2018. január 1., hétfő

Urunk Jézus Krisztus üzenete Mária Magdolna által

A szenvedés értelme

2017. 12. 01, Péntek
Láttam magam előtt az Üdvözítő keresztjét. Ezen a kereszten látni lehetett a szögek nyomait, a töviskorona töviseit és a Szent Vér nyomait. Igen meggyötört volt a kereszt. A napokban számos lelki fájdalomban részesültem szeretteimen keresztül. Miután megláttam az Úr golgotai keresztjét, letérdeltem előtte és könnyek között ajánlottam fel Istennek a szenvedésemet a lelkek megmentésére.
Váratlanul Jézus megjelent mellettem, jobb vállamra helyezte bal kezét és így szólt hozzám: „Szeretetem, amely irántad él oly nagy boldogságot fog adni számodra részben itt a Földön, majd teljességében a Mennyben, hogy az a világ összes fájdalmát és gyötrelmét felül fogja múlni. Mivel ez a boldogság mindent felül fog múlni, ezért a Földön átélt pillanatnyi szenvedésed semmi lesz ahhoz képest, amelyet jutalmul adni fogok neked Atyám országában. Csak légy kitartó és hűséges hozzám. Az idő múlásával meg fogod érteni, hogy a szenvedésnek van értelme és gyümölcse.”
Miközben Megváltóm beszélt hozzám, a másik oldalamon megjelent a Szűzanya, aki bal vállamra helyezte jobb kezét. Szeretett Fia után ő szólt hozzám e szavakkal: „Fiam minden ember üdvös javát akarja. Bár környezetedben egyeseknél azt látod, hogy feltűnő békében élnek, nem biztos, hogy ez garantálni fogja az üdvösségüket. Mert nincs olyan üdvözült lélek a Mennyben, aki mentes lett volna attól a szenvedéstől, amely hasonló volt a ti Megváltótok szenvedéséhez.”
http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2017/12/01/a-szenvedes-ertelmeOkos szüzek
2017. 12. 07, Csütörtök
Mennyei Édesanyám szépségét szemléltem, mely az ő szeplőtelen fogantatásából ered Isten kegyelméből. Lelke makulátlan hófehér és tiszta, mentes minden bűntől. Láttam, hogy a Szűzanya értelme, szíve és a méhe fényben ragyogott. Számomra ő maga az okos szűz, aki szüntelen készen áll a Vőlegény fogadására. A Szűzanya azt mondta nekem: „Gyermekem, az én értelmem, szívem és szüzességem harmóniában áll Isten akaratával. Ez a harmónia felbonthatatlan, mert lelkem és testem minden része Istennek van szentelve. Szeplőtelen fogantatással jöttem a világra, hogy anyaméhemben méltóképpen hordozzam a Fiút, a második isteni személyt. Mennyei Atyátok azt akarja, hogy kegyelme által eljussatok a külső és belső harmóniára, amelyet már az első emberpárnak megadott a bűnbeesés előtt. A szentek eljutottak Isten segítségével az életszentségre. Minden tekintetedet irányítsd az ég felé, elutasítva magadtól a világ szennyét.”
Édesanyám megkért arra, hogy kövessem őt. Olyan helyre vezetett engem, ahol számos ember várakozott égő gyertyával a kezükben. Az ő értelmük, szívük és nemiségük fényben volt. Ők a világban élő szüzek, akik Istennek szentelik az életüket (papok, szerzetesek-és szerzetesnők, egyedül élők, házasok (pl. józsefi házasság), özvegyek, fiatalok, gyerekek, idősek).
A Szűzanya mindenkit a Vőlegényhez vezetett, aki maga Jézus Krisztus. A mi Urunk egy hosszú asztalhoz ültetett minket, majd így szólt hozzánk: „Gyermekeim, önmegtartóztatásotok felajánlásával számos lélek megmenekül a kárhozattól. Boldoggá tesztek azzal, hogy engem osztatlan szívvel törekedtek szeretni. A tisztaság a legértékesebb kincs a Földön. Nem véletlen, hogy a Sátán mindenkitől el akarja venni ezt a kincset. A szüzesség Atyám ajándéka számotokra. Fontos, hogy tisztaságra törekvéseteket ne csak tettekkel éljétek meg, hanem gondolattal és szóval is. Így lesz teljes az önmegtartóztatásotok. Azt akarom, hogy mindenki osztatlan szívvel szeressen engem, mint megváltóját. Példátokon keresztül sokakat meg akarok érinteni. A bűnt csakúgy lehet legyőzni, ha a lélek képes a test fölött uralkodni. Ha engeditek, hogy a testetek uralkodjon rajtatok, akkor egy helyben fogtok toporogni és nem tudtok előrébb jutni az életszentség útján. A világ számos kísértést tár elétek. Ezek olyan próbatételek, amelyeket ha sikerül jól kiállnotok, akkor különleges módon megerősítelek titeket. Legyetek erősek, és imádkozzatok mindazokért, akik hagyják, hogy testi ösztöneik föléjük kerekedjenek! Szívem legnagyobb fájdalma, hogy a világ nem ismeri el az erkölcsi élet erényeit és annak gyümölcseit.”
http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2017/12/07/okos-szuzekRegnum Marianum

