2014. május 31., szombat

A Sátán megvakítása


"Kedves Testvéreim a hitben! Az utóbbi 16 év során, amióta a Szeretetláng üzenetek terjesztésében részt veszek, sokszor tartottam már az országos találkozókon előadást a Szeretetlángról szóló kinyilatkoztatásokról. Előrehaladott korom miatt ez a mai előadás lesz az utolsó ezek sorában. Elérkezett az ideje, hogy egy fiatalabb pap-testvérem vegye át ezt a feladatot. De a szívemben életem végéig változatlanul égni fog a Szűzanya Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja.
Eddig évente más és más szempont szerint próbáltam megvilágítani a Szeretetlángról szóló üzeneteket, ezt a gazdag anyagot. Ezt szeretném az idén is tenni, és ezzel lezárni az előadás-sorozatot. A világszerte növekvő hitehagyásra való tekintettel most egy olyan témával foglalkozzunk, mely mind jelentősebbé válik. Az emberek egyre aggasztóbb eltávolodása Istentől nem utolsó sorban az ördögi erők káros hatására vezethető vissza.
A Szűzanya ezért újra és újra utal az üzeneteiben arra, hogy Szeretetlángjának megvan az ereje és hatalma ahhoz, hogy megvakítsa a Sátánt. Mint a Magyarok Nagyasszonya, itt, az Ő országában különösen is meg akarja óvni minden gyermekét az ördögi támadásoktól, melyek oly sok békétlenséget, viszályt és szenvedést okoznak. Sokan, különösen Nyugat-Európában nem szívesen hallanak a Sátán létezéséről. Mégsem hunyhatjuk be a szemünket e valóság előtt, mely lelki üdvünket fenyegeti.
Inkább hálásnak kell lennünk azért, hogy a Boldogságos Szűz fölkínálja számunkra Szeretetlángja oltalmát, és meghallgatnunk, amit vele kapcsolatban ajánl.
Február 2-án, a Szeretetláng ünnepén, minden évben azt az evangéliumi részt olvassuk a liturgiában, hogy József és Mária fölajánlják a kis Jézust a jeruzsálemi Templomban. Amikor Simeon karjaiba veszi a gyermeket, a következő szavakkal magasztalja Istent: „Meglátták szemeim az üdvösséget, melyet minden nép színe előtt készítettél” (Lk 2,30). Az áteredő bűn következményeitől, a betegségtől, szenvedéstől és haláltól való szabadulásunk, az üdvösségünk s a lelkek megmentése az örök életre a Szűzanya nagy szándéka minden üzenetében, melyet évszázadok óta a világ sok helyén intéz az emberekhez. De Magyarországon kívül egyetlen más országban sem nyilatkoztatta ki, hogy minden ember számára fölkínálja Szeplőtelen Szívének Szeretetlángját a lelkek megmentésére és megszentelésére.
Szűz Mária minden emberre, minden népre és nemzetre ki akarja árasztani e ke-gyelmi áradatot, melyről azt mondta: „Mondom neked, leánykám, ilyen hatalmas ke-gyelmi erőt még nem bocsátottam a rendelkezésetekre, mint most, Szívem szeretetének lobogó lángját. Mióta az Ige Testté lett, ily nagy megmozdulás nem történt részemről, mely így tört volna felétek, mint ahogy Szívem Szeretetlángját küldöm hozzátok. Ilyen még nem volt, mely a Sátánt így megvakítsa.” (1962. aug.1.)
Ennél a kegyelmi kiáradásnál azonban nemcsak azon lelkek megmentéséről van szó, akiknek üdvössége bűnös életük miatt veszélyben van. A hívő lelkeknek, akik őszintén törekszenek Isten akarata szerint élni, abban segít ez a kegyelem, hogy előre haladjanak az életszentség és a tökéletesség útján, s így egykor majd az örök boldogság magasabb fokára jussanak. Aki megnyílik a Szeretetláng kegyelme előtt, a Szentlélek fényében közelebb kerül Istenhez, és még inkább részesül Isten szeretetéből és irgalmasságából, amely minden lelket végtelenül gazdagít.
A lelkek megmentéséhez az örök kárhozattól a Szűzanya újra és újra együttműködésünket kéri imáink és áldozataink által, hogy Szeretetlángjának kegyelmét kiáraszthassa minden emberre. Ezzel azt szeretné elérni, hogy a bűnösök megtérjenek a kárhozatba vezető útról, és újra Istenhez forduljanak. A mai időkben, amikor az Istenbe vetett hit mind jobban kialszik a szívekben, a Szűzanya nagy aggodalmára egyre több ember jár a romlásba vezető úton. Ennek okai nemcsak az emberi gyengeségre vezethetők vissza, hanem az ördögi erők egyre növekvő befolyására is, akik a bűnök miatt meggyengült emberi lelkeket még erősebben támadják, és megpróbálják az Istenbe vetett hittől eltántorítani.
Az embernek ezért ma még inkább szüksége van oltalomra a sátáni erőkkel és hatalmakkal szemben, amelyek szüntelenül próbálják bűnre csábítani az isteni parancsolatok figyelmen kívül hagyása által. Pedig ezeket épp az ember életének védelmére és kibontakoztatására adta a Mindenható. Szeretetlángja által a Szűzanya fényt akar hozni a bűn sötétségébe, hogy így jobban felismerjék és megtegyék Isten akaratát az emberek.
Sőt még ennél is jóval több történik, mert a Szeretetláng hatalmas kegyelmi kiáradása által megvakul a Sátán. Így már nem tud olyan erősen hatni a lelkekre. A Szeretetláng ezért védőpajzs a lélek számára, mert fényébe burkolva nem látja őt a Sátán. E fénysugártól megvakítva már nem tudja bűnre vezetni. A Sátán erejét veszti, mintegy megbénul, s a lélek felszabadul ártó befolyása alól és ezáltal elnyeri a lelki békét.
Szűz Mária így a fő baj gyökerét akarja kiirtani, és a halhatatlan lelket az örök sötétségtől megmenteni. Ennek előfeltétele azonban, hogy az ember megnyíljon a Szeretetláng kegyelme előtt, s elfogadja az abból áradó erőt. Nehezíti viszont ezt az a tény, hogy a legtöbb ember ma már nem hisz a Sátán és a gonosz lelkek létezésében, s azok kísértő és romboló erejében. Holott a Szentírásból és az egyház tanításából nyilvánvaló a létezésük.
Jézus maga nevezi a Sátánt „gyilkosnak kezdettől fogva” (Jn 8, 44), és azt mondja: „ő a hazugság atyja”. Az a szellemi lény ő, aki Isten helyét akarta elfoglalni. A tisztátalan lelkek, az ördögök szüntelenül Isten elleni lázadásra sarkallják az embert. Csábító hazugságaikkal próbálnak hatni az emberi lélekre, hogy elszakítsák Istentől. Ehhez a jó látszata mögött a csalás minden fajtáját fölhasználják. A Szentírásban az áll, hogy „az őskígyó, aki maga a Sátán, tévútra vezeti az egész világot.” (Jel 12,9)
A Sátán mindenki ellen harcol, aki megtartja Isten parancsait és kitart a Jézus Krisztusba vetett tanúságtevő hitben.
Az ördög számára ez annál könnyebb, minél több ember nem hisz már a létezésében. Ezért egész világosan és egyértelműen meg kell mondanunk: az ördög nem egy beteges fantázia szüleménye, nem is egy mitikus fenyegető alak, hanem valóságos lény, aki minden ember életére nézve komoly veszélyt jelent, ha nem szegül ellen befolyásának a hit erejében.
Megfontolandó azonban, hogy Lucifer szellemi ereje minden emberét messze felülmúlja. A legfondorlatosabb módon mindenkit a leggyengébb pontján támad, és megpróbálja csábító hazugságaival letéríteni az Istenhez vezető útról, s félrevezetni. Így sikerült ez neki Ádámnál és Évánál is, akik az első bűnbeesés után kiűzettek a paradicsomból. Azóta nehezedik rá az emberi természetre a betegség, a nyomorúság és a halál, melytől az egész emberiség szenved.
A Szentírásban ezt olvassuk: „Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot. Ha engedelmeskedsz az Úr, a te Istened parancsainak, amelyeket ma adok neked, s szereted az Urat, a Te Istenedet, az Ő útjain jársz, megtartod parancsait, törvényeit és rendelkezéseit, életben maradsz… Ha azonban elfordul szíved és nem engedelmeskedsz, ha elcsábulsz más isteneket imádni s nekik szolgálni, akkor ma tudtotokra adom: Menthetetlenül elpusztultok… Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti számodra az életet.” (MTörv 30, 15-20)
Minden embernek szabad akaratánál fogva döntenie kell Isten mellett vagy ellen. Így mindenki önmaga határozza meg örök sorsát. Nem vagyunk tehetetlenül kiszolgáltatva az ördögi erőknek. De föl kell ismernünk a kísértéseket, ellenállni azoknak, és állhatatosnak maradni a hitben. Az ember megkísértése mindig csábítás a bűnre, Isten parancsainak és akaratának figyelmen kívül hagyására. Arra ösztönzi az embert, hogy a bűnt választva váljon hűtlenné Istenhez, és forduljon el tőle. A kísértés feltételezi az ember szabad döntését a jó vagy a rossz mellett.
Számos igehely a Szentírásban nem hagy kétséget afelől, hogy az ember nagy kísértő-je a Sátán, a többi bukott angyallal együtt. Az emberiség történetének kezdete óta az ördögi erőknek ez a befolyása végzetes az emberre. Minden emberben újra és újra fölmerülnek rossz gondolatok, s bár megakadályozni ezt nem tudjuk, akaraterőnkkel ellen tudunk állni nekik.
A Szűzanya meg akarja óvni az embereket Szeretetlángja által az ördögi erők támadásaitól és csábításaitól. Ez világosan kiderül számos üzenetéből, melyeket Kindelmann Károlyné, Erzsébet asszonynak adott.
Már első üzenetében 1962. ápr. 13-án közli a Szűzanya: „egy új eszközt, egy fénycsóvát adok a kezetekbe. Ez Szívem Szeretetlángja... E kegyelemmel teljes Lánggal, melyet Szívemből adtam nektek, szívről-szívre járva gyújtsátok meg mindenkiét az egész országban. Ez lesz a csoda, mely tüzet fog, és amelynek fénye a Sátánt megvakítja. Ez az összetartó szeretet tüze, melyet Szent Fiam Sebeinek érdemei által eszközöltem ki a Mennyei Atyától.” A Sátán megvakítása a Szűzanya számára oly fontos, hogy ezzel a kinyilatkoztatással kezdte meg üzeneteit, melyeket 23 éven át, 1962-től 1985-ig adott.
Néhány hónappal később, 1962. nov. 22-én azt ígéri a Szűzanya: „Ha olyankor hallgattok szentmisét, mikor az nem kötelező, és a kegyelem állapotában vagytok, Szívem Szeretetlángjának kegyelmi hatását úgy árasztom ki, hogy ezen idő alatt is megvakítom a Sátánt, és ezáltal kegyelmeim bőségesen áradnak azokra, akikért felajánljátok.
