2019. október 28., hétfő

Isten szemével

2019.10.13.
1.
A világ és az Egyház újításairól volt szó, a modern nézetekről. Arról beszéltek nekem, hogy vannak női prédikátorok a Szentmise keretén belül Németországban. Említést tettek a házas papokról, cölibátus eltörléséről.
Érzés: A szívem összeszorul, ha mindezt összehasonlítom az Úr Jézus által alapított Egyházzal, rendelkezéseivel, a Mennyei Atya terveivel, tisztaságával.
Helmut Lungenschmid az előadásában arról beszélt, amikor német ajkú nyelvterületen tartotta az előadását, és megemlítette a poklot, egy hitoktató házaspár odament hozzá, és ki akarták őt javítani, hogy pokol nem létezik, és ők is ezt tanítják a gyerekeknek.
Helmut Lungenschmid arról is tett említést, hogy német ajkú nyelvterületen történt, hogy egy csoport kezdte mondani a rózsafüzért, de amikor a fatimai imához jutottak: „Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől…”, egy hölgy felállt, és csitította őket, hogy ezt nem fogják mondani többet. Kiderült, egy néhány ehhez hozzáértő ember korábban összejött, megbeszélték maguk között, hogy ki miben hisz, hiszik-e, hogy a pokol létezik. Arra a megállapításra jutottak, nincs pokol, így bűn sincs, akkor nem kell ezt az imát imádkozni.
Képeken láttam, hogy a pán-amazóniai szinódus előtt a vatikáni kertben volt egy összejövetel, amazóniaiak a pápa és egyes bíborosok társaságában. Egy takarót terítettek le a fűre, rá helyeztek két női szobrot egymás felé fordítva, köréjük tettek mindenféle olyan eszközt, ami számomra ismeretlen volt. A szobrok két állapotos, ruhátlan nőt ábrázoltak. Egy rituáléban körbevették a takarót, és leborultak a szobrok előtt, még Ferences ruhában lévő is.
Gondolat: Eszembe jutott, hogy a József című filmben József nem volt hajlandó leborulni senki előtt, csak a saját Istene előtt.
Jézus: Kislányom, nagyon szomorú vagyok, hogy a reformok kezdenek valóra válni. Azt az eretnek tanítást, amit már itt-ott hallani lehet, hogy nincs pokol, és hogy a bűnt elbagatellizálják, kezdik mindenfelé elterjeszteni. Arról nem is beszélve, hogy a Vatikánban az indiánok ősi bálványimádó rituáléját próbálgatják. Ennek az lesz a vége, hogy egy teljesen új, keverék vallás születik majd. Az őskeresztény vallás, amit Én alapítottam, úgy tűnik, kezd veszendőbe menni. Ne félj gyermekem, az engesztelő közösségekben bátor papok vezetésével tovább él az igaz Egyházam.
2.
A pán-amazóniai szinódusért imádkoztam a 33 invokációs imákat. Kértem az Urat, ha az imák lepattannak onnan, védje ez által a magyarokat, a magyar papokat, híveket.
Kép: Nyugat felől arany sugarak érkeznek Magyarországra.
Kép: Vatikán egy aranybúra alatt, de alatta feketeség, romlottság, férgek.
Kép: A magyarok tömege balra fordulva pajzzsal a kezükben, és védőfelszereléssel .
Érzés: A magyar papok többsége nem fogadja el az Egyház pogány újításait.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Meghallgattam a magyarokért végzett imádat. Képben mutatom, hogy pajzsokkal védekeznek az amazóniai eretnekségekkel szemben. Jól érzed, hogy honfitársaid többsége, miután látja ezeket a kereszténységnek ártó újításokat, nem fogadja majd el. Megható, hogy a 33-as invokációs imákat ezek ellen a reformok ellen beveted, és ha Nyugat-Európát nem is tudod megvédeni, mert a kép is mutatja, hogy arany búra alatt hemzsegnek a bűn férgei azon a tájon, de hazádat igenis imád megőrzi kereszténynek. Mutatom neked, hogy jönnek majd az angyalok, először a határokra, azután hazátok egész területe fölött szellemi testükkel kupolát képeznek, és így védik meg kereszténységeteket.
3.
Olvastam: Emmerich Katalin az Oltáriszentség alapításról: Jézus a kelyhet arca elé emelte, és beléje mondta az alapítás szavait. Közben egészen átszellemült, átlátszó volt, mint egy világító árnyék. Valósággal átment abba, amit adott. De ezt így az apostolok nem látták a saját szemükkel.
