2016. október 21., péntek

Nagy a baj Rómában! Muszlimok foglalták el a nevezetességeit!

760x0-36

Nagy a baj Rómában! Muszlimok foglalták el a nevezetességeit!

Bezártak pár mecsetet az olasz fővárosban, ezért a dühös, felhergelt muszlimok tömege imádkozott a Colosseumnál.
A római hatóságok öt rögtönzött, nem hivatalos muszlim imahelyet záratott be, mert attól féltek, hogy az oda járó fiatalokat radikalizálják. A muzulmánok attól félnek, hogy az egész vallás ellen indult támadás az országban, így tüntetést tartottak a főváros nevezetességeinél.
Több ezren imádkoztak együtt pénteken a római Colosseumnál a bezárások ellen,. Szőnyegeket terítettek az ókori épület elé, Mekka felé fordultak és imádkozni kezdtek. többször azt skandálták: Allah Akbar”.
Olaszország nem ismeri el az iszlámot hivatalos vallásként.
Az olasz muszlimok többsége szerint az elmúlt egy évben történt brutális iszlamista terrortámadások miatt szigorítottak az olasz hatóságok. Emiatt a mediterrán országban élő, javarészt észak-afrikai migránsok diszkriminálva érzik magukat.
A demonstrációt a Dhuumcatu nevű bangladesi csoport szervezte, amely szerint a rendőrség és a többi hatóság betiltott szervezetként kezeli őket.


Az arab felkelés világméretű nyugtalanságot kelt – Olaszország összeomlást fog előidézni

Nyomtatóbarát változat
2011. április 26. kedd; 20:10
Szeretett leányom, könnyeim hullatása soha véget nem ér mindazon szeretett, bántalmazott Gyermekeimért a világban, akik az erőszak és a visszaélések áldozatai. Az Én szegény, drága gyermekeim az egész világon szenvednek, de különösképpen az Arab világban. Mennyire gyötrődöm szenvedéseik miatt. Azok a szegény, tehetetlen lelkek. Kérlek, imádkozz értük leányom, felajánlva saját szenvedésed értük.
A zavargások az Arab világban sajnos folytatódni fognak, mivel egyre több arab nemzet zavarodik össze a konfliktusok sorozatában. Közeleg az első gyilkosság ideje, melyről februárban beszéltem nektek. Az Arab Világ felkelése nyugtalanságot fog kelteni közvetve a világ minden szegletében.
Jelentős szerepe lesz Olaszországnak az összeomlásban, mely a nagyhatalmak háborúban való részvételét fogja előidézni – mindezen események elkerülhetetlenek, de az ima enyhítheti a szenvedést. Imádkozz leányom, hogy az emberek Hozzám forduljanak segítségért és vezetésért ezekben a vészterhes időkben.
Nem akarom gyermekeimet szenvedni látni. De sajnos szenvedni fognak, míg az igazság napvilágra nem kerül a Nagyfigyelmeztetés alatt. Imádkozzatok most azokért a félrevezetett diktátorokért, akik ártatlan lelkeket gyilkolnak meg.
Felszentelt szolgáimhoz szólok az egész világon, hogy fogadják el, a Jelenések Könyvében megjövendölt próféciák most beteljesednek. Terjesszétek Tanításaim igazságát és mentsétek nyájaitokat, mielőtt az idő elfogy. Menjetek most. Teljesítsétek kötelességeteket Velem szemben. Azokhoz szólok, akik felhígítják Tanításaimat: Hagyjátok ezt abba! Nézzetek a szívetekbe, és mondjátok el az igazságot Népemnek: Hogy őket nem lehet megmenteni, és nem is fognak megmenekülni, míg ők maguk megbocsájtást nem kérnek bűneikért.
Nektek, felszentelt Szolgáim, most azt a szerepet kell játszanotok, melyre ki lettetek választva. Legyetek bátrak. Prédikáljátok az igazságot.
Szeretett Megváltótok Jézus Krisztus.


