeretetet és a jóságot. Így tapasztalod meg Isten működését és azt, ahogyan a jó elkezd növekedni benned.
Különlegesen jó imádkozni. Az ima az Istennel való találkozáshoz vezető út. Az imádságban a legfontosabb az összeszedettség, tudatában lenni annak, hogy ki vagyok én, és ki az Isten. Az ima, beszélgetés. Az ima nem monológ. Az ima nem csak az, hogy mi Istenhez beszélünk, hanem az is, hogy meghallgatjuk azt, amit Ő szeretne mondani nekünk.
Ez azt jelenti, megengedjük Istennek, hogy a megtérés útján vezessen bennünket. Ez egy folyamat, út és fáradhatatlan együtt járás Istennel. Csakis így tudjuk megélni az élet teljességét, amelyre a Szűzanya ebben az üzenetében is meghív bennünket.
Imádság
Szűz Mária, Te egyedül haladtál előre a hit útján. Mindazt, amit Istennel együtt éltél meg, minden nehézséget, fájdalmat és örömöt, a hitben élted meg, nem pedig a látásban. Azért vagy boldog, mert hittél. Azért vagy Édesanya, mert kitartottál a legnehezebb pillanatokban is a kereszt alatt, Fiad mellett a Kálvárián. Itt, a Kálvárián lettél minden ember Édesanyjává. Te soha sem szűnsz meg Édesanya lenni, aki hív, bátorít, biztatja gyermekeit, hogy megnyissák szívüket és megtérő emberekké váljanak. Kérlek, segíts közbenjárásoddal, hogy komolyan vegyük Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk szavait. Segíts mindenkinek, de különösen azoknak, akik eltávolodtak az élet forrásától, az Istentől, hogy rátalálhassanak az Istennel való találkozás útjára, amelyben az élet egész teljessége rejtezik. Ámen.
M. M
fordította: Sarnyai Andrea

2018. augusztus 22., szerda

Igaz Élet Istenben Vassula Ryden: Beszélgetések Jézussal

A hangomat még a legelvetemültebb emberek is meg fogják hallani
2018. augusztus 21.
Uram, a Te irgalmad és könyörületed

hálára indítja szívünket, mert letekintettél

az égből nyomorúságunkra.Nem sújtottál le jogaroddal,

királyi jogaroddal, az igazság jogarával,

hanem megkíméltél minket, és elküldted

szereteted és barátságod himnuszát:

a szeretet és az irgalom költeményét.Rám bíztad e költeményt,

hogy megszégyenítsd a bölcseket.

Írnokoddá tettél, hogy leírjam

e költeményt, korunk ódáit.Sokan elfelejtettek Téged, Istenem,

de a Te szíved mindig velünk maradt.

Sohasem fordítottad el tőlünk arcodat,

inkább kegyesen és gyengéden

lehajoltál a magasból, és amikor

szólásra nyitottad ajkadat,

harmatként áradó szavaid

megszenteltek minket, gyermekeidet….Megmondtam, leányom: leszállok ily módon hozzájuk és udvarolok nekik, habár tudtam, hogy meg fogom nyerni a szívüket. Sértő szavaikat kegyelmemmel orvosolom, rosszindulatukat áradó szeretetté változtatom. Bámulatos tetteket fogok véghezvinni, és megmutatom nekik megmentő segítségemet. Hangomat a legelvetemültebb emberek is meg fogják hallani, fényemet a legtávolabbi nemzetekre is szét fogom árasztani, azokhoz a népekhez, akik sohasem tudtak vagy hallottak Rólam. Szavam zene lesz a fülüknek, és örvendezni fognak megmentő igazságomnak.

Uram, kegyelmeddel Magadhoz vonzottál minket,

Kezed oly sok csodájának lehettünk tanúi!Boldog vagyok, amikor karjaidban tartasz,

Jahve házában biztonságban és otthon érzem magam,

és amikor óvó öleléseddel betakarsz,

még ha át kell is élnem az éjszaka rémségeit,

ezek nem ártanak nekem,

mert lelkem biztonságban pihen karjaidban…Én hűséges vagyok a hűségeshez. Mindig támogatni és őrizni foglak téged! Soha nem fogom megengedni, hogy lábad letérjen az ösvényről, melyet számodra kijelöltem. Én Vagyok a te becsületesség ruhájába öltözött Urad! A szíved öröme vagyok, ugye? Az egész mennyország az Én dicsőségemet hirdeti! Öltözetem fenséges és dicsőséges, és ragyogó fényözön vesz körül.

