2006. augusztus 7., hétfő

2006. -A Szentírás éve - “Vedd és olvasd, éld és beszélj Isten Szaváról!”" 2006. augusztus 4-5-6.

18. Elsőpéntek, Elsőszombat és Elsővasárnap a Szentháromság hegyén
A Szentírásból: Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második levelét olvassuk és éljük.
Havi mottó: “Úgy világítsatok a sötét világban, hogy látva a ti világosságotokat, dicsérjék a mennyei Atyát!”
Közös imaszándék: a Béke Királyát és a Béke Királynőjét kérjük a világ békéjéért!
Konkrét feladatunk: B. M. Éva “Örömöm titka” c. könyvének két kötetét fogjuk olvasni és terjeszteni!
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat
Az égi tanításokat, szenttéválásodért gyakorlatba teszed-e? A XXI. század példás kereszténye akarsz-e lenni? Javakat csak birtokló vagy adakozó keresztény vagy-e? Ha most meghalnál, örömteljes lenne-e Istennel való találkozásod? Naponta, kötetlen imában szoktál-e beszélgetni az Égiekkel? Egy életszentségre törekvő lelki közösségbe tartozol-e? Lelkivezetőd tanácsait komolyan veszed-e? Isten törvényeit (Tízparancsolat) üdvösséged érdekében megtartod-e? A Szentírást, a Szentírás évében elkezdted-e olvasni, élni? Fizetésed hány százalékát ajánlod fel az Úr Szent ügyeire? Az Úr Jézus segítségével elindultál-e az életszentség útján?
II. Nagyfalu - jelen
Az Úr Jézus tanítása, 2006. augusztus elsőpéntekére
“Az emberiség jelenleg nagy válságban van. A Gonosz kiönti reátok a mérgét: az igazságtalanságot, az erkölcstelenséget, az önzést, a csalást, az istentelenséget… mindazt, amit a bűneitek által a kezébe adtatok. A hatalomvágy és birtokvágy a tetőfokára hágott a világban. Jelenleg, amit éreztek, a Sátán gonoszságának a füstje nehezedik rátok. Eljön az idő és már nincs messze, amikor Személyesen fogom feloszlatni fölöttetek, - pillanatok alatt - a Gonosznak a füstjét. Mielőtt ez megtörténne, megengedem, hogy az emberiség azt arassa le, amit elvetett.
Ti, akik a Nevemben, összejösztök, látni fogjátok, hogy a Gonosz, minden igyekezetére sem fogja tönkretenni azt, ami az Enyém. Hallani fogtok ezután is: háborúkról, dögvészről és katasztrófákról. Ti, akik az Enyémek vagytok, ne féljetek! Ezek, mind meg vannak írva a Szentírásban és be kell következzenek, mert hozzátartoznak a tisztuláshoz. Biztosak lehettek abban: Velem együtt győzni fogtok és boldogok lesztek. Ne féljetek a Gonosztól, mert Ő sem szakíthat ki titeket az Én Kezemből, ha ti azt nem akarjátok! Akik elfogadják Szentlelkem vezetését, azokat fel tudom használni az Én Művem megvalósításában. Enyéim által épül fel az Új Világ. Ha érdek nélkül tudtok adni, ha mindent az Én Dicsőségemre tesztek, akkor a legjobb úton jártok. Meg fogjátok tapasztalni, Én sem maradok adósa senkinek. Az önzetlen lélek, megkapja Tőlem a jutalmát, bőségesen!
Jelenleg, még nem is tudjátok azt felfogni, mit jelent a mostani múló örömötökhöz képest, az a maradandó öröm, amit az Én visszajövetelemkor fogok hozni nektek. Ne ítéljetek el senkit, mert bármikor lehetnek az elsőkből utolsók és az utolsókból elsők!
Legyetek a világosság gyermekei, hogy a sötétségben világítsatok! Megáldalak benneteket, az önzetlenség lelkületével!”
Szűz Mária tanítása, 2006. augusztus elsőszombatjára “Drága, Engesztelő Gyermekeim! Ezen, az Általunk kiválasztott Szent Helyen, azért tanítunk benneteket, hogy a világosság gyermekeivé váljatok ebben a sötét és viharos világban! Ma, augusztus 5-én, szeretettel emlékeztetlek benneteket a következő kijelentésemnek az évfordulójára, amelyet, ezen a Szent Hegyen mondtam nektek: ‘Én, minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak és minden nemzetiségűnek Szent Fiamhoz segítő Édesanyja vagyok!’