Az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt

Nyomtatóbarát változat
2012. február 18. szombat, 13:24
Drága szeretett leányom, mivel Atyám keze rövidesen le fog sújtani, hogy megbüntesse az emberiséget gonoszságukért, az a szándékom, hogy a lehető legtöbb követőmet megvédjem, és hogy megakadályozzam azokat a szörnyű rémtetteket, melyeket azok a bűnösök követnek el, akik sok nemzetet akarnak elpusztítani.
Ti mindannyian védve lesztek, de ugyanakkor felelősséggel tartoztok a többiekért.
Most figyeljétek meg: az európai országok a diktatúra áldozatai lesznek, mely rosszabb lesz, mint Hitler idejében volt.
A világ-csoport tervei elkészültek arra vonatkozólag, hogy átvegye Európa minden egyes országát.
Babilon, amint az meg volt jövendölve, el fog bukni.
A medve és a vörös sárkány háborút indítanak, amint az már meg volt jövendölve.
Róma a gonosz uralkodás és a gonosz hatalom székhelye lesz.
Olaszország összeomlik.
Görögország a katalizátor lesz, ami csak ürügy arra, hogy Babilont megbuktassák.
Most minden ki lesz nyilatkoztatva a világnak.
Az ima enyhítheti szegény gyermekeim kínjait, akik arra kényszerülnek, hogy kolduljanak minden egyes betevő falatért.
Velük úgy fognak bánni, mint a gyermekekkel, de mégis tiporni fogják őket, mivel a globális csoport, amely az európai vezetőkkel együtt dolgozik, rabszolgákká teszi őket.
Ezek árulók, mindegyik az, de nemcsak azokkal szemben, akiket szolgálnak, hanem Istennel, a Mindenható Atyával szemben is.
Az Ő (az Atya) nevét gyűlöli ez a csoport, melynek tagjai megtiltották saját országaikban, hogy tiszteljék Őt.
Ezért szenvedni fognak. Ők meg lesznek büntetve, és gonosz küldetésük teljesítésében meg lesznek akadályozva.
Szeretett Atyám haragja elérte azt a magasságot, amelyre eddig még sohasem volt példa, mivel a vörös sárkány felemelkedése a küszöbön áll.
Oly sok rombolás lesz, gyermekeim.
Oly sok hatalomvágy és ellenőrzés.
Oly sok gyűlölet Irántam, Isteni Megváltójuk iránt.
A sátán négy hírnöke leereszkedett, és e csoporton belül dolgozik.
Ezeket a gonosz és hatalommal rendelkező vezetőket az Antikrisztus ellenőrzi, aki most már nagyon aktív. Az Antikrisztus egy nagyon nagy szervezetet “futtat”.
Ők olyan ravaszak, hogy azt csak kevesen veszik észre, amit valójában csinálnak.
Gyermekeim, ők megpróbálják majd átvenni a hatalmat, és úgy fog tűnni, mintha terveik valóban kibontakoznának.
De ekkor Atyám közbe fog lépni.
Jaj azoknak, akiknek majd Atyám haragjával kell szembenézniük.
Ők még esélyt sem fognak kapni arra, hogy reszkethessenek Előtte, hacsak azonnal bűnbánatot nem tartanak.
Az igazságot, gyermekeim, közületek csak nagyon kevesen kapják majd meg, mivel sokan ezen emberek közül ellenőrzik a híreket, melyeket ti igazságnak hisztek.
Nektek nincs más eszközötök arra, hogy megtudjátok, valójában mi is történik a világban.
Mert azok, akiket ti felelős szervezeteknek tartotok, úgy tűnik, mintha a nemzetekkel törődnének, de valójában ezeket a csoportokat az Antikrisztus futtatja.
A nemzetek, amelyeket ti gonosznak tartotok, áldozattá válnak, és sakkfiguraként használják fel őket, hogy a külvilág számára gonosznak tűnjenek.
Nem szabad mindig elhinnetek azt, amit nektek az igazság nevében mutatnak be.
Imádkozzatok kitartóan minden testvéretekért, akiket ezek az emberek eltipornak.
Imádkozzatok, hogy a Nagyfigyelmeztetés késleltesse cselekvéseiket, és imádkozzatok, hogy enyhüljön a hatása annak a tervnek, amit azért készítettek, hogy eltöröljék a pénzhez, az élelemhez való jogotokat, valamint a keresztény hitetek gyakorlásához való jogot, és más, Atyámat tisztelő vallások gyakorlását.
Szeretett Jézus Krisztusotok, az emberiség Megváltója.

Záró akkord!

