2008. július 30., szerda

A Mû elkezdõdik Gábriel arkangyal a remény fõangyala 3. üzenet: Péntek, 2008. július 25.

Már egész nap a követ érkezésére vártam. 22.30 körül járt az idõ. Éppen a szabadban voltam, amikor egy fénysugár jelent meg az égen, mely szemem láttára ért földet. Az angyal most nem fénybõl lépett ki, hanem fénysugárral érkezett az égbõl. Külsõ megjelenésében is más volt. Úgy nézett ki, mint ahogyan egy angyalt az ember általában elképzel magának. Szárnyai voltak, melyeket lassan mozgatott érkezése közben. Ruhája világoskék volt, aranyhímzések díszítették. Bal kezében könyvet tartott, fejét sziporkázó csillagok vették körül. Tömjénre emlékeztetõ illat kísérte. Érkezésekor halk énekszó hallatszott, mely a fénnyel együtt jött a földre. Kitárta két kezét és így szólt: "A mindenható Atyaistennek, Fiának, Jézus Krisztusnak, a világ Megváltójának és a Szentlélek Istennek nevében, aki mindnyájatokban jelen van, köszöntelek téged, akit megáldott az Isteni Szentháromság. Ma olyan alakban jövök hozzád, ahogyan az emberek elképzelnek engem. A Magasságbeli követe vagyok. Angyal vagyok, Isten trónjától jöttem. Én vagyok a reménység nagy angyala.
" Én vagyok az a követ, aki hírül viszi nektek, amikor valami új kezdõdik. Én vagyok az, akit a Magasságbeli hozzátok küld, hogy megmutassam életcélotokat, feladatotokat. Engem választott ki a szeretõ Mennyei Atya, hogy átadjam azokat az üzeneteket, amelyeket Õ küld nektek. Én vagyok azaz angyal, aki segít nektek, a képeket, álmokat és látomásokat felismerni és megérteni." E szavaktól megindulva térdre estem elõtte. Õ azonban ezt mondta: "Állj fel. Ne hajts térdet elõttem, mert csak az Egyetlen elõtt hajthatsz térdet. Csak Isten, minden élet Atyja elõtt, aki megismerteti magát az Õ Fiában, Jézus Krisztusban, aki az Örök Szövetség, test és vér alakjában mindig köztetek van. Szeressétek az Oltáriszentséget, mert amikor ezt a szentséget szemlélitek, Isten arcát látjátok. Eltölt majd titeket a Szentlélek és a Mennyei Atya szeretetével fogtok betöltekezni. Azért jöttem újra, hogy további útmutatásokat adjak neked, melyek téged az Isten által számodra kijelölt útra vezetnek. " Ma megbízlak azzal, hogy az üzeneteket, melyeket közvetlenül Isten trónjától hozok neked, kezdd el kivinni a világba és ismertesd meg az emberekkel. A Mû most kezdõdik. Az idõ közel van. Gyûjtsd össze Isten gyermekeit és alakítsd õket olyan közösséggé, amely minden ember szívét újra lángra tudja lobbantani. Ez a tûz megszabadítja majd a szíveket a ti idõtök hiábavalóságaitól és újra a Fölséges Isten lakóhelyévé teszi õket. Légy azonban óvatos! Ne akard megtéríteni vagy kioktatni azokat az embereket, akik ezt az üzenetet még nem értik. Óvakodj attól, hogy embertársaidat hitükkel, viselkedésükkel vagy tennivalóikkal kapcsolatban kioktasd. Ne ítélkezz fölöttük. Mindenki számára eljön az idõ, amikor az Isteni szeretet tüzét szívébe engedi.
