2014. március 31., hétfő

Bizonyságtétel

EGY KEDVES TESTVÉRTŐL KAPTAM.
Szombaton, a Szeretetláng Közösség szervezésében két autóbusznyi zarándoktársammal együtt Százhalombattán voltam szentmisén. A mise után a plébános atya kitett az oltárra egy összehajtogatott misekendőt, amin egy sötétvörös, alvadt vérrögöt láttunk.
A történet: március 30-án, áldoztatás közben leesett egy szentostya a földre. Az előírás szerint betették egy pohár vízbe, hogy amikor szétoszlik, virágra locsolják. Ám ez az ostya nem oszlott szét, először piros, majd vörös színű lett, nagycsütörtökre egy élő szív formáját vett fel. Később kivették a vízből, részecskéit többféle vizsgálat alá vetették. Vizsgálati eredmény még nincs. Jelenleg  a misekendőn, a tabernákulumban őrzik, színe, alakja azóta is változott. Most olyan, mint egy nemrég megalvadt vér, sötétvörös színű, szabálytalan alakú.
Végighallgattuk a történetet, majd az átváltozott ostyát egyenként, egész közelről is megnézhettük.
Bár bennem eddig sem volt semmi kétség, hogy az átváltoztatott ostyában Jézus valóságosan jelen van, ennek bizonyságát, Jézus vérét, mégis megrendítő volt így látni.
Azért írom meg mindezt, hogy tudjatok róla és gondolkodjunk el közösen. Miért történt ez most, mi az üzenet számunkra, hívők számára.
Akik pedig nem hívők: mit gondoltok erről? Ha nem hiszitek el: miért nem? Ha igen: változtat-e valamit bennetek?


ui. Illésy Mátyás plébános azt mondja, amíg a vizsgálat le nem zárul, nem beszélhetünk csodáról, hivatalos közleményt nem is kíván mindaddig kiadni a történtekről.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ó, jaj azoknak, akiket az Úr kiválasztott, hogy szolgálják Őt az utolsó napokban, mert nem lesznek éberek Hívásomra

2014. március 30. vasárnap, 20:00
Drága szeretett leányom, nektek adott szavaimat soha ne vegyétek magától értetődő dolognak, mert azokat Nagy Irgalmasságom Cselekedetének köszönhetően kapjátok. Szavaimat nem azért adom a világnak, mert az ember méltó rá, inkább azért, mert az ember éhezik az Igére.
Minden Ajándék, mely Kereszthalálom óta Édesanyám közbenjárására adatott az emberiségnek, azért volt, hogy segítsen felkészülni a bűnösöknek a Nagy Napra. Édesanyám válaszolt Atyám Isteni Akaratára, amikor világra hozott Engem, a világ Üdvözítőjét és Megváltóját. Ő viszont, mint közbenjáró lett kinevezve az ember és az Isteni Igazságszolgáltatás között. Az Ő szerepe az, hogy közbenjárjon a bűnösök érdekében, figyelmeztetvén és felkészítvén őket arra, hogy az utolsó Napon fogadjanak el Engem, az ő Fiát.
Szeretett és Áldott Édesanyám minden egyes jelenése, amelyre sor került a világban, Atyám Hatalma által történt. Mindaz, amit ő megjövendölt, most fog bekövetkezni, és mindazt, amit kihirdetett, felszentelt szolgáim nagytöbbsége elfelejtette, akik úgy döntöttek, hogy figyelmen kívül hagyják figyelmeztetéseit.
Ó, jaj azoknak, akiket az Úr kiválasztott, hogy szolgálják Őt az utolsó napokban, mert nem lesznek éberek Hívásomra. A süketek és a vakok Atyám Könyvének egy felhígított változatát fogják követni, és ahelyett, hogy összegyűjtenék a gyümölcsöket, amelyekre elhívatottak, semmi más nem fog a szájukból ömleni, mint rothadt gyümölcs. Gőgösen és arrogánsan megtagadták Édesanyám közbenjárását, jelenéseit és hívását, hogy összegyűjtse őket annak érdekében, hogy a Mennyei Hierarchia bölcsességébe vigye őket, ahol az Igazság Királyként uralkodik. Az Igazság elkerülte őket, és ahelyett, hogy meztelen alázattal Isten Trónja elé borulnának, emberi szabályokat követnek – az esendő emberét -, aki nem ismeri Isten saját népének tett Ígéretei Igazságát.
A mai világ még ha nagy lépéséket tett is az orvostudomány, a technológia és más tudományok terén, de a bölcsességet, amelyre szüksége lenne ahhoz, hogy belépjen Királyságomba, felcserélte pénzre, gazdagságra és hatalomra. Ennek a világnak a dolgai – mint a pénz, a hatalom, a vagyon vagy a kormányban való hatalmi pozíciók – semmik az Én Szememben. Kezem egyetlen mozdulatával eltörölhetem azokat. Az emberi tudás és a tudományokban való előrehaladás tisztelete felesleges, mivel azok nem tőletek származnak – ezek olyan értékek, melyeket Isten adott az embernek az Ő gyermekei iránti Szeretetéből. Ha Ő mindezt elvenné tőletek az összes anyagi kényelemmel együtt, mivel maradnátok? Semmivel.
Azok, akik valóban ismernek Engem, nem aggódnak semmi miatt, mert tudják, hogy – amennyiben ők az Enyéim – megkönnyebbülést nyerhetnek, ha teljesen megbíznak Bennem, mert tudják, hogy Én sohasem hagynám magukra őket. Akkor miért keresitek azokat a dolgokat, amelyek nem Tőlem valók – dolgok, amelyek sohasem fognak kielégíteni benneteket? Minél jobban elutasítotok Engem, üres ígéreteket keresvén, annál jobban elszigeteltnek érzitek majd magatokat, miközben eljön Számomra annak az ideje, hogy szétválasszam a konkolyt a búzától.
Az egyetlen választás, amelyet tehettek, hogy Isten igaz gyermekeivé váltok, Aki nélkül semmik vagytok. Nem az számít, hogy kik vagytok, hogy milyen állást töltötök be ebben az életben, vagy milyen szerepet játszotok. Csupán egyetlen ok miatt fogtok megmenekülni: mert Isten Szeret benneteket. Egyetlen ember sem méltó arra, hogy Színem előtt megálljon. Senki sem annyira tiszta lelkileg, hogy tökéletes szentségre jusson. Érdemeinek köszönhetően senki sem emelhető fel Királyságomba.
Egyedül Irgalmasságom tehet képessé benneteket arra, hogy Örök Életet éljetek.
Jézusotok

"Ő új eget és új földet hirdetett..." - Dr. Barsi Balázs OFM gondolatai

Igaz, hogy Jézus sok beteget meggyógyított, mint a mai Evangéliumban is, de ezeket a jeleket és csodákat azért adta, hogy egy nagyobb horderejű valóságról tanúskodjanak: Isten országáról, mely őbenne elérkezett közénk. 
Hiszen bármennyi beteget meggyógyított is, még többen voltak, akik nem jutottak a színe elé, s akiknek gyógyulásáért nem járt közben senki, így nem szabadultak meg betegségükből. De ha minden beteget meggyógyított volna is – Isten Fiaként akár ezt is megtehette volna –, és ezáltal tíz-húsz évvel meghosszabbította volna földi életüket, ugyan mit használt volna nekik? Isten Fia nem érhette be azzal, hogy toldozva-foldozva javítgassa, ami a bűn miatt elromlott a világban. Ő új eget és új földet hirdetett, amelynek csíráit már magunkban hordozzuk, s a természet sóhajtozva várja, hogy kibontakozzék bennünk Isten fiainak megígért dicsőséges élete. Minden egyes csodája ebbe az irányba mutat, ezt a több, bőségesebb, új minőségű életet szolgálja bennünk.

És valóban: Mi a kenyér megszaporítása, a víz borrá változtatása vagy a betegek meggyógyítása ahhoz a csodához képest, hogy Isten a semmiből hozta létre a világot, vagyis hogy egyáltalán van víz és bor meg kenyér, emberi test és emberi élet? Mi a kenyér megszaporítása és a víz borrá változtatása ahhoz a csodához képest, amely a szentmisén a konszekráció pillanatában nap mint nap végbemegy, amikor a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé lényegül át? S mi a királyi tisztviselő fiának távolból történő meggyógyítása ahhoz a csodához képest, amikor a pap egyetlen szavára minden bűnünk eltöröltetik a szentgyónásban?

Úr Jézus Krisztus, segíts, hogy jobban figyeljünk rejtett, de annál jelentőségteljesebb csodáidra, melyeket szentségeid által viszel végbe köztünk, s így helyesen értsük az Evangéliumban leírt csodáid üzenetét is. Add, hogy ezek szemlélése és amazok megtapasztalása kitágítsa horizontunkat, mozdítson ki e földi élet gyakorlati materializmusából, s hitünket megerősítve azt az életet táplálja, növelje, gyógyítsa bennünk, mely örökké megmarad.
Dr. Barsi Balázs OFM

2014. március 30., vasárnap

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Az elkövetkezendő két esztendőben a tudomány emberei minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy megcáfolják Isten Létezését

