2013. december 27., péntek

Amit az Erdély-i hűséges katolikusoknak figyelmébe ajánlok!!!

Az Igazsággal kapcsolatosan, hogy ne engedjék magukat megtéveszteni, az egyházi szabadkőművesség egyre fokozódó alattomos, romboló tevékenységétől.
Első rész. a) Közé teszem azt a levelemet, amelyet eredetileg csak az illetékeseknek szántam és küldtem el, Ft. Püspök úrnak, Csíkszeredába, Asztrik atyának, mint a Mária Rádió igazgatójának és István atyának, Szőkefalvára, mivel Ő is különösen kapcsolódik a témához, mint a jelenési hely plébánosa.
„Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus !!!
Ft. Püspök Úr, Kedves Atyák.
Lelkiismereti kötelességemnek tartom tájékoztatni Önöket azokról az eseményekről amelyekben én is tudatosan bekapcsolódtam az utóbbi hónapokban a környező falvakban, a kézdi-orbaiszék esperesi kerületeiben, majd Sepsiszentgyörgyön is. Pontosabban a múlt év (2012) Novemberétől, amikor Háromszéken tartjuk az „Örökös Szentségimádásokat”. Mint a MPM laikus ága, a Máriás Mozgalom tagjaiként kb. 12 éve, már az egész Kék könyv üzeneteit átelmélkedtük a hetenkénti Cönákulumok alkalmával, és 2012. 07. 17-vel ismét elölről kezdtük, de azóta heti két alkalommal tartunk Cönákulumot.
Hálából a Szentségi Jézus és a Szűzanya iránti tiszteletünk kifejezéseként bekapcsolódtunk a lehetőségeink szerint egyes helyiségek Szentségimádásaiba. Rövid beszélgetések, ismerkedések alkalmával amikor megkínáltak egy ebéddel vagy szünetet tartottunk, megemlítettük lelkiségi hovatartozásunkat is, szóba kerültek a magán-kinyilatkoztatások, a Gobbi atya általiak de az írországi is. Medjugorje, Szőkefalva persze, mert elég sokan voltak legalább egyszer ott. Ami megdöbbentett minket, hogy nagyon nagy tájékozatlanságot tapasztaltunk a legtöbb helyen, jó pár személyt a szőkefalvi zarándoklatok alkalmából ismertünk. A probléma az volt, hogy sokfajta irományhoz hozzájutottak aminek eredete kétes, mi a lehetőségeink szerint azzal segítettünk, hogy felhívtuk a figyelmet, ne foglalkozzanak kétes dolgokkal, lehetőleg ki-ki saját lelkiségét kövesse, de akik nyitottak az üzenetek elfogadására, vigyázzanak, mert tévútra juthatnak.
Mi a Kék könyvből tudunk bizonyos kinyilatkoztatásokról, pl. az egyházi szabadkőművességről (a szárazföldi vadállat, amely a bárányéhoz hasonló szarvat visel, Jel 13, 11.), a Szentmise eltörléséről, (elvétetik a mindennapi áldozat, helyét a pusztító utálatosság veszi át), a második eljövetelről, az azt megelőző Antikrisztus megjelenéséről, a nagy megpróbáltatásról, stb., de ezekről csak szűk körben és olyan személyekkel beszélgettünk, akik valamennyire konyítottak hozzá. Ezek a Szentírásban is megtalálhatóak.
Az írországi üzeneteket először xeroxban kaptam valakitől, (D. I.), elolvastam és kész, nem volt meglepő, már tudtam miről szól, nem foglalkoztam velük. A fordulópontot az idézte elő amikor nyomtatásban megküldte egyik ismerősöm a 7. kiadást (J. T.), megkért olvassam el, mert számára fontos, hogy eligazodjon, mivel tudta mi mint a Máriás Mozgalom tagjai, és én mivel az évenkénti lelkigyakorlatokon Leányfalun, ezek a témák terítéken voltak, - mi a véleményem? Akkor még Selymes atya a Medjugorje a nagy kegyelmek ideje című műsora ment a Mária Rádióban. Két nap átolvasgattam, egyes részeket, mondatokat alá is húzogattam, a véleményem az volt, hogy tartalma részletesebb mint a Kék könyvben leírtak, nem tűnik farcs dolognak. Tovább nem is foglalkoztam vele, de vigyázat mert nem akárkinek való, kell alapismeret, azaz teljes Szentírás, valamint Katekizmus, de felnőtt fejjel, nem gyerekes ismeretek alapján, aki nyitott (annak ajánlani lehet), másra nem kell rátukmálni, (ezért konfliktusba is kerültem D. I.-val)
Megjelent az I. Kötet, terjesztették akik bekapcsolódtak, én a II. Kötet terjesztésébe kapcsolódtam be egyes helyiségekben, de a fenti elvek alapján. Még időközben a Szent Arc a kis füzetecskével és az Élő Isten Pecsétje, valamint egy rendes iskolás füzet nagyságú szórólap a Nagy Figyelmeztetés kb. 18 pontban ismertetést terjesztettem tájékoztatásként.
Megjegyzem, a helyi plébánosnak szóltam mindig, és sehol dugiban nem tevékenykedtem, hisz legtöbb helyen már személyesen is ismertek, még amikor az esztelneki Ferences zárdában voltam majdnem egy évet, mint Isten útját kereső konvertita.
A problémák az új évvel kezdődtek, amikor a hó I. Péntek éjszakai virrasztás alkalmával a Krisztus Királyból közvetített élő Mária Rádió adásában támadni kezdték az üzenetek hitelességét. Jó páran összezavarodtak, minket nem érintettek (az érveik), aki elfogadja – elfogadja, aki elutasítja, saját ügye, nem kötelező elfogadni.
Bejelentkeztem a Pro Vita Hominis műsorába, az élő adásba Január 11-én, Abortusz témával, mivel mi (Kovászna megye) vezetünk állítólag országos szinten. A témát az Igazság könyve 2. kötet 76, 77 oldaláról, egyes mondatok, részek teljes idézésével olvastam be, nem tettem hozzá egyetlen szót, sőt maga a dr. Néni is ezt választotta, arra az esetre, ha én nem érek oda a megfelelő időben. Döbbenten de örömmel is a Szentlélek működésének tulajdonítottuk az egybe esést.
Az előadás bevezetőjében azért tértem ki a lelkiségünkre, valamint a magán-kinyilatkoztatásokra, mert szükségesnek tartottam alá támasztani azt, amit mondtam. Egy hétre rá feleségem tanúságtétellel fejezte be az általunk felvállalt témát.
Meglepetésünkre több telefonhívást kaptunk, sőt indítványokat is, hogy nekünk kellene találkozni egymással, megosztani lelki tapasztalatainkat. Erre nem számítottunk, de ha Istentől jön, próbáljuk összehozni az Imatalálkozót (nem gyűlést). Mivel Sepsiszentgyörgy környékiek voltunk a többségben, itten próbálkoztunk, a Krisztus Király kiesett, mivel onnan jön az elutasítás, a Szt. Józsefben Lajos atya tartózkodik, a Szt. Gellért foglalt hittan óra miatt, Zita dr. Nénitől próbáltunk tanácsot kérni, közben félre értés is becsúszott, de így ajánlotta a Pro Vita Hominis székházat.
Két atyát is meghívtam, akiket nyitottaknak gondoltam, meg is ígérték, de végül nem jöttek el. Sajnáljuk, mert legalább ők tanúsíthatnák miért, és hogyan találkoztunk. Reményen felüli létszám 32-33-an voltunk, páran csalódtak, de a többség nagyon jól, sőt egymást kiegészítve hálásak voltunk a Jó Istennek ezen ajándékáért. A végkicsengés, ki-ki saját lelkiségében de a magán-kinyilatkoztatásokat elfogadva haladjunk a teljesebb keresztény élet útján. Az Imahadjárat imáit mindenki saját belátása szerint végzi, a végén jött az indítvány, akkor egy hónap múlva még találkozzunk.
Selymes atya újabb műsora nagy segítségünkre volt, mert nagyon kevés pap foglalkozik ilyen témával érdemben. Sokkal többen könnyelműen nyilatkoznak.
És jött Dr. Sávai János professzor úr fergeteges kirohanása, a következményeivel!
Elmentem személyesen elbeszélgetni velük (a Krisztus Király plébánián) S. J. , Dávid György plébános és Bajcsy Tibort már régtől ismerjük egymást. Sajnos, akik startból elutasítják a jelenéseket (magán-kinyilatkoztatásokat), nincs mit (és kivel) tárgyalni. Tibortól annyit kérdeztem, miért nem kérdezte meg az Oltáriszentségben jelenlévő Urat nyelveken és értelmezze, aki érti, Tőle származik-e az Igazság könyve, (miért) nehéz elfogadnia azt, hogy Isten másoknak is tud adni lelki adományokat, tetszése szerint.
Sávai úr dr.-i és habilitációja arra a szakterületre érvényes, amelyre szól, de ide én NEM fogadom el, ez dühítette fel, na meg az, hogy meg mertem kérdőjelezni a Nagyfigyelmeztetéssel kapcsolatos hivatalos leközlést. (a Magyar Kurír, Keresztény élet, és a Vasárnap). Hogy pocsék, méltatlan egy ilyen horderejű esemény kezeléséhez, beleértve Sz. János püspök, K. Mihály és P Attila teológiai professzor urakat is, legalább elolvasták volna egyetlen egyszer a Kék könyvet. Megértem, erre nem volt idejük!. A papokhoz szólt elsősorban, papon keresztül adatott, még most sem késő kézbe venni. Megvádol eretnekséggel, sajnos kibújik a szög a zsákból. Az egyházi szabadkőművesség szálai elérték vidékünket is! A környezetünkben meghirdetett szabadkőműves előadásról írnak a helyi lapok és a pásztorainkat nem érdeklik a következmények! (kérdésemre azt a választ kaptam, nem tudtak róla, sőt még a szabadkőművességről sincs fogalmuk – hiszi a piszi).
Nagy kár, hogy főegyházmegyénkben nem került esperesi kerületenként 2-3 pap, akik hetente egyszer a Szűzanya kedvére, tiszteletére Cönákulumra össze gyűltek volna egymásnál, vagy a híveikkel legalább, mert akkor most Selymes atyának nem egyedül kellene ezt az egyenlőtlen harcot megvívnia.
A beszélgetésünket rögzítettem akkor, ha óhajtják elküldöm, félreértés elkerülése végett teljes nyíltsággal őszintén nyilatkoztam ottan is, Önöknek is, mivel felelősségteljes feladatot, megbízatást látnak el, de ezt kifele nem terjesztem, csak figyelve arra, ki-mit tud megemészteni, a többit majd a maga idejében mindenki akinek szeme van és lát is, megbizonyosodik. Sajnos missziónk (minél több testvérünket előkészíteni a második eljövetelre, és az azt megelőző eseményekre), ezután még nehezebb lesz, a konkolyhintés miatt.
Ami az imatalálkozóinkat, előadásokat illeti biztosíthatom Önöket Isten és a Szűzanya segítségével soha nem törekszünk az (hiteles) Anyaszentegyház ellen szervezkedni, hogy most nehéz diléma elé kényszerülünk, a M Mozgalmunk 2. kötelezettsége – egységben maradni a Szentatyával és a vele egyesült hierarhiával – érvényben marad, ameddig az események ki fognak bontakozni, és a paradigma váltás meg nem nyilvánul. Beigazolódik, hogy a külső struktúra megmaradt, de a lényeget átkozmetikázták. Egy Világegyházat elnöklő (ellen) „pápát, aki az Antikrisztus szekértolója nem fogunk szolgálni”, még ha külsőségeiben nagyon szeretett teljesnek, elbűvölőnek, sokak által körül rajongják. Már a jelei kezdenek mutatkozni, nagyon figyelmes a szegények, elesettek, peremre szorultak iránt, de az Egyház igazi nagy problémája, a hitehagyás, az erkölcsi fertő, az elvilágiasodás stb. Megoldódik önmagától?
Őszinte tisztelettel Zakariás Imre a MM háromszéki felelőse. Áve Mária.
(megbízatásomat Dr. Erdős Mátyás atya személyes levele által kaptam 2002. 08. 15. keltezéssel, fénymásolatát ha szükséges elküldhetem)”.
b) Közzé teszem a püspök úr válaszát.
„Kedves Imre!
Szomorúan vettem tudomásul, hogy Ön is azok közé tartozik, akik a Nagyfigyelmeztetés nyomán a most megválasztott Szentatya ellen kampányt folytatnak. Ezzel kapcsolatban a következőkre szeretném felhívni figyelmét:
A Máriás Mozgalom amit Gobbi atya indított el, az egészen más valami, (mint) amit a Nagy figyelmeztetés foglal magában. A Gobbi mozgalmában a hivatalos egyház nem talált olyan kifogásolhatni valót, ami miatt letilthatta volna. A Nagyfigyelmeztetésekben azonban nagyon sok megtévesztő, kétes, az egyháztanítással össze nem egyeztethető dolgot találtak a teológusok. Éppen ezért, aki ezeket a megtévesztő, kétes, az egységet romboló eszméket vallja és azokhoz ragaszkodik, az önmagát zárja ki egyházunk közösségéből. Ezért állítottuk döntés elé a Mária Rádiót is, hogy katolikus rádió akar-e lenni, vagy téves eszmék terjesztője. Bölcsen dönteni tudott és beszüntette Selymes atya adásait, aki elkötelezettje lett a Nagyfigyelmeztetés terjesztésének. Önöket is erre kérjük, hogy hagyjanak fel a Nagy figyelmeztetés terjesztésével, különben a papjainknak meghagytuk, hogy az ilyen emberektől, tagadják meg a szentségek használatát.
Bízom jobb belátásában és imádkozom azért, hogy a Szűzanya, akit tisztelnek, megmentse az eltévelygéstől.
Tamás József
Püspök”
c) A „tabuknak” vége, minden feltárul lépésről, lépésre!!!
Tisztelt püspök úr, kedves atyák, egyházi és világi előjáróink! Az események alakulása, akár egyházi, akár világi állapotát nézzük, személyes vagy közösségi- nemzeti, globális, vonatkozását tekintve, úgy alakulnak, hogy kénytelenek vagyunk a dolgok és történések mélyére, hátterére, okaira is figyelni, akik erre még képesek vagyunk, a kegyelem által, mert a többséget sikeresen lezüllesztették az események, körülmények, haszonélvezői, téveszmék hirdetői. SAJNOS CSALÓDTUNK ÖNÖKBEN!, egyesekben, nagyon, - akik csak a saját, személyes érvényesülését, karrierjét, jólétét, kényelmét, hatalmát, elismertetését, és szűk körük érdekeit hajszolták - másokban kisebb mértékben. Nincs akinek nyilvánosan gratulálni lehetne, hogy szembe úszik a modern hitetlen-, pogány világ sodrásával, áradatával. Csak XVI. Benedek emeritusz pápánk, de ez még nem nyilvánvaló sokak számára! Aki nem ismeri fel, hogy a végső idők nagy hitehagyásának idejében élünk, az események majd felébresztik, Csipkerózsika álmából. Az „elpártolás” már nyilvánvaló, a Hamis Egyház már jó ideje párhuzamosan jelen van világunkban, vezetője, a Hamis Próféta is színre lépett. Az Igaz Egyházat fokozatosan megbénította, leszorította a pályáról. A Kék könyvükben erre elégséges tájékoztató, eligazító üzenet található, akinek fontos, ellenőrizze. A folyamat pikantériája, hogy erre senki nem is gondolt, nem számított. Kétezer év tapasztalata, tanulsága sem volt elég arra, hogy beismerjük, Istenünk tervei, gondolatai, útjai, mindig, minden kor tudósainak, mestereinek, bölcseinek, doktorainak, farizeusainak sakk-matt-ott ad!!!
Nem mindenkinek adatott meg, hogy az idők jeleit felismerje, és értelmezze – helyesen – csak az Igaz Egyháznak, és azon tagjainak, akik erre bizonyos feltételeknek megfelelnek, de szó sincs predesztinációról, eleve elrendelésről. Inkább az alapelv – sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak – vagy a meghívásunk, hogy - szenteljük magunkat Szűzanyánk Szeplőtelen Szívének! Hogyan történik a meghívás? Vagy Cönákulum által, részt veszek, vagy eljut hozzám a Kék könyv és elkezdem végezni a Cönákulumot. Tehát a lényeg, a belső készség, a válaszomon múlik IGEN, vagy NEM. Ezt próbálja minden formába közölni velünk jelenéseiben a Szűzanya. Ha megtartjátok, elfogadjátok, és élitek üzeneteimet, megmentelek. Különben elvesztek. Hogyan nyilatkozik az apostol azokról, akik kint rekednek, mert az ajtó bezárul? Nekik nem vált javukra a tanítás, igehirdetés, és hozzátehetjük nyugodt lelkiismerettel, a magán-kinyilatkoztatások üzenetei sem, mert nem csatlakoztak azokhoz, akik hittel befogadták, tetté, életé váltották.
A Hamis Egyház és hamis prófétákat követők számára az utolsó lehetőség a Nagyfigyelmeztetés lesz, de a kockázat óriási, ezért ismétli szüntelen a Szűzanya aggódó felszólítással: a sürgős megtérést, még előtte, mert sokaknak túl késő lesz, lovat hegy alatt abrakolni. Edzés nélkül, nincs kondíció, nincs célba éréskor babér, csak zárt ajtó!
A hamis prófétákról eligazításul, csak annyit, Ők az egyházon belüli farkasok, báránybőrben, reverendában, a csúcstól le végig megtalálhatóak, de felismerhetőek, gyümölcseikről, tanításaikról, nyakatekert, csavaros, kétértelmű, zavaros mondataikról, melyben keverik az igazságot a hazugsággal, de racionálisan, észérvekkel, szeretet, irgalom, jóság, tisztelet, stb. Az Egyház védelmezőinek tüntetik fel magukat. Tulajdonképpen ők az egyházi szabadkőművesek!
d) Az IGAZSÁG ŐRE, a jó Pásztor, Tanítása és Példája, világító JEL !!!
Idézek P. Szőke János MÁRTON ÁRON című könyvéből. Görög Katolikus Püspöki Hivatal Nyíregyháza, 1990 – hátulsó lapján első lelki vezetőm sorai: Szeretettel Imrének Ivó t. 1990 VII 28. Korunkra, jelenünkre hatványozottan érvényesek!
„Ma is van(nak) körünkön belül titkos és nyílt csoportosulások, érdekösszefogások, öncélú vállalkozások, öncélúvá tompult osztályok ezerfelé rángatják az amúgyis laza nemzeti lelkületet... mert értelmiségi osztályunk a meddő politikai szólamokon túl most sem jutott! (254. o.)
A nép is olyan, mint a gyermek: tettekből ért! Az apostolokat várja, akik nem dicsőséget keresnek, hanem munkát vállalnak, nemcsak belőle élni, hanem érette dolgozni is tudnak!
Nekünk a falusi bírótól az országgyűlési képviselőig, a bábasszonytól az orvosprofesszorig, a foltozó vargától a nagy gyárosig, a falusi tanítótól a püspökig, minden poszton a legkiválóbb és felelősségüknek tudatában levő emberekre van szűkségünk. Aki a közösségből él, a közösségnek is munkával és felelősséggel tartozik. (258. o.)
Új év küszöbén – beszéde a gyulafehérvári székesegyházban 1947. január 1-én
Rosszak az idők, mert rosszak az emberek” – mondotta a Szentatya egyik minapi beszédében. „Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők”.