Részedrõl a szeretet cselekedetei történjenek és a hit megvallása valósuljon meg. Ezáltal születik meg a remény, amely Atyátokhoz vezet benneteket. Ne légy olyan, mint az az orvos, aki ugyanazzal a gyógyszerrel akar minden bajt gyógyítani. Igaz, hogy van olyan orvosság, amely minden lehetséges bajból kigyógyít benneteket, de nem tudja gyógyítani valamennyi betegségetek gyökerét. Betegségeitek az Isten iránti bizalmatok elvesztésébõl, és a szeretet krónikus hiányából, az együtt érzõ másokhoz fordulás és elismerés hiányából keletkeztek. Sok ember gyûlik majd össze körülötted. Te azonban csak egy legyél közülük, ne felettük állj. Ti együttesen Isten Igéje és imádságotok által sok kegyelmet közvetítetek majd az embereknek. Isten Gyermekeinek nevezzétek magatokat, mert a Szentlélek fog eltölteni benneteket. Tegyetek tanúságot hitetekrõl és tegyétek a szeretet cselekedeteit. Senkit se akarjatok azonban megtéríteni. Nem ti vagytok azok, akik az emberek szívét lángra gyújtjátok, hanem a Mindenható Isten. Amint egy ember szívében fellobban az Istenszeretet tüze, ez az ember meg fogja találni az utat az Isten Gyermekei közösséghez. Meg fogja érteni ezeknek a szavaknak az értelmét és lelke templomát újra teljesen teremtõ Istenének fogja szentelni. Mindenkinek, aki felismerte, hogy újra felgyulladt benne az örök szeretet tüze, bekerül a neve a könyvbe, és elnyeri az örök üdvösséget. Mindenkinek, akinek a neve szerepel ebben a könyvben, a Mennyei Atyánál lesz a lakóhelye. Még egyszer figyelmeztetlek: Senkit se téríts meg, mert Isten elküldi az Õ Szentlelkét, hogy lángra gyújtsa a szíveket. Istennek ezek a gyermekei keresni fognak benneteket és elmennek hozzátok. Kopogtatni fognak az ajtótokon. Nyissatok ajtót nekik és fogadjátok be õket. Adjátok meg nekik, amit kérnek, segítsétek õket, ahogy tudjátok és vegyétek fel õket az Isten Gyermekei közösségébe.
" Ne menjetek be a világi uralkodók erõdítményeibe, mert meg fogják kísérelni, hogy elszakítsanak titeket az Isten Gyermekei közösségétõl, hogy magukhoz kössenek titeket. Ne engedjetek a kísértésnek, maradjatok állhatatosak, mert különben újra rabszolgasorsra juttok és az õ alattvalóik lesztek. Mondjatok ellent a mind gyorsabbá váló haladásnak. Mondjatok le a kényelmes dolgokról, melyeket ez a haladás tesz lehetõvé. Ne fogadjátok el azokat a tanításokat, amelyek Istent tagadják, vagy Õt arra használják fel, hogy embereket elnyomjanak vagy õket más emberek ellen uszítsanak. Ne engedjétek, hogy elvegyék tõletek szabadságotokat, melyet mint Isten Gyermekei élveztek. Bízzatok a pápában, õ megvéd benneteket. Meneküljetek hozzá szükségetekben, mert õ lesz a pajzsotok, ha valaki ellenetek támad. Kérjetek segítséget a templomokban, melyek a Szentlélek erõdítményei. Õ védelmezi Isten lakóhelyét, hogy mindenkinek, aki azért jön, hogy a legméltóságosabb Oltáriszentség elõtt irgalomért esedezzen, békét adhasson. Legyetek éber figyelemmel embertársaitok iránt, mert sokan fogják Isten hívását hallani és hozzátok menni.
" Megbízlak, hogy:
- Menj oda, ahova hívnak.
- Tanítsd meg az embereknek, akik erre téged megkérnek, hogy hogyan fogadhatják magukba Isten igéjét, és ezáltal hogyan hívhatják le szívükbe Isten hangját.
- Tanítsd meg az embereknek, akik téged erre megkérnek, hogy hogyan kapcsolódhatnak be Jézus Krisztus nevének folyamatos segítségül hívásába, hogy irgalmasságot gyakoroljanak velük.
