2013. augusztus 2., péntek

Égi Édesanyánk 2013. augusztus 2-i üzenete és video felvétele

"Drága gyermekek!
Ha teljes bizalommal megnyitnátok felém a szíveteket, mindent megértenétek! Megértenétek, hogy milyen nagy szeretettel hívlak benneteket, mekkora szeretettel szeretnélek megváltoztatni, boldoggá tenni titeket, és mekkora szeretettel szeretnélek Fiam követőivé tenni benneteket és Fiamban teljes békét adni számotokra. Megértenétek édesanyai szeretetem határtalan nagyságát. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, mert az ima által növekszik a hitetek és születik meg a szeretet, mely által a kereszt sem lesz elviselhetetlen, mert nem egyedül hordozzátok. A Fiammal való közösségben dicsőítsétek meg a Mennyei Atya nevét. Imádkozzatok, imádkozzatok a szeretet ajándékáért, mert a szeretet az egyetlen igazság - mindent megbocsát, mindenkinek a szolgálatára van és mindenkiben meglátja a testvért! Gyermekeim, apostolaim, nagy a Mennyei Atya bizalma, amelyet általam, szolgálója által adott nektek, hogy segítsetek azoknak, akik nem ismerik Őt, hogy kibéküljenek Vele és kövessék Őt. Ezért a szeretetre tanítalak benneteket, mert csak akkor tudtok válaszolni Neki, ha szeretet lesz bennetek. Újra hívlak benneteket, szeressétek pásztoraitokat és imádkozzatok, hogy ebben a nehéz időben vezetésük által megdicsőüljön Fiam neve. Köszönöm nektek!"

http://medjugorje-info.com/hr/vijesti/medjugorje/84-vijesti/video-gospino-ukazanje-vidjelici-mirjani-02-08-2013

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

A világban jelenlevő gonoszság olyan szinten van, amilyet Noé napjai óta még nem látott a világ

2013. augusztus 1. csütörtök, 15:00
Drága szeretett leányom, mennyire vágyom arra, hogy mindnyájatokat átöleljelek, drága követőim, és a béke és a biztonság menedékébe vigyelek titeket. Mennyire szeretnélek magammal vinni mindnyájatokat, és elrejteni benneteket a gonoszság elől, amelyet minden Keresztény ellen szőnek.
A világban jelenlevő gonoszság olyan szinten van, amilyet Noé napjai óta még nem látott a világ, és ez olyan, mint egy láthatatlan háló, amely beborítja a Földet. Ez annyira halálos kimenetelű, hogy csak nagyon kevesen értik meg hogy milyen szinten van a velejáró álnokság. De legyetek tudatában annak, hogy ezt a tervet – melynek részleteit a világ tudomására fogják hozni, éspedig azok, akik azt mondják, hogy Egyházamat képviselik a Földön – elétek fogják terjeszteni, és el fogják várni tőletek, hogy elfogadjátok azt. Aztán azt fogják követelni tőletek, hogy lenyeljétek azt, mivel nem adnak más választási lehetőséget számotokra. Amit minden fondorlatosság leple alatt kérni fognak tőletek: hogy megtagadjatok Engem, Jézus Krisztust.
Figyelmeztetem a világot: ha megpróbáltok megfosztani Engem Istenségemtől – ti és mindazok, akik e fondorlatos terv részesei – akkor Isten ellenségeiként lesztek megjelölve. Amennyiben az istenkáromló törvények oldalán álltok, bűnt követtek el Isten ellen.
Én továbbra is figyelmeztetni foglak benneteket, hogy nyissátok meg a szemeteket az Igazságra, de nem kényszeríthetlek benneteket, hogy hűségesek maradjatok Hozzám. Nem kényszeríthetlek titeket, hogy szeressetek Engem. A szabad akaratotok tulajdonában vagytok, de ha megtértek és arra kértek Engem, hogy vezesselek benneteket, akkor meg fogom nyitni a szemeteket az Igazságra. Ha elfogadjátok az Igazságot, meg foglak menteni benneteket.
Szegény követőim, tudnotok kell, hogy amikor a világ Isten ellen fordul, akkor Atyám Mindenható Ereje közbelép, és egyenként elpusztítja ellenségeit.
Jézusotok

