2011. június 17., péntek

A magyarság szentjei

Szent István és Szent Imre életének bemutatásával indul a Magyarság szentjei című dokumentumfilm-sorozat. Államalapító királyunk, Szent István rendkívüli diplomáciai és politikai képességei révén történelmünk egyik legnagyobb személyisége lett. A magyar állam megszervezésével, mely által a magyar nép eggyé válását és fennmaradását biztosította, valamint Magyarország Máriának való felajánlásával népünk kiemelkedő alakjává vált. Szent Imre herceg, István király és Gizella királyné gyermeke, a magyar fiatalság példaképe, magában hordozta a szentség ismérveit. Életének 24 éve során példamutató és a krisztusi mintát követő életet élt. Korai és váratlan halála az egész nemzetet szomorúságba döntötte. A legendák szerint szentsége jeleinek a pecsétei csak 30 nappal Imre herceg halála után nyittattak fel. Ekkor indultak el – Imre herceghez imádkozva – a csodatételek, valamint a csodálatos gyógyulások. Imre herceg a magyar keresztény szentek egyik legismertebb alakja.Az Árpád-házi Szent Erzsébet és Árpád-házi Szent Margit életét bemutató részekkel folytatódik a magyar szentek életét bemutató dokumentumfilm-sorozat. Árpád-házi Szent Erzsébet, a XIII. század kiemelkedő női szentje, élete folyamán az egymással legnagyobb ellentétben álló körülményeket és adottságokat is képes volt ötvözni. E „Szent Asszony” egyetemes példaképpé vált minden kor minden embere számára. Élete csodák sorozata. Már gyermekként szentként viselkedett: kis barátnőit templomba csalogató, köténykéjében a szegényeknek táplálékot vivő, játék helyett imakönyveket nézegető leány volt. Felnőttként is minden cselekedete az égi akarat követésén alapult. Tevékeny szeretete egy pillanatra sem hagyta őt nyugodni. Árpád-házi Szent Margit – Árpád-házi IV. Béla leánya – szülei fogadalmát megtartva magát Istennek ajánlotta. Születése után rögtön zárdába vitték. Kora gyermekkorától kezdődően Istennek szentelt, vezeklő, másokat szolgáló életet folytatott. Tökéletes engedelmességgel, az evangélium szellemében szolgálta a betegeket és az egészségeseket egyaránt. Élete nagy részét a róla elnevezett Margitszigeten töltötte.Szent László magyar király, a kor lovageszményének megtestesítője. Egyik legszebb jellemvonása a megbocsátás. Feladatát kiváló uralkodói képességgel végezte; kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek pusztító támadásaitól. Uralkodásának 18 éve alatt Magyarország felvirágzott. Imáinak hatásossága az alakját körülfonó legendákban maradt fenn. Boldog Özséb, az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, a római katolikus pálos rend alapítója, húsz éven keresztül szervezte, irányította rendjét a Pilisben. Ezen szerzetesrend vallási és kulturális téren egyaránt jelentős szerepet játszott hazánk, valamint a szomszédos népek történetében. A pálosok – bár remeteként éltek – rendszeresen kimentek az emberek közé, hogy testi-lelki gyógyírt vigyenek nekik. A fehér ruhában járó pálosok élete virrasztásokkal, vezeklésekkel és imádságokkal volt átszőve. A pálos rend - számtalan viszontagság közepette - napjainkig fönnmaradt.

Martin által Dejtéről 2011. június 15-én

2011-06-15 - Márton által
Gyermekeim!
     Ma azért jövök, hogy megmondjam nektek: kövessétek a Szentlélek hívásait. A Szentlélek a szívben hív benneteket, hogy a világosságában járjatok. Hallgatni akartok rá, de ugyanakkor a magatok feje szerint mentek. Hogyan járhattok egyszerre két úton? Imádkozzatok velem együtt és kérjük Isten szeretetét, hogy tisztítson meg benneteket mindentől, ami nem jó, hogy szabadon elindulhassatok Isten útján.
     Jézus és az én szívem szeretetébe merítelek benneteket.
Kedves honfitársaim, MAGYAROK!

