2010. március 9., kedd

Nagyfalui üzenet, 2010. március

„…Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!…”

2010 – A SZENTEK MEGISMERÉSÉNEK ÉS KÖVETÉSÉNEK AZ ÉVE – MÁRCIUS
”Isten Akarata az, hogy szentek legyetek!” (1 Tessz.4,2)
66. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át a vasárnapi és ünnepnapi evangéliumokat! (Lk.13,1-9; 15,1-32; Jn.8, 1-11; Lk.2,41-51; 1,26-38; 19,28-40)  
Havi mottó:„Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd!
Havi imaszándék: azért fohászkodunk, hogy mindannyian felfedezzük és boldogan megtegyük Isten reánk vonatkozó Akaratát!
Konkrét feladatunk: újra olvassuk és terjesszük B. Madarász Éva: ’Örömöm titka’ c. könyvének második kötetét!!!

Tanítás a Szentlélek Istentől 2010 márciusában
            „Szeretteim! Ti azért születtetek és azért éltek a Földön, hogy keressétek és megtegyétek az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Most, a nagyböjtben, az Atya Akaratát szeretném még jobban megismertetni veletek!
Hány akarattal találkoztok az életetek folyamán? A Gonosz, az ember és az Atya Akaratával. Tudnotok kell, a Gonosz akarata mindig csak a rosszra (bűnre) irányul. Ő, Isten, a Szentírás, az Egyház, a tíz parancsolat, a szentségek és minden jó ellen akar hangolni titeket! A Gonosz, mindazokat a személyeket, akik akaratának engedelmeskednek, a pokolba akarja vinni. Ezért a Gonosz akaratának SOHA ne engedelmeskedjetek! Az emberi akaratotok néha a jóra, néha a rosszra, néha a túlzásokra irányul. Ezért, az emberi akaratotokat mindig felül kell vizsgálni. Az Atya Akarata mindig csak a jóra, a boldogságotokra és örök üdvösségetekre irányul, ezért azt MINDIG meg kell tegyétek!
Mi az Atya Akarata? Számotokra az életszentség, a boldogság és az üdvösség útja! Ha felismeritek és megteszitek az Atya Akaratát, a legtöbbet teszitek önmagatokért, közösségetekért és az egész emberiségért! Tudnotok kell, mindaz, ami a Szentírásban van és amit az Egyház tanít, az az Atya Akarata! Amikor hasonlóvá akartok válni Jézushoz, Máriához és Józsefhez, az Atya Akaratát teszitek. A legjobb úton haladtok, ha nem a múlt kellemetlen eseményei miatt szomorkodtok, ha nem a jövő miatt aggodalmaskodtok, hanem a jelenben Istenre hagyatkozva teszitek az állapotbeli kötelességeteket. Megörvendeztetitek az Atyát, amikor a Hangomra odafigyeltek, a jót teszitek, a rosszat (a bűnt) kerülitek, ha minden gondolatotok, szavatok és cselekedetetek mögött a szeretet új parancsa van. Ha megtanuljátok tisztelni mások szabadságát, meggyőződését, döntéseit,… és nem vagytok erőszakosak még a jó dolgokban sem, az Atya Akaratát élitek! Ha az Atya kezéből elfogadjátok: a próbatételeket, a szenvedéseket, sőt még a halált is, a legjobb úton haladtok.   