2014. március 29. szombat, 14:30
Drága szeretett leányom, az elkövetkezendő két esztendőben a tudomány emberei minden erőfeszítést meg fognak tenni, hogy megcáfolják Isten Létezését. Félrevezető módon azt fogják állítani, hogy az ember képes a Földön kívül más bolygókon fenntartani az életet. A Föld az egyetlen élő része a világegyetemnek, amelyet Isten az Ő gyermekei számára teremtett. De nem csak ez lesz az egyetlen ok, amellyel bizonyítani fogják, hogy Isten nem Létezik. Ők az ember nagyságát, intelligenciáját, a tudományban tett előrehaladását fogják hirdetni, csakhogy eloszlassák azt a felfogást, hogy az embert Isten teremtette. A legnagyobb sértés az lesz, amikor bejelentik, hogy az embert a tudomány csodája hozta létre.
A végletekig el fognak menni, hogy bebizonyítsák, az ember legyőzhetetlen; és mégsem lesz válaszuk arra, hogy mi történik az emberi test fizikai halála után, amellyel minden embernek szembe kell néznie. Ezt a részt figyelmen kívül fogják hagyni azok, akik hazudnak és tagadják Istent.
Ezek az emberek nevetségessé fogják tenni azokat, akik kijelentik, hogy hisznek a Mennyország létezésében, és a Legmagasságosabb Istenben, az ő Igaz Teremtőjükben. És mindeme nyilvános nyilatkozatok közepette egyetlen szavukat sem fogják hallatni azok, akik azt állítják, hogy Egyházamat vezetik. Az utolsó napokban a vallás egy pogány fogalommá fog válni, amikor a Föld, a Nap, a Hold és a csillagok tömjénezése fogja helyettesíteni az Isten iránti hódolatot.
A világ többsége a pogánysághoz fog fordulni, és így halált hoznak a lelkük számára. Atyám minden Beavatkozása ellenére, ők egy másik irányba fognak fordulni. Azért ígérte meg Atyám a világnak az Igazság Könyvét, érthetővé téve a Jelenések Könyvét, hogy megmentse sajnálatraméltó lelketeket. Az ember makacs. Az ember büszke, hiú, és minél jobban előrehalad a tudományban, annál kevesebbet tud, és annál jobban eltávolodik az Igazságtól.
Szenteljetek most figyelmet Szavamnak, mert mindazt, amit földi Egyházamról tanítottam nektek, hamarosan fokozatosan, szakaszonként, vissza fogják vonni. Az Igét elveszik majd tőletek, de Én soha nem foglak cserbenhagyni benneteket, mert Én mindig veletek maradok, vezetvén, tanítván és eltöltvén benneteket Szeretetemmel. Ti mindig a Szívemben lesztek és az Irántam való szereteteteknek lesz köszönhető, hogy meg tudom menteni azokat, akik már elvesztek. Ti, szeretett követőim, az összekötő kapocs vagytok Isten gyermekeihez, Én pedig imátokon keresztül a világ egyesítésére fogok törekedni. Éppen ezért nektek soha nem szabad kétségbe esnetek, még akkor sem, amikor minden reménytelennek tűnik.
Jézusotok

Riport Barsi Balázs ferences atyával

2014. március 29., szombat

Az ausztrál püspökök támogatnák a pénteki hústilalom újbóli bevezetését

Az ausztrál püspökök közül többen támogatnák azt az angol és wales-i kezdeményezést, mely újra bevezetné az egész éves pénteki böjtöt – tájékoztat a Catholic Herald.
Többek között Peter Elliott, melbourne-i segédpüspök, Geoffrey Jarrett, lismore-i püspök, és Michael Kennedy armidale-i püspök nyilatkozott úgy, hogy helyeselnék a pénteki böjtöt, amelynek elmulasztása viszont nem számítana bűnnek – harminc évvel azután, hogy eltörölték a kötelező érvényű évközi pénteki böjtöt Ausztráliában.
Az angol és a wales-i püspökök 2011-ben vezették be újra a pénteki önmegtartóztatást, azután, hogy 1985-ben – csakúgy, mint Ausztráliában – lazítottak az addigi szabályokon, és lehetővé tették, hogy a hívek a bűnbánat más formáit válasszák a böjt helyett. Az amerikai főpásztorok már 1966-ban eltörölték a pénteki böjt kötelező jellegét.

Peter Elliott püspök úgy látja, nagy pasztorális és spirituális hiba volt megszüntetni a kötelező pénteki önmegtartóztatást: „Értem, hogy miért született ez a döntés, annak a kornak a szellemében érthető, de azt gondolom, a döntésnél nem vették figyelembe az emberi psziché működését.”

A pénteki hústilalom általános gyakorlat volt a katolikus egyházban, amíg napvilágot nem látott VI. Pál Poenitemini című apostoli konstitúciója 1966-ban. A dokumentum lehetővé tette, hogy a püspöki konferenciák maguk döntsenek a böjt és önmegtartóztatás kérdéseiben.

Az 1983-as kánonjogi törvény ezt megerősítette, s kimondta: az egyetemes egyházban böjti nap minden péntek, illetve a nagyböjt ideje – de a püspöki konferenciák helyettesíthetik az étkezésben gyakorolt önmegtartóztatást a bűnbánat más formáival. A hústilalom és böjt a 14 év feletti és 60 év alatti hívekre vonatkozik, pénteki napokra, kivéve, ha főünnep esik péntekre.

Az ausztrál püspöki konferencia 1985-ben úgy döntött: a pénteki bűnbánatot ki lehet fejezni imával, önmegtagadással, vagy jócselekedetekkel is – azonban a püspökök közül néhányan úgy látják, hogy kudarcot vallott ez a hozzáállás.
„Idealista és irreális volt az az elképzelés, hogy az emberek kitalálnak majd maguknak bűnbánati formákat” – fogalmazott Peter Elliott, majd hozzátette: azóta a katolikusok többsége vagy nincs tisztában a pénteki böjt kötelezettségével, vagy megfeledkezik róla. Ha az egyház írná elő a bűnbánati formát, azt mindenki könnyebben emlékezetében tartaná, és a katolikus identitást is erősítené. „A tágabb értelemben vett, inkluzív egyházban, melyről Ferenc pápa beszélt, szükség van olyan egyszerű jelekre, amelyek kifejezik az egyházhoz tartozást, és amelyeket az alkalmi templomba járók is magukénak érezhetnek, és a pénteki hústilalom is ezek közé tartozott” – magyarázta Peter Elliott.

Lismore püspöke hasonlóan látja a helyzetet: csekély számú katolikus tartja az egész éves pénteki böjtöt. Geoffrey Jarrett püspök szerint a pénteki böjt „réges-régi, általános katolikus gyakorlat, amely mélyen beleivódott katolikus identitásunkba”. Julian Porteous érsek úgy látja, „a pénteki böjt eltörlésével a katolikus identitás egy megkülönböztető jegyét” vesztettük el, amelyet visszahozni azonban csak úgy lehetséges, ha a hívek megértik és elfogadják az indítékokat.

Terence Drainey, brit püspök így fogalmazott: az a tudat, hogy péntekenként az összes katolikus a világon egyesül a böjtben, lelki ajándékot jelentene a hívek számára.
Magyarországon 1966. december 13-án adott ki az MKPK rendelkezést a Poenitemini helyi bevezetéséről. Ebben a nagyböjtön kívüli péntekekről a következőket írja: „vagy a hústól való tartózkodással, vagy ehelyett az irgalmas szeretet vagy jámbor áhítat valamely gyakorlatával tehetünk eleget a bűnbánat isteni parancsának. ”
 
Magyar Kurír

2014. március 28., péntek

Lepatkányozta XVI. Benedeket, felfüggesztették a vatikáni tudósítót

Felfüggesztette munkájából Robert Mickens vatikáni tudósítót a The Tablet című brit katolikus hetilap. Munkatársuk ugyanis rágalmazó kifejezésekkel illette XVI. Benedek nyugalmazott pápát a privát Facebook-oldalán. A Vatikánnal és az egyházzal foglalkozó olasz sajtó megdöbbenéssel fogadta Robert Mickens tevékenységét.
A hírt a The Tablet honlapja pár sorban közölte. Azt írták, vizsgálat indult az újságíró ellen.
A vatikáni sajtóközpontban tekintélyes tudósítóként ismert Robert Mickens a név első betűit levágva – patkánynak (Rat) nevezte Joseph Ratzingert (XVI. Benedek nyugalmazott pápát), és minél előbbi temetést is kívánt neki. Ezenkívül negatív megjegyzéseket tett II. János Pálra is, akit az egyház április 27-én avat szentté.
"Milyen tájékoztatást kaphattak a brit katolikus olvasók XVI. Benedek pápasága éveiben Robert Mickenstől?" – kérdezte blogján Marco Tosatti, a La Stampa című olasz napilap vatikáni szakértője. „Ha az ilyen vatikáni tudósítók az egyház és a nyugalmazott pápa barátainak számítanak, milyenek lehetnek az ellenségei?"
A XVI. Benedek pápasága utolsó hónapjaiban kirobbant botrányokról (egyebek között az egyházfő komornyikja általi kiszivárogtatásokról, a Vatileaks-ügyről), továbbá az egyházfő tavaly februári lemondásáról és a Ferenc pápát megválasztó konklávéról Robert Mickens tudósított, nemcsak a The Tablet oldalain, hanem több európai és nemzetközi médiumnak nyilatkozva is. 
A Vatikánnal foglalkozó olasz újságírók és hírportálok követelik Robert Mickens kizárását a vatikáni sajtóközpontból, és azt kérdezik, hány "kétszínű tudósító" van még közöttük. "Ha a korábbi beszámolók mögött a XVI. Benedek iránti gyűlölet húzódott, a Ferenc pápát övező túlzott sajtólelkesedést őszintének lehet-e tartani?" – kérdezte Tosatti. Más arra vár választ: "Mickens ostobaságból adta-e ki magát a Facebookon, vagy azt hitte, hogy neki mindent szabad?"
(MTI, origo)

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Megengedvén, hogy a pogányok zsarnokoskodjanak fölöttük, ők is pogányokká válnak