- Tanítsd meg az embereknek, akik erre téged megkérnek, hogy hogyan könyöröghetik ki a rózsafüzér-imádsággal a legszentebb Szûz Mária közbenjárását.
- És tanítsd meg az embereknek, akik téged erre megkérnek, hogyan találhatják meg szívükben a csendet, hogy a megváltás arany útjára eljutva megtalálják a kaput, mely bepillantást enged a Mennyországba.
Ne félj a jövõtõl és ne aggódj túlélésed miatt, mert az Úristen védelmezõ keze van fölötted. Nagy közösséggé váltok. Közösen gondoskodtok egymásról, és semmiben nem szenvedtek majd hiányt. Fontos, hogy soha ne veszítsétek el bizalmatokat Istenben, aki életetek forrása. Ha valaki közületek azt veszi észre, hogy kétségek, félelem vagy érzéki vágyak ébrednek a szívében, forduljon testvéreihez és kérje a segítségüket. Ha valaki úgy érzi, hogy szívében a tûz lanyhul, hogy a Magasságbeli Isten hívása egyre gyengül, azonnal menjen testvéreihez és kérje imáikat és támogatásukat. Ne zárjátok el szíveteket, érzéseiteket és gondolataitokat testvéreitek elõl. Támogassátok egymást a nehézségek idején, amelyek eljönnek, mert a gonosz sok támadást intéz ellenetek. Láss munkához.
Kezdd azzal, hogy az üzeneteket továbbítod az embereknek!
Sokak szíve lángra fog gyúlni, és gyorsan alakulnak majd közösségek a városokban, de vidéken is. Maradjatok mindig kapcsolatban egymással, hogy el ne tévelyedjetek, és el ne váljon az utatok. Ügyeljetek az egységre! Közösen imádkozzatok azért, hogy papok is legyenek közöttetek. Közösen dolgozzatok a csend városainak létrehozásán. Mindegyikõtök adja hozzá a maga részét, hogy a Magasságbeli Isten akarata beteljesedjen. Mondom neked, hamarosan lesz a csendnek egy városa, amelyet Isten gyermekei fognak felállítani a magányban. Sokan megtalálják majd az odavezetõ utat és csatlakoznak Isten gyermekeihez, hogy a testvérekkel közösségben folyamatos imádságban dicsérjék és dicsõítsék a Mindenható Atyaistent. Közös imájukkal támogatják az angyalok seregét a sötétség hatalmai elleni küzdelmükben. Imáik hatására sok hitehagyott lélek megtisztul. A sötétség örök tüzébõl felkiáltanak a Mennyei Atyához és Uruknak ismerik el. Isten, akinek szeretete felfoghatatlan és végtelen, megkönyörül rajtuk és befogadja ezeket a szegény lelkeket országába. A sátán ezért megkísérli, hogy a földön minél több ember kerüljön hatalma alá és egyre több hamis tanítót és prófétát küld a világba, akik megpróbálják félrevezetni az embereket. Azonban õk is védelem alatt állnak. A Szentlélek Isten védelmezi õket, valamint Isten Gyermekei, akik az alapított városokban élnek és szeretettel végzett munkájuk és imáik által kordában tartják a sötétség erõit. Bízzatok mindig a Szûzanya közbenjárásában, aki minden ember anyja. És bízzatok a szent férfiak és nõk közbenjárásában is, akik eltöltve Isten Lelkétõl, örök tanácsadóitok.
