2011. július 17., vasárnap

Antikrisztusok
Először is tisztázni kell, hogy mit kell
érteni az Antikrisztus szó alatt.

Legjobb, ha e célból elolvassuk Szent Pálnak a thesszaloniki
hívekhez írt 2. levelének néhány sorát.
E levél előzménye az volt, hogy e város keresztényei között
Kr. u. 52-ben lábrakapott az a hiedelem, hogy Krisztus második
eljövetele egészen közel van.
Ezért aztán sokan elhanyagolták munkájukat, rendetlen
dologtalan életre adták magukat.
Hogy mi okozta ezt a tévhitet, azt már nem lehet pontosan
megállapítani.
Lehetséges, hogy Szent Pálnak a thesszaloniakhoz írt első
levelében, a végső dolgokról és Krisztus második eljöveteléről
írt sorainak félremagyarázása is hozzájárult.
Éppen ezért mikor Szent Pál értesült ezekről a dolgokról,
sürgősen újból levelet írt e város hívőinek, és ebben világosan
kifejtette tanítását a kérdéssel kapcsolatban.
Ezt írta:
Urunknak Jézusnak eljövetele, és hozzá való
egybegyülekezésünk dolgában kérünk titeket, testvérek,
ne tántorodjatok el egyhamar jó felfogásotoktól, és ne
riasszon meg titeket...beszéd... mintha az Úr napja már közel
volna. Senki sem ámítson el titeket bármiképpen, mert előbb
jönnie kell az elszakadásnak, és meg kell jelennie a bűn
emberének, a kárhozat fiának, aki ellenszegül, és föléje emeli
magát mindannak, amit Isten tiszteletére méltónak mondanak,
úgyannyira, hogy az Isten templomába ül, és úgy mutatja magát
mintha Isten volna. Nem emlékeztek rá, hogy mikor nálatok
volta, ezt megmondtam nektek. (2. fejezet 1-5. sor).

E sorokban tehát Szent Pál világosan kifejti, hogy Krisztus
második eljövetelét, ami az emberiség földi történetének
végét is jelenti, meg fogja előzni egy személynek megjelenése,
akit ő a bűn emberének, a kárhozat fiának nevez.
Ez az ember tökéletes ellentéte lesz Krisztusnak.
Míg ő maga földi életében szelíd, alázatos volt, minden földi
hatalomtól távol tartotta magát, mindenkinek jót tett, és az
igazságot hirdette, addig a bűn embere gonosz, kevély,
kegyetlen, hatalomra törő, zsarnok, vérontó és hazug lesz.
Éppen ezen tulajdonságai miatt nevezték el a korai
keresztények Antikrisztusnak. Ővele az Antikrisztussal
találkozunk aztán Nostradamus jóslataiban is.
Csupán egy itt a bökkenő, mégpedig az, hogy ő nemcsak egy
személyt illet e névvel, hanem beszél második, sőt harmadik
Antikrisztusról is. Ezen azonban nem kell fennakadni, ő ugyanis
ezzel csak azt a szóhasználatot követi, mellyel Szent János
apostol levelében is találkozhatunk.
Ő nemcsak a bűn fiát nevezi Antikrisztusnak, hanem
még két másik személyt is, akik valamivel őelőtte
működnek, és cselekedeteik teljesen hasonlóak az
Antikrisztuséhoz.
Ez aztán bizony nehézséget okoz a vonatkozó jóslatok
értelmezésénél, az események elkülönítésénél.
Nézzünk egy négysorost, melyben szerepel az Antikrisztus szó,
mégis valószínűnek vehetjük, hogy itt még nem az igazi
Antikrisztusról van szó.
X. / 66.
London főnöke az amerikai birodalommal
Skót szigeten fenyeget hidegben
Reb királynak van egy oly hamis Antikrisztusa,
Hogy őket mind belekeveri a viszályba.
Az kétségtelen, hogy a vers még nekünk is a távoli jövőre szól.