2014. március 27., csütörtök, 14:30
Drága szeretett leányom, az a Vágyam, hogy követőim – beleértve minden felekezet Keresztényeit is – most több időt töltsenek Társaságomban.
Független attól, hogy milyen közelinek gondoljátok a Velem való kapcsolatotokat, a gonosz minden erejét be fogja vetni, hogy a gonoszság mindenféle formájával kísértsen benneteket.
Egyikkőtöknek sem elég erős a hite ahhoz, hogy ellenálljon a gonosz lélek befolyásának. Nektek törekednetek kell arra, hogy naponta egyre több időt töltsetek imában, és ezt az időt használjátok arra, hogy védőburkot építsetek magatok köré, mely fontos, hogy védve legyetek, ha hűségesek akartok maradni Hozzám. Ha elhanyagoljátok azt, hogy az ima és a Szentségek által Velem legyetek, akkor elgyengültök, Irántam való szeretetetek bizonytalanná válik, s aztán megnyíltok a kétségek előtt, melyek Tanításaimmal, Ígéretemmel és Hatalmammal kapcsolatosak. A megpróbáltatásokat, melyekkel szembe kell néznetek, és amelyek nagyon nehezek lesznek, az eljövendő rémtettek fogják okozni az Én igaz követőimnek, akik továbbra is rendíthetetlen hűséggel fognak ragaszkodni Isten Szent Szavához.
Isten nektek szabad akaratot adott, mely a ti természetes veleszületett jogotok és mégis, azok a csalók, akik elözönlik Egyházamat, megpróbálják majd elvenni tőletek azt.
Kényszeríteni fognak benneteket, hogy fogadjátok el azokat a hazugságokat, amelyeket a Szent Evangéliumok új kiadásainak leple alatt mutatnak be nektek, és ha bátorkodtok azt megkérdőjelezni, akkor megszégyenítve száműznek majd benneteket. Nagyon sokan közületek a gyávaság, lelki vakság és azok iránti téves tisztelet miatt, akikről azt hiszitek, hogy nyájamat vezetik, azon fogjátok majd találni magatokat, hogy megöleltétek a hamis tant.
A bevezetésre kerülő hamis tanokat szeretetteljes szavakkal fogják gondosan álcázni. Háromféle módon ismeritek majd fel, hogy ez nem Tőlem származik: az első helyre a bűnösök igényeit helyezik, azt nyilatkozván nektek, hogy imádkoznotok kell azon emberi jogok felmagasztalásáért, mely Isten előtt bűnnek számít. Másodszor, arra fognak kérni benneteket, hogy nyilvánítsátok a bűnt egy természetes dolognak, és hogy a bűn miatt sohasem szabad félnetek a jövőtől, mert Isten soha nem fog elutasítani egy bűnöst sem, és hogy Isten minden gyermeke be fog lépni a Paradicsomba. Harmadszorra pedig azt fogják mondani nektek, hogy a Szentségeket, melyek a Kereszténységben gyökereznek, a saját keresztény gyökereikhez igazítva, alkalmassá kell tenni arra, hogy megszólítsák a pogányokat, akik megérdemlik, hogy emberi jogaikról gondoskodjanak Isten Szemében.
Amikor ezek a dolgok megtörténnek, mindez csupán egyetlen dolgot fog jelenteni: Az ember a saját értelmezéseit fogja bemutatni az Isten által lefektetett Szabályokról mindenhol, Egyházam oltárai előtt a szerint, hogy mi felel meg számára, és mi nem. Elvárja majd Istentől, hogy meghajoljon követelései előtt. Valójában így ő fog diktálni Istennek, mivelhogy azt hiszi önmagáról, nagyobb, mint Én.
Én el fogom dobni Magamtól ezeket a lelkeket, mert többé már nem mondhatják el magukról azt, hogy Keresztények. Megengedvén, hogy a pogányok zsarnokoskodjanak fölöttük, ők is pogányokká válnak. Az Én Királyságomban nincs helyük az olyanoknak, akik nem úgy adják át magukat Nekem, ahogyan azt Én nekik tanítottam, amikor a Földön jártam. Az elkövetkezendő években nehéznek fogjátok találni, hogy továbbra is hűek maradjatok Tanításaimhoz, mert azok, akik azt állítják, hogy Engem képviselnek, súlyos tévedésbe fognak benneteket vezetni, amint az előre meg volt jövendölve. Legyetek óvatosak! Arra figyeljetek, hogy mi az, amit kérni fognak tőletek, hogy elfogadjátok, mint Szent Szavam helyettesítőjét. Azok, akik a Szentlélek Ereje által megkapták a valódi megkülönböztetést, azonnal tudni fogják, hogy ezek a dolgok mikor történnek. Mások nem lesznek megáldva ezzel a kegyelemmel, mert nem figyeltek mindarra, amit tanítottam nekik. Ők egy nagyon sötét és magányos helyen fogják találni magukat, anélkül, hogy Jelenlétem Megvilágítaná számukra az Igazság útját. Ez az idő nagyon hamar kirajzolódik.
Jézusotok

2014. március 27., csütörtök

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Ők az Enyéim. Én az övék vagyok. Ez mindig így lesz. Én mindnyájukat szeretem. Ez ilyen egyszerű.


2014. március 26. kedd, 14:52

Drága szeretett leányom, felszólítom minden követőmet szerte a világon, hogy Bennem egyesülve imádkozzanak azok lelkéért, akik elszakadtak Tőlem. Én különösen Keresztes Imahadjáratom Csoportjait hívom, a világ minden tájáról, és mindazokat, akik az Igazság Könyvén keresztül válaszoltak Hívásomra, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan Én szeretlek benneteket. Tegyétek félre nézeteltéréseiteket, amennyiben ilyenek előfordulnak; hagyjátok figyelmen kívül a megosztottságot, amennyiben az felmerül; ne szenteljetek figyelmet a gyűlöletnek, amelyet a Sátán és azok a lelkek mutatnak, akiket ő megtévesztett, mert ez az Én utolsó Küldetésem Második Eljövetelem felkészítésére.

Nektek meg kell értenetek Tervem célját: hogy az Igazság Könyve által megváltsam a világot. Megmenteni világszerte minden lelket független attól, hogy kicsodák ők, miben hisznek, milyen súlyosan vétkeznek, mit követnek el másokkal szemben, és milyen nézeteik vannak. Ők az Enyéim. Én az övék vagyok. Ez mindig így lesz. Én mindnyájukat szeretem. Ez ilyen egyszerű. Ez nem lehet másként.

Amikor az Én Nevemben üldöznek benneteket, ezen mindig felül kell emelkednetek, és imádkoznotok kell azokért a lelkekért, akik átkoznak benneteket, mert a Szívem megszakad értük. Én rettenetesen szenvedek az ilyen lelkek miatt. Hozzátok Hozzám őket, hogy megnyithassam Szívüket az irántuk való Szeretetemre. Segítsetek Nekem, hogy elérjem szomorú, megtört lelküket, és megkeményedett szívüket, mert Nélkülem és Beavatkozásom nélkül ellankadnának és meghalnának. Ez pedig nem az, amire Én vágyom. Jöjjetek mindnyájan. Hívom mindazokat, akik Velem és Bennem vannak. Hívom mindazokat, akik nem ismernek Engem igazán, de azt gondolják, hogy ismernek. Hívom mindazokat, akik nem hűségesek Tanításaimhoz. Hívom mindazokat, akik ezt a Küldetést elutasítják, és hamisnak vélik. Ne hagyjatok el Engem, mert Én nem hagytalak el benneteket. Ne féljetek Tőlem, mert Én nem vagyok a ti ellenségetek, Én csupán a lelketek után vágyom, hogy részem lehessetek, és akkor békére fogtok találni a szívetekben.

Ez most az Én Időm, hogy vezesselek benneteket, hogy megnyissam a szíveteket és emlékeztesselek benneteket Szavam Igazságára, mely sohasem változik. Második Eljövetelem ideje közel van, és éppen ezért fontos, hogy felkészítsétek a lelketeket és azok lelkét, akikkel kapcsolatba kerültök. Érkezésem váratlan fog megtörténni, minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Ne hanyagoljátok el a lelketeket, hiszen nektek készen kell állnotok arra, hogy meglássátok Arcom Fényét, és hogy Színem előtt állva maradhassatok, ha be szeretnétek lépni Királyságomba.

Én mindig szeretni foglak benneteket, ha teljes szívből szolgáltok Engem. Én mindig szeretni foglak benneteket – akkor is, ha elutasítotok Engem, ha megtagadjátok Küldetésemet, vagy amikor másokat az Én Nevemben rágalmaztok, mert ti nem tudjátok, hogy mit cselekedtek. Amikor elérkezik az a Nap, Én hívni foglak benneteket, egyiket a másik után, és Karjaimba veszlek titeket, hogy a számotokra szükséges vigaszba részesítselek benneteket. Mert Én azon a Napon egyesíteni fogom mindazokat, akik szeretnek Engem, és be fogom jelenteni a Kapuk megnyitását, hogy beengedjem Isten gyermekeit mindenhonnan a világból, beleértve azokat is, akik már meghaltak, és akik fel fognak támadni – egyesülvén Bennem. Akkor végre beteljesül Atyám Akarata.

Jézusotok

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Választások

Kedveseim, a Szentháromság figyelme ma különösen is országotokra irányul. Minden szívből jövő ima, amit az engesztelők elmondanak, megtermi gyümölcsét. Bár országotok sorsát a Magyarok Nagyasszonya esdekli ki számotokra a Szentháromság előtt, mégis nagy erők fognak megküzdeni az ellenséges érzületű emberek rosszindulata miatt. Csatlakozzatok egy szívvel a Szűzanyához, hogy esdje ki számotokra a lelki felemelkedést, hogy biztosítva legyen minden magyar ember számára a megtérés kegyelme. Ti pedig azért imádkozzatok, hogy az emberek szívét jó indulatra indítsa a Szentlélek, hogy felismerjék végre, hogy Isten nélkül lehetetlen előre jutni és felemelkedni. Békességre sem találhatnak csak egyedül Istennél. 
2014. 04. 05.