Közel van az idõ, amikor egy új generáció nõ fel közöttetek. Egy olyan generáció, melyre már olyan sokat vártunk. Egy olyan generáció, mely megszabadítja szívét a mulandó dolgok hiúságától. Kezdjétek el szeretõ szemmel nézni egymást, és ne ítélkezzetek embertársatok felett. Akkor felismeritek majd magatokat embertársatok szemében és a szeretet tovább nõ. Ez nem könnyû, mégis folyamatosan törekedjetek erre, mert az embertárssal való ilyenfajta találkozásban gyökerezik a szeretet, melyet Isten a szívetekbe vet. Egy ember sem ítélhet vagy taszíthat el egy másik embert Istennek, minden ember Atyjának nevében - különösen nem ti, Isten gyermekei. Az Õ nevében egy ember sem - különösen közületek nem - emelhet kezet embertársára. Tegyétek félre akaratotok kardját, mellyel azért harcoltok, hogy egyedül a ti akaratotok érvényesüljön és vessétek el a hit, szeretet és remény magvait az emberek között. Mondom neked, az aratás bõséges lesz. Az új generáció megtanít benneteket a szív nyelvére. Megtanít benneteket arra, hogy elcsendesítsétek a gondolataitokat és szívetekben meghalljátok Isten hangját. Az új generáció új nyelvet ad majd nektek, a szív nyelvét és új fület a halláshoz. Ne hagyjátok figyelmen kívül a azokat az embereket, akik üzeneteket kapnak, mert ezzel súlyos hibát követtek el.
Legyetek hálásak ezért az új útért. Nem lesz könnyû az elején, de Isten, a ti szeretõ Atyátok leszáll a szívetekbe és felismeritek, hogy soha nem is volt távol tõletek. Felismeritek majd, hogy a világot zajok poklává tettétek. Olyan sok zajt hoztatok létre, hogy már nem halljátok meg szívetekben Isten halk suttogását. A végtelenül szeretõ Isten sohasem hagyott el benneteket. Õt hagyta el sok ember és nem hallgatott többé a szavára. Mára újra megnõtt az Isten utáni vágy, de rossz helyen keresitek Õt. A leghangosabb helyen keresitek Õt. Ott keresitek, ahol sokat beszélnek. Ott keresitek Õt, ahol nem adják meg szavának a lehetõséget, hogy szóhoz jusson. Nem tudjátok már meghallani Isten hangjának halk suttogását, mert a zaj fogatagában vagytok, amit a hamis tanítók és próféták, világi uraitok, a hatalmasok és a gazdagok kényszerítettek rátok. Ez az oka annak is, hogy olyan kevés szeretet van a világon.
Mert a szeretet úgy keletkezik, hogy odafigyelünk Isten halk suttogására.
Eljött az ideje, hogy elbúcsúzzam. Mondom neked: Tarts ki! Tarts ki az imádságban!
Egész éjjel. Mert ez a kegyelmek éjszakája. A menny kapui tárva-nyitva állnak és ma éjszaka angyalok sokasága gyújtja meg az Isteni tüzet sok ember szívében. Tarts ki az imádságban napfelkeltéig. Egy hónap múlva újra eljövök. Akkorra már sok minden megváltozik. Emlékezz vissza a korábbi két alkalommal adott útmutatásaimra! Ezek szerint éld az életedet! Ez a hivatásod. Ebben a hónapban böjtölj is! Böjtölj, hogy megtisztuljon a tested, és Urad, Istened virágzó lakóhelyévé váljon. A Boldogságos Szûz Mária szívébe zárt már téged. Közbenjár érted a Magasságbeli trónjánál!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek megáldanak téged."
Amint az áldás szavait elmondta, újra odalépett hozzám és megáldott, ahogyan azt az elõzõ két alkalommal is tette. Ezek után eltávozott. Anélkül, hogy a szárnyait mozgatta volna, tekintetét az égre emelve súlytalanul ellebegett. A halk énekszó elnémult és a fény visszahúzódott az égbe.