A világtalan Sátán ugyanis hatalmától megfosztottan nem tud semmit cselekedni.
A szentmiseáldozaton való részvétel a legnagyobb mértékben fokozza a Sátán megvakítását.”
1962. május 14-én a Szűzanya sokak közömbös, részvétlen magatartására panasz-kodik súlyos bűnben élő embertársaik iránt. Szó szerint idézem: „A Sátán szédítő iramban söpri a lelkeket. Miért nem igyekeztek ezt minden erőtökkel, minél előbb megakadályozni?” Néhány hónappal később megismétli ezt a felszólítást: „A Sátán megvakítására törekednetek kell! Azt akarom, hogy egyetlen egy lélek se kárhozzon el. Mert a Sátán oly mértékben lesz világtalanná, amilyen mértékben ti munkálkodtok ellene.” (1963. nov. 27.)
Az Úr Jézus is utal erre 1964. jan. 17-i üzenetében: „Édesanyám azt akarja, hogy minden család egy kegyhely legyen, egy csodás hely, ahol veletek összefogva teszi csodáit a lelkek mélyén. Szívről-szívre járva kezetekbe adja Szívének Szeretetlángját, mely a családokban uralkodni akaró Sátánt a ti áldozatos imáitok által megvakítja… Az Ő közbenjáró nagy hatalma az, amellyel kieszközölte Tőlem a családok részére ezt a nagy kegyelmi áradatot, melyet most készül a Földre árasztani.” Milyen áldásosak lennének az Úrnak ezek a szavai a családok számára épp ma, amikor oly sok házasság fölbomlik az állandó konfliktusok miatt, amit leg-inkább a gyermekek szenvednek meg.
A családok szétesése – az Úr szavai szerint – az egész világot fenyegeti. A Szeretetláng kegyelmével a Szűzanya az összetartást akarja erősíteni a családokban a közös ima által. De az embereknek el kell fogadni ezt a kegyelmet, és imáik által megvalósítani. A családoknak a szeretet és a kiengesztelődés szellemében együtt kell működniük e nagy kegyelemmel, hogy gyümölcsöt hozhasson.
Idős lelkipásztorként gyakran tapasztaltam, hogy azok a házastársak, akik gyermekeikkel együtt imádkoznak és járnak szentmisére, nehéz helyzetekben is összetartanak. Az ilyen családok állhatatosak maradnak, s a mai idők zűrzavarában és az élet viszontagságai közepette sem esnek szét. De vajon hány család imádkozik ma még együtt, különösen, amikor nézeteltérések támadnak?
Megfontolandóak azok az üzenetek is, amelyekből kiderül, mily nagy segítség a Szeretetláng a haldoklók számára is, akik utolsó életszakaszukban gyakran testben és lélekben legyengülve még inkább ki vannak téve a gonosz lelkek támadásainak. Ha különösen az éjszakai virrasztás során imádkozunk értük, és a Szeretetláng megvilágosító kegyelmét kiesdjük számukra, megszabadul lelkük ettől a szorongattatástól. A Szűzanya azt mondja: „Ha Szeretetlángom kegyelmi hatása kiárad a haldoklókra, a Sátán megvakul, és a ti virrasztó imátok segítségével megszűnik a haldoklók kegyetlen küzdelme a Sátánnal, s Szeretetlángom szelíd fényénél a legmegátalkodottabb bűnös is megtér.” (1963. szept. 12.) A kegyelemtől megerősítve azután szabadon dönthetnek örök sorsuk felől. Ily módon a Szeretetláng által megmenthetjük az örök kárhozattól azokat a haldoklókat is, akik istentelenül éltek. (1962. aug. 7; 1965. júl. 9.)
Egy személyes élményemre szeretnék röviden kitérni. Egyszer egy idős haldokló férfi ágyánál álltam. Amikor imádkozni kezdtem érte, felesége és leánya értésemre adták, hogy ő ezt nem akarja. Egész életében nem volt kapcsolatban Istennel, nem imádkozott, nem járt templomba. Abban az elképzelésben élt, hogy a halállal mindennek vége. De én nem adtam fel, megfogtam a kezét, mélyen a szemébe néztem és arra kértem, hogy imádkozzon el velem egy Miatyánkot. Erre rám meredt. Felülni már nem tudott. De hozzátartozóinak nagy csodálkozására összekulcsolta kezeit, és együtt elimádkoztuk az Úr imáját. Ezután hamarosan meghalt. Meg vagyok győződve róla, hogy ez az idős ember, imádságának e szavai által: „Bocsásd meg a mi vétkeinket… és szabadíts meg a gonosztól”, életének ebben az utolsó szakaszában még elnyerte az örök üdvösséget az irgalmas Istentől.
Erzsébet asszony Lelki naplójában beszámol arról, hogy gyakran volt kitéve életében a Sátán erős támadásainak. Azt írja: „Számtalanszor előfordul, hogy meglep és fenyeget, hogy ő tudja ám, hogy én vagyok az, akit az ő megvakítására felhasználnak.” (1962. aug. 31.)
Lelkére gyakran teljes sötétség borult, és nagy szenvedéseket és kínokat kellett kiáll-nia (vö. 1963. jan. 14.). Lelki naplójában a következőt jegyzi föl: „borzalmas harcokat kell megvívnom a Szent Szűz Szeretetlángja miatt.” (1962. aug. 31.) A gonosz ellenség újra és újra megpróbálta minden eszközzel – hol hízelegve, hol fenyegetve – eltántorítani attól, hogy továbbadja az Úr Jézus és a Szűzanya üzeneteit.
Egy drámai eseményről, amely 1969 nyarán történt, így számol be Erzsébet asszony: A Sátán állandóan a kétely kínjaival gyötörte, hogy a kinyilatkoztatások, amelyeket leírt, isteni eredetűek-e. Ezek a szorongattatások olyan erősek voltak, hogy kétségbeesésében már azon volt, hogy megsemmisítse a Lelki naplót, hogy ezáltal megszabaduljon ezektől a lelki kínoktól. De amint az Úr közléseit el akarta égetni, Jézus megbénította kezét, úgyhogy a napló kiesett kezéből, ő pedig tehetetlenül rogyott össze. Nemcsak hogy a gyufát nem tudta meggyújtani, hanem mozdulni sem tudott. Ebben az állapotban találta meg legidősebb lánya, aki felismerte szándékát, kiragadta kezéből az anyagot, és magával vitte szobájába.
Amikor Erzsébet asszony visszanyerte megbénult keze mozgását, lánya után szaladt, és ismét elhozta szobájából az Úr Jézus közléseit, újra azzal a szándékkal, hogy elégeti. Erre ujjai és keze bénultsága ugyanúgy jelentkezett, mint az előbb. „Ekkor ébredtem tudatára annak – jegyezte föl –, hogy helytelenül cselekszem, és nem engedi az Úr, hogy megsemmisítsem a világgal közlendő szavait.” Ilyen nehéz helyzetekben mindig az Úrhoz és a Szűzanyához fordult, akik meg is erősítették.
Nemcsak Erzsébet asszonynak kellett megtapasztalnia, hogy a Sátán mindent megtesz azért, hogy a Szeretetláng kegyelmi kiáradását akadályozza. Sok szeretetlángos testvérünk Magyarországon és külföldön is újra meg újra nehézségekbe és akadályokba ütközik az üzenetek terjesztésében. Az illetékes püspök, Erdő Péter bíboros (úr) Erzsébet asszony Lelki naplóját öt évvel ezelőtt Imprimatur-ral, egyházi jóváhagyással látta el. Ezzel hivatalosan is megerősítette, hogy a Szeretetláng Lelki napló üzenetei az Egyház tanításával nem állnak ellentmondásban. Ez a jóváhagyás segít abban, hogy megvalósuljon a Szűzanya óhaja, hogy mielőbb az egész emberiségre kiterjeszthesse Szívének Szeretetlángját.
Bár a Sátán minden eszközzel próbálja hátráltatni a Szeretetláng terjedését, megakadályozni mégsem tudja, hisz a Szeretetláng maga Jézus Krisztus, a világ világossága, akinek fényét egy teremtmény sem tudja kioltani.
Minden ember a fény és a sötétség közötti lelki harcban áll, melyben hitünknek ki kell állnia a próbát. Erre a szellemi harcra a sötétség hatalma ellen utal Szent Péter apostol is a következő szavakkal: „Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a Sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.” (1Pét 5,8) Tisztában kell lennünk azzal, hogy a Sátán minden embert megpróbál hazugsággal és megtévesztéssel elszakítani Istentől, és magával ragadni az örök kárhozatba.
Ma a világon eddig soha nem látott mértékben túlárad a bűn. A föld telve van erőszakkal, erkölcstelenséggel, bírvággyal, igazságtalansággal és az ember által okozott nyomorúsággal. Minél inkább elfordulnak az emberek Istentől, annál erősebbé válik ez a hanyatlás. Végül is ez az oka annak, hogy éppen most, a mi időnkben esdette ki a Szűzanya a Mennyei Atyától Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának kegyelmi kiáradását, hogy a világot a további hanyatlástól megóvja, és minél több lelket megmentsen az örök kárhozattól.
Merítsünk erőt és bizalmat a Szűzanya szavaiból, aki Fatimában meghirdette, hogy Szeplőtelen Szíve végül majd diadalt arat. A Boldogságos Szűznek ezt a győzelmét már a protoevangélium is megígéri, nevezetesen, hogy az Isten által neki adott hatalommal Ő fogja eltiporni a Sátán fejét. A Szűzanyának ez a dicsőséges győzelme épp a Sátán megvakítása révén, a Szeretetláng által fog megvalósulni.
A Szűzanya szinte könyörögve kéri mindnyájunktól: „Bízz és higgy most már végre anyai hatalmamban, mely hatalommal a Sátánt megvakítom és a világot a kárhozattól megmentem!” (1963. okt. 23-24.) Ehhez van szüksége a mi imáinkra és áldozatainkra, hogy az emberek megnyissák szívüket a Szeretetláng kegyelmei előtt, és Istenhez térjenek. E végső győzelemmel a sötétség hatalmai fölött, és minden, Istent szerető lélek fölvételével a mennybe, fog végül kiteljesedni az isteni üdvözítés műve.
Egy személyes kívánságommal s egyben áldás-kívánásommal szeretném befejezni utolsó előadásomat külföldi papként itt, ezen a helyen:
A Szentlélek világosítsa meg minden magyar hívő lelkét, hogy felismerjék, mily nagy kegyelmi ajándékot és mily egyedülálló kinyilatkoztatást adott az Ég a lelkek megmentésére és megszentelésére ebben az országban. A magyar nép különös kiválasztottsága folytán a népek nagy családjából, nagy öröm és hála fakadjon minden magyar szívében, hogy szeretetteljes odaadással szolgálja a Szeretetláng kiáradását és a róla szóló csodálatos üzenetek terjedését az egész világon minden ember javára és üdvösségére. Ámen."
dr. Wilhelm Leichmann, azaz Vilmos atya előadása, elhangzott a XV. Országos Szeretetláng Találkozón (2014. máj. 31.)