Kedveseim, hajoljatok lélekben mindnyájan országotok fölé, és lássátok, mit tesz a kegyelem Istene azokkal, akik Isten ügyét szorgalmazzák, és akik állhatatosan imádkoznak egy olyan országért, amelyik képes felemelkedni Isten kegyelméből. Túl erős az ordító oroszlán hangja, azok hangja, akik csak gyalázni tudják és bemocskolni népünk ezeréves múltját. Magyarország őrangyala hathatósan őrködik felettetek, hogy visszaszorítsa a sátáni haderőket. Szűzanyánk, hazánk Nagyasszonya, Szent István királyunk és a többi magyar szentek hathatós segítséget nyújtanak országunknak. Ne féljetek az ellenség hangjától, amivel túl akar harsogni titeket! Csak tegyétek meg, amit a Szentháromság a szívetekbe rejtett! Gondoljatok arra, ha nem lenne ellenség, nem lenne még nagyobb ösztönző erő a jóban való állhatatos kitartásra.
2014. 04. 06.                 Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/811-valasztasokNagyhét 2014
2014. 04. 13.        VIRÁGVASÁRNAP 
Kedveseim, virágvasárnappal megkezdődött a nagyhét. Jézus életének szenvedés története éljen szívetek középpontjában, hogy amikor a dicsőséges feltámadásának fénye Húsvétkor felragyog, ne veszítsétek el a reményt. Csak a feltámadásban érthetitek meg a szenvedés misztériumát. Engedjétek magatokba ezt a nagy titkot, és soha ne kételkedjetek Jézus Krisztusban, mint Üdvözítőtökben, hiszen Ő az emberiség megváltó Királya. Jöjjetek, hódoljatok előtte és bízzatok Benne. Álljatok most különösen is mellé, és mélyen megrendülve hallgassátok Jézus szavait a Szentírás igéje által. 
 
2014. 04. 15. 
Kedveseim, minden időtöket és cselekedeteket szánjátok az engesztelésre! Az engesztel igazán, aki mindig minden idejét felajánlja az Úr oltárán engesztelő áldozatként. Ha nincs ideje, adja oda a Szentháromságnak, hogy Ő töltse be minden idejét és fogadjon el mindent engesztelésül. Ha van ideje, akkor használja fel jól az időt és imádkozzék azok helyett is, akiknek nincs erre lehetőségük az állapotbeli kötelességük miatt. De vigyázzon, aki imádkozik, nehogy elhanyagoljon valami fontos tevékenységet, amit Isten rábízott, mert akkor az imájának nem sok értéke lesz. De feladataival se takarózzék senki, hogy képtelen miattuk imádkozni, mert bizony ez sem elfogadható Isten előtt. A legjobb, ha mindent imádsággá alakítotok és engeditek, hogy a Szentlélek imádkozzon bennetek és hagyjátok, hogy mindent megcselekedjen, ami fontos mindnyájatok üdvösségére. 
 
2014. 04. 16.          Nagyszerda
Kedveseim, csendesedjetek és mélyüljetek el az előttetek álló szent három nap ünneplésével. Egyre kevesebben vagytok, akik komolyan meg akarják nyitni szívüket Jézus Krisztus kínszenvedésének, halálának és dicsőséges feltámadásának szent liturgiájára. Aki csak teheti, maradjon a szertartások végéig a templomban és méltó módon virrasszon és engeszteljen mindazokért, akik visszautasítják Jézus Krisztust, és nem fogadják el őt Üdvözítő Istenüknek. Különösen azokért imádkozzatok, akik bár meg vannak keresztelve a katolikus hitre, de semmit sem törődnek lelkük jövőjével. Úgy maradjatok együtt a virrasztásban, hogy éljétek át, amennyire csak lehetséges, a kegyelem által, Jézus szenvedés történetét. Gondoljatok arra, hogy most is rengetegen ellentmondanak Neki, mert kihűlt az emberek többségéből az Iránta való részvét. Nem jelent nekik semmit Húsvét, csupán csak pihenőnapot. Imádkozzatok nagyon és higgyétek, imáitoknak nagy ereje van! 
 
2014. 04. 17.         Nagycsütörtök
Kedveseim, Jézus nagycsütörtöki tette példát adott az apostoloknak, hogy ők is azt cselekedjék, amit Ő tett. A lábmosás az alázatos lelkület teljes elfogadása. Az Eucharisztia alapítása az Ő egész életének, értünk való teljes önátadása, a legnagyobb szeretet gesztusa, melyben megígéri, hogy velünk marad mindvégig a világ végezetéig. Jézus főpapi imájában örök példát ad azoknak, akik elfogadják az Ő élete áldozatát. Nekünk sem szabad mást tennünk, mint amit Ő tett, életünket adni barátainkért. Mert ez a tökéletes szeretet csúcsa. Elmélkedjetek és imádkozzatok, mit jelent számotokra, hogy Isten végtelen szeretetében lehajol hozzátok és egészen közel kerül szívetekhez, amikor szentáldozáshoz járultok. Jó mélyen véssétek szívetekbe Jézus szent tanítását, hisz közel van már az idő, amikor mást fognak tanítani és mást kényszerítenek elfogadni veletek.        
                            Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/817-nagyhet-2014


Az irgalmasság üzenetei

Húsvét vasárnap
Kedveseim, feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt, de vajon a ti szívetekben is? Hozzátok elé a szíveteket és adjátok át Neki teljesen magatokat, hogy betölthessen szent békéjével! Mert bizony az Ő békéje segít nektek egyedül az örök üdvösségre. Nem az számít, hogy hol, melyik templomban ünneplitek a feltámadt Krisztus dicsőségét, hanem csak az, hogy mennyire tudtok bensőségesen közösségre lépni Vele. Jézus mindnyájatokat meghívott az irgalmas szívének forrásához, csak soha ne vonakodjatok oda bejutni. Még csak nem is a hangulatotoktól függ, hogy Jézus eljön e hozzátok, hanem egyedül a ti készséges és nyitott szívetektől, mely kész arra, hogy megtegyen mindent, amit kér tőletek. Védelmezzétek meg az Ő szent jelenlétét az Oltáriszentségben és hagyjátok, hogy hatalmas dolgokat cselekedjen bennetek!
2014. 04. 20.
Kedveseim, mindig maradjatok hűségesek az isteni Irgalmasság szeretetéhez. Nem is tudjátok felfogni, mekkora kegyelem számotokra, hogy Isten végtelen jóságában lehajolt hozzátok és ígéretével el akar vezetni Üdvösséges Országába. Tegyétek szabaddá a bűntől életeteket és hagyjátok magatokat vezetni Szentlelke által! Ez azt jelenti, hogy igyekezzetek minden vágyatoknak és saját elképzeléseiteknek meghalni. Őrizzétek meg minden nap szíveteket tisztán, hogy megláthassátok azt, amit Jézus készített nektek az irgalmasság ünnepére!
2014. 04. 22.
Kedveseim, Jézus irgalmas szeretete kiárad nemcsak azokra, akik az isteni irgalmasság kilencedét imádkozzák, hanem mindazokra is, akikért felajánljátok!!! Ha hittel, buzgó lélekkel és tiszta szívvel engeszteltek, akkor Jézusnak még több kegyelemmel halmoz el titeket. Az irgalmas Jézus szívének tengerébe igyekezzetek mindenkit behelyezni, mert a Mennyei Atya szívét így tudja kiengesztelni Jézus. Gyűjtsétek össze mindazokat az embereket is, akikről már senki sem emlékezik meg, akikért nem imádkoznak! Szedjétek csokorba ezeket, és úgy ajánljátok fel Jézusnak, hiszen egyedül az Ő irgalmas szeretete mentheti meg őket. Ezért fontos, hogy vezessétek Jézushoz a kilenced minden napján a szóban forgó lelkeket. Bízzatok Isten irgalmasságában és higgyétek, hogy irgalmassága kiárad rátok!
2014. 04. 23.
Kedveseim, ha nem áradna ki az isteni irgalmasság szeretete rendkívüli módon és nem nyílnátok meg mindezek befogadására, akkor nem lennétek képesek elviselni a reátok nehezedő megpróbáltatásokat. Szükséges, hogy előbb kiáradjon a kegyelem, mert csak annak birtokában tudjátok elfogadni és kiinni a szenvedés kelyhét. De bátorítalak benneteket, soha ne a megpróbáltatások tüzére gondoljatok, hanem az irgalom forrásának túláradó mértékére, amely egyedül tesz képessé titeket a szenvedések elviselésére. Jézus szívéből fakadó vér és víz mossa tisztára lelketeket, hogy jól megértsétek üzeneteimet. Jézus szívének tengerében tartózkodni a legnagyobb kegyelem az ember számára, ezért igyekezzetek mindent megtenni, hogy benne maradjatok és sokakat hozzatok ide. Éljen szívetekben ez az öröm, hogy Jézus szívének szeretet-tengerébe befogadott titeket!
2014. 04. 24.
Kedveseim, az irgalmasság órájában nyerjétek el mindazokat a kegyelmeket, mely szükséges lelketek felemelkedéséhez. Adja meg nektek a teljes kiengesztelődést Ővele, magatokkal és embertársaitokkal! Mindig éljen szívetekben a bizalom, hogy az irgalmas Jézus túlcsorduló szeretete irántatok teljesen kiárad. Éljetek mindig abban a boldogságban, hogy az irgalmas Jézus megbocsátja gyengeségeiteket és minden tökéletlenségeteket, ha őszinte szívvel folyamodtok Hozzá! Használjátok ki a szentgyónás lehetőségét bűneitek bocsánatára, amíg megtehetitek! Kérjétek a kegyelmet magatok és testvéreitek számára, hogy mindvégig kitartsatok és soha le ne térjetek az igazság ösvényéről! Bizalmatokat minden nap vessétek Jézusba, mert Neki gondja van rátok!
2014. 04. 25.
Kedveseim, készítsétek szíveteket és egészen nyíljatok meg arra a szeretetre, amellyel meglátogat benneteket az irgalmas Jézus. Alázattal kérjétek a kegyelmeket Tőle, különösen azokat, amelyekre leginkább szükségetek van! Ne feledjétek, mindent kérnetek kell! Szabad akaratotokat adjátok át Jézusnak, mert akkor gazdagon megajándékoz titeket. Örömötök legyen teljes és boldogságotok határtalan, mert jön az Úr és nem késlekedik ígéretét beteljesíteni! Legyetek nagyon hálásak, amiért az Úr meglátogat benneteket és végtelen szeretetével elhalmoz! Gondoljatok azokra, akik távol vannak még Jézus szeretetétől, és akiket szintén nagyon vár, hogy magához ölelje őket. Hozzatok elé minden bűnben megátalkodott lelket és ne feledkezzetek el a tisztítóhelyen szenvedőkről sem!
2014. 04. 26. Anna Terézia

http://www.engesztelok.hu/lelkielet/823-az-irgalmassag-uzenetei

2014. március 26., szerda

Barsi Balázs atya -Máriagyűdi nagyböjti lelkigyakorlat

Urunk Jézus Krisztus üzenete Anna Terézia által

Mindenki hozza meg a maga áldozatát!