Hogyan ismerhetitek fel az Atya Akaratát? A Szentírásolvasás, az imádság, a lelki testvérekkel való egyeztetés által! Az égi figyelmeztetésből és körülményeitekből is kiolvashatjátok az Atya Akaratát! A bűn soha nem az Atya Akarata, sőt még a jónak látszó dolgok sincsenek mindig az Ő Akaratában! Ha a lelketekben lévő lelki gyümölcsökre figyeltek: az örömre, békére, nyugalomra,… ezek is segítenek, hogy megtaláljátok az Atya rátok vonatkozó Akaratát. Ha minden nap kértek Engem, segítek nektek a szellemek megkülönböztetésében. Ha az elmondottakat gyakoroljátok, egy idő után megkapjátok azt az ajándékot, hogy spontán módon ráéreztek az Atya Akaratára. Ha számotokra néha nem érthető az Atya Akarata, akkor imádkozzatok és türelmesen várjatok az Égi segítségre. Az Atya Akaratát mindig örömmel, szeretettel és szabadon tegyétek meg!
Mi mindent kell vállaljatok az öröm mellett az Atya Akaratáért? Nézzetek Jézusra! Ő, az Atya Akaratáért mindezeket vállalta: a Mária testében való fogantatást, a betlehemi megszégyenülést, az Egyiptomba való menekülést, az otthontalanságot, az emberek részéről a rágalmakat, a keresztút szenvedéseit, a kereszten való megaláztatást, sőt a borzalmas halált is. Nézzetek az apostolokra, az első keresztényekre, a szentekre, a hitvallókra,… akik Jézusért vállalták az üldözést, sőt a vértanuhalált is!
Most gondoljatok egy édesanyára, aki az egyik korházban, nagy beteg fia betegágyánál az Atyának felajánlotta az életét a fia helyett! Néhány év után az Atya elfogadta életáldozatát! Az édesanya nagy fájdalmak közepette halt meg, a fia pedig életben maradt! Ez az édesanya fájdalmak közepette szülte meg újra a családját az örök életre!
Én, most azt mondom nektek, ne féljetek, ha az Atya rátok vonatkozó Akarata miatt időnként szenvednetek is kell! Meglátjátok, a szenvedések közepette kimondhatatlan békében, az új világban pedig mindent felülmúló boldogságban fogtok részesülni.
Bár elmondanátok mindannyian életetek minden helyzetében: „íme, itt vagyok Istenem, hogy Szent Akaratodat megtegyem!”
Megáldalak titeket az Atya Akaratára való teljes ráhagyatkozás kegyelmével!”