Azoknak a honfitársaimnak  írom ezt a levelet, akik – a média jóvoltából - tájékozatlanok az ország jelen politikai helyzetével, nem ismerik a rajtunk uralkodó sötét erők nemzetpusztító  szándékait, de tisztességes, népünk, nemzetünk fennmaradásáért, felemelkedéséért, tenni, harcolni kész hazafiak.

Ma már a puszta létezésünk is bűn, ha nincs ránk szükség – főleg ha van véleményünk.

A véleménynyilvánítás pedig végképp megbocsáthatatlan!

Ugyanakkor elkeseredésre semmi ok. A hazaárulóknak fizetnek, hogy ellenünk dolgozzanak. A zsoldosok viszont sokkal gyengébbek azokhoz képest, akik a szívükből cselekednek. Amennyiben a Nemzet egységes, egy az akarat, a tudás, az irány helyes és egyértelmű, akkor biztos a győzelem!

A küzdelem  szellemi szinten  már zajlik.  Az őseinktől örökölt és megszerzett tudásért, annak birtoklásáért,  mely az igazi hatalom ebben a világban. Mi vagyunk „a mag, a tudás népe”,  vállalnunk kell a küzdelmet, hogy azok is maradjunk a jövőben.

A láthatatlan ellenség magyarul beszélő hontalan kollaboránsok közreműködésével pusztítja Nemzetünket:

1. Elhazudják a történelmet, vallásunkat judeaizálják.

2. Megszüntették az erkölcsiséget, a morált.

3. Generációkról-generációkra minimalizálják az általános követelményeket az iskolákban,    eltörölték a gondolkodást, kreativitást.

4. Mérgezik az ivóvizet, élelmiszert,  a forgalmazott gyógyszerek, - a káros mellékhatások mellett  -    rossz minőségűek.

5.A médián keresztül:
- hamisítják, elhallgatják a bel,- külpolitikai híreket,
- hamis, erkölcstelen ideálokat állítanak követendő példaként az ifjúságnak.

6. A pénz- és bankvilág „küldetése” az ország, a lakosság eladósítása,  a profit  külföldre juttatása.

8. ”Kimossák” belőlünk a „túlélésért” felelős tudást, ösztönt.

9. Az egészségügyi-, betegbiztosító-, nyugdíjrendszer romokban hever.

10. Az értékteremtő produktív munkalehetőség  - mezőgazdaság, építőipar, feldolgozóipar – 50%-kal visszaesett a 10 évvel korábbi állapothoz képest.

11. Ismét hárommillió (vagy még több) koldus országa lettünk.

12. Honvédségünket leszerelték, a rendőrséget demoralizálták.

13. Népünket irányítani és életfeltételeit biztosítani hivatott kormányaink: hazaárulással, népirtással, szabadrablással, korrupcióval, zsidók törvénytelen betelepítésével alaposan vádolható köztörvényes bűnöző banda.

Honfitársak! Élet-halál harc folyik! A küzdelem  (ön- és honvédelem) elkerülhetetlen, meg kell vívni és meg kell nyerni!

A szabadságot senki nem fogja helyettünk kiharcolni! Amennyiben bamba-birka módjára eltűrjük, hogy idegen megszállók birtokolják Hazánkat, elpusztul a Magyar Nemzet,  jobb esetben rabszolgák lehetünk.

A becsületes, hazáját szerető, történelmi múltunk nagy hőseinek példáját követő, bátor hazafiak csak egységbe tömörülve képesek ezt a küzdelmet megvívni.