Kedveseim, imádkozzatok, és minden engesztelő hozza meg azt az áldozatot, amelyet tőle kér a Szentháromság. Van, akinek komoly testi szenvedéseket kell vezeklésként vagy engesztelésül felajánlani. Van, akitől az áldozatvállalás más formáját kérik el, pl. hogy fogja vissza magát és ne panaszkodjon, amikor rosszul megy a sora. Mert ha ezeket a próbákat kiállja, nagy jutalom vár rá a mennyben. Akik az imádság áldozatát ajánlják fel nap, mint nap az Úr oltárán, azoknak rendíthetetlenül ki kell tartaniuk anélkül, hogy elveszítenék türelmüket. Azon legyetek, hogy mindenki hozza meg a neki testreszabott áldozatokat, hogy a lelkek milliói megmeneküljenek a kárhozattól. Minden nap erősödjetek a kegyelem által, amelyet mindazok megkapnak, akik kérik Istentől, és akik kitartanak benne. Ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkűek, mert az Úrnak szolgáltok!
2014. 03. 01. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/804-mindenki-hozza-meg-a-maga-aldozatat


Az isteni tudományban való jártasság


Kedveseim, készüljetek és készítsétek a szíveteket, hogy megerősödjön hitetek, amikor színt kell vallanotok olyanok előtt, akik nem közületek valók. Úgy készüljetek, hogy lelketek nyitott legyen minden kegyelem befogadására, mert nagy szükségetek lesz a Szentlélek ajándékaira. Készületetekben legyen meg a tanulni vágyás, mert hitetek megerősödéséhez elengedhetetlen az isteni tudományban való jártasság. Ez a Szentlélek hét ajándékának egyike. Kérjétek szorgalmasan a Szentlelket, hogy bontakoztassa ki bennetek az isteni tudomány ajándékát. Ehhez nem feltétlenül szükséges teológiai ismeret, mert a Szentlélek maga képes felkészíteni mindazokat, akik nyitott szívvel és őszinte lélekkel ráhagyatkoznak Istenre.
2014. 03. 05. Anna Terézia

http://engesztelok.hu/lelkielet/805-az-isteni-tudomanyban-valo-jartassag

A Szentlélekre figyelni testvéreinken keresztül is


Kedveseim, nagyon fontos, hogy a Szentlélek indításaira figyeljetek. Figyeljétek meg hangját egymás tanácsain keresztül is, mert bizony a lélek ott fúj, ahol akar. Van, amikor testvéreinket használja fel arra, hogy figyelmeztessen bennünket valamilyen fontos dologra. Ezért, ha figyeltek Rá, könnyen meghallhatjátok üzenetét. Ne utasítsatok el senkit, ne mondjátok, hogy rajta keresztül biztos, hogy nem tud Isten figyelmeztetni! Inkább szívleljetek meg mindent, ami megérint benneteket! Soha ne a személyt nézzétek, hanem hogy megmozdul-e bennetek valami, ami jó irányba akar terelni.
2014. 03. 06. Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/806-a-szentlelekre-figyelni-testvereinken-keresztul-is


Közösségeink egysége

Kedveseim, előzzétek meg egymást a szeretet cselekedeteivel! Bátorítsátok és bíztassátok egymást arra a szeretetre, amely által felemelkedhettek az isteni szeretet magaslataira! Védelmezzétek mindazokat, akik meg akarják menteni az egységet közösségeitekben! Ne álljatok a széthúzók oldalára, akik meg akarnak felelni mások elvárásainak! Mindig tartsatok ki az igazságban és a szeretetben, ne hagyjátok magatokat eltéríteni! Erősödjenek közösségeitek kitartó szeretetetek által és bíztatásaitokkal segítsétek egymás egységét!
2014. 03. 07.     Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/808-kozossegeink-egysege


Üldözés, vértanúság

Kedveseim, készüljetek, mert hamarosan számon fogják kérni rajtatok a hitet. A világ különböző pontjain már kemény küzdelmet vívnak keresztény testvéreitek. Kegyetlen üldözés és vértanúság a válasz hitük megvallására. Sokan közülük már a Mennyben vannak és értetek imádkoznak, akiket ezután fog érni a kegyetlen üldözés hitetekért. Ne féljetek az üldöztetéstől, inkább attól féljetek, aki a lelketeket akarja megkaparintani, hogy lehúzhassa a nagy mélységbe! Tanítsátok az embereket a nehézségek elfogadására, hogy ezek által megedződjenek és bátrak legyenek, amikor közeledik a megmérettetés ideje! Imádkozzatok, hogy el ne fussatok! Legyetek bátor hitvallók és tüzes lelkű hithirdetők! Ne a kényelmet keressétek, hanem arra figyeljetek, hogy mit kell tennetek!    
2014. 03. 10.      Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/809-uldozes-vertanusag


Bűnbánat, lelkivezető

Kedveseim, nagyon készítsétek lelketeket a bűnbánatban, hogy egészen megtisztuljatok bűneitektől! Ássatok mélyre a lelketekben és kutassátok ki a Szentháromság kegyelmével mindazokat a mélyen gyökerező bűnöket, amelyek még most is visszatartanak sokszor a jó megtételétől. A mélyre hatolás azt jelenti, hogy a kegyelem által igyekeztek felkutatni a jelenben felbukkanó bűnök és tökéletlenségek eredeti okát. Ezeket csak a Szentlélekre hagyatkozva tudjátok felfedezni és lerendezni. Fontos, hogy mindent beszéljetek át lelkivezetőtökkel, akin keresztül Jézus segít nektek!  Nagyon fontos, hogy engedelmesek legyetek neki, mert Ő a Mennyei Atya képviselője számotokra. Bízzátok magatokat rá teljesen és engedjétek magatokat általa vezetni. Vigyázzatok, ne akarjatok fontos kérdésben egyedül dönteni, mert összezavarhat könnyen az ellenség! 
2014. 03. 13.       Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/810-bunbanat-lelkivezeto

Önvizsgálati kérdések


Kedveseim, gondoljátok végig életeteket, tartsatok önvizsgálatot! Vizsgáljátok meg, hogy a Szentháromság parancsait mennyire tartjátok szem előtt. Mit jelent számotokra keresztény hivatásotok, és mennyire tudjátok elfogadni Istennek rátok vonatkozó akaratát? Hogyan viselkedtek, amikor megvalljátok hiteteket és azt a reményt, ami éltet titeket? Hogyan tudtok Jézus Krisztus katonái lenni az engesztelés nagy művében? Mit jelent számotokra ez a hitvallás? Mennyire veszitek észre az idők jeleit napjainkban? Hogyan reagáltok az előttetek álló nagy változásokra? Tudtok-e higgadtan viselkedni? El tudjátok e fogadni, hogy előbb be kell következni az elpártolásnak, a nagy hitehagyásnak? Tudtok-e azért imádkozni, hogy lelketeket ne érje szégyen és gyalázat, amikor sokan megtagadják majd hitüket? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket tegyetek fel magatoknak, és kérjétek a Szentháromságot, hogy helyesen tudjatok válaszolni és viselkedni, amikor mindenhol káosz fog uralkodni.      
2014. 03. 14.              Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/812-onvizsgalati-kerdesekJézus minden szavában élet van


Kedveseim, amikor keresitek az igazságot, mindig Jézus Krisztusra figyeljetek! Az evangélium tanítása által egészen szorosan kövessétek Őt! Jézus minden szavában élet van, ezért nektek is figyelnetek kell mindenre, amit Ő mondott és cselekedett. Nagyon komolyan vegyétek intelmeit, amelyek által meg akar óvni benneteket minden veszélytől, amelyet elkerülhettek, ha figyeltek rájuk. Amint Ő előre megmondta, jönnek olyan megpróbáltatások, melyeket nem lehet kikerülni.  Az emberek égbekiáltó bűnei miatt sújtanak le erre a világra. Mindig csak imádkozzatok, hogy amennyiben lehetséges, enyhüljenek a csapások, és hogy az emberiség nagy tömegei megtérjenek Istenhez, amikor mindezek bekövetkeznek. Vigyázzatok, minden tettetekre, hogy jó lelkiismerettel álljatok meg az Úr előtt!  
2014. 03. 15.     Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/813-jezus-minden-szavaban-elet-van


Kiengesztelődés

Kedveseim, olyan áldozatot hozzatok az Úrnak, amely kedves az Ő színe előtt! Először is vigyázzatok, ha valakinek panasza van a másik ellen, akkor menjen el hozzá, beszéljétek meg egymás között és csak azután ajánljátok fel lelketek áldozatát a szentmisében. A kiengesztelődés kegyelmét kérnetek kell Istentől, hogy őszinte és tiszta szívből meg tudjatok egymásnak bocsátani. Inkább áldást mondjatok azokra is, akik nem kedvelnek titeket, mert az áldás meggyógyítja az összekuszált kapcsolatokat. Áldás legyen mindig ajkatokon és ne a haragvás lelke, mert az nem Istentől való. Kérjétek a minden kegyelem Atyját, hogy gazdagon halmozzon el titeket és ellenségeitek a kiengesztelődés kegyelmével
2014. 03. 17.        Anna Terézia
http://engesztelok.hu/lelkielet/814-kiengesztelodesAz Engesztelő Kápolna rendkívül fontos szerepet fog betölteni


Kedveseim, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén arra kér benneteket a Szűzanya, hogy minden imátokat vele együtt végezzétek. Maradjatok az Ő palástja alatt és úgy engeszteljetek az Engesztelő Kápolnáért. Rendkívül fontos szerepet fog betölteni!!! Minden nemzet számára biztos oltalomhely lesz, ahonnan kiárad Isten nagy kegyelme. Minden engesztelőnek szívügye kell hogy legyen e kápolna felépülése. Úgy imádkozzatok ezért a szándékért, hogy emiatt ne kelljen szégyenkeznetek! Bízzatok, de tudnotok kell, hogy MINDEN RAJTATOK MÚLIK, hogy milyen szívvel és lélekkel álltok Isten hatalmas szívügye mellé. 
2014. 03. 25.       Anna Terézia

http://engesztelok.hu/szent-anna-ret/803-az-engesztelo-kapolna-rendkivul-fontos-szerepet-fog-betolteni

