2014. szeptember 19., péntek

Az európai látnoknő (Maria Divine Mercy) által kapott üzenetek – ‘The Warning’

Üdvösség Anyja: Imádkozzatok Fiam Irgalmáért, hogy így minden szenvedést enyhíteni lehessen (&166.)

2014. szeptember 18. csütörtök, 15:30
Drága gyermekem, meg kell kérned mindenkit, hogy kérjék Isten Irgalmát azokra a dolgokra vonatkozólag, amelyek az emberiség megsemmisítését célozzák meg. Utalok itt a háborúkat érintő gonosz tervekre, a világméretű védőoltás bevezetésére – amelyre a 2010. november 26-i üzenetben voltatok figyelmeztetve –, a népirtásra és a Keresztények, valamint a különböző vallásokhoz tartozók gonosz emberek keze által történő meggyilkolására.
Amikor a Sátán megfertőzött egy lelket, az emberfeletti módon képes gyűlölni Isten gyermekeit. Amikor emberek csoportjai a gonosznak való teljes alárendeltségben együtt dolgoznak, gonoszságuk minden cselekedetükben megnyilvánul, halált és pusztulást hozván azokra, akik fölött ellenőrzést gyakorolnak.
Nektek mindnyájan imádkoznotok kell, hogy megakadályozzátok a gonosz emberek terveit, akiknek vágya, hogy csökkentsék a világ népességét a saját nyereségük érdekében. Azok, akik mentesülnek ettől a gonoszságtól, egy láthatatlan csoport irányítása alatt fogják találni magukat. Egyenként szólítalak benneteket és hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok Fiamhoz, Jézus Krisztushoz, hogy segítsen enyhíteni ezeket a tragédiákat és gonoszságokat. Néhányat eme rémtettek közül még lehet enyhíteni, de nem mindegyiket. Mindazonáltal imáitok enyhíteni fogják ezeknek a szörnyű tetteknek a hatásait, amelyeket a gonosz követői hajtanak végre. Kérlek benneteket, hogy imádkozzátok a Keresztes Imahadjárat ezen imáját, hogy segítsen mérsékelni az ártatlanok ellen elkövetett gyilkosságokat.
A Keresztes Imahadjárat 166. Imája: Hogy csökkenjenek az ártatlanok ellen elkövetett gyilkosságok
Legdrágább Üdvösség Anyja, kérlek, tárd szeretett Fiad, Jézus Krisztus elé azon kérésünket, hogy csökkenjenek az ártatlanok ellen elkövetett gyilkosságok.
Kérjük, hogy nagy Irgalma által hárítsa el a népirtás veszélyét, az üldöztetést, és az Isten gyermekeit fenyegető rémtettek minden formáját.
Könyörögve kérünk, Üdvösségnek drága Anyja, halld meg kiáltásunkat, amelyet a szeretetért, az egységért és a békéért intézünk Hozzád szomorú világunkból.
Kérjük, hogy Jézus Krisztus, az Emberfia, védjen meg mindnyájunkat a nagy fájdalom és szenvedés ezen idejében, a Földön. Ámen.
Gyermekeim, amikor majd a megjövendölt próféciák bekövetkeznek, fontos kérnetek Fiam Irgalmát, hogy a szenvedések enyhüljenek, az emberiség ellen elkövetett gonosz tettek pedig lecsökkenjenek.
Menjetek békével és szeretettel, hogy szolgálni tudjátok az Urat.
Szeretett Édesanyátok,
Az Üdvösség Anyja

Müller bíboros: A házasság ajándék, mely értelmet ad az életnek

Októberben jelenik meg az Ignatius Press kiadónál angol nyelven a „The Hope of the Family” (A család reménysége) című kötet. Gerhard Müller német bíboros könyve a házasság körüli téves társadalmi értelmezésekre reagál. A Catholic World Report összefoglalóját olvashatják.


Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa 2014 júniusában adott interjút Carlos Granados spanyol újságírónak, a madridi Biblioteca de Autores Cristianos (Keresztény Szerzők Könyvtára) igazgatójának.
A The Hope of the Family című könyvben Müller bíboros az egyház családdal kapcsolatos tanítása körüli félreértésekre reagál – rámutatva az elvált szülők gyermekeinek drámai helyzetére, és nyomatékosítva, hogy az oktatásban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a házasság témájára, s az oktatásnak Isten szeretetének valóságából kell kiindulnia.
A családdal foglalkozó püspöki szinódust október 5. és 19. között tartják Rómában, témája: A családpasztoráció kihívásai az új evangelizáció összefüggésében. Számos spekuláció született már az egyház tanításában bekövetkező lehetséges változásokról – például az elváltak és újraházasodottak szentáldozásáról, valamint a házasság semmissé nyilvánításának könnyítéséről.
A találgatásokkal szemben Müller bíboros hangsúlyozza, hogy „egy érvényes házasság abszolút felbonthatatlansága nem csupán tan, hanem az egyház Istentől eredő, döntő fontosságú dogmája”.
A bíboros reagált arra a vitára is, melyben az vetődött fel, hogy engedjék meg a házastársaknak, hogy „újrakezdhessék az életet”, és hogy a két ember közötti szerelem elmúlhat. Ezek hibás elméletek a főpásztor szerint, hiszen mint mondja: „Senki nem nyilváníthatja a házasságot semmisnek olyan kifogással, hogy a felek közötti szerelem meghalt, mivel a házasság felbonthatatlansága nem az emberi érzelmek állandóságától vagy mulandóságától függ. A házasságnak ez a tulajdonsága magától Istentől származik. Az Úrtól, aki részt vesz a házasságban, ott van a férfi és a nő között. Ezért létezik köztük az Istentől származó kötelék.”
Müller bíboros szerint a házasság társadalmi értelmezésében megjelenő hibák az individualizmusból fakadnak. „Egy feszült, énközpontú és szubjektív világban a házasság nem fogható fel többé lehetőségként arra, hogy általa – a benne megvalósuló szeretetmegosztás révén – az emberi létezés elérje teljességét – mutatott rá Müller bíboros. – Hirdessük, mutassuk meg újra Istent, a szerető Szentháromságot! Hirdetnünk kell a kinyilatkoztatás Istenét, aki mindannyiunkat arra hív, hogy részesei legyünk az Ő szentháromságos létének.”
A Hittani Kongregáció prefektusa szerint komolyabb oktatásra van szükség a házassággal kapcsolatban, mégpedig a kezdetektől fogva. „A kezdetektől készülni kell a házasságra, gyerekkortól és serdülőkortól, és ennek elsődleges pasztorális és oktatási feladatnak kell lennie” – mondja.
A főpásztor hangsúlyozta, hogy az élet csak úgy lehet értelmes, ha tényleges, kézzel fogható ajándékká válik valaki számára a hétköznapokban. „Az élet a házasság misztériumában születik. A házasság kiváltságos hely, a végleges és feltétel nélküli önátadás helye, ajándék, mely értelmet ad az életnek” – fogalmazott Müller bíboros.
A prefektus rámutatott arra is, hogy a házassággal kapcsolatos modern nézet azért alapjában elhibázott, mert téves antropológiai felfogásban gyökerezik, amely „katasztrófához vezet, mert az igazi humanizmus istenközpontú”.
„Pásztorként azt mondom magamnak: ez nem lehet! El kell mondanunk az embereknek az igazságot! Ki kell nyitnunk a szemüket, elmondani nekik, hogy egy téves antropológián keresztül gyáván becsapták őket, és ez csak katasztrófához vezethet.”
Müller bíboros az interjúban beszélt azokról a félreértésekről is, melyek Ferenc pápa kijelentései körül keletkeznek.
A média felkapta a pápa hasonlatát, amelyben az egyházat frontkórházhoz hasonlította. A bíboros ezzel kapcsolatban elmondta: „Ez a kép nagyon szép, ugyanakkor nem manipulálhatjuk Ferenc pápa szavait, nem szoríthatjuk az egyház teljes valóságát ebbe a képbe. Az egyház önmagában nem csak egy kórház: az egyház az Atya háza.”
A szegényekkel kapcsolatban, mely témakör Ferenc pápa tanításának sarkalatos pontja, a prefektus így fogalmazott: „Hangsúlyozni kell, hogy a harmadik és negyedik világ szegényei között, akik a lét perifériáin élnek, ott vannak azok a gyerekek is, akiknek szüleik nélkül kell felnőniük. Ők a válás árvái, akik talán a szegények legszegényebbjei a világon.”
„A szegények legszegényebbjei ők, a válások árvái, akik többnyire nem az anyagi javak tekintetében szegény nemzetek gyermekei között találhatók, hanem Európában és Észak-Amerikában, vagyis a világ jómódú részein. Ezek az árvák olykor anyagi javak és pénzzel megszerezhető dolgok bőségében élnek, mégis a legszegényebbek a szegények között, mert a sok anyagi jó ellenére meg vannak fosztva a legalapvetőbb jótól: a két szülő önátadó szeretetétől, a két, gyermekeiért önmagáról lemondani tudó szülőtől” – hangsúlyozta Müller bíboros.
A The Hope of the Family című kötethez Fernando Sebastian Aguilar bíboros, Pamplona és Tudela nyugalmazott érseke írt előszót, melyben megállapítja: „A fő problémát a családot tekintve jelenleg az egyházban nem az jelenti, hogy kevés elvált és polgárilag újraházasodott ember szeretne részesedni az Eucharisztiában. A komoly gondot azon megkereszteltek sokasága jelenti, akik csak polgári házasságot kötöttek, valamint az a szintén nagyszámú szentségi házasságot kötött pár, akik házasságukat nem a krisztusi tanítással összhangban, nem az egyház tanítása szerint élik meg – pedig ez tenné őket Krisztusnak a világban jelen lévő és működő egyháza iránt tanúsított szeretete élő ikonjaivá.”
Az interjú a német bíboros utolsó megszólalása volt a hamarosan kezdődő szinódus előtt.
Szintén az Ignatius Press kiadó jelenteti meg október elején a Remaining in the Truth of Christ (Megmaradni Krisztus igazságában) című könyvet, melynek szerzője öt bíboros és négy tudós. A bíborosok: Gerhard Müller német bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa, Raymond Leo Burke amerikai bíboros, az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságának prefektusa, Walter Brandmüller német bíboros, a Történettudományi Pápai Tanács elnöke, Carlo Caffarra bíboros, bolognai érsek és Velasio De Paolis olasz bíboros, a gazdasági prefektúra elnöke, a Krisztus Légiója Kongregáció pápai megbízottja. A szerzők állást foglalnak a házasság felbonthatatlansága mellett, és nemet mondanak az elváltak és polgárilag újraházasodottak megáldoztatására.
Magyar Kurír