2012. október 9., kedd

Marton Marcell Boldizsár: Az Élő templom.


Marcell atya„Dicsőítsétek meg és hordozzátok az Istent testetekben” (1Kor 6,20)
Az embernek legnagyobb ellensége nem a világ, még csak nem is az ördög, hanem a test. A világot el lehet hagyni, az ördögöt a pokolba kergetni, de a test - velünk marad. Együtt „menetelünk” vele az Örökkévalóság kapujáig. Mit tegyünk vele?

  Győzzük le, vessük szolgaságba! Szolgálja engedelmesen urát: a lelket. Erre való a külső önmegtagadás.Ami alsó, az legyen alul és ne kívánkozzék a trónra. Az a lélek helye!...
A test szolga. De vajon a szolga megvetésre méltó? Igen, ha lázadozik, ha ellenáll, ha hatalomra tör. Akkor ura fölkel ellene, és karddal kényszeríti eredeti hivatására: szolgálni hűséggel urát! A szolgai hivatás azonban magasztossá is lehet. „A test azonban nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért”(1Kor 6,13).
Íme, a fölséges hivatás! A „hitvány”, a „megvetett” test az Úrért rendeltetett.
Egészen új szempontok tárulnak elénk. Az Apostol mintha csak fokozni akarná csodálatunkat: „Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja?... Aki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele... Kerüljétek az erkölcstelenséget! ... Minden bűn, amelyet az ember elkövet, a testén kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét. Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi?” (1Kor 6,15. 17-19).
Nem, nem vagyunk a magunkéi. Az Úré vagyunk, a Krisztus tagjai, a Szentlélek temploma. Erre születtünk.
A test arra rendeltetett, hogy templom legyen.
Megcsókoljuk a templom falát, a hideg téglát, áhítattal nyomjuk ajkunkat a megtaposott kőre, mert szent az a hely, amelyen állunk. Isten lakik benne. Kis Szent Teréz meg-megkopogtatta édes gyöngédséggel, és a szentek serege nézte vágyó, tiszta szemekkel, a tabernákulum arany ajtaját, mert belül a Kedves, a Jegyes, az Alfa és Omega, a Minden lakozott: Jézus! És az arany paténát, ha azon a Salutaris Hostia fehérlik, a ragyogó kelyhet, ha abban a szent Vér drága cseppjei csillognak, csak a pap kezei érinthetik - olyannyira szent az az élettelen tárgy, mert tartja vagy tartalmazza az Istent magát. És ki nyúlhat a gyönyörű monstranciához, ha benne ott sugárzik reánk, szegény boldog halandókra, a Legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtőző Istenség?! Pedig ez is élettelen tárgy! És mégis szent! Megszentelte Isten jelenléte. De a test több ezeknél.
Élő templom a test.
„Nem tudjátok-e, hogy az Isten temploma vagytok?” (1Kor 3,17). Ez a test Istent hordozza. Nem kell-e Őt is dicsőíteni? Fenséges felelősség!
Vajon milyen legyen az élő templom?
1. Legyen mindenekfölött tiszta!
Azaz ártatlan, mint a kisgyermek teste, amelyet nem szántottak még föl ráncokba-árkokba az élet viharai. Vagy ha igen, akkor újjászületett a szentgyónás bánatfürdőjében.
Érintetlen, mint a liliom, amely úgy remeg a letöréstől és a durva érintéstől, mint a rabul ejtett őzike a barbár vadász kegyeden tekintete előtt.
Harmatos, mint a hűs tavaszi hajnalok magas füvű rétsége, amelybe még nem gázolt bele ember lába csizmája.
Üde, mint a rózsa a bokron, amelyet a fölkelő Nap első sugarai csókolgatnak...