Házi feladat márciusra:
„SZENT JÓZSEF SEGITS, HOGY VELED EGYÜTT ELMONDHASSAM ÉLETEM MINDEN HELYZETÉBEN: IME ITT VAGYOK ISTENEM, HOGY AKARATODAT MEGTEGYEM!

(Az üzeneteket Nagyfaluban, Csilik János atya és B. M. Éva asszony közvetítésével kapjuk!)


Csilik János

Szent József élete és tanítása

“…Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?…”
Szent József, Jézus nevelőapja. Az Újszövetség szerint Dávid házából származott, ácsként munkálkodott Názáretben. Eljegyezte Szűz Máriát. Amikor Szűz Máriát titokban el akarta bocsátani, mert gyermeket várt, álmában egy angyal tudomására hozta: Szűz Mária a Szentlélektől van áldott állapotban. Betlehembe mentek a népszámlálás miatt, ahol Jézus Krisztus megszületett. Heródes elől Egyiptomba menekültek, visszatértük után Názáretben éltek. A 12 éves Jézussal felmentek Jeruzsálembe, a templomba, majd hazatértek Názáretbe, ahol Jézus azután is engedelmeskedett a szüleinek. Szent József nem játszott szerepet Jézus nyilvános működésében, azért mert még mielőtt Jézus tanítani kezdett volna, Szent József már meghalt, Jézus és Mária karjai között.
Szent Józsefről bővebben csak a két gyermekségtörténet beszél (Mt.1-2 és Lk.1-2-3). Máshol csak futólag említik Jézusról a nép véleményét: „Nem József fia ez?” (Jn.6,42). Az evangéliumok egyébként hallgatnak Szent Józsefről. Az akkori szokások szerint 18-24 éves kora között lépett jegyességre Szűz Máriával. Atyai feladata abban is megnyílvánult, hogy a Jézus nevet adta a gyermeknek.
Mindkét gyermekségtörténet úgy mutatja be, mint aki az apa helyén áll Jézus életében. Jogilag Szent József Szűz Mária férje volt, de nem volt Jézus apja biológiai (testi) értelemben. Az emberek általában Szent József természetes fiának tartották Jézust és azt sem Szűz Mária sem Szent József nem tudták megakadályozni. Szent József feladatát Jézussal és Szűz Máriával kapcsolatosan Isten határozta meg.
Az Egyház legtöbb naptárának tanúsága szerint a X. század óta március 19-én ünnepelték Szent Józsefet.
Szent József, mi tudjuk azt, hogy Te a munkások védőszentje is vagy. Kérünk mondd el, hogy mi, a XXI. század első keresztényei, hogyan viszonyuljunk helyesen a munkához?
„Óvakodjatok minden túlzástól, mert miden véglet a Gonosztól van! Még a jóban való túlzás is! Az eredeti bűn következményeként, egyensúlyvesztett emberek vagytok!
Egyik végletetek lehet, a munkához való viszonyulásban: a lustaság. Ez nem Isten Akarata! Sajnos egyre több fiatalt jellemzi ez a véglet. Azt mondják, én nem akartam az életet, ha a szüleim vállaltak, akkor tartsanak el. Ebben a felfogásban úgy él a család vállán, felnőtten, egészségesen, mint egy pióca, aki szívja a szülei vérét. Bár neki az lenne a feladata, hogy egy új közösségben mások terhét hordozza. A Szentírásban azt olvassátok: „aki nem dolgozik, ne is egyék!” Aki az Istentől kapott telentumát (ajándékát) nem kamatoztatja, azt Isten meg fogja ítélni! A henyélés, a dorbézolás, a bűnös szórakozás, a kéregetés,… nem Isten Akarata! Azt is kell tudjátok, a lustaság az ördög párnája és sok bűnnek a forrása.
A másik véglet, a munkához való viszonyulásban, ami nem Isten Akarata, a túlzott munka. Sajnos egyre többen vannak ezen a széles úton, akiknek nincs se vasárnapjuk, se szabadságuk, se lelkük,… csak dolgoznak addig, amíg bele nem pusztulnak. És mégis elégedetlenek és telhetetlenek bármennyivel is rendelkeznek! Ezek olyanok, mint a kancsó szája, ha tele is töltöd vízzel, akkor is nyitva marad!!! Ezek jelszava: lélek, lélek, de miből élek! A Szentírásban azt is olvashatjátok: „minden bűn gyökere, a pénz szerelme!” A pénzre szükségetek van, de nem lehet az életetek egyetlen célja! A pénz csak eszköz lehet számotokra, nem bálvány, ami elzár benneteket Istentől, az örök élettől!
A munkához való viszonyulásban keressétek meg a helyes sorrendet és a középutat! Legyen jelmondatotok: imádkozzál és dolgozzál! Ezt meg kell tenni, a másikat nem kell elhagyni! Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, Istennek ami Istené! Keressétek először Isten Országát és Igazságát, a többi mind megadatik nektek!
Legyen számotokra a legfontosabb a lelketek és az örök életetek. A többi legyen másodlagos!
Isten Akarata számotokra, hogy elkerüljétek a végleteket és megtaláljátok a középutat. Csak ezen az úton való járás tesz boldoggá benneteket már itt a Földön és az örök életben!”
Szent József, aki a munkások védőszentje vagy, könyörögj érettünk, hogy kiegyensúlyozott követőid lehessünk!


Előretekintés 2010 áprilisára:
Közös imaszándék lesz: azért fohászkodunk, hogy utolsó idők igazi apostolaivá váljunk, mint II.János-Pál pápa!
Konkrét feladatunk lesz: olvasni és terjeszteni fogjuk Cs.János atya: ’Égi tanítások’ címü könyvét!!!