Igen, aminek van egy kezdete, van vége, vagyis befejezése. Ez vonatkozik a MPM Máriás Mozgalom fiókunkra is, mivel maga a Kék könyvünk üzeneteinek tartalma is önmagában véve egy teljes és lényeges egységet képez, egy adott időszakot igyekezett megvilágítani, korunk eseményeiből de a Jelenések könyvében megjövendölt események valamint azon Evangéliumi részek megértésének feltárásában amelyek megelőzik Urunk Jézus Krisztus Második eljövetelét, dicsőségben!
Hogy ezt a „kincset” amelyet a Kék könyv üzenetei rejtettek magukban a papjaink és a hívek közül kik ismerték fel, fogadtuk el és igyekeztünk „megemészteni” most már nincs értelme firtatni, az fontos, hogy mennyire lettünk lényeglátóak, milyen mértékben sikerült teljesen Szűzanyánk Szeplőtelen Szent Szíve szerinti gyermekeivé válnunk. Tény marad, hogy küldetésünk folytatódik egészen a DIADALIG, amely a Mi Urunk, Jézus Krisztus Második eljövetelével teljesedik be. Máskép fogalmazva, az a hatalmas emberi történelmi korszak amely Ádám és Éva elbukásával vette kezdetét, amióta a Kígyó ármánykodása, uralma az emberiség életét, sorsát megkeserítette, gyötörte nemzedékről-nemzedékre, végéhez közeledik, már csak pár év és VÉGE uralmának, meg lesz kötözve és vissza dobják a Pokolba csatlósaival együtt, az igazak, hűségesek számára elérkezik az Új Ég és Új Föld ezeréves Eucharisztikus Krisztus királyság, Második Paradicsom ideje, állapota! Ez volt a „lényege” a Kék könyvünk üzeneteinek, és ezen írások témájának, amelyeket személyes nézőpontom, Krisztus hívőként  igyekeztem kifejteni, megvilágítani, feltárni. Azon írások is amelyeket átvettem és fiókunkban leközlésre kerültek ezzel összecsengtek. Ami engem is meglepett. most, a végén, hogy tulajdonképpen 72, igen hetvenkét „darab”-ból áll, érdekes véletlen.
Röviden megpróbálom kifejteni miért „fejezem be”, nem folytatom tovább. Először is azért mert maguk az események és jelek igazolják, hogy elérkeztünk az „utolsó időkbe”, sőt már jó három éve átléptük az utolsó szakasz a-küszöbét, amikor az egyházi szabadkőművesség lemondásra kényszeríttette Szentatyánkat, hogy helyét  saját jelöltjük a Hamis Próféta vegye át. Tehát Ferenc tulajdonképpen ellenpápa, és számunkra meghasonlást jelent az, hogy benső bizonyosságot hordozunk szívünkben, az Igazságot illetően, és külsőleg mást tegyünk. Mozgalmunk második kötelezettsége, egységben maradni a pápával és a Vele egyesült Egyházzal azóta nagyon kényes és egyben rejtélyes valósággá vált, de már nem sokáig, mert hamarosan elérkezik a nyilvános színvallás ideje, amikor átlépünk az utolsó szakasz b-küszöbén is, az Antikrisztus felléptetésével.
Másodsorban nálunk Erdélyben a MPM iránt elkötelezett papokat nem ismerek, valószínű nincsenek is, mert ha igen, akkor valamilyen formában mostanáig meg kellett volna jelennie a gyümölcsöknek, vagyis Cönákulumok alakuljanak plébániákon, családokban stb. Hogy mára kik és hol maradtunk még azt tudja Szűzanyánk, egy a fontos, hűségesen kitartani a megismert és elfogatott igazság mellett, és váljunk azon papjaink számára „oázisokká” akik ismerik az Utat és szolgálják az Igazságot és természetesen Életet is képesek közvetíteni a szentségek kiszolgáltatása által, valamint a Szentmise bemutatását hűségesen elvégzik majd, a „rejtekben is”.
Harmadsorban, Istennek hála Az Igazság könyve rendszeres olvasása és Jézus az Emberiséghez imacsoportok megjelenése, terjedése komoly háttér erőnek bizonyult számunkra is, bekapcsolódtunk az Imahadjárat imáinak rendszeres végzésébe sajátságos helyzetünknek megfelelően.
Személyes tevékenységem rövid vázolásával zárom. Amikor lehetőségem engedi nyilvánosan hirdetem utcán, üzletben, autóbuszon, vonaton, és még zarándok helyeken is (egy szt. Benedek kereszttel a nyakamban, jelezvén, hogy katolikus vagyok és nem Jehova tanúja)  „készüljünk Urunk fogadására, mert a Második eljövetelének nemzedéke vagyunk, amely pár éven belül megvalósul”. Az események elkezdődtek, konkrét és felismerhető tényét majd a Nagyfigyelmeztetés fogja feltárni mindenki számára, ez utóbbival kapcsolatos szórólapot valamint az Élő Isten pecsétjét is felkínálom bizonyítékként.
Ne feledjük, az emberi történelem legkiváltságosabb nemzedéke vagyunk, szemünk előtt fognak beteljesülni az „ígéretek”, vonjuk le a tanulságot elődeink hibáiból, tévedéseiből, és mi ne legyünk vakok, süketek mint azok, akik engedték magukat akkor félrevezetni megtéveszteni az „elit” által, sőt átkot vettek magukra: „a vére rajtunk és gyermekeinken”. A „hivatalos” egyházi és világi-politikai „elit” máma is Annás, Kaifás, Heródes és Pilátus nyomdokain jár, számukra a hatalom és kiváltságaik félése, megőrzése fontosabb az Igazság melletti kiállásnál, felvállalásánál.
Nem véletlen, hogy Az Igazság könyvének első üzenetében Urunk Jézus Krisztus egyértelműen, világosan kijelenti: „a második eljövetelemről szóló Igazságot az egyszerű embereknek kell terjeszteniük. Ezért az egyszerű, az igazi hívőknek kell ezt a feladatot magukra vállalniuk!”
Ez ilyen egyszerű, értelmetlen az okoskodás mindennemű formájával bíbelődni. Ehhez kívánok minden kedves testvéremnek Krisztusban erőt, bátorságot és hűséges kitartást!
Testvéri szeretettel Imre. Áve Mária!