A bajok oka, nem a külső körülményekben van, hanem az emberi lélekben!

Az ember döntötte ki a társadalmi élet tartóoszlopait és magára a házat. De hogy jutottunk ide? Az ember gondolkozását ki vagy mi befolyásolta és változtatta meg annyira, hogy botorul, vak Sámson módjára ontsa a saját házát? Ki a felelős?
A folyamat századokkal ezelőtt indult és több irányból ásta alá az élet alapjait. (az Isten hitet és parancsait) A kialakult szerencsétlen helyzetért és gyászos következményeiért pedig a modern írástudók, törvényhozók és farizeusok a felelősük!!!

Az írástudók árulása

Felelős az a természettudományos irányzat, mely elég lelkiismeretlen és komolytalan volt, hogy kétes értékű tudományos feltevések, ún. Hipotézisek alapján az ember isteni származását (teremtését), tagadásba vegye. Az igazi nagy tudósok alázattal térdeltek le Isten nyomai előtt, melyeket a természet nyitott könyvében mindenütt felfedeztek. A sarlatánok azonban meghamisították a nagyok gondolatait, a meghamisított gondolatokat katedrákról és népszerűsítő füzetekkel kidobták a tömeg közé, s ezzel a méreggel az Istenhez vezető legfinomabb hajszálgyökereket rothasztották el.
Felelős az a bölcselet és pedagógia, mely a kereszténység egyik legnagyobb hittételét, az eredeti bűn létezését letagadta. Több mint kétszáz éve tartja magát – ellentétben a keresztény tanítással – egy olyan felfogás, hogy az ember rossz hajlamok nélkül, jónak születik – (sajnos a mondatok: „Így születtünk, Isten determinált a jóra, a szépre, az igazra, .... tartós, maradandó, tiszta örömöt az embernek csak a jó dolgok tudnak okozni. A rosszaságnak, a gyűlöletnek van vége, és ez a halál, a pusztulás, és utána nincs tovább. ...miért is keresnék más utakat, ha a szolidaritás, a szeretet, a bizalom útja maradéktalanul betöltheti szívünket, életünket örömmel, boldogsággal itt, ezen a földön, és ráadás-képen feljogosít az örök boldogság reményére is ? Ezek a mondatrészeket Erdély leghíresebb emberének tollából származnak, egyetlen cikkéből! Azt nem állítom, hogy írója egyházi szabadkőműves, de azt igen, hogy teológiai tanárai között egy pár az volt. Igazolja a Tanítvány megnyilatkozása – a gyümölcs, hogy fertőzött, szennyezett, génkezelt - különben honnan szívta magába? Székely Hírmondó 2013. 04. 04.) – s ha elromlik, ennek a kedvezőtlen körülmények, az úgynevezett környezet az oka. Hiába mondott ellene ennek a feltevésnek maga az élet, hiába cáfolta nagy bűnökkel és gaztettekkel a mindennapi tapasztalat, felelőtlen társadalom tudósok és nevelők még hangosabban hirdették az ellenkezőjét, s a nyárspolgár, akinek a napi bűnözés úgyis kényelmetlenül nyomta a lelkiismeretét, szívesen elhitte a színes hazugságot, hogy a bűneit áttolhassa a körülményekre.
Felelős az az irodalom, mely az említett tudományok szólamait és féligazságait lefordította a tömegek nyelvére, s könnyed, regényes és elbeszélő formában tovább adta, és a könnyelműséget és felelőtlenséget széles körök életfelfogásává tette.
Felelős az a művészet, amely – követve az irodalmat – szakított az óriási elődök nagy hagyományaival, s a kereszténység természetfölötti tényeinek és időtlen gondolatainak – a művészet egyetlen méltó tárgyának – a megfogása helyett ereje legjavát és hatalmas tömegnevelő lehetőségeit a testiség, s a bűnös és kicsinyes és szellemtelen polgári élet ábrázolására pazarolta. (mára ehhez csatlakozott a Tv és filmipar pornótól sci-fi határokat nem ismerő szennytenger áradatávalt).
Felelősök az államok, melyek – szintén engedve annak a korszellemnek, melyet a tudomány, bölcselet, irodalom és művészet szuggeráltak – törvényeikkel egymásután lazították meg a legnagyobb erkölcsi kötelékeket. A felvilágosultság és a helytelenül értelmezett szabadság nevében egymás után szabadították fel az állhatatlan házasokat a házasság felbontására, a lelkiismeretlen szülőt a gyermek elhagyására, az erőset a gyenge elnyomására, a gazdagot a szegény kihasználására, a többségi népet a kisebbségi nép, a többségi állampolgárt a kisebbségi állampolgár, egyik fajt a másik faj, sőt: egyik vallást a másik vallás üldözésére.
Felelős az a képmutató társadalom, mely az államok keresztény és erkölcs ellenes törvényeit megtapsolta és elfogadta. Kereszténynek mondta (vallja, gondolja) magát, vasár- és ünnepnapokon kegyes arcot öltött, hithűségével a kaporból és mentából tizedet fizető farizeus módján kérkedett. De élete a valóságban pogány élet volt: (és az ma is) templom után és a hét többi napjain nyugodtan elkövette a maga kis és nagy bűneit, megcsinálta a maga uzsora-üzleteit, elhelyezte a rágalmazó megjegyzéseit: (KDM platform, karrierista bársonyszékben beleragadt bajnokai RMDSz) szalonjaiban és kaszinóiban (értsd: szabadkőműves páholyaiban) vitatta, a házaséletről vallott felfogásával, szórakozásaival, szabados életmódjával és felelőtlen közéleti szereplésével (ide-oda loccsanásával, erdeink letarolásával) megtagadta a (katolikus) keresztény elveket.
Megalkuvók papi ruhában (mai nevük „egyházi szabadkőművesség”)
És végül – de nem utolsó sorban – felelősek azok a vallások és azok az egyháziak, akik a mindenkori hatalom előtt szolgalelkűen meghajoltak, ma ennek, holnap az ellentétes irányzatnak az uszályába kapaszkodtak, az igazság és a nagy erkölcsi törvények védelméről gyáván lemondtak, a hatalom törvénytelenségeinél asszisztáltak: akik a korszellemmel mindig kiegyeztek ötven százalékra, a maguk hűtlen és elvtelen magatartásának az igazolására pedig olyan mentségeket találtak ki, hogy az igazságban és erkölcsbe vetett hitet, és az erkölcsi tekintély hitelét a hűséges és jó szándékú hívek lelkében is megölték. (az EU normák és törvények erre szolgálnak!)
Ezeknek a szellemi és erkölcsi árulásoknak, ennek a nagy aposztáziának – (hitehagyásnak) – a következménye a mai ember tragédiája. (a holnap vérfürdőjét – Szf. 4. titok, b. - nyomorát, kétségbeesését, összeomlását eredményezi) Amilyen mértékben fordult el Istentől és törvényeitől (az ember) olyan mértékben tompult el a lelkiismerete. Az ellentmondások és következetlenségek úgy megzavarták az erkölcsi érzékét, hogy már nem tesz, és maholnap nem is tud különbséget tenni a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a megengedett és a meg nem engedett, a tisztességes és a tisztességtelen, a becsületes és a becstelen cselekedetek: az erény és a bűn között! (ez a lagymatag papok, illetékesek mulasztásainak következménye, a „sors iróniája” , hogy ezt már a csúcsról is hirdeti éppen Roma püspöke, persze egyiket sem emlegeti).
Eltűnt a jog és az igazság tisztelete, és eltűnt a szeretet. Helyettük az erőszak, az önzés és hazugság vette át az uralmat a társadalmi élet fölött. Ami nem megy csellel, hazugsággal vagy megtévesztéssel, azt megveszik pénzzel vagy kikényszerítik erőszakkal. (újabban már drónról indított rakétával, pl. politikai ellenfél kiiktatása, Ausztria – Paul Walker színész autóbalesete – „vörös iszap lavina” NATO rakétával). Lelkiismeret furdalások, erkölcsi gátlások nem feszélyezik sem a kicsinyeket, sem a nagyokat.

Az élet ítélete

Az élet nem sokat törődik a politikusok, még a tudósok (híres teológusok, professzorok, doktorok stb.) fecsegésével sem! (következik egy beszúrás az Erdélyi Iskola 1935/36 – Az elnémult harangok üzenete 259. o.)
„Az élet azonban nem tűri sem a struccpolitikát, sem a szemtelen kihívást! Szaporán sorakozó tényekkel veri velünk szembe, mint letagadhatatlan valóságot, hogy a földi élet acélbordázatát földöntúlról származó erkölcsi törvények alkotják. Az erkölcsi törvények, melyeket szeretünk elvont tanításoknak felfogni és a vallás zárt területére utalni, (magánügy!!!), kézzelfogható életünkben olyan szerepet töltenek be, mint az építészet törvényei az építésben, vagy a gyökérből kiinduló nedvkeringés a növény életében: meg lehet ugyan tagadni, de akkor az élet elszáradásával, alkotásaink összeomlásával is kell számolnunk.”
(az utóbbi évtizedek egyre szaporodó jelenések üzenetei, aggódó, sürgető, kérő, de figyelmeztető, ritkábban fenyegető tartalma éppen erre akar rádöbbenteni minél több embert, hogy az emberiség elérkezett a kritikus határhoz, azok akik a lehető leghamarabb meg nem térnek, amikor az események kibontakoznak, és beigazolódnak a próféciák, el fognak veszni, vagyis azt kockáztatják, hogy a Pokolba fognak kerülni!).
Vagy... vagy...
Isten időnként alkalmat ad, hogy az emberi életnek és az Isten által megállapított rendnek, a látható és a láthatatlan világnak az összefüggését a saját szemeinkkel lássuk, szinte kézzel kitapintsunk. A most élő nemzedékeknek megadatott ez az alkalom!
(ez a megállapítás MOST és RÁNK jobban vonatkozik, mint bármely előttünk lévő nemzedékekre, mert a bőrünkön tapasztaljuk hová vezet egy Istentől és törvényeitől elfordult világ állapota, útja, úgy keleten, mint nyugaton – a káoszba, kilátástalanságba, gátlástalanságba, önzésbe, a vége a kétségbeesés, a pusztulás, pontosabban önmegsemmisítés – második halál! – vajon amikor az Emberfia visszatér, talál-e hitet a Földön? De nem mindenki számára, Ninive népe megmenekült, mert hitt Jónás szavának, még annak ellenére is, hogy amit hirdetett „Szentencia”-ként hangzott el, Noé idejében vagy Sodoma és Gomora esetében, csak Noé és családja, Lót és családja, de útközben a feleség elbukott, ehhez hasonlót kockáztatnak azok is, akik halogatják megtérésüket, vagy azt gondolják, jó úton járnak, és nincs szükségük semmire, mert jó GPS-szel rendelkeznek. Ha igen, akkor OK Marana Tha! ).
Ma a fájó élet ezer hangon sikoltozza az apostol kérdéseit: „Mi része van az Igazságnak, a Gonoszsággal? Vagy mi társulása a Világosságnak a Sötétséggel? Vagy mi egyessége Krisztusnak, Béliállal? Vagy mi része a Hívőnek a Hitetlennel?
(Csak annyi, mint XVI. Benedek emeritus pápánknak, Ferenc ellenpápához - a tisztaságnak a tisztátalansághoz, az életszentségre törekvő Isten törvényeihez igazodó és a bűn mocsarába hempergő törvénytipró embernek, SEMI! Két Úrnak szolgálni NEM LEHET! A Világnak is imponálni, Krisztusnak is, nem megy, az előbbiben úgy lubickol, mint hal a vízben, az utóbbi mesterkélt alakoskodás, Júdás-csók!).
Az események feltárták a nagy hazugságok és ellentmondások összes veszélyeit! Mi még kérdezni is alig merjük, hogy mi következhet, ha ennek a nemzedéknek sem lesz elég bátorsága elválasztani a Világosságot a Sötétségtől, az Igazságot a Hazugságtól, Krisztus (és az Egyházunk) ügyét a Béliál ügyétől? (amely a Hamis Próféta és az Antikrisztus ügye).