2017. 12. 08, Péntek (Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe)
Imatalálkozó a Regnum Marianum kereszt előtt
A rózsafüzér imádkozása közben láttam, hogy a Szűzanya megjelent közöttünk angyalai kíséretében. Mennyei Édesanyám (hófehér fátyolt és hosszú ruhát viselt aranyövvel a derekán) egy gyönyörű virágkoszorút helyezett a kereszt tövébe a megemlékezés jeleként, hogy egykor itt egy templom állt, melyet a kommunizmus emberei lebontottak. Az angyalok körül vették a Regnum Marianum romjait és bekapcsolódtak az imádságba.
A Szűzanya megáldott minket a hazáért vállalt áldozatunkért, majd kitárta kezeit és így szólt: „Gyermekeim, mindig bízzatok az én szeretett Fiamban, hiszen Ő nem ismeri a lehetetlent, mert minden lehetséges számára. Bár a Regnum Marianum templomot lebontották annak idején, mégsem tudta a kommunizmus a kereszténységet eltörölni hazátokban. Örüljetek és örvendezzetek, mert az én Regnum Marianumom újra fel fog épülni, mégpedig a Normafánál. Isten akarata az, hogy általam közelebb jussatok Jézus Krisztushoz, aki egy az Atyával és a Szentlélekkel. Édesanyaként csak arra vágyom, hogy úgy szeressétek Fiamat, ahogyan én szeretem. Egyedül csak Benne lelhetitek meg lelketek békéjét és boldogságát. Ha ismernétek az Ő szeretetét, akkor szüntelen lángolna szívetek iránta és azon lennétek, hogy minden gondolatotokkal, szavaitokkal és tetteitekkel megörvendeztessétek őt. Mennyei Atyátok a próbatételek sorozatát tárja elétek a Földön, hiszen csak az üdvözülhet, aki mindvégig kitart. Imádkozzatok gyermekeim, mert sokan elhagyják Fiam egyházát, és ez még a leghűségesebbnek bizonyult keresztényeket is érinti! Ó, kicsinyeim, a bűn olyan nagy homályban tartja az emberiséget, hogy az emberek már a rosszat jónak tartják, a jót pedig rossznak. Kérjétek a megkülönböztetés kegyelmét, hogy a lelkiismeretvizsgálatotok és a döntéshozatalotok során a Szentlélek vezessen titeket! Harcoljatok testetekkel, lelketekkel a Sátán ellen, aki mindenütt káoszt okoz. A magyar nép kiváltságos Isten előtt, hiszen édesanyai oltalmam veletek van. Soha nem mondok le rólatok, ahogyan Fiamról sem mondtam le halála utolsó pillanatáig. Ha szíveteket Fiamnak ajándékozzátok, akkor a gonosz nem lesz képes erőt venni rajtatok. Mindennap tiszta szívvel egyesüljetek Fiammal a szentáldozásban, és akkor meg fogjátok tapasztalni Isten kegyelmének erejét.”
Láttam Jézust, ahogyan karjával átölelte országunkat és így szólt: „Én szeretett magyar népem tenyeremben hordozlak téged mindaddig, amíg hű maradsz Hozzám és tanításaimhoz.” Később az angyalok egy hatalmas keresztet drága kövekkel díszítve (pl. gyémánt), és ezt a keresztet a Nap fénysugarai körülvette és egészen tündöklővé, csillogóvá tette. Az Úr azt mondta: „Ez a kereszt Magyarországot jelképezi. Sok csillogó ékkő fedi be, hiszen felajánlott szenvedéseitekkel hatalmas érdemeket szereztek a Mennyben, amelynek nyoma örökre megmarad. Hamarosan meg fogjátok tapasztalni felajánlott szenvedésetek gyümölcsét, mert azt akarom, hogy ez az ország felvirágozzon és Isten iránti hűségével példát mutasson más nemzeteknek. Csak azok az országok fognak fennmaradni a világ végezetéig, ahol az emberek hűségesek Atyámhoz és szent törvényei szerint élnek. A bűn ugyanis mindent rombol (emberek lelkét és a teremtett világot) és csak úgy lehetséges a süllyedő hajóból kimenekülni, ha Isten kezébe kapaszkodtok, és bűnbánó szívvel elfordultok a gonosztól és annak minden csábításától.”
http://egikegyelmekzapora.blogger.hu/2017/12/08/regnum-marianum

Gyónás kegyelme

2017. 12. 15, Péntek
Bűnbánat szentségéről
1.) Egyik alkalommal azt láttam, hogy a gyóntatószéket több angyal körülvette. Amikor egy ember befejezte a gyónását és kilépett a gyóntatószékből, akkor az angyalok közül az egyik megkente Jézus drágalátos vérével az illető személy homlokát. Ez minden gyónó emberrel megismétlődött. Ekkor a Szentlélek Isten a következőt mondta nekem: „Mózes idején az emberek a húsvéti bárányok vérét ajtófélfáikra és szemöldökfáikra kenték, tehát maga a ház oltalom alatt állt. Ám Jézus Krisztus kereszthalála által az ártatlan és szent vér már a ti lelketek templomát védi és oltalmazza. Mindazok, akik gyakran áldoznak és gyónnak, lelkük megtisztul Krisztus Szent Vére által. Örülj, mert az ilyen lelkek elkerülik a csapások nagy részét, melyet Isten azoknak szán, akik ellene harcolnak.”
2.) Másik alkalommal azt láttam, hogy a gyóntatószékben középen maga Krisztus ült benn a pap oldalán. A vétkező ember feloldozásának pillanatában Jézus Szentséges Szívéből hatalmas fénysugarak áradtak ki. Ezek a fénysugarak egyre jobban és jobban növekedni kezdtek annyira, hogy a papot és végül a bűnbánó embert is befedte. Kívülről maga a gyóntatószék is fényben volt. Néhány perc után a fény lassan eltűnt és minden újra láthatóvá vált. Ez minden gyónó emberrel megismétlődött. Jézus: „Megmutattam neked, hogy milyen hatalmas az Én irgalmas szeretetem a bűnbánó ember iránt. A szentség kegyelme nemcsak a bűnbánó emberre, hanem magára a gyóntató papra is kiárad. Felszentelt szolgáimnak megadom a kegyelmet minden gyóntatás során, hogy irgalmasak legyenek a vétkező emberekhez úgy, miképpen Én is irgalmas vagyok hozzájuk. Természetesen az irgalom mellett fontos az igazságosság gyakorlása is, mert az irgalom és az igazságosság kéz a kézben jár. Bűnbánó gyermekeimnek pedig megadom a kegyelmet a bűn töredelmes elkerüléséhez és az irgalom gyakorlásához. Mindig legyetek készek a megbocsátásra. Csak akkor teljes a megbocsátásotok, ha mindennap gondolattal, szóval és cselekedettel elengeditek mások bűnét, mellyel titeket megbántottak. Szentséges Szívemet megnyitom minden gyónás alkalmával, és olyan kegyelmekkel halmozlak el titeket, amelyek megtartanak bennetek a keskeny úton. Ne feledjétek, amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek!”
3.) Harmadik alkalommal azt láttam, hogy minden ember (gyónásra készültek) vállán egy nehéz kereszt volt telis tele fekete foltokkal, ami a bűnöket jelképezte. A gyóntatószék fölött Jézust láttam a kereszten, és amikor a feloldozás pillanata elérkezett, Megváltónk drágalátos vére ráhullott a bűnbánóra. Miután az illető személy befejezte a gyónását és kilépett a gyóntatószékből, akkor egy hófehér fényben ragyogó kereszt volt a vállán. Jézus: „Bűneiteknek súlyos terhe van, ezt jelképezi a nehéz kereszt. Ám a feloldozás után megtisztulva és újult erővel hagyjátok el a gyóntatószéket. Keresztjeitekről leveszem a bűn terhét azáltal, hogy megbocsátok nektek, így könnyebbé válik kereszthordozásotok, melyet szeretetemmel édesítek meg számotokra.”
Mária MagdolnaA szabadulás ajándéka