A Magyar Nemzetért, Hazánkért tenni akaró honfitársainkat, barátainkat, harcostársainkat keressük, szervezzük területi, szakmai egységbe.
Várunk sorainkba szeretettel!
Kulturális Baráti Társaság Vác


Mélyrepülés


Maho Beach - Karib tenger, Holland Antillák, St. Maarten sziget. A megosztott föld. Egyik fele holland, a másik francia.
Kicsi a sziget, viszonylag nagy a repülőtér, s a tengerben fürdőzők még élvezik is, hogy a hatalmas gépek a fejük felett dübörögnek el, alig néhány méterre.
Ó, Dolce Vita, - Édes Élet! - Mi lesz ezekkel a kis méregdrága és pénzéhes turistaparadicsomokkal, ha világgazdaság összeomlik?
Vagy ha a Holland mélyföldeket végleg elönti a tenger, és túlszaporodnak a fekete bevándorlók, akkor mennyi hollandot tud befogadni az Antillák? Vagy az összes ide akar jönni majd Magyarországra, az izraeli lakóparkok mintájára épült holland lakóparkokba, a Dunántúlra, Somogyba, Tolnába, Baranyába?
Mert információink szerint, lassanként, közel 10 ezres nagyságrendű holland populációt is befogad a köztársaság...
Itt már csak az a kérdés; a Változások után, az idegenek hová mennek... ha az eredeti hazájukat elöntötte a tenger, vagy az arabok? - Hát persze ez nem is lehet kérdés; ha Amerikába sem mehetnek... akkor marad az Antillák, vagy netán mégis Madagaszkár?
De egyelőre még ráérünk foglalkozni ezzel. Most nézzük csak a mélyrepülésekről készült remek fotókat!
A készülődő holland katasztrófával, s a hollandusok magyarországi bevándorlásával még később foglalkozunk majd.
Fotó: Fabi Fliervoet/Flickr
Szabad Riport Tudósító Iroda

Urunk Jézus Krisztus üzenete Veronika Márta által

A Szentlélek és Mária egyesített Szeretetlángja

Ezt az üzenetet egy Magyarországon élő fiatalasszonyon keresztül kaptuk, akitől az égiek rejtettséget kívánnak. Tőle származik a Szeretetláng látomás http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/szeretetlang,  és annak értelmezése is. http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/0301-ertelmezes Jézus a Veronika Márta nevet adta neki, így indokolva a névválasztást: „Veronika, aki keresztutam során mélyen együtt érzett fájdalmaimmal és Márta, aki őszinte hittel azt mondta nekem: Hiszem, hogy Te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön."