Helmut Lungenschmid az előadásában mesélte: A pápa engedélyt adott arra, hogy az átváltoztatás szavaira a szentmisében mondjanak azt, amit akarnak. Így, egy német ajkú pap azt mondta, hogy: Ommm, Ommm. Ezt természetesen a hívek észrevették, és szóvá is tették.
Jézus: Az Én kedves választottamnak, Emmerich Katalinnak látomásban érzékeltettem az átváltoztatás lényegét. Természetesen apostolaim így nem láthatták az átlényegülést, de olyan gyermeki és erős hitük volt, hogy minden további nélkül elhitték, hogy valóban a kenyér és a bor az Én Szent Testemmé és Véremmé változott. Nagy veszélyben van ezekben az időkben az átváltoztatás cselekménye. A püspökök engedélyt kaptak, hogy olyan szavakkal kísérjék az ostya és a bor felemelését, amilyenekkel csak akarják. Helmut erre mondott egy példát előadásában. Drága kislányom, ha ilyesmi történik Magyarországon, többé nem szabad betenni a lábatokat olyan templomba, ahol nem az Én szavaim hangzanak el. Ugyanis, az már nem Isten háza.
4.
A magyar Egyházról, a Normafai kápolnáról gondolkodtam.
a)
Kép: A Normafai kápolna az utolsó pillanatban fog megépülni. Nagy káoszt, kapkodást, sürgős pillanatokat mutat a kép.
Hang: Sürgős pillanatok ezek.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Sajnos, halogatják az engedélyt a Szent Anna-réti kápolna felépítéséhez, de az Én segítségemmel mégis állni fog, és komoly nagy kegyhely lesz belőle, az engesztelés központja.
b)
Érzés: Eljön a pillanat, amikor a magyar papok érzik, fele sem tréfa, ami Vatikánból jön.
Kép: az egyházfő arca .
Jézus: Jól érzed gyermekem, hogy felszentelt gyermekeim látják a bajokat, és eljön az idő, amikor már nem tudják tétlenül nézni. Ez bizony nem tetszik az egyházvezetésnek. Lesznek bíborosok, papok, püspökök, kik minden rosszal szembe szállnak, és vagy vértanúkká válnak, vagy rejtekbe vezetik a híveket.
5.
Hang: Magyarország legyen a magyaroké.
Jézus: Kislányom, Magyarországnak szüksége van a külföldi országokkal való intenzív kapcsolatára. Különben nem tudna ilyen jó gazdasági felemelkedést elérni. A hangot nem tőlem kaptad, hanem ellenségemtől.
6.
A papokról és a méltóságukról volt szó.
a)
Avilai Szent Teréz ünnepén papok és kísérőjük vonultak a misére.
Érzés: Nagy méltóságot adott a papoknak az Úr.
A modern papokra gondoltam:
Érzés: Ők elfuserálják, elvesztegetik ezt az ajándékot.
Kép: Jézus alakja mellkasig, arca olyan, mint a torinoi lepelről, fehér ruhában volt.
Jézus: Azokban a felszentelt gyermekeimben, akik elfogadják a reformokat, valahogy nincs áhítat, és nincs papi méltóság. Úgy tartják a misét, mintha a munkájukat kellene elvégezni minél előbb. Mozdulataikból és szavaikból nem árad Felém az öröm és szeretet. Imádkozzatok jó papokért.
b)
Reggeli imánál felajánlottam a papokat az Úrnak.
Kép: Egy szem magasan az Égen, mely lefelé néz. Egyszer csak szétnyílt, és ömlött belőle valami.
Jézus: Amikor ezt tetted kislányom, akkor egy látomásban láthattad Mennyei Atyám szemét, ahogy nézte ezeket az örömtelen, unott miséket, és szétnyílt szeméből könny áradt a Földre. Régen nem így tartották a szentmiséket.
7.
Szentmisén, Szentáldozás után közvetlenül:
Érzés: Isten hatalmas méltóságát éreztem magamban, és éreztette velem, engem is ilyenné tesz.
Jézus: Ennél a szentáldozásnál éreztettem veled, hogy nemcsak végtelen szeretetemmel borítalak be, hanem az Én Isteni nagyságommal, méltóságommal. Közben engedtem érezni, hogy te részesülsz ebben az Isteni méltóságomban.
8.