Új élet: igazságban és szeretetben

„Az embereknek kell megjavulniuk, hogy jóra forduljanak az idők” – ez az idők parancsa, és ez számunkra az újévi feladat! Elpogányodtunk! Hűtlenek lettünk az Igazsághoz, s igazságtalanságokat kell elszenvednünk minden nap! Önző, könyörtelen emberekkel van nap-nap után dolgunk! Komolyan kell tehát vennünk és szó szerint meg kell tartanunk mindazt, amit Isten egyszülött fia kihirdetett és az Anyaszentegyház az Ő nevében Tanít! A hétköznapok jelentéktelen feladataiban is az igazságot és a szeretetet kell érvényre juttatnunk.
Vagyis: újból keresztényeknek kell lennünk, ízig-vérig! , hogy emberekké nemesedjünk, a földön emberi életet élhessünk, (lelkiéletet, a lélek uralmát, a testiség fölött, ahogy az apostol hirdeti, fojtsátok el tagjaitokban ami földies), és Isten áldására méltók legyünk!
(Csak lélekben, gondolkodásmódunkban és tetteinkben megújulva a „Tízparancsolat” útján tudunk felkészülni az előttünk álló keresztényüldözés antikrisztusi borzalmain átvezető úton elérni a Szeretet civilizációjának honában, Új Ég, Új Föld, Második Paradicsom ígéretében!)
Ezekkel a gondolatokkal kívánok Tisztelendő Testvéreimnek, kedves Híveimnek és minden embertársamnak az Úr Jézus Nevében, Boldog új esztendőt!” (Márton Áron pp.)
Befejezésül pár mondatot idézek Kék könyvünk 1995. június 28. üzenetéből – Valdragone - Lelkigyakorlatok Cenákulum formájában Európa, Amerika, Afrika, Ázsia és Óceánia 20 püspökével és 300 papjával - az évi nagytalálkozón.
„Ebben a ti időtökben Nekem szükségem van Papjaim imájára a Világ megmentéséhez! Látjátok, hogy a nyomorúság és a kétségbeesés milyen mélységébe zuhant ez az emberiség, amely teljesen eltávolodott az Istentől!
Magától most már nem tud felemelkedni, hacsak egy nagy Irgalom nem vezeti el az üdvösségre. Ezt az Irgalmas Úr megteheti Általatok, Püspökök és Papok által!!!”
Mi igyekszünk megérteni, papjaink is emberek, sőt jobban célpontjai a Gonosz támadásainak, mint mi, a tényekkel nem vádaskodni akarunk, csak rávilágítani, Urunk a langyosokat, kétfelé sántikálókat, áruló Júdásokat kiköpi, és persze, akkor velük együtt minket is, ha azok maradunk! Mindannyian nagyon elcsigázottak, kimerültek, belefáradtak vagyunk a jelen korunk terhei, zűrzavarai alatt, alig-alig tudunk vánszorogni, eligazodni, a tiszta vízért, egyértelmű, hiteles tanításért epedünk. Nem vagyunk lázadók, mily készséggel, örömmel engedelmeskednénk kelkivezetőinknek, ha lenne, de sajnos korunkra is érvényes Szalézi Szent Ferenc megjegyzése, nem mindenki alkalmas kelkivezetőnek, jó kelkivezetőt nehéz találni, így morzsákat csipegetünk, lelki naplókból, a Szentek életéből, ki ahogy tud. Igaz, az Úr és a Szűzanya a legjobb kelkivezetők, de nagy nehéz megoldás, számunkra. Elegünk van a moslékból, a mézes-mázos szólamokból, szlogenekből, félmegoldásokból, féligazságokból!
Mert: „A pap ajkának kell ugyanis a tudást őriznie, és az Ő szájából várják a tanítást, mert a SEREGEK URÁNAK KÖVETE!!!” (Mal 2. 7.)
Abban a reményben, hogy Nagy Püspökünk, püspökké szentelésének 75. évfodulójára öröksége kiállta, és ezután is ki fogja állni az idők viharainak vad, dühödt ostromát, kívánok:
Kegyelemteljes, Áldott, Békés Új esztendőt, a honlapot fenntartó, működtető, olvasó minden kedves Testvérünknek. Szeretettel Imre Áve Mária!
http://www.uzenetek.eu/news/amit-az-erdely-i-huseges-katolikusoknak-figyelmebe-ajanlok-/


Mielőtt rátérnék a téma kifejtésére, a Kedves Testvéreimet az Úrban – mert mindenkit annak tartok - tájékoztatni szeretném a fiók név-változtatás okáról, amit biztosan meglepődve vettek tudomásul. Szó sincs arról, hogy az új évben új szelek fújdogáljanak a mi házunk táján. Ellenkezőleg, még pontosabban, világosabban, tiszta, megbízható forrásból merítve akarjuk kifejteni tevékenységünket, lelkiségünk keretei közt, laikusokként, annak tudatában, hogy most még nehézségek, botladozások, ellenkezések, félreértések, meg nem értések közt vezet égi Édesanyánk önfelajánlásunk útján, de ezekhez már hozzászoktunk az évek folyamán.
Nem vagyunk „profik” a honlapok világában, tehát szembesültünk a ténnyel, hogy még egy jó pár Máriás Mozgalom létezik a netten:
A jó Pásztor üzenetein alapuló: www. mensajesdelbuenpastorenoc.org/magyar.html , sőt, Máriás Mozgalom Hadserege – zászlója piros és fehér szöveten kereszt, rajta általvetve rózsafüzér, egyik oldalon az Úr Jézus Szent Szíve kép, másikon a Szűzanya Szeplőtelen Szíve kép, alatt a felirat: „A diadal a mi két szívünké”. Személyes véleményem: hiteles magán-kinyilatkoztatás, ugyanaz a nóta, de más hangszeren és színezettel.
Máriás Mozgalom, mely a G. Sz. Lajos Tökéletes Mária tisztelet alapon, lelkigyakorlattal egybekapcsolva indult el. Nem ismerem, nem nyilatkozok, beleértve a többieket is.
Veszélyes, az a Hang Mozgalom, amely Gobbi atyától is kap állításuk szerint üzenetet, időnként, médium-prófétán keresztül. Vigyázat: démoni csapda!!! Ahol - energiákról, Annunakikról, univerzális sűrűségi szintekről, új életfelvételről, földön kívüli lényekről, kapcsolatokról, civilizációról stb. - szól a „mese” , a keresztény ember meneküljön, mint ördög a tömjéntől. Vegye kezébe és olvassa a Szentírást, és imádkozzék, ostromolja a Seregek Urát – „Mert aki kér, kap – aki keres talál – a zörgetőnek ajtót nyitnak” – az ajtó Jézus Krisztus!
Gobbi atya küldetését teljesítette itt a Földön. Akinek megvan a Kék könyv, a Cönákulumok alkalmával rendszeresen átelmélkedték az üzenetek tartalmát, kérdem – hogyan lehetséges, nem veszik észre azt a lényegi és tartalmi különbséget? – ami a kettő között fennáll!
A Máriás Papi Mozgalomnak nincs hivatalos magyar nyelvű honlapja! Éppen azért, mert mindannyian, papjainkat is beleértve, nagyon is alkalmatlanoknak érezzük magunkat, és köztünk szaki – tollforgató - nincs! Az évenkénti lelkigyakorlatok alkalmával ez is egy megoldhatatlan feladatnak bizonyult, mostanáig, talán jobban össze kellett volna szedjük magunkat.
Amit találunk a netten: a Wikipédia, uzenetek.eu, Országos Lelkipásztori Intézet, Egység Királynéja, honlapokon, valamint pár plébánia honlapján, ahol a MPM lelkiség megtalálható, tájékoztató jellegűek, mások, üzenet részek bizonyos témákkal kapcsolatosan.
Van egy – katolikus-honlap.huahol Werner Nicolai egy írása: Don Stefano Gobbi – Az ég egyik eszköze? nagyon megkérdőjelezi hitelességünket, mert „időt rabló olyan publikációval állást foglalni, amelynek tartalma átláthatatlan, rendszertelen, számtalan ismétlést tartalmaz stb.!” Mi nem vesszük rossz néven fejtegetéseit. A Kék könyvünk valóban egy nélkülözhetetlen eszköz égi Édesanyánk megmentésünkre irányuló Tervének kivitelezése szempontjából!
Az életünkkel válaszolunk, ahogy ki-ki saját lehetőségei szerint Krisztus Urunk nyomdokain haladva, élte és éli az önfelajánlását Szűzanyánk Szeplőtelen Szívében, teljesen ellenszélben. Az előzményekhez tartozik, hónapokon keresztül érlelődött bennem az elhatározás, hogy a Tengernek Csillagába pár cikkben osszam meg másokkal is azokat az ajándékokat, amelyeket mi kaptunk, az idők jeleivel, eseményeivel kapcsolatosan, mert ez a folyóirat Erdélyben ismertebb, mint a Szlovákiában szerkesztett Mária kora, és mivel senki az elmúlt évek folyamán innen, Erdélyből nem érdeklődött a MPM iránt. Az múlt év február 17-én, Szőkefalván jött el a megfelelő alkalom, az egyeztetés és végül a Mária kicsinyei rovatban színre léptünk, a május-júniusi 3. számban. Okozott is egy kis balhét, mert én a félreértések elkerülése végett, zárójelben dőlt betűkkel beírtam - mire, kire, hogyan értem - amit a szöveg véglegesítésekor törölni kellett volna. Átcsúszott, a főszerkesztőn verték el a port. Augusztus 20-án egy újabb meglepetés ért. Éppen a Kézdi-szentléleki Perkőn voltunk - a mi székely ősi búcsújáró helyünk - felfelé családommal elvégeztük a keresztutat, felajánlottuk a „magyarság lelki megújulásáért”, valamint az „Engesztelő Kápolna” ügyének előbbre jutásáért. Ottan kaptam a felkérést, a búcsús Szentmise után, hogy egy honlap fiókján hasonló témákat örömmel fogadnak, teljes nyíltsággal, cenzúra nélkül, álnéven. A válaszom az volt, én amit leírok, azért vállalom a felelősséget a nyilvánosság előtt, a következményeivel is számolva. Így indult a Máriás Mozgalom fiók, de mivel a mi lelkiségünk alapját, gerincét a Kék könyv üzenetei adják, átváltottunk. Ez indokolt, mert kaptam telefonhívást, érdeklődtek a Máriás Mozgalom zászlajával kapcsolatosan, és úgy tűnik, számolnunk kell még nagyobb zűrzavarra is, mert Erdély határain kívülről is kezdték böngészni a linket. Mostanra kiderült, a honlap Csíksomlyón a Szűzanya lábaitól indult, válaszul egy imára, vagy talán többre? Megjegyzem, a név-változtatást előbb közöltem Birmán József atyával, mert még papírforma szerint Ő a MPM Főegyházmegyénk felelőse.
A Máriás Papi Mozgalom fiók, 2014. január elsejétől, Szűz Mária Isten Anyja napjával kezdődően félhivatalos hithű-katolikus oldalként működik!!!
„A sötétben a kis mécs is sokat jelenthet !!!” (az égő fáklyák ideje már nagyon közel van – üzenet a papoknak Szőkefalván a 18. jelenéskor, 2004. 02. 26.) írta egyik levelében Dr. Erdős Mátyás atya, a MPM Magyarország első országos felelőse. Sokat mondó, mély tartalmat rejtő kijelentés, ha vissza gondolunk a kommunista törekvés „béke-papi” terveire, amely napjaink globalista kibontakozásában eléri csúcspontját, az egyházi szabadkőművesség közreműködése által!

1. Miért kellett Selymes atya műsorát betiltani, Őt elnémítani? – és vele együtt minket is?

Mert komolyan foglalkoztunk a magán-kinyilatkoztatásokkal, beleértve a kényes témákat is, mint a Nagyfigyelmeztetés, a Második eljövetel, az Antikrisztus, az idők jeleinek elemzése stb. Nevezzük a dolgokat, eseményeket, tényeket, okokat világosan a nevükön, a fehér legyen fehér, a fekete legyen fekete, a bűnt ne bagatellizáljuk el, az ocsmányságot ne legalizáljuk, egy pogánnyá vált modern világnak ne hajbókoljunk, elfeledtük az Úr intelmét, szavatok legyen IGEN, vagy NEM, mert a többi a Gonosztól származik! És főleg az Evangélium és Krisztus követés útját, ne züllesszük le a tolerancia, szegények iránti cselekedetek, másság elfogadása, értékeink feladása stb. által, tömören fogalmazva, ne váljunk az Igazság modernkori árulóivá! Nagyjainknak szobrokat állítunk, boldoggá, szenté avatási eljárásokat szorgalmazunk - és örökségünket a farkasok prédájára kiszolgáltathatjuk? A mi válaszunk, NEM, SOHA!!!
a) Nem térek ki annak bizonygatására, hogy mi a MPM küldetése. Részleteket idézek a Kék könyv üzeneteiből, ki-ki értelmezze saját lelkiismerete, belátása szerint. „Akinek van füle, hallja meg, nyitott szíve, fogadja, és forgassa meg ott bent, gondolkodjék el rajta, a csendben”!
Mindaz hamarosan megtörténik, amit régebben már megjövendöltem. Emiatt minél előbb meg kell valósítani azt a tervet, amely egyenként rátok vonatkozik.
Ti felajánlottátok magatokat égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívének. Így részt vesztek tervemben, mely szerint le kell győzni a Sátánt, a bűnnek és a világban elterjedt minden rossznak ősatyját. Arra vagytok hivatva, hogy mindinkább az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus apostolaivá és új vértanúivá váljatok!
Olyan terv végrehajtására választottalak ki benneteket, amelyet ti csak később fogtok teljesen megérteni! Ahogy a Cenákulum az apostolok életében is megelőzte küldetésük beteljesedését egészen a vértanúságig, úgy lesz veletek is!
Nyilvános küldetésetek ideje elérkezett!!! Menjetek most égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívében a világ minden tájára, és töltsétek be a küldetést, amelyet Fiam, Jézus bízott mindegyikőtökre!” (1978. 07. 13. a harmadik Fatimai jelenés évfordulója).