Miféle célokat szolgál a buzulás népszerűsítése és a "gender-ideológia"?

A sorsunkat irányítani kívánó, uralkodó cionista oligarchia (vagyis az a bizonyos homályba burkolózó háttérhatalom) immár nem csupán terjeszti és népszerűsíti a homoszexualitást, de megalkotta a buzulást ideológiailag alátámasztani hivatott eszmét: az úgynevezett „gender-ideológiát”. Melyet – az oktatási rendszer, a média, a film- és a szórakoztatóipar teljes arzenáljának felhasználásával – gőzerővel terjesztenek a nyugati világ népeinek körében. De vajon miféle céloktól vezérelve folyik ez az őrület?
Tisztázzuk először is, hogy mi is az a „gender-ideológia”, melyet rövidesen minden magát „haladónak”, „civilizáltnak”, „modernnek” tartó és a „nyugati értékek mellett elkötelezett” embernek el kell fogadnia. (És sajnos már most is egyre több agymosott el is fogad.) A „genderisták” szerint ugyan a természet „önkénye” folytán női vagy férfi testbe születünk, azonban a női vagy férfi szerep felvállalása döntés és választás kérdése ebben a nagy-nagy szabadságban. Végtére is nem az a szabadság netovábbja, ha azt is eldönthetem, hogy férfiként vagy nőként, vagy akár valamiféle kevert, harmadik nemű lényként akarok élni? – hangoztatják a „gender-ideológia” hívei. Akik meg vannak győződve arról is, hogy az eljövendő „szép, új világban” teljesen természetes lesz, ha az egyébként azonos módon (félre)nevelt gyerekek felnőtt korukban saját maguk határozzák meg, férfiként, nőként, vagy egyszerre mindkettőként akarnak élni. Sőt eme képtelenül beteg elmélet követői azt is helyesnek tartják, ha az emberek életük során váltogatják a nemi szerepeiket. Végtére is hol van az megírva, hogy valakinek egy életen át férfinak vagy nőnek kell lennie? Tényleg, hol? Mármost azt ugye értjük, hogy miféle célokat szolgál a liberalizmus, a multikulti és a holokauszt-ideológia. (Mint tudjuk, mindegyik az uralmon lévő cionista oligarchia érdekeit szolgálja.) De miért szolgálja a háttérhatalom érdekeit az, ha nem csak elfogadottá teszi, de kifejezetten példaként állítja az uralma alatt álló tömegek elé a buzulást, és teljes mértékben összekeveri az alattvalók körében a hagyományos nemi szerepeket? Miért jó a nyugati birodalom irányító elitje számára, ha az alávetett népek soraiban jelentősen megcsappan a valódi családok száma, mindenféle veszedelmes (egészségügyi kockázatok sokaságát is jelentő) szexuális deviancia terjed el, és nem születik a népesség fenntartásához elegendő számú gyermek? Nézzük sorjában a magyarázatokat!
1. A homoszexualitás (és általában a szexuális devianciák) népszerűsítésével milliók figyelmét lehet elterelni a valóságos bajokról, az uralkodó elitek bűncselekményeiről, és a megvalósult „új világrend” diktatórikus vonásairól. A büszkén a világ elé álló buzik, a korábban rejtőzködő „látens homoszexuálisok”, illetve az erőteljes propaganda hatására az azonos neműek szerelmét vagy a nemi átváltozást kipróbálni óhajtó szerencsétlenek energiáját és figyelmét ugyanis jelentős részben leköti a perverziójuk. Ők aligha fognak azon elmélkedni, hogy milyen veszedelmes irányba halad a nyugati világ, és mi fog történni például akkor, ha Európát elárasztják a bevándorlók. De a buzik látványos térnyerése eltereli a figyelmét azoknak a nemzeti és keresztény értékek mellett elkötelezett embereknek is, akik kétségbeesve figyelik a végzetes folyamatokat. Az uralkodó elitek pedig páholyból nézik, amint fanatikus buzik és kétségbeesett ellenfeleik szidják, mocskolják és esetleg az utcán ütik-verik egymást.
 