Emmerich Katali könyvét olvastam az Oltáriszentség alapításról. Arról volt szó, hogy nem angyalok, hanem emberek, papok kapták az Úrtól az Oltáriszentséget, hogy áldoztassanak.
Jézus: Azért nem az angyaloknak, hanem a papoknak adtam az áldoztatás hatalmát, mert teremtményeim, az emberek a papokkal vannak szoros, közvetlen, látható kapcsolatban, hiszen azok is bűnös emberek, mint ők. Az emberiség, az Egyház tagjai, csak így maradhatnak fenn, hogy a papok felszentelt kezei adják át neki az Én átváltoztatott Testemet és Véremet. Az Angyalok képtelenek lennének erre, mert test nélküli, láthatatlan lelkek.
9.
Hang: Összemossátok ezt Véremmel.
Jézus: Amikor Atyámnak felajánljátok saját szenvedéseteket, összemossátok azt az Én kiontott Véremmel. Ettől aztán értékesebbé válik.
10.
Olvastam: Mennyei Atya füzet: Mennyei Atya: „Amíg az ember nincsen az Igazságban, valójában nem tapasztalja meg az igazi szabadságot. Ti gyermekeim, kik kívül vagytok az igazi törvényen, melynek megtartására teremtettem mindenkit, azt csak képzelitek, hogy örömben és békében éltek. Szívetek mélyén azonban érzitek, hogy eddig még nem az igazi béke és öröm uralkodott bennetek”.
Kép + Érzés: Az Igazság és a szabadság egymásban van, kéz a kézben jár.
Kép: A gonosz a bűn által megláncol.
Kép: Ha Igazságban járunk, arany fonalak kötnek az Úrhoz.
Kép: Mennyei Atya képe.
Jézus: Aki nem törődik Isten törvényeivel, az ha úgy is érzi, hogy békéje van, nem ismeri meg az igazi szabadságot. Ugyanis a bűnök megláncolják. Minden embernek van lelkiismerete, és a bűnös érzi, hogy nem jól cselekszik. Ez zavarja, és nem boldog. Nem szabad. Csak az igaz ember tud szabaddá válni. Ő Istenhez tartozik, és nem a világ dolgai fontosak számára, hanem Istenbe vetett hite, és ezért, mivel a bűn nem kötözi meg, tisztának és szabadnak érzi magát. Érzi azt, amit neked a képen mutatok, arany fonalak kötözik oda Istenhez. Így van, ahogy érzed, hogy az igazság és a szabadság elszakíthatatlan egymástól.
11.
Arról volt szó, hogy az emberi lélek, amely a pokolba került, ki akar-e onnan jönni, vagy nem.
Jézus: Amikor egy nagyon bűnös ember meghal, és lelke odaáll Elém, annyira gyűlöl, hogy nem fogad el Engem. Inkább tudatlanságában, elvakultságában a poklot választja. Ott aztán rádöbben, milyen helytelenül cselekedett, és a pokol mélyén ordítozik, könyörög, és bizony ki akar jönni. De onnan már nincs szabadulás. Tele vannak gyűlölettel, káromolnak Engem, de nincs bennük egy fikarcnyi bűnbánat sem. Ezért nem jöhetnek ki.
12.
Assisi Szent Ferencet idézték: Csak nyugodtan csapkodják az ördögök a testét, hiszen a test az ő ellensége.
Gondolat: De mégis ő a legjobb barátom, ha elvisz Szentmisére, Szentségimádásra, ha a lábaim oda visznek, ahol jót tehetek, ha kezeimet is jóra hasznosíthatom, stb.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Szent Ferenc azért tartotta testét legnagyobb ellenségének, mert nagyon félt a test bűneitől. Így próbálta a tisztátalan démonokat elűzni magától. Te, mivel nem vagy ilyen veszélyben, mint Ferenc volt, barátodnak nevezed a testedet, mert ha egészséges, segít neked elvégezni az Általam kapott feladataidat, segít szentségimádásra járni, engesztelni és zarándokolni. Tehát, mind a kettőtöknek igaza van.


2019.10.20.
1.
Kép: Egy nagy szív, rajta két emberi kar keresztezi egymást.
Jézus: Drága gyermekem, óvakodjatok a szabadkőművesektől, nehogy a szívetekre véssék a jelüket.
2.
Magyarország helyzetéről volt szó, és Európáról.
Kép: Magyarországon nyugalom, zöld füves terület, de Nyugat-Európában minden letarolva, bomba robban.