A Szűzanya jött felém és így szólt hozzám. Gyermekem, nézd, mit teszek szerető magyar engesztelő országommal! Nézd, sorban jönnek a szentek utánam. A magyar szenteket Nagy Magyarország határvonalaira állítom. Nézd milyen béke, szeretet van köztük! Egymás kezét fogják, és Mennyei Atyjukra tekintenek. A magyar szentek mögött állnak a többi szentek. Háttal állnak a magyar szenteknek, és ők a Földet ölelik körbe. Én, szerető Édesanyátok Magyarország közepén helyezkedem el. Nézd a négy égtájat! Szerető Fiam szentjeit helyezem oda védelmetekre. Északra helyezem Szent István királyt, délre Boldog Boldog II. János Pál fiamat, Keletre Szent Györgyöt helyezem és őrző angyalaimat. Nyugatra Szent Mihályt állítom angyalok sokaságával. Felettem a Szentháromság helyezkedik el. A Szentlélek szorosan fölöttem van. Mennyei Atyámhoz könyörgök, és kérem segítségét elesett gyermekeim megmentésében. Arra kérem, egyesítse Szeretetlángom tüzét a Szentlélek tüzével." A Mennyei Atya nem szól semmit.
A Szűzanya térdre borul és sírva így könyörög: „Mennyei Atyám, könnyimmel kérlek, mentsd meg eleső magyar gyermekeimet! Mentsd meg őket a pusztulástól, mentsd meg az ellenség karmaiból! Kérlek, légy irgalmas és könyörületes szegény eleső gyermekeimhez!”
A Mennyei Atya szerető leányához lép, felsegíti, és így szól hozzá. „Szerető Leányom, könnyeid a szívemig hatolnak. Könnyeid legyenek eleső gyermekeim tisztulására. Forrjon össze a te Szeretetlángod a Szentlélek tüzével! Ez a láng legyen olyan tiszta, mint a kristály, és folyjon úgy, mint a tiszta vizű patak, és ez a patak legyen az életvíz forrása. Ez a láng égesse eleső gyermekeid lelkét! Ez a láng égesse és vakítsa meg az ellenséget! Ez a láng legyen életetek reménysége, megtisztulása és megváltása! Égesse és járja át minden gyermekedet! Szerető Fiam vérével megjelölöm ezt a földet, és innen indítom útjára engesztelő országodat. Innen induljanak útra az imák, az engesztelések és a böjtök. Én, Mennyei Atyád áldásomat és szeretetemet adom. Szívem pecsétje legyen ezen a kicsiny eleső országon. Menj leányom, tedd, amit tenned kell!”
Szűzanya: „Mennyei Atyám, köszönöm végtelen irgalmas szeretetedet! Atyám, Köszönöm áldásodat. Ez az áldás legyen eleső gyermekeim mentőöve.”
Ezután a Szűzanya körbejárja az országot, és meggyújtja a Szentlélek tüzével egyesült Szeretetlángjával minden kis pontját, és ezt mondja: „Ez a két tűz égesse e földet és tisztítsa meg a fertőtől, a szennytől és a férgektől! Ez a láng gyújtsa lángra a sötét szíveket! Ez a láng állítsa helyre a békét, és a szeretetet, és tartson egységet! Ne legyen több széthúzás, és ne legyen békétlenség és szeretetlenség! Ez az összeolvasztott láng teljesen járja át a Földet és gyermekeim szívét! Elég a vérontásokból, elég