2. A „gender-ideológiának” elkeresztelt borzalommal is alátámasztott buzipropaganda hatására eddig rejtőzködő, „látens homoszexuálisok” is felvállalják majd „másságukat”. Egyes számítások szerint a saját nemükhöz nyíltan vonzódó nők és férfiak száma - a kampány hatására - egy adott közösségben elérheti akár a 10-15%-os arányt is. Ezzel létrejön egy olyan „kisebbség”, mely magát a többségi társadalomtól megkülönbözteti, jogokat követelhet, és alkalmas arra, hogy – más, etnikai, vallási és egyéb kisebbségekkel egyetemben – a nemzeti kohéziót szétzilálja, és a radikális erőket vele sakkban lehessen tartani.
3. A háttérhatalom sohasem fog megelégedni pusztán a homokosság „elfogadtatásával”, mert a cél a „buzi identitás” megteremtése. (Miközben a nemzeti és keresztény azonosságtudatot tűzzel-vassal irtják.) Az erőszakos buzipropaganda, a provokáló buzifelvonulások célja tehát egy öntudatos, sőt fanatikus buzi réteg kitermelése („meleg büszkeség”), melyhez persze nélkülözhetetlen volt a homokosságot eszmeileg alátámasztó „gender-ideológia” elnevezésű ostobaság kiagyalása is. A „buzi identitással” rendelkező személyeknek pedig elsatnyul a nemzeti és keresztény tudata, és így a globális oligarchia nemzet- és keresztényellenes céljainak engedelmes kiszolgálóivá – és nemzetük megtagadóivá válnak.
4. A buziság és a szexuális perverziók terjesztése és népszerűsítése révén természetesen tovább fog csökkenni a nyugati világban a születések száma, ami a legteljesebb mértékben összhangban van a háttérhatalom elképzeléseivel. Ugyanis a globális oligarchia propagandistái a demográfiai katasztrófát szokták megjelölni a bevándorlás erőltetésének egyik okaként. (Más értelmes okot nem is tudnak felhozni.) Márpedig a faji és népi keveredés az oligarchia egyik legfőbb célja, mivel lehetővé teszi a különböző vallási és etnikai csoportok egymás elleni kijátszását az „oszd meg és uralkodj” stratégiájának szellemében, ezen kívül pedig a bevándorlás és a fajkeveredés révén lehet a legbiztosabban gyengíteni a hagyományos erkölcsi és nemzeti értékek mellett elkötelezett csoportok erejét.

http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/hatterhatalom/3200-mifele-celokat-szolgal-a-buzulas-nepszersitese-es-a-qgender-ideologiaq

2014. május 30., péntek

Az Úr Jézus Krisztusnak Mária Julianna által adott üzenetei

2014. május 2. Szentségimádáson Jézus…

Drága gyermekeim! Az óra itt van. Térjetek meg! Nem győzöm eleget hangoztatni, hogy mindennél jobban őrködjetek lelketek üdvössége fölött! 
Gyermekeim! Ez a legfontosabb. Sokkal előbbre való minden másnál, mert a földön minden mulandó, minden itt marad. De a lelketek halhatatlan, örökké él, mert maga az Isten lehelte belétek, amikor megfogantatok az anyaméhben. Ez azt jelenti, hogy a lelketek a földről az örökkévalóságba költözik. Arra a helyre, amit itt a földön cselekedeteitekkel kiérdemeltetek.
Gyermekeim! Ne kövessetek el bűnt! A bűn beszennyezi, eltorzítja a lelketeket. Ti kivétel nélkül mindnyájan Isten képmására és hasonlatosságára lettetek megteremtve. Ez azt jelenti, hogy nektek Krisztus arcúaknak kell lenni, vagyis Engem kell tükröznötök úgy, hogy mindenki felismerje, hogy Én élek, és működöm bennetek. 
Gyermekeim! Törekedjetek követni Engem! Elsősorban az Isten iránti szeretetben. Én úgy szerettem Atyámat, hogy mindig, mindenben engedelmeskedtem Neki. Ti is minden élethelyzetben Velem együtt mondjátok: „Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem ahogy Te!” Az szereti Istent, aki az Ő törvényeit megtartja. A felebarátot soha ne helyezzétek Isten elé! Szeressétek őket úgy, ahogy Én szerettelek titeket! Ha kell, az életeteket is adjátok oda értük, de mindig csak Isten akarata szerint! Az életetekben mindig az Isten iránti szeretet legyen az első! Mondok egy példát: betegen fekszik egy rokonod a kórházban. Választanod kell: vagy Szentmisére mégy, és utána a kórházba, vagy nem mégy Szentmisére, csak a kórházba. Ilyenkor a főparancsnak kell engedelmeskedni. Részt kell venni a Szentmisén, amit felajánlhatsz a betegért. Részt veszel a legnagyobb imádságban, az Én keresztáldozatom megújításában, amely fenntartja ezt a világot. Csak utána látogatod meg a beteget. Így teljesíted a főparancsot. Ez sokkal fontosabb, mint bármi más. Ráadásul beteg rokonod üdvösségére válik.
Gyermekeim! Ne azzal foglalkozzatok, hogy mi várható! Ez is fontos, és Én tudtotokra adom. Értésétek meg: az életetek a földön véges. Bármikor meghalhattok, és akkor meg kell jelennetek ítélőszékem előtt. Ezért mondtam nektek: éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Éljetek egymással szeretetben! Bocsássatok meg szívből egymásnak! Akkor nektek is megbocsát Atyám, és elnyeritek az örök boldogságot. Atyám azoknak készítette országát, akik Őt szeretik. Az Isten iránti szeretet legyen az első! Csak utána jöhet a felebarát szeretete. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
Drága gyermekeim! Az idő rövid. Most teljesülnek be a próféciák, amelyeket előre megmondtam nektek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nagyon sok embernek ki fogják oltani az életét! Nem lehet két úrnak szolgálni, sem kétfelé sántikálni. Most mindenkinek színt kell vallani: Velem vagy Ellenem. Életszentség, vagy bűn. Üdvösség, vagy kárhozat. A tét nagy. Vigyázzatok! Ellenségetek a sátán, ott kószál, keresi, kit nyeljen el. Álljatok neki ellen keményen a hit erejével!
Gyermekeim! Az óra eljön. Mindnyájatoknak meg kell állnotok ítélőszékem előtt. Erre készüljetek! Ez a legfontosabb. Az idő rövid. Éljetek halálra készen! Nemsokára visszajövök az ég felhőin dicsőségemben, és megítélem a világot. Egy új korszak következik, amit csak nagyon kevesen érnek meg. 
Gyermekeim! Készüljetek! Hamar megítélem a világot. Éljetek szüntelen készenlétben! Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Az idő rövid. Előre figyelmeztettelek benneteket. Örök sorsotokat ti döntitek el. Már mindent tudtul adtam nektek. Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. május 4. Szentségimádáson Jézus…