Kép: A magyar miniszterelnök, politikusai, támogatói sorfalat állnak Nyugat felé fordulva, sisak a fejükön, pajzs a kezükben védekezésre emelve.
Kép: A gazdaság, mint egy motor dolgozik, gyarapodás történik.
Jézus: Láthatod kislányom, hogy Édesanyám, a ti Pátrónátok mennyire vigyáz rátok. Hazátokban békésen folynak a választások, és utána is nyugalom van. Bezzeg Nyugaton a népek tüntetnek, nyugtalankodnak, elégedetlenkednek, rombolnak. Ez a nagy felfordulás kikerüli hazátokat. Magyarországot a gazdasági összeomlás is kikerüli, gyarapodik az ország. Ez azért lehetséges, mert Keresztény vezetés alatt álltok.
3.
Németországról volt szó.
Kép: Egy nagyváros, mintha München lenne, a Katedrális összedől, mint a kártyavár, lángok csapnak föl, robbanás, a házak körülötte ugyanúgy romba dőlnek.
Hang: Nagy pusztítás lesz.
Kép: Németországban nemcsak egy városban, hanem sokban, szinte sorozatban egymás után vagy egyszerre történik a romba dőlés. Egy repülő repül Németország felett Dél-Kelet irányból Észak-Nyugat felé, de minden tiszta rom, por és hamu utána.
Kép: Egy bunker belseje.
Jézus: Németországban nagyon meggyengült a hit. Az ottani egyházvezetők a reformokat követve kivívják Atyám haragját. Kelet felől érkezik a háború, és a német városok egymás után vesznek el. Emberek bunkerba menekülnek.
4.
Leoplod Mandić atyáról (magyarul Lipót atya) olvastam: A szentmisét mindig nagy áhítattal mutatta be Jézus áldozatával egyesülve. Tudta, hogy a szentmise érdemének a lelkekre való alkalmazása jórészt a szolga, azaz a pap életszentségétől függ.
Kép: Lipót atya idős arca, Dél-Kelet felé néz.
Jézus: Bárcsak minden felszentelt gyermekem olyan odaadóan és áhítattal misézne, mint annak idején Leó atya. Csak így lehet a lelkeket mélyen megérinteni. A képen azért mutatom neked, hogy Dél-Kelet felé nézett, mert ő előre látta Szentlelkem kegyelméből, hogy Keletről jön majd a jövőben a nagy támadás.
5.
Olvastam: Leopold Mandić atya (magyarul Lipót atya) az Egyház egységéért ajánlotta fel az életét. Azt szerette volna, hogy „egy akol, egy pásztor” legyen, hogy a Keleti Keresztények egyesüljenek a Nyugatiakkal.
Hang: De tudnod kell ezt.
Jézus: Míg Leopold atya a keleti és nyugati Kereszténységet akarta egyesíteni, hogy „egy akol, egy pásztor” legyen a pápa zászlaja alatt, addig az igazi egyesítés, amely az Én második dicsőséges eljövetelem után lesz, mindenféle vallást, amely a világon van, egyesíteni fogja a pápa zászlaja alá.
6.
Olvastam: Egy alkalommal Leopold Mandić atyát (magyarul Lipót atya) egy haldoklóhoz hívták, kinek hírneve volt. Mivel nem volt egy buzgó keresztény, ezért a haldokló családtagjai az atyát arra kérték, áldja meg a haldokló embert a csukott ajtók mögül, és semmi szín alatt nem engedték be a szobába az atyát a haldoklóhoz. Lipót atya válasza ez volt: „Mi nem komédiázunk, Istennel nem lehet tréfálni”.
Olvastam: Lipót atyához egy olyan gyónó jött, ki nem akarta beismerni súlyos bűnét. Lipót atya felállt a székéből, és az ajtóra mutatott.
Hang: Az üdvösséggel nem lehet játszani.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Jézus: Lipót atya nagyon határozott és őszinte egyéniség volt. Nem lehetett rávenni a gyóntatással kapcsolatban semmiféle turpisságra. Ő az egyenes utat választotta, ami az üdvösséghez vezet. Ma is vannak a gyónók között olyanok, akik nem mernek őszintén gyónni, megszokott életüket meg ne zavarják. Én átlátok az ilyeneken, és csak akkor bocsátok meg nekik, ha őszinte bűnbánattal mennek be a gyóntatószékbe.
7.
Hang: Minden visszájára fog állni.