Éppen ezért nem is tudhatjuk, hogy ki lehet a versben szereplő,
Reb királynak nevezett személy. Az Antikrisztus nevet
pedig lehet, hogy Nostradamus itt csak átvitt értelemben
használja, egy olyan személyre aki sötét üzelmeivel viszályt
kelt az országok között.
Érdekes, hogy Nostradamus itt névszerint említi az amerikai
birodalmat. Tény, hogy az amerikaiak először csak a
XX. században avatkoztak be fegyveresen az európai háborúkba.
Ez a vers egy későbbi esetről szól, amikor úgy látszik szintén
amerikai beavatkozásra kerül sor.
A harmadik Antikrisztusról szól az alábbi négysoros.
VIII. / 77.
A harmadik Antikrisztus nagyon hamar megsemmisítve,
Huszonhét éven át vér, tart háborúja.
Szektások halála, fogság, száműzés.
Vér, emberi testek, vöröslik a víz, jeges föld.
Sajnos e versre ma még nem lehet megbízható értelmezést
adni, de ebből látható az, hogy Nostradamus három személyre
alkalmazza az Antikrisztus nevet, és ezek bukását,
megsemmisülését is megjósolja.
A második sorban szereplő 27 éves háborús év ennek az Antikrisztusnak nevezett személynek teljes működési
idejét jelenti. A vers utolsó sorai ennek az időszaknak a
borzalmait ecsetelik odavetett szavakkal.
A második Antikrisztusról Nostradamus a királynak írt ajánlás
jóslatrészében beszél. Minden további jóslata már
megkülönböztetés nélkül az Antikrisztusra vonatkozik.
Nézzük meg először az ajánlásban lévő, második Antikrisztusról
szóló részt.
Ebben az időben és azon területeken ördögi törvényeinek
ellenséges hatalmát az egyház ellen veti be.
Ez lesz a második Antikrisztus, aki üldözi az egyházat,
és az igazi helytartót a kor világi uralkodói hatalmának segítségével, kik tudatlanságukban elcsábítva lesznek oly nyelvektől, melyek többet szétvágnak, mint a kard tébolyult kezében.
Az Antikrisztus fentebbi uralma ennek haláláig fog tartani,
aki korfordulón születik. Többek között birtokolja ő Plancus városát, és támogatást nyer Modena, Bologna és Ferrara választottjaitól, kik a ligur part, az Adria és Szicilia környékét kormányozzák.
E Nostradamus által második Antikrisztusnak nevezett
uralkodó hatalma fenti jóslat szerint Franciaországra és
Olaszországra terjed ki.
Ez utóbbira lehet, hogy csak a befolyása. Születésének idejét
a század vagy korfordulóra teszi. Plancus városa Lyon,
a többi hely Olaszországot jelenti.
E vezetőre is jellemző, hogy üldözi a vallást, az egyházat és a
helytartót, vagyis a pápát. Ezért is kapta Nostradamustól az
Antikrisztus nevet.
Más jóslatokban nincs megjelölve, hogy melyik Antikrisztusról
van szó, így valószínű, hogy ezekben nem az előfutárokról
van szó, hanem magáról a bűn fiáról.
Az alábbi idézet a királynak írt ajánlás első jósrészéből való.
Akkor az Antikrisztus nagy világbirodalma Ardnál kezdődik.
Zersas egy óriási beláthatatlan hadsereggel betör.
Az emberek menekülnek az Antikrisztus szörnyűségei elől.
Ő háborút folytat a királyi ellen, aki Krisztus nagy
helytartója lesz, és az egyház ellen.
Ő uralkodik a számára alkalmas időben.
A idézetben szereplő Arda kis folyó, mely Bulgáriából az
európai Törökországba folyik. Zersas anagramma, ami vagy
uralkodó nevét rejti, vagy csak egyszerűen császárt (Zesars) jelent. Maga a jóslat háborút, és az egyház, és a pápa üldözését jósolja.
A következő négysoros az Antikrisztus személyét mutatja be,
de ezúttal nem nevezi meg.
X. / 10.
Gyilkosság szennye, óriás hízelgés.