Drága gyermekeim! Küldetést adok mindnyájatoknak a lelkek megmentésére. Mindenki a Tőlem kapott talentumokkal sáfárkodjon! Ne mondja közületek egyikőtök sem: én alkalmatlan, tanulatlan vagyok. Nálam nem az számít, hogy mennyit tanultál, hanem csak ez: szeretsz Engem? Pétertől is csak ennyit kérdeztem. Ha szerettek Engem, akkor tanúságot tesztek Rólam az emberek előtt. Az Én törvényem nagyon egyszerű. Egyetlen szó csupán: szeretet. De első az Isten iránti szeretet, és csak utána a felebarát iránti szeretet. Ha tökéletesek akartok lenni a szeretetben, akkor Engem utánozzatok! Úgy szeressétek Istent, és egymást, ahogy Én szerettelek benneteket, hogy az életemet adtam oda értetek! Manapság kigúnyolják a szeretetet. A szeretet áldozat, szolgálat, önmegtagadás. A szeretet nem keresi a magáét, hanem mindig a másét. Az igazi szeretet önzetlen, tiszta, türelmes. Ha szerettek Engem, akkor megvallotok az emberek előtt. Akkor világító fáklyák vagytok, és só, amely megízesíti az ételt. A puszta megjelenésetekkel hirdetitek az Evangéliumot. Önzetlen, tiszta szeretetetekkel pedig Hozzám vonzzátok a lelkeket.
Gyermekeim! Nagyon egyszerű a lélekmentés. Mindig ott, és akkor kell tanúságot tenni Rólam, amikor elétek viszek valakit. Ma a lelkek milliói éheznek és szomjaznak Engem. Keresnek, de nem találnak, mert nincs, aki felvilágosítaná őket.
Gyermekeim! Amit apostolaimnak mondtam, azt nektek is mondom: Tegyetek tanítványaimmá minden népet! Hirdessétek az Evangéliumot! Ne félj hirdetni akkor sem, ha keveset tudsz! Elég, ha csak ennyit mondasz: Jézus szeret téged. Meghalt érted a keresztfán, hogy elvegye bűneidet. Bánd meg minden vétkedet! Szeresd viszont Őt úgy, hogy add át Neki az életedet! Ő majd szentet formál belőled, és üdvözít téged. Beszélj Hozzá a saját szavaiddal! Ő hallja. Nyisd meg Előtte a szívedet! Arra vár, hogy beengedd. Akkor széppé és boldoggá teszi az életedet.
Ha ennyit mondotok valakinek hittel, kedvesen, már nagyon sokat segítettetek neki a lelki előrejutásban. Nektek pedig kincsetek lesz a mennyben ez a megmentett lélek.
Kicsinyeim! Én nem várok el tőletek nagy teljesítményeket. Csupán a szándékot. A többit bízzátok Rám! Csak egy a fontos: mindig keressétek, és tegyétek az Én akaratomat! Ha így éltek, megszentelődtök, és rengeteg lelket mentetek ki a sátán markából.
Gyermekeim! Mindezt csak addig tehetitek, amíg a földön éltek. Az életetek rövid. Addig sáfárkodjatok a kegyelmekkel, amíg le nem zárul az időtök! Utána már az ítélet következik. Megáldalak titeket Szívem túlcsorduló szeretetével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”


„Ezt üzenem X-nek: Drága kislányom! Az élet rövid. Tarts ki mindhalálig! Add át az életedet és szeretteid életét is Nekem! Én minden rosszból jót hozok ki, mert Én Mindenható vagyok. Soha ne engedd be a csüggedést a szívedbe! Gyakran mondogasd Nekem: Jézusom bízom Benned. Te gondoskodj, Te cselekedj. Ha teljesen Rám hagyatkozó hittel és bizalommal imádkozod ezt a fohászt, csodákat fogsz megtapasztalni. Add át a gondjaidat Nekem! Te csak törődj az Én dolgaimmal, a tiedről Én gondoskodom! Leveszem válladról a terheket. Helyette megtöltöm szívedet Irántam való izzó, lángoló szeretettel. Nem lesz más gondod, mint Engem szívből szeretni, és szüntelenül örvendezni Bennem. Ez nem azt jelenti, hogy egy csapásra meg fognak szűnni a problémák, hanem azt, hogy felülemelkedsz rajta, és nem fogsz foglalkozni vele, mert átadtad azokat Nekem. Én pedig lefoglallak Magamnak, mert azt akarom, hogy Engem szolgálj. A szolgálat pedig ez: Add át az életedet újra meg újra Nekem, mindig, minden élethelyzetben! Én fokról fokra szentté formállak, és lelkeket mentek általad. Ha megteszed, boldoggá teszlek már itt a földön, a mennyben pedig nagyon gazdaggá, mert sok üdvözült léleknek leszel a megmentője. Légy kisded Keblemen, és pihenj meg Szívemen! Erre áldalak meg megerősítő áldásommal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. május 6. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Készüljetek, mert hamar beteljesülnek a próféciák. Készenlétben várjátok az eseményeket, amelyek már nem váratnak sokáig magukra! Így éljetek: Tartsátok meg a főparancsot! Elsősorban az Isten iránti szeretetet, mert Atyám azoknak készítette országát, akik Őt szeretik. Csak utána jöjjön a felebarát szeretete, akiket úgy szeressetek, ahogyan Én erre példát adtam, hogy az életemet áldoztam értetek.
Gyermekeim! Csak a szeretet számít. Minden más itt marad. Minden értékét veszíti, megsemmisül, elenyészik. A mennyben a szeretetből fakadó jócselekedeteitek lesznek a ti kincseitek. Ezért kicsinyeim, fogadjátok meg szavaimat! Bocsássatok meg szívből egymásnak, hogy Atyám is megbocsásson nektek! Szeressétek egymást önzetlen, tiszta szeretettel úgy, hogy hozzatok áldozatokat egymásért, mert az igaz szeretet mindig áldozattal párosul. Amikor bűnbánatot tartotok, mindig tegyétek hozzá: Jézusom, Irántad való szeretetemből bánom minden bűnömet, bánom az egész világ bűneit. Mondom nektek: az ilyen lelkülettel tartott bűnbánat leesdi az ég kegyelmét. Rengeteg megtérő lélek lesz a jutalma.
Kicsinyeim! Figyeljétek a jeleket! Már teljesülnek a próféciák. Nagyon rövid idő, és elvesznek Engem tőletek. Addig jöjjetek Hozzám, amíg még veletek vagyok! Mondom nektek: hamarosan beteljesülnek Dániel próféta szavai: eltörlik a mindennapi áldozatot, amely fenntartja a világot. Helyette felállítják a vészt hozó undokságot. Akkor föllép az antikrisztus, aki imádtatni fogja magát.
Gyermekeim! Már folynak az előkészületek, amelyek az antikrisztus fellépését szolgálják. Ezek: a tévtanítások, a rengeteg háború, a szegénység, a járványok, a betegségek és a rengeteg nyomorúság szerte a világon. Az emberek megtévesztése, hogy akkor majd minél többen tapsoljanak neki, leborulva imádják őt, aki azt fogja hazudni, hogy ő Én vagyok, és a sátán erejével mindenféle szemfényvesztő csodákat fog tenni. Most újra megismétlem: ti ne higgyetek neki! Ne kövessétek, és ne boruljatok le előtte! Ti egyedül csak Engem imádjatok, Aki visszajövök az ég felhőin dicsőségemben. Megítélem a föld lakóit. Visszajövök szentjeim népes kíséretében. Ti csak Nekem higgyetek, akkor titeket is felveszlek a mennybe, szent angyalaim közé. Az örök boldogság lesz az osztályrészetek. Most különösen imádkozzatok a tisztánlátásért, és a mindhalálig való hűségért, hogy kitartsatok Mellettem mindvégig. Kérjétek magatokra és hozzátartozóitokra a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét! Így imádkozzatok: „Jézusom, Te Mindenható vagy. Kérlek, őrizz meg minket Magadnak szentségben és igazságban! Boríts be minket drága Szent Véreddel, és add meg nekünk az üdvösséget! Védelmezz minket a sátán minden álnok cselszövésétől, vezess bennünket drága Szent Lelkeddel a szűk ösvényen, amelynek végén Te vársz. Kérlek, add, hogy ölelő karjaidba omoljunk, és drága Szent Kebleden nyugodjunk örökké, ámen.”
Ha ezt imádkozzátok, és így éltek szeretetben, megadom nektek a jó halál és a végső állhatatosság kegyelmét, és vele együtt az örök boldogságot. Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem foghatja, amit Atyám azoknak készített, akik Őt szeretik. Szeressétek és imádjátok a legszentebb Szentháromságot teljes szívetekből, és akkor minden elképzeléseteket felülmúlóan meg lesztek ajándékozva a mennyben. Erre áldalak meg benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”

