2005. január 4., kedd

2005 - Az Oltáriszentség éve - “Tedd csak a jót, kerüld a rosszat, felkészülve várd az Urat!” 2005. január 1.

4. Elsőszombat a Szentháromság hegyén, Nagyfaluban.
2005 első hónapjában, azért engeszteljük Szűz Máriával a Szentháromságot, hogy a keresztények között és a világban az egység megvalósuljon.
“Szűz Mária, aki az Egység, a Remény és az Oltáriszentség Édesanyja vagy, könyörögj érettünk!”.
I. Nagyfalu: visszatekintő - lelkiismeretvizsgálat.
Naponta meghívjátok-e az életetekbe a Szentháromságot, az összes szenteket és angyalokat, hogy védelmezzenek, segítsenek és megáldjanak titeket? Hiszitek-e azt, Jézus ma is szabadító és gyógyító Istenetek, ha bizalommal kéritek a segítségét? A türelem, a megértés, a szép szavak, egyszóval a szeretet jellemzőek-e reátok? A világosság rózsafüzérét, a szentségimádást végzitek-e csütörtökönként? Komolyan vettétek-e az engesztelést azokért, akik helytelenül viszonyulnak az Oltáriszentséghez? Ha ti lettetek volna valamelyik áldozat helyében Ázsiában, a túlvilágon hová kerültetek volna? Most készen vagytok-e találkozni az Úr Jézussal?
Részlet, Szűz Mária 2004 decemberi üzenetéből, magyarázattal.
“Itt meg akarlak tanítani benneteket: az engedelmességre, az állhatatosságra és a bizalomra. Ez a három erény nagyon fontos lesz az elkövetkezendő időben”.
- “Jézus engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig, ezért Isten felmagasztalta Őt…”
- “Aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.”
- “Áldott, aki az Istenben bízik, átkozott, aki az emberekben bízik”.
II. Nagyfalu - jelen
Szűz Mária 2005 januári üzenete:
“Ma, az év kezdetén, ünnepélyesen jelentem be nektek: Én a Remény Anyja vagyok!
Egy új időszakba léptetek, amikor megmutatkozik az isteni Igazságosság Isten Irgalma mellett, amely megtisztítja a világot a gonosztól. Az a nagy katasztrófa, amely Karácsonykor történt, az egy nagy figyelmeztetés volt az egész világnak. Készüljetek fel: ehhez hasonló több is fog következni.
Ti, akik követtek Engem, ne féljetek, mert Én a Remény Anyja vagyok.
Ahogy elhoztam 2000 évvel ezelőtt a Világosságot a világba, úgy hozom el ezután is. Amikor minden sötétségben lesz és minden kilátástalanná válik, akkor fogom elhozni a Világosságot, Fiamat, Jézus Krisztust.
Én, aki a Remény Anyja vagyok, egy elkövetkezendő időpontban, be fogom jelenteni Szent Fiam visszajövetelét, ide a Földre. Készüljetek fel erre az időre: sok imával, sok jócselekedettel, megbocsátással és sok-sok szeretettel.
Egy imát ajánlok nektek, amelyet mondjatok el minden reggel, térdenállva:
Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek. Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked: Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, amely a világ összes Tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják. Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket.”
Addig mondjátok ezt az engesztelő imát, míg van Oltáriszentségetek.
Ezen ima végzésével nagyon sokat tehettek az egész emberiségért.
Tudjátok meg, minden bekövetkezik, amit Fatimában megjövendöltem. Ez az időszak elérkezett!!!
Ti, akik hallgattok Reám, ne féljetek, mert soha nem látott boldogságban lesz részetek.
Én, aki a Remény Anyja vagyok, el akarlak vezetni benneteket Szent Fiamhoz, Jézus Krisztushoz.
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”
Január témája: “Legyenek mindnyájan egy”
Általában az egységről!
Fontos az ima az egységért; fontosabb tenni valamit az egységért; a legfontosabb élni az egység szellemében.