A pápa egy senki

A pápai nyilatkozat azt a téves és igen káros hatású benyomást kelti, hogy a pápa Krisztus szavait és cselekedeteit tolmácsolja. Pedig semmi sincs messzebb az igazságtól!
Krisztus korbáccsal űzte ki a nyerészkedőket a templomból, felborítva asztalaikat, összetörve edényeiket. Minden szava a hamis papságot támadta. Nagyon is elítélte őket. A meszelt sírok hasonlata, amely most nagyon is aktualizálható, pontosan arról szól, hogy míg kívülről a pápaság egy szép épülethez hasonlítható, belül nincs más csak rothadó hullák és dögletes bűz. Most ez nagyon aktuális, hiszen a kripta is egy ház, a holtak háza, amelyben a külső csillogás ellenére odabent minden az enyészeté. A rothadó hullák közt pedig a legmagasabb rangú rothad a legjobban, a hullák közt az első. Udvara, a körülötte fekvők, az aszott, férgektől hemzsegő és foszladozó tetemek a bíborosok és püspökök. A sírban meglátszik valódi természetük, lelkük tükörképe.
Hogy a pápaság már nem az ószövetségi papság? De, sajnos nagyon is úgy tűnik: a bűnök mentegetése, a hívek elhagyása, és még a papok is ugyanazok. Régen is zsidó, most is zsidó! Régen is buzi, most is buzi.
Krisztus nem mondta, hogy a zsidó vallási vezetőknek meg kell bocsátani, és el kell feledni bűneiket. Elmondta őket mindennek, és ha csak arra gondolunk, ami fennmaradt, hát Krisztus bőven elítélte őket. Milyen üresen cseng a szó: elítélni! Hiszen a pápaságban nincs kivégzés, márpedig az elítélni szó bibliai értelemben elsősorban kivégzést jelent. A pápa tehát azt mondja: nem akarom azt mondani, amit Krisztus! Nem mondok semmit a zsidók ellen, sőt, mentegetem és dicsérem őket! Hát dicsérte Krisztus a zsidó vezetőket és papokat? Csak Nikodémust, aki nem volt olyan, mint a többi.
"Ki vagyok én, hogy ítéljek?" egyenlő azzal: "Semmi rosszat nem akarok mondani rájuk!" Másképp: "nem olyanok, mint a meszelt sírok! Ne is mondjátok, hogy olyanok mint a meszelt sírok! felejtsétek el a meszelt sírokat!"
Vagy a vakon született történetével kapcsolatban ezt mondaná: "nem igaz, hogy vakok, ők látnak, ne mondjátok hogy vakok!" Egyszer Krisztus azt mondta a zsidóknak: "ti az ördög atyától vagytok és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni". Erre vajon mit mondana? Hogy felejtsük el ezt is?
Úgy tűnik, lesz még bőven alkalmunk a pápát változatosan minősíteni és mindennek elmondani. Mindenesetre az eddigiek megmutatták, hogy ez a pápa már nem Krisztus helytartója; ez az ember egy senki. Nem tudta túl sokáig leplezni magát.
Tamási Attila