2014. május 29. Szentségimádáson Jézus…

„Drága gyermekeim! Most hozzátok szólok, akik megtartjátok törvényeimet, és szerettek Engem. Már nem kell sokat várnotok. Hamarosan megláttok Engem, amint visszajövök dicsőséges fényemben a földre. Pontosan úgy szállok alá, ahogy kétezer évvel ezelőtt fölmentem a mennybe. Minden szem meglát Engem. Ti, akik hűségesen megtartottátok parancsaimat, nagyon fogtok örülni Nekem, mert nagy jutalomban részesültök. De azok, akik a sátánt szolgálták, hiába akarnak elrejtőzni Előlem, tekintetem utoléri őket. Minden ember érzi a lelkében, hogy mit érdemel. A bűnösök félnek a haláltól, mert érzik, hogy számadással tartoznak tetteik felől, és nagy büntetést kapnak. Az igazak várva várják, hogy megállhassanak Szent Színem előtt. Úgy vágyakoznak Hozzám, mint kitikkadt szarvas a hűs patak vizére. Bennük nincs félelem, mert ők már átmentek az ítéleten, amikor magukat vádolták a gyóntatószékben, és erős fogadást tettek, hogy szakítanak a bűnnel, és életszentségben akarnak élni.
Drága gyermekeim! Készüljetek! Hamar lezárul életetek, és ez a korszak, amelyben éltek. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudhatjátok sem a napot, sem az órát! Az események, amelyeknek nemsokára tanúi lesztek, már régóta elő vannak készítve. Nemsokára kitör a harmadik világháború, ami sokkal több áldozatot fog követelni, mint az első kettő együttvéve. 
Gyermekeim! Éljetek halálra, számadásra készen! Ne a földön gyűjtsetek kincset, mert ezeket mind elveszítitek! Gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol örökké a tiétek marad! Éljetek egymással szeretetben! Ellenségeiteket Énértem szeressétek, Aki megbocsátottam hóhéraimnak a keresztfán! Rólam vegyetek példát! Belőlem merítsetek erőt! Ha Engem követtek, ti is ott lesztek, ahol Én vagyok, és meglátjátok dicsőségemet.
Gyermekeim! Atyám szeretetből teremtett meg benneteket. A saját Lelkét lehelte belétek. Ezért egész életetekben az Istenre szomjaztok, Őt keresitek, amíg meg nem találjátok, és csak Ővele tudtok betöltekezni. Értsétek meg végre: arra lettetek teremtve, hogy szeressetek, és szomjazzatok a szeretetre. Ez az életetek értelme és célja. Egy embert semmi más nem tesz boldoggá, csak a szeretet. A tökéletes boldogság pedig ez: Istent ismerni és szeretni, és az Ő szeretetét megtapasztalni. Istent csak úgy lehet szeretni, ha megteszitek, amit parancsol. A felebarátot pedig úgy szeretni, ahogy Én erre példát adtam, hogy az életemet áldoztam értetek. Ha így éltek, már a földön megtapasztaljátok a menny örök boldogságának az előízét. Csak így érdemes élni. Ami ezen kívül van, az értelmetlen, üres, céltalan, és a lélek halála. Értsétek meg: mindaz, aki önzetlen, tiszta szeretetből adakozik felebarátjának, arról Én Magam gondoskodom. Mindig adok neki annyit, hogy legyen miből adakoznia, és ő maga is bővelkedjen. Csak egyet kérek tőletek: keressétek a mennyek országát, és annak igazságát, a többi mind megadatik hozzá nektek! Én azért szálltam le a földre, hogy megnyissam előttetek a mennyország kapuját. Annyira értékes a lelketek, hogy Én, a második Isteni Személy, az Isten Fia rettenetes kínszenvedések között meghaltam értetek. Ekkora ára volt a lelketeknek. Ezért kérve kérlek benneteket, őrködjetek lelketek tisztasága fölött! Jobban becsüljétek meg, mint bármi mást! Mentsetek meg más lelkeket is az örök üdvösségre! Erre kaptátok az életeteket. Használjátok fel a kapott időt, amit a földön töltötök! Ere áldalak meg benneteket megerősítő áldásommal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”
A Szentlélek így imádkozott bennem: „Hőn imádott édes jó Jézusom! Nagy volt a lelkünk ára. Te fizettél értünk rettenetes váltságdíjat. Kérlek, add, hogy mielőtt vétkeznénk, mindig Téged lássunk magunk előtt a keresztfán! A Te értünk szegekkel átvert kezedet, lábadat. A Te drága Szent vérző, csupa Seb Testedet. Dagadt Arcodat, kiszúrt Szemedet. Drága Szent Fejedet, amelyből patakzott Szent Véred, mert a töviskorona összeszurkálta. Ez volt a Te királyságod a földön. Trónod a kereszt, koronád a szúrós tövis. Ruhád a mezítelenség. Teljes megalázottság, kigúnyolás, kiközösítés. Két lator között az Isten egyszülött Fia, a mi drága Szent megváltó Istenünk. Ez voltál Te itt a földön. 
Kérlek, Uram, add, hogy mi se keressünk előmenetelt, rangot, fényűzést, elismerést, megbecsülést, csak egyedül Téged a keresztfán! Veled akarjunk azonosulni, egyesülve lenni! Ne lázadjunk, ha kigúnyolnak, kirekesztenek miattad, és az utolsó helyre sorolnak. Vegyük mindezt kitüntetésnek! Hisz Te mondtad: gyűlölni fognak Értem titeket. Hárman lesznek egy ellen. Nem békét hoztam, hanem kardot, tüzet. Vágyva vágyom, hogy már lángra lobbanjon! Miattam üldözni fognak titeket. Ó Jézus, ha Teérted üldöznek minket, az számunkra a legnagyobb dicséret, hogy jó úton járunk, a Te nyomodban. Hisz Te mondtad: aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, úgy kövessen Engem. Ahol Én vagyok, ott lesz a szolgám is.
Drága Jézusom, csak egyet kérek Tőled: végy fel engem is Magad mellé a keresztre! Add kegyelmedet, hogy az önmegtagadás szegei tartsanak engem is a kereszten! Ne tudjak, és ne akarjak mást látni, csak egyedül Téged! Benned merüljek el! Téged szemléljelek, mekkora árat fizettél személyesen az én nyomorult bűnös lelkemért! Nélküled egy menthetetlen eset, a kárhozat fia lennék! Ó Uram, hát ennyire szerettél?! Kérlek, add kegyelmedet, hogy úgy tudjalak Téged szeretni, ahogy Te engem! Hogy ha Te úgy akarod, én is az életemet tudjam adni Érted! Magamtól semmi vagyok. Te mondtad: „Nálam nélkül semmit sem tehettek.” Téged akarlak követni! Veled akarok maradni mindig, örökké, itt, és az örök hazában! Ezt a kegyelmet kérem Tőled. Ámen.”