a sötétségből! Álljatok fel, nyissátok meg sötét és hideg szíveteket e láng felé! Álljatok fel, fogjatok össze és legyetek segítségemre, hogy újból az én szerető országom lehessetek! Ne zárjátok el magatoktól a szeretetet, és ezt a lángot! Engedjétek, hogy teljesen átjárjon, és vezessen benneteket! Arra buzdítalak titeket, eleső gyermekeim, hogy kezeteket összekulcsolva nyissátok ajkatokat imára! Jöjjetek, fogjátok meg kezemet, alkossunk egy nagy kört, és együtt könyörögjünk a Mennyei Atyánkhoz és Szerető Fiamhoz, hogy könyörüljenek, és mentsék meg eleső országomat a pusztulástól, mentsék meg hideg, rideg, sötét szíveteket az ellenség karmaiból! Ez az egyesült láng világosítsa meg lelketeket! Sötétségben járó gyermekeim, nyíljon meg a szemetek és lássatok! Süket fülek nyíljatok meg, és halljátok meg az égi szeretetet szólításait! Vegyétek észre, eleső gyermekeim ezt az egyesítő lángot! Ez a láng olyan tiszta, mint egy hófehér galamb, úgy ontja a meleget, mint az én lángoló szerető szívem. Ez a láng gyengéd és tiszta szeretettel van átitatva. Ha kitartotok, és buzgón imádkoztok, nem vesztek el, mert Szentfiam vére teljesen átitat benneteket, és egy gyermekemet sem hagyja elveszni. Mi égiek az utolsó percig küzdünk lelketek megmentéséért. Gyermekem, nézz az égre, az ellenség készülődik már! A dühtől toporzékol és tajtékzik, mert látja, hogy milyen burokban van az én kicsiny magyar engesztelő országom. Ez az egyesült láng égeti, vakítja és gyengíti az erejét és hatalmát. Gyermekem, mi így szeretünk benneteket! Nem kérek semmit tőletek, csak annyit, hogy buzgón, állhatatosan és szeretettel imádkozzatok, böjtöljetek, virrasszatok és hozzatok áldozatokat. A mi szeretetünk elfogadásával sok lélek megmenekülését segítitek. Kicsiny magyar engesztelő gyermekeim, nem veszhettek el, az égi szeretetbe vagytok burkolva. Ez oltalmaz benneteket az ellenség támadásaitól. Mi égiek - szentek seregei, az angyalok sokasága, kerubok - vonulunk ki az ellenség megállítására. Mi szállunk harcba vele. Nektek csak erős, kitartó hittel bízni kell bennünk. Remélnetek kell végtelen irgalmas szeretetünkben! A mi égő, lángoló szeretetünkbe kell burkolóznotok! Fogjátok a kezünket, és soha ne engedjétek el! Ne hagyjátok kialudni a Szentlélekkel átitatott Szeretetlángomat! Legyetek kitartóak, és buzgók, kicsiny engesztelő magyar gyermekeim! Megáldalak benneteket ezzel az összeforrasztott lánggal. Anyai palástom oltalmazzon benneteket! Ne feledjétek, nagyon szeretünk, és a tenyerünkön hordozunk benneteket, kicsiny engesztelő országom. Megáldalak titeket égő szívem lángjával, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen.”
2011. Pünkösdjén                                                Veronika Márta