2017. 12. 24, Vasárnap
Jézus királyi méltóságában mutatkozott előttem és megengedte, hogy lássam az emberiség bűnben való nyomorúságát. Láttam, hogy az emberek a bűn által gúzsba vannak kötve. Tudtam, hogy az Úr a megtestesülése előtti pillanatot mutatta nekem, amikor is a Mennyből az Atyával és a Szentlélekkel együtt már kezdettől fogva figyelemmel kísérte a bűnbeesett emberiség állapotát. Megváltóm tekintetéből olyan határtalan szeretetet áradt a bűnös emberek felé, amely semmihez sem fogható és szavakkal nem lehet megfogalmazni. Az Úr így szólt hozzám:
„Annak idején Atyám Mózes által népét kivezette Egyiptom földjéről, hogy az emberek új életet kezdhessenek Kánaán földjén. Atyám ezzel a cselekedettel elsősorban a fizikai szabadság ajándékát adta gyermekeinek. Én pedig végtelen szeretetemben a lelketeket is megváltottam. Atyám műve előképe volt annak, amit a Fiú végbevitt. Keresztáldozatommal és feltámadásommal megnyitottam nektek Atyám országának kapuit, ahova senki nem léphet be csakis általam. Gyermekem, az örök élet felülmúlja a földi életet. A szentek lemondtak a világ javairól, így a sátán fölött győzelmet tudtak aratni. Ha az emberekben a lélek uralkodna a test fölött, akkor a kegyelem segítségével jobban ellen tudnának állni a kísértéseknek. A 21. század legnagyobb gyöngesége abban áll, hogy az emberek hagyják, hogy a testük uralkodjon a lelkük fölött. Minél nagyobb bűnbe esnek (súlyos és halálos), annál jobban átadják magukat a gonosznak, aki a lélek halálát okozza. Bár a lélek hallhatatlan, mégis szeretet nélkül üres és halott. Egyedül csak Én tudlak betölteni titeket, hiszen testemben és véremben az életet hordozom. Ha a lélek kész teljesen befogadni engem, akkor a test is képes átlényegülni a jó irányába. Gyakran böjtöljetek, hogy a lemondásokon keresztül erősödjön az akaratotok!”
Megkérdeztem az Úrtól, hogy mi határozta meg a születésének időpontját. Ő azt felelte: „Mindennek úgy kellett történnie, ahogyan az ószövetségi próféták megjövendölték. Vártam, hogy választott népemből megszülessen az a tiszta mag, amely méltó lesz ahhoz, hogy méhében hordozzon engem (itt konkrétan Szűz Mária családfájáról van szó, Isten gondoskodott arról, hogy tiszta vérvonalon keresztül születhessen meg az Ő szeretett Fia). A Mennyben az üdvözült lelkek tisztán látják Atyám üdvözítő akaratát és tervének beteljesedését, amely a Földön az idő korlátai miatt csak hosszabb idő után bontakozhat ki teljesen.”
Az önfeláldozás (pl. aki életét adja felebarátaiért) a szeretet legmagasabb lépcsőfoka. Megkérdeztem az Úrtól, hogy hogyan lehetséges eljutni erre a fokra? „Csak az képes az önfeláldozó szeretet magas lépcsőfokát elérni, aki egészen (testileg-lelkileg) egy velem.”