SZENTLÉLEK VÁRÓ - Pünkösdi kilenced

Kedves Testvérek! Ma kezdődik a Pünkösi imakilenced. Jó lenne, ha minél többen bekapcsolódnánk ebbe az imamozgalomba, hogy a Szentlélek ereje minden ember szívét megérinthesse.


 
1. nap     
 Szentlélek Úristen, Te az Atyától és Fiútól öröktől fogva származol, s az Atyával és a Fiúval egylényegű vagy. Te vagy a kegyelmek forrása, bőkezű adományozója. Jöjj el Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.
Szentírási rész: Iz 44.3-5a  
Mert elárasztom vízzel a tikkadt mezőt, és bővizű patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet utódaidra, és áldásomat gyermekeidre. Úgy sarjadnak majd, mint a fű a forrás közelében, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Az egyik így szól majd: „Én az Úré vagyok”.
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Minden nap add át magad Jézusnak (lehetőleg a reggeli imában) – s kérd s Lélek vezetését, hogy Ő vezessen előre a Jézussal való egységben. (Vö. Jn 16,13) .
Kérések:Szentlélek, az örök élet fénye és boldogsága - Jöjj el közénk !       
Szentlélek, Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója  -  Jöjj el közénk 
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  - És megújítod a földnek színét.
 Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 2. nap
 Jöjj Bölcsesség Lelke, taníts meg arra, hogy minden gondolatunkat és cselekedetünket egyedül Istenre irányozzuk.
Szentírási rész: Ez 39.28-29         
Akkor megtudják, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük, mert száműztem ugyan a népek közé, de most összegyűjtöm őket hazájukba, és senkit sem hagyok ott közülük. Nem rejtem el többé előlük arcomat, mert kiárasztom lelkemet Izrael házára - mondja az Úr, az Isten.
Bölcsesség
Verebekre nem lövünk ágyúval   
Grock a híres német bohóc egyik reggel gyalázkodó és rágalmazó levelet kapott. Találkozott cirkuszbeli barátjával és elpanaszolta neki az esetet: - Nézd meg, micsoda otromba, rágalmazó levelet kaptam. Mit válaszoljak rá? A barátja elolvasta a levelet és visszaadta: - Semmit se válaszolj. Valamelyik irigyed vagy rosszakaród írta. Jelentsd fel a bíróságnál. Grock megköszönte a baráti tanácsot, de végül is a levelet visszaküldte a feladónak a következő melléklettel: "Kedves Uram! Nemrég kaptam kézhez a mellékelt levelet az Ön aláírásával. Elküldöm Önnek, hogy lássa, hogyan visszaélnek az Ön nevével. Önnek is érdeke, hogy a tettest kikutassa... Szívélyes üdvözlettel: Grock clown." Legközelebb barátja megkérdezte Grockot: - No, följelentetted az illetőt? - Á, dehogy! - felelte Grock. - Verebekre nem lövünk ágyúval. (Willi Hoffsümmer nyomán)
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Ne aggódj! Bízd rá magad – Jézussal egyesülten - a Mennyei Atyára s a Szentlélek vezetésére. (Vö..Mt 6,33-34) Tudatosan élj Jézus és a Lélek szabadságában, s próbáld sugározni ennek a szabadságnak örömét. (Gal 6,22-26)
Kérések:Szentlélek, a bölcsesség és jó tanács Lelke -  Jöjj el közénk !
Szentlélek, a bűnök megbocsátója -  Jöjj el közénk !    
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 3. nap
Jöjj Értelem Lelke, hogy szent hitünk igazságait megértsük.
Szentírási rész: Jo 3.1-2      
Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban.”
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Légy tudatosabban Krisztus tanúja az emberek előtt, elsősorban szereteteddel. - Vágyódj rá, hogy Jézus éljen benned, s Általa közelebb vezethesd embertársaidat Hozzá. Ne félj - kellő időben - beszélni is hitedről! Kérd ilyenkor a benned élő Jézusnak és a Léleknek vezetését! (Vö. Lk 12,12; Iz 61,1)
Kérések:Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk 
Minden hitbeli tévedéstől - Ments meg minket,  Szentlélek!         A te sugallataid megvetésétől - Ments meg minket,  Szentlélek!  A megismert igazság elleni tusakodástól - Ments meg minket,  Szentlélek!
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
4. nap
 Jöjj Jó Tanács Lelke, hogy minden ügyünkben és kételyünkben a helyest megismerjük, és a jót válasszuk.
Szentírási rész: Jn 7.37-39 
Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert még nem dicsőült meg Jézus.
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Különösen figyelj a Szentlélek indításaira (Vö. Gal 5.16), - akár a lelkiismeretedben hangzik el az, akár pl. egy testvér vagy családtag kérése által. - Szokd meg, hogy azonnal és örömmel válaszoljhívásaira, akkor is, ha nehéz. (Pl. úgy, hogy bensődben kimondod Neki: "igen!", s megteszed, amire hív.)
Kérések:Tarts távol tőlünk, híveidtől minden szomorúságot és kishitűséget – Kérünk, téged, hallgass meg minket! Irányítsd minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre - Kérünk, téged, hallgass meg minket! 
Őrizz meg mindnyájunkat a te szent szeretetedben -  Kérünk, téged, hallgass meg minket!          
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
5. nap
 Jöjj Erősség Lelke, hogy a szerencsétlenségben és bajban, a gonosz lélek és a világ kísértései között mindenkor Hozzád ragaszkodjunk.
Szentírási rész: Jn 14.15-17.26.  
Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad… S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Bölcsesség: "Beszélünk a boldogságról, a dolce vita-ról, de valójában kétféle ember van csak: a jobb és a bal lator. Az egyik káromkodik, távlata semmi, szenvedésének értelmét nem találja, a másik Jézus arcát nézi: "Uram, emlékezzél meg rólam..." Aligha volt a földön olyan ember, aki a szenvedés titkát kikerülhette volna." (Szabó János)
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?
Lépj ki magadból. Minden nap úgy indulj reggeli imádból, hogy: ma „keresztre akarom szegezni” önzésemet, hogy Jézus élhessen bennem. (Vö. Gal 2,20.)  - Tégy konkrét elhatározást: pl. ma oda fogok lépni ahhoz, aki tegnap megbántott, vagy felhívom azt, akivel rég nem találkoztam. - S ha szeretsz, Jézus és a Lélek kinyilatkoztatja magát Neked. (vö. Jn 14,21)
Kérések:Szentlélek, az erősség Lelke -  Jöjj el közénk !      
Vigasztaló Lélek, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
6. nap  
 Jöjj Tudomány Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjunk.
Szentírási rész: Jn 16.7-13 
De az igazságot mondtam: Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem. Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme ítélet alá esett. Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek.
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?   
Hidd és reméld, hogy ha Jézussal egyesülten élsz (a Lélekben), Ő képes minden nehézség közepette – közreműködésedet is felhasználva - megújítani közösségedet és az Egyházat. Ezt a reményt sugározzák életed és szavaid. (Vö. Rom 15,13; Ef 1, 17-19) S ezzel a vággyal járulj a Jézussal egyesítő szentségekhez!
Kérések:Szentlélek, az értelem és tudomány Lelke -  Jöjj el közénk 
A kevélység szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!  
A hamisság és kétszínűség szellemétől - Ments meg minket,  Szentlélek!       
Szentlélek Isten! -  Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 
7. nap    
 Jöjj Jámborság Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljunk Neked, parancsaidat megtartsuk, és sugallataidat hűségesen kövessük.
Szentírási rész: Lk 24.49     
Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt.”
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?   
 Imádkozz mélyebben! Minden imában tudatosítsd, hogy Jézus jelen van benned, és Ő egyszerre a végtelen Isten. Kérd ima előtt a Szentlelket, hogy tanítson imádkozni, személyesen megszólítani és szeretni Jézust. (Pl. így: "Jöjj Szentlélek! Világosíts meg! Nyisd meg a lelkem!") (Vö. Rom 8,14-16, 26; Gal 4,6)
Biztosíts állandó időpontokat imádságodnak (pl. minden reggel és este ugyanazon időben egy-egy negyedóra...), s a szentségimádásnak is (ha lehet, azonos napon, azonos időben).
Kérések:Szentlélek, a jámborság és isteni félelem Lelke -  Jöjj el közénk !            
Szentlélek, az Anyaszentegyház kormányzója -  Jöjj el közénk !    
Szentlélek, a Szentatya tanításának őre -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk!  - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, kit az Úr Jézus, Egyházának megígért és Pünkösd napján elküldött: légy a mi lelkünknek is állandó, kedves vendége. Őrizd meg és gyarapítsd bennünk a te megszentelő kegyelmedet, s gyújtsd lángra szívünkben a szunnyadó isteni erényeket. Ékesíts fel minket, a te templomaidat, hét ajándékoddal, s engedd, hogy a te szellemed belőlünk embertársainkra is kiáradjon, hogy imádság, jó példa és apostolkodás által veled együtt hathatósan építsük Jézus Krisztus országát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él ésuralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 8. nap
 Jöjj Istenfélelem Lelke, hogy Isten jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzünk, és elkerüljük, ami megbántása volna.
Szentírási rész: ApCsel 1.4-5       
Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, „amelyről - úgymond - tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.”
Bölcsesség: Egy bölcs a dolgozószobájában tartott egy hatalmas ingaórát, amely minden órában ünnepélyes lassúsággal, de ugyanakkor nagy dörgések közepette szólalt meg.
- Nem zavarja? – kérdezte egyik diákja.        
Nem – válaszolta a bölcs -, mert így minden órában meg kell kérdeznem magamtól, hogy mit csináltam az elmúlt órában.
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?                                                                                                      
Merj mindig újra kezdeni! Minél inkább magunkban bízunk, annál gyakrabban elesünk. Ha a bennünk élő Megváltóra s a Lélek vezetésére bízzuk magunkat, csökkennek az elesések. (Ez a fejlődés egész életünk útja. Rom 8,5-11) Ha hiszel, minden elesésed, gyengeséged ellenére  a Lélek kialakítja benned Jézust. (Ez 36,26; 2 Kor 4,5-7)
Kérések:Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk, -  Jöjj el közénk !       
Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk, -  Jöjj el közénk !
Te légy örök jutalmunk, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
 9. nap
 Mennyei Király, Vigasztaló,
igazságnak Lelke,       
ki mindenütt jelen vagy      
és mindeneket betöltesz,   
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,     
jöjj el és lakozzál mibennünk,      
és tisztíts meg minket minden szennytől,    
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
(Görögkatolikus liturgiából)
Szentírási rész: 1Kor 13      
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
Jó tanács ahhoz, hogy mit tegyek, hogy mélyebben találkozhassam a Szentlélekkel?    
Építsd a szeretetet, az egyetértést, különösen ott, ahol kritikával, széthúzással találkozol. (Pl. határozd el, hogy aznap mindenkiről jót mondasz.) (Vö. Rom 13,8; 2 Kor 13,13)
Kérések:Szentlélek, az Atyának és Fiúnak közös szeretete és boldogsága -  Jöjj el közénk !        
Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz, -  Jöjj el közénk !
Szentlélek Isten ! - Jöjj el közénk !
Küldd el Lelkedet és életre kelünk! - És megújítod a földnek színét.
Könyörögjünk! Urunk a Te Szentlelked lángoljon fel ben­nünk, világítson és tisztítson meg bennünket ! Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