Csak az tud természetfeletti egységet építeni az emberekkel, aki Istennel egységben, jó kapcsolatban él.
Hidd el: ahol megszületik a szeretet-egység, ott előbb-utóbb létre jön a hit-egység is.
Az egység példaképei:
- A Szentháromság: akik között kölcsönös szeretet, egyenlőség, mellérendelés és a másság tisztelete van.
- A Szentcsalád: Jézus közöttük mindig jól érezte magát!
- Az első keresztények, akikre ujjal mutattak: “Nézzétek, mennyire szeretik egymást.”
- Az emberi test: arra kell törekedjünk, mint a végtagok, egymás szolgálatára legyünk.
Az egység feltételei: az együttérzés; a párbeszéd készség; az értékelés; megbocsátás - bocsánatkérés; a rossz emlékek elfelejtése, nem emlegetése;… Azt keressük, ami összeköt, nem azt, ami szétválaszt. Ezeket tanulni kell!
Az egység ellenségei: a lázadozó angyalok, az engedetlen első emberpár, a gyilkos Káin, a gőgös Bábeliek,… és mai követőik.
Van bűnös egység is a rosszban. Heródes és Pilátus kibékültek, amikor Jézust ki kellett végezni. A Gonosz Lelkek összefognak, azzal a szándékkal, hogy az embereket a pokolba vigyék. Ettől óvakodjunk!
Soha ne felejtsük el: Együtt erősek vagyunk, egyenetlenkedve tönkre megyünk.
Részletek B.M. Éva “Örömöm titka” c. könyvéből.
Az egység karizmája (43-44. old.)- “Csíksomlyón, 1987. szeptember 4-én, a keresztút XIII. stációjánál, amikor befejeztük az imát, a Napnak egy sugara reám vetődött. Elragadtatásba estem. Megtapasztaltam, Isten a szeretet forrása. A Mennyei Atya így beszélt: ‘Ti az egység karizmáját kapjátok! Munkálkodjatok ezen! Sok lelket hozzatok Hozzám!’ Elhatároztam, hogy ezután másképpen élek. Egészen Istennek szentelem magam. Ott a hegy tetején a Szentháromság újjászült engem.”
Az egység keresztje (62. old.) - “Egy látomásban megmutatta nekem a Szűzanya, hogy a kis hegyünk tetején, Nagyfaluban, egy kereszt kell, hogy álljon. Ez az egység keresztje kell legyen. Az Úr Jézus mondta: Legyenek mindnyájan egy. Minden ember, aki jószándékkal megy a kereszthez, találja meg lelki békéjét, függetlenül attól, milyen vallású vagy nemzetiségű.”
Az Egység Anyja (81. old.) - “Egyik este, ima közben a Szűzanya hangját hallottam a bensőmben: Állíts egy szobrot az Én képmásommal arra a helyre, ahol a Forrást mutattam neked. Helyezd el a következő írást ugyanott, jól látható helyen -
Én minden megátalkodott bűnösnek, minden vallásúnak, minden nemzetiségűnek, Szent Fiamhoz vezető Édesanyja vagyok.” (a Szűzanya kinyilatkozatása 2002. augusztus 5.-én)
Részlet Chiara Lubichtól: Az egységről.
“A világot ma sokféle feszültség jellemzi: háborúk, terrorizmus,… Mégis, ezek ellenére a világ az egység felé törekszik. Ez az idők jele. A Szentlélek: egyetlen családdá akarja tenni az egész világot. Az egység a mi sajátos hivatásunk. Kértük Jézustól: tanítson meg minket az egység élésének módjára. Felajánlottuk Jézusnak életünket, kértük használja fel azt az egység megvalósítására. Mi azért élünk, hogy legyünk egy Istennel, egy egymással és egy mindenkivel. Ez belemerít bennünket az egyetemes testvériségbe.
Mit jelent egynek lenni?