A bíróság Michiganban ismét betiltotta a homoszexuális házasságot

A fellebbezési biróság az amerikai Michigan államban felfüggesztette a szövetségi bíró döntését, aki pénteken engedélyezte a melegek házasságát.
Bernard Friedman biró pénteken megállapította, hogy a 2004-ben elfogadott melegházasságot tiltó törvényt tartalmazó alkotmánymódosítás ellentmond az USA alkotmányának. A főállamügyész, Bill Schuette még ugyanazon a napon megtámadta Friedman döntését, időt kérve a sokkal alaposabb értékelésre. Friedman döntése a meghozatal pillanatától kezdve érvénybe lépett, mert ő nem számolt a fellebbezés lehetőségével. A rövid ideig tartó érvényesség alatt már több száz azonos-nemű pár házasságra lépett - közli a hungarian.ruvr.ru/news
Megjegyzésként hozzáfűznénk, hogy a melegek propagálása az egyik legaljasabb merénylete az Isten és ember szövetségének felbontására. Ezért a harc a valódi (hagyományos/tradicionális) Család szentségéért a Jövőnk és mindenki (kutya)Kötelessége! - jövőnk.info szerk.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'

Üdvösség Anyja: Kérjetek Engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség Küldetésének folytatásához, és megvédéséhez (&143.)

2014. március 25. kedd, 15:30
Drága gyermekeim, amikor Isten kiválasztott Engem, az Ő Egyszülött Fiának Anyjaként, így történt az, hogy életet adván a rég várt Messiásnak, dicsőíthettem Őt. Én akkor is csupán az Ő egyszerű alázatos szolgálója voltam, és most is csak az vagyok.
Amikor Istent szolgáljátok, mindig emlékezzetek arra, hogy Isten Örök Üdvösségét hozó Tervében ti csak az Ő egyszerű szolgái vagytok. Az Isten-szolgálat megköveteli az alázat mély érzését. Ez más módon nem lehetséges. Ez a Küldetés, mely az utolsó Atyám jóváhagyott Tervében, hogy végső üdvösséget hozzon gyermekei számára, több millió lelket fog vonzani az Ő szolgálatára. Ők jönni fognak a Föld minden sarkából. Sokan nem lesznek tudatában elhivatottságuknak, míg csak el nem kezdik imádkozni a Keresztes Imahadjárat imáit. A Keresztes Imahadjárat imáinak imádkozása által fog megtörténni, hogy a Szentlélek magával ragadja ezeket a lelkeket, és így készek lesznek hordozni Fiam Keresztjét.
Ha ti valóban a Fiamat szolgáljátok, és a segítségére jöttök, hogy Ő üdvösséget hozhasson minden bűnös számára, akkor nektek el kell fogadnotok a Kereszt súlyát. Amikor a Fiamat szolgáljátok, és később mégis zokon veszitek a szenvedést, amelyet az magával hoz, akkor ti ezzel azt a korlátot töritek el, amely a gonosztól véd meg benneteket. A Sátán sohasem fogja azokat háborgatni, akik hamis látnokokat követnek, vagy azok követőit, mert tudja, hogy ők nem teremnek gyümölcsöt. Azonban a hiteles küldetés esetében, a sátán szigorú kegyetlenséggel támad. A gyenge lelkeket viszont, akiket a gőg bűne magával ragadott, arra fogja felhasználni, hogy megtámadják Fiam igaz tanítványait. Azoknak mondom, akik válaszolnak nekem, az Üdvösség Anyjának: a sátán gyűlölete akkor lesz a legnyilvánvalóbb, amikor az Üdvösség Érmém mindenki számára hozzáférhető lesz az egész világon.
Az Üdvösség Érme a lelkek milliárdjait fogja megtéríteni, és éppen ezért a gonosz minden erőfeszítést meg fog tenni annak érdekében, hogy megállítsa azt. Az ilyen támadásokon keresztül, látni fogjátok a puszta mérget, mely a gonoszból és minden ügynökéből áradni fog, mert ő nem akarja, hogy ezt az Érmet Isten gyermekei megkapják. Gyermekek, nem szabad soha meghajolnotok a nyomás vagy a gonoszság előtt, mely azokból árad ki, akik elszakadtak Fiamtól. Ha ezt teszitek, akkor megadjátok magatokat a Sátánnak. Ehelyett kérnetek kell Engem, szeretett Édesanyátokat, hogy adjak nektek erőt az Üdvösség Küldetésének folytatásához és megvédéséhez, az Angyali Üdvözlet ezen évfordulóján.
Imádkoznotok kell a Keresztes Imahadjárat ezen imáját: Védelmezzük az Üdvösség Küldetését
Ó, Üdvösség Anyja, védd meg ezt a Küldetést, mely Isten Ajándéka, hogy Örök Életet hozzon gyermekeinek, mindenütt a világon. Kérlek, lépj közbe a mi nevünkben szeretett Fiad, Jézus Krisztus által, hogy megadja nekünk a bátorságot kötelességeink elvégzésére; hogy mindenkor szolgáljuk Istent, különösképpen akkor, amikor ezért szenvednünk kell. Segítsd ezt a Küldetést, hogy lelkek milliárdjai térjenek meg Isteni Akaratának megfelelően, a kőszívűeket pedig alakítsd át Fiad szerető szolgáivá. Add meg nekünk az erőt, hogy mindnyájan, akik ebben a Küldetésben Jézust szolgáljuk, legyőzzük a gyűlöletet és a Kereszt üldözését, és hogy fogadjuk nagylelkűen a velejáró szenvedést, teljesen elfogadva mindazt, aminek még meg kell történnie. Ámen.
Kedves gyermekeim, ne engedjétek, hogy a félelem Isten szolgálatában utatokat állja Igéjének hirdetésében. A félelem a sátántól jön, nem pedig Istentől. Bátorság és az erő, alázattal ötvözve és az Isten Akaratához való ragaszkodás vágya, csak Istentől jöhet.
Hálát adok ma Atyámnak, a Legmagasságosabb Istennek, az Angyali Üdvözlet ezen évfordulóján a világnak adott Ajándékáért, amikor arra kért engem, hogy méhemben hordjam az Ő szeretett Fiát annak érdekében, hogy megváltsa a emberiséget, és örök Királyságába vigye a világot.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

2014. március 25., kedd

A Szűzanyán keresztül a Szentháromságnak és a szenteknek és angyaloknak való odaszentelődés 2014.március 25-én