Az egész emberi nem nagy ellensége.
Gonoszabb lesz, mint ősei, rokonai, atyái,
Vasban, tűzben, vízben, vérben embertelen
.
E vershez nem is kell magyarázat.
A következő vers az Antikrisztus tetteire utal.
II. / 30.
Egy ki Hannibál pokolbeli isteneit
Újra születteti, emberi borzalmak,
Soha nagyobb rémület, sem rosszabb napok
Mi eljő Bábelból a rómaiakra.
Magyarázat szükséges Hannibál isteneire.
Hannibál a pun Karthágó leghíresebb hadvezére volt.
Tehát a pogány pun istenségről van szó, ezek pedig kegyetlen
bálványok voltak.
Ezek az istenek emberáldozatokat kívántak.
(A görög-római isteneknek ilyent soha nem áldoztak.)
Bábel itt nem az ismert nyelvzavarodásra utal, hanem az
Isten ellen lázadó kevélységre (ebből származott a toronyépítés).
Ez a gőg és kevélység hozza a rossz napokat nemcsak a
rómaiakra, akiket a jóslat külön kiemel, hanem más népekre is. Róma a katolikus egyház központja, ezért is érinti oly súlyosan e várost az egyházüldözés.
A következő két négysoros egy érdekes dologra hívja fel a
figyelmet.
I. / 50.
A vízöntő hármasságából születik
Egy ki csütörtököt teszi ünnepének.
Híre, uralma, hatalma nő,
Földön, tengeren át, Keletre vihar.
E verset könnyebben megértjük, ha hozzávesszük a következő
vers első két sorát, mely ugyanezt jósolja.
X. / 71.
A föld és levegő, nagy víz megfagynak,
Mihelyt csütörtököt fogják tisztelni.
Az ami lesz örökké, nem volt elég szép,
Négy részről jönnek őt tisztelni.
Az első vers egy csillagképpel kezdődik, és azt az időt jósolja,
mikor a vízöntő csillagképben három bolygó lesz látható.
Ennek időpontját azonban ma még nem lehet megállapítani,
mivel e csillagállásra több változat is lehetséges.
Ez majd csak az akkor élőknek ad bizonyos útmutatást,
mert ere esik az Antikrisztus születése.
Hogy őróla van szó, azt a következő sorokból tudjuk meg.
Mindkét vers ugyanis azt jósolja, hogy ez a személy meg fogja
változtatni a hetek eddigi rendjét, melyben vasárnap volt az
ünnep, és ezt ő csütörtökre teszi.
Ez lesz az ő saját ünnepnapja is. Hogy miért éppen csütörtök
lesz az ünnep, erre a következő meggondolás mutat.
Vasárnap a keresztények, szombat a zsidók, péntek a
mohamedánok ünnepe. Hétfőt pedig a
II. 28 -as versben
szereplő "utolsó előtti próféta" melléknevű személy teszi
ünneppé.
Így hát ha ezektől az Antikrisztus el akar térni, akkor a
kedd-től csütörtök-ig terjedő napok között kell választania.
A jósvers aztán hatalmának növekedését, egyben kelet felé
irányuló háborúját is jósolja.
A következő idézet az ajánlás második jóslatrészéből való,
és az Antikrisztus idejét jellemzi.
Új változást hoz a szentek szentjének rombolása a pogányság
által. Az Ó- és Újszövetség üldöztetik, és el lesz égetve.
Mégegyszer és utoljára remegnek a keresztény birodalmak,
és vele együtt a hitetlenek 25 éven át.
A háborúk és csaták még veszedelmesebbek lesznek.
Falvak, városok, várak, és minden más épületek lángba
borulnak, elpusztulnak.
Szüzek, asszonyok és gyötört özvegyek vére lesz kiontva.
Csecsemőket az elpusztított és szétrombolt falvak falaihoz vágnak. A pokol fejedelme, a sátán által oly sok rossz lesz,
hogy közel az egész világ elpusztul és megsemmisül.