Mária MagdolnaJézus a Főpásztor

2017. 12. 25, Hétfő
Isten megengedte, hogy lelki szemeimmel lássam a Mennyországot. Ennek az országnak nincsenek határai, mert végtelenül hatalmas. Gyönyörű aranymezőket és zöld legelőket is láttam. A Menny olyan, mint egy égi Édenkert, ahol az ember csodálhatja a természet szépségét, amelyet áthat Isten jelenléte és szeretete. Olyan folyók, patakok és források vannak ott, amelyeknek a vize makulátlanul tiszta. Itt nincs jele semmiféle szennyezettségnek vagy ártó szagnak, sőt mindent a virágok illata jár át. A fák lombjai különböző színekben pompázik, nem hullatják leveleiket és szüntelen szép gyümölcsöket teremnek. Többször tapasztaltam a kellemes szellő fuvallatát, és éreztem a Szentlélek jelenlétét mindenütt. Ez a szél az emberek lelkét felemeli Istenhez. A Mennyország szépsége leírhatatlan szavakkal. Állatokkal nem találkoztam. Ők valószínűleg nem részesülnek (nincs lelkük) a természetfölötti boldogságban, melyet Isten csakis az emberek számára készített.
Jézus Krisztus pásztorként mutatkozott előttem és elvezetett engem egy zöld legelőre, ahol számtalan üdvözült lélek gyűlt össze. Olyanok voltak, mint Isten egybegyűjtött nyája. Ez a nyáj egységben és békében élt együtt. Amikor a lelkek megpillantották az Urat, akkor mindenki elé vonult, hogy közelről szemlélhesse Őt és hallgathassa. Felfigyeltem arra, hogy a lelkek között voltak papok, püspökök, bíborosok és pápák. Az üdvözültek a klérus tagjait maguk elé engedték, hiszen ők Isten felszenteltjei. Csodálatos látni, hogy a lelkek milyen nagy tiszteletben tartják a hierarchiát. Az Úr azt mondta nekem:
„Leányom, Én nemcsak az égben vagyok pásztor, hanem a földön is. Én vagyok az Egyház feje, ti pedig annak tagjai vagytok. Szentlelkemre bíztam Egyházam vezetését az alapítástól kezdve, és immár 2000 év eltelte után sem tudták azt alapjaiban tönkretenni. Bár számtalan megpróbáltatás érte (eretnekségek, üldöztetés, reformáció, liberalizmus), mégis fennmaradt és újult erővel haladt tovább. Tudd, hogy a Szentírás és Szenthagyomány mellett a legnagyobb megtartó erő a szentségekben rejlik. A szentségek központi forrása pedig az Eucharisztia. Leányom, onnan láthatod, hogy a templomokban a közösségek élete jó irányban halad-e, hogy a pap és hívei milyen tiszteletet és hódolatot tanúsítanak irántam pl. gyakori-e a szentségimádás, gyóntatás és szentmise bemutatás. Nagy fájdalmat jelent nekem, hogy a falvakban és a városokban egyre jobban visszaesik a bűnbánat szentsége. Az emberek mindig rá fognak szorulni az irgalomra, amely tovább segíti őket életük kereszthordozásában. Imádkozz a papi hivatásokért, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés!”

Mária MagdolnaA kegyelem forrása

2017. 12. 31, Vasárnap
Egy hatalmas és széles vízesést láttam magam előtt, amelynek forrásából bőségesen merítettek az emberek. Ám az idő elteltével a forrás elkezdett beszűkülni és csak egy kis szűk rés maradt belőle. Ez a szűk forrás soha nem apadt ki. A szűk forrásból többen meríteni akartak, de nem tudtak hozzájutni. Tudtam, hogy a lelkük súlyos és halálos bűnökkel volt terhelve. Ezek az emberek végül elhagyták a forrást. Csak kevesen maradtak ott, akiknek szíve tiszta volt és meríthetett a forrásból. Aztán a forrás fölött megjelent Jézus kitárt karokkal és láttam, hogy újra kiszélesedik. Viszont a víz vérré változott. Sokan megfürödtek benne, hogy egészen megtisztulhassanak.
Jézus: „Gyermekem, a hatalmas vízesés Egyházamat jelképezi. A kegyelem forrása a szentségekben rejlik. Mindazok, akik súlyos és halálos bűnben élnek kizárják magukat a kegyelemből. A kegyelem soha nem szűnik meg, amelyet Atyám szeretetének és az Én keresztáldozatomnak köszönhettek. Egyházamat egyre többen el fogják hagyni, mert nagy lett a hitehagyás az egész világon. Európa legtöbb nemzete megtagadja Istent. Íme, most láthatjátok igazán, hogy mit eredményezett: a humanizmus, a felvilágosodás, a liberalizmus, a kommunizmus és a modernizmus. Ezeknek az irányzatoknak a középpontjában az ember áll. De mi haszna van az embernek abból, ha az egész világot megszerzi is, de lelke kárát vallja? Mit is adhatna az ember cserébe a lelkéért?(Mt 16, 26) Egyedül csak Istenben találhatjátok meg életetek értelmét és célját. Vérré változott a víz, amely egyrészt keresztáldozatomra utal. Én minden csepp véremet kiontottam értetek, hogy örökké élhessetek. Az Eucharisztiára épül az Egyház és minden kegyelem. Másrészt jelenti a keresztények üldöztetését, ami immár Európát fogja érni. Ellenségem követői el fogják foglalni a keresztény templomokat és világnézetük terjesztésének érdekében senkivel sem lesznek toleránsak független attól, hogy ki milyen hitet gyakorol (kivéve, ha áttér közéjük). Számtalan áldozattal fog ez járni, akik között lesznek vértanúk is. Ne féljetek, mert ahol erős a hit, az imádság és az Isten iránti hűség, ott jelen lesz az Én oltalmam is!”