Tiszta, tiszta, ha kell: megtisztult - a betegségek, a testi fájdalmak, szenvedések tűzkohójában. Az ilyen test - élő templom. Istent hordozza és dicsőíti meg.
2. Lássék meg rajta, hogy Istent rejti élő falai közt.
Aki mellette elmegy, önkéntelenül nyúljon a kalapjához, vagy vessen keresztet, mert Isten lelke lakik abban. Támadjon fel a hívő emberben láttára a tisztelet és a hódolat: hiszen a Teljes Szentháromság vett benne lakást (Jn 14,23).
3. Lobogjon benne eleven lánggal az örökmécses: a szív!
Lángja a szeretet piros tüze, amely ki nem alszik, el nem lobban - mindörökre! Tőle forrósodik meg az élőfal; szikrázik, ha hozzáérnek: gyújt életre más szíveket, és szent tiszta szeretetre testeket. Éget, de el nem éget. Szeretet a neve e földi szív lángjának, az a szeretet, amely nélkül zengő érc és pengő cimbalom minden ékes emberi vagy akár angyali beszéd. Szeretet, amely nélkül semmi a tudományunk, a hitünk, az alamizsnánk és a vértanúságunk.
Ó boldog, ó, templommá lett test, amelyben ilyen szív dobog!
4. És töltse be ezt a testet az emberi lélek, amely mint valami gyönyörű, szellemi, meg nem fogható, kiterjedést nem ismerő aranytabernákulum csukódjék Ura, Istene köré. Ez teszi a testi embert lelki emberré, lelkesíti meg az anyagot; ez, ez teszi szentté, méltóképpen Isten hajlékává a sár-foglalatot. A lélek, s újra a lélek! Ez lesz minden gondja az élő templomnak s nekünk, akik éppen ezért „nem élünk többé test szerint", hanem lélek szerint. A test emberei ugyanis a testi dolgokra törekszenek, a lélek emberei a lelkiekre (Róm 8,5-6).
Mostantól fogva pedig befogjuk a testet is a lelkiek kocsijába s ami eddig udvari szállítója volt az ördögnek s az anyagiaknak, most segíti a lelket szárnyalni - mind magasabbra, a tökéletességre. Mert „Isten nem tisztátalanságra hívott meg minket, hanem szentségre” (1Tesz 4,7).
Mily csodálatosan szép program a legnagyobb, a legveszélyesebb ellenség - a test számára! Elő templommá lenni! Hogy elérje a szentség fokát! Hogy világítson az embereknek, mint a zsidóknak nappal a felhő-, éjjel a tűzoszlop! Hogy kisugározza Istent! Hogy megsejtesse a léleknek az anyagot mondhatatlan mértékben felülmúló szépségeit! Hogy vonzza a lelkek ezreit a lelkiekre, a tiszta, mennyei életre! Hogy legyen mágnes, ellenállhatatlan, amely ne csak a vasat, de minden nemes fémet, még a kavicsot is, sőt a porszemet is magához rántsa.
A testi ember - igen! - lelki ember lesz, úgyhogy, aki látja, megáll illetődve, s leolvassa homlokáról, mint a görög ember Apolló temploma tympanonjáról: Deus adest! Itt Isten van jelen! A test, amely előtt megállt, nem Isten ugyan, de Isten temploma! Őt hordozza, Őt dicsőíti!
Így élni ebben a testben: nem kezdete-e egy angyali életnek, amely teljessé, tökéletesen angyalivá csak az Égben lehet?!...
Ha pedig akarod tudni, Testvérem, hogyan lehet tested hamarosan Isten élő templomává, akkor csak ennyit mondok: Isten legszebb temploma - Mária! Élj Általa, Vele és Benne, és tested templomából soha ki nem kívánkozik a felséges Lakó, a Háromszemélyű Egy Isten, a dicsőséges és boldog Szentháromság! Ő, Mária lesz az élő templom igazi, fáradhatatlan gondozója, tökéletes sekrestyése, díszítője, Ő lesz pótolhatatlan, állandó megújítója, Ő, Ő - a leggondosabb Édesanya: Mária!