Jézus: Itt arra gondoltam, hogy ami eddig a hagyományos liturgiák szerint történt, misekönyv, szentmisék, a templomok berendezése, ezek mind visszájára fognak állni.
8.
Szüleimmel teljesen egyedül voltunk egy vízparton. Körülöttünk nem volt ember, csak a természet.
Hang: Betölteni téged.
Érzés: Átérzem a teljes szabadságot, Isten végtelen szeretetét. Nem ugyanolyan érzés, amikor az év más időszakaiban tele a vízpart emberekkel, akik mindenféléről beszélgetnek, és akiket különböző démonok kísérnek.
Érzés: Ilyen, örömmel teljes lesz az Új Világ, az emberek teljesen szeretettel telve egymás iránt.
Jézus: Azért érezted így magad, mert a parton körbe ölelt téged az Én végtelenségem. Elképzelted az Én teremtő erőmet, a nyugalmat, ami Belőlem árad, a hatalmas szeretetemet és örömömet, hogy nektek teremtményeimnek adtam az egész univerzumot. Semmi nem zavart ott a parton, nem hemzsegtek az emberek, nem kísértett a gonosz. Eszedbe jutott az Új Világ, ami még ennél is sokkal szebb lesz. Azzal a különbséggel, hogy nem egyedül élvezed, hanem sok szerető, boldog ember között.
9.
Helmut Lungenschmid az előadásában az Új Világról, az első és második feltámadásról is szót ejtett, amit a Szentírás is tartalmaz
Drága kislányom, Helmut pontosan úgy beszél a végső időkről, mint ahogyan történni fog. Amikor megteremtjük az Új Világot, a Krisztusban elhunytak feltámadnak, egyesül Szent lelkük az új, csodálatos testükkel. Ez lesz az első feltámadás. A tisztítótűz megszűnik, mert nem lesz bűn, és nem lesz rá szükség. Az ott lévő lelkek, bármelyik fokozatban vannak, oly erős és tisztító szenvedésben részesülnek, hogy kiszabadulnak onnan. A Szűzanya fogja felhozni őket Hozzám egy nagy felhőre. A Szentek, akikről beszéltem, hogy feltámadtak, szintén Körém jönnek. Az angyalok seregei is kísérnek Engem. A mártírok lelke szintén feltámadt testet kap, és ők is Körém jönnek. A felhővel leszállunk a magasságból a frissen teremtett Új Világba. Ott laknak majd együtt a vértanúk, a Szentek, az elragadottak, és a tisztuló lelkekből Szentekké váltak, és utoljára az átváltozott szent maradék. És ezután megindul az Új Világban az Én Királyságom alatt 1000 évig a tökéletesedés. Az egyik ember hamarabb, a másik később éri el az életszentséget.
10.
Arra gondoltam, hogy vannak dolgok az életben, amelyek csak egy pillanatig tartanak .
Kép: Jézus Dél-Nyugat felé néz, lefelé.
Hang: Nagy nyomot hagynak benned.
Jézus: Az életünkben folyó események odafelé hosszúnak tűnnek. De visszatekintve sokkal rövidebbnek látjuk őket. Hát még milyen rövid pillanatok ezek, ha az Örökkévalósághoz hasonlítjuk őket. De Földi életedben vannak olyan epizódok, melyeket soha nem tudsz elfelejteni. Sorsdöntő pillanatok voltak ezek. Pl: egy rossz döntés, amely hosszú évekre kihat. Vagy egy teljes tökéletes megtérés, amely megpecsételi az életedet halálodig. Megmaradhat benned 1-1 súlyos bűn, vagy pedig valami különleges nagy kegyelem. Ezek a dolgok akkora nyomot hagynak benned, hogy még a Mennyben is visszagondolsz rájuk.
11.
Helmut Lungenschmid az előadásában mondta: Azokat az embereket az Úr elhívta volna már a túlvilágra, akiknek életét mesterségesen fenntartják lélegeztetőgépek segítségével.
Gondolat: Vannak esetek, amikor embereket hónapokig, vagy évekig tartanak lélegeztetőgépeken, de mégsem térnek magukhoz.
Jézus: Ha a lélegeztetőgéppel aránylag rövid idő alatt vissza lehet hozni az életbe, akkor ez a módszer megfelelő. De ha a géppel a lélegeztetés soká tart, és nem indul be a vérkeringés, akkor a lélegeztetőgépet ki kell kapcsolni, mert Isten akarata ellen van.2019.10.27.
1.