Mária Magdolna

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM - körlevél

MÁRIÁS PAPI MOZGALOM
Üdvözlégy Mária Genova, 2018. január  1.
Szűz Mária, Isten Anyja
Kedves fivéreim és nővéreim a Máriás Papi Mozgalomból.
„Mitől féltek?” - kérdi tőlünk a Szűzanya az 1976. december 4-ei Üzenetében. A világot veszélyeztető helyzettől? Az Egyház aggasztó állapotától? Az Antikrisztustól? A szenvedéstől? A vértanúságtól? De Szűzanya ismételten mondja nekünk, hogy mindez Isten tervének a részét képezi, Mária Szeplőtelen Szívének meghirdetett diadaláért (van) úgy, mint a Kereszt a világ Üdvözítéséért.
„Szeretett fiaim, legyetek készségesek és teljes bizalommal engedjétek, hogy vezesselek. Az Egyház megpróbáltatásainak ebben a sötét órájában arra hívlak benneteket, hogy fényben járjatok. A fény Szeplőtelen Szívemből fakad és felétek árad, hogy beburkoljon benneteket és megvilágítsa utatokat. Legyetek szilárdak, ne kételkedjetek többé! Utatok biztos, mert azt az égi Édesanyátok jelölte ki számotokra”.
Az igazi Katolikus Hit útja a 7 Szentség és a 10 parancsolat szerinti (élet): (ez) nem egy speciális út, hanem (arról van szó), hogy azt speciális időkben kell megélnünk: „a megtisztulás és a nagy zűrzavar idejében”, az apokaliptikus nagy próbatételének az idejében (Jel 12-13). Csak azok, akik megszokták, hogy bizalmukat Máriába helyezik, sikerülhet nekik a Kegyelemben és a Hitben megmaradniuk.
Hírek
*Biztosítalak benneteket, (hisz) tanúja vagyok annak, hogy a Mozgalom egy nagy, erős és hűséges dolog. Ebben az évben 140 várost látogattam meg 17 országban, 45-ször utaztam repülővel, 162 cönákulumot tartottam, amelyeken 1 Bíboros, 38 Érsek vagy Püspök, 656 pap, jó néhány diakónus és 82.000 hívő vett részt. Ezen felül, hogy bemutassam a Mozgalmat, találkoztam 1 Bíborossal, 11 Érsekkel vagy Püspökkel és a papok, szeminaristák, szerzetesek és hívek több csoportjával.
*Ebben a 2017-es évben, amikor a Fatimai Szűzanya Jelenéseinek a száz éves évfordulója van, a mi nemzetközi Lelkigyakorlatainkat Fatimában tartottuk folytonos Cönákulum formájában. Részt vett 1 Bíboros, 10 Püspök, 200 pap és Mozgalmunk néhány területi felelős hívője. 34 nemzetet képviseltek: az Egyház katolikusságát (=egyetemességét)!
*Ezenfelül első alkalommal, a Fatimai száz éves évfordulójára ugyancsak ott tartottunk a Mozgalom laikus hívei számára nemzetközi találkozót, négynaposat, ahol egy püspök, 30 pap és 800 hívő vett részt. Több mint 20 nemzetből jöttek. Mindannyian nagyon elégedettek voltak ezzel a gyönyörű tapasztalattal, és ajánlották, hogy ismételjük meg a Mozgalom 50 éves évfordulóján, vagyis 2022-ben, ha (ez) Isten Akarata.
*Ezen felül Geremia Atya, az MPM Társ-Felelőse számos területi cönákulumot biztosított Olaszországban, Indiában és Óceániában (Ausztrália, Fuji, Tonga, Új-Zéland).
*Szűzanya nevében megköszönöm a számos felelősnek és a buzgó apostoloknak, amit (Mária) Mozgalmáért, terjesztéséért, a cönákulumokhoz való hűségükért (tettek) igen sok áldozat árán. Megemlítem, hogy ez a hűség magába foglalja azt, hogy nem veszünk be más Üzeneteket a Cönákulumba: van nekünk bőven belőle Mária terve szerint, vagyis hogy engedelmeskedjünk Neki az Ő Kék Könyve szerint.
*Hogy előmozdítsuk azt, hogy bekövetkezzen Stefano Gobbi atya boldoggá avatásának a folyamata, szükségünk van egy Posztulátorra: imádkozzunk minél többet erre a szándékra. Stefano atya élete a hűség, az egyszerűség, az alázatosság, az erőség, az életszentség mintája számunkra, akik ismertük őt, és ezt a kegyelemet fel kell ajánlani az egyetemes Egyháznak. Ti, akik találkoztatok Stefano atyával, még akkor is, ha csak egyszer az életben, kérlek benneteket, vegyétek komolyan a következő feladatot: írjátok meg a ti tapasztalatotokat Stefano atyáról, még ha csak egy paragrafust is, még ha csak egy oldalt is, és küldjétek el egy felelősnek, vagy direkt (erre a címre): Via Giovanni Bosco 3, 22100 Como-Lora, Itália. Kérlek benneteket! Ez nagyon fontos!
2018-as Lelkigyakorlatot
Lelkigyakorlatot tartunk, mint rendszeresen az M.P.M. Püspökei és Papja számára Collevalenzában vasárnaptól, június 24-étől szombatig, június 30-ig az Irgalmas Szeretet Kegyhelyénél. Kevés hívőnek megengedett a részvétel, és csak azoknak, akik az MPM-ben felelősök. Felszólítom a papokat, hogy hozzanak Mise-intenciókat, hogy segítsük azokat, akik anyagi nehézségekben találják magukat. Minden információért és minden bejelentkezésért forduljatok Florio Quercia SJ atyához – Via Karlo Marx 1 – Centro San Francesco de Geronimo – 74023 Grottaglie (TA). Fax (0039) 099 5635710. Telefonino (0039) 333 6322248. E-mail: querciaflorio@tiscali.it.
ELMÉLKEDÉS
Sátán kihívása
„Most érkeztek a tisztulás legfájdalmasabb és legvéresebb szakaszához, ami ezekben az években fog végbemenni, még mielőtt Szeplőtelen Szívem diadala Jézus dicsőséges uralmának eljövetelében bekövetkezik. Olyan terv ez, amely felöleli ezt a századot. Mindegy profetikus üzenetként előrevetítettem 1917-ben Fatimában, amikor a „napba öltözött Asszony” és a „vörös Sárkány” közti küzdelem nyilvánvalóvá vált. Előrevetítettem azt, hogy az egész század folyamán fog tartani, mint Istennek szóló kevély kihívás Ellenfelem részéről. Ő biztosnak vélte, hogy lerombolja az Egyházat, és az egész emberiséget Isten egyetemes visszautasítására vezeti. Az Úr ezt az időszakot adta számára, de végül a „vörös Sárkány” kevélységét megtöri és legyőzi az alázat, a kicsinység és égi Édesanyátok, a „napba öltözött Asszony” ereje, aki most gyűjti össze kis gyermekeit harcra kész seregében” (1984. november.9).