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/a-szentlelek-es-maria-egyesitett-szeretetlangja

Mindszenty bíboros István királlyal Magyarország fő oltalmazója és példaképe

Üzenet a papoknak és az engesztelőknek

Magyarországért imádkoztam. A Szűzanya szólt hozzám: „Nézd, mit tettem ma! Engesztelő országom közepére viszlek. Nézd, kit hozok és kit állítok országotok északi határára Szent István Király mellé.[1] Nem mást, mint Mindszenty József bíboros fiam. Ő nem szent és nem boldog a földön, de nézd, a mi égi hazánkban a szentek között van. Fiam sokat szenvedett, de mindig buzgón és alázatosan kitartott a mi szeretetünk mellett. Életével tett tanúbizonyságot. Megmutatta mély szeretetét felénk, amit Szentfiam ültetett belé.
Gyermekem, felszólítalak titeket, először egyházam tegyen tanúbizonyságot mellettünk, majd ti is, engesztelő gyermekeim. Azt akarom, hogy olyan sziklaszilárd legyen a hitetek, mint Mindszenty József fiamnak. Először pap fiaimat kérem, tegyenek tanúbizonyságot hitükről. Kérdem, fiaim, készek vagytok-e meghalni értünk, és Szentfiamért? Készek vagytok-e megoltalmazni Fiam egyházát? Készek vagytok-e megvédeni Fiam szent testét és vérét? Készek vagytok-e az Oltáriszentséget megőrizni tisztán? Készek vagytok-e olyan tiszta és egyszerű szeretetben élni, mint Fiam? Készek vagytok-e megőrizni Fiam evangéliumát? Készek vagytok-e alázatban, tisztán, szeretetben vezetni engesztelő gyermekeimet? Készek vagytok-e életeteket adni értünk, ha úgy kívánjuk? Ha a sötétség hatalmába kerít titeket, készek vagytok-e velünk maradni? Szeretném, fiaim, ha sziklaszilárd lenne Fiam egyháza, megőrizné tisztaságát és egyszerűségét. Fiam szerető egyháza legyen kicsi, egyszerű, de ugyanakkor erős sziklavár, amit az ellenség nem tud romba dönteni, engesztelő gyermekeinek legyen menedéke! Szeretném, ha Fiam egyháza megtisztulna és erős hitűvé, tisztává és egyszerűvé válna. Szeretném, hogy akik Fiam egyházába lépnek, benne boldogságot, tiszta életet, erős hitet és égi szeretetet találnának. A mi oltalmunkat, védelmünket és szeretetünket találják meg hajlékunkban. Én, mint édesanyátok, kezembe veszem szerető Fiam egyházát, megtisztítom Fiam vérével, és elárasztom égi szeretettel. Gondoskodom róla, hogy teljesen átjárja a Szentlélek tüze.
Fiaim, hívlak titeket szerető hazátok megmentésére. Szükségem van rátok. Engedjétek át szíveteket nekem! Fel akarom forrósítani szíveteket, és kicsinnyé akarlak tenni titeket. Ne féljetek, én oltalmazlak és vezetlek titeket! Segítsetek eleső gyermekeim megmentésében! Segítsetek a sötétségben járó gyermekeimnek! Segítsetek a bajba jutottakon! Segítsetek és hirdessétek Fiam országát! Tanítsátok azokat a gyermekeket, akik nem ismerik az evangéliumot! Kereszteljétek meg azokat, akik nincsenek megkeresztelve! Minden eleső gyermekemhez hajoljatok le! Minden gyermekemhez juttassátok el Fiam vigasztaló szavait! Minden gyermekemmel ismertessétek meg az égi szeretetet és a békét! Tanítsátok imára és böjtre azokat a gyermekeimet, akik még azt sem tudják, ki Szentfiam! Gyújtsátok lángra a hideg sötét szíveket! Ne féljetek, engedjétek az égi szeretetet kibontakozni magatokban! Az égi szeretet sugározzon rólatok, és ez vezessen titeket a nehéz úton! Vigyétek el beteg és szomjazó gyermekeimhez Fiam Igéit! Vigyétek Fiam szent testét és vérét a betegekhez, és a haldoklókhoz! Hirdessétek, hogy Fiam értetek halt meg és értetek támadt fel! Hirdessétek, hogy Fiam mindenkit meg akar menteni a kárhozattól! Hirdessétek, fiaim, Ő mindenkit szeret, még a legelesettebbeket is! Ő mindenkihez lehajol, senkit nem hagy magára, végtelenül irgalmas, minden gyermekét a tenyerén hordozza. Fiaim, most fogadjátok Fiam áldását.
Jézus: „Szerető fiaim, megáldalak titeket az erős hit kegyelmével, amit együttérző szívem melegével és tiszta szeretettel itattam át. Ezt az erős és tiszta hitet adom nektek. Ezt a hitet olyan erőssé teszem bennetek, mint az erős sziklavár. Szent véremmel oltalmazlak titeket, és vezetlek a nehéz úton. Kereszthalálom legyen megváltásotokra. Feltámadásom legyen örök életetek tüze. Átszúrt, vérző szívem szeretetével megáldalak titeket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.”
Szűzanya: „Ó, kicsiny gyermekem, szerető Fiam magyar egyházának élére és oltalmára állítom Mindszenty József bíboros fiamat. Szerető engesztelő országom közbenjárójává legyen! Legyen közbenjárótok a rátok váró nehéz időkben! Könyörögjetek hozzá, és kérjétek tőle azt az erős, buzgó, mély hitet, amellyel Fiam megáldotta!”
2011.06.14.                                                         Veronika Márta

[1] Lásd az ezzel kapcsolatos pünkösdi látomást: http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/a-szentlelek-es-maria-egyesitett-szeretetlangja

http://engeszteles.bocsajozsef.hu/egi-uezenetek/mindszenty-biboros-istvan-kirallyal-magyarorszag-f-oltalmazoja-es-peldakepe