„Az Egyház, most éli át nagy megpróbáltatását, és ami még vár reá, az olyasmi, amit még eddig nem ismert!” (1978. 09. 08.)

„Kövessetek, szeretett fiaim, azon az úton, amelyet számotokra kijelöltem az üzeneteimmel. Az üzeneteimet hallgatva megtanultok kis gyermekekként rám hagyatkozni, és engeditek egyszerűséggel, bizalommal és a gyermekek teljes rámhagyatkozásával vezettetni magatokat. Az Én anyai feladatom az, hogy mindennap alakítsalak benneteket, hogy tökéletes módon vihessétek végbe az Úr Akaratát!
Üzeneteim útján formállak titeket, hogy bátran és buzgón hirdessétek Jézus Evangéliumát! Mennyit szenved anyai Szívem attól, hogy a tévedések és az eretnekségek, a botrányok és a rossz példák terjedésével szemben hallgatnak, és vállalják a közömbösség és a kompromisszum felelősségét azok, akiknek az volna a feladatuk, hogy beszéljenek!!!
Soha annyira nem vált sok pásztor „néma kutyává” , mint napjaitokban, mert nem védik többé a rájuk bízott nyájat attól, hogy veszélyeztessék, becsapják és felfalják a ragadozó farkasok! Ezért van az, hogy Jézus Fiam Evangéliumát szinte minden részében széttépik és szétmarcangolják”.
(racionalista észérvek és irodalmi műfajok stb. – emberi okoskodás - által, még híres teológusok, professzorok is, elfeledve a lényeget, olyan lelkülettel kell olvasni, amilyennel írták, kérni és ráhangolódni a Szentlélekben, és életté, tetté váltani, nem kacskaringós, kikerülő utakon, hátha útközben lepotyog a kényelmetlenebbje, ami nem passzol a modern felfogással ).
„Az Én anyai feladatom rávezetni benneteket arra, hogy higgyetek az Evangéliumban, hogy titeket csak az Evangélium bölcsessége vezessen, hogy betű szerint éljétek az Evangéliumot!
Üzeneteim útján rávezetlek titeket mindannak megértésére, ami meg van írva a még lepecsételt könyvben”. (Az Igazság Könyve – MDM).
„Abból, amit Szent János Jelenések könyve tartalmaz, Én már sok részletet megmagyaráztam nektek. Főleg a nagy küzdelmet mondtam el nektek, amely a Napban öltözött Asszony (Jel. 12, 1. Fatima 1917. 10. 13.) és a fekete vadállat, vagyis a szabadkőművesség által segített Vörös Sárkány (Jel, 12. 3. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom – 1917) között folyik. Fölfedtem előttetek azokat az alattomos és ördögi csábításokat, melyekkel a szabadkőművesség dolgozik, amely behatolt az Egyház belsejébe és oda helyezte hatalmának a központját, ahová Jézus az Egyház egységének a központját és az alapját lerakta!” (a tengeri vadállat – Jel, 13, 1-7. – szabadkőművesség. A szárazföldi vadállat – Jel 13, 11-14 – egyházi szabadkőművesség. A vadállat – száma – 666 – egy ember ő az Antikrisztus).
„Ne jöjjetek zavarba, mert mindez a gonoszság misztériumának a részét képezi, amelyről az Egyház a születése óta tud! Voltaképpen az apostolok testületébe is behatolt a Sátán, aki rávette Júdást, egyet a tizenkettő közül, hogy árulóvá váljon”. ( a mai megfelelője – a Hamis Próféta)
„Ebben, a ti időtökben nyilvánul ki a gonoszság misztériuma, teljes és szörnyű hatalmában!” (1995. 08. 05.)
„Jézus Keresztje az Én biztos győzelmem jele! Csak a megfeszített Jézus az, akit hirdetnetek és fölmagasztalnotok kell a világ minden részén! A megfeszített Jézus a ti Istenetek, akit a vesztőhelyén fölemeltek a világ üdvösségéért.
A megfeszített Jézus – különösen a ti időtökben – balgaság a bölcsek számára, (mint Pál apostol idejében a görögöknek), botrány a tanultak és a kevélyek számára, de csak Őbenne van elrejtve a ti üdvösségetek.” (a szegényeknek, egyszerűeknek, kicsinyeknek vigaszunk, örömünk, reménységünk forrása, üdvösségünk záloga.)
„Szükséges, hogy Krisztus keresztjét az emberiség szívének belsejébe ültessék, (ez komoly lecke lesz), hogy így megtalálhassa megtérésének és az Úrhoz való visszatérésének az útját.
A megfeszített Jézus az üdvösség az Egyház, az Ő misztikus teste számára, amely most éli át szenvedésének és feláldozásának Jézuséhoz hasonló eseményeit!!!
Az Ő fénylő Keresztje, amely látható lesz az égen, napkelettől napnyugtáig, meg fogja mutatni mindannyiatoknak Jézus dicsőséges visszatérését.” (1995. 09. 14.)
(Mt, 24, 30ab. – ez a Nagyfigyelmeztetés, a további már a II. Eljövetelre utal. Sajnos, a két esemény közti időre az egymás után következő leírás miatt, nem sokan gondolnak.)
Tüzes nyelvek szállnak le mindannyiatokra, szegény fiaim, akiket annyira becsapnak és kísértenek a gonosz lelkek és a Sátán, akik ezekben az években elnyerték nagy diadalukat. Megvilágít titeket ez az isteni fény, és meglátjátok magatokat az Isten igazságának és életszentségének tükrében. Olyan esemény lesz ez, mint egy ítélet kicsiben, amely megnyitja a szívek ajtaját, hogy megkapjátok az isteni irgalom nagy ajándékát.” (1995. 06. 04.)
„Most már az általam előre megjövendölt események egészen beteljesülnek. Ezért ma ugyanazon a helyen, ahol megjelentem, (Fatima), ki akarom nyilvánítani az én titkomat!
Az Én titkom az Egyházra vonatkozik!
Az egyházban tetőfokára lép a hittagadás, amely az egész világon el fog terjedni, a szakadás be fog teljesedni, az Evangéliumtól és az igazi hittől való általános eltávolodás által!!!”
(a kommunista idők „béke-papi és püspöki” egyházmegyéi, csak sikeres főpróbája volt annak, amire most nagyban sor került, 2013. 02. 11. óta. A prófécia: „Róma elveszíti hitét” – a szemünk előtt teljesedik be! Hogy nyugaton más forgató könyv szerint zajlott, az csak „hab a tortán”. Napnál világosabb, egy „Karmester” áll a háttérben, összehangolt „terv szerint” : Keleten – Nyugaton, azaz Világszinten! Hogyan, és miért jutottunk ide – 1989-től? Engedtünk a látszatnak, örvendtünk a szabadságnak, az anyagi jólét sodrása elszédített, a figyelmeztetéseket, magán-kinyilatkoztatásokat mellőztük. Az idők jeleinek felismerési vizsgáján megbuktunk!!! A „pótvizsga” ideje is hamarosan lejár! Ők - a 25 év – negyedszázad! – alatt zavartalan sikerrel munkálkodtak, minden téren – Mi, Csipkerózsika álomban merültünk! A fenevad egyik feje, halálos sebéből kigyógyult! – most már indulhat az utolsó ütközetre! A nagy többségnek fogalma sincs, hogy mi is történik a valóságban - honnan is lehetne? Csak tájékoztató jelleggel említem: az egyik fej – a marxista ateizmus, másik – a kapitalizmus, - a főáramú hivatalos média, - a bankrendszer, a többi hármat ki-ki saját inspirációja szerint tegye oda. Mint Noé napjaiban!)
„Az Egyházba be fogja fészkelni magát a gonosz ember, aki szembeszegül Krisztussal, és aki beviszi az Egyházba a pusztítás gyalázatát, megadva így a szörnyű szentségtörés beteljesedését, amiről Dániel próféta beszélt.” (Mt. 24, 15.) (a Szentmise eltörlése – a mindennapi áldozat - az Isten útjai, nem a mi útjaink, vagyis az egyházi szabadkőművesek átvették a hatalmat a Vatikánban! – most következik „fussatok ki belőle Én népem”!)
„Az Én titkom az emberiségre vonatkozik
Az emberiség a korrupció és a gonoszság, a szeretet törvénye elleni nyílt ellenszegülés, és az Isten elleni lázadás tetőfokára ér. Megismeri a legnagyobb büntetés óráját, amit már Zakariás próféta előre megmondott.” (Zak 13, 7-9.)
(továbbiakban a Kék könyv 2. kiadásának – 1996 - I. Kötet 1973-1995 üzeneteit tartalmazza, Tárgymutatójából, pár Témát, és hány üzenetet kaptunk, sorolok fel .)
Antikrisztus fellépése: 6. üzenet
Hamis – Próféták, -Krisztus, -Egyház: előbbi írásaimban részleteket közöltem.
Jézus Krisztus Második Eljövetele: 71. üzenet.
Szabadkőművesség az Egyházban: 23. üzenet.
Tévedések tanítása, terjesztése az Egyházban: 37. üzenet.
Vörös Sárkány: 28. üzenet.
Új Ég és Új Föld: 22. üzenet.
Új Egyház: 10. üzenet
Befejezésül, a Kék könyvből:
„Jézus most alakítja át Egyházát a Szentlélek hatalmas erejével, Égi Édesanyátok Szeplőtelen Szívének Kertjében. A fény új Egyháza ez, melynek ragyogása nagyobb ezer Nap együttes fényénél! (ez egy titok, lelki értelemben, természetfeletti síkon szemlélhető).
Az egyszerű, a kicsinyek, a tiszta, a szegény emberek szívében alakul meg, azoknak szívében, akik képesek elfogadni és követni Jézust teljes engedelmességgel, anélkül, hogy bármiben is megalkudnának a világ szellemével!!!
Jézus ezt az Új Egyházát láthatatlan és titokzatos módon építi fel: csendben, a rejtettségben, az imádságban, az egyszerűségben!
A fénynek ezen az útján bensőségesen átjár benneteket magának Krisztusnak a fénye, amely rávezet benneteket, hogy határozottan szembeszálljatok a bűnnel, a tévedéssel és a gonoszsággal.
Ezt jelöltem ki számotokra, hogy életeteket a legszentebb Szentháromság tökéletes dicsőítésére ajánljátok, hogy e Második Advent végső idejét helyesen éljétek meg, úgy, hogy meggyújtott lámpással álljatok készen az Úr fogadására, aki eljön!” (1990. 08. 15.)
(tehát, amikor arra utaltam, hogy jó pár éve, már a két Egyház párhuzamosan jelen van a világban, azt akartam tudatosítsuk, nézzünk őszintén szembe önmagunkkal. Hogyan élünk, valóban keresztények, hiteles Krisztus követők vagyunk? Ha igen, akkor a kisded nyájhoz tartozunk, a keskeny úton haladunk, a sötétben kis mécsesekként világítunk. Lámpásaink ne csak égjenek, tartalékolajjal is rendelkezzünk, mert elégé kitolódott az idő. Most következik a legnehezebb szakasz, az Antikrisztus fellépésével, és még időben telik, pár év, amíg megérkezik a Vőlegény! Fontosnak tartom megjegyezni - az üzenetek dátumai ne okozzanak gondot, a lényeg a tartalom, a kiképzési idő és az ütközet ideje egy időintervallumot ível át, a diadalig, - a Hamis Próféta új Egyháza és a fönti között akkora a különbség mint az Ég és a Föld között, jelenleg, végül, mint a 2. Paradicsom és a Pokol között ).
b) A föntiek tükrében, remélem az alábbi Szentírási idézetek egyeseket segítenek az eligazodásban, az „élőadást” tisztábban, érthetőbben tudják fogni, hallgatni, állást foglalni!
Szent János apostol első levele:
„Közülünk kerültek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, velünk maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá válnia annak, hogy nem mindenki tartozik közénk”. (2. 19vs.) (Korunkban ez legjobban az egyházi szabadkőművesekre érvényes, miként Júdás lelepleződéséig bent maradt, úgy van most is.)
„Hisz ismeritek és (tudjátok), hogy az igazságból semmiféle hazugság nem származik”. (2. 21c.). (Tehát nincs mit takargatni, nincs helye, értelme a kétértelmű megfogalmazásoknak, mellébeszéléseknek, nincs szükség vesszőparipára, szlogenekre!)
„Amit kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában” (2. 24vs) „Ezeket azok miatt írtam, akik félrevezetnek benneteket”. (2. 26vs) „Ha tudjátok, hogy Ő igaz, azt is tudjátok, hogy mindenki, aki az Igazsághoz szabja tetteit, Tőle való”. (2. 29vs)
(Akkor óvakodjunk az újítóktól, modernkedőktől, progreszistáktól, eleget higítottak, újítottak az 50 év alatt! Ezért kell jól megvizsgálni – nem minden arany, ami fénylik – a látszat megcsal. A féligazságok hirdetése a legveszedelmesebb, az egyiken lovagolnak – irgalmasság, a másikat elhallgatják – igazságosság.)
„Mindenki, aki vétkezik, megszegi a törvényt, mert épp a törvényszegés a bűn!!!” (3. 4vs) (ezt eltusolni, bagatellizálni, és a következményeit elhallgatni, felelőtlenség!)
„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy a Sátán művét romba döntse!” (3. 8c.vs) (az egyházi szabadkőművesek Krisztus művét akarják romba dönteni, lásd G. Amorth atya interjúját.)
„Így ismerhetők fel az Isten gyermekei és a Sátán fiai!” (3. 10vs.)
„Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis próféta rontott a világra!” (4. 1vs)
(a hamis próféta nem okvetetlenül hamis látnok, legtöbben olyan személyek akik megtévesztő, félremagyarázott katolikus tanokat hirdetnek, szennyezet, fertőzött, génkezelt katolikus tanításokat, progreszisták, ide tartozik Kiko és Carmen is, erre részletesen ki fogok térni, volt részem benne.)
„Ők a világból valók, ezért a világról beszélnek, és a világ hallgat rájuk”. (4. 5vs)
„Mi az Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki nem ismeri Istent, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az Igazság lelkét és a tévedés lelkét!” (4. 6vs)
„Az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait”. (5. 3a) (A Tízparancsolatot nem szabad a kor igényeihez igazítani, még Roma püspökének sem!)
Szent János apostol második levele
„Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. Aki elfordul Krisztus tanításától, és nem marad hozzá Hű, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja. Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki! Mert aki köszön neki, részes gonosz tetteiben!” (Fontos, nagytakarítást végezni sürgősen, jó vírus irtóval és ellenőrizni, mi hiányzik, gyorsan pótolni kell, lehetőleg Zsinat előtti dokumentumokból.)
„Ez az alapja a szentek állhatatosságának, akik megtartják Isten parancsait és Jézus hitét.” (Jel 14. 12vs).
Szent Péter apostol első levele
„Szakítsatok hát minden gonoszsággal, minden álnoksággal, képmutatással, irigységgel és minden rágalmazással. Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizetlen tejet, hogy tőle felnőjetek az üdvösségre.” (2. 1-2vs) (milyen ritka máma a tiszta, világos, egyértelmű, szentbeszéd )
„Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik, a hitetlenekre ellenben ez vonatkozik: Az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett, a botlás köve és a botrány sziklája: megbotlottak rajta, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak”. (2. 7-8) (ezt lehet részben vonatkoztatni a magán-kinyilatkoztatásokra is, de amikor a főépítész és elvtársai elvetik, hogy - Szűz Mária nem postai irodaigazgató, aki üzeneteket közvetít, - nem kell megbotránkozni – el kell gondolkozni a kijelentésen. Nem a hit és tanítás az oka, - azzal is bajuk van - hanem a lelepleződésük.)
„Mert az az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát. Szabad emberek vagytok, de nem arra való a szabadságotok, hogy a gonoszság takarójának használjátok”. (2. 15-16vs) (lehet tisztaságban, Krisztus hitben élni, de meg kell küzdeni a kísértéssel, korszellemmel, ami a szövegkörnyezetet illeti, feljebbvalóink nagy része a szabadkőművesség zsoldosa, tudva vagy tudatlanul).
„Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? De még ha szenvedtek is a jóságért, (Igazságért) boldogok vagytok. (kiközösítve is, habár fájdalommal, könnyekkel jár). Ne féljetek fenyegetéseiktől, és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket! Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben, (HA - Krisztus hivők, követők vagyunk – KEK), legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek”. (3. 13-16a) - (talán részemről a határozottság, szikla szilárdság buzogányként hat, az elpuhult, tompult lélekre, de akkor is jobb ezzel most szembesülni, mint a Nagyfigyelmeztetéskor az Igazsággal!).
„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek. Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. (tisztán, világosan, egyértelműen, egyszerűen). Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki, hogy így minden az Isten dicsőségére váljék, Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen!”(4. 10-11) (az alakoskodás, magamutogatás, undorító!)
„Szeretteim, ne lepődjetek meg azon az égő fájdalmakon, amelyek megpróbáltatásul értek (és még érni fognak) benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek! Ha pedig mint kereszténynek kell szenvednie, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg az Istent ezzel a névvel!” (Roma püspöke, beiktatásától kezdve mellőzi a katolikus köszöntést - szülők, hitoktatók, mi is töröljük az imakönyveinkből, még szókincsünkből is? Templomaink előtt elhaladva, eddig is kevesen köszöntöttük méltóságteljesen, nyilvános keresztvetéssel Urunkat! Ezután igazodjunk a világhoz, hogy meg ne sértődjön a többség? Ez Sátáni maszlag!!! Ha tehetem, egy ideje soha nem megyek el a Templom előtt, anélkül, hogy be ne menjek és letérdeljek, ha csak pár percre is, köszöntöm Uramat, Istenemet, stb. de hűséges papokért is kell imádkozzunk, és komoly áldozatot vállaljunk!)
Mert itt van az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Isten házán!!! De ha mirajtunk kezdődik, mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hisznek az Isten Evangéliumába? (kiforgatják, félremagyarázzák, és végül megtagadják). Ha az igaz is alig menekül meg, hol lesz maradása az istentelennek és a bűnösnek?” (4. 12, 16-18)
„Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten (szándéka) szerint, ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Legyetek a nyájnak példaképei!!!” (5. 2, 3b)
Szent Péter apostol második levele
„Ez az Én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!”. Ezt az égből jövő szózatot mi is hallottuk, amikor ott voltunk Vele a Szent hegyen. Így a prófétai jövendöléseket még jobban hisszük! Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag (Mária) fel nem ragyog a Szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az Írásnak egyetlenegy jövendölése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek – Isten megbízottaiként – a szent emberek. (1. 17vg.-21) (beszélt Selymes atya erről, nem olyan nehéz megkülönböztetni a hiteles és hamis prófétákat. Példa erre Rózsika Szőkefalváról.)
„De akadnak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik veszélyes tévtanokat terjesztenek, s még megváltó Urukat is tagadják. Miattuk szidni fogják az igaz vallást.”. (2. 1-2,) (pl. a Szombatisták, Jehova Tanúi, akik a Szentatya és Egyházunk legvérmesebb rágalmazói, Bibliával a kezükbe, de ami nem sikerült nekik, azt befejezik az egyházi-szabadkőművesek a Hamis Próféta elnökletével!).
„Ért hozzá az Úr, hogy az Isten szerint élőket kiragadja a kísértésből, a gonoszok büntetésével pedig várjon az ítélet napjáig, főként azokéval, akik szennyes testi vágyakat hajszolnak és az (Isten) felsőbbségét nem ismerik el”. (2. 9-10) (ezeknek Bergoglió bíboros nem meri megmondani, hogy HA nem szakítanak bűnös életvitelükkel, a Pokolba jutnak, másút egy dékán megáld „egynemű párokat”, katolikus Templomba, püspöke megrója, felfüggesztik a püspököt.)
„Szeretteim, arra törekszem, hogy ébren tartsam bennetek a tiszta lelkületet. Jussanak eszetekbe, amiket a szent próféták előre megmondtak, továbbá Urunk és Megváltónk parancsa, amelyet apostolaitok közöltek veletek. Először is értsétek meg, hogy az utolsó napokban csúfondáros gúnyolódók fognak fellépni, akik saját vágyaik szerint élnek, (mindenféle kicsapongásba) és azt mondják: „No, hol van (Krisztus) megígért eljövetele? Amióta atyáink meghaltak, minden marad úgy, ahogy a teremtés kezdetén volt”. (3. 1-5).
„Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is. De a mostani eget és földet ez a szó megmentette, hogy az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára megmaradjon a tűznek!” (3. 6-7). „Mint a tolvaj úgy jön el az Úr napja”. (3. 10).
(és nem tudja csak az Atya, az időpontját, ez igaz, de hála Istennek, lesznek előjelek, események, és Prófécia, vagyis próféta is. Amint volt az Ó szövetségben. Úgy az Új szövetségben is VAN. Sőt, mivel a döntő, utolsó csatáról, ütközetről van szó, annál inkább minden eszközt, lehetőséget biztosít az Istenünk. Rajtunk múlik a többi. Hogy a mai politikai és vallási farizeusaink semmiben sem különböznek az akkoriaktól, EZ TÉNY!!! Globális szinten!)
„Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket”. (3. 13-14). „Szeretteim, mivel már eleve tudtok erről, vigyázzatok, nehogy a gonoszok tévedése elsodorjon benneteket!!!” (3. 17).
Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: az erkölcstelenséget, a tisztátalanságot, az érzéki vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más mint bálványimádás!” (Kol 3. 5)
Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az emberek önzők, kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent: a jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket”. (2. Tim 3-5)
Ne áltassátok magatokat: Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet”. (Gal 6. 7-8).
„Kicsapongásról és egyéb tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek, ahogy a szentekhez illik. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez nem illik hozzátok, annál inkább a hálaadás. Legyetek meggyőződve, hogy semmiféle erkölcstelennek, tisztátalannak, kapzsinak, más szóval, bálványimádónak, nincs öröksége Krisztus és az Isten országában. Senki ne vezessen félre benneteket üres beszéddel. TEHÁT NE VÁLLALJATOK VELÜK KÖZÖSSÉGET !!!” (Ef 5. 3-7) - (A Hamis Új Egyházban mindenkinek helye lesz!)
„MINDARRA, AMIT ELITÉLTEK, FÉNY DERÜL, S AMI IGY VILÁGOSSÁ VÁLIK, FÉNYFORRÁS LESZ !!!” (Ef 5. 13-14a) (az ördög hatalma megtörik - az egyházi-szabadkőművességet nemcsak az üzenetek leplezik le, hanem a tiszta tanítás összevetése az Ők tanításaikkal, veszőparipályuk, szeretet, jóság, tolerancia, stb. beültetett szlogen: jó jónak lenni, jó jót tenni, jónak lenni jó - akit szeret az Isten, az Isten szeretettje stb.- tudatalatti átprogramozás, Ők mesterek e téren - az alanynak lila gőze sincs róla, menátlhigénia, megy körbe, mint eb a farka után. A Végtelen sem nem személy, sem nem Isten! Kijelentem, a személyek testvéreim az Úrban, akinek nem inge ne vegye magára, de a méregtelenítést, fertőtlenítést jó pár papnak, testvérnek, lelkésznek sürgősen el kellene végeznie, hogy elkerülhessék a Szőkefalvi 5. titok tragédiáját. Az atyáknak köszönjük hűségüket, áldozatkészségüket, szolgálatukat!!! Ránk számíthatnak! )
Befejezésül Pál apostolnak a Korintusiaknak írt második levelének 10. fejezetéből idézek: „Igaz ugyan, hogy testben élünk de harcunkat nem a test szerint vívjuk, mert harci fegyvereink nem földiek, hanem isteni eredetűek, amelyek várakat is lerembolnak. Így megcáfoljuk az ellenérveket és mindazt, ami Isten megismerése elé akadályként tornyosul, MINDEN ÉRTELMET HATALMUNKBA EJTÜNK, S KRISZTUS IRÁNTI HÓDOLATRA KÉNYSZERITÜNK !!!!!
Mi nem dicsekszünk a mértéken túl, hanem csak hatáskörünk mértéke szerint, ahogy az Isten szabta ki nekünk, s ahogy hozzátok is eljutottunk. Tehát nekünk nem kell átlépni hatáskörünket!
„Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék”. „Nem az a megbízható, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl !!!” idézetek befejezve.
Gobbi atya nem önmagát ajánlotta, a Szűzanya választotta ki, hívta meg, hogy eszköze legyen, Ő elfogadta és közreműködött, haláláig. Mi csak annyit mondhatunk: hála és köszönet: Urunk neked, a Megváltás ajándékáért, Édesanyádért, hogy rá bíztál minket, neked Édesanyánk, hogy elfogadtál, teljesen a Tieid akarunk lenni, örökre!!! Gobbi atyának is!
A MDM üzeneteket én hiteleseknek fogadom el, úgy a Kék könyv, mint a Szentírás alapján, ami kényesebb, problémásabb volt benne, az „új pápával” kapcsolatosan, hogy valójában ki Ő. Világos és egyértelmű válasz, a Hamis Egyháznak amelyre a Kék könyvben utalás van csak Hamis Feje lehet. És Ő azóta tettei, megnyilvánulásai által igazolta az én számomra, a „prófécia hitelességét”. Ami pedig az Egyháznak tett Krisztusi ígéretet illeti, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta, erre két példával válaszolok: az Erdély-i katolikusság hosszú éveken keresztül főpásztor nélkül, nem sok hűséges atyával túlélte a „testvéregyházak” szeretet gesztusának ajándékait, fejedelmeink elnyomó törekvéseinek ellenére is. Japánban is az első vértanúk magvetése, beérett – időben. Most annál inkább, mert fel tudunk készülni az eseményekre, és csak pár de nagyon kemény évről van szó. A lényeg a hűség, mindhalálig. Utána az örök boldogság, odahaza!!!
Az is írva van. Csak a kisded nyáj, a maradék tart ki hűségben, mindvégig!!!
Ami engem illet, a Szűzanya köténye zsebéből elővett „meglepetése” , legkisebb kártyája, „alsó” vagyok az Ő kezében! Nem én ajánlom önmagamat, Szent Fia választott, íme a Te fiad, és Ő elfogadott, évekig türelmesen várta az alkalmas időt, hogy találkozzunk. Én sokáig református vakbuzgó előítélettel, elutasítással viseltettem iránta. A nyolcvanas évek derekán, a kommunista igazságtalanságok kohójában sínylődőnek, - ma sincs máskép - vigasz a Szabad Európa Rádió adásának hallgatása volt. Egy késő éjszakai adásban „Falvak fényszóróban” Medjugorje és a Mária jelenésekről beszéltek. Szokatlan, meglepő volt számomra, de amikor felolvasták az üzenetet, „Drága gyermekeim... és a végén. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra! A szívem mélyéig hatolt, összeomlott előítéletem, találkoztunk, és igent mondtam Jézus anyjának. Majd Csíksomlyón az én első Kisboldogasszony búcsúmra kora hajnalban érkeztem, a Templom tele volt és épen ezzel az énekkel fogadott Jézus anyja: „E siralom völgyében az élet tengerén, sokszor fájdalom és gyász közelget felém, van egy égi Anyám nékem, ki el nem hagy soha engem, neve Mária, aki az én életemnek Vezércsillaga”. Ekkor még református voltam. És harmadszor jött a Kék könyvel, felvett tanítványának. Persze, az út szakaszokat végig kellett járni, és folytatódik tovább.
Én tartsam vissza azt az üzenetet valakitől, aki nyitott szívvel várja és fogadná, ha kapná: - azért mert az illetékesek nyomás alatt elsietett döntést hoztak? A Gamáliel válasza miért nem volt kéznél? Vagy lássuk a másik fél érveit is? Esetleg, ki-ki a saját karizmájával sáfárkodjék, civakodás, áskálódás nélkül. HA - nincs hátsó, alantas szándék vagy érdek! Ha testvéred téved, hibázik fedd meg, ez kölcsönösen érvényes kellene legyen.
Tény, hogy a hivatalos egyházi tekintély Erdélyben csorbát szenvedet, hogy ki tudják küszűrűlni, vagy nem is akarják, az Ő dolguk, de Szőkefalva 5. titka beteljesedik. Vagy Selymes atya életét akarták óvni? Rólunk MPM tudtak, csak jelentékteleneknek gondoltak, azok voltunk!!!
Napnál világosabb, Selymes atya előadásai, műsorai „Medjugorje a nagy kegyelmek ideje” „Kitekintés a jelenések világára” tevékenysége, a magyar nyelvű egyházi szabadkőműves szívek számára tőrök voltak!!!. Meglátjuk, a magyar MPM-at kiiktatják, vagy szolgálatukba állítják?
Csak e kis meglepetésre nem számítottak, és még hozzáteszem, ha azt állítják, hogy a Szentírási idézeteket kiragadtam a szövegkörnyezetükből, csak azt pótoltam, amelyek a féligazságaikból hiányoztak. Önöknek szabad az Igazságot a Gazsággal összemosni?
Hogyan jutottak ide? Hisz kelkivezetésben részesültek! Nekem csak egy válaszom van:
„Zsák a foltját megkapja – ahol a hulla, oda gyűlnek a keselyük”
Záró akkordként: „Téged választottalak Fiam, mert te vagy a legkevésbé alkalmas eszköz erre, így senki sem mondja majd, hogy ez a te MŰVED. A Máriás Papi Mozgalom egyedül az Én Művem, gyengeséged által nyilvánítom ki erőmet, semmiséged által HATALMAMAT. Én magam leszek a sereg VEZÉRE, (a Napban öltözött Asszony), amely most csendben és elrejtőzve fejlődik segítségemmel, ahogy Jézus fejlődött méhemben kilenc hónap alatt. Majd sok éven át neveltem csendben és elrejtve, nap mint nap!
Én magam választottam ki és neveltem a MOZGALOM papjait (tagjait) Szeplőtelen Szívem terve szerint. Én magam táplálom és nevelem őket. FELKÉSZITEM ŐKET az ISTEN ORSZÁGÁÉRT MEGVIVANDÓ közeli ütközetekre. (beleértve az utolsót is a teljes diadalig!!!!!). Köztetek ne legyen vezető. Én Magam leszek VEZÉRETEK! Egy a fontos: engedjétek, hogy Én neveljelek benneteket! Bízzátok magatokat teljesen ÉNREÁM, ahogy Jézus is teljesen reámbízta magát. A TÖBBI AZ ÉN GONDOM!
Az EVANGÉLIUM melletti hősies tanúságtételre készítelek fel benneteket, EGYESEKET VÉRÜK ONTÁSÁIG! Ha itt az idő, a (Máriás Papi) Mozgalom kilép rejtettségéből. NYILTAN SZEMBESZÁLL AZ ÖRDÖG SEREGÉVEL, AMELYET ÖRÖK ELLENFELEM A PAPOKBÓL ALAKIT”. (egyházi szabadkőművesek). (1973. 07. 16.)
A „Kék könyv” neve „A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz” A felkészülés ideje 40 ÉV lejárt, az utolsó ütközet ELKEZDŐDÖTT!!!
2014. Január 6. VIZKERESZT. Urunk Megjelenésének ünnepe.
Testvéri szeretettel: Zakariás Imre, a Háromszék-i MPM laikus felelőse. Áve Mária!!!