Nem vetted észre, miként vezetett a Lélek közeledésem hajnalától fogva? Emlékszel, amikor úgy kiáltottál Atyámhoz, hogy „apuka”?

Igen, nagyon is tisztán emlékszem e rendkívüli, káprázatos pillanatra!

Egyetlen teremtmény sem tudta volna felfedni előtted ezt az igazságot, hogy örömmel ki tudd mondani a szót: „Apuka”. A Szentlélek sugallta ezt neked, miközben elűzte tőled a démonokat. Atyám és Én ekkor örvendeztünk, mert tudtuk, hogy már szívedbe tudjuk plántálni Szavainkat. A Bölcsesség szavait, melyek édesebbek, mint a méz.

Erkölcsösséget és becsületességet fogsz tanulni tőlünk, elkezdjük rendbe hozni az életedet, és általad sokak életét. Aztán Szent Társad lehetek, aki sohasem hagy el téged! Királyi és megszentelt írás fogja formálni és vezetni kezedet, bár tudtuk, hogy ezt[1] dühösen üldözni fogják szegény, elfogult gondolkodású lelkek.²[2] De hamis ítélkezésük izzó parazsat fog rakni a fejükre! Szívem gyöngyháza, te színültig töltötted kezemet drágakövekkel, akárhányszor „apukának” szólítottad  Mennyei Atyádat!

Isten a mi Atyánk a Mennyekben,

Abba, vagy Apuka a mi sziklánk.

Aki bizalommal megy Hozzá,

az biztonságban és otthon érzi magát,

és egyedül már csak Istenben találja nyugalmát.Legyenek tetszésedre gondolataim

és szavaim, én Uram!Emlékeztesd őket arra is, hogy ösvényeim, melyek a szeretet és az igazság ösvényei, mindazok előtt nyitva állnak, akik Szavaimat és Törvényemet megtartják. Atyám és Én megáldunk, gyermekem. A Szeretet szeret téged.  IC