FORRÁS: http://www.botedesherrn.com/hu/index.htm

2008. július 26., szombat

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK Mária Julianna által adott üzenete 2008. július

AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK
Mária Julianna által adott üzenete2008. július 10.
Szentségimádáson Jézus: „Drága gyermekem! Most jön el mindannak beteljesülése, amire már évek óta felkészítettelek. Eljön a nagy figyelmeztetés. Már itt van a küszöbön. Imádkozz a bűnösökért, hogy meg ne haljanak, mert sokan meg fognak halni a rémülettől, és az iszonyattól, amikor meglátják lelkük szánalomra méltó állapotát. A bűnös lélek olyan, mint a bűzlő hulla. Egy döglött foszló kutya szebb látványt nyújt, mint egy halálos bűnben élő lélek. Nagy lesz a rémület minden bűnös számára, amikor meglátják, hogy mire teremtettem az embert, és hogy őket mennyire rászedte a sátán. Sokan meg akarnak majd javulni, és nagyon fogják siratni bűneiket. De lesznek megátalkodottak. Ők fognak üldözni titeket. Istent nem ismernek, a bűnt magasztalják, és titeket, követőimet fognak okolni a nagy figyelmeztetésért, amely úgymond „megbolygatja” a világot. De ennek a bűnös nemzedéknek nagyobb szüksége van erre, mint a levegőre. Kérjétek a tisztánlátás kegyelmét magatokra és hittestvéreitekre, hogy meg tudjátok különböztetni a jót a rossztól, mert ti, keresztények sokkal szigorúbb mértékkel lesztek megítélve, mivel többről adtok számot, mint azok, akik nem hallottak Rólam, és nem ismernek Engem.”

2008. július 17.
Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! Ütött az óra. Most jön el mindaz, amire fölkészítettelek. Ti keresztények, legyetek éberek! Várjátok készenlétben a nagy figyelmeztetést, amely a Szentlélek megvilágosító kegyelme és ereje. Fel kell ráznom ezt a romlott, bűneikben fetrengő világot. Sok lesz a halott a rémülettől, amikor meglátják lelkük iszonyú állapotát. Romlottak, élvezhetetlenek, bűzlő hullák. Eltompította az agyukat a gőg, a szívüket a vakság. Csak a bűnre és a testi élvezetekre nyitott a szemük. Az igazi értékek mellett vakon elhaladnak. Nem kell az Isten, nem kellenek a szentségek. Elaltatták lelkiismeretük szavát. Nem gondolnak a halálra, és arra, hogy mi van utána. Pedig számon kérem gonosz tetteiket, mulasztásaikat, amelyekkel sárba tiporják az általam kínált kegyelmeket, az alkalmakat, amikor hívom őket a templomba, hogy járuljanak a szentségekhez. Minden katolikus szigorú ítélet alá esik, mert ti kaptátok a legtöbb talentumot. Ti őriztek Engem a tabernákulumban. Nektek kínálom fel barátságomat és szeretetemet, hogy minden szentáldozás által Belém istenüljetek. Ó mily nagyon fáj isteni Szívemnek, hogy ily közömbösek vagytok. A szemét kell, az értéket megvetitek. Pedig minden itt marad. A láthatatlanokra figyeljetek, mert ezek örök érvényűek. Rám, Aki valóságosan jelen vagyok a kenyér és a bor színe alatt. Rám, Aki várok rátok papjaim által a gyóntatószékben, hogy megtisztuljatok. Életetek legfontosabb, örökre szóló cselekedete a bűnbánat és a megtérés. De ha nem hallgattok Rám, örökre elvesztek. Most még egy rövid ideig tart a kegyelem. De jaj lesz azoknak, akik nem élnek e nagy lehetőséggel. Örökre bánni fogják, de már hiába, mert végérvényesen lekéstek. Most van itt a megtérés ideje. Még ma, még most. A pillanat a tiétek csupán. Ne szalasszátok el, mert nem biztos, hogy lesz újabb alkalom. Felhívásomat vegyétek nagyon komolyan!!! Nagyon de nagyon sötét és nehéz idők jönnek. Elérkezik a gonosz órája, és akkor nem lesz lehetőség a megtérésre, amely most még rendelkezésetekre áll.”