http://zarandok.hu/?m_id=45&m_op=view&id=10346&sessid=KjgzMTI4NzY0MTQwMTQ2NzU5MjcxOTM4Mzk1

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek - 'The Warning'


Amikor egy ember elárul Engem, vétkezik Ellenem

2014. május 29., csütörtök

A HAMIS PRÓFÉTA MEGGYALÁZTA JÉZUS FÖLDJÉTFERENC PÁPA MEGGYALÁZTA JÉZUS FÖLDJÉT
Korábban írtuk, hogy még visszatérünk a pápa szentföldi látogatására. Vártunk több napot, hogy a jogos indulatok ne befolyásolják véleményünket. Kezdjük egy objektív szemlézővel, aki a PressTV oldalán fejtette ki a véleményét, miszerint a pápa látogatása hatalmas csalódást okozott mind a palesztínok, mind az ottani keresztények körében. Ahol a pápa járt az Jézus lábnyomait viseli és a pápának, mint Jézus földi helytartójának KÖTELESSÉGE LETT VOLNA Jézusról megemlékezni, akit még a muzulmánok is tisztelnek. Ehelyett ez az egyházi bohóc és pojáca, aki rendezvényein rendszeresen apró gyerekeket simogat és csókolgat a tévékamerák előtt, most bemutatta a valódi énjét és nézeteit. Nem is érdemes jellemezni. Pedig ő még a Jézus Társaság tagja is (jezsuita). A cikk szerzője kiemelte, hogy a palesztínoknál motyogott valami imát a zsidók 8 méteres betonfala előtt, de a zsidó népirtásról nem szólt egyetlen szót sem, tehát cinkosan védte a terroristákat. A Vatikáni Rádió magyar adása szinte kéjesen fürdött azokban a beszámolókban, amikor nagy részletességgel ecsetelték a pápa minden rezdülését és hajbókolásait a zsidó politikusok és rabbik előtt, aminek a fő témája a „holokauszt” volt. Ez volt az a kulcsszó, ami jellemezte a pápa Canossa járását. Tette mindezt Jézus zsidók általi kivégzésének a színhelyén. A kétezer éves egyház nevében. Az előbb említett rádió egyik adásában kiemelte, s  ezzel valójában igazat mondtak, hogy a pápa azért törte magát, hogy Izrael  kedvébe járjon, mert Izraelt sehol a világon nem ismerik el, minden ország kiközösítette és most Izrael bemutatta a világnak, hogy a pápa mint egy dróton rángatott bohóc, azt tette és mondta a világ számára, amit Izrael elvárt tőle és lediktáltak neki. Még azt is megtudtuk, hogy a „szentatyát” sokszor  zsidó biztonsági őrök is terelgették. Most nem idézzük föl azt a szerencsétlen szöveget, amit a Jad Vasemben föl kellett neki mondania, mint egy jótanuló diáknak. Nevetséges volt hallgatni azt a sok hazugságot az állítólagos szenvedésekről. Eddig még egyetlen pápa sem ment el a szibériai haláltáborokba, ahol százmilliókat öltek meg a zsidó bolsevik vezérek. De eljöhetne a pápa Pestre is, ahol elmesélnénk neki, hogy a zsidó ávósok több évtizedig hogyan kínoztak halálra ártatlan magyarok tízezreit. A rádióból azt is megtudtuk, hogy 400 amerikai rabbi is „átugrott” Izraelbe, hogy a pápa vezeklését közelről megcsodálják. S akkor még ez sem volt elég. Ferenc pápa nem a Golgotára ment el és nem tépdeste meg ruháit,  hanem a cionizmus kitalálójának Herzl Tivadarnak a sírjánál koszorúzott és mondott álszent beszédet. A Vatikáni Rádiót idézzük, ahol a sírnál a pápa kijelentette:”Soha többé terrorizmust! A terrorizmus zsákutca.” De hogy ezeket a mondatokat mire vagy kikre értette, s milyen összefüggésben? - azt már nem tudtuk meg a rádióból. A végén a Siratófalnál is meg kellett jelennie, egy rabbi kiséretében a pápának, ahol a szokásos papírcetlit is bedugdosta a római kövek réseibe, ezt is elmondta a rádió. Nem érdekes a cetliszöveg tartalma, üres közhely volt. Na és a rabbikkal való csókolgatások, amiket az AP képek is megörökítettek, mindent elmondanak a talpnyaló, képmutató pápáról. Úgy véljük, hogy a pápa messze túlteljesítette azt a zsidó tervet, amit előírtak neki Izraelben. Hírek szerint a pápa egy zsidó és egy palesztín vezetőt is meghívott a Vatikánba, hogy később ott egyezkedjenek a „békéről”….
Érdemes elolvasni:
http://radicalpuzzle.blogspot.hu/2014/05/becsokolas.html