                       [1] az írás módja
[2] szűk látókörűek

http://ichtys.hu/index.php/156-2018-augusztus-21

2018. augusztus 21., kedd

Indiában is fellángolt a katolikusgyűlölet

Hindu nacionalisták videót készítettek még június elején arról, ahogy megtapossák Ferenc pápa fényképét az Újdelhiben található Szentséges Szív Katedrális mellett. Az internetre feltöltött és terjesztett videón India kereszténytelenítésére hívják fel a lakosságot.
A videó egy körülbelül húsz fős csoportot mutat, akik egy férfi szónoklata után a "Le Ferenc pápával!" mondat skandálásába kezdenek. A felszólaló férfit Om Swarmi Maharaj hindu vezetőként azonosították.
Az UCA News szerint Maharaj azzal vádolja a keresztényeket, hogy a terrorizmust népszerűsítik, egyúttal azzal fenyegeti őket, hogy erőszakkal kisöpörteti őket Indiából.
A videó néhány héttel azután kezdett el terjedni a közösségi oldalakon, hogy Delhi érseke, Anil Couto pásztori körlevélben hívta fel a katolikusokat, hogy egy éven át, az Indiában 2019-ben tartandó választások napjáig kitartóan imádkozzanak az országért.
Zavaros politikai légkörben élünk, ami fenyegetést jelent az Alkotmányunkban rögzített demokratikus elvekre, és nemzetünk szekuláris jellegére.
- írta az érsek a körlevélben, amit május 13-án az érsekséghez tartozó valamennyi templomban felolvastak a szentmisén.
Couto érsek arra kérte az indiai fővárosban élő katolikusokat, hogy a jövő évi választásokig minden pénteken hagyjanak el egy étkezést, böjti áldozatként felajánlva azt az indiai nemzet lelki megújulásáért. A levelében az érsek azt is kérte, hogy a plébániák péntekenként tartsanak egyórás szentségimádásokat, amikkel Indiát a Fatimai Szűzanya oltalmába ajánlják.
Az érsek levele azonnal éles vita tárgya lett az országot jelenleg kormányzó Bharatiya Janata Párt (BJP) kezdeményezésére. A BJP vezetői elítélték és "megosztónak" bélyegezték az érsek levelét. A BJP egyik országgyűlési képviselője, Subramanian Swamy, egy május 23-ai Twitter üzenetében arra is felhívást intézett, hogy az érsek levele miatt India szakítson me minden diplomáciai kapcsolatot a Vatikánnal.
Couto érsek a vádakra egy az Asian News International-nek adott interjújában úgy válaszolt:
Minden templomban és egyházi intézményben imádkozunk és böjtölünk. Nem avatkozom bele a pártpolitikába. Csupán azért imádkozunk, hogy az ország a helyes irányba haladjon.
A BJP 2014-es hatalomra kerülése óta megnőtt Indiában a keresztényeket ért támadások száma. A hindu szélsőségesek által keresztények ellen elkövetett támadások száma 2016 és 2017 között több, mint a kétszeresére nőtt. Erről a Persecution Relief nevű szervezet adott hírt, amely az elmúlt évben 736 ilyen támadást regisztrált.
A vallásszabadság mértéke változó India 29 tartományában. Az Egyesült Államok kormányának a vallásszabadság nemzetközi helyzetével foglalkozó bizottsága szerint 2017-ben tíz indiai tartományban lett rosszabb a helyzet a keresztények számára: Uttar Pradeshben, Andhra Pradeshben, Biharban, Csattiszgárban, Gudzsarátban, Odisában, Karnatakában, Madhja Pradeshben, Maharashtrában, és Radzsasztánban.

2018. augusztus 20., hétfő

Ujjáalakult A Világ Királynője Engeszelő Kápolnáért Alapítvány

Kedves Engesztelő Testvéreink!

Az 1940‐es évek eleje óta világossá vált számunkra, magyarok számára, hogy milyen kiemelt helyet szántak nekünk az égiek az engesztelés terén. Bár az elmúlt nyolcvan év során nemzetünk elkötelezettjei négy alkalommal tettek kísérletet arra, hogy az engesztelés – égiek által kért – fizikai manifesztációja, a Szent Anna‐réten felépítendő templom, megvalósulhasson, sajnos a mai napig adósok vagyunk ezzel. Olyan egyházi kiválóságok támogatták a kápolna felépülésének ügyét, mint Mindszenty József és Serédi Jusztinian érsekek, Pétery József, Shvoy Lajos püspökök.

Tudjuk, egy templom, egy kápolna felépítése a helyi főpásztor illetékességi körébe tartozik, de ebben papok, világi hívek is szerepet kell, hogy vállaljanak, ahogyan mindig is vállaltak. Sőt a kezdeményezés a legtöbb esetben minden felépült templom vagy kápolna esetében gyakran éppen tőlük indult ki. Sok templom, kápolna kifejezett égi kérésre épült, égi jelek, csodák, imameghallgatások után adta az egyház hozzájárulását kezdetben többnyire egy kis kápolna, majd később nagyobb templomok építéséhez. A világ legnagyobb zarándokhelyein, mint Guadalupe, Lourdes, Fatima így épültek a templomok, kápolnák, bazilikák. A Szent Anna‐réten már kétszer is megtörtént az alapkőletétel. A felépülést azonban olyan világtörténelmi események akadályozták , mint a második világháború, és a kommunista hatalomátvétel. A Mindszenty bíboros úr által elindított engesztelő mozgalmat a kommunista hatalomátvétel sem tudta teljesen letörni. Őt, miután letette a Szent Anna‐réten a kápolna alapkövét, hamarosan letartóztatták és elkezdődött hosszas kálváriája. Számos engesztelő imacsoport alakult, amelyek templomokban, kápolnákban, vagy magánházaknál tartva ima alkalmaikat, tovább őrizték az engesztelés lángját. Isten szolgája, Mindszenty József bíboros úr mellett a stigmatizált Galgóczi Erzsébet, Mária Natália nővér, Erzsébet asszony, akin keresztül a szeretetláng üzeneteket kaptuk, Regőczi István atya az engesztelésnek mind‐mind sokak által ismert egyéniségei. Személyük, imádságos engesztelő életük példája sok emberre hatással vannak mind napjainkig. Közülük remélhetőleg Mindszenty bíboros urat hamarosan az engesztelés égi pártfogói között tisztelhetjük, hiszen boldoggá avatásának az ügye jelentőset lépett előre. Így bátran remélhetjük, hogy hamarosan felépülhet az a kápolna is, aminek alapkövét ő maga rakta le.