Az Úr Jézus megkért, hogy megerősítésül írjak le két megtörtént esetet: Egy 10 éves kisfiú ez év ápr. 24-én álmában látta az Úr Jézust. Nagyon szép volt. Hasonlított az irgalmas Jézus képhez. Ezt mondta neki: „Ütött az óra.” A gyerek nem értette, mit jelent, de elmondta nekem.
Egyik kedves lelki testvérem ez év tavaszán külföldről telefonált, és elmondta, hogy egy paptól a szentbeszédben hallotta a következő történetet: „Egy újszülött imára kulcsolt kézzel született. Amikor az orvos szétválasztotta a két kis kezet, az egyik tenyérbe ez volt írva: „Jézus hamarosan visszatér.” Nekem mindkét esetnél azonnal a nyolcadik zsoltár szavai jutottak eszembe: „Kisdedek és csecsemők szájával hirdetteted dicséretedet…”

2008. július 31.
Szentségimádáson Jézus: „Drága kislányom! A nagy figyelmeztetés már a küszöbön van. Még több engesztelőre van szükség, hogy leesdjétek ezt a nagy kegyelmet a föld lakói számára. Imádkozzatok! Imádkozzatok! Imádkozzatok! Ezt az egyet kértem tőletek az evangéliumban, hogy szüntelenül tegyétek. Szüntelen imádkozni annyit jelent, hogy Jézus és Mária jelenlétében éltek. Mindig minden élethelyzetben úgy akarjatok cselekedni, szólni, gondolkodni, ahogy Ők tennének most a ti helyetekben. Ez azt jelenti, hogy mindig a szeretet vezéreljen az evangélium szellemében. Tanításom lélek és élet. Örök élet mindazok számára, akik megtartják. Ti, kedves gyermekeim, akik nemcsak hallgatjátok, de tettekre is váltjátok tanításomat, örüljetek és ujjongjatok, mert nevetek be van írva az élet könyvébe. Örüljetek és ujjongjatok, mert ez a világ elmúlik, és vele együtt minden szenvedés, keserűség és bosszúság. Arra gondoljatok, hogy a mennyben szüntelen öröm, béke és szeretet uralkodik. Isten, a ti Atyátok letöröl a szemetekről minden könnyet. Már most itt, a szenvedések közepette is annak örüljetek, hogy Énbennem örök életetek van, és Én megjutalmazlak titeket minden szeretetből fakadó jócselekedeteitekért. A nagy figyelmeztetéskor ezek lesznek a ti örömötök forrásai. Annak fogtok legjobban örülni, amikor hallgattatok lelkiismeretetek szavára, és megtettétek akaratomat. Ezért ti ne féljetek a nagy figyelmeztetéstől, inkább tartsatok bűnbánatot, hogy ha néha el is szalasztottatok egy-két lehetőséget, irgalmazzak nektek. A lehetőség a jócselekedetre nagy kegyelem. Azért adom, hogy megdicsőítsétek nevemet, és minél gazdagabban érkezzetek meg országomba. Használjatok ki ezért minden alkalmat, tegyétek szívből a jót, hogy Istent dicsőítsék miattatok az emberek.

Nagy feladat vár rátok, keresztényekre. Tanúságot kell Rólam tennetek, véretek kiontása árán is. De ne féljetek! Minden mögött Én állok. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Nem próbállak titeket erőtökön felül. Mindent a javatokra fordítok. Ezért ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de semmi egyebet nem tudnak tenni. Előre megmondtam nektek: üldözést szenvedtek az Én nevemért. Nagy volt a ti váltságdíjatok, az Én kereszthalálom. Ezért éljetek méltóan a keresztény névhez. Valljatok meg Engem bátran az emberek előtt! Ha mindhalálig kitartotok, nagy lesz jutalmatok a mennyben.