A zsoltárválasz: „Íme, eljövök, Uram, hogy megtegyem a te akaratodat.”
A szentleckében ezt olvassuk: „Testvéreim! Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik így Krisztus, amikor a világba lép: Áldozatot és ajándékot nem kívántál, hanem emberi testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. Ezért így szóltam: Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van.”
Felismerték az emberek az ószövetségben fokozatosan, hogy az Isten szavának, akaratának való engedelmesség az igazi áldozat, a valódi istentisztelet.
· XVII. Benedek pápa rámutat arra, hogy ez a folyamat, az emberiség gondolkodásának az átalakulása, nemcsak a választott nép életében, a Bibliában követhető nyomon, hanem „a görög világban is egyre sürgetőbben átérezték az állatáldozatok elégtelenségét, amelyre Istennek nincs szüksége...”
Így megfogalmazták a „szóbeli áldozat” gondolatát”, amely szerint „a valódi kultusz (vagyis az igazi istentisztelet) az imádság, az emberi szellem megnyílása Isten előtt, az Istennek való engedelmesség.
A Názáreti Jézus személyében eljött, az évezredekkel korábban megígért Megváltó, aki maga Isten. Ő megmutatta, elénk élte, meg is valósította az igazi engedelmességet, és ezáltal a kiengesztelődést, Isten és az emberiség összebékítését, kapcsolatának az elrendezését. Ő, az „Isten Báránya” magára vette, ezáltal elvette a világ bűneit.
A mai napon Jézus világba lépésének a kezdetét ünnepeljük, az Ő Szentlélektől való fogantatását.
Isten rábízta a saját egyszülött Fiát a Szűzanyára.
· És a Szűzanya méhében kibontakozott, kifejlődött Jézus. Majd világra szülte őt, bemutatta a Templomban a Mennyei Atyának és vele volt a megváltás művének minden állomásán. Neki ajánlotta őt akkor is, amikor szent testét levették a keresztről és Pietaként utoljára ölében tartotta.
A Mennyei Atya rábízta egyszülött Fiát a Szűzanyára. És Jézus a keresztről rábízta Jánost és benne minden embert a Szűzanyára.
Most, amikor mi is rábízzuk magunkat a Szűzanyára, neki szenteljük magunkat, akkor a Mennyei Atya és Jézus mozdulatát ismételjük meg.
· Miután Jézus beteljesítette földi küldetését, és miután az éppen megszületett egyházát is Édesanyjára bízta, felvette őt testestül-lelkestül a mennybe és ott az egész mennyország királynőjévé koronázta.
· Nemcsak a szentek és angyalok királynőjévé, hanem - gondoljunk bele ebbe a szinte felfoghatatlanba - egy földi embert a Szentháromság királynőjévé is koronázták.
· Mária a Mennyei Atya legkedvesebb leánya. Egy igazi atyának az ő saját lánya királynő számára.
· Jézus a királyok királya, édesanyja az anyakirályné
· És Mária a Szentlélek mátkája - ma ünnepeljük ezt - ketten adnak életet a királyok királyának.
Amikor mi most önmagunkat Szűzanyának szenteljük, akkor egyúttal a Szentháromságnak is szenteljük, és azoknak is, akik velük együtt a mennyben vannak, a szenteknek és az angyaloknak.
Úgy is fogalmazhatjuk, hogy ez a Szűzanyának való odaszentelődésünk nemcsak a Neki való odaszentelődés, hanem a Szentháromságnak, a szent angyaloknak, és a mennyország szentjeinek való odaszentelődés is.
Az előző kiengesztelődési találkozón októberben a szent angyaloknak szenteltük magunkat, majd azt követően a Szent Anna réten az összes szenteknek. A szűzanyának való odaszentelődés szövege mellett megismételjük ezt az angyaloknak való odaszentelődést is: annak a szövegét is elmondjuk.
· A szentelésben képszerűen kifejezve olyasmi történik, mint ezen a képen. A piarista kispapok kezükben tartják lángoló szívüket, és a Szűzanyának nyújtják. Ő pedig tovább nyújtja a Szentháromságnak és a mennyei szenteknek és angyaloknak.
Így ők tudnak a szívünkkel mit kezdeni. Bele tudják tenni mindazokat a kegyelmeket, erényeket, amelyeket ők a Szentháromság kegyelméből különösen kidolgoztak magunkban, ami az ő sajátjuk.
Hadd hozzam erre példának Magyarország őrangyalát, akiről oly sok helyen esik szó, a legismertebb módon talán Szent Pio atyánál. „Ha tudnák, hogy milyen hatalmas őrangyaluk van, többet imádkoznának hozzá!”
Magyarország őrangyala
· Az Istennek való önátadás angyala. Az az angyal, aki a Jelenések könyvének 8. fejezetében és az I. un. Római Misekánonban is szerepel.
· A kánon szerint ő az, aki felviszi imádságainkat Isten oltárára. „Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra isteni Fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról Fiad szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk.”
Ugyanezt fejezi ki a Jelenések könyvének 8,3-5 verse. „Jött egy másik angyal, megállt az oltár előtt, aranyfüstölő volt nála. Sok tömjént kapott, hogy az összes szent imádásával tegye az aranyoltárra, amely az Isten trónusa előtt állt. Az angyal kezéből a tömjén füstje a szentek imádásával felszállt az Isten elé.”
Ugyanakkor apokaliptikus szerepe is van ennek az angyalnak. Az 5. vers így folytatódik: „Most az angyal fogta a füstölőt, megtöltötte az oltár parazsával, és leszórta a földre. Erre mennydörgés, égzengés, villámlás és földrengés támadt.” Utána következnek a harsonákat megfúvó angyalok a Jelenések könyvében.
Egy papi angyal, az Istennek való önátadás angyala. Egy égő, lángoló angyal, hiszen csak égő, lángoló szeretettel lehet az Istennek való önátadást akár az életünkkel is megpecsételni.
Mária, ha királynő, akkor birodalma, sőt birodalmai is vannak. Ez az angyal Mária lelki birodalmának az angyala, a legvégsőkig elmenő isteni szeretet angyala. Azt a szeretetet hordozza, amely Jézusban volt, és amire minket is biztatott. „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!” Az ő általa izzóvá, lángolóvá vált emberek szeretik a kereszt szépségét, az áldozathozatal békéjét. Ők szeretetük parazsával magukhoz vonzzák a többieket, és a vértanúságban is helytállnak. Nem hiába van a kezében jelképként az áldozat füstölője. Gondoskodik arról is, hogy áldozati füstölője az égő lelkek által soha ki ne aludjon, hogy ezáltal Isten szeretete és irgalma legyőzze a világot.
Magyarország őrangyala egy papi angyal. Isten általa papi áldozatot kíván Magyarországtól.
A Szűzanyának és ezáltal a Szentháromságnak, az angyaloknak és a szenteknek való odaszentelődéssel mérhetetlen kegyelmeknek jutunk a birtokába.
· Olyan mennyiségű kegyelem zúdult ránk, hogy fel se tudjuk fogni.
De nemcsak a magunk számára fogadjuk ezeket a kegyelmeket, hanem mások számára is.
Ha magunknak akarnánk megtartani ezeket a kegyelmeket, szétfeszítenének, szétrobbantanának minket, mint egy atombomba.
De ha tovább sugározzuk őket, akkor jut belőlük mindenkinek, még az Istentől egészen távol lévőknek is, azáltal, hogy rendszeresen imádkoznunk, engesztelünk értük.
http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/798-a-szuzanyan-keresztul-a-szentharomsagnak-es-a-szenteknek-es-angyaloknak-valo-odaszentelodes-2014-03-25

Égi Édesanyánk 2014. március 25-ei üzenete Medjugorje-ből

MENJETEK EL GYÓNNI!
"Drága gyermekek! 
Újra hívlak benneteket: úgy kezdjetek el harcolni a bűn ellen, ahogyan ezt az első napokban 
Isten szeretete általatok fog kiáradni a világra, béke uralkodik majd szívetekben és Isten áldása tölt 
be benneteket. Veletek vagyok és fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. 
tettétek, menjetek el gyónni és döntsetek a szentség mellett. 
Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra." (2014. március 25.)
A Szűzanya egyik első međugorjei üzenetében így szól: „Béke, békének kell uralkodnia az ember és Isten között és az emberek körében.” A békéhez szükséges megteremteni bizonyos feltételeket. A béke Isten ajándéka. Ahhoz, hogy be tudjuk fogadni ezt az ajándékot, elő kell készíteni szívünket. A bennünk, közöttünk és Istennel való békénk első feltétele a szentgyónás.
Idézzük emlékezetünkbe a Szűzanya szentgyónásra hívó üzeneteit: „Ma gyónásra hívlak mindnyájatokat, akkor is, ha néhány nappal ezelőtt gyóntatok… Az Istennel való kiengesztelődésre hívlak benneteket! Arra hívlak titeket, hogy úgy nyissátok ki szívetek ajtaját Jézusnak, ahogyan a virág kinyílik a napfény hatására. Gyermekeim, nem tudjátok megvalósítani
a békét, ha nem vagytok békességben Jézussal… A szentgyónás legyen megtérésetek első cselekedete, és azután, drága gyermekeim döntsetek a szentség mellett. Megtérésetek és a szentség melletti döntésetek még ma és ne holnap kezdődjön el… Gyermekeim, a szentgyónás által nyissátok meg szíveteket Istennek… Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten irgalmára. A Mennyei Atya mindnyájatokat ki szeretne szabadítani a bűn rabságából. Ezért, gyermekeim használjátok ki ezt az időt és a gyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el a bűnt és döntsetek a szentség mellett… Drága gyermekek! A lemondás, az ima és a bűnbánat ezen idejében újra hívlak benneteket: Menjetek, gyónjátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem megnyissa szíveteket és engedjétek, hogy megváltoztasson benneteket.”
Ezek a hívások édesanyai szívből szólnak hozzánk. Egyszerűek, de követelményeket állítanak elénk. Ezekben a hívásokban azt a mély édesanyai vágyat fedezzük fel, hogy életünk teljes és igazán boldog legyen. A Szűzanya üzeneteiben imára is hív, abban a reményben, hogy meghalljuk szavait és életre váltjuk azokat.
Az embernek a legnehezebb elismernie azt, hogy bűnös. Az ember Istenhez való visszatérésének feltétele annak felismerése és beismerése, hogy bűnös. Az ember képességeivel és erejével nem tudja megérteni és elviselni a bűnösség érzését. Bűnösségünk megértése és elfogadása a Kegyelem ajándéka. Ha őszintén tekintek Isten fényébe, mindig fogok találni olyan „dolgokat” önmagamban, amelyek nem Istenben és Istenért vannak, nem a szeretet szolgálatában állnak. Nehéz meggyónni bűneinket, különösen gőgünk miatt. Nem elég egyes bűnöket meggyónni. Ez kevés. Fontos elhagyni a bűnt. És ez a probléma. Ha valaki megállna a bűnök meggyónásánál, akkor az nem lenne szentség. A gyónás szentségének lényege a bűnbánat, a megújulás, a megtérés, az új élet kezdete. A szentgyónás szentsége egyenesen gőgünk gyökereibe talál. Minden bűn gyökere a büszkeség és a gőg: elég vagyok önmagamnak, jogom van önmagamhoz, van jogom gyűlölni és van jogom a vágyaimhoz, az életemhez és a halálomhoz. És az ember lelke és teste beteg a büszkeségtől. Az ember éppen gonoszságában akar olyan lenni, mint az Isten. A paptestvér előtt való gyónás mélyen megalázó. Fáj, lealacsonyít, erősen bántja,
mélyen eltalálja az ember büszkeségét. Bűnösként állni a testvér előtt olyan szégyen, amely szinte elviselhetetlen. A gyónásban szégyenteljesen meghal a régi ember, hogy megszülethessen az új ember. Jézus felvitte a keresztre a bűnös szégyenteljes halálát és így váltott meg bennünket.
A testvér előtti konkrét bűn meggyónásában nagy fájdalommal, szégyenteljes módon meghal a régi ember. Mivel ez a megalázás annyira fájdalmas, hogy újból és újból azt gondoljuk, hogy kikerülhetjük a testvér előtti gyónást. Szemünk annyira megvakult, hogy többé már nem látja az ígéretet és ennek a megalázottságnak a gyönyörűségét. Senki más, csakis Jézus Krisztus az, aki nyilvánosan elszenvedte helyettünk a bűnös szégyenteljes halálát. Így egyedül a Jézus Krisztussal való közösségünk vezet a gyónáson keresztül a szégyenteljes halálba, hogy valóban részesüljünk keresztjében. Krisztus keresztje megsemmisít minden gőgöt. Nem találhatjuk meg Jézus Krisztus keresztjét, ha félünk elmenni arra a helyre, ahol azt megtalálhatjuk, vagyis oda, ahol nyilvánosan meghal a bűnös. Elutasítjuk keresztünk hordozását, ha a szentgyónásban szégyelljük
magunkra venni a bűnös szégyenteljes halálát. A gyónásban elfogadjuk a keresztünket. A testvér előtti mély testi-lelki fájdalmas megalázottságunkban, amely Isten előtti megalázottságot is jelent, úgy tapasztaljuk meg Jézus Krisztus keresztjét, mint üdvösségünket és boldogságunkat. Meghal a régi ember, de Isten aratott győzelmet fölötte. Így már részünk van Krisztus feltámadásában és az örök életben.
A szentgyónásban átlépünk az új életbe. Ott, ahol gyűlölik, beismerik és megbocsájtják a bűnt, ott megszakad a múlttal való minden kapcsolat. „A régi elmúlt.” És ott ahol szakítanak a bűnnel, megtérés történik. A gyónás megtérés és újjászületés. Krisztus valami újat kezdett el velünk.
A szentgyónásban átlépünk a biztonságba. Hogyan lehetséges az, hogy a bűnök megvallása könnyebb Isten előtt, mint a pap előtt? Isten szent és bűn nélkül való. Ő igazságos, a rossz ítélőbírója és minden engedetlenség ellensége. A pap viszont bűnös, ahogyan mi is. Ő saját életéből ismeri a titkos bűn éjszakáját. Nem könnyebb-e utat találnunk a paphoz, mint a szent Istenhez? Ha nálunk fordított a helyzet, meg kell kérdeznünk, nem csaptuk-e be gyakran magunkat bűneink Isten előtti meggyónásával? Nem gyóntunk-e meg bűneinket sokszor magunknak és nem bocsátottunk-e meg önmagunknak? Nincs-e számos vereség és erőhiány keresztény engedelmességünkben és ennek vajon nem az, az oka, hogy önmegbocsátásban élünk és nem bűneink valódi megbocsátásában? Az önmegbocsátás soha sem tud elvezetni bennünket a bűnnel való szakításhoz. Csak Isten Igéje tudja ezt megtenni, amely megítél és kegyelmet oszt. Ki biztosít bennünket arról, hogy a bűn beismerésével és a megbocsátással nem vagyunk magunkra hagyatva, hisz, itt az élő Isten? Ezt a biztonságot Isten a testvér által ajándékozza nekünk. A testvér leleplezi az önámítást. Aki meggyónja bűneit a testvér előtt, az tudja, hogy nincs egyedül, a testvér valóságán keresztül Isten jelenlétét éli meg. Ha gyónáskor egyedül vagyok, minden sötétségben van, de a testvér előtt a bűnnek ki kell lépnie a fényre. Mivel a bűnnek láthatóvá kell lennie, jobb, ha ez ma, a testvér és közöttem történik, mint a fényben az ítélet napján. Kegyelem, hogy be merjük ismerni bűneinket testvérünknek.
A feltámadáshoz a kereszten át vezet az út, a régi ember szégyenteljes halálán át a gyónás szentségében. Nem tudunk feltámadni, ha nem vagyunk készek meghalni. Az ilyen haláltól való félelem miatt az ember abba a veszélybe kerülhet, hogy a szentgyónásban is megpróbálja igazolni, felmenteni önmagát. A szentgyónásban fontos megengedni Istennek, hogy Ő igazoljon, mentsen fel bennünket. A szentgyónás lehetőség arra, hogy megtapasztaljuk a Mennyei Atya szeretetét. A gyónásban újra megtapasztalhatjuk a bűneinkből való feltámadást. Mert a bűn zsoldja a halál, a szentgyónás pedig új élet, amelyet Isten ad. Ez azt jelenti, hogy megtapasztaljuk és halljuk az Atya szavait: „Ez az én fiam, leányom halott volt, most pedig él.”
A bűn olyan lelki valóság, amely szembe állít bennünket Istennel. Ha az ember eltávolodott Istentől és az Ő világosságától, akkor a bűne is láthatatlan valósággá válik, amely mérgez és öl. Isten nélkül lelki sötétségben élünk. A bűn pedig fél a világosságtól, így mérgezi ateljes emberi életet. A gyónás által a szív sötétségébe árad az evangélium világossága. Amikor a bűn a gyónás által kilép a fényre, világosságra kerül, hatástalanná válik. A kimondott és beismert bűn elveszíti erejét a szentgyónás által.
Merjünk meghalni önmagunknak, hogy Krisztus feltámadása által az élet teljessége lehessen osztályrészünk. VI. Pál pápa az alázat és öröm szentségének nevezte a szentgyónást.
Fontos, hogy alázattal elismerjük nyomorúságunkat, hogy megtapasztalhassuk a megbocsátás örömét. A megbocsátás azonban nemcsak a mi örömünk, hanem mindenekelőtt Isten öröme  afelett, hogy visszatértünk hozzá.
Mária, az Úr alázatos szolgálóleánya vezessen el bennünket Krisztus életének teljességére.