Érezzük azt, amit a testvér érez. Oldjuk meg a problémáit szeretettel, úgy mint a sajátjainkat. Hallgassuk végig mindazt, amit a testvér mond. Az egységet fenn kell tartani minden áron. Jézus a halálba kerül, de élet fakad belőle. Ő a gyógyszer a világ számára. Ha meg akarjátok valósítani az egységet városotokban és a világon, legyetek egy egymás között. Mindenki egy lesz, ha mi egy leszünk.
Mi az egység következménye?
Az egységben élvezzük: Jézus jelenlétét, a békét, az örömöt, a szeretetet, nyugalmat, állandó ünnepet,… Mi, arra vagyunk hivatva, hogy az Úr Jézusban felemeljük az egész emberiséget, hogy mosolyra fakasszuk a világot.
Áldozat nélkül nem lehet építeni az egységet, sem a családban, sem a világban. Mondjuk ki minden jelen pillanatban, a fájdalomban is Isten akaratának: Igen Atyám!!! Így nagyon sok lelket újjászülhetünk. Ne bántsuk meg a Szeretetet: panaszkodással vagy rosszkedvűséggel. Legyünk készek minden fájdalmat örömmel legyőzni. Így megtisztulunk, megszentelődünk. Az isteni rendben az elfogadott és felajánlott fájdalom a legtermékenyebb dolog.”
III. Nagyfalu - előretekintés.
Az engesztelő lelkigyakorlat folytatódik az Ég Akarata szerint.
Milyen szándékra engeszteljünk?
Januárban: a keresztények és a világ egységéért!
Februárban: a fizikai - lelki - szellemi betegekért!
Márciusban: a megnemszületett és a megszületett gyerekekért!
Mit tegyünk a kilencedek alatt! (a hónapok első kilenc napjában)
Imádkozzunk többet! A szabadítóimát, a rózsafüzért, naponta végezzük. Áldozzunk gyakran. Legyen csütörtökön szentségimádás. Böjtöljünk délig. A húst, a TV-t, szeszes italt, cigarettát, kávét,… tegyük félre. A jócselekedet, a havi gyónás, a Szentírásolvasás, a szentelmények (szentelt-gyertya, víz) ne maradjon el.
Mit tegyünk a kilencedek után: hétfőn, szerdán, pénteken?
Ugyanazt tegyük, mint a kilenced alatt. Befelé vegyük komolyan, kifelé a szeretet vezessen.
* Az ima szellemére tegyük a hangsúlyt: maradjunk állandóan Isten jelenlétében, szeretetében, akaratában!
* A böjt szellemére figyeljünk: ne a test, hanem a lélek vezessen!
* A jócselekedet szelleme jellemezzen: legyünk mindenki hasznára és senki kárára!
* Legyen elvünk: mérték az érték! (evésben, ivásban, alvásban,…)
A Szentlélek kérése az Oltáriszentség évében:
“Engeszteljetek azokért a lelkekért: akik olyanok, mint egy külsőleg rendbetett templom, de Jézus nélkül; akik olyanok, mint egy gyönyörűen kifaragott Oltárszekrény, de Jézus nélkül; akik olyanok, mint egy kívül aranyozott áldoztatókehely, de Jézus nélkül. Ma arra hívlak meg benneteket, hogy legyetek a legegyszerűbb templom, de Jézussal; legyetek a legszerényebb Oltárszekrény, de Jézussal; legyetek egy régi-kopott áldoztatókehely, de Jézussal. Legyetek állandóan Krisztus hordozók, mint Mária!!! Míg éltek, ez legyen a ti legelső és legfontosabb hivatásotok. Így, ebben a lelkületben, napi 24 órás, sokakat megmentő, engesztelő lelkek lesztek e Jézus nélküli világban”.
Januári házi feladat:
“SZŰZ MÁRIA SEGÍTS, HOGY MINDIG CSAK A JÓT AKARJUK, A ROSSZAT SOHA, HOGY ÍGY ÁLLANDÓ EGYSÉGBEN MARADJUNK AZ ÉGIEKKEL ÉS A FÖLDIEKKEL”