Ezek a szavak különösen vonatkoznak XIII. Leo 1884. október 13-i látomására, melyre Stefano atya gyakran hivatkozott. Szűzanya elmondja, hogy Isten elfogadta a kihívást, mivel a Sátánt nem csak legyőzni kell, hanem megalázni is.
Így kezdődik az 1987. október 13-ai üzenet, melynek címe „Az utolsó Fatimai jelenés 70. évfordulója. Véget vetek rabságotoknak”: „Hetven éve történt, hogy Ellenfelem, a Sátán feljött közétek a mélységből, hogy egész rettenetes hatalmával megnyilatkozzék, mint a vörös Sárkány”.
Tehát 2017-ben voltaképpen (ezt) olvashattuk: „100 éve, hogy az én ellenfelem, a Sátán feljött közétek a mélységből…”: az nélkül, hogy aggódva számolnánk az időket, megtartva, hogy a Jel.12-13 legalapvetőbb kulcsa az időnk olvasásához. A Napba öltözött Asszony és a vörös Sárkány, (vagyis) „az egész föld Kísértője” közti küzdelem közepén vagyunk. Ezért Stefano atya nagy igyekezettel felolvastatta mindig ezt a részt a cönákulumok alatt.
II. János Pál Pápa is ezt választotta 2000. május 13-án Fatimában Jácinta és Ferenc boldoggá avatására: „Isten terve szerint lejött a Mennyből (…) egy ’Napba öltözött Asszony’… A Fatimai üzenet felszólítás a megtérésre, (az Asszony) felhív, hogy az emberiség ne váljon a sárkány játékszerévé”….
Vagyis Fatimában a Napba öltözött Asszony hívja az övéit, hogy ne legyenek a sárkány játékszerei az utolsó apokaliptikus küzdelemben. A Napba öltözött Asszony összegyűjti minden kis gyermekét, és ha kicsinyek, (akkor) a palástja menedékébe helyezi a Szeplőtelen Szívének tett Felajánlás által. Azonban ez a küzdelem nem a Sátán hatalma miatt van, hanem Isten által tett engedmény miatt, az Ő terve szerint, amelyre Mária rámondja a „harmadik igenjét” a Megtestesülési és a Megváltási (igenje) után.
1975. október 18.: „Ideje, hogy tervem egy részét megkezdjem felfedni előttetek. Mindenekelőtt az a fontos, hogy az a benyomás érje Ellenfelemet, mintha mindent megnyert volna, hogy már minden az ő kezében van. Emiatt kap engedélyt arra, hogy behatoljon Egyházam belsejébe…”; „Ellenfelem egy napon úgy gondolja majd, hogy teljes győzelmet aratott a világon, az Egyházon és a lelkeken. Akkor lépek majd csak közbe – rettenetesen és győzelmesen – hogy annál nagyobb legyen veresége, minél biztosabb lesz abban, hogy mindörökre győzött”.
Isten tervének részét képezi, hogy az Ellenséget egy kis teremtmény, az Úr alázatos Szolgálója, Mária győzze le. Neki szét kell tipornia az Őskígyó fejét az ő kis sarkával. Nos, ez a sarok mi vagyunk… „Legyetek kicsinyek végül azért, hogy ti képezzétek lábamnak azt az alázatos sarkát, amelyben a Sátán igyekszik beleharapni, de én ezzel tiprom szét fejét” (1976. szeptember 8.).
Sátán elcsábította az egész emberiséget a kevélységgel. Ezért a Szűzanya összegyűjt egy kis hűséges maradékot, melyet egyedül a kicsinyekből, az alázatosakból, szegényekből, egyszerűekből állított össze. A kicsinyek ezt a seregét most már összegyűjtötte, mely „készen (áll) a csatára”. Csak ezekkel fogja Szeplőtelen Szívének a diadalát elnyerni.
Mária Szeplőtelen Szívének a diadala a mi Hitünkben
A Hit már Mária Diadala, mivel: „A győzelem, amely diadalt arat a világon, a mi hitünk” (1Jn 5,4). „Erre a sárkány (teli nagy haraggal, tudva, hogy kevés ideje maradt), haragra lobbant az asszony ellen és harcba szállt többi gyermekével, aki megtartja Isten parancsait és kitart Jézus (Krisztus) tanúsága mellett.” Jel.12,17 (és 12) íme: ezekben a végső időkben, ahol a Sátánnak sokkal kevesebb marad, mint bármikor, a megengedett időből. Egy kis maradék hűséges marad, akiket az alábbi idézett sorok jellemzik:
1. mint az „Asszony ivadékának a maradéka”: Mária fiainak a maradéka, vagyis Jézus után: aki Mária Fia, „Elsőszülött sok testvér között” Rom. 8,29),
2. mint (azok), „akik megtartják Isten parancsait” (Jel 12,17),
3. és akik „Jézus tanúságának a birtokában vannak”, ami a bennünk levő Szentlélek: igazolják, hogy Jézus az Úr (lásd 1Kor 12,3; Jn 15,26; 1Jn 5,6): vagyis megőrzik az igazi Hitet.
Megmaradni Isten kegyelmében
Sátán azon iparkodik, hogy (az emberek) abbahagyják a 10 parancsolat gyakorlását: rávette az egész emberiséget, hogy az „ő játékát tegyék meg” a halál, az egoizmus és a tisztátalanság törvényeivel egyetemben, melyek teljesen ellentmondanak Isten szent Törvényének. És a (Sátán) győzelme maga az erkölcsi relativizmus (vagyis: „nincs nagy különbség a jó és a rossz között”), ami nagyon mélyen behatolt mindenki mentalitásába: a bűn érzésének és a bűnbánat szükségességének az általános elvesztésével és így a szentségi gyónáséval is. Oly sok a halott lélek, akik készülnek, hogy az örök Pokolba zuhanjanak…: „Maguk a Papok és a Szerzetesek is elveszítik a bűn iránti érzéküket” (1976. november 20.).