Ma, ünnepélyesen, egy olyan titkot fedek fel előttetek, a Szentháromság Akaratából, amelyből megértitek, az Egyházban lévő egyik feladatomat. Gondoljatok a keresztút XIII. stációjára. Amikor Szent Fiamat, kereszthalála után, levették a keresztről, édesanyai karomba vettem Őt. Nagy lelki fájdalmamban, Könnyeimet hullattam Jézus Vérző Sebeire. Így lett eggyé az Én Könnyem Jézus Szent Vérével. Ezáltal lettem Társa Szent Fiamnak a Megváltásban. Szent Fiam halálából és az Én lelki fájdalmamból született meg az Anyaszentegyház. Az Egyházban, a felszentelt papjaink ezt megerősítik, amikor a szentmise alatt, a felajánláskor néhány csepp vizet öntenek a borba, mondva: ‘a bor és a víz titka által részesüljünk annak Istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek’.
Minden szentmisében eggyé válik a bor a néhány csepp vízzel; Jézus Szent Vére a Könnyeimmel; a Teremtő a teremtményével az emberiség megmentése érdekében. A víz, a borban, az Én Könnyeimet jelképezi, amit a mennyei Atya, az utolsó időkben felhasznál, hogy általa bűnbánatra indítsa a lelketeket és Szent Fiam Vére által pedig bűnbocsánatot nyerjetek megbánt bűneitekre. A bűnbánat és a bűnbocsánat által váltok tisztává, hogy a világosság fiai legyetek. Ne féljetek Hozzám jönni segítségért! Higgyétek el, Én tudom mi a fájdalom! Én együtt érzek veletek és elvezetlek titeket Jézushoz, a világ Világosságához, hogy boldogok legyetek egy örökkévalóságon át! Édesanyai áldásom adom rátok!”
A mennyei Atya tanítása, 2006. augusztus elsővasárnapjára
Mennyei Atyánk! Mi, kicsiny, engesztelő gyermekeid, ma is szeretnénk Téged megörvendeztetni. Jó Atyánk, mondd, mit vársz tőlünk?
A mennyei Atya válasza: “Nagyon szép tőletek, hogy örömömre akartok lenni. Vannak gyermekeim, akik azzal szereznek Nekem örömöt, engedik, hogy Szentlelkem vezesse őket! Ezek a gyermekeim építik fel az Új Világot, itt a Földön. Jól jegyezzétek meg: amit itt a Földön az Én Dicsőségemre tesztek, az mind megmarad az Új Korszakban is. Ellenben, ha csak a ti vágyaitokat akarjátok kielégíteni, annak nem lesz értéke Előttem.
Én Isten vagyok, nem ember, ezért Végtelen Irgalmamban még adok egy esélyt az emberiségnek, hogy bűnbánatot tartsanak. A Legtisztább Teremtményemet, Jézus Anyját küldtem és küldöm hozzátok, aki veletek együtt, könnyes szemekkel engesztel az emberiség bűnei miatt. Isteni komolysággal mondom, ha nem hallgattok Máriára, már több esélyt nem kaptok a megtérésre. Előre mondom, a bűnben maradók, Igazságos haragommal fognak találkozni. Nagy szeretettel, még egyszer figyelmeztetem a teremtményeimet: hagyjátok el a bűneiteket, térjetek vissza az Egyházba, mert ti mindnyájan az Én drága gyermekeim vagytok. Ne felejtsétek el, az Én Akaratomból születtetek erre a Földre!
Édes Atyátokként mondom: jöjjetek vissza Hozzám, hogy boldoggá tehesselek benneteket. Keresztutatokon, égi Édesanyátok fogja a kezeteket. Ne féljetek, Mária által Hozzám jönni! Jézust, a bűnös gyermekeimhez küldtem a Földre, azért, hogy Megváltson benneteket, bűneitektől. Többet már nem tehetek értetek, mint amit eddig megtettem Jézus és Mária által. Minden nap tudatosítsátok: Én hozzátok tartozok, ti meg Hozzám tartoztok!!! Ha megtértek, ha világítani fogtok, rövidesen a Szeretet Boldog Korszaka fog köszönteni rátok! Szentháromságos áldásomban részesítelek benneteket!!!”
Tanúságtételek a Szentírás évében V. S. Zoltánnak hívnak: 44 éves vagyok; villamossági mérnök az alapvégzetségem. Diószegen (Bihar megye) születtem, katolikus családban. Jelenleg Érmihályfalván lakom: feleségemmel, leányunkkal és egy céget irányítok. Gyerekkoromban rendszeresen jártam a templomba, főleg nagymamámmal. Ahogy teltek az évek, kifogásokat találva, egyre ritkábban jártam a templomba. Házasságunkból egy fiúnk és egy leányunk született.