Németország lerombolásáról volt szó.
Kép: Mennyei Atya képe.
Hang: Meneküljetek emberek.
Jézus: Drága gyermekem, a nyugat-európai és észak-európai országok nagyon eltávolodtak a hittől. E viselkedés, a bűnben elmerülés nem maradhat büntetés nélkül. Az ilyen országokra, így Németországra is Atyám ökle hamarosan lesújt.
2.
Hang: Halott leszek.
Kép: Egy pici fehér kard, a hegyével az Ég felé áll.
Jézus: Az antikrisztus uralma alatt gyermekeim közül életüket adják Keresztény hitükért. Ők, mint vértanúk hófehér lélekkel szállnak az Égbe. A fehér kard az ő harcuknak a tisztaságát jelképezi.
3.
Álom: Egy távolabbi családtag jelent meg előttem, azt arcáról látszott, hogy történt vele valami, vagy beteg, vagy más.
Érzés: Mivel e családnak a tagjaival voltak negatív tapasztalataim is, így a lelkem visszahúzódik, nem kívánva e pillanatban e család társaságát.
Kép: Egy nagy szem, mely félig volt nyitva, felülről nézett rám.
Jézus: Nem győzöm hangoztatni nektek gyermekeim, hogy első és legfontosabb a szeretet. Ezt a családot is zárd a szívedbe. Lelkük rászorul a te szeretetedre. Az Én szememet láttad, ahogy felülről rád tekintek, és ezt a szeretetet küldöm feléd.
4.
Az Új Világról gondolkodtam, ahol mindenki mindenkivel találkozhat majd, pl az elhunytjaival, a mostani élő társaival, kedvenc szentjeivel, kivéve azokkal, akik elkárhoztak.
Kép: Jézus arca és alakja, áldásra tette a kezét.
Jézus: Az Új Világ az Engem szerető gyermekeim boldog találkozása lesz. Én titeket, örvendező teremtményeimet szeretettel meg foglak áldani.
5.
Egy ismerősöm nagynénje öregotthonban van, ahol nagyon nem érzi jól magát. A családtagjai külföldön vannak, így egyedül érzi magát.
Jézus: Drága kislányom, ismerősöd nagynénje a hálátlanság miatt szenved az öregotthonban. Ismerősöd nagynénje csak akkor fogja megérteni, hogy ez az élethelyzet érdemszerző ajándék, ha majd Atyám magához szólítja. Éhezik a szeretetre, önmagát sajnálja, és sajnos nem jut eszébe, hogy imádkozzon szeretteiért. Ez a szenvedés abban is segít majd neki, hogy levezekelje a bűnei utáni tartozását.
6.
Arra a tudásra gondoltam, ami a Földi dolgokra, Földi tudományokra irányul.
Kép: Jézus arca a torinoi lepelről.
Érzés: Túl sok értelme nincsen csak azért, hogy teletömjük a fejünket üres dolgokkal, pl: vannak olyanok, kik sok sportesemény eredményét tudják felsorolni.
Kép: Egy férfi, ki szaladgál ide-oda, ilyen-olyan tevékenységben van része, majd az interneten néz ezt-azt, ami nem Istennel kapcsolatos.
Hang: Üres lapok ezek.
Jézus: Jól érzed kislányom, hogy nem arra kell törekedni, hogy minél tájékozottabb légy a világi dolgokban, hogy olyannal foglalkozz és töltsd az időt, ami a lelked szempontjából felesleges, hanem minden percedet okosan kell beosztani. Mert ha lekötnének a világi dolgok, a külön ítéletnél lelked üres lap lenne.
7.
A szeretetgyakorlásról volt szó.
Hang: Hogy rajtam ne múljon.
Kép: Egy valaki egy szeretetcselekedetet hajt végre.
Hang: Megjutalmazlak téged ezért.
Kép: Az Úr egy kisgyermeket tart a karján balra fordulva, és az előtte lévő tömegnek beszél a gyermekről.
Kép: Jézus képe a Szent Szívvel.
Jézus: Még a legkisebb szeretetcselekedetet is értékelni tudom nálatok. Ha egy pohár vizet adtok valakinek, vagy megvigasztaljátok, mert szomorú, vagy segítetek neki, mert gyenge, vagy imádkoztok érte, olyan, mintha Velem tettétek volna. Hidd el, bármily jót teszel, vagy itt a Földön, vagy a Mennyben megjutalmazlak érte. A képen azt mutatom neked, hogy engedelmes gyermekemet, aki sok szeretetet nyújt másoknak, elétek állítom, és mondom a tömegnek: „Míg nem lesztek olyanok, mint e gyermek, nem juthattok be a Mennyek országába”.