Bár egy kápolna vagy templom felépítése elsősorban a helyi közösség ügye, de ennek a szóban forgó kápolnának nemcsak helyben vannak hívei, hanem sokan, szerte az országban, sőt külföldön is, és nem csak a magyar származásúak között. A második vatikáni zsinat különösen kiemelte a laikusok szerepét, a hívek általános papságát. Laikus hívők egy csoportja papokkal, szerzetesekkel együtt az engesztelés lelkiségétől indíttatva a Szent Anna‐réten a kápolna felépítését segítendő 2011‐ben létrehozott két egymást is támogató civil szervezetet: egy egyesületet és egy alapítványt, amelyek bár nem az egyházi kánonok szerint lettek alapítva, de teljes egységben és engedelmességben kívántak és kívánnak működni a katolikus egyházzal. Az alapítvány kuratóriumában és ellenőrző bizottságában egy domonkos‐rendi, egy piarista és egy pálos szerzetes is aktív szerepet vállalt. A pálos atya időközben elhalálozott, a domonkos atya a Szeretetláng mozgalom vezetésében vállalt aktív szerepet. A piarista atya pedig, miután a pártpolitikai ellentétek megjelentek mind az alapítványban, mind a mozgalomban, lemondott tisztségéről, mivel túlságosan politikai síkra terelődtek az események, és a nyílt politizálás, politikai csatározás nem egyeztethető össze egy pap szerepével. Az egyesület székhelye Komlóska. Az alapítvány székhelye időközben változott, a kuratórium létszámában, és személyeiben is változások történtek időközben és az alapítvány neve is megváltozott. Ezeket a változtatásokat mostanra sikerült hivata losan is bejegyeztetni. Az alapítvány eredeti neve a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány volt. Új neve a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány lett. Az újjáalakult Alapítvány a korábbi öt fős kuratórium helyett immár három fővel működik tovább, és bár a piarista Bocsa József atya, aki korábban az ellenőrző bizottság tagja volt, immár nem vállalt pozíciót a szervezetben , bízunk abban – megköszönve eddigi munkáját és lelki vezetését –, hogy támogatását, iránymutatását a jövőben is élvezni fogjuk. Megújult erővel és lelkesedéssel képviseljük továbbra is Mindszenty József hercegprímás szellemi hagyatékának az engesztelés folytatására, és a kápolna felépítésére vonatkozó szándékát.

A Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány tehát újjászületett, hogy mindannyiunk közös céljának elérését előmozdítsa. Abban soha nem volt vita az Alapítványunk, a Lovagrend vagy a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom között, hogy a kápolna megléte létszükséglet a nemzetünk és minden egyes hívő testvérünk szempontjából. Alapítványunk elsődleges célja éppen ezért az engesztelő kápolna felépítése, azonban amíg erre az Egyház részéről hozzájárulást nem kapunk, addig betartva Bíboros úr kérését, erre adománygyűjtést nem szervezünk. Emellett azonban számos más területen is tevékenykedünk – az elsődleges célunkat nem szem elől tévesztve –, például Mindszenty József bíboros szellemi hagyatékának ápolása, az általa 1946‐ban életre hívott Világ Királynője magyar engesztelő mozgalom újjászervezésében való közreműködés , vagy a hitvédelem a katolikus vallás gyakorlásának sajátos eszközeivel, továbbá hazai nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatban közös kulturális értékeink, hagyományaink (pl.: Mária tisztelet) ápolása.