A 2000-ik év körül sűrűsödtek a problémáink. Ekkor szereztem tudomást az Érsemjénben működő engesztelő közösségről. Itt tanultam meg harcolni a Gonosz támadásai ellen; újra megtanultam imádkozni. 2003. végén átéltük a Jób könyvében leírtakat, elveszítettük tragikusan a 15 éves fiúnkat. A nagy fájdalmunk mellett megtapasztaltuk: az Úr senkinek sem enged meg nagyobb keresztet csak amennyit elbír. Különösen ekkor tapasztaltam meg a lelki közösség segítségét, akik által sikerült életben maradni. Ebben a nehéz megpróbáltatásban, a Szentlélek sugallatára a következő jelmondatot választottam: “Dicsőség Neked Uram, hála Neked Uram, mindenért!”
Elkerülve a nagyfalusi Szentháromság hegyére, ott, a Szűzanya szerető, bátorító, édesanyai gondoskodása mellett megtapasztaltam a Szentháromság jelenlétét. Az engesztelő közösségben megtanultam, ha tiszta a lelkünk Jézus bennünk van; ha szeretjük egymást Jézus közöttünk van. Biztos vagyok abban, az Égiekért, a lelkekért érdemes minden áldozatot meghozni, mert ennek előbb vagy utóbb meglesz az eredménye. Mi változott az életemben az engesztelő közösség hatására? Jobban reáérzek a körülöttem lévő emberek problémáira és ahol tudok, segítek! Megváltozott a napi teendőink fontossági sorrendje. Legfontosabbnak tartjuk a közös reggeli és esti hálaadó imát. Mivel vannak jelenleg is nehézségeink, kérlek benneteket, imádkozzatok értem és családomért. Én is imádkozom értetek!
Jelmondatom: “Dicsőség Neked Uram, hála Neked Uram mindenért, még a keresztekért is!”
R. Attilának hívnak. Érmihályfalváról jöttem. Vállalkozó vagyok! Egy szegény családban születtem, négyen vagyunk testvérek. Édesanyám egyedül nevelt bennünket. Mivel református vagyok, konfirmáltam. Sajnos ezzel az Istennel való kapcsolatom befejeződött. 11 évvel ezelőtt vitt a feleségem először a katolikus templomba.
Nemrég egyik barátunk beszélt nekünk először a Szentháromság hegyéről. Többen is az engesztelő közösségből, elhelyeztek engem imáik által Jézus Öt Szent Sebébe. Ez nem volt hiábavaló, mert egy szép napon én is eljöttem a közösségbe a megfeszített Jézussal a szívemben. A megtérésem legfőbb pillanata volt, amikor ráébredtem arra: Jézus jelen van az Oltáriszentségben, bennem és a felebarátban is. Felejthetetlen számomra az a nagy szeretet, amellyel körülvettek a közösségben. Számomra az a legnagyobb öröm, hogy az egész családommal engesztelhetjük az Urat. A lelkiatyám azt mondta, mivel református vagyok, én a református templomban is találkozhatok Jézussal. Úrvacsora vétel előtt jártam a bűnbánati hétre. Jézus megadta nekem is a bűnbocsánatot és attól a pillanattól mondhatom: én az Istené vagyok.
Az Úr Jézussal való egységem elhozta nekem a boldogságot a családomban. Hogyan készült el ez a “Szabadtéri Oltár”? Egy napon arra gondoltam veszek egy autót. Feljöttem a Szentháromság hegyére Istentől világosságot kérni. A Szentlélektől azt a választ kaptam, neked most adnod kell. Így vállaltam el a Szentháromság hegyen a Szabadtéri Oltár elkészítését. Ez nem volt könnyű anyagilag számunkra, de Isten dicsőségére megtettük. E hónap tanítását már ma szeretném gyakorlatba tenni: akarok a Világosság gyermeke lenni, jó példát adva és csak a jó példákat követve. Akarom nagy hittel szeretni az Úr Jézust és a Szűzanyát. Azért, mert az Úr engesztelője lettem, hálával tartozom az egész közösségnek!
Jelmondatom: “Boldog vagyok, mert meghívott Asztalához Jézus, aki az Isten Báránya!”
III. Nagyfalu - előretekintés szeptemberre.
Közös imaszándék lesz: hálát fogunk adni az engesztelő közösségünkért és minden lelki közösségért!
Konkrét feladatunk lesz: lakásunkban kis házi Oltárt készítünk és ott fogunk együtt imádkozni!
A Szentírásból Szent Pál apostolnak: a Galatákhoz, a Filippiekhez és az Efezusiakhoz írt leveleit fogjuk olvasni és élni.
(Nagyfaluban az égi tanításokat: Nt. Csilik János és B. Madarász Éva kapják és állítják össze)
Augusztusi házi feladat:
“JÉZUSOM SEGÍTS, HOGY A VILÁGOSSÁG FIA LEGYEK: JÓ PÉLDÁT ADVA ÉS CSAK A JÓ PÉLDÁKAT KÖVETVE!”