http://www.uzenetek.eu/news/amit-az-erdely-i-huseges-katolikusoknak-figyelmebe-ajanlok-2/Saját benső életemről, utamról és következményeiről!
Abból indulok ki, hogy aki azt állítja Igaz úton, azaz Krisztus követésének útján jár, annak nincs takargatni valója. Mivel a jelenlegi helyzet megköveteli, a hitelesség – vagy lelepleződés? – érdekében, kitárja lelkének „előszobáját” mert megérett erre a lépésre. Tudatában van annak, elsősorban ellenségei számára sebezhetőbbé válhatik, (még dühödtebben fogják támadni, mert felfedte kilétét – hovatartozását - de egyúttal igazi ellenségeit is felismeri, a báránybőrbe bujt farkasokat - két Úr – kétféle szolgák), de ez nem tartja vissza, mert a „testvéreinek szüksége van megerősítésre, eligazításra, nagyobb bizonyosságra”. A „nappaliban” nincs másnak bejárása csak legközelebbi barátainak, segítőinek, lelkivezetőjének. A „belső szobában” a „szentélyben” legfeljebb csak haton vannak
A nagyobb előszoba – a kicsi megfelelője – itt történnek a sorsfordító, formáló természetes úton történő találkozások. A Szűzanya látogatása Erzsébetnél – utóbbi ajkán a döbbenet, csodálkozás szavai hangzanak el, a Szűzanya ajkáról világhódító útjára indul a „Magnificat” , a betlehemi születés, a barlang, a pásztorok, Simeon és Anna, a napkeleti bölcsek, a tizenkét éves Jézus a templomban, Keresztelő Szent János a Jordánnál, Az Úr Jézus megkeresztelkedése, Tanítása, a Getszemán-i „trió”, majd kereszthalála a Golgotán, és végül az „üres sir”. (hogy ezt sokan a mai világ nagyokosai félremagyarázzák, nem csoda - a lelki dolgokat csak lelki emberek értik, a hit nem mindenkié.) A felsorolt esetekben van egy nagyon fontos közös vonás, a továbbítás, átadás, mert nem mindenkinek van lehetősége elsőkézből, a forrásból meríteni, de ez nem is nagyon lényeges. Mi akkor a lényeg? Hogyan lehet eligazodni? Elégé egyszerű, mindannyiunknak van tapasztalatunk, jó párszor találkoztunk már olyan emberekkel, pontosabban testvérekkel, akikkel olyan jól megértjük egymást, mintha régi barátok lennénk. Mert egyazon lelki sáv, hullámhossz utján haladunk, csak egyesek előbb járnak, mások később találtak rá, és sokan még keresik, szeretnének kilépni, de nincs elég bátorságuk, bizonyosságuk, esetleg félnek, hogy tévútra juthatnak. Ha nem lenének zavaró tényezők, nem is volna probléma. De voltak, a fönti esetekben is, napjainkban is vannak. A mérlegelést, választást, döntést mindenkinek személyesen kell meghoznia, minél hamarabb, annál jobb, mert végül is csak két út van, egy keskeny, és egy széles, két végállomással, Új Paradicsom vagy Pokol! (ennek a Világnak napjai meg vannak számlálva, elkezdődött a visszaszámlálás!).
A természetfeletti találkozások kivételes esetek. Zakariás pap találkozásának a Szentélyben egy ideig némaság lett a következménye, de ez nyilvános üzenetet hordozott. Fia megszületésével véget ért, de a „Benedictus” azóta hirdeti világszerte az ígéret beteljesülését, még akkor is ha a Zsidóság már kétezer éve makacsul tagadja, elutasítja a történelmi valóságot. Már csak nagyon kevés idő és felnyílik a szemük, lehull a két évezredes hályog!
A Szűzanya találkozása rejtett volt, de a „Gyümölcs” lassan kezdett megmutatkozni, Szent Józsefet is nagyon meglepte, de „álma” átsegítette az emberi korlátain.
Péter, Jakab és János találkozása a Tábor hegyen, a Dicsőségében megmutatkozó Jézussal, valamint Mózes és Illés, szintén hatszemélyes találkozás, de az Atya hangját is meg kellett hallaniuk, erről nem szabadott beszéljenek, egy ideig.
Majd a Feltámadása utáni negyven napig, találkoztak, időnként.
Végül Saul is találkozott a Damaszkusz-i úton, és megtért, Pál apostolként hirdette Krisztust.
Az akkori kornak úgy kb. 70 azaz hetven évig mi volt a Gordiuszi csomója? Az első úgymond jó 33 éves szakaszt követte egy bő 33 éves párhuzamos szakasz. Egyik oldal követte a „Mózes-i” utat, a lényeget – tanítást – kiforgatva, elhagyva, megtagadva, (ezáltal tévúttá vált), az idők jelei előtt szemet hunyva, Kajafással az élen, megalkuvásokkal, kompromisszumokkal, hatalmi elitként. Majd végül, hároméves ostrom után, hetvenben, kő kövön nem maradt, Jeruzsálemben.
A másik oldal útján járók nem mellőzték az idők jeleit, különösen az első 33 éves szakasz utóbbi három év rendkívüli eseményeit, csodáit, reményeit, annak ellenére, hogy sehogy sem állott össze a „Messiás” kép, mely nagytanácsi „perrel” záruló tragédiával végződött.. Ez szolgált perdöntő bizonyságul, hogy amaz befejeződött, és az új kezdethez érkeztek az Úr Feltámadásával, de a félelmet csak Pünkösd ajándéka űzte el, megnyílt a szemük, a szívük és az értelmük. Így van most a második eljövetelt megelőző években is.
De térjek rá a lényegre:
A Püspök úr levelét megkapva, egy picit elgondolkodtam, és alárendeltem magam, elvégre övék a felelősség. Értesítettem azokat akikkel kapcsolatom volt a tényállásról, ki-ki döntsön belátása szerint, és ezzel lezártnak gondoltam az ügyet. De ahogy teltek a napok egyre jobban egyfajta lelki nyugtalanság kezdett megkörnyékezni, mely már elégé zavarni kezdett. Kezdtem keresni az okát, mit követtem el? Így jutottam vissza a levélhez, tartalmához. Az ok lelki meghasonlás. Amit én hiszek, vallok, és főleg amire a Szűzanya a Kék Könyv üzenetein keresztül meghívott, feltárt, annak hátat fordítottam. Csak ezt nem ismerik fel sokan, még papok sem.
Akkor választás elé kerültem, inkább engedelmeskedem a Szűzanyának, és az Úr Jézusnak, mint embereknek, vállalva a következményeit. Egy újabb levélben értesítettem a Püspök urat, hogy sajnálom, de első döntésem elhamarkodott volt. Én vallom, hogy a második eljövetel nemzedéke vagyunk, az események elkezdődtek, és akik elfogadják azokat tájékoztatom, de szentáldozáshoz nem fogok járulni. Meggyőződésem, nem terjesztek eretnekségeket, mert a magán-kinyilatkoztatásokat bárki olvashatja saját felelőségére. A Szentmiséken lelki áldozást végeztem egy ideig.
Felvilágosítást kaptam paptól, egy őszinte rövid beszélgetés alkalmával, hogy félreértés van a dolog mögött. Igen, tudom, a egyházi szabadkőművesek azok, akiknek nem volna mit keresniük bent, de ha az Úr megengedi, Júdást is megtűrte az apostoli testületben. Ez Isten titka, nem kell firtatni. Elvégeztem a szentgyónásomat, megjegyzem, számomra nem volt lényeges a pap személye, mikor hol alkalom adódott igyekeztem kihasználni, előkészültem, imádkoztam a gyóntató atyáért is, hogy az Úr általa szóljon. A havonkénti ajánlott, de ritkán jön össze, mert a filiákba az idő szorítja az atyákat. Minden vasárnap közülünk kettőnek, gyónnia kellene és még mások is beugorhatnak, mikor fixre érkezik a pap, nyugtalanító miattunk csúsztatni az Szentmise kezdését.
Ennek vége lett, jó két hónappal ezelőtt, az utolsó szentgyónásomkor, már a vége felé voltam, amikor valahogy előkerült „Ferenc pápa”. Ez nálam is kiverte a biztosítékot, gyóntatószékben lévén, őszintén kijelentettem, én a „gyöngyszemeit” „twiter üzeneteit” kukába valónak tartom, az áldásából sem kérek, nem vetek keresztet, mert személyes meggyőződésem, hogy „ellenpápa”. Ez a papnál is rövidzárlatot okozott, felugrott, elvörösödött, alig bírta türtőztetni magát, valahogy lecsendesedett, vegyem elő a Katekizmus, és vésem jól be, és különben is jó pár komoly érvel támasszam is alá állításomat, és ezzel távozhatom. Távoztam. (amit csak kevesen sejtenek, tudnak, hogy a Hamis Próféta „áldása” gyakorlatilag lassú lelki bénasághoz vezet, végül lábai elé fogják vetni magukat szerencsétlen rajongókként, áldozatai! Utóbb, anélkül hogy érdeklődjek, megtudtam az illetőnek házvezető „nője” van, érthető, nagyon várja Róma püspökének újításait. Talán nem hallott a Szőkefalvi 5. titokról?).
Az esemény nagyon mélyen elgodolkodtatott. Hogyan tovább Szűzanyám, Uram Jézus?
Megértettem a következőket: - hogy ide süllyedtünk, jutottunk mindannyiunk hibája, mulasztások sorozatát követtük el, alulról fölfelé és felülről le végig, ki-ki saját szintjén, saját idejében, különösen az utolsó százötven évben. La Salette üzenetét még komolyan vették az illetékesek, nem nyúlánkoztak, ásítoztak, hogy még egyet aludjunk, majd hólnap meglátjuk. Ha nem csal az emlékezetem, abban az évben volt az I. Internacionálé.
Két évre rá jött a „forradalom” Sátáni forgatókönyve, válaszul, és végigsöpört Európán, sikeresen áthelyezte az emberek figyelmét, törekvését, célját más síkra. És még ma is ezt „nemzeti ünnepként” tartjuk. Mi, amióta felismertük a történelemhamisítást, nem ünnepelünk. Várjuk az igazi ünnepnap eljövetelét imádkozva, engesztelve, türelemmel.
A két szentségből, „önmagamat közösítettem ki”, szent gyónás – szent áldozás, az illetékesek szerint. Elfogadom, és betartom, az Egyházszakadásig, mert nincs messze. Nem botránkoztatok meg papot, mert amikor szentáldozáshoz járultam, láttam egyesek szemében a kérdést, hogy áll a szénám. Még kevésbé laikus testvéreimet, hogy engedetlen vagyok. Sőt, azóta még lelki áldozást sem végzek, mert akkor püspök úr tekintélyét csorbítanám.
Meggyőződésem, hogy az Úr Jézus elég hatalmas ahhoz, hogy kegyelmeivel megerősítsen, égi Édesanyám pedig bátorítson. És nem csalódtam. Pár hétre rá egy út nyílott előttem. Az áldoztatás ideje alatt letérdelek, és lélekben azok mellé állok akik őszintén keresik az üdvösség útját, be szeretnének jutni, de nincs aki vezesse Őket. Úrnőm Szeplőtelen Szívébe vezetem. Következőkor a problémásokat, akik nem járulhatnak szentségekhez, elváltak, és második házasságban élnek, hogy fogadják el állapotukat, ne zúgolódjanak, ne lázadozzanak, az Egyház ellen, majd a Nagyfigyelmeztetéskor megtalálják a helyes megoldást. És főleg ne dőljenek be a Hamis Próféta megtévesztésének, mert a betegség belső, lelki, a bűn okozza, és nem a külsőségek, felszínes megoldások a gyógyír, mert még nyomorultabbakká válnak és mire felismerik, túl késő lesz. Ez a skála olyan széles, hogy nem is gondoltam volna.
A fájdalom akkor környékez meg, ha plébánosunkra gondolok, idős, belefáradt, és mennyire nem tudja ezt felfogni, az „orkán” egy karnyújtásnyira van plébániánk hajójától. Ez érvényes Főegyházmegyénkre is, az Érsek úr, a Püspök úr, ha behódolnak, Márton Áron öröksége nem állta ki a modern kor próbatételét. Ha nyugdíjba vonulnak, marad a kétség. Ha hűségesek maradnak, félre fogják állítani, de akkor nyilvánvaló lesz, a tegnap és a ma színjátéka hasonló, csupán a szereplők és a díszlet változott. Sziklák védik, az ősi hitet, őrködnek Erdély földjén!!! –vajon?
Hogyan jutottam ide?
A Cönákulumok hatására, a Kék könyv üzeneteit nemcsak átfutottuk, én egy kicsit át is elmélkedtem. A tavalyi HIT évére az Érsek úr pár pontot megjelölt, hogy ki-ki valamit próbáljon magáévá tenni, megélni. Az egyik pont a Szentekkel volt kapcsolatos, így nekifogtam:
Első: Szent Imre - mert engem is Imrének kereszteltek, jóllehet szüleim édesapám után az András nevet választották, mert még akkor nálunk szokás volt, az elsőszülött fiú az édesapja nevét vigye tovább, azóta nagyot változott a világ. A „Szentek életéből” már elolvastam, amit találtam. De miért lettem Imre? Anyai nagy apámot – nálunk kicsi tátának szólítottuk - Imrének hívták. Amikor édesanyám két éves volt – anyai nagyanyám, a kicsi mámá – vakbélben meghalt, húga hozzáment feleségül kicsi tátámhoz, hogy a félárva ne kerüljön mostoha kézre. Nem született közös gyerekük, miért, nem tudom, de az életet együtt leélték, kicsi mámá 22 évig élt özvegyen. A kicsi tátám néha berúgott. Amikor megszülettem és értesült, hogy fiú és Andrásnak fognak hívni, félpiásan kibökte ha nem leszek Imre akkor haljak meg. Így lettem Imre, de azóta megértettem nem a véletlen műve volt ez. De tény, én három hétig komoly beteg voltam, végül édesapám valami „tudós” asszonyhoz egy katolikus faluban, elvitte a kicsi ruhadarabomat, az rontást állapított meg, levette, és én másnapra jobban lettem, hamarosan teljesen rendbe jöttem, utóbb megkereszteltek. Igaz, ez egy jó ideig komolyan foglalkoztatott, vajon mi az igazság mögötte.