Hiszünk abban, hogy a Világ Királynője Engesztelő Kápolna a Szent Anna‐réten fel fog épülni, és célja meg fog valósulni. A Regőczi István atya által kialakított Kútvölgyi Engesztelő kápolna is ezt a célt szolgálja, István atya is mindvégig bízott a Szent Anna‐réti kápolna felépülésében, elég, ha csak arra gondolunk, hogy nem lehet véletlen, hogy a szentély két oldalán a Világ Győzelmes Királynőjének üvegmozaikból kirakott képeit Natália nővér látomásai alapján készítették el. A két helyszín erősítheti az egységben végzett engesztelésünket, hiszen a Lovagrend által meghirdetett Kútvölgyi Kápolnában végzett engeszteléseknek is ugyanaz a célja: nemzetünk történelmi adósságának megvalósítása, a Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Kápolna felépítése.

Amennyiben kérdése, észrevétele lenne, kérem, vegye fel velünk
a kapcsolatot a vilag.kiralynoje@freemail.hu email címen.
Balázs Attila, a Világ Királynője Engesztelő Kápolnáért Alapítvány kuratórium elnöke

2018. augusztus 16., csütörtök

Újabb templomrombolás Kínában

cina-jinan-qianwang.jpgHiába regisztrálták szabályosan a kínai Qianwang (Licheng tartomány) katolikus templomát az állami hatóságoknál, azt augusztus 13-án váratlanul mégis porig rombolták (forrás, képek és videók az AsiaNews.It oldalán).
A hatósági indoklás szerint a templom "útban volt" egy parkfejlesztési projekt számára. A városi tanács négy éve ígéri a híveknek, hogy a templom új területet kap, az ígéretet azonban a rombolás napjáig nem váltották valóra.
A hirtelen templomrombolásra a helyi katolikus hívek egy csoportja augusztus 14-én esőben ázva is nyílt tiltakozást tartott a városi tanács épülete előtt. A hetvenfős csoportban két pap és egy szerzetesnővér is demonstrált. A demonstráción tartott molinókon ez állt: "Adjátok vissza a templomomat, adjátok vissza a szívemet!", valamint "Elítéljük a templom lerombolását, és a hatóságoktól ésszerű magyarázatot kérünk!".
A Qianwang templom 1750-ben épült. Az épületet 1958-ban államosították és profán célokra használták, az Egyház azt 1987-ben kapta vissza. Azóta a hétfői lerombolásáig ismét szakrális célokat szolgált. Egy kép a (már csak egykori) templomról:
Mindössze egy hónappal ezelőtt ugyanerre a sorsa jutott a tartomány egy másik temploma, a Lianwang katolikus templom is, szintén városrendezési tervekre hivatkozva.
Idén február eleje óta új vallási szabályozás lépett életbe Kínában, amely a helyi hatóságok számára akár nyílt vallásüldözésre is lehetőséget adott. Az új helyzetről több cikkünkben is írtunk, a cikksorozatunk ide kattintva megtalálható.

https://katolikusvalasz.blog.hu/2018/08/16/ujabb_templomrombolas_kinaban

Nagyboldogasszony nyolcada (Írországban)

Amikor a Roncalli-Montini-zsinat végrehajtotta a liturgikus-rubrikás „tarvágást”, akkor ezt azért sikerült megtenniük, mert ez a lépés az addig elvégzett „egyelésekkel” már elő volt készítve. Ilyen előkészítés volt az az 1960-ban elrendelt újítás, mely Nagyboldogasszony oktáváját eltörölte a breviáriumban. [Tudtommal az 1962-es misszáléból, amit az új-konzervatívok Lefebvre után használnak, már minden vigíliát – Nagyszombat és december 24-i vigília kivételével – és nyolcadot töröltek.]
Miért volt ez rossz döntés?
Mert ennek a reformnak újfent a breviárium lett az áldozata, aminek pedig az lenne a feladata, hogy a szerzeteseket táplálja. A nyolcad alatt ugyanis a zsolozsmában a második nocturnus olvasmányai a vonatkozó ünnep teológiai tartalmát mélyítik el. Honnan lehetne különben egy ünnep mélységeit felfogni, ha nem annak tartalmát nem meditálják át?
Ezen kívül az ilyen rubrika-reform mindig szakítást jelent a múlttal, mert ettől kezdve másképp imádkoznak, mint az előző generációk, következésképpen kevesebbet is tudnak, mint azok.
Ars orandi – ars credendi, „az imádkozásban való jártasság egyenlő a hitben való jártassággal, miközben az ars orandi elsősorban ars legendi – azaz „jártasság az olvasásban”, hiszen a zsolozsma imáit olvassák a szerzetesek.


