2011. július 12., kedd

Tizennégy segítőszent

Július 12-én a tizennégy segítőszentet ünnepeljük: az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények, általában betegség, ínség esetén.
A tizzennégy segítőszent (Quatuordecim Auxiliatores, Quattuordecim Advocati) az első századok keresztény vértanúi, akiket együtt hívnak segítségül a keresztények. A tizennégyes szám feltehetőleg az apostolokra utal: a tizenkét tanítvány, továbbá Pál és Barnabás. Tiszteletük a középkorban terjedt el, főként német nyelvterületeken és az azokkal szomszédos országokban. Csoportjukba időnként és területenként olykor más-más védőszenteket is soroltak. Legtöbbször szerepelt: Ákos, Borbála, Balázs, Cirjék, Dénes, Egyed, Erazmus, Euszták, György, Alexandriai Katalin, Kristóf, Antiochiai Margit, Pantaleon, Vitus. A hagyomány szerint e szentek a haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy bajokban megsegíthetik.
Kultuszuk német földről a nagy pestisjárvány (1347–52) idején terjedt el s virágzott Közép-Európában. Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szenteltek a tiszteletükre. A XV. században fogalmazták meg a tizennégy segítőszent officiumát. Csoportos ábrázolásuk a XV. század századtól terjedt el Európa szerte. Általában egy központi alak, Szűz Mária vagy egy helyi szent körül ábrázolják őket, attribútumaikkal.
Magyarországi tiszteletükről az első adat a XV. századból való. Radó Polikárp egy kassai misekönyvbe jegyezve miséjük szövegét is megtalálta. Oltáruk készült Kassán, Csegöldön, Kelénpatakon; oltárképük Liptószentmártonban, Lőcsén, Besztercebányán, Garamszentbenedeken; a budavári Szent Magdolna-templomban kápolnájuk volt. Hazai kultuszuk a XVI. században megszakadt, s csak a XVIII. század német bevándorlói hozták magukkal ismét: Győrszigetben, Győr-Újvárosban, Bodajkon, Nagytevelen és Siklóson emeltek oltárt. Tiszteletükre szentelt kápolnák és templomok helyszínei: Pest (a Kecskeméti kapunál), Etyek, Zsámbék, Pilisvörösvár, Dág, Soroksár, Hajós, Gádor, Dárda, Kisdorog, Pilisborosjenő, Pest (szervita templom), Kecskemét (piarista templom).
Litániájuk szerint György a hit elleni kételyekben, Balázs a torokbajokban, Erazmus az altest fájdalmaiban, Pantaleon minden betegségben, Vitus a szemérem elleni kísértésekben, Kristóf  az utak veszedelmei ellen, Dénes a lelkiismeret nyugtalanságában, Cirjék a pokoli kígyó incselkedései ellen, Akácius (Ákos) a halálfélelemben, Euszták a reménytelen helyzetekben, Egyed a gyónásban érzett álszégyen maitt, Margit a veszélyben forgó szülő asszonyok bajaiban, Katalin a bűnbánók megtérését késleltető akadályok ellen, Borbála az utolsó szentségek fölvételében hatalmas pártfogó.
* * *
Részlet a litániájukból:
Szent György, te az üldözöttek bátor védelmezője, hatalmas pártfogó a hit elleni kételyekben...
Szent Balázs, te a hízelgés és fenyegetőzés állhatatos meggyőzője, hatalmas pártfogó a torokbajokban...
Szent Erazmus, te iszonyú ütlegeknek alázatos elszenvedője, hatalmas pártfogó az altest fájdalmaiban…
Szent Pantaleon, te nagy orvos és vértanú, Jézus szent nevének erejéért hatalmas pártfogója minden betegnek, ki ájtatosan fohászkodik: Jézus, Mária...
Szent Vitus, te hősies legyőzője a leggyalázatosabb csábítóknak, hatalmas pártfogója az ifjaknak, a szemérem elleni kísértésekben...
Szent Kristóf, te alázatos szolgája a segély nélküli vándoroknak, hatalmas pártfogó a tűz, jég, éhség, döghalál és a gonoszlélek támadásai ellen, halálunk óráján...
Szent Dénes, te az isteni sugallatoknak gyors követője, hatalmas pártfogó a lelkiismeret nyugtalanságában…
Szent Cirjék, te a gonoszlélek hatalmas kiűzője, hatalmas pártfogó a pokoli kígyó incselkedései ellen...
Szent Akácius, te alázatos elszenvedője szégyenteljes ütéseknek, hatalmas pártfogó a kínteljes aggodalomban, mely olykor a halál előtt jelentkezik...
Szent Euszták, te a legváltozatosabb végzetnek türelmes elviselője, hatalmas pártfogó a legzavartabb bonyodalmakban...
Szent Egyed, te a mezíteleneknek jótékony felruházója, hatalmas pártfogó az álszégyen ellen a gyónásban...
Szent Margit, te állhatatos megvetője a pogány vőlegénynek, hatalmas pártfogója az asszonyoknak, kiknek élete gyermekük életével együtt veszélyben forog...
Szent Katalin, te a bálványunódás dőreségének értelmes legyőzője, hatalmas pártfogója a bűnbánóknak a megtérés útján
Szent Borbála, te a leggyengédebb földi érzelmeknek hősies megvetője, hatalmas közbenjáró az utolsó szentségek fölvételére
Könyörögj, könyörögjetek érettünk.
Magyar Kurír