Valóban volt a szülőfalunkban pár „praktikás” személy. Az első „kotnyeles” időközben meghalt, de utódja végül is lebukott. Miután megnősültem, hajnalban keltem, hogy a napi ötizedes rózsafüzért elvégezem, friss elmével, mert napközben nem volt időm, estére fáradtan már el-el maradt. Két alkalommal is rajtakaptam, hajnalban, hogy leselkedik be hozzánk az udvarra, mikor rákérdeztem, mit akar ilyen korán, olyan talpraesett válasz adott, hogy elfogadtam. De végül mikor egy komolyabb éjszakai engesztelésről hazaértem rám támadt, hogy hol járok és mit csinálok mert őt nagyon gyötöröm. Elképedtem, mi közöm van nekem a maga gyötrelmeihez? Jöjjön el velem, amiért református, győződjön meg, ha nem hiszi, imádkozunk, rózsafüzéreket, litániákat, szentségimádást végezünk, szentgyónást, persze énekelünk is, a végén Szentmisével fejezzük be, semmi hokusz-pokusz nincs.
A második esetem Csíkszeredában, derített fényt az előbbire is. Itt egy számomra ismeretlen nő támadt rám, éppen a Csíktaplocai templomban - takarodjak ki, nekem ott nincs mit keressek, miért mentem oda, miért nem maradtam odahaza - az éjszakai engesztelés első felében, de sokkal dühödtebben, kivált lelki síkon. Szóhoz sem tudtam jutni, első gondolatom az volt, kivel téveszt össze engem ez az asszony, de amikor egy furcsa örvény szorítását kezdtem érezni, azonnal a kitett Oltáriszentségben jelenlévő Úrhoz fordultam. Te hívtál és eljöttem, nem tudom mi baja van velem ennek az asszonynak, de csinálj valamit Uram, mert cirkusz lesz belőle, hisz a jelenlévők is minket kezdenek nézni. Mire befejeztem, az asszony mellőlem eltűnt, a szünetben akartam tisztázni, ki vagyok, de menekült előlem. Akik ismerték felvilágosítottak, szerencsétlen, nincs nyugta, az ördögökkel paktál, akiket tud behálóz, de sokszor rá üt vissza a mesterkedése.
Később megvettem Don Gabriele Amorth atya kicsi könyvét, Szabadíts meg a gonosztól ! Rögtön az ELŐSZÓban világosan kifejti a lényeget, a hit, szentgyónás, szentmise, szentáldozás, szentségimádás, bibliai és a liturgikus imádságok, a Rózsafüzér és a hagyomány által leginkább javallott imádságok, röviden, kegyelmi élet. Igyekezzünk mindig a megszentelő kegyelem állapotában élni, akkor nem tud ártani a gonosz.
Én személy szerint a hagyományos négy - öttizedes Rózsafüzér hatékonyságát tapasztaltam meg, mintegy igazolását a Szűzanya kijelentésének, hogy végül egy gyönge lánccal fogja megkötözni a Sátánt, a Rózsafüzérrel, amikor majd sokan fogjuk imádkozni, hittel, minden nap!
Visszatérve Szent Imrére, Ivó tv-től kaptam egy régifajta ábrázolását, elővettem, betettem a Kis Zsolozsma könyvembe, és minden nap egyszer igyekeztem elmondani saját imámat. „Szent Imre, a keresztségben ezt a nevet kaptad, méltósággal hordoztad, abban a korban, légy szíves segíts nekem is, hogy e modern korban én is tudjam teljesíteni Isten akaratát. Köszönöm!
Melléje elővettem Ivó tv-nek egy fényképét, Őt is megkértem, egyengette az utamat, amíg tudta, nekünk most hova tovább még nehezebb lesz, és megfelelő vezetőt találni nagyon nehéz, számítok segítségére, akkor talán csalódott bennem, hogy kiléptem, de hűtlenné nem váltam. Kösz.
Bérmanevem: János, akkor még jelölt voltam, az Arsi plébánost, azért választottam, mert még pappá sem akarták szentelni, nem volt láng ész, gondoltam nekem sem áll jobban a szénám, harmincon túl vagyok, valahogy kisegít. Amióta irogatni kezdtem, Hozzá is fordulok segítségért, mert onnan most nem nehéz neki a dolgokat tisztán látni, csak én fogjam jól az adást. K.
Kapisztán Szent János napján születtem, Ő Hunyadi János jobb kezének bizonyult Nándorfehérvárnál, a szegények hallgattak rá és követték - a nagyok kivártak, majd HA – most még nagyobb, a döntő ütközet van kibontakozóban. Nagyon rászorulunk segítségére, sőt az Ő szegényei is segítsék az engem követő szegényeket. K.
És amióta a Kék könyv által világossá vált, hogy a végső idők apostolai vagyunk, akik feladata előkészíteni az Úr Jézus második eljövetelét, Keresztelő Szent Jánost is megkérem segítsen, mert az aratni való sok de a munkás kevés, a feladatot mi is jól szeretnénk elvégezni, ha a fejünkkel kell fizetnünk, még akkor is.
Az Őrzőangyalomhoz a napi imát szintén elvégezem:
„Isten angyala, ki Őrzőm vagy, akinek gondviselésére vagyok bízva, a mai napon szent sugallataiddal világosíts meg, őriz, vezess és kormányozz engem. Ámen
A házastársak imáját, általam egy kicsit alakítva közlöm:
„Uram, Jézus, ezen imában köszönöm Neked feleségemet. Köszönöm munkáját, könnyét, mosolyát. Köszönöm Neked minden értünk hozott áldozatát. Köszönöm Neked az éveket, amiket együtt tölthettünk. Köszönöm a gondokat, amiket egymással megoszthattunk. Köszönöm Neked, hogy Őt segítőtársként mellém rendelted. Köszönöm, hogy nem veszítettem el szeretetét, habár sokszor törtem borsot az orra alá. Köszönöm gyerekeinket, akikkel megajándékoztál. S mert mindezt köszönöm, eskümet megújítom: - Esküszöm, hogy soha el nem hagyom, Isten engem úgy segéljen. Ámen”
„Add meg Uram, Nekünk, hogy Téged szeretve, egymást is szeressük és a Te Szent Törvényeid szerint élhessünk, hogy teljesedjék, Én és enyéim, az Úrnak szolgálunk!”
„Jézus Szíve Bízzunk Benned!!!”
Van egy levelező lap nagyságú fényképem az Esztelnek-i Ferences kolostor kápolnájáról. Pár évvel ezelőtt az egész családot elvittem, hogy lássák, hol voltam egy évig. Ott kezdett átalakulni az én hitem, nem volt könnyű, de a saját harcát mindenkinek meg kell vívja, lépésről lépésre, napmind-nap. Ahol a helyem volt, onnan készítettem a képet, emlékül.
Szembemiséző oltár-asztal ereklyével, egyszerű, szép, patyolat tiszta, amikor csak lehetett, mindig virág díszítette. Mögötte a tabernákulum, ajtaja égszínkék alappal, középen a kehely, kétoldalt a két görög betű, az Alfa és az Omega, a kehely fölött az Oltáriszentség. A tabernákulum tetején, közvetlenül egy ívpapír nagyságú „Jézus Szíve Bízom Benned” kép keretbe, ahogy Fausztina nővér látta. A kép fölött feszület, korpusszal. Kétoldalt a tabernákulum mellett pici vázák, virággal, mellettük, balkezem felől egy koronás Szűzanya, karján a Kisjézussal, jobb kezem felől, Szent Ferenc, kicsit távolabb Kis Szent Teréz. A falon körbe még öt kép látható a keresztút állomásaival. Küzdelmes szép idők, sok-sok vívódással, amíg meg nem értettem, hogy mit jelent, „belépéskor az – okos – eszemet dobjam szemétkosárba, csak az értelmes eszem és a hit kell ide”. Amikor kimegyek, ha elfeledkezem is róla, rám ugrik, mint a bolha, mert kint rá is szükség van, különösen a világban.
Persze a Szűzanya, az Úr Jézus és Szent József se maradnak ki, valamint Szent Mihály arkangyal. A napi Szentírási részek az Igeliturgikus naptárból.
Esztelnekkel kapcsolatosan még csak annyit, az idősebb nemzedék lassan hazatér, pár hete új házfőnök érkezett, úgy tűnik nagy tervekkel, bátor fellépéssel. Már az első Szentmiséje alkalmával, kijelentette, aki a Nagyfigyelmeztetéssel foglalkozik nem járulhat szentáldozáshoz, tehát szentgyónáshoz sem. A megyei lapban leközölt bemutatkozásából, interjúból megértettem, a Szeged-i két év számára is elegendő volt a sikeres génkezelésre, különösen ha Dr. S. J. is doppingolta. Micsoda hidegzuhany lesz a nyakukba a Nagyfigyelmeztetés! Remélem, addig fölébrednek. Vagy lesz utána erejük a bocsánat kérésre? Meglátjuk! Igaz, sokkal könnyebb, kényelmesebb az árral úszni, mint szemben az árral!
Amiről meggyőződtem, azt törekszem élni és hirdetni!
Már az előző írásaimban utaltam rá, hogy a Szőkefalv-i jelenésekre, zarándoklásaim alkalmával, amikor az rózsafüzér imákat én vezettem az autóbuszon, a rövid elmélkedéseimet a Kék könyvből olvastam fel, és pár szóban magyarázatot is fűztem hozzá. Finoman, de világosan beszéltem a „szentmise eltörléséről” – összefüggésben – a Jelenések könyve és Dániel próféciájával. A második eljövetelről, az azt megelőző nagy nyomorúságról, az Antikrisztus fellépéséről és a Nagyfigyelmeztetésről is. Megemlítettem „Az utolsó óra” című könyvet is, volt aki olvasta.
A szülőfalumban postás lettem 2005-től, 2011-ben felmondtam, amikor elkezdődött a „szerkezeti” átalakítás, átláttam a szitán. Arra megy ki a játék, hogy minél több ember a „Bankokhálójába kössön ki! Ez idő alatt, szintén finoman mikor a téma a jövőre terelődött, megnyugtattam a nyugdíjasaimat, ne aggodalmaskodjanak, ennek a világnak összeomlás lesz a vége. A hazugságra, megtévesztésre épült ez is mint az előző, csak most hamarabb történik, mert minden fel van gyorsulva. Utána jön az Antikrisztus jó pár éves uralma. Az Úr Jézus dicsőséges eljövetele fog véget vetni uralmának. Én tudom már nem fogok nyugdíjat kapni, mert arra már nem lesz nyugdíjrendszer. Önök közül legalább fele meg fogja érni, a másik fele arra, hazaköltözik. Gyerekkorukban sem volt nyugdíj, és megéltek. Most is meg fogunk tudni élni, mi itt falun. A városiaknak nehezebb lesz, de a Mennyei Atya őket is megsegíti, akik Hozza hűségesek maradnak. Ez a lényeg. Még hetente egyszer felváltva, házaknál rózsafüzért is végeztünk, röviden megmagyaráztam minek mi az értelme, hattól kilenc hétig, még a helybéli cigányok is bekapcsolódtak. Őket is arra bíztattam, ne lopjanak, törekedjenek tisztességesen megélni, mert a Nagyfigyelmeztetéskor minden bűnűket meglátják, és akkor nem fogják tudni letagadni.
2012-ben a nagy Maya hisztériakor, egyesek rákérdeztek, most következik-e? Fogtam két üres üdítős palackot, dobként, és a faluban kihirdettem, ne nyugtalankodjanak. „Ez, nagy hűhó semmiért” Ördögi taktika, hogy az embereket összezavarják. Az Antikrisztus fellépését nem ismeri föl mindenki, mert nem úgy jön, hogy „na fiúk megérkeztem”. A Nagyfigyelmeztetést megelőzi a fénylő kereszt megjelenése, a két égitest összeütközése, de addig még sok mindenen át kell menjünk. Hogy jó pár személynek az a véleménye „Dicsőben a helyem” a vicceseknél, nem zavar. Csak megintem – vigyázzatok, nehogy titeket kelljen lekötözni a Nagyfigyelmeztetés után, és odavinni. Mert van példa rá. Volt, aki határozottan kijelentette: engem le kellene lőni. Pedig tudtommal, soha rosszat nem tettem és nem is kívántam senkinek, tudatosa, különben ha megtörtént, rövid időn belül bocsánatot kértem, alig pár eset.
A hit évében nyilvánosan tevékenykedtem, amikor úton voltam, vonaton, autóbuszon, búcsúkon. Terjesztettem az Igazság Könyvét, az Élő Isten Pecsétjét, a Nagyfigyelmeztetés pontjait, az Imahadjárat füzetecskét, a Szent Arcot, a hozzá való könyvecskével, akiket érdekelt, legtöbb esetben még a nyomdai költséget sem kaptam meg. Isten áldja és jutalmazza meg azokat aki nagylelkűen besegítetek, besegítenek. Az nagyon fájt, amikor papok a szószékről azt hirdették „el kell égetni” mert eretnekség! Ó, szegény vakok! Uram, bocsásd meg Nekik, mert nem tudják, hogy Ellened dolgoznak! Sőt, az Ellenfelednek – az egyházi szabadkőműveseknek – a Júdások malmára hajtják a vizet! Pedig, ha önmagukba néznének, amikor kirohannak üzeneteid ellen, ki vannak kelve a képükből, rögtön felismernék, akkor, ott kinek a szócsövei.
Mindig egy Szent Benedek keresztet – kb. 8 cm. – viseltem a nyakamba láthatóan, mint nyilvános hitvallásomat, így nem kellett magyarázkodjam, hogy nem vagyok Jehova tanúja. Soha senkivel nyilvános vitába, összetűzésbe nem keveredtem.
Párszor jót kaptam az orromra, felajánlottam a Szűzanya Szeplőtelen Szívének, de nem vádolt a lelkiismeretem, hogy nem tettem meg a tőlem telhetőt. Senkit sem akartam meggyőzni, csak aki elfogadta, azt tájékoztatni. Igyekeztem érzékelni, meddig mehetek el, és megköszönve figyelmüket befejeztem.
A községi I-VIII. Általános iskolába, utóbb bevezettek egy Halloven napot. Erre én is hevesen reagáltam. Nem elég, hogy az utóbbi évtizedekben teljesen átállították az oktatás váltóját ateista irányba, a hitoktatás bevezetése – döglött lón patkó, bocsánat a kifejezésért – elméletből jeles, gyakorlatból elégtelen. Most gyermekeinket még a démonokkal is cimboraságra invitálják? Én nem azonosulok „Csaba testvér” nézetével „Szinte mindegy, hogy mit kérnek a tanárok, a lényeg, hogy te légy a Győztes!” „...hát akkor gyertek, szedjük szét azt az iskolát!” Székely Hírmondó 2013. 09. 05. Tűzzel az új tanévben. (Keresztalja betét).
Úgy tűnik nagyon ellenpólust képviselünk: „Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerné is, ha lelkének kárát vallja” „Hát akkor gyertek, szedjük szét a Szentírást, a Katekizmust, ostromoljuk a Templomot” amíg még a „vészt hozó undokság” megfertőzné. Erre már csak egy lapáttal kellett rátenni, és az is megtörtént. Alább közlöm, majdnem szó szerint:

Tájékoztató

Alulírott Zakariás Imre Orbaitelek, Kovászna megye gyerekeink (3. iskolás), édesapja értesítem az Iskola vezetőségét, hogy gyerekeink nem fognak tovább iskolába járni az alábbiak felismerése és a tények megfontolása miatt:
Az emberiség történelmének legkiváltságosabb, de egyben legsúlyosabb szakaszához érkezett. Az Úr Jézus Dicsőséges eljövetelének nemzedéke vagyunk, amit Ő előre megígért a Szentírásban. Ezeknek a jövendöléseknek a világos jelei most napjainkban zajlanak, az eseményekben amelyek részleteit azok akiknek szeme van meglátják. (a lelki emberek)
Tehát már nem hit kérdése, pl. a Szentatya, XVI. Benedek pápánk félreállítása, hogy majd pár nap múlva az ellenpápa – a Hamis Próféta – megjelenése a Szent helyen – hogy Őméltósága „bíboros” – Júdás is apostol volt. Célja, elősegíteni az Antikrisztus fellépését, szintén hamarosan. Jön a háború, a káosz, a pusztítás, a mérhetetlen szenvedés.
Ezeket már az évek óta tartó magán-kinyilatkoztatások által, és jelenleg is folytatódóan még nyomatékosabban és részletesen feltárta és tárja az Úr Jézus, a Mennyei Atya és a Szűzanya, különböző országokban, kiválasztottjai (prófétái) által. Akinek van füle és meg akarja hallani, meghallja és elfogadja.
Hogy a hitet, Istent elutasító mai modern világ erről nem vesz, vagy nem akar tudomást venni, az Ő dolguk, választásuk, döntésük, majd meggyőződnek, csak éppen nehogy túl későre.
Tehát nekünk, akik befogadtuk az igaz Hitet, éljük és várjuk az Ígéretek beteljesülését, napjainkban, tudjuk azt is, hogy most a lehető legjobban fel kell készüljünk a tőlünk telhető legjobb képességünk és lehetőségünk szerint, mert előbb a világtörténelem legborzasztóbb megpróbáltatásain, üldöztetésein és nyomorúságain keresztül vezet az utunk, immár utolsó, befejező szakasza.
Nagy balgaság és oktalanság volna részünkről, ha mindezek ismeretében és tudatában, mi is szemet hunyva a világias gondolkodású emberekkel menetelnénk egészen a szakadék széléig. Sőt, Testvéreinkkel szemben kötelességünk minden képességünkkel, életünkkel, példát, segítséget, útmutatást adjunk, ha igényelik és elfogadják, ezáltal minél többen megfelelően fel legyünk készülve, elsősorban a nagy megpróbáltatásokra, hűségre, még életünk feláldozása árán is (a keresztény vértanúk nyomdokain), hogy méltókká váljunk urunk fogadására, Aki hamarosan eljön. Marana Tha! – Orbaitelek 2013. 03. 07. Aláírásom
Lett erre felzúdulás. Hivattak a polgármesteri hivatalba, kijöttek a megyei gyerekvédelemtől. Előadták „leckéjüket”, figyelmesen, türelmesen végighallgattam. Akkor jöttem én, első kérdésem az volt, a Román államnak rabszolgái vagyunk-e, Pontának vagy Böszeszkunak, vagy netán az EU-nak? Elképedtek. Akkor milyen jogon rendelkeznek gyerekeinkről? A Mindenható megajándékozott velük. Tőlünk kéri számon, hogyan és mire neveltük. Elég volt az istentelenségből! A gyerekpótlékot a gazdasági válságra hivatkozva megszüntették, a munkahelyeket úgyszintén, akik még ha egyetemi végzettségük van, akkor sem kapnak munkahelyet stb. maguk jönnek a „dumával”, ennek az ideje lejárt. Az anyaméhben meggyilkolt gyerekek jogait miért nem védik? A garázdaságot miért nem fékezik meg? Azzal fejeztem be, hogy a cigányoknak társadalmi segély adnak, hozzánk jött-e valaki, hogy a mindennapi honnan kerül elő, tisztességesen, mert mi nem a húsos fazekak mellett ülünk. Az egyik bizottsági tag kijelentette, Ő is keresztény. Rákérdeztem, volt vasárnap templomba? Elmegy, amikor tud, válaszolta. Akkor Ön lelkileg halott, ha most meghalna, a pokolba kötne ki. Tudom, ezt nem hiszik, de nem vicc. Majd a Nagyfigyelmeztetéskor meggyőződnek. Utána még beszélgetünk. Elfehéredett. Nem volt veszekedés. Végül „kompromisszum” született, engedjem a gyerekeket, a tanulást nem erőltetik. Az ügyet lezárták.
Az első gyerek tíz osztályt végzett, a következő három nyolccal befejezte, segítenek a háztájiban és a mezőgazdasági munkálatok elvégzésében, nyugodtan, megelégedéssel. Volt egy kis traktorom, egyfajta kasza gép, azt is eladtam. Meg vagyok győződve, hogy a gépek, autók napjai meg vannak számlálva. Akik nem fogjuk a csipet elfogadni, ki leszünk közösítve. Ami meg van írva, be fog teljesedni, szóról szóra, betűről betűre. Hogy a papok, lelkészek, tiszteletesek, kussolnak, minden felekezetben, majd számot adnak. Vettem egy csikót, azt nevelgetjük, hogy a szomszéddal összefogva majd a minimális munkákat el tudjuk végezni. A régi mezőgazdasági szerszámnak nagy hasznát vesszük amikor eljön az ideje.
Pár éve, az u.n. mezőgazdasági Uniós támogatásokat is visszautasítottam. Nincs szükségünk a könyöradományaikra. Még a magyarországi iskolás tanszer azaz húszezer Ft. Támogatást sem igényeljük. A mai oktatás fabatkát sem ér, még a teológiai sem, mert génkezelt! Az idő elérkezett! Tanulunk önállóan megállni a lábunkon. Úgy húzzuk a takarót, hogy érjen. Időnként átismételjük a családban a II. Makkabeus könyv 7. fejezetét. Ha az Ó-szövetségben ilyen hősies módon kiálltak az igaz hitük mellet, mennyire nekünk, akiket az Úr saját Testével táplál ki kellene álljunk, igaz nem önmagunkban bízva, Őbenne, Rá, Keresztre szegezett tekintettel éljünk, haljunk.
Hogy ki vagyok? - egy senki. (De amire a bevezetőben utaltam – feltártam - nincs takargatnivalóm!) – egy matróz az árbockosárban! Nemrég láttam „Róma püspökét” egy „ambó” mögött állott. Az ambó elején egy régi vitorlás hajó kormánykereke volt látható, olyan küllős forma. Az árboc tetején szokott lenni „árbockosár” egy matróz abból kémleli a messzeséget, hogy lehetőleg időben jelezze a veszélyt, a kapitánynak. Ez a mai valóságnak karikatúrája, mert a mai hajók radarral, műholdról stb. egyszóval modern technológiával vannak felszerelve. Hogy Róma püspöke hajójának árbockosarában ki ül, nem érdekel, én már nem vagyok a hajóján, mert a Pokol felé tart. Amit állítok, tudok, hogy még a Kovászna-i Szent István tiszteletére szentelt Templom, és plébánia hajójának árbockosarában vagyok, úgymond önmagamat kiközösítve is. Jeleztem és jelezem a veszélyt, annak ellenére, hogy a kapitány úr nagyon bosszankodik, mert ő nem észleli, figyelmen kívül hagyja, „kacsának” gondolja. Az ő felelőssége. Mi, akik felismertük a veszély közeledtét, készítgetjük a mentőcsónakot, hogy idejében elhagyjuk a hajót, ha kapitányunk a rosszirányba vezeti.
Hogy Főegyházmegyénk hajójának árbockosarában megbízható, hiteles matróz van-e, az illetékesekre tartozik, ellenőrizzék. De egyes jelek arra utalnak, „kakukk fióka” került oda, reméljük idejében észre veszik, és intézkednek. Akkor a hajónk a „hiteles tanítás útvonalától nem tér se jobbra, se ballra”! A plébániák hajóinak is könnyebb lesz a tájékozódás. Hogy egyesek más irányba elhúznak, saját felelősségük, kötve kutyát tartani nem lehet. Marana Tha!
Befejezésül, két fontos személy megnyilatkozásaiból idézek, hasonló forrásból táplálkoznak, egy Urat szolgálnak, törekednek a világ eseményeit irányítani.
Interjú Balogh Bélával. Székely Hírmondó 2012. 01. 10. „A régi struktúráknak előbb össze kell omlaniuk! Egy új aranykorszak felé közeledünk – ahol az isteni törvényt közvetítő beavatottak vezetik a társadalmat, (a Hamis Próféta és a minden népet keblére ölelő Új Egyház) és az emberek boldogan élnek. Az egymás iránti jó szándékot kell erősíteni, a jót meglátni... egymást segítve élni, cselekedni”. (Bergoglió bíboros, sajnos Csaba testvér is ezt a nótát fúja, nem tűnik fel senkinek?) „Létezik egy Univerzális intelligencia, s ennek törvényei vannak!” (neve is van Sátán). A mérnök úr a svédországi rózsakeresztes Fehér Sas szabadkőműves Páholy tagja, Sepsiszentgyörgyön előadást tartott. Kik készítették elő a terepet?
Közeledik a III. Világháború! Székely Hírmondó 2012. 01. 26. Henry Kissinger megnyilatkozása: „Az eljövendő háború olyan súlyos lesz, hogy csak egy szuperhatalom nyerheti meg, és az mi vagyunk! (micsoda arrogancia) Az éhezők hada fog kószálni mindenütt! Megmondtuk a hadvezetésnek, hogy nyersanyagforrásaik miatt át kell venniük hét közel-keleti országot, és már majdnem befejeztük a munkát. (tessék „arab tavasz” hivatalos hírcsatornák – blöff a javából – vagy gondoljuk az „öreg szenilis”, nem kell sokáig várjunk, befűtnek, hadd izzadjunk). A hamuból egy új társadalmat fogunk felépíteni, és csak egy szuperhatalom marad. Globális kormány lesz. (az Antikrisztus vezetésével) Az Egyesült Államok rendelkezik a legjobb fegyverekkel, olyanokkal is amilyen senki másnak nincs, és be fogjuk vetni azokat a fegyvereket, ha eljön a megfelelő idő”!
Még van valakinek illúziója a szabadkőművességgel és a jövővel kapcsolatosan? Nekem nincs! Hadd idézzek még pár mondatot:
„A globális elit évtizedek óta építi a „minden út ugyanahhoz az Istenhez vezet” filozófiára épülő világvallás alapjait (még katolikus katedrák közreműködése által is az egyházi szabadkőműveseknek ez legfontosabb feladata). Az elit tisztában van azzal, hogy még az egységes Világgazdaság és Világkormány sem lesz képes teljesen egyesíteni az emberiséget, közös, Globális Vallás nélkül! Ez a vallás azonban szöges ellentéte annak, amit a Biblia Tanít, mert a bibliai igazságokat a - különböző hátterű emberek közötti barátságra - kívánja cserélni!”.
Következik egy „gyöngyszeme” Ferenc ellenpápának: „Közel érezzük magunkat mindenkihez, aki bár nem tartja magát egyetlen vallási hagyomány követőjének sem, úgy érzi, hogy az igazságot, a jóságot és a szépséget keresi, akik a mi drága szövetségeseink az emberi méltóságért, a békés együttélésért és a Teremtés védelméért folytatott harcban!”
Az események hatására – a föld készen áll majd a – békét és barátságot – ígérő Globális Vallás elfogadására! Az újdonság tetszeni fog nekik, mert izgalmat, szenvedélyt ajánl fel, az úgynevezett szeretetet, mely az EGO által lesz vezérelve és karizmatikus megjelenésének nehezen lehet majd ellenállni”.
Mindezek tudatában nincs okunk a nyugtalanságra, ezeknek mind meg kell történniük. Legfőbb ideje komolyan munkához látni, minden fel van tárva. Térjünk meg, tartsunk bűnbánatot és higgyünk az Evangéliumban. Nem nehéz a konkolyt a búzától megkülönböztetni, a keskeny utat, a szélestől. A vitatkozást kerülni kell. Mindenütt megvan az a pár ember, akik megkapták az ajándékot, csak élesszék, szítsák fel és egymást támogatva el kell indulni a Golgotára, Urunk nyomdokain. Testvéri együttérzéssel és szeretettel Imre. Áve Mária!

http://www.uzenetek.eu/news/amit-az-erdely-i-huseges-katolikusoknak-figyelmebe-ajanlok-befejezo-resz-/