Ezen események előtt szokatlan madarak kiáltoznak a
levegőben.
Huy, huy.
Bizonyos idő múlva ismét eltűnnek.
E szöveghez kevés magyarázat szükséges.
Az Ó- és Újszövetség a Szentírás könyvei, ezeket fogják a
vallásüldözés során elégetni. Nostradamus az Antikrisztust itt
egyenesen pokolbeli származásúnak mondja.
Háborúinak kegyetlenségét borzalmas képekben mutatja be.
Teljes működését 25 évre teszi.
Megjósolja itt az események egy különleges előjelét is.
Szokatlan madarak megjelenéséről ír és még azok hangját is
megpróbálja visszaadni.
Hogy azonban itt természetes madarakról van-e szó,
vagy inkább különleges repülőgépekre kell gondolnunk,
azt ma még nem lehet eldönteni. Meg kell jegyezni, hogy a második világháborúban szereplő V-1 rakétákat is madaraknak
nevezte, az erről szóló jóslatában.
Nostradamus ugyan megjósolja az Antikrisztus bukását,
de ennek körülményeiről semmit sem ír. Ez nem véletlen.
Ez ugyanis részletesen benn van a Jelenések Könyvében, ahol
Ezekiel próféta 38 és 39. fejezete szól erről.
Nyílván Nostradamus nem akarta megismételni azt, ami
már ott olvasható. Egyébként a királynak szóló ajánlásában
kifejezetten írta is, hogy látomásai a Szentírással
"nagyon pontosan megegyeznek."

Az Antikrisztus korának
nagy vallásüldözése.
Bibliai jövendölések szólnak az Antikrisztus nagy vallásüldözéséről, valamint az ő idejében történő óriási
természeti csapásokról, katasztrófákról, melyek az
emberiséget sújtják.
Nostradamus szintén foglalkozik ezekkel jóslataiban, mégpedig azért, mert a bibliai jövendöléseket további részletekkel egészíti ki.
Lássuk először is a vallásos emberek és közösségük,
az egyház üldözéséről szóló sorait, mégpedig azokat,
melyek II. Henrik királynak szóló ajánlás első jóslatrészéből valók. Az alábbi idézet az egyház hanyatlásával, és belső bomlásával foglalkozik.
Az egyház vezetői Isten szeretete mögött visszamaradnak.
Többen közülük elfordulnak az igaz hittől.
A három szekta közül a középső a papok által maga is hanyatlásba jut.
Az első egész Európában otthonos lesz.
Afrika legnagyobb része a harmadik által ki lesz irtva a szellemi szegények segítségével, akik esztelen magasztalással,
dicsőítésse a luxusnak és érzékiségnek hódolnak.
Az itt szereplő szekták mibenlétéről közelebbit nem tudunk,
de az a jóslatból is kitűnik, hogy ezek a papság között is hódítanak.
A kiirtás szó az idézetben az igaz hitre vonatkozik.
Pár mondattal később így folytatódik a jóslat:
Azután következik az egyház olyan üldözése, ami eddig
még nem volt. Időközben keletkezik egy olyan nagy járvány,
hogy a világ három részéből több mint kettő elsenyved.
Ez olyan rossz lesz, hogy többé nem lehet felismerni, mi
tartozik a mezőkhöz, és mi a házakhoz.
A városok utcáin fű nő fel térden felül.
A papság teljes kétségbeesésbe jut.
E részlet már nemcsak az egyház üldözését jósolja meg,
hanem a vele egyidőben pusztító hatalmas járványt is,
melynek következtében elnéptelenednek a városok.
Ezek elhanyagolt utcái mutatják a pusztulás nagyságát.
Az egyházüldözés egy különös epizódját jósolja meg az alábbi
részlet, mely szintén az ajánlás első jóslatrészéből való.
A főnők és helytartó a középből ki lesz ragadva, és egy
helyre, a légtérbe viszik.
Ő semmit sem sejt az összeesküvők terveiről a második Thrasybboulos-szal, aki mindent hosszú kézzel előkészített.