8.
Hang: Bátorságodért ez.
Hang: Ravaszságodért ez.
Jézus: Gazdagon meg foglak jutalmazni a bátorságodért, amit ellenségeiddel szemben tanúsítasz. A rátok váró nehéz időkben a ravaszságra is szükség lesz. Sok mindent el kell rejteni a rosszakaróitok szeme elől. Nem szabad bárkinek elmondani terveidet. Nem tudhatod, ki árul el. Légy óvatos kicsim.
9.
Hang: Világításban, nagy megvilágításban lesz részed.
Jézus: Amikor majd elbizonytalanodsz, Szentlelkem sugallataival megvilágosít téged. Még azt is meg fogja mondani, hogy rosszakaróiddal, ha beszélsz, hogy formáld a szavaidat. Meg fogja mutatni neked, melyik az a felszentelt gyermekem, akihez fordulhatsz.
10.
Hang: Lángoló szívek ezek.
Jézus: Az Istenszeretet, az Oltáriszentség imádása, a felebaráti szeretet, együttérzés szenvedéseim iránt és mások fájdalmai iránt, ezek mind 1-1 lángoló szerető szív a szememben.
11.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az egész emberi történelem arról szól, hogy a világosság és a sötétség között szüntelen háború zajlik. A Keresztény ember elsődleges feladata ez a harc kell, hogy legyen, a többi dolognak csak olyan mértékben van értéke, amennyiben életül céljának elérésére szolgál. Isten Őrangyalt állított az ember mellé, mert különben e harc egyenlőtlen lenne. Az ember hitetlensége miatt az Őrangyal sokszor szinte teljes tétlenségre kényszerül. A gonosz mindig újabb és újabb dolgokat helyez az ember szeme elé, hogy az ember tekintetét elcsalja, és elfordítsa Istentől, az emberbe pedig az újdonság utáni égető szomjúságot ülteti.
Gondolat: Sokaktól hallottam, hogy a csend unalmas, eseménytelen, nem történik semmi.
Érzés: Pedig a csendben az Úr jobban és jobban tárja fel Magát előttünk, jobban és jobban elmerülünk és elmélyülünk tanításaiban, ha Vele foglalkozunk.
Hang: Elmélyítem benned ezt.
Hang: Annál mélyebben szeretsz Engem.
Jézus: Ellenségem célja, hogy magához ragadja teremtményeimet. De nem sikerül neki, mert az Angyalok segítik az embereket. Nélkülük elvesznétek. A sátán a reformok embere. Mindig újításokat hoz abban a reményben, hogy tönkreteszi a megváltás művét. Próbálja a bűnt takargatni, elbagatellizálni, és azt sugallja, hogy nincs pokol, nincs sátán, nincs ördögi megszállottság és zaklatás. Felfokozza az élet zaját; a szórakozásokra, a fesztiválokra bújtatja fel a népet; pénzhajhászásra, rohanó munkára biztat, nehogy már elcsendesüljetek. Pedig minél jobban elmerültök Bennem, annál jobban megszerettek Engem. Csak a csendben tudtok Rám találni.
12.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Arról volt szó, hogy az Utolsó Ítélet a keserves sírás napja lesz. A bűnöst maga Isten fogja vádolni az egész emberiség előtt, mint egy könyörtelen Ítélőbíró, és a megbántottak is. Pl az abortuszt szenvedett magzatok közvetlenül a Mennyei Atyához fordulnak igazságszolgáltatásért fizikai és erkölcsi hóhérjaikkal szemben.
Gondolat: A megbánt és meggyónt, levezekelt bűnök nem kerülnek napvilágra, hiszen Jézus a Szent Vérével eltörölte őket. Így csak azokról a bűnökről lesz szó, amelyeket nem bántak meg, és nem gyóntak meg.
Gondolat: Igyekezni kell, ha lehet, hogy mindenkivel békét kössünk, tisztázzuk nézeteltéréseinket még ebben a Földi életben.