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - "The Warning"

Második Eljövetelem kihirdetése hirtelen lesz

2012. október 8. Hétfő, 19:00
Drága szeretett leányom, sürgetem minden követőmet, hogy legyenek erősek ebben az időben.
Szent Szavam, az emberiségnek adott Ajándékom, melyet ezen üzenetek által adok, sok kritika tárgya lesz.
Nektek erősnek kell maradnotok, amikor Szavamat széttépik és lekicsinylik. Ez nagyon nehéz lesz számotokra, de el kell viselnetek ezt a gyötrelmet, mert ez csak a kezdet. Az ellenség fel fog emelkedni, hogy szétszedje Üzeneteimet, melyet mindnyájatoknak adok, hogy a lelkek megmenekülhessenek.
Ő minden lélekre számít, akit elcsábít, aztán elvonja őket ezektől az üzenetektől. Ezt azáltal teszi, hogy először is elcsábítja a híveket, hogy ne dolgozzanak Velem testvéreik megmentéséért. Ő nem akarja, hogy imádkozzatok, hogy megmentsétek a lelküket.
Egyházam valamennyi szolgájának, aki megtiltja nektek, hogy a Keresztes imahadjárat imáit imádkozzátok, szüksége van imáitokra. Ők nem tudják megakadályozni Imáim terjesztését. Ha megpróbálják ezt, akkor szükségük van a segítségetekre. Sajnos sok lelket eltereltek Küldetésemtől, mert mint olyan, ez az utolsó a Földön.
Ezekben az időkben lesz látható, hogy Egyházamban a szakadás egyre nagyobb lesz. Miközben az egyik oldal szenved, hogy megvédje Evangéliumomat, a másik megpróbálja felújítani Egyházamat, Tanításaimat modernizálni, és ocsmány törvényeket bevezetni Egyházamba.
Álljatok fel bátran és egyesüljetek, mert ez az idő szinte elérkezett, és ti hallani fogtok ezekről az új gyakorlatokról, melyek egyikének sem lesz köze az igaz Evangéliumomhoz, vagy Tanításaim Igazságához.
Ezek a megpróbáltatások fenyegetően közelednek, mint a nagy barikádok.  Ti tanítványaim úgy érzitek majd, mintha csapdába estetek volna. Tehetetlennek fogjátok érezni magatokat és könnyeitek fognak folyni.
Gyengeségeitek az erőtök lesz. Szenvedésetek által, vagyis, amikor ennek a szörnyű megkorbácsoltatásnak lesztek tanúi, erősekké váltok.
Minden megpróbáltatásért, melyet a Nevemben viseltek el, még erősebbé teszlek benneteket. Tartsatok ki és Én megáldalak benneteket az erő, a bátorság és a meggyőződés kegyelmével.
Ti vagytok az Én Hadseregem, fénysugaram ebben a világban. Minden kísérletet meg fognak tenni arra, hogy ezt a fényt eloltsák, de hasztalan.
A ti fényetek sugarai, Irántam való szeretetetek kigyulladnak majd, egy világítótoronyhoz hasonlóan, később pedig egy nagy tűzhöz lesz hasonló. A Szentlélek e tüze, mely mindnyájatokat magával ragad, kiterjeszti majd lángjait a világ minden sarkára.
Ti lesztek ezek, drága hadseregem, akik ezt megteszik. Mennyei vezetésben lesz részetek. Menetelni fogtok előre. El fogjátok taposni a szegény lelkek gonosz hadseregét, akiknek a Sátán parancsol, és ők tehetetlenek lesznek veletek szemben.
Nem sokkal ezután Dicsőségem Nagy kihirdetése fog történni a világban.
Második Eljövetelem kihirdetése hirtelen lesz. Ez tehát váratlan lesz, jóllehet, ti már jól fel voltatok készülve. Abban az időben lesztek megadományozva az Örök Élet nagy Ajándékával.

Jézusotok