E sorok a pápa menekülését, vagy elrablását jósolják meg.
Egészen különös kifejezés: "egy helyre, a légtérbe viszik".
Ilyent csak a mi korunk tud elképzelni a Föld körül keringő
űrállomások formájában.
Vajon ilyenről van-e szó?
Mindenesetre Nostradamus korában ilyenre még csak
gondolni sem lehetett, ő mégis ezt jósolta.

http://tttweb.hu/gyujtemenyek/cikkek/regi/Nostradamus/Antikrisztusok.htm

N látomása az Antikrisztusról:
Az Úr Jézus odajött hozzám és elvezetett egy nagyon szép helyre, ahol sok-sok virággal teli fák voltak. Ahogy haladtunk előre, hátulról valami rosszat éreztem. Mikor visszanéztem láttam az Antikrisztust fehér ruhába öltözve. Arca, haja, szakálla, a szemei az Úr Jézuséhoz hasonlított. Kívülről szép férfinak látszott, de belülről oly nagy gonoszság áradt belőle, hogy rosszul éreztem magam az ő jelenlétében. Egyszer kezével hozzáért az egyik fához, melynek hatására a fa feketeszínűvé vált. Bárhova lépett ott nem fényesség, hanem sötétség lett. Sok ember követte őt. Egy kisgyermek odament hozzá és megkérte arra, hogy gyógyítsa meg a kezét, melyen egy nagy seb volt. Az Antikrisztus lehajolt hozzá, önmagát így mutatva, mintha Isten lenne. Imádkozott a gyermek gyógyulásáért, de ez az ima nem a mi Istenünkhöz szólt, hanem a Sátánhoz, akit atyjának nevezett. Gyógyítás alatt a gyermek kezére egy fekete láthatatlan fordított keresztet rajzolt, és eltűnt a seb. Így pecsételte le a Sátánnak ezt a lelket. Az igazi Jézus mellett sok keresztény választott állt. De sajnos beleestek ők is a Sátán csapdájába. Mert közülük sokan az Antikrisztus mellé álltak. Az egyik ember leborult lábai előtt és azt mondta: „Egész életemben nélkülöztem. Éheztem és szomjaztam. Kérlek adj nekem pénzt, hogy élni tudjak úgy, hogy többé ne kelljen koldulnom!” Az Antikrisztus belenyúlt a zsebébe és egy nagy köteg pénzt adott e szegény embernek, aki megígérte neki, hogy örökké hálás lesz neki. Az ő lelkét is lepecsételte a gonosz. Majd egy fiatalasszony is hozzáfordult azzal a kéréssel, hogy édesanyja haldoklik, gyógyítsa meg őt is. Az Antikrisztus így szólt: „Vezess el hozzá!” Mikor megérkeztek oda, ő bement az asszony édesanyja szobájába és leült az ágya mellé. Megjelölte az édesanya homlokát és a gonosz démoni erőket kérte, hogy tegyenek csodát. Imája alatt a gonosz lelkek egy fekete bilincset helyeztek az édesanya kezeire. Ezt a lelket is lepecsételte magának a Sátán, aki meggyógyult. Az emberek dicsőítették őt nagy jótetteiért. Úgy tekintettek rá, mint az Istenre. Utána egy másik édesanya arra kérte, hogy támassza fel gyermekét, aki meghalt az előző napon. Az Antikrisztus azt mondta neki: „Vezess el a sírjához! Mikor a temetőbe értek, felnyitották a koporsót, mely felett ő így imádkozott: „Atyám, ha azt akarod, hogy minél több lélek a tiéd legyen, támaszd fel ezt a gyermeket, hogy higgyenek nekem!” Továbbá magában így folytatta: „Hatalmas démoni erőid által, tedd azt, amire kérlek!” És meghallgatva kérését a Sátán, feltámasztotta a gyermeket. Így sokan álltak az ő oldalára. Majd Jézus azt mondta: „Sokan fognak kérni és kapni, de mit érnek a földi dolgokkal, ha cserében lelküket örökké elveszítik.”