Sokat szenvedő, depressziókkal küszködő lélek imája

A következő imát a Szűzanya egy konkrét lélek számára diktálta azzal a felhívással, hogy „gyermekem, sokszor mondd magadban ezt a kis imát!" És a neki szóló személyes üzenet végén azt is hozzá tette, hogy más hozzá hasonló, nehéz helyzetben lévők is imádkozzák gyakran ezt az imát.
Drága Jézusom, fedj be engem drága szent véreddel! A te drága szent véred tisztítson meg és oltalmazzon! A te kereszthalálod mentsen meg a kárhozat tüzétől! Édesanyám, a te könnyeid tisztítsanak meg és vezessenek a nehéz úton! A te végtelen anyai oltalmad védelmezzen meg a gonosz támadásaitól! Kérlek Édesanyám, és Jézusom, födjetek be szent palástotokkal! Legyetek segítségünkre a nehéz helyzetekben! Oltalmazzatok, és vezessetek a szeretet útján! Szentlélek, jöjj, tölts be engem a Te szent lelkeddel! Ne engedd lankadni a szívem! Ne engedd a szeretetlángot kialudni a szívemben! Segíts, és tégy engem a szeretet eszközévé. Tölts be engem az égi kegyelmekkel, hogy segítségemre legyenek a nehéz helyzetekben! Mennyei Atya, küldd Lelkedet, hogy mindig tiszta és egyszerű gyermeked lehessek! Töltsetek el az égi szeretettel, és vezessetek! A ti akaratotok valósuljon meg bennem! Amen.
2011.06.16                            
                             Veronika Márta


A Kozmosz titkai

Ez a lenyűgöző és részletes gyűjtemény felfedi előttünk az Univerzum legnagyobb titkait. Mi történt az Ősrobbanás során? Mi történne, ha a néző eljutna egy másik bolygóra? Mi történne, ha nekimennénk egy üstökösnek, és ki volt Edwin Hubble? A remek animációknak, valódi műholdas felvételeknek és a NASA archív anyagainak hála a Kozmosz titkai közelebb hozza a nézőt a világűrhöz, mint korábban bármi. Az utazást egy lehetőség zárja, hogy elgondolkodjanak a 3 lemezes gyűjtemény által felfedett titkokon.

Első rész: Kezdetben: 1. A Semmiből >> 2. A levegő odafent >> 3. Helyünk a Naprendszerben >> 4. Élet >> Ahol ember még nem járt: 1. A földből született? >> 2. De mi a dolga odafenn? >> 3. Oda kell mennünk >> 4. ApolloMásodik rész: Szomszédok: 1. Az istenek hírnöke >> 2. A szerelem istennője >> 3. A háború istene >> Hosszú utazások 1. A nagy vörös folt otthona >> 2. A Szaturnusz és gyűrűi >> 3. Amit csillagnak néztek >> 4. A tenger istene >> 5. A magányos kis bolygóHarmadik rész: Felfedezők: 1. Csillagpor >> 2. Deep Impact >> 3. Ismerjük meg csillagunkat! >> A Hubble és társai 1. Ki volt Hubble? >> 2. Szem az égen >> 3. Chandra >> 4. WMAP