Közel van mindennek a vége. Itt, a Földön minden elmúlik. Éljetek halálra készen, mert csak ez az egy a biztos, a halál. Kétszer meghalni! Egyszer a világnak, és minden csábításának, a második már nem ér váratlanul. Ezért kértem: legyetek szüntelen készenlétben, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Abban a pillanatban jövök el értetek, amikor nem is sejtitek. Már sokszor figyelmeztettelek titeket. Sokan közületek úgy élnek, mintha örökké itt maradnának. Pedig egyszer véget ér. Még azt sem tudjátok, hogy mikor. De ha felszólításomra süketek vagytok, ne zúgolódjatok, amikor megleplek titeket. Az ember élete a földön nagyon rövid. Azért kaptátok, hogy megdicsőítsétek az Istent. Vagyis szüntelenül tegyétek a jót Isten és egymás szolgálatában. Minden percetekkel el kell számolni. Nem azért kaptátok, hogy az élvezeteknek éljetek. Nagy lesz a meglepetés, amikor elszámoltatlak titeket: Mit tudtok felmutatni? Milyen irgalmas lelki vagy testi jócselekedetekkel szolgáltátok testvéreiteket? Olvassátok el az evangéliumot: „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot!  Éhes voltam, és ennem adtatok.” (Mt.25,34-35.) Ez vonatkozik a közvetlen családtagokra is. Ti anyák, szeressétek jobban gyermekeiteket, és gondoskodjatok lelki szükségleteikről is, ne csak a testiről! Tanítsátok meg nekik az örök élet igéit, neveljétek őket szeretetre és emberi méltóságra! Járjatok előttük a szemérmesség jó példájával és a tiszta élet megtartásával! A házastársi hűséget vegyétek nagyon komolyan, mert nagy a büntetésük a házasságtörőknek odaát. Ha nem bánja meg, aki elkövette, el is kárhozhat érte. Komolyabban kellene venni a házasságot. Szentségi rangra emeltem. A gyermekáldás nem „teher”, hanem Isten ajándéka. Aki megszüli gyermekét, arról Én magam gondoskodom. Jaj annak, aki megöli a megfogant életet! Saját örök életét kockáztatja. Bízzatok jobban Bennem! Ismerjétek meg az evangéliumot! Én gondoskodom. Isten szeretetből szeretetre teremtette az embert. Csak a kölcsönös szeretet tesz boldoggá. A szeretet gyógyít, de hiánya beteggé tesz. Soha ne aggódjatok! Bízzatok! Aki Bennem bízik, meg nem szégyenül, mert Én megjutalmazom Belém vetett hitéért, bizalmáért. Mindazt megadom neki, amire szüksége van. Elsősorban az örök életet, és mellé a testi szükségleteiről is gondoskodom. Elég ennyit mondani Nekem, de nagy bizalommal: „Jézusom, gondoskodj Te! Bízom Benned.” Nem marad el a jutalmatok.”

2008. július 25., péntek

Medjugorjei üzenetek 2008. július

2008. július 2.
„Drága gyermekek! Anyai szeretettel buzdítani szeretnélek benneteket a felebarát iránti szeretetre. Legyen Fiam ennek a szeretetnek a forrása. Ő, aki mindent megtehetett volna erővel, a szeretetet választotta, hogy példát mutasson nektek. Isten ma is mérhetetlen jóságát mutatja felétek általam, és nektek gyermekeim, mindnyájatoknak kötelességetek, hogy erre válaszoljatok. Ugyanezzel a jósággal és nagylelkűséggel forduljatok minden lélek felé, akivel találkoztok, hogy szeretetetek megtérítse őket. Így Fiam, és az Ő szeretete feltámad bennetek. Köszönöm.”
A Szűzanya még hozzátette: Hordozzátok pásztoraitokat a szívetekben és imáitokban.