Imádság

Szűz Mária neked szentelem mindazt, amit még nem ajánlottam fel, amit nem adtam 
neked, vedd el, kérlek, édesanyám. Érintsd meg, tisztítsd meg és győzd le bennem azt a félelmet, 
amelynek nem is vagyok tudatában. Magamhoz szeretnélek venni, lényem legmélyébe, úgy, 
ahogyan János apostol, amikor hallotta a keresztre feszített Jézus rendelkezését: Fiú, íme a te 
édesanyád! Úgy öltöztess önmagadba, ahogyan a Szentlélek árnyéka borított be Téged. Ámen.

fra Ljubo Kurtović

fordította: Sarnyai Andrea

Putyin esküszik, hogy megvédi a kereszténységet a világon


Az Orosz Ortodox Egyház egyik vezetője tájékoztatta Vagyimir Putyin orosz elnököt a keresztényeket veszélyeztető súlyos helyzetekről és üldöztetésről a világ különböző pontjain és arra kérte, hogy hatalmát kihasználva segítsen nekik.
Az RT.com arról számolt be, hogy Hilarion metropolita, az Orosz Ortodox Egyház külkapcsolatokért felelős vezetője bemutatta az elnöknek a problémával kapcsolatos bizonyítékokat és statisztikákat, kijelentve, hogy „a világ valamely pontján ötpercenként meghal egy keresztény a hitéért.”
A keresztények számos országban szenvednek üldöztetést. Az afganisztáni templomrombolásoktól, az iraki templomok lebombázásán át egészen a szíriai keresztények elleni erőszakos üldöztetésen át a világ sok országában rendszeresek az ilyen cselekmények.
A tények ismertetését követően a metropolita arra kérte Putyin elnököt, hogy tegye a keresztények globális védelmét külpolitikája fontos részévé. Az Interfax hírügynökség információi szerint Putyin a következőképpen válaszolt:
„Ne legyenek kétségei, hogy pontosan ez fog történni.”
Az elnök biztosította az egyházvezetőt, hogy a keresztények oltalma és az üldöztetések elleni védelem az orosz külpolitika része lesz.
Putyin legutóbbi intézkedései megerősíteni látszanak ezt az ígéretet. A múlt hét során Putyin megvétózta azt az ENSZ javaslatot, ami lemondásra szólította fel Bashar al-Assad szír elnököt. A Szíriában élő keresztények ezt jó hírként fogadták. Assad elnök az Iszlám alawi ágához tartozik, ami a kereszténységhez hasonlóan kisebbségnek számít Szíriában. A szíriai keresztények úgy érzik, hogy a közös kisebbségi státusznak köszönhetően Assad őket is megvédi.
Egy szíriai keresztény asszony egyenesen azt mondta a Global Postnak, hogy „Hála Istennek Oroszországért. Oroszország nélkül végünk lenne.”

Forrás: christianpost.com
Időkjelei : Azt hiszem elmondhatjuk, hogy a világ vezetői közül jelenleg Vlagyimir Putyin személyének megítélése a legellentmondásosabb keresztény és nem keresztény körökben egyaránt.Vlagyimir Putyin 2013 szeptember 19-én tartott Valdai Fórumon egy figyelemre méltó
előadást tartott az alábbi címmel:
Oroszország meg fog térni, Európa a pokol felé tart.
Az európai kultúra bukása - Európa számára Isten és a sátán egyenlők:
Mint pl. család és homoszexualitás, gyermek és abortusz, politika és pedofília, béke és háború, demokrácia és bankfeudalizmus, a keresztény gyökerek tagadása stb.
Részletek Putyin beszédéből:
Látjuk, hogy hány euro-atlanti állam = a Nyugat azon az úton jár, hogy megtagadja, sőt elutasítja saját gyökereit, így a keresztény gyökereket is, mely a nyugati civilizáció alapja.
Ezekben az országokban megtagadják nemzeti, kulturális, vallási, sőt nemi azonosságukat is. Ezekben az országokban olyan politikát folytatnak, mely egyenlőként kezeli a gyermekeket nevelő családot az egyneműek partneri kapcsolatával. Ez a politika egyenlőségjelet tesz az Isten-hit és a sátánban való hit között.
Sok európai országban az emberek szégyellik megvallani a hitüket, eltörlik a vallási ünnepeket.
Ezek az európai államok megpróbálják ezt rákényszeríteni más országokra is. (Lásd az EU hazánkkal szemben! Én megjegyzésem) Ez az út a pusztulásba és a kultúra primitívvé válásához vezet.
Az is ezt bizonyítja, hogy a Nyugat már nem képes reprodukálni magát, még a migránsok segítségével sem.
A kereszténységben megtalálható erkölcsi értékek nélkül, melyek évezredeken keresztül formálták az embert, az ember elveszti méltóságát és embertelenné válik.
Mi fontosnak tartjuk e keresztény értékek megőrzését.
Nemzetközi szinten látjuk azokat a próbálkozásokat, hogy megszüntessék az egyes államok szuverenitását, és egy egypólusú világot hozzanak létre. Abban a világban már nem lenne szükség szuverén államokra, csak vazallusokra.
Ez az egypólusú világ ( az USA imperializmusa) történelmi szemszögből az Isten által teremtett sokszínűség és a saját identitás feladását jelentené.
Oroszország ezért mindig azok mellet fog állni, akik a kollektív akarat szerint hozzák meg a fontos döntéseket és nem egy állam (USA vagy Izrael), vagy egy államszövetség (NATO - "Nord Atlantische Terror Organisation) akarata szerint.
Eddig a cikk kivonata,
végül az eredeti link: érdemes végigolvasni;
Isten áldjon meg Benneteket!