Szélsőséges Világegyetem

A tudomány tulajdonképpen nem más, mint határok feszegetése, a titkok birodalmába való bejutás vágya. Ennek köszönhetően léptük át a hangsebességet, vágtunk neki a világűrnek, és hagytuk ott lábnyomunkat a Holdon. Két fontos régió azonban mindmáig sikerrel verte vissza az ember ostromát: a mélytengerek és a "mélyűr" világa. Pedig ezek a helyek sok mindenre választ adhatnának: például arra, hogy miként keletkezett és várhatóan miként fog elpusztulni a Föld, s talán arra is, hogy annak idején hogyan kezdődött az a csodálatos jelenség, amit életnek nevezünk.Aki átélt már pusztító tornádót vagy hurrikánt, esetleg szélsőséges hőhullámot, villámcsapást vagy özönvizet, úgy gondolhatja, hogy ennél rosszabb már nem jöhet. Ám ha megvizsgáljuk más bolygók időjárását, kiderül, hogy ugyancsak el vagyunk kényeztetve a mi "miniviharainkkal", hisz vannak olyan helyek a világűrben, ahol 17 ezer kilométer per órás szelekkel és barátságtalan metánesővel érkezik az ítéletidő. De miként készülnek az űridőjárás-előrejelzések? És miért lehetnek fontosak ezek számunkra akkor is, amikor éppen nem tervezünk Földön kívüli utazást? A film által megszólaltatott tudósok egyebek mellett ezekre a - mint kiderül: életbevágó... - kérdésekre is válaszolnak.Az ember talán semmitől se retteg annyia és jogosan, mint a bolygónk története folyamán már tömegkatasztrófák hosszú sorát előidéző földrengésektől és vulkánkitörésektől. A Föld azonban e tekintetben nincs egyedül, ismereteink szerint számos bolygó, hold és csillag élt már át az általunk megtapasztaltnál ezerszer pusztítóbb apokaliptikus eseményeket. Ezek alapján a tudósok a legrosszabbat se zárják ki: hogy egy napon a Föld is balsorsú égi társai sorsára juthat, s ez esetben alighanem még a legátfogóbb és legelőrelátóbb óvintézkedések is eredménytelennek bizonyulnak majd.A kozmikus ütközések olykor szerencsésen is végződhetnek: erre a legjobb példa maga a Föld, mely becsapódások és "égi karambolok" sokaságának köszönheti létét. Mindezzel együtt nem szívesen látnánk egy másik égietestet felénk száguldani; olyannyira, hogy ma már kutatók egész serege dolgozik egy efféle apokalipszis előrejelzésén és - amennyiben mód van rá - megelőzésén. A tudósok számításai szerint ugyanakkor bekövetkezhetnek olyan gigantikus méretű ütközések is, melyeket esélyünk sincs kivédeni - igaz, ezekbe nem csupán a Föld, de az egész világegyetem beleremegne...Mit jelentettek a csillagok a korai ember számára? Eleink miként hagyatkoztak a holdciklusokra vadászataik időpontjának kiválasztásánál; készítettek naptárokat a csillagok járása nyomán; és alapozhattak meg egész civilizációkat az égbolt útmutatásai alapján? Az epizód a régmúltba repíti a nézőket, abba az időbe, amikor az ember mindennapjainak még éppolyan szerves és nélkülözhetetlen részei voltak az útmutató csillagok, mint mondjuk az életadó eső vagy a terményeit érlelő napsütés.Szemre legyen bármily gyönyörű, az univerzum tele van pusztító erőkkel, melyek állandó veszélyt jelentenek a világ jelenlegi formájára. Földrengések, hurrikánok, kisbolygóbecsapódások, felrobbanó csillagok - lehet, hogy az univerzum magában hordozza saját pusztulása kódjait? A film a minket övező világ sötét oldalát tárja elénk, olykor felettébb fényes jelenségek bemutatásával.Vajon egyedül vagyunk az univerzumban? Vagy vannak esetleg társaink egy ismeretlen égitesten? E kérdés már évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget, s most közelebb vagyunk a megválaszolásához, mint valaha. A film azokat a hihetetlen felfedezéseket és technológai újításokat tárja elénk, melyek segítségével a tudósok az élet eddig ismeretlen formáit és színtereit kutatják - a Földön és azon kívül egyaránt...Felmérhetetlen kiterjedésű univerzumunkban semminek sincs nagyobb jelentősége, mint a sebességnek. Legyen szó a tér és az idő titkainak faggatásáról, vagy netán egy űrutazásról a Naprendszer külső régióiba, a sebesség kulcsfontosságú tényező, melynek helyes megválasztása esetén olyan arcait fedezhetjük fel az univerzumnak, melyekről korábban nem is álmodtunk...A látszólag végtelen kozmosztól az apró atomokig a világegyetem a szélsőséges méretek birodalma. De mit jelent ez számunkra, akik a mi saját "középdimenziónkban" létezünk és gondolkodunk? A film az elképzelhetlenül hatalmastól a felmérhetetlenül kicsiig kalandozik a nagy egész megértésének vágyától hajtva.