Medjugorje, 2008. július 25.
“Drága Gyermekek! Ebben az időben, amikor a testi pihenésre gondoltok, én a megtérésre hívlak benneteket. Imádkozzatok, és cselekedjetek úgy, hogy szívetek a Teremtő Isten után vágyakozzon, aki lelketek és testetek igazi pihenése. Hadd fedje fel arcát előttetek és hadd adja nektek az ő békéjét. Veletek vagyok, és Istennél közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

2008. július 8., kedd

2008 – A KIENGESZTELŐDÉS ÉVE – JÚLIUS

”Krisztus nevében kérlek titeket, engesztelődjetek ki Istennel és egymással!”
46. havi imatalálkozó Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén
A Szentírásból elmélkedjük át Szent Márk evangéliumát!
Havi mottó: „Aki első akar lenni, az legyen a legutolsó és mindenki szolgája!” (Mk.9,35)
Közös imaszándék: az idősek és a fiatalok közötti megbékélésért fogunk minden imát, böjtöt, szentmisét,… felajánlani.
Konkrét feladatunk: Jézus nevében megbocsátok mindazoknak, akik ellenem vétettek!!!
A Szentlélek Isten üzenete 2008 júliusában
„Szeretteim!
Rövidesen az egész emberiség két csoportra fog oszlani. Mindegyik csoportnak lesz vezetőjük, akik meg fognak mutatkozni nyilvánosan is!
Az egyik csoportban lesznek azok az emberek, akik valóban hisznek Istenben, és alázattal szolgálják a felebarátaikat.
A másik csoportban lesznek a hitetlenek, azok, akik gőgösen uralkodnak embertársaik felett.
A hitetleneket a hamis alázatukról, a hívőket az erényes életükről lehet majd felismerni! Mindegyik csoportnak a tagjai a saját vezetőjük mellett fognak nyilvánosan is dönteni. Az utolsó időben, az igazi hívőket Isten fogja külsőleg is megjelölni (Jel.7,3), a hitetleneket a Gonosz Lélek fogja nyilvánosan is megpecsételni (Jel.13,16-17).
A szétválasztásig még lesz egy csoport, akik ugyan vallásos cselekedeteket végeznek, mégis a szívük bűnös vágyait követik. (Mt.15,8) Ezekről mondta Jézus: ‘bárcsak lennél hideg vagy meleg, de mivel langyos vagy kivetlek a számból.’ Ők inkább a gyönyört keresik mint az Istent! Ők az Istenfélelem látszatát mutatják, de a lényegét megtagadják. Ezek azok, akik mindig csak tanulnak, de az Igazság ismeretére soha el nem jutnak! Ezek romlott elméjü, megbízhatatlan hitü emberek. Meglátod, sokra nem jutnak, mert oktalanságuk mindenki előtt nyilvánvalóvá fog válni! Kerüld az ilyeneket!!!
Jól jegyezzétek meg, a figyelmeztetés után mindenki oda fog kerülni ahova valóban való!
Kérlek titeket, ne itélkezzetek a langyosak és a hitetlenek felett, hanem amíg tart az irgalom ideje, engeszteljetek értük!!! (Jn.8,7)
Előre kijelentem nektek, a Földön élő emberekre – ha nem térnek meg – nehéz idők várnak (Jel.8,13) leginkább azért, mert nem hallgattak a sorozatosan adott, égi figyelmeztetésekre!!!
A nagy figyelmeztetéskor, ha Isten, Végtelen Irgalmában közbe nem lépne, az egész Föld, ahol most éltek, elpusztulna.
Bátorításul mondom nektek, ’egy kisded nyáj’ (Lk.12,32) akik bűnbánatot tartanak és hűségesek maradnak Istenhez, a legnehezebb körülmények között is életben fognak maradni és Jézussal fognak uralkodni az Új Földön!!!
Megáldalak titeket a hűség erényével!!!”
Házi feladat júliusra:
URAM, SEGÍTS, HOGY SZERETETTEL SZOLGÁLJAM A FELEBARÁTAIMAT!
Előretekintés augusztusra:
Közös imaszándék lesz: ért a megátalkodottakért fogunk engesztelni, akik még a kiengesztelődés évében se bocsátottak meg ellenségeiknek és nem kértek bocsánatot azoktól, akiket ők bántottak meg!!!
Konkrét feladatunk lesz:ülni fogjuk a rossz társaságot! Csak a jó társaságot fogjuk keresni!