http://nagyeva.nolblog.hu/

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning”

Egyesítsétek családjaitokat  , hogy  élvezhessétek a földi új paradicsomot !!

2011. július 16. szombat; 23:00
Szeretett leányom, amikor a lelkek el vannak veszve, a külvilág számára úgy tűnhet, hogy tele vannak boldogsággal, és hogy élvezik az életet.  Sőt lehet, hogy még Számomra is el vannak veszve, és ez nagy szomorúságot okoz Nekem. Oly sok az a lélek, akik csak a mindennapi életükkel törődnek, tele tennivalóval, olyan nagyon elfoglaltak, hogy közben elfelejtik azt, hogy ez a föld csak agyagból van.  Az itt töltött idő nagyon rövid. A személyes tulajdon, végül is semmivé válik. Ezek az emberek, amikor meghalnak, porrá válnak. Mégis lelkük élni fog, és sohasem fog meghalni. A lélek továbbra is létezni fog az örökkévalóságban.
Most azt mondom nektek gyermekeim, egyesítsétek családjaitokat és barátaitokat, mint egységet, közel Szívemhez, mert ha ezt teszitek, akkor az Új Paradicsomot a Földön ezer évig nyugalomban, egységben fogjátok élvezni. Ez az Én Ígéretem mindannyiatok számára. Éljétek felelősségteljesen életeteket. Mindenek előtt családjaitokkal törődjetek, itt a Földön is. Bizalmatokat mindig belém vessétek.
Hozzátok Hozzám családjaitokat. Ha nem akarnak önként jönni, imádkozzatok Hozzám, és Én a szükséges bátorítást megadom nekik. Mindig válaszolni fogok azokra az imákra, amelyek a lelkek megmentését kérik.
Szerető Megváltótok
Jézus Krisztus
“A Biblia tanulmányozása komoly erőfeszítést és kitartást kíván tőlünk. Amiképpen a bányász leás a földbe az arany kincsekért, olyan komolyan és állhatatosan kell keresnünk Isten Igéjének drága kincseit nekünk is. A versről versre való, naponkénti tanulmányozás a legáldásosabb. Olvassunk el egy Biblia-szöveget, összpontosítsuk értelmünket arra, hogy megértsük, amit Isten mondani akar számunkra abban a kijelentésben. Azután időzzünk annál a gondolatnál mindaddig, amíg csak megértjük. Ha mindaddig tanulmányozunk egy-egy szakaszt, ameddig értelme és jelentősége világossá nem válik számunkra, akkor ez többet fog érni, mintha sok fejezetet olvasnánk el úgy, hogy nem tartunk egy határozott célt a szemünk előtt. A szellemi erőtlenség és az erkölcsi gyengeség egyik fő oka abban rejlik, hogy nem összpontosítjuk figyelmünket értékes célokra… Mivel a nyomdák ontják a nyomtatványok óriási áradatát, fiatalok és idősek egyaránt megszokják a gyors, felületes olvasást. Ennek következtében elveszítik az összpontosított, intenzív gondolkodás képességét. Az értéktelen folyóiratok és könyvek – amelyek Egyiptom békáihoz hasonlóan árasztanak el minden országot – nemcsak közönségesek és hiábavalók, hanem tisztátalanok és lealacsonyítóak is. Hatásuk az elmét megmérgezi, megrontja és megsemmisíti a lelket. A tétlen és céltalan elme könnyen a Gonosz prédájává válhat… Irányítsuk gondolatainkat magasztos és szent eszmékre, legyen nemes célja életünknek! Akkor a gonosz csak kevés helyet talál bennünk, ahol megvetheti a lábát! Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy komolyan tanulmányozzák Isten Igéjét… A Biblia magyarázza önmagát olymódon, hogy egy-egy kijelentését megvilágítja a másik. Tanuljuk meg egységnek tekinteni az Igét, lássuk meg az egyes részek belső összefüggését!” (Nevelés, Bibliatanítás és tanulmányozás c. fejezetből)