2012. május 9., szerda

Kis tettek

Történetet mesélnek egy lovagról, aki elhatározta, hogy megkeresi a Szent Grált. Kastélyából lóháton indult el a lovag, hogy elérje magasztos célját, és nem vetett pillantást a körülötte levő közönséges emberekre és tárgyakra, nem figyelt az ősz szakállú koldusra, aki alamizsnát kért ajtajánál. Ment tovább és hatalmas tetteket hajtott végre. Kardját bátran villogtatta a rablók ellen, és a vad hegyek között járt. De soha nem találkozott a szent látomással, ami Isten ajándéka az igazi lovagnak. Ezután lelkében összetörve, reménytelenül feladta keresését, és hazafelé lovagolva, fáradtan lehorgasztotta fejét és a földre nézett. Ezt mormogta: „Nem énértem, nem énértem, hanem a szent látomásért.” Aztán átmenve a kapukon meglátta a koldust és felkiáltott: „Ó, most már megsegítlek, öregember, mert kis könyörületességi cselekményekkel kell vigasztalnom magam.” Leugrott lováról, félretette dárdáját és tarajos pajzsát, és lehajolt a koldus sebeihez. Parancsolta szolgáinak, hogy hozzanak kenyeret és bort, és parancsolta, hogy minden szükségletéről gondoskodjanak. Íme, erre, amint megfordult, elébe lebegett a csodálatos látomás – megpillantotta a Szent Grált.

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – “The Warning“

Szűz Mária: A Mennyei Atya meg tudja változtatni a világ sorsát
 
2012. május 8. kedd 12:30
Gyermekem, ez a küldetés lelkek millióit téríti meg, akik különben elvesznének. 
Soha nem kell azt érezned, hogy az eléd helyezett akadályok meg tudják gátolni a Szentlélek kiáradását. 
Fiam nagyon örül mindazoknak, akik figyelemmel követik azokat az Üzeneteket, amelyeket Ő ebben az időben a világgal közöl.
Buzgó imáitok, gyermekeim, nagyon sok elveszett lelket mentenek meg. Soha ne feledkezzetek meg az ima erejéről. Imáitoknak köszönhetően már nagyon sok rossz dolog meghiúsult.
Most az Egy-Világuralmi-Csoport munkájának szétrombolása, és terveik összezavarása folyamatban van.
Isten Irgalma olyan nagy, hogy az imádság képes bármilyen gonoszságot enyhíteni a világban.
A Szentlélek világossága most nagyon meg fog erősödni, hogy ez által majd több és több lélek láthassa az Úr igazságát, amint az mindenütt újra lángra lobban.
Gyermekeim, nektek továbbra is beszélnetek kell Atyámhoz, és növekednetek kell az iránta való buzgóságotokban.
Amikor Atyámat, a Fölséges Istent, Drága Fia nevében szólítjátok, Ő meg fogja hallgatni imáitokat, és válaszolni fog. 
Nektek gyakrabban kellene az Atyához kiáltanotok, mert Ő – a Mindenható Isten – az, aki meg tudja változtatni a világ sorsát.
Egyedül csak Fiam, Jézus Krisztus által közeledhettek az Atyához. Ezért, ezt kell mondanotok: 
Keresztes Imahadjárat (52) imája: Imádság az Atyához
Legdrágább Atyám!
Drága Fiad nevében, és az Ő Kereszten való Kínszenvedésére emlékezve kiáltok hozzád:
Te, a Legfölségesebb Isten,
A Világmindenség Teremtője, tartsd üdvösségünket Szent Kezeidben.
Öleld át valamennyi gyermekedet, beleértve azokat is, akik nem ismernek Téged, és azokat is, akik bár ismernek, mégis más irányba tekintenek.
Bocsásd meg bűneinket és ments meg minket a Sátán és az ő seregének üldözésétől.
Végy minket karjaidba és tölts el azzal a reménységgel, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy lássuk az igazság útját. Ámen.
Menjetek békével. Szeretett Édesanyátok.
Az Üdvösség Anyja

Maradék Egyházam, Hénok Próféta által ihletve, gyűlöletet fog kelteni mindenütt, ahol Szent Igémet meghallják
 
2012. május 8. kedd, 19:00
Drága szeretett lányom, azért jövök ma este, hogy elmondjam neked: Szeretetemnek és Irgalmamnak nagy jele fog most megnyilvánulni mindenütt a hívők szívében. 
Szívükben oly módon fogják érezni jelenlétemet, hogy azt nem fogják tudni megmagyarázni, és egyesíteni fogják szívüket az Enyémmel.
Ez az ajándék meg fogja erősíteni őket a Hitemben, és mindennap éhezni fogják Jelenlétemet.
Arra sürgetem Isten minden gyermekét, akik érzik, hogy Szeretetem lángja elárasztja lelküket, hogy vegyék magukhoz Szent Testemet és Véremet a Legszentebb Oltáriszentségben, amilyen gyakran csak tudják.
Nektek, szeretett tanítványaim, szükségetek lesz Szent Testem ajándékára a Legszentebb Oltáriszentségen keresztül, hogy erőt adjon nektek. 
Mert nektek minden cseppnyi erőre szükségetek lesz, amikor tanúi lesztek Szent és Apostoli Katolikus Egyházam széthullásának.
A Legszentebb Oltáriszentségemet meg fogják szentségteleníteni, mint ahogyan azt már nem is olyan régen megjövendöltem.
Kifogásokat hoznak majd fel, hogy ezt a Szent Ajándékot egyszerű cselekménnyé (gesztussá) tegyék, Keresztrefeszítésem emlékére.
Hamarosan Valóságos Jelenlétemet kétségbe vonják az új modern Katolikus Egyházban, amely majd más vallású Egyházakat is magába foglal.
Amikor ez megtörténik, a Szentháromság iránti szeretet és odaadás csökkenni fog, és megszűnik.
Ezek helyét majd hamis istenek fogják elfoglalni. Bár ez nehéz lesz nektek, emlékeznetek kell arra, hogy Én soha nem fogom elhagyni Egyházamat a földön. 
Hűséges vagyok Egyházamhoz, amelyet Mennybemenetelem előtt Én alapítottam.
Szeretett Péterem által a kősziklára épített Egyház nem tud, és nem is fog soha elpusztulni.
Mert Én most, az utolsó időkben vezetni fogom Egyházamat, és meg fogom újítani a régen megjövendölt próféciákat.
Maradék Egyházam hirdetni fogja Evangéliumaimat a Föld minden szögletében.
Maradék Egyházamat Hénoch Próféta fogja ihletni, és ez gyűlöletet fog kelteni mindenütt, ahol Szent Igémet meghallják.
A Szentlélek majd lángra lobbantja Maradék Egyházam hitét, amely soha nem fogja feladni az Evangéliumok igazságának hirdetését, egészen az utolsó leheletéig.
Most menjetek, és utasításaimat követve készítsétek fel Maradék Egyházamat.
Bízzatok mindig Bennem, mert minden rendben lesz.
Szeretett Jézusotok