[Szerk. megj.: „…a liturgikus-rubrikás tarvágást … azért sikerült megtenniük, mert ez az addig elvégzett egyelésekkel már elő volt készítve” – ez tartalmilag ugyanazt jelenti, mint ez a profán megjegyzés a nemrég feltett cikkben: „Bergoglio és csapata azt próbálja ki, hogy mit tudnak még lenyomni a konzervatívok torkán.” Vagyis a rombolás taktikája évtizedek (évszázadok?) óta nem változott: először aprónak tűnő változtatgatások, aztán egyre merészebbek, végül az egész „tarvágása”.
E folyamatban Bergoglio a napokban egy különösen nagy lépést fog megtenni: Ha létezik ebben a pillanatban ország a világon, ahova egy valóban katolikus főpap a lábát nem tehetné be hivatalosan, ahol egy katolikus „világcsalád-találkozót” tilos lenne megtartani (ha egyáltalán szükség van ilyen „fesztiválokra”?), akkor az a mai Írország. Ami valamikor Európa legkatolikusabb országának számított, és amelynek most egy homoszexuális „házasságban” élő miniszterelnöke van, és ahol a nép éppen most szavazta meg az abortusz engedélyezését. Nos, Bergoglio és tsa. itt fogják ünnepelve eltölteni a következő hetet, benne Nagyboldogasszony nyolcadát, ráadásul úgy, hogy a szodomista miniszterelnök bejelentette, hogy a látogatást arra fogja felhasználni, hogy elérje Bergoglionál, hogy törölje a bűnök listájáról a homoszexualitást (miután az égbekiáltó bűnök közül már 1960-ban törölték), és ahol az egész rendezvény e cél szolgálatába lett állítva, a megfelelő előadók, résztvevők kiválasztásával. Aki kíváncsi arra, hogy az ilyenek hogyan néznek ki, azok itt megtekinthetik: https://www.katholisches.info/2018/08/homophile-manoever-in-der-kirche/ és más weboldalakon is. A leges-legnagyobb tragédia az egészben, hogy még ez sem elég az új-konzervatívoknak, tradicionalistáknak, magukat a hit bajnokainak kikiáltóknak ahhoz, hogy végre elhagyják ezt a sátáni testületet! Persze ezzel maguk is bűnrészesekké válnak, akiket ezért addig, amíg meg nem szakítják kapcsolatukat ezzel a sátáni szervezettel, nem lehet felmenteni.]
(forrás: https://traditionundglauben.wordpress.com/ – 2018. augusztus 16.)
http://www.katolikus-honlap.hu/1801/irreverz2.htm


Pogány szimbólumok hamispróféta liturgikus miseruháin

Hamispróféta miseruhái a közelgő családok világtalálkozójára egy tripla spirállal lettek díszítve.

Damian McNeice, az eseményen történő szertartások vezetője megerősítette a WorldMeeting2018.ie oldalon, hogy a szimbólumokat "kelta hatás ihlette meg". Efféle spirálok több ősi kövön és emlékművön megtalálhatók Írország történelmében.

McNeice azt állítja, hogy ezek a kereszténység előtti szimbólumok a szentháromságot képviselik.

Hamispróféta miséjére 4.000 cibóriumot és 200 kelyhet készítettek.

https://gloria.tv/article/fUGX94jduCG663CHxQaFEZdmB