Jézus: Az Utolsó Ítélet az emberiség történetében az igazságtétel napja. Mindenre fény derül akkor. A meg nem bánt, meg nem gyónt bűnök láthatóvá válnak minden résztvevő szemében. Ádám-Évától kezdve azon napig bezárólag minden ember jelen lesz, jók és rosszak egyaránt. Én nem mint szelíd Bárány, és irgalmat árasztó üdvözítő fogok állni előttetek, hanem mint Ég és Föld igazságos Bírája. Minden megbántott ember elégtételt kap igazságszolgáltatásom által. Látni fogja, hogy milyen büntetésben részesül, aki neki lelki sebeket okozott. Az abortált magzatok vádolni fogják szüleiket és az orvosokat, hogy nem születhettek a világra, és hogy lelkük nem élvezhette Isten jelenlétét. Rettenetes nap lesz az. De ti, akik Engem szerettek, betartottátok Törvényeimet, megbántátok bűneiteket, meggyóntátok és levezekeltétek azokat, az Én végtelen Irgalmammal találkoztok. Nektek nem kell félni az Utolsó Ítélettől. A jobb oldalamon fogtok állni, és Angyalaitok vezetésével elfoglalhatjátok hajlékotokat, amelyet Atyám már rég elkészített nektek. Ti bűnösök, akik nem bántok meg semmit és gonosszá tettétek a világot, átkozottak lesztek, és a pokol feneketlen mélységébe, az örök tűzbe hullotok.
13.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: A könyvben egy Ottavio nevű Szent szólal meg, ki római vértanú volt, ő a Szentek közösségéről ejtett szót. Arról beszélt, hogy a Mennyországban a Szentek ugyan teljes életet élnek, de az az óhajuk, hogy a Mennyországban lévő Szentek és a Földi emberek egy közösséget alkossanak, hiszen egyetlen a Test, egyetlen annak a Feje, és a tevékenységek is. A Mennyországban élő Szentek olyan mértékben élik meg a szentek közösségét, amilyen mértékben a földiek engedik meg. Mivel a szeretet a tökéletes egységre törekszik, nem valósítható meg, ha a szeretet egyoldalú.
Gondolat: Valóban, nagyon sokszor megfeledkezünk a szentekről, és nem is kérjük közbenjárásukat, pedig sokat tudnának segíteni.
Jézus: Ez a szent, aki megszólal a könyvben, a Mi Isteni tudásunkból nagyon sokat kapott, sokkal többet, mint ti földi emberek. Ezért tökéletesen látja, hogy az egység a küzdő Egyház és a győzedelmes Egyház között még nem tud teljesen megvalósulni. Ennek az az oka, hogy az emberek nagy része még nagyon fejletlen lelkiállapotban él. Nem hisz eléggé Bennünk és a túlvilágban, nincs benne az igazi szeretet, és nem tartja a kapcsolatot az Én szentjeimmel. Rájuk se gondol, nem kéri közbenjárásukat. Ez az egység csak akkor valósul meg, ha az emberiséget megtisztítottuk. Tehát, ne várjátok előbb, mint az Én második eljövetelemkor.
14.
Olvastam: Te tudod, hogy szeretlek – Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által: Jézus: „A sátán sötét légiói Istent a teremtményeiben ostromolja. Jól tudja, hogy közvetlenül nem támadhatja Istent, így burkoltan támadja az emberi nemben”.
Gondolat: Amikor a gonosz engem is kísértett hosszú ideig folyamatosan, csak akkor hagyta abba a támadást, amikor felszólítottam őt, hogy Istent ne bántsa.
Jézus: A sátán jól tudja, hogy Isten végtelenül szeret titeket, és azzal is tisztában van, hogy ha titeket kísért, bűnre csábít, Istennek fájdalmat okoz. Hiszen úgy van, ahogy ebben a könyvben olvashatjátok, hogy nem közvetlenül támad Bennünket, a Szentháromságot, hanem rajtatok keresztül. Csak úgy tudtok ti emberek szembeszállni a kísértésével, ha Minket hívtok segítségül. A Mi nevünkre megtörik az ereje. Te is megtapasztalhattad ezt, csak kimondtad a Nevemet, és abbahagyta a kísértést. Ti gyengébbek vagytok a sátánnál, de Velem együtt sokkal erősebbek.
15.
Hang: Az ősi hagyományokból ez.
Jézus: A Szentírás, a szentmise és a szentségek az Én megjelenésemmel ősi hagyományokat élnek a Kereszténységben. Kötelességetek ezeket a hagyományokat megőrizni és megvédeni.
16.
Hang: Ugyanazzal a mértékkel szabad neked ezt.
Jézus: Minden bűntől ugyanazzal a mértékkel kell tartózkodnod.