Tisztelt Szerkesztők!
Nagyon sokan érzik, hogy valami nagyon nincs rendben, illetve félrement a katolikus egyházon belül, de ezek eredetéről gyakorlatilag senki sem tud semmit. A fordulópont az 1958-as pápaválasztáson történt. (referencia: www.thepopeinred.com)
XII. Piusz pápa személyes jelöltje, Giuseppe Siri, nápoly bíborosa szerezte meg a szükséges szavazattöbbséget, XVII. Gergely néven elfogadta a pápaságot. A sikeres szavazást a Sixtusi kápolna kéményén felszálló fehér füst jelezte. Azonban a bíborosi körbe is mélyen behatolt szabadkőműves szekta gyorsan akcióban lépett és fenyegetés hatására "lemondatta" Siri bíborost (mivel a lemondás fenyegetés hatására történt, természetesen érvénytelenül). Ezután fekete füstöt eresztettek ki a kéményen (általános megdöbbenést keltve a Szent Péter téren várakozó hívek között), majd bejelentették a szabadkőműves-cionista Roncalli megválasztását.
Innentől kezdődött a katolikus egyház mélyrepülése. Tudnivaló, hogy a kánonjog értelmében szabadkőműves nem lehet az egyház tagja, mivel az egyház ellenségeinek számítanak. Szintén kánonjog alapján minden meghozott intézkedés, kinyilatkoztatás, kinevezés meg nem történtnek, érvénytelennek minősül - mint például a II. vatikáni zsinat, teljes egészében(a kánonjog többszörös, súlyos megsértését nem kívánom taglalni, a fenti weboldalon részletesen ki van fejtve).
Siri bíborost ezután Nápolyban gyakorlatilag fogságban tartották, és csak életének utolsó éveiben sikerült némi szabadságot elérnie, ennek köszönhetően valódi pápaként bíborosokat nevezett ki, ezáltal továbbéltetve a valódi Katolikus Egyház hierarchiáját.

Amit ma a közvélemény "katolikus egyházként" ismer, nem más, mint egy újkori ellenpápák által irányított, a zsidóságot szolgáló, sok tisztességes, vallásos embert elvakító, homokos-pedofil-szabadkőműves-cionista papok, püspökök által működtettet, lélek-zsákmányszerző, birkásító, népbutító intézmény.
Megvalósult tehát a különféle próféciákban megjövendölt "babiloni szajha" létrejötte, ami a "katolikus egyház" zsidók általi megszállását jelképezi.

A valódi katolikus egyház jelenleg föld alatt működik, a jelenlegi valódi pápát XVIII. Gergelynek hívják.

Kérem olvassák el többször is figyelmesen az erről szóló http://www.thepopeinred.com/ oldalt, illetve a jelenkori történésekkel foglalkozó http://www.tcwblog.com/ oldalt.
http://www.papalrestoration.com/ szintén a témához kapcsolodó oldal.

Ferenc ellenpápa viselt dolgairól pedig ez a cikk szól: http://www.tcwblog.com/182861450

Úgy vélem, ezeket az eseményeket ismertetni kell a magyar társadalommal is, hogy megértsék, miért alakult, történt úgy minden, ahogy.

Tisztelettel: Sz.Cs.

Ferenc: Allahot dicsőíteni: igen; ortodox liturgiát: igen; régi misét: nem

A „Messa in Latino” olasz internetes honlap szerkesztője Ferencnek az Immaculata ferencesei ellen kiadott rendelkezése és a mohamedánoknak küldött üdvözlő távirata apropójából [végre] élesebb hangú kommentárt írt, amit Giuseppe Nardi, a katholisches.info számára olaszból németre fordított. Íme a cikk:
Pápai összevisszaság
Miközben az Immaculata ferenceseinek szárnyait lenyesi, mert ők szerzetesi életükben a hagyományos liturgiát részesítették előnyben, Róma püspöke egyfelől – az irigység egy cseppjével a hangjában – az ortodoxok liturgiáját dicséri, másfelől a mohamedánoknak azzal a kívánsággal küldi üdvözletét, hogy életükkel „a legmagasabbat” dicsőítsék (természetesen azok legmagasabbikát, hiszen a keresztények Istene nem azonos az iszlám istenével, és akiknek Korán-imáik így a semmibe mennek).
Az ortodox liturgiához Rio-ból hazatérőben a repülőgépen azt mondta Ferenc az általa improvizált sajtókonferencián:
     »Az ortodox egyházak megőrizték a liturgiát, ami olyan szép. Mi egy kicsit elvesztettük az imádat érzékét. Ők imádják Istent és megéneklik Őt, anélkül, hogy az órára néznének. Egyszer egy beszélgetés során azt mondta nekem valaki, hogy a keletiek egyházában ezt mondják: „ex oriente lux, ex occidente luxus”, vagyis, hogy keletről jön a világosság, és nyugatról a luxus, a fogyasztás és a jólét, ami nagy kárt okozott nekünk. Ezzel szemben az ortodoxok megőrizték a középpontban Isten eme szépségét. Aki Dosztojevszkijt olvassa, megsejti az oroszok és a kelet lelkét. Nekünk sürgősen szükségünk van a kelet, a világosság eme szelére.«
Szentséged, a mi liturgiánk éppen ugyanolyan méltó és ünnepélyes lehetne. Elég lenne egy kicsit többet imádni, egy kicsit többet énekelni, egy kicsit többet térdelni, egy kicsit több latint használni. És Szentséged gondolja meg, hogy mi is megőriztük minden idők nagyszerű liturgiáját; ez az, amit Ön az Immaculata ferenceseitől éppen most vett el. Igen, pont az. Ő is „olyan szép”. És éppen az ortodoxok is mennyire tisztelik, akiket Szentséged éppen most dicsért, mert „megőrizték a szép liturgiájukat”.
A mohamedánokhoz intézett üzenethez: Mivel nem kételkedünk benne, hogy Ferenc tudja, nem értjük az üzenet utolsó mondatában a mohamedánokhoz intézett kétértelmű üdvözlet okát. Korábban más helyen az állt, hogy Ferenc üdvözletében semmilyen módon nem tért ki vallási aspektusokra. Mindössze udvariassági gesztusról van szó. Ezzel minden szinkretizmusnak elejét vették. Rendben a „jószomszédi” kapcsolatok is, de…
     Miért áll akkor az utolsó mondatban az a kívánság, hogy a mohamedánok életükkel „a legmagasabbat” dicsőítsék”? Tévedek, vagy nem a mintegy 4 hónapja megválasztott Ferenc volt az, aki azt mondta nemrég, hogy „aki nem a kereszten függő Jézus Krisztust imádja, az az ördögöt imádja”? És akkor most itt van ez az üzenet?
Szentséged, itt egy kis emlékeztető János evangéliumából összeállítva:
     Aki csak Istenben hisz, az zsidó.
     Aki nem hisz Jézus Krisztus, igaz Istenben, igaz emberben, az nem keresztény.
     Aki nem hisz a Szentlélek Istenben, az nem katolikus.
     A Legszentebb Szentháromság az igaz és egyetlen Isten.
     Az iszlám nem hisz Jézus Krisztusban mint Istenben, ezért Allah nem Isten.
     Allah azért nem a mi Isten Atyánk, mert ő nem a keresztény Isten.
     Ezért nem igaz, hogy a zsidók és a keresztények Istene a mohamedánok istene.
     „Aki engem lát, látja az Atyát is”, mondja Jézus (Jn14,9).
     Jézus az út, hogy az Atyához jussunk, Jézus nélkül az atya nem ugyanaz.
     A Szentlélek qui ex Patre Filioque procedit.
     Az Atya, a Fiú és a Szentlélek a Legszentebb Szentháromság, igaz és egyetlen Isten.
Szentháromság ünnepének prefációja mind a Novus Ordo, mind a Vetus Ordo szerint egy hangzik:
     Qui cum Unigénito Fílio tuo et Spíritu Sancto
     unus es Deus, unus es Dóminus:
     non in uníus singularitáte persóna,
     sed in uníus Trinitáte substántia.
     Quod enim de tua glória, revelánte te, crédimus,
     hoc de Fílio tuo,
     hoc de Spíritu Sancto,
     sine discretióne sentímus.
     Ut, in confessióne vera sempiternaque Deitátis,
     et in persónis propríetas,
     et in esséntia únitas,
     et in maiestáte adorétur aquálitas.


(forrás: www.katholisches.info – 2013. augusztus 2.)