Azonban „Mária fiaival”, akiket Mária gyűjtött össze ezekben az apokaliptikus időkben, (Sátánnak) sokkal több nehézsége van, mint a világ többi részével, melyet félrevezetett. Ők meg akarnak maradni a 10 parancsolat gyakorlásában, részesülni akarnak a 7 szentségben, meg akarnak maradni Isten kegyelmében. „Ebben az időben szükségesebb, mint valaha, hogy gyakran gyónjatok” (1983.december 8.).
Megmaradni az igaz Hitben
Sátán mindenekelőtt azon van, hogy (az emberek) elveszítsék a Hitet, mert (a hit) az Élet (Jn 20,31). A Katolikus Hit „az egy, szent, katolikus, apostoli, a római pápához hűséges Egyházban” (áll fenn) (1987. május 17.).
Emlékezzünk még egyszer VI. Pál próféciájára, mely a Könyvünk elején található: „egy nem katolikus lelkület” hatolt be az Egyházba egészen addig, hogy a legerősebbé vált. Emlékezzünk arra is, amit a későbbi XVI. Benedek Pápa mondott: „Építik a relativizmus diktatúráját” oly módon, hogy (ha valaki) „egy világos hitet birtokol az Egyház Credója szerint, gyakran rásütik a fundamentalizmus címkéjét (magán az Egyházon belül is)” (Omelia d’ingresso in Conclave, 2005. április 17.).
Ez a diktatúra le akarja fokozni a katolikus Hitet úgy, mint egy véleményt a sok közül. Vagyis egy relatív dologra, ami többé nem abszolút: nem a Kinyilatkoztatás biztossága, amit Isten adott Önmagáról, amit mi a Szentlélekben elfogadunk. Beszélhetünk egy „rejtett főtanácsról” (sinedrio nascosto) (1981. április 17.), amely ezt a diktatúrát behelyezi az Egyházba.
„Sokan kerülnek abba a veszélybe, hogy ennek az általános zűrzavarnak áldozatává válnak, és még Egyházamban is tért hódít egy hamis lelkület, amely nem Jézusé, az Isten Fiáé. Láthatatlan mérges felhőként terjed az a lelkület, amely összekeveri Isten dolgait a világi dolgokkal…” (1982. december 8.).
Azonban „Mária fiaival” a Sátánnak sokkal több nehézsége akad, mint a világ többi részével, melyet az ateizmus, a gonoszság, a hittagadás, az Antikrisztus elcsábított. Ők meg akarnak maradni az igaz Hitben.
Új Üldöztetés
„…Az Egyházat rövidesen egy újabb, eddig még nem ismert rettenetes üldözés fogja megrázni” (1988. november 12.). „Amikor bekövetkezik a rettenetes üldöztetések ideje a tévedést képviselő papokkal, akik szembeszállnak a pápával és az Egyházzal.” (1975. január 4.); „amikor Bíborosok Bíborosok ellen, Püspökök Püspökök ellen, Papok Papok ellen támadnak…”(1986. szeptember 6.). „Az az igyekezet, hogy minden vallást összevonjanak a vallási világegyház szándékával, az emberi értékek megóvására” (1986. október 27.). Az Antikrisztus „az emberek a problémáira nyilvánvaló megoldást kínál, de Jézus Igazságától való elpártolásuk árán” (Katolikus Egyház Katekizmusa, CCC 675).
„Az Egyház szinte lemerül a tévedésekben, amelyeket elfogadnak és terjesztenek. Így éri el csúcspontját az istentagadás… Lesújtanak a Pásztorokra és a rájuk bízott nyájra. Az Úr megengedi, hogy egy pillanatig úgy látsszék, mintha elhagyta volna az Egyházat… A vértanúk ideje lesz, akik számosan ontják majd vérüket, és a megmaradottak ideje, akik irigyelni fogják azokat, akiket üldöznek s megölnek. Majd csak akkor fogják megérteni mindazt, amit értetek tettem” (1978. február 10.).
Vagyis meg fogják érteni, hogy a Jel 12-13 valóban a kulcsa a mi időnk olvasására, és hogy szükséges felajánlani magunkat Máriának, hogy ne váljunk a Sátán számtalan áldozatainak a részévé.
Ez az „új üldözés” az a „nem katolikus lelkületé” lesz a katolikus lelkület ellen; az a „relativizmus diktatúrájáé” lesz, melyet a „rejtett Főtanács” vezet, mely behatolt az Egyház belsejébe az igaz Hitben „maradottak” ellen. Itt van a tanúságtétel ideje, úgy, ahogy Szent Péternek a Főtanács előtt (ApCsel 5,29-32), egy új vértanúság magán az Egyházon belül, hogy megőrizzük Jézus igaz Lelkületét egy téves Egyház és egy téves Krisztus ellen. Ennek a hamiságnak a döntő kritériuma le van írva az 1992. december 31-ei üzenetben, (lásd) „4. jel”: Eucharisztikus Jézus, „a Hit misztériuma”.
Eucharisztikus Jézus, „a Hit misztériuma”
A mi hitünk nem egy vélemény, mely ugyanannyit ér, mint bármelyik vélemény (mint ahogy ezt a relativizmus diktatúrája ránk kényszeríti), hanem maga az Isten Lelke által tanúsított Abszolút Igazság a mi szívünkben. Ezért nem lehet, hogy a mi szívünk alávesse magát a relativizmus diktatúrájának, hanem mindig igazolnia kell Jézus abszolút Igazságát, különösen imádva Jézus valóságos Jelenlétét az Eucharisztiában egészen a vértanúságig: „Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok” (1978. július 13.).
Ma rosszul kezelik a nyelvet (“fundamentalista”, “maradi”, “zsinat előtti”, “merev” stb.) és lehet, hogy holnap kezet emelnek ránk. Vagyis a vértanúság (következik). (És kérjük a kegyelmet, hogy megértsük, mikor szükséges ellenállni, hogy megvédjük az igaz Hitet, és mikor van szó csak liturgikus érzékenységről).
A Napba öltözött Asszonynak, (vagyis) Máriának a fiainál, akiket Ő gyűjtött össze ezekben az apokaliptikus időkben, az Ellenség sok nehézséget talál, annak ellenére, ha az egész világot félre is vezette, annak ellenére, hogy a hamis egyház megtámadta az igazit: Mária fiai fognak győzni. De nem emberi módon; hanem a keresztre feszített Jézus által: az igazságosság erejével, az Igazság erejével, Boldogságok erejével, az alázatosság erejével. A vértanúk győzelmével.

„Örvendjetek”
Igen, a vértanúság kilátása ellenére „örvendjetek”. Ez a címe az 1975. október 18-ai üzenetnek, melyet Stefano atya fel akart olvasni és elmélkedést tartani utoljára az övéinek, mielőtt meghalt volna. Stefano atya akkor megmondta: „olvassátok jól át, mert itt minden benne van”. Számunkra ez olyan, mint egy végrendelet az ő lelki végrendeletében, amely (nem más, mint) az egész Kék Könyv.
„Örvendjetek”, mert mindez beletartozik Isten győzedelmes tervébe. Ez Mária Szeplőtelen Szíve Diadalának terve, akkor is, ha egy kis időre még a Sátánnak megengedett időn belül vagyunk, aki hamarosan kinyilvánítja magát az Antikrisztus teljes erejével, aki „Isten fölé emelkedik” (1Tesz 2,4) egy Egyházon belül, mely hamis egyházzá vált.
Ne veszítsétek el a bátorságot” (1993. január 1.). A megtisztulás és a nagy megpróbáltatás idejének mindenféleképp meg kell előznie Mária Szeplőtelen Szívének a diadalát, mely Jézus Dicsősségben való visszatérésében valósul meg, megdicsőítve (Jézus) Valóságos Jelenlétét az Eucharisztiában, „mindent újra alkotva” (Jel 21,5).
Rendíthetetlen örömben és reményben éljünk, mivel Mária Szeplőtelen Szíve diadalmaskodni fog. „Azt szeretném, hogy ma (Nagyszombaton) legyetek mind mellettem, fájdalmas Anyátok mellett, hogy megvigasztaljátok, és hogy megtanítsalak benneteket bizalommal imádkozni, engedelmesen szenvedni, a szív tisztaságával szeretni, rendíthetetlen bizonyossággal hinni, hősiesen szeretni a látszat ellenére is”. (1988. április 2.).
És nem változtatunk semmit a mi Önfelajánlásunkból, mint ahogy közülünk egyesek megpróbálták a Pápát illetően. Az egyetlen személy, akinek a hatáskörébe tartozik, hogy megváltoztassa az Önfelajánlásunkat, maga Szűz Mária. Világos, hogy semmi sem változik meg.
„Válaszoljatok erre a mindig és egyedül Belém vetett hősies bizalommal. Csak erre van szükségem tőletek, kis gyermekeim, ahhoz, hogy eltapossam Ellenfelem fejét, mialatt igyekszik sarkamba marni nektek kelepcét állítva, legkedvesebb fiaim” (1977. július 8.).
„Mitől féltek?”
Szűzanya 1976. december 4-én mondta nekünk: „Egyházam, amelynek Anyja vagyok, újra végigéli Krisztus életét, és arra hivatott ma, hogy újra végigjárja az Ő útját” (lásd: CCC 677). Nos, mitől féltek? Egy világtól, mely gyűlölettel veti rátok magát? Vagy a Sátántól, akinek sikerült behatolnia az Egyház belsejébe, és onnan szedni az áldozatokat maguk a Pásztorok közül? (…) Ez, szeretett fiaim, az Egyházam számára a Sátán és a sötétség hatalmának az órája. Őt (Egyházat) is feláldozzák, mint Krisztust a Kereszten és hivatva lesz, hogy meghaljon a világ üdvösségéért és megújulásáért.
Ezért ez számotokra a megtisztulás órája, és mindenekelőtt számotokra a szenvedés órája. Talán ettől féltek? De ha ezért az óráért hívott meg egyenként benneteket az Atya az örökkévalóságból? De ha Égi Édesanyátok pont ezért az óráért hívott meg és készített fel benneteket?”
Ne féljünk a szenvedéstől, kedves fivéreim és nővéreim, mert minden Isten tervének részét képezi, Aki rábízta az Úr Alázatos Szolgájára a feladatot, hogy rajtunk keresztül, és csak akkor, ha kicsik vagyunk, végérvényesen legyőzze a Sátánt.
„Éljetek tehát a ti lelkiségetek nyugodtságában és félelem nélkül az időtök aggodalmai és veszélyezettségei közepette is.”
Számítok az imáitokra és biztosítalak benneteket az enyéimről.
A ti kis